HET DAGBLAD Onverminderd zware strijd aan Oostfront VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Nieuwe Sowjet-aanvallen. tenZ.W. van Dnjepropetrowsk 70 bommenwerpers neergeschoten Vondel in de kou Jean Giraudoux overleden Goed gebit alleen voor welgestelden? „Mond vol gaten" voor fondspatiënt Een radio-wagen raast door Berlijn „Hier Centrale, hier Centrale!" Vele schepen tot zinken gebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 31 Jan. Het opperbe vel van de weermacht deelt mede. Ten Zuidwesten van Dnjeprope trowsk gingen de Bolsjewisten met verscheidene divisies infanterie, door pantserwagens en slagvliegtuigen ondersteund, tot de aanval over. Zij werden tot op een penetratie, waar op een tegenaanval wordt onderno men, met zware verliezen afgeslagen. Terwijl ten noordwesten van Ki- rowograd talrijke vijandelijke aan vallen werden afgeslagen, duren ten zuidwesten van Tsjerkassy en ten zuidoosten van Belaja-Zerkow de zware gevechten met opdringende vijandelijke gevechtsgroepen voort. Door aanvallen van onze pantserfor maties leden de Bolsjewisten zware verliezen. Bij de aanvalsgevechten in het ge bied ten zuiden van Pogrebitsjtsje van 24 tot 30 Januari 1944 sloegen troepen van het leger en de Waffen- ff onder bevel van den generaal der pantsertroepen Huber, doeltreffend gesteund door formaties van de luchtmacht, meer dan tien Bolsje wistische divisies infanterie en ver scheidene pantserkorpsen uiteen. De bolsjewisten verloren in deze periode 6500 gevangenen en meer dan 8000 doden. 700 pantserwagens en stukken stormgeschut, 680 stukken geschut, 340 pantsergeweren, verscheidene honderden auto's alsmede talrijke andere wapens en ander oorlogstuig werden vernietigd of buitgemaakt. De Westfaalse 16de pantserdivisie onder bevel van generaalmajoor Back en een onder bevel van luite nant-kolonel Baeke staand zwaar Eantserregiment hebben zich hier ijzonder onderscheiden. Tussen Pripjet en Beresina werden ook gisteren alle Bolsjewistische doorbraakpogingen in hevige gevech ten afgeslagen; enkele plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. Tussen Ilmenmeer en de Finse Golf konden de Bolsjewisten, on danks plaatselijke afweersuccessen van onze troepen in verscheidene sec toren opnieuw Jerrein veroveren. De zware afweergevechten in dit gebied duren met onverminderde hevigheid voort. Onderofficier Herbert Müller van een zware pantserafdeling, schoot tijdens deze gevechten met zijn Tijger 25 Bolsjewistische pant serwagens stuk. In Zuid-Italië ging de vijand van het landingshoofd van Nettuno uit met sterke infanterie- en pantser strijdkrachten tot de aanval naar het noorden en noordoosten over. Tegelijkertijd voerde hij aan het zuidelijke front zijn aanvallen, in het bijzonder in het gebied Mintumo- Cassino, tot grote hevigheid op. De successen van deze krachtsinspan ning van de vijand waren gering, dés te groter echter zijn verliezen. Ver scheidene penetraties in ons voor naamste gevechtsterrein werden Situatie rond Nettuno BERLIJN, 31 Jan. Volgens de Duitse berichten zijn de bij Nettuno gelande geallieerde troepen tot de eerste grote aanval op de inmiddels rond het bruggehoofd geconcentreer de Duitse stellingen overgegaan. De Duitse troepen konden zonder veel moeite de aanval afslaan en meer dan 800 gevangenen en een omvang rijke oorlogsbuit binnenbrengen. Het begin van de aanval kan er op wij zen, dat het geallieerde commando de eerste fase van de landing als afgesloten beschouwt. In hoeverre de Duitse verwachtingen, dat de Geallieerden hun aanvallen in dit gebied zullen voortzetten. Juist zijn, zal de verdere ontwikkeling moeten leren. Het verloop der landingsope raties blijkt intussen niet in overeen stemming te zijn met de plannen van het geallieerde opperbevel. Ame rikaanse militaire deskundigen laten zich in hun beschouwingen vrij cri- tisch uit over de resultaten, die de landing opgeleverd heeft. Reeds wordt in de Engelse bladen gezegd, dat men niet meer rekenen kan op een vrij snelle opmars der gelande formaties Een harde strijd, waarin elke meter grond veroverd zal moe ten worden wordt in uitzicht gesteld. Te Londen wordt de opvallende passiviteit oer Duitse militaire in stanties met enig wantrouwen be oordeeld. Engelse militaire commen tatoren laten reeds dóórschemeren, dat het mogelijk is dat generaal-veld- maarschalk Kesselring nog hoge troeven voor de tweede ronde in de hand heeft. Van verrassingelement geen profijt getrokken STOCKHOLM, 31 Jan. In een bericht uit Londen in Nya Dagligt Allehanda over de gevechteh in Ita lië wordt erop gewezen, dat men ij de dagelijkse artillerieduels met de Engelse oorlogsschepen de indruk heeft, dal de Duitsers over grote kustbatterijen beschikken. Van de zijde der Britse correspondenten wordt openlijk toegegeven, dat niet alleen het terrein schuld is aan het feit, dat de geallieerden op de plaats blijven staan. De Daily Telegraph schrijft o.a., dat het geallieerde onvermogen om profijt te trekken van het verras singsmoment. bij de landing volko men is geweest. Ook zou in de mili taire commentaren een ondergrond van ontevredenheid over de recente landing tot uiting komen. Bommen op Bologna en Verona ROME, 1 Febr. Naar radio Rome meldt, zijn de steden Bologna en Verona en vooral ook Udine, de hoofdstad van Friaulië, alsmede ver scheidene andere plaatsen in het ge bied van Venetië. Maandag door zware EngelsAmerikaanse bom menwerpers aangevallen. Een groot aantal woonhuizen werd verwoest. In de getroffen woonwijken ontstonden uitgebreide branden. Het aantal doden is aanzienlijk. De Amerikaanse regering heeft het böterrantsoen vergeleken met het vorige Jaar met een derde deel van een Amerikaans pond verlaagd, zo meldt Efe uit Washington. door vastberaden tegenaanvallen op geruimd, op andere plaatsen wordt nog gestreden. Meer dan 900 gevangenen vielen in handen van onze troepen. Lucht aanvallen on onze vliegvelden in noord-Italië kosttten den vijand 18 vliegtuigen, die door onze jagers en luchtdoelartillerie werden neerge schoten. Op 30 Januari des ochtends dron gen Amerikaanse bommenwerpers tot boven het gebied Brunswijk— Maagdenburg door. Door bommen ontstonden op enkele plaatsen schade en geringe verliezen onder de bevolking. In weerwil van de moeilijke om standigheden voor de afweer werden in hevige luchtgevechten 26 vijande lijke vliegtuigen, voor het merendeel viermotorige bommenwerpers, neerge schoten. Zondagavond vielen de Brit se terreurbommenwerpers uitgestrek te gebieden van de Duitse hoofdstad aan, waardoor zware schade ontstond in woonwijken, aan cultuurmonumen ten, sociale instellingen en openbare gebouwen. De bevolking leed verlie zen. Volgens tot dusver ontvangen rapporten werden 44 vijandelijke bommenwerpers vernietigd. Enkele storingsvliegtuigen wierpen bommen neer in West-Duitsland. Het vijandelijke ravitaillerlngsver- keer, in het bijzonder een in de Noordelijke IJszee naar Moermansk varend, zeer krachtig beschermd convooi, werd door onze duikboten met succes aangevallen. Vijf schepen met een inhoud van 32.000 brt., tien torpedojagers en convooivaartuigen, alsmede drie lapdingsboten werden tot zinken gebracht, drie vliegtuigen werden neergeschoten. Aangenomen kan worden, dat andere getroffen torpedojagers, waarvan het zinken niet meer kon worden waargenomen, vernietigd zijn. Bevorderingen bij de Duitse Weermacht HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 31 Jan. De Führer heeft de 30ste Januari de volgende bevorderingen afgekondigd Tot Generaloberst werden bevor derd: de chef van de staf van de weermachtsleiding, generaal der artil lerie Jodl; de chef van de generale stóf van het leger, generaal der in fanterie, Zeitzler; de opperbevelheb ber van een leger, generaal der pio niers. Janecke en de opperbevelheb ber van een leger, generaal der in fanterie, Weiss. Plannen voor een Sowjet Commonwealth"? STOCKHOLM. 31 Jan. De Lon- dense Zondagsbladen behelzen volgens „Svenska Dagbladet" commentaar op het onlangs door het centraal comité der communistische partij genomen besluit de buitenlandse dienst der Sowjet-Unle te reorganiseren en In dit -verband wijzigingen aan to brengen ln de Sowjot-grondwot. Volgens de Lon- dense „Observer" zijn deze plannen ge richt op de stichting van een „Sowjet- Commonwealth". Daardoor zou. zo schrijft het Engelse blad. de Sowjet- unie ln Internationale commissies door verscheidene afgezanten vertegenwoor digd zijn. Moscou zou. aldus „Svenska Dagbladet". hetzelfde aantal vertegen woordigers kunnen opeisen als het Britse Empire. Een desbetreffend hervormingsvoor stel zou reeds aan de thans plaats hebbende vergadering van de opperste raad der Sowjetunle zijn voorgelegd. Naast het vraagstuk van eigen minis ters van buitenlandse zaken der tot de Sowjetunle behorende republieken zal daarbij ook de kwestie van eigen mi nisters van defensie onderzocht wor den Zolang deze oorlog duurt zal er evenwel ln het geheel geen decen tralisatie van het militaire apparaat der Sowjetunle te verwachten zijn. Daarentegen zou de reorganisatie van de buitenlandse dienst der Sowjetunle terstond kunnen worden uitgevoerd en van grote practlsche betekenis kun nen zijn. Hevige gevechten bij de Marshalleilanden TOKIO. 31 Jan. Het Japanse hoofdkwartier meldt, dat sedert 30 Januari hevige gevechten plaats vin den tussen Japanse vlootstrijdkrach- ten en vlootstrijdkrachten der gealli eerden, die de Marshall-eilanden trachtten aan te vallen. Japanse marinevliegtuigen deden op 29 Janu ari een geslaagde aanval op een vijandelijk konvooi in de nabijheid van Finchhaven. Andere formaties vielen militaire doelen bij kaap Mar cus en Nieuw-Engeland aan. LISSABON, 1 Febr. Naar de Engelse nieuwsdienst meldt, hebben de verenigde zionisten van Canada een resolutie aangenomen, waarin zij de stichting verlangen van een Joodse Commonwealth in Palestina binnen het kader van de Britse Common wealth. Ie JAARGANG No. 26 DINSDAG I FEBRUARI 1944 NETTUNO: TWEE DAGEN VÓÓR DE LANDING. Verwoeste haven werken. straten van puin, wrakken van tot zinken gebrachte schepen in de haven, die de weinige, nog geschikte landingsplaatsen, blokkeren. Tot het laatste ogenblik hebben Duitse schepen hier hun ladingen ge lost, ondanks het feit, dat bijna elk uur, Britse vliegtuigen de ravitaille ring voor het front poogden te verhinderen. (Foto P. K. Reinhardt-P.B.Z.) Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 3!, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Hier ligt Vondel zonder rouw Hij is gestorven van de kou! Met deze woorden moet Vondel zijn eigen grafschrift hebben ge schreven. En deze trieste regels schieten ook den bezoeker van het Vondelpark te binnen als hij „den man van het parki' gaat opzoeken: Daar staat Vondel zonder rouw Moederzielig in de kou! Want, ach, hij staat daar midden in een cirkelhek, zodat niemand er zo dicht bij kan komen, dat hij kan lezen, wat er in gulden letteren op het voetstuk staat gebeiteld. „Wie is dat?" vroegen twee oude dames aaji elkaar, tóen ze gisteren hun culturele honger over de traliën trachtten te bevredigen. „j0...j0...", zeide de éne aarzelend. „Jozef!" zei de ander. „O, Jozef," zei de eerste en ze keek naar de kerk daar vlak in de buurt, met de lichte verdenking in haar ogen, dat Jozef daar was weggelopen blijkbaar. Nu is Joost van den Vondel" voor gewone ogen nog wel leesbaar, maar wat er verder staat over .Jcarakter" enz. is niet te ontcijferen. Het volk kan eenvoudig niet naderen tot zijn verbronsden zoon. Symbolisch? Of verbronsd? Kopergroen-uitge- slagen en daarna witbedropen met mussepoepjes, die als dikke tranen over zijn gezicht zijn gebiggeld en die zelfs niet door de winterregens zijn afgewassen... Ach, sinds de mensen hem niet kunnen benaderen zijn de mussen zijn enige trouwe bezoekers. Maar zij gébruiken zijmschedel heel oneer biedig als liefdes-rendez-vous of als... zie de witte biggelende tranen! Overal worden in het Vondelpark de perkjes nu weer opgeknapt. Sneeuwklokje, narcis en heesters zul len er straks dank zij liefdevolle zorg best voor staan. Alleen de hoofd persoon" uit het park wordt verge ten! Laat men hem even met de zand straal een grote beurt geven, net als Rembrandt een paar jaar geleden. En laat men dan meteen even dat nare hekje slopen of verplaatsen, zodat enige toenadering mogelijk is. Ten slotte richt men geen standbeel den op 07n zijn grote zonen achter een hekje te isoleren als waren het verscheurende dieren in een dieren tuin... tijl. CORRESPONDENTIE. „Appel eter". Gij beklaagt u dat gij als ae- meente-ambtenaar extra-appels van f0.85 per kilo hebt moeten eten, ter wijl de winkelprijs 0.42 zou zijn. Gij verdenkt de gemeente nu van zwarte handel en kunt van die ge dachte niet meer slapen. Ie: als die gemeente slechts zo'n geringe winst zou maken, zou zij een lichtend voor beeld zijn voor alle zwarte handela ren en zou ik onze toekomst lang niet zo ,^wart" inzien. 2e: de appels van f 0.85 zijn niet van de gemeente, maar van sommige initiatiefrijke bedrijven of diensten, die hun per soneelsleden een dienst wilden bewij zen. Kijk een gegeven paard niet in de bek. 'tls cadeaut. I Mei algemene verkiezingen in Bolivia MADRID, 31 Jan. Officieus ver neemt Efe uit La Paz, dat de Boli viaanse regering per 1 Mei verkie zingen wil uitschrijven en dat in de eerstvolgende dagen en dienovereen komstig decreet gepubliceerd zal wón- den. Geallieerde druk op Spanje BERN, 31 Jan. Omtrent de ge allieerde druk op Spanje schrijft de Londense correspondent van de „Bas- Ier Nachrichten": Men hoopt Spanje zover te brengen als men Argentinië heeft gebracht. Men heeft nog geen stellige indruk, doch met goede grond kan worden aangenomen, dat het in beide gevallen een systematisch op treden is. Nederlandse boeren naar het Oosten DEN HAAG. 1 Febr. Nadat zij enige weken met verlof in het va derland hadden vertoefd, is Vrijdag morgen een eerste groep varj. onge veer dertig Nederlandse boeren op nieuw naar het oosten vertrokken. Op het station werden zij uitgeleide gedaan door den directeur van het Nederlandse Oost Instituut, den heer drs. W. Goedhuys en het hoofd van de afdeling Oostzorg van het In stituut, den heer B. P. Bakker. De Nederlandse boeren, die allen reeds geruime tijd in het Oosten hebben vertoefd, zullen na een scholings periode op het landgoed Waka Waka van de Nederlandse Oost-Compagnie bij Wilna ingezet worden in de Balij tische landen. Aanmelding weersporfkamp DEN HAAG, 1 Febr. Aanmel ding voor het eerstvolgende Wèer- sportkamp kan thans nog slechts ge schieden op de dag van de keuring Donderdag 3 Februari a.s.. in de Dierentuin te Den Haag, van 's mor gens 8.30 tot 13 uur. (Voorl. actie Hfd. Insp. Luchtbescherming. Tékening: Studio Arend Meyer/C.N./F.) Nederl. officieren in Japanse krijgsgevangenschap DEN HAAG. 28 Jan. Het tnfor- matle-bureau van het Nederlandse Rode Kruis, ontving bericht omtrent de volgende krijgsgevangen officieren en asplrant-ofllcieren ln Japanse kampen. OFFICIEREN: majoors: Jg gout Jwca hoedt kapiteins: hth baldinger mr bartels v bermaseo mr 1 brljl elf cou- vreur h cramer eo vandeursen h hans- sen lwf dehazewinkelman pe hendrlkaz Jw hennlng w lntveld wfe Jansen ae ketelaar u vankraayenoord k landegent J vanleer bwj vanderllnden J meeken- zle Jw mentel wfk merens pwh mossel Jhmule ohl afja pleron lcm polak be rijborz f sleebos r swert ere vanswleten ch teerllak aj vandewel lnj vandewel cea vanzeventar off van gez le kl lw vanderburg. luitenants: e adam th bakker hjd vonbargen Js bedet lg vandenberg fr vonblommestein Jath vanboek ahc bos Jwg vandeiïbosch hpe buijs wgh che- vannes e closler lr. lf cocke dh cou- wenberg Jdc crama c cugnet lc dho- leeghe vhr ehreneron hf ellekom bm erkelena lc fleischer el florentinus ej fris a gerot ge vangilw ach grèefland Jh dehaas hw halkema Jh haspers cjlw dejong p Jordans chd vandekamer p killen h klusman Jhr. kohier oal ko- rinth cph kneefel thh kraag rhc van- derkust wj delennoy aam lepre gm leverman hJJ logman pl loos h vanlooy wh mente lr. wfs messchaert lr. 1 meulmans th nlz chw nobel nije Jc odenthal c vanolden Jd vanpelt Jf phl- llpl Je polrrle Jc quepp Jlw ihaesa p vanrhee bwa richter Jo richter dch rlgterlnk lr. p rlsseew c roggen Jf ros- suqulet gth ruehtle f ruckert ch schar- dijn k schmldlen gr schmltz mr. Jh schwab cf simon lx. J slppel lr. ml van- slooten Jh sneep el souwelne ahw spreeuw gig swartz aa sweep aj swe- rlssen ap thljssen cl trleling mr. gg vodegal wa voogd lr. Jr de vries wa wie mans tho wlnther Jam wolterbeek e worster Jaa zeiler cpa zeijlmansvanem- mlchhoven off van gez 2e kl pm van- denbosch ach boumen jhw berkeljon Ja cockrane f cramer gj crans fjl dhomen a doppert aej gedultvonjun- genfeld Jbm goewle eeg vanderheUde ac hoff Jv klerke e lutter af vander- merk hdf meljer c deleparre vrc ploeg man da rosendohl hc schrok w sleebas Jn vanslooten caed snell f veranel APOTHEKEN 2e kl. obn dezentje cm gonle jh stadelman. ASPIRANT-OFFICIEREN, vaandrigs: 1 bameveldblnkhuljsen cdf bisschop Jw biel rw bliek J boom m vanderboon chlh brenderbrandls gs vanbronckhorst lae feher fw filet Jm gervendinck hk haase cpl haverstroom hj hekman g hendrlks Jcm houtman s dejong Je de- Jongh r keasberry aj kempschuur jf deknljf Je .vandenkolk ld lettinga ho Hem gj lucerdt n magnlez m medart w menoboetoe ama merelle jw meljer dl moojen ba neimann fb nijon theh perenboom flhn perio fw poth ucg pijman Jgfc rappagne fjj reemer hchb relssner v remmers fj rohder we rooze r vanrijk pjcth schreuders J schutter ao spengenberg em spronk aa suelt lthl valkenhoff f Vermeulen vgf vljema e welffenbach w wlllemse hw wolf jf zeljdel m vanzijlmens. ZIJ, die Inlichtingen wensen of aan wijzingen kunnen verstrekken omtrent deze personen, gelleven zich onder op gave van zo volledig mogelijke ge gevens der betreffende krijgsgevange nen, zoals volledige naam en voorna men, rang. onderdeel of wapen, ge boortedatum, laatst bekende stand plaats en burgerbetrekking ln Indlë enz. tot bovengenoemd Informatie bureau, Korte Voorhout 14, Den Haag. te wenden. Uit Parijs komt het bericht, dat Maandagochtend in zijn woning al daar aan de gevolgen van een urine- vergifiging op 62-jarige leeftijd is overleden de Franse letterkundige Jean Giraudoux. Als zoon van een ingenieur op 29 October 1882 te Bellac geboren, toon de hij, ofschoon door en door Frans man, reeds vroeg lust over de grenzen van zijn land heen te zien. Na zijn studie bereisde hij te voet nagenoeg geheel Europa. In 1907 werd hij te München leraar van den prins van Saksen-Me in ln gen, hield zich toen ge ruime tijd te Berlijn op, waar hij aan Wilhelm II werd voorgesteld, trok door Oostenrijk, Italië en het Balkanschler- eiland, stak toen over naar de Ver enigde Staten en Canada, later naar Australië en Nleuw-Zeeland om over Nederlands-Indië en Indo-China naar zijn vaderland terug te keren. Aanvankelijk bewoog Giraudoux zich meer op diplomatiek terrein. Zijn gro te kennis van vreemde landen bezorg de hem de post van chef ran de bui tenlandse voorlichtingsdienst ln het Franse ministerie van buitenlandse zaken, ln 1939 volgde zijn benoeming tot minister van voorlichting. Nog meer bekendheid dan door zijn diplomatieke werkzaamheid heeft hij zich verworven als schrijver. In 1918 verscheen zijn eerste werk „Suzanne et le Pacific", dat grotendeels autobio grafisch ls opgezet en hem de bijnaam van „de Robinson Crusoe der toe komst" bezorgde. In 1920 volgde de politieke sleutelroman „Bella", latei- aangevuld met „Bella au couvent" (Bella ln het klooster) en „Hélène et Touglas". Met „La prlère sur la Tour Eiffel (Het gebed op de Elffeltoren) verwierf hij de Balzac-prljs. Een van zijn geestigste werken ver scheen ln 1922 als „Siegfried et le Limousin- -(Siegfried en do -inwoner van Limoges), het burleske drama van den door een geheugenstoornis tot Duitser geworden Fransman en door zijn geliefde weer tot Fransman ge maakt. waarin men een lronlserlng van de „rassenmystlek" heeft willen zien, welk karakter echter ln de latere toneelbewerking geheel werd weggeno men. Ook al toneelschrijver heeft Girau doux grote bekendheid verworven. In zijn „La guerre de Trole n'aura pas lleu" (Geen oorlog om Troje), dat enige Jaren na de Parijse première door het Amsterdams Meisjeslyceum werd opgevoerd, en in „Amphytrion Model 38", dat verleden jaar te Am sterdam in een Nederlandse vertaling tot opvoering kwam, wendt hij zich zU het spottend naar het klas sieke toneel. Tezamen met Paul Clau- del was Giraudoux een van de belang rijkste vertegenwoordigers der heden daagse Franse literatuur. Scholieren speelden met projectiel WINSCHOTEN, 1 Febr. Drie' leerlingen van de Ulo-school te Scheemda, die een projectiel hadden gevonden, wierpen ait tegen de muur van hun school, met het gevolg, dat het projectiel ontplofte; tal van scholieren werden licht gewond. De jongens zelf liepen ernstige verwon dingen op. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 1 Febr. Bij de heden gehouden trekking van de Staatsloterij, zijn de volgende hoofd prijzen gevallen: 25.000: 14321; 1000: 5660, 8747. 10733, 12452, 15759, 18889; ƒ400: 1332. 7399. 11762. 12391, 18593. 20240; ƒ200: 1524, 2399. 9781. 13450, 13893, 14101. 14376; ƒ100: 2120, 3872. 5219, 8863. 10830, 16078, 20754, 20989. HAAGS NIEUWS Jeugd moet opstaan in de tram Voor ouderen en invaliden Het moest eigenlijk niet nodig zijn, maar helaas is gebleken, dat de jeugd zo ridderlijk niet is in de tram voor ouderen en voor invali den op te staan. Daarom is thans de directie van de H.T.M. er toe overgegaan opstaan te verplich ten, zoals dat trouwens bij de meeste andere trammaatschappijen in het land ook al verplicht is ge steld. In de wagens der H.T.M. zijn sinds enkele dagen borden opgehan gen. die vermelden dat reizigers be neden 21 jaar bij gebrek aan plaat sen hun zitplaatsen moeten aanbie den aan oudere personen en inva liden. Tram- en buspersoneel is ver plicht. toe te zien dat aan deze maatregel streng de hand wordt ge houden. De conducteur, kan dus nu eindelijk vrijelijk doen wat (den rechtgeaarde) al lang op de lippen lag, n.l. onbeleefde jongens en meis jes zeggen op te staan als er min der valide reizigers zijn. Wegens ongesteldheid kan George van Renesse op het Volksconcert van Woensdag a.s. niet optreden. Hij wordt vervangen door Hans Schouw man. De verduistering begint heden om 17.30 en eindigt om 8.15 uur. Maan op 11.53 onder 1.14 uur 1 Febr. E.K„ 9 Febr. V.M., 17 Febr L.IL, 24 Febr. NJVL Uit het politierapport Wegens diefstal van meubelen uit een opslagplaats in de binnenstad is aangehouden de 36-jarige behanger W. H. B. uit de Boekhorststraat. In een school aan de Mient is in gebroken. Ontvreemd werden drie naaimachines. Men verschafte zich toegang tot een huis aan het Oranjeplein. Een grote hoeveelheid dames- en heren kleding en schoeisel werd ontvreemd. Vermoedelijk door middel van in sluiting werd uit een wijnhandel aan de Prinsegracht een hoeveelheid (on geveer 35 liter) gedistilleerd ont vreemd. De normale waarde hiervan bedraagt f 235. SPORTNIEUWS Goede amateursport in Den Haag DEN HAAG, 1 Febr. De Bene- fiet^wedstrijden van de Nederlandse Boksbond tussen amateurs uit Zuid- Holland en de Rest van Nederland, De „busdokter" in ons land heeft in het algemeen en terecht een goede naam. Er is wel eens aanleiding geweest, om van leer te trekken tegen dokters, die meenden het met de belangen van hun fonds patiënten niet zo nauw te nemen, maar dat zijn uitzonderingen. Wij weten bij ervaring, dat er ook fonds- doktoren zijn, die door hun patiën ten op de handen gedragen worden, omdat zij hart hebben voor hun be roep en voor de mensen. De fonds patiënt mag dan met wat minder omslag worden behandeld, op zijn pillendoosje mag dan staan „den heer" in plaats van „den WelEd. heer"... nadelig voor zijn gezondheid: is dat niet. Hij kan als re#rel een alleszins gegrond vertrouwen hebben in zijn huisdokter. Des te meer volt het te betreuren, dat thans door den Commisaris, be last met het toezicht op de Zieken fondsen een regeling voor de tand heelkundige behandeling van ver plicht verzekerden in het leven is geroepen, waardoor wel degelijk de gezondheid van den fondspatiënt door den tandarts aanzienlijker lager moet worden aangeslagen dan die van een „gewonen" patiënt. In weinig woorden komt deze rege ling hierop neer, dat een zieke tand of kies van den fondspatiënt als regel moet worden getrokken. Alleen „indien dit met eenvoudige middelen kan geschieden" wordt de tand of kies behouden. De minder eenvou dige middelen blijven dan gereser veerd voor den man-met-geld. Om de pü te vergulden, wordt dan heel welwillend voor den fondspatiënt de mogelijkheid geopend, om ..kunst tanden of kiezen met een plaat te laten aanbrengen". Dit is kortweg gezegd larie en het is de ontwerper van deze „systeraatisch-rationele re geling" zelf. die dit even tevoren aantoont als hij zegt: er moeten meer kiezen getrokken worden, want voor wortelbehandelingen ontbreekt de tandartsen de tijd. Men behoeft geen tandarts te zijn om te weten, dat een „kunstkies met een plaat" heel wat méér tijd vergt dan een wortelbehandeling, waarbij de na tuurlijke kies behouden blijft. Bo vendien is een wortelbehandeling aanzienlijk goedkoper, zodat wel nie mand, zelfs een domme fondspatiënt niet. er toe zou besluiten om do slechte en dure behandeling te kie zen. als hij de goede en minder kost bare voor het kiezen heeft. Die „kunstkies met een plaatje" is dus maar een praatje voor de vaak. Maar wij willen doordringen tot de kern van de zaak. De ziekenfondscommissaris zet uit een, dat men tandheelkundige hulp niet als normaal verzekerincsrisico kan beschouwen. Het is een tak van gezondheidszorg. Drie factoren dient men, waar het verplicht verzekerden betreft, in het oog te houden: 1. De kosten der tandheelkundige verzor ging zijn hoog. 2. De verplicht ver zekerde gebitten zijn zeer verwaar loosd. 3. Er zijn te weinig tand artsen. „Dus", concludeert de zieken- fondscommissaris, „er moet gestreefd worden naar beperking, mits deze tevens een verbetering van de alge mene gezondheidstoestand van óns volk waarborgt. Wij kunnen niet anders dan onze levendige Instemming met deze conclusie betuigen, maar zou den tevens enige vragen beant woord willen zien. En wel: Waar om moet deze noodzakelijke be perking geschieden uitsluitend ten koste van fondspatiënten? Zijn onze „algemene volksbelan gen" meer gediend met de stra lende glimlach van mejuffrouw Geldgenoeg. dan met het com plete stel kiezen van Jan Boeze roen? Vergt een verplicht verze kerd wortelkanaal wellicht een langduriger behandeling dan één op eigen risico? Een merkteken WIJ kunnen slechts betreuren, dat ook bij deze regeling van de tand heelkundige hulp onderscheid ls ge maakt tussen mensen, daar, waar dit niet ls. Zou deze regellng inderdaad ln werking treden, dan zou er binnen kort een merkteken voor de nlet-be- zltters zijn bijgekomen: een „mond vol gaten". Ongetwijfeld kan hier aan niemand, ook niet aan den Ziekenfondscommis saris, een verwijt worden gemaakt. Hij kan namelijk niet aan tandartsen de wet voorschrijven, waar het de particuliere patiënten betreft Maar evenzeer ls het duidelijk, dat deze re geling lijnrecht ln strijd ls. zoal niet met de beroeps plicht, dan toch met de beroeps eer van den tandarts. Moet er beperkt worden vooruit, maar dan volgens algemene, op m e- d i s c h e gronden rustende overwe gingen en niet volgens een maatstaf van meer of mindere welstand. Wel licht kan hier een nauwere samenwer king van Zlckenfondscommlssarls en Artsenkamer een gelukkige oplossing brengen. gisteravond in een. vrijwel tot de nok gevuld Gebouw voor K. en W. ge houden. zijn in menig opzicht bevre digender geweest dan de laatste ont moetingen tussen beroepsboksers. Men vond hier veel meer fanatisme en snelheid, maar de eerlijkheid ge biedt te verklaren, dat er bokstech- nisch ook al weinig fraais te zien was. Een ontmoeting tussen den lichtgewichtkampioen van Nederland Beekwilder en den Hagenaar Meerts was weliswaar emotioneel door de vele luide klappen die werden gege ven, maar teleurstellend voor dege nen. die de onzuiverheid dier slagen zagen en vaststelden, dat in geen van de drie ronden ook maar één zuivere rechte stoot werd geplaatst- Dat. Meerts de sterkste vechtjas was, deed de toeschouwers uiteraard uit barsten in toejuichingen. Kwalita tief van beter gehalte was de ont moeting tussen den bantamkampioen Hessels uit Haarlem en B. Brummer uit Den Haag. Hessels won vrij ge makkelijk op punten. Heel behoorlijk was de krachtme ting tussen de zwaargewichten Wie- deman uit Amsterdam en De Jager uit Groningen. Laatstgenoemde was voor een zwaargewicht, bijzonder snel en behendig en had ook nog een harde stoot. Wiedeman gaf na een stevige directe op de kaak. op, zodat De Jager won door technische k.o. De uitslagen luiden: Vedeigewicht: Dirkzwager (Am sterdam) tegen Breetveld (Rotter dam) onbeslist, Hessels (Haarlem) wint op punten van B. Brummer (Den Haag), VIsscher (Groningen) tegen H. Brummer (Den Haag) on beslist. Bantamgewicht: Van den Berg (Den Haag) wint op punten van Schneider (Amsterdam). Lichtgewicht: Walraven (Amster dam) wint op punten van Wijngaard (Rotterdam). Prins (Groningen) tegen v. d Meulen (Rotterdam) on beslist). Meerts (Den Haag) wint op punten van Beekwilder (Breda). Middengewicht: Schubart (Gronin gen) wint door diskwalificatie van Buschgens (Den Haag). Kouwenberg (Den Haag) tegen Cas (Den Haag) onbeslist. Zwaargewicht: De Jager (Gronin gen) wint van Wiedeman (Amster- dam) door technische k.o. in de der de ronde. A.S.C. op de derde plaats Eerste zege van Teylingen Zoals te verwachten was hebben zo wel Wassenaar als Westerk war tier Zondag gewonnen. De leiders bleven Blauw-Zwart in eigen huis met 30 de baas. terwijl Wassenaar het Leid- se Lugdunum met 5—2 klopte. ASC boekte een overwinning op LFC, waardoor de Rood-Zwarten thans de derde plaats zijn gaan bezetten. To- negido wist het tegen Hilinnen niet verder te brengen dan een gelijk spel, hetgeen niet voldoende was om zich van de laatste plaats los te werken. Alphen deed goed werk door Roodenburg een punt af te snoepen. Mede door de nederlaag van Lugdu num hebben de Alphenaren zich thans weer een plaatsje op de rang lijst omhoog gewerkt. Zowel in de kopgroep als in de staart wacht ons in deze afdeling een spannende com petitie-eindstrijd. De stand in deze afdeling is thans: —30 West.kwart 15 12 2 1 Wassenaar 16 13 3 ASC 15 9 1 5 BI.-Zwart 15 8 3 4 LFC 16 8 l 7 Hilinnen 13 3 3 7 Roodenburg 17 5 3 9 Alphen 16 2 5 9 Lugdunum 17 4 2 11 Tonegido 16 3 2 11 '//-PK. De wijzer van de snelheids meter schommelt om en nabij de vijf en tachtig kilometer. De kleine Mer cedes raast over de brede asfaltstra ten. De wind suist de twee politie officieren en den chauffeur om de helm. De matglanzende antenne naast het windscherm zwiept op en neer. Geen mens komt m de llchtkegel van de schijnwerper; Als uitgestorven zijn de straten. Nog hebben de sirenes niet het signaal „veilig" gegeven. Doch de radiowagen der Berlljnse politie, waaronder de gehele luchtbescher ming-organisatie, brandweer, verzor ging en hulpkrachten ressorteert, ls reeds onderweg. De politiemannen rijden ln de ge teisterde stadswijken rond om te zien, waar bij brand hulp nodig ls. diri geren draadloos reserve-brandweergroe- pen daarheen, waar de nood aan den man ls. en brengen den leidenden dok ter der luchtbescherming die ln de commandopost zit op de hoogte, wanneer onmiddellijk hulp vereist wordt. En dat alles gebeurt van de wagen uit, met telefoon en luidspre ker. maar... draadloos. De hoofdinspec teur Deemt tijdens de wilde rit de hoorn, schakelt de zend-Installatie ln en zegt. met luider dan bij een ge woon telefoongesprek: „Hallo, Centrale, u gelieve te mel den. u gelieve te melden 1" „Hier Centrale, hier Centrale 1" klinkt het plotseling uit de luidspre ker vooraan, naast het schakelbord. „Verbindt u mU met het hoofdkwar tier". De wagen buigt rechtsaf. „Hier hoofdkwartier, majoor G." De hoofdinspecteur meldt zJjn be vindingen. Dan heet het: Rijdt u eerst door de H.straat en dan dade lijk verder ln oostelijke richting naar K Door waarnemers en het wijk- hooid wordt grote brand gemeld. Er moeten mensen onder het puin be dolven zijn. Wij weten niet of daar nog mannen nodig zijn om te helpen. Geeft u dan dadelijk hierover mel ding." Het schijnsel van de brand wijst de weg over de laatste paar honderd meter, vonken en roet vliegen hun tegemoet. Ze zijn op de plaats van de brand aangekomen. Een heel huizenblok Een heel huizenblok brandt. Talloze armdikke waterstralen spulten sissend het vuur. om de belendende huizen ln de gloed, speciaal aan de rand van voor de gretig lekkende vlammen te redden. De officieren van de radiowagen staan bij den leider der blusgroep „Neen", zegt deze, „wu hebben geen mannen meer, elders ln onze wijk brandt bet ook nog. De hoofdinspec teur gaat naar de wagen terug „Hallo. Centrale. Centrale, verbindt u my met het hooidkwartler." Het wijk-commando meldt zich. „U moet nog drie compagnieën sturen. Ja, H.straat. goed De tocht gaat verder, dwars door de rijkshoofdstad Er ls nevel komen op zetten De chauffeur schakelt de grote koplampen ln. Het scherpe licht tast zich voorwaarts door de straten. Plot seling kraakt het onder de wielen Glassplinters. Daar Veertig meter vóór de wagen gaapt ln het licht van de schijnwerper een gat. De remmen knaTsen De wagen staat stil. Verdraaid, dat bad wel eens verkeerd kunnen aflopen. Een bomtrechter mid den ln de straat De wagen rijdt er omheen en kort daarop gaat bet weer met vliegende vaart over een brede weg. Ja. ook tempo ls belangrijk. Vaak hangt veel van minuten al. wanneer het bet redden van have en goed be tekent Bulten ln K. liggen mensen onder de puinhopen Mannen van een hulp troep der luchtbescherming zijn reeds aan het graven. Uit de kelder zijn klopseinen gegeven Steen na steen wordt terzijde gelegd, voorzichtig wordt het puin weggewerkt. Twee man nen en vier vrouwen worden geborgen. De reddingswagen brengt de gewonden naar het naaste blokhuis der lucht bescherming. Hier ls nu alles in orde. De hoofdinspecteur roept weer de radio-centrale en geeft zlln melding door. Twee nieuwe bevelen. In het Zui den liggen twee tijdbommen. De offi cieren moeten beoordelen of aeze opgeblazen dan wel gedemonteerd zullen worden De motor bromt regel matig. weer glijdt het licht van de schijnwerper door de nacht. Neen, de ene tijdbom kan men laten liggen, alleen moet de omgeving afge zet worden, de andere echter moet men onschadelijk maken Het hoofdkwar tier wordt gewaarschuwd en op de hoogte gesteld. Vele uren zlln reeds voorbij sedert het signaal „veilig" werd gegeven en nog steeds ls de radio wagen onderweg, ln de strUd op leven en dood. 12 12 24 60—11 13 7 5 1 19 36—24 12 7 4 1 18 43—18 7 3 2 2 8 20—15 11 5 1 5 11 32—34 11 4 1 6 9 24—37 13 3 3 7 9 21—41 12 1 1 10 3 28-47 13 1 1 11 3 9—56 //-Oorlogsverslaggever. SIEGFRIED HEINRICH. I 29—53 Teylingen deed het in 4 A met zijn eerste overwinning gelijk goed. Met niet minder dan 50 werd het. Leid- se ZLC verslagen. Hierdoor hebben de Sassenheimers de onderste plaats op de ranglijst verlaten. Alphia boek te in Leiden een onverwachte zege op Docos. Daar Hillegom en Lisse de punten deelden, kwam VVSB, dat vrij af had. weer een stapje na der tot het kampioenschap. Dé stand luidt: WSB Hillegom Lisse DOSR Vogel Alphia Docos Teylingen ZLC Biljartkampioenschappen DEN HAAG, 1 Febr. Het biljart- kampioenschap van Nederland derde klas groot 45/2 zal worden gehouden op 11, 12, 18 en 19 Maart a.s. in de zaal van Dubois, Ceintuurbaan te Amsterdam. Vastgesteld zijn voorts nog de vol gende kampioenschappen: Tweede klasse klein op 19. 20. 26 en 27 Febr. door de afdeling 's-Gravenhaagse Bil jartclub te Den Haag. Eerste klasse driebanden op 26 en 27 Februari en 4 en 5 Maart door de afdeling Kras te Amsterdam. Derde klasse groot op 11, 12. 18 en 19 Maart door de afdeling Benoor den het IJ te Amsterdam. Eerste klasse klein op 1. 2. 15 en 16 April door de afdeling De Ruyter te Amsterdam. Penthathlon of vijfkamp op 25 en 26 Maart en 1 en 2 April door de afdeling Stadion te Rotterdam. Tweede klasse groot op 6. 7, 13 en 14 Mei door de afdeling de Friese Club te Leeuwarden. Voetbalprogramma Het voetbalprogramma voor Zon dag luidt: Eerste klasse district II: Blauw Wit—Emma. RFC't Gooi. DHC—Ajax. District III: NEC—PEC, WageningenTubantia, Heracles—AGOVV. Go Ahead- Quick, Enschede—Enschedese Boys. District IVEindhoven—Roermond, MVV—Willem II, NAC—De Spech ten NOADPSV. District V: GVAV Sneek, LSCBe Quick, Veendam •Velocitas. Tweede klasss district I A: Alkmaarse Boys—WFC, RCH—De Kennemers. West FrisiaHBC. B: DWV—Vriendenschaar, Hilversum Watergraafsmeer. DOS—Zeeburgia. District n A: Quick—HW. BMT— VIOS. B: OvermaasUnitas. Excel sior—Sliedrecht. District IV C: WV—Brabantia. VIOST—Kolping SDW, Helmondia—SVB, Tivoli—Hel mond. D: De KanariesHero. WSC TSC, SVB—De Baronie, Zwaluw SchijndeL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1