HET DAGBLAD Het Rijk garant voor Europa VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Evenwichtspolitiek van Engeland heeft afgedaan Hevige gevechten aan gehele Oostelijke front Sociale revolutie voorwaarde voor redding der kuituur Hitier herdacht 30ste Januari 30ste Januari, zaak van heel Europa Duitse weermachtsberichten Verscheidene plaatsen ten westen van Polonnoje heroverd Landingsvloot bij Nettuno opnieuw bestookt Nieuwe Weermacht in Italië Zwarte vis Het zal eens in de geschiedenis uls een der grootste prestaties worden opgetekend, dat het in deze grote staal is gelukt een socialistische revolutie te beginnen en uit te voeren, die zonder enige vernietiging van nationaal bezit en zonder enige beperking in de scheppende kracht der oude standen, niettemin de volledige gelijkstelling van allen heeft bereikt. (Hitier 30 Jan. '44) Ie JAARGANG No. 25 MAANDAG 31 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 Postbus 65 HOOFDKWARTIER VAN DEN FOHRER, 30 Jan. De Führer heeft naar aanleiding van de elfde verjaar dag van het overnemen van de macht uit zijn hoofdkwartier de volgende rede voor het Duitse volk uitgespro ken: „In het vijfde jaar van de grootste oorlog kunnen niemand meer de oor zaken en dus de zin en het doel van deze wereldstrijd onduidelijk zijn. Want de tijd. dat het nog de schijn kon hebben, als ging het ook bij deze strijd slechts om een van de door Engeland telkens weder aangewak kerde Europese conflicten, om het continent onmachtig te maken, het evenwicht der krachten te handha ven ten gunste van het Britse Em pire, is lang voorbij. Wat sedert 1936 te Londen stelselmatig tot de oorlog hitste, is thans van drijver gedrevene geworden. De geesten, waarvan zij zich volgens oud-Brits gebruik ook ditmaal dachten te bedienen, zijn hun als meesters zelf over het hoofd gegroeid. Onverschillig, hoe deze strijd ook zou aflopen: Engeland heeft zijn rol op het continent defi nitief uitgespeeld. De vraag is niet meer, of in de te genwoordige oorlog het oude even wicht der krachten behouden of her steld wordt, doch zij luidt thans: wie zal aan het eind ran deze strijd de overwegende mogendheid zijn. Of de Europese volkerenfamilic, vertegen woordigd door haar sterkste staat, öf de bolsjewistische kolos. Het eerste geval is echter slechts denkbaar, wanneer Duitsland deze oorlog, die niet slechts een strijd voor dit land zelf. doch voor geheel Euro pa is. wint. In het tweede geval zou Sowjet-Rusland overwinnaar zijn. De door bepaalde Engelse bladen uitge strooide opmerkingen, dat Sowjet- Rusland na eventueel Duitsland te hebben overwonnen geen aanleiding' meer zou hebben verder in Europa door te dringen en derhalve zich een voudig tevreden zou stellen met de opvoeding, d.w.z, uitroeiing van het Duitse volk, is een evenzeer voor Eu ropese domkoppen berekende Joodse veronderstelling als de andere, dat eer deze oorlog nog zal zijn afgelo pen. Engeland toch onmiddellijk de leiding van de nieuwe strijd tegen Sowjet-Rusland denkt over te nemen Want. ten eerste zal zich de over winnaar in deze worsteling der vol keren zijn doelstelling niet door Britse dagbladschrijvers laten voor schrijven en ten tweede zou in het geval van de overwinning van het bolsjewisme de treurige rest van Eu ropa nog wel nauwelijks onder Engel se leiding verder strijden tegen de dan Europa beheersende Europees- Aziatische kolos der Sowjet-Unie. Te meer, waar de militaire vooruitzich ten van een dergelijke strijd slechts door een volkomen leeghoofd als veel belovend beschouwd kunnen worden Bovendien weet elke Europeaan, dat in een dergelijk geval de misschien tijdelijk overgebleven kleine West- Europese statenrest slechts de eer zou hebben, evenals de Empire-troe- pen der Canadezen. Australiërs, Nieuw-Zeelanders. Zuid-Afrikanen enz. alleen de bloedige last te dragen in de strijd voor het behoud van de Britse heerschappij en hei sparen van eigen mensenlevens. Eén overwinnaar Eén ding is derhalve heel zeker: in deze strijd kan er slechts één over winnaar zijn, en dat zal óf Duitsland óf Sowjet-Rusland zijn. De overwin ning van Duitsland betekent het be houd van Europa en de overwinning van Sowjet-Rusland zijn vernietiging. Dat is, zoals gezegd, zo duidelijk, dat in de eerste plaats ook elke niet ge heel versufte Engelsman het precies behoorde te weten. Wanneer daar desondanks met echt Britse huiche larij gedaan wordt als zou het ook anders kunnen zijn, dan hangt het slechts daarmede samen, dat de schuldige oorlogsmisdadigers in Lon den geen mogelijkheid meer zien. waardoor zij zich uit hun eigen strik ken zouden kunnen losmaken, en dat hun vooral de weg terug door hun Joodse lieden achter de schermen en aanstichters ook op binnenlands politiek terrein reeds is afgesneden. Het is derhalve voor Engeland en voor de Verenigde Staten in het ge heel niet meer de vraag of zij na deze oorlog het bolsjewisme zelf wil len of kunnen bestrijden, doch alleen nog de vraag of zij in staat zijn zich het bolsjewisme in de eigen landen van het lijf te houden. Wat Europa evenwel in de practijk in het algemeen van Britse beloften tot hulpverlening te verwachten heeft wordt het treffendst bewezen door de Engels-Amerikaanse houding tegenover het lot van Polen, de Fin nen. de Baltische Staten alsmede van gans Zuidoost Europa. Met de gewetenloze belofte ener garantie, dat zij Polen wilden hel pen, beeft men deze staat eens op gehitst tot de oorlog tegen Duits land. Met de leugenachtige bewering andere staten tegen Duitsland in be scherming te moeten nemen heeft men hun pacten van bijstand opge legd, en nu worden onder even leu genachtige frazen al deze landen thans aan hun lot overgelaten en op geofferd. Zij moeten echter worden prijsge geven. niet omdat wellicht elke indi viduele Engelsman dat wil. maar om dat Engeland niet in staat is inge val ener overwinning van het bols jewisme deze ontwikkeling te verhin deren Ja. dat met alleen Omdat zij niet eens in staat zijn tegenover hun eigen door het bolsjewisme ver peste oppositie een andere politiek te vertegenwoordigen, laat staan met succes uit te voeren. Overigens zal elke staat, die zich zoals Engeland eerst aan het jodendom heeft over geleverd, vroeg of laat aan deze pest ten onder gaan, tenzij hij zich op het laatste ogenblik nog vermant en met geweld deze bacteriën uit zijn lichaam verwijdert. De mening, als zou men tot een vreedzame samenleving of zelfs tot een nivel lering der eigen belangen met die der fermenten van deze volks- vemielende kracht kunnen komen, staat gelijk met te hopen, dat het menseüjk lichaam in staat zou zijn zich op den duur aan te passen aan pestbacillen. De vraag der redding van de Euro pese staten en daarmede der red ding van Europa is derhalve een vraag, die uitsluitend beslist wordt door het nationaal-socialistische Duitse volk en zijn weermacht en de daarmede verbonden staten. Wan neer echter Duitsland zou ineenstor. ten. zou geen andere staat in Euro pa doeltreffend tegenstand kunnen bieden aan de nieuwe invasie der Hunnen. En dat weet men ook in het Kremlin. Derhalve zou in geval ener overwinning van Moskou reeds uit voorzorg voor de toekomst het lot der Duitse natie de volledige uit roeiing door het bolsjewisme zijn. En dit doel is ook de openlijk toegegeven bedoeling van het internationale jo dendom. Het komt er daarbij mei op aan of de Joodse voorvechters van dit doel in Engeland of in Ame rika zitten, of zij in de verschillende staten van Europa rondzwerven of dat zij in hun centrale te Moscou de lakens uitdelen. Het is ook on verschillig of Europese of buiten- Europese staatslieden deze feiten inzien of willen loochenen, en het is pas goed van geen betekenis of mer. in het ene of andere land gelooft door onderdanig vleien de zelfge kweekte Joodse bacteriën wellicht van haar gif te kunnen ontdoen. Wanneer Duitsland niet zou over winnen zou het lot der Noord-, Mid den- en Zuideuropcse staten in enkele maanden tïjds beslist zijn. Het westen zou echter binnen zeer korte termijn volgen. Tien jaren la ter zou het oudste continent der be schaving de kenmerken van zijn leven hebben verloren. De vernielende Joodse Ahasverus echter zou dan in een tweede triom ferend Poerimfeest zijn vreugde kun nen uiten over de verwoesting van Europa Dat echter het Duitse volk thans in staat is deze beslissende strijd te voeren voor zijn behoud en het behoud van het gehele Europese continent, dankt het aan die gena- digde leiding Gods. die na een lange strijd om de macht, thans elf jaar geleden, het nationaal-socialisme het doel liet bereiken. De revolutie Zonder de dertigste Januari 1933 en zonder de nationaal-socialistische revolutie, zonder haar geweldige in nerlijke arbeid van zuivering en op bouw, zou er thans geen factor in Europa zijn. die bij machte zou zijn het hoofd te bieden aan de bolsje wistische kolos, want het toenmalige Duitsland was zelf zo ziek en door de toenemende Joodse infectie zo verzwakt, dat het nauwelijks eraan kon denken het bolsjewistische ge vaar in zijn boezem onder de knie te krijgen, laat staan dat het naar buiten toe zich tegen dit gevaar kon verweren. De economische ineenstorting, die precies zo als in de andere landen door het jodendom was veroorzaakt, het werkloos maken van talrijke mil- lioenen Duitse mensen de vernieti ging van het hoerendom, de verwoes ting van ambacht en industrie, dit alles gold slechts de stelselmatige voorbereiding van de innerlijke in eenstorting. Deze werd ondersteund door de handhaving van een zinloos geworden klassenstaat die er nog slechts toe kon dienen het verstand van de brede massa om te zetten in haat, om haar zo als stuurloos in strument te kunnen gebruiken voor de bolsjewistische revolutie. Door den proietarischen slaaf te mobili seren. hoopte men hem na de ver nietiging van de nationale Intelli gentie pas goed te kunnen verlagen tot den definitieven koelie, maar zelfs indien dit proces der bolsjewis tische revolutie in Duitsland zelf niet tot het volledige resultaat geleid zou hebben, dan zou toch de staat in zijn democratische inrichting van Weimar slechts een belachelijke, hul peloze verschijning geweest zijn tegenover de grote, wereldpolitieke taken van het heden. Om op dit conflict te zijn voor bereid moesten derhalve niet alleen machtskwesties opgelost worden, doch in de eerste plaats maatschap pelijke en economische aangelegen heden. Doordat het nationaal-socia lisme elf jaren geleden terstond een begin heeft gemaakt met de uitvoe ring van zijn program is het hem nog juist op tijd gelukt de staat op te richten, die niot alleen wat ziin kracht in het binnenland betreft, doch ook wat zijn macht naar buiten betreft, in staat is de Euro pese zending te vervullen, die eens in de oudheid Griekenland op zich genomen heeft tegen de Perzen. Rome tegen de Carthagers en in later eeuwen het avondland eindelijk tegen de invasies van het oosten. Vier talcen In het jaar 1933 waren derhalve naast vele andere, vier grote op drachten aan ons gesteld, van welker oplossing niet alleen de toekomst van Duitsland doch de redding van Europa, ja wellicht van de gehele menselijke beschaving afhing. Het rijk moest door de oplossing der sociale kwesties weer de verloren gegane innerlijke maatschappelijke vrede krijgen, d.w.z de elementen der klassensplitsing in bourgeoisie en proletariaat dienden in al hun talrijke vormen van verschijning te worden weggenomen en in plaats daarvan diende een volksgemeen schap te worden gezet. Het beroep op het verstand diende te worden aangevuld door het meedogenloos uit de weg ruimen van de elementen in alle kampen, die op kwaardaardige wijze verzet aantekenden. De sociaal-politieke eenwording van het volk moest door de nationaal- politieke eenwording worden aange vuld, d.wjz in de plaats van het niet alleen politiek, maar ook als staat verscheurde lichaam van het Rijk moest de nationaal-socialistische eenheidsstaat treden en wel In een constructie en met een leiding, die geschikt konden zijn om ook aan de zwaarste aanvallen en beproevingen van de toekomst doeltreffend het hoofd te bieden en stand te houden. De door het volk en de politiek geschraagde eenheidsstaat had tot taak terstond die weermacht te scheppen, die in haar' geestelijke oriëntering, haar morele houding, haar numerieke sterkte en in haar materiële bewapening als instrument voldoende kon zijn om de taak van zelfbehoud op zich te nemen Nadat de overige wereld alle Duitse aan biedingen ener beperking van de be wapening van de hand had gewezen, moest Duitsland zijn eigen bewape ning dienovereenkomstig organiseren. Om in het algemeen met kans op succes zijn bestaan in Europa te kunnen handhaven, was de aaneen sluiting nodig van al die landen, die door Duitsers bewoond worden of gebieden zijn, welke meer dan dui zend jaar van het Duitse rijk deel hebben uitgemaakt en die wat het volk betreft en in economisch op zicht onontbeerlijk zijr. voor het be houd van het Rijk. d.w.z. voor zijn politieke en militaire verdediging. Alleen de oplossing van al deze taken kon een staat te voorschijn roepen, die toen innerlijk en uiterlijk bij machte was de strijd te voeren voor de verdediging van zichzelf en voor het behoud van de Europese volkenfamilies. Toen elf jaar geleden de nationaal-socialistische beweging na een langdurige, wettige strijd dè macht in de staat verkregen had, warep stellig ruimschoots de voor waarden reeds geschapen voor de succesvolle vervulling van deze taak. De Duitse volksgemeenschap had in de beweging-zelf haar belichaming gevonden Derhalve heeft niet de staat de beweging in de loop van de volgende jaren gevormd, doch de beweging vormde de staat. Wat er nu allemaal voor groots sinds die tijd is gepresteerd, aan de top van alle daden der nationaal- socialistische revolutie staat zonder twijfel de opbouw van de Duitse volksgemeenschap, de even behoed zame als volhardende omzetting van de vroegere klassenstaat tot een nieuw sociaal organisme als volks- staat. Want daardoor alleen is het Duitse Rijk immuun geworden te genover alle bolsjewistische infectie- pogingen. Dat In deze staat thans elke jonge Duitser zonder aanzien van zijn geboorte, van zijn afkomst, zijn vermogen, de positie van zijn ouders, hun zogenaamd beschavings peil enz., alleen volgens eigen ver diensten alles kan worden, is een der beslissendste daden van de nationaal- socialistische revolutie (Zie verder pag. 2.) PRAAG, 30 Jan. De Tsjechi sche pers brengt duidelijk tot uiting, dat de 30ste Januari niet meer uitsluitend een aangelegen heid van het Duitse volk is. maar een van geheel Europa. De Na- rodni Politika schrijft, dat men met het volste recht kan spreken van een ingrijpen van de voorzie nigheid of. als men wil, van de dwingende logica der geschiedenis, die zich indertijd in het Duitse volk een instrument koos, bestemd voor het gerechtigheid doen over de oude, dode wereld en voor de stichting van een nieuwe wereld. De Ceska Slovo noemt de oorlog de vuurproef voor de nationaal- socialistische revolutie, waarmede het Duitse volk in 1933 de weg naar eenheid en Europese herorde ning heeft betreden. Bovendien heeft hij zich ontwikkeld tot een vuurproef voor het Europese lot. want het lot van het continent is onlosmakelijk met dat van het Duitse volk verbonden. De omstandigheid, aldus de Na- rodni Stred, dat de Führer zich van de overneming der macht af geheel aan zijn volk heeft gewijd en ook het gehele volk voor zich heeft ge wonnen. heeft Duitsland zulk een onmetelijke en onuitputtelijke kracht gegeven, dat slechts een dwaas die over het hoofd kan zien. De Lidove Listy schrijft, dat de dag van de overneming der macht een historische mijlpaal is voor de sociale verheffing der arbeiders. DEN HAAG. 31 Jan. Bij de heden gehouden trekking voor de Staatsloterij zijn de volgende prijzen gevallen: 1000 19995; ƒ400 1969; 200 5333, 5741, 7114, 10578. 13240, 21911; 100 1084, 1134, 1367. 2190, 2333. 4107, 11019. 13885, 17247. 19395. 19575, 20361. 21120. „Dapper zijn, nog even je tanden op elkaar" „Dapper zijn, nog even je tanden op elkaar". Die woorden, in Je eigen landstaal tot je gesproken, duizen den kilometers van je geboortegrond, terwijl je ergens in een veldlazaret ligt. die woorden halen je er bovenop Die woorden doen Je beseffen, dat er naast de vele en goede kamera den. die met Je zijn opgetrokken tegen het bolsjewistische gevaar, voor een veilig Europa, ook mee gekomen zijn: dappere Jonge meis jes uit je eigen land. Wil je een derzulken zijn. zo meld Je dan voor de opleiding tot pleeg zuster bij het #-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag. Korte Vij verberg 5. In geheel Nederland zijn gisteren bijeenkomsten gehouden, waarin de machtsovername door den Führer plechtig is herdacht. De feto geelt een beeld van het Concertgebouw in Amsterdam, waar een dergelijke bijeenkomst wérd gehouden. (Foto Stapf.) Amerikaanse bomaanval op Frankfurt am Main HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 30 Jan. het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Ten noordwesten van Kirowo- grad, ten zuidwesten van Tsjerkassy en in het gebied ten oosten en ten zuidoosten van Bclaja Zerkow zijn onze troepen in zware afweerstrijd verwikkeld met krachtige vijandelijke infanterie- en pantserstrijdkrachten. Terwijl de bolsjewisten in enkele sectoren penetraties gelukten, mis lukten hun aanvallen aan het ove rige front met grote verliezen. In het verloop van onze tegenaan vallen werden in het gebied ten zui den van Pogrebitsjtsje sterke vijan delijke strijdkrachten ingesloten. Zij gaan na het afweren van herhaal de ontlastingsaanvallen en uitvals- pogingen haar vernietiging tegemoet. Tijdens verdere aanvallen van onze pantserformaties ten westen van Polonnoje werden verscheidene plaatsen heroverd. De vijand leed ook hier grote verliezen. In deze gevechten vond aan het hoofd van zijn divisie de enkele da gen geleden door den Führer met hoogste onderscheiding voor dapper heid beloonde commandant van een pantserdivisie, generaalmajoor Schulz, de heldendood. Met hem ver liest het leger een van zijn beste officieren, het pantserwapen een voorbeeldigen commandant. In het gebied ten westen van No- wograd—Wolynsk leefde de gevechts activiteit weder op. Aanvallen der bolsjewisten werden afgeslagen. Tussen Pripjet en Beresina mis lukten alle pogingen der bolsjewis ten een penetratie der laatste ge- vechtsdagen te vergroten. Ten noorden van Newel stortten plaatselijke aanvallen der bolsjewis ten ineen. De bij Nowo-Mssokolniki vooruitspringende bocht van het front werd naar een voorbereide stel ling teruggetrokken. Tussen het Ilmenmeer en de Finse Golf sloegen onze troepen op ver scheidene plaatsen krachtige vijan delijke aanvallen af. Daartussen zijn zware gevechten gaande met de ver der naar het westen en zuiden op rukkende bolsjewisten. Aan het Zuiditallaanse front ging de vijand in de sector Mintumo— Castelforte en ten noordwesten van San Elia na hevige voorbereiding door artillerie over een breed front op nieuw tot de aanval over In zware, heen en weer golvende gevechten ging de Monte Juga verloren, doch werd door onze troepen na verbitter de gevechten op korte afstand her nomen. In de andere sectoren van het front werd de vijand in harde gevechten bloedig afgeslagen- Op het bruggehoofd van Nettuno nam de vijand ook gisteren een af wachtende houding aan en viel hij slechts op een plaats ter sterkte van een bataljon zonder succes aan. Tij dens succesvolle eigen operaties van stoottroepen werden gevangenen bin nengebracht. De luchtmacht viel ook de 29ste Januari vijandelijke schepen voor Nettuno aan en bracht een tor pedojager en twee vrachtschepen met een gezamenlijke inhoud van 14.000 brt. tot zinken. Vier vrachtschepen van tezamen 28.000 brt. alsmede een landingsschip werden beschadigd. Al dus heeft de Duitse luchtmacht sedert de 22ste Januari bij het bestrijden van de vijandelijke landingsvloot vijf torpedojagers, vijf vrachtschepen van tezamen 27.000 brt. en zeven landings vaartuigen van tezamen 14.000 brt tot zinken gebracht. Drie kruisers, zes torpedojagers, 41 vrachtschepen van tezamen 201.000 brt alsmede 18 lan dingsvaartuigen werden beschadigd. Beschermlngs vaar tuigen van een Duits convooi weerden in net kanaal verscheidene zonder succes gebleven aanvallen van Britse motortorpedo boten af en schoten een van de bo ten in brand. Formaties Amerikaanse bommenwerpers ondernamen de 29ste Januari een terreuraanval op de stad Frankfurt am Main Door het wer pen van talrijke mijnen, brisant en brandbommen werden zware schade en branden in verscheidene, delen van de stad. in het bijzonder in de bin nenstad veroorzaakt en onvervang bare cultuurmonumenten vernietigd. De bevolking leed verliezen. Volgens tot nu toe beschikbare rapporten werden hier en boven de bezette ge bieden in het westen 61 vijandelijke vliegtuigen, merendeels viermotorige bommenwerpers, neergeschoten Enige Britse storingsvliegtuigen wierpen in de afgelopen nacht bommen op West- Duits gebied. Krachtige formaties der Duitse luchtmacht vielen in de late avond uren van gisteren opnieuw Londen aan. In het stedelijk gebied werden grote branden en ontploffingen waar genomen De luchtaanval op Londen BERLIJN. 30 Jan. De luchtaan val, in de late avond van 29 Januari door sterke formaties der Duitse luchtmacht op Londen ondernomen, duurde, naar het D.N.B. verneemt., langer dan een half uur. In deze tijd vielen onafgebroken brisant- en brandbommen op het stadsgebied en reeds na de aanval door de eerste golf vliegtuigen, tegen 20.45 uur. gre pen branden vrjn aanzienlijke om vang om zich hepnVolgf - <*e rap porten van de bemanningen was de Britse afweer, door nachtjagers, af weergeschut en ballonversperringen, zeer krachtig, doch hij kon de syste matische uitvoering van de aanval niet verhinderen. Weermachtsbericht van Zaterdag Zaterdag luidde het weermachtsbe richt als volgt: .Bij Kertsj en ten zuidwesten van Tsjerkassy werden sterke vijande lijke aanvallen afgeslagen. In een penetratieplek wordt nog verbitterd gestreden. Terwijl in het oosten van Belaja Zerkow vrij sterke vijandelijke aan vallen werden afgeslagen, zijn ten zuidoosten van de stad zware ge vechten met opdringende vijande lijke gevechtsgroepen gaande. Ten zuiden van Pogrebitsjtsje hadden onze aanvallen opnieuw goed succes. Vrij sterke vijandelijke strijdkrach ten werden vernietigd en in de sec tor van een legercorps werden 73 bolsjewistische pantserwagens en 64 stukken geschut vernield of buitge maakt. De Oberjager Butz van een regiment jagers schoot hier op 26 Januari met zijn stuk geschut tien vijandelijke pantserwagens stuk Ten westen van Polonnoje wierp een pantserdivisie de opgedrongen bolsjewisten in een tegenaanval terug en heroverde een belangrijke plaats. Tussen Pripjet en Beresina sloegen onze troepen herhaalde aanvallen der bolsjewisten in zware gevechten af Ten noordwesten van het Ilmenmeer en in het gebied ten zuiden van Leningrad leverden onze divisies nog steeds zware afweergevechten met ver overmachtige vijandelijke strijd krachten. Bij een volgens de plan nen terugschuiven van onze linies werden de plaatsen Lossno en Gatsjina opgegeven. Sedert het begin van de winterslag voor Leningrad werden in deze front sector volgens de tot dusver ontvan gen berichten 510 vijandelijke pant- serwagens vernietigd De Rijns-West- faalse 126e divisie infanterie heeft zich onder bevel van kolonel Fischer bij deze gevechten bijzonder onder scheiden. Aan het oostelijke front werden gisteren in totaal 223 vijan delijke pantserwagens vernietigd In de westelijke sector van het Zuiditaliaanse front vield de vijand ten noordoosten van Castelforte, na hevige voorbereiding door de artille rie. aan. In zware heen-en-weer- goivende gevechten slaagde hij er In de Monte Rotondo te veroveren. Her haalde aanvallen verder nooidooste- lijk en in de sector van S. Elir wer den met zware verliezen voor den vijand afgeslagen Ook verscheidene aanvallen, die de vijand vanuit het landingshoofd van Nettuno mei steun van pantserwagens ondernam, bleven zonder succes Voor Anzi.0 bestookten Duitse slagvliegtuigen de vijandelijke trans- portvloot alsmede nieuwe ontsche pingen van den vijand. Vier vracht schepen met 14.000 brt. en drie vrij grote landingsvaartuigen werden deels zwaar beschadigd. Op de ha veninstallaties en concentraties van landingsboten werden voltreffers ge plaatst. In de vroege morgenuren van 29 Januari zetten Britse terreurvliegtui- gen hun zware aanvallen op de Duitse hoofdstad voort Talrijke vijandelijke vliegtuigen wierpen on der bescherming van de wolken een Er bestaat nergens verschil van mening over het feit, dat het jaar 1944 een hoogtepunt zal vormen In de grote militaire worsteling om de herordening van de wereld. Meer dan ooit zal de storm van deze oorlog rond de vesting Europa razen. Het zal daarom niemand verbazen, dat de Ftihrer in zijn herdenkings rede ter gelegenheid van het overnemen van de macht, nu elf jaar geleden, geen militaire aangelegenheden besprak en zelfs met aanduidender wijze oen tip oplichtte van de sluier, die over de plannen van de hoog ste Duitse oorlogsleiding ligt ge spreid. Eén woord te vroeg ge sproken zou duizenden het leven kosten, zou het pareren van de stoot tegen Europa kunnen be moeilijken. Vandaar dat het Duitse volk niets over de plan nen voor de toekomst vernam. Wel hoorde het uit de mond van den Führer nog weer eens in alle duidelijkheid, waar het in deze oorlog om gaat, opdat het uit het heldere inzicht, dat er voor Duitsland slechts één weg is, de kracht zou kunnen putten om de komende gebeur tenissen het hoofd te bieden. Hitier stelde vast. dat daarbij aan het front en aan het vader land uiterst harde eisen zouden worden gesteld, maar ook. dat na de storm eenmaal weer de zon zal neerschijnen op hen, die standvastig en onwrikbaar, trouw blijvend aan hun geloof, hun plicht zullen hebben vervuld. Dat echter het Duitse volk in staat is standvastig te blijven, dankt het aan de revolutie, die op 30 Januari 1933 een feit werd. De sociale spanningen, die na de vorige wereldoorlog tegen de hoop van de besten in, eerder waren toegenomen dan vermin derd, dreigden Europa in het al gemeen en Duitsland wel heel in het bijzonder in een chaos te storten, waaruit geen uitweg meer bestond. Innerlijk ont wricht. naar buiten zwak en hulpeloos, scheen het oude Europa ten ondergang gedoemd, scheen het als kuituurdrager te hebben afgedaan en voorbe stemd te zijn om de speelbal te worden van buiten-Europese machten. Op dat moment voltrok zich in Duitsland een socialistische revolutie die in korte tijd de krachteloze republiek van Weimar deed veranderen in een gezonde groot aantal mijnen, brisant-, brand en fosforbrandbommen neer. In ver schillende delen der stad werd scha de aangericht Getroffen werden opnieuw vooral woonwijken, kerken, ziekenhuizen cn cultuurmonumen ten. De bevolking leed verliezen. Volgens de tot dusver ontvangen niet volledige berichten werden 43 vijandelijke bommenwerpers neerge schoten. Het aantal der in de nacht van 27 op 28 Januari neergeschoten vijandelijke vliegtuigen is tot 32 ge stegen. Zödoende heeft de vijand bij zijn beide laatste aanvallen op Berlijn minstens 75 viermotorige bommenwerpers verloren Bovendien werden boven de bezette gebieden In het westen nog negen vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Duitse vliegtuigen hebben tn de afgelopen nacht doelen in zuidoost- Engeland aangevallen. ROME, 30 Jan. Maarschalk Gra- ziani, minister voor de weermacht, heeft Vrijdag alle generaals van het nieuwe republikeinse leger om zich verzameld, om zich uitvoerig verslag te laten uitbrengen over de opbouw der weermacht Daarna werden, aldus meldt de zender Rome. Graziani en de generaals door den Duce in diens hoofdkwartier ontvangen. In een toe spraak gaf de Duce uiting aan zijn vreugde over net feit. dat hij zovele van zijn oude krijgskameraden in het nieuwe Italiaanse leger weerzag. Hij zeide, dat Badoglio's verraad niet alleen een schande tegenover de bondgenoten was, maar in zijn ge volgen steeds meer de vreselijkste misdaad tegen Italië zelf blijkt te zijn. De nieuwe republikeinse weer macht mag in geen geval een zuivere copie van net vroegere leger worden. De eed op de vlag. aldus zeide Mus solini, betekent in zijn nieuwe vorm niet slechts onderwerping aan de republiek, maar moet tevens de uiting van een nieuwe zedelijke norm zijn. Vervolgens legde de legerleiding plechtig de eed af. Twee officieren hielden de nieuwe Italiaanse oorlogs- vlag opgeheven. Maarschalk Graziani zeide, dat allen met zuiver geweten en als het ware met godsdienstige devotie de eed op de republiek moes ten afleggen. Hij besloot met de krijgsroep der nieuwe weermacht: „Italië", die door allen geestdriftig herhaald werd. Vervolgens sprak hij de eedsformule uit en kuste de oor- logsvlag De chef van de staf. gene raal Cambara, en de andere generaals volgden zijn voorbeeld. volksstaat, waarbinnen ieder weer werk had, waarin allen de kans kregen zich te ontplooien, waar men het leven weer zon der ondergangsvisioenen in de ogen kon zien Terecht stelde de Führer vast. dat het eens in de geschiedenis als een der grootste prestaties zal worden opgetekend, dat het in een groot land als het Duitse gelukt is, een socialistische revo lutie te beginnen en uit te voe ren, die zonder enige vernieti ging van nationaal bezit en zon der enige beperking in de schep pende kracht der oude standen, niettemin de volledige gelijkstel ling van allen heeft bereikt. In derdaad kan de uit de revolutie gegroeide Duitse volksgemeen schap reeds thans beschouwd worden als het onaantastbare centrum van elk Europees zelf behoud. En dit zeker niet alleen in militair opzicht maar ook in geestelijke zin. Niemand toch die de moeite neemt na te den ken, kan er over in twijfel ver keren, dat een revolutie, in een Europees land, die de aanwezige waarden en de bestaande krachten niet zou weten te spa ren de ondergang van het hele volk zou betekenen In de dicht bevolkte, hoogontwikkelde indu- striëlanden van het Westen, waar ondanks alle nood en on danks alle sociale ongerechtig heid ook de arbeidersklasse wel zoveel deel aan de cultuur en aan de civilisatie had, dat zij een terugkeer, zij het ook tijdelijk, tot een uiterst laag levenspeil niet zou kunnen verdragen, waar bovendien de voedselverzorging afhankelijk is van het functionne- ren van een buitengewoon inge wikkeld apparaat, zou het uit schakelen van een groot deel van de oude leidende groepen, de ondergang betekenen voor het volk als geheel. In zijn herdenkingsrede gaf Hitier het Duitse volk in een moeilijk uur van de geschiedenis de zekerheid, dat de weg. die het gegaan is de enig juiste voor Duitsland en voor Europa was. Het Duitse volk en velen in Europa inbegrepen, zullen daar uit de kracht putten die weg tot het eind te gaan. Zo kon de Führer zijn rede besluiten in de vaste overtuiging, dat aan het eind van de strijd de overwin ning van het Duitse Rijk en daarmee van het vernieuwde Europa zal staan. 't Is mis met de vis. zei een vriend, toen hij hoorde, dat de distributie geen distributie van vis wilde. Vis bleef vrij. In mijn onnozelheid meende ik dat vrije vis makkelijker te pakken tvas dan onvrije vis. Vol verwachting rende ik naar de havenkant. alwaar ik dikke, welge dane Markers en Volendammers aan land zag stijgen met grote kisten onder de armen en waar ik bakfiet sen beladen zag worden met ganse kisten schol en syioekbaars en paling. Vriendelijk vroeg ik waar de heren heen gingen, opdat ik mij aan de gemelde viswinkels kon vervoegen. Alle brave inssrrs 'zwegen. Zij maak- ten klaarblijkelijk slechts tochtjes ..met onbekende bestemming". Al thans met een bestemming, die on bekend wenste te blijven. De enige vis, die ik de laatste twee jaar .zomaar" heb kunnen bemach tigen, bestond uit enkele pakjes sprot. Twaalf stekelbaar sacht ine scharminkeltjes voor 35 cent. op de hoek van een straat of in een por tiek. waar een jongen met een kistje stond. Of ook verse sprotjes voor 65 cent, eveneens 12 of 13 exemplar ren, van dit blijkbaar hand over hand magerder wordende en uitster vende vissenras. Sinds tioee jaar vraag ik ook aan deze of gene mede-onnozele Krijg je wel eens vis? Maar ook die lieden hebban nooit „beet" Blijkbaar wil die vis niet op de normale wijze een viswinkel binnenzwemmen en er in elk geval nooit op de normale wijze uitzwemmen. Maar sinds twee jaar zoek ik óók naar het „betere restaurant", loaar de gast, die vier, vijf, zes gulden wil betalen, gèèn vis kan krijgen. Snoek baars, tong, schol, palingal naar de pot schaft. Altijd is er wel iets... als „meneer" iets toil hebben, dot „niet op de kaart" staat Thuis: regelmatig gèèn vis. Res- taurant: regelmatig wél vis. Vraag, hoe krijgen die restaurants al die vis ijl hun fuiken en waarom vang ik bij mijn visboer al twee jaar lang alleenbot"? TIJL. Druk op Spanje houdt aan STOCKHOLM. 29 Jan. De Blitse berichtendienst publiceert het volgende bericht van den diploma- tleken correspondent van de Evening Standard, waaruit duidelijk blijkt, dat Engeland en de Ver Staten voornemens zijn hun druk op Spanje nog te verhevigen. De cor respondent beweert Zaterdag ver nomen te hebben, dat Groot-Bnttanie ten vervolge op de stopzetting der Amerikaanse olieleveranties voor Spanje, soortgelijke maatregelen te gen Spanje zal nemen Daarmede", aldus wordt woordelijk in dit bericht verder gezegd. ..kan slechts eén ding bedoeld zijn. de stopzetting der leve ranties van tarwe en steenkool uit Britse bronnen aan Spanje" Uit berichten uit Washington blijkt verder, dat eventueel nog andere verbruiksgoederen voor Spanje geblokkeerd zullen worden Laatste bon voor kookkolen DEN HAAG. 31 Jan. Van 1 Fe bruari tot en met 30 April 1944 geven de bonnen ..18kf" der kookkaarten voor vaste brandstoffen ..U 115" recht op het kopen van één eenheid vaste brandstoffen met uitzondering van fabrleksturf. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze bonaanwijzing voor kookkolen de laatste ls ln het stookselzoen 10431044. De Leider in Werken dam UTRECHT 31 Jan Zaterdag J.l. is de heer N J M. van Duist door den gemachtigde van den Leider. H. J Leeuwenberg, geïnstalleerd als bur gemeester van de gemeenten Wer- dam. De Werken en Sleeuwijk. In de namiddag kwam de Leider naar Werkendam. Musserts geboorte plaats, om den nieuwen burgemees ter welkom te heten. Deze plechtig heid werd gevolgd door een kring appèl, waar Mussert zijn kameraden uit het Land van Heusden en Altena en uit Gorcum toesprak. Meer dan een ton in één week DEN HAAG, 3J Jan. In de derde week van dit Jaar is door onze eigen volksgenoten voor onze minder bedeelden weer een bedrag van meer dan een ton bijeenge bracht buiten alle collectes om. Aan giften van enkele centen tot bedra gen van duizenden guldens is in die periode de mooie som van niet min der dan 125 388.59 bijeengebracht. Bovendien zijn door onze volksgeno ten weer een aantel kinderen in do gelegenheid gesteld enige weken door te brengen in een prachtig te huis in de bergen. Voor hen die voor onze volksgeno ten nog een offer willen brengen, zij vermeld dat het gironummer van Winterhulp is 5553. De verduistering begint heden om 17.30 en eindigt om 8.15 uur. Maan op 11.29, onder 1.14 u. 1 Febr. E.K., 9 Febr. V.M., 17 Febr. L.K., 24 Febr. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1