HET DAGBLAD SPORT" KAMPEN Zware afweerstrijd tussen Leningrad en llmenmeer VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Politiek leiderschap Als de invasie komi Duits weer machtsher icht Sowjetaanvalien bij Kertsj en Tsjerkassy ineengestort Elf schepen tot zinken gebracht Gen.-Kom. Ritterbusch installeert nieuwen Kreisleiter der N.S.D.A.P. te Arnhem Toegenomen Duitse tegenstand ten zuiden van Rome Op nieuwe landingen voorbereid Weer thuis Grote gevaren zouden ons bedreigen Paniek echter grootste ramp Op het trottoir! Iedere Nederlandse jongen Bij terreuraanval op Berlijn 23 bommenwerpers vernield HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 28 Jan Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: „De zware afweergevechten bij Kert-sj en Perekop. waar de Bolsje wisten gisteren opnieuw tot de aan val overgingen, alsmede ten zuid westen van Tsjerkassy en ten zuid oosten van Belaja Zemof duren voort. De vijandelijke aanvallen wer den afgeslagen. Waar de Bolsje wisten geringe terreinwinst konden behalen, moesten zij deze met zware verliezen aan mensen en materiaal betalen. Onze ten zuidwesten van Sjasjkof en ten zuidwesten van Pogrebitsjtsje aanvallende troepen veroverden in weerwil van de krachtige vijandelijke tegenstand verder terrein. Zij ver nietigden hierbij opnieuw vijandelijke strijdkrachten en 115 pantserwagens. In het gevechtsgebied van Nowo- grad—Wolynsk mislukten verschei dene vrij sterke aanvallen der bolsje wisten. Tussen Prlpjet en Berezina werden ook gisteren alle doorbraakpogingen der bolsjewisten in zware gevechten verijdeld. Ten noordwesten van het llmenmeer en in het gebied ten zui den van Leningrad duurt de afweer- slag met toenemende hevigheid voort. In deze gevechten hebben zich de Oost-Pruisische 61ste infanteriedivi sie, onder bevel van luitenant-gene raal Krappe en het Estlandse vrij- willigersbataljon 658. onder bevel van majoor Rebane. zich bijzonder onder scheiden AaD het oostelijk front werden gisteren in totaal 234 vijan delijke pantserwagens vernietigd. In de westelijke sector van het Zuid-Italiaanse front stortten ver scheidene plaatselijke aanvallen van den vijand in het geconcentreerde eigen artillerievuur ineen, terwijl door tegenaanvallen van onze troe pen enkele penetratleplekken der laatste gevechtsdagen konden worden opgeruimd. Talrijke gevangenen wer den hierbij gemaakt. Aan de Adria- tische kust bleven herhaalde vijan delijke verkenninssaanvallen zonder succes. In het landingshoofd ten zui den van Rome heerschte gisteren levendige wederzijdse activiteit van verkennings- en stoottroepen. In enkele sectoren mislukten door pantserwagens gesteunde vijandelijke aanvallen Concentraties alsmede nieuwe ontschepingen van de viiand werden doeltreffend door onze artil lerie bestookt. De luchtmacht zette de aanvallen op de vijandelijke lan- dingsvloot overdag en 's nachts voort- Zij beschadigde zes transport schepen met een inhoud van 34.000 brt. ten dele zwaar en bracht een landingsvaartuig van 1000 brt. tot zinken. Boven het Italiaanse en zuid-Franse gebied werden op 27 Januari 22 vijandelijke vliegtuigen, waarvan 8 door de luchtdoelartil lerie aan boord van marinevaartui gen. vernietigd. Britse terreurvliegtuigen hebben van de voor hen gunstige weersom standigheden gisterenavond gebruik gemaakt voor een nieuwe terreuraan val op de Duitse hoofdstad. Bij een laaghangend, gesloten wolkendek vlo gen talrijke vijandelijKe vliegtuigen Rome ïs rus+ïg ROME, 28 Jan. Het leven te Rome heeft als gevolg van de ge beurtenissen aari het front van Net- tuno geen noemenswaardige verande ringen ondergaan. De bevolking nam nauwelijks notitie van de levendige luchtactie, die er in de omgeving van Rome heerste. De scholen waren de laatste dagen geopend. De levens middelenvoorziening wordt zoals be grijpelijk enigszins bemoeilijkt door de gebeurtenissen, die zich in het ge bied der Pontijnse moerassen afspe len, De pers beperkt zich tot publi catie van de Duitse berichten en van de berichten van de Italiaanse om roep en brengt in hoofdzaak de af- weersuccessen van de Duitse troepen naar voren. De schouwburgen te Rome blijven gesloten. De bioscopen hebben haar eerste voorstellingen gedeeltelijk op 10 uur 's morgens ge steld. De algemene spanning van de eerste dagen heeft plaats gemaakt voor een kalme stemming vol ver trouwen. De gedurende de eerste tijd na de landing van de vijand bij Nettuno uitgestrooide geruchten zijn doodgelopen, zodat thans eigenlijk uitsluitend de publicaties der bladen over het verloop van de gevechten de stof leveren voor de gesprekken der bevolking. Eden over de luchtaanvallen BERLIJN. 28 Jan. Met grote verontwaardiging is te Berlijn ken nis genomen van de door Eden voor het Lagerhuis afgelegde verklaring, waarin gezegd wordt dat Engeland zich houdt aan de voorschriften van het Roode Kruis en dat de oorlog voerenden af moeten zien van wille keurige bombardementen, die bur gers en niet-militaire objecten tref fen. Deze uitlating wordt het top punt van Britse huichelarij genoemd. Er \tordt in de Wilhelmstrasse ge wezen op de verschrikkelijke ver woestingen, die de Engelse bombar dementen in de woonwijken der Duitse steden aangericht hebben. Daar juist het herhaaldelijk treffen van niet-militaire doelen, elke ver gissing uitsluit, wordt het Britse en Amerikaanse luchtwapen verant woordelijk gesteld voor de onmense lijke vormen, die de luchtoorlog aan genomen heeft. Engeland vreest voor tijd na de oorlog GENEVE, 28 Jan. In de „People" schrijft Hannen Swaffer, dat elke Engelsman bezorgd is voor de maatschappelijke toekomst. De gedrukte stemming onder het volk wordt het best gekarakteriseerd door een uitlating van den afgevaardigde Bevan, die de vraag opwierp of er een scherpere kritiek op het Engelse systeem is dan het feit dat het En gelse volk vreest voor de tijd na de oorlog. Bevan verklaarde voorts, dat Churchills gebrek aan begrip voor de nieuwe wereld sedert geruime tijd een publiek geheim is. boven het gebied van Groot-Berlijn en wierpen mijnen, brisant-, brand en fosforbrandbommen neer op ver schillende delen der stad. Er ont stond schade, voornamelijk in de dicht bevolkte woonwijken en aan cultuurmonumenten. De bevolking leed verliezen. Ondanks de zeer. moei lijke voorwaarden voor de afweer werden volgens tot dusver ontvan gen rapporten 23 vijandelijke bom menwerpers neergeschoten. Enkele storingsvliegtuigen wierpen bommen neer in het West-Duitse grensgebied. Bij de strijd tegen het vijandelijke ravitailleringsverkeer hebben Duitse duikboten in de afgelopen dagen 7 schepen, met een "gezamenlijke in houd van 51.500 brt. en vier torpedo jagers. tot zinken gebracht. Het merendeel dezer schepen werd in hevige gevechten uit een naar Moer- mansk varend, ongewoon krachtig beschermd convooi. dat vliegtuigen, pantserwagens, alsmede talrijk an der oorlogsmateriaal voor de bolsje wisten aan boord had. weggescho ten. Naar nieuwe hoogte punten aan het Oostfront BERLIJN. 28 Jan. (D.N.B.l De winterslag in het oosten gaat nieuwe hoogtepunten tegemoet, zo schrijft de militaire correspondent van het D.N.B., Martin Hallensleben, vandaag in zijn overzicht van de toestand. De gehele toestand, zo vervolgt hij. wordt grotendeels gekarakteriseerd door de bolsjewistische aanvalsgolven in het noorden en door de Duitse acties in het zuiden van het front. Duidelijk blijkt de bedoeling der bolsjewisten door tijdelijke verlegging van het zwaartepunt van hun offen sieve inspanningen in de noordelijke sector niet slechts het permanente gevaar van de overhangende Duit se noordvleugel uit de weg te ruimen, doch tegelijkertijd hun zwaar geteis terde divisies in de zuidelijke en centrale sector eindelijk de nodige ontspanning en kracht te geven voor het voortzetten van het offensief tegen het centrum van het frisse Duitse veldleger. Men zal er goed aan doen rekening te houden met een hervatting van de bolsjewistische doorbraakpogingen in de centrale sector. In elk geval spreken alle aan wijzingen daar voor. Het kan best zijn, dat de voortschrijdende Duitse aanvalsondememing in het gebied ProgrebisjtsjeSjasjkow het tijd schema van de bolsjewisten belang rijk in de war heeft gebracht en oor zaak zal zijn van een vervroegde her vatting van de bolsjewistische acties. De Sowfefmoorden fe Kafyn BERLIJN. 29 Jan. (A.N.P De Sowjetregeering beweert in een offi cieel communique, dat het vermoor den van duizenden Poolse officieren in het Bosch van Katyn door Duits land de So'wjets in de schoenen is ge schoven, en dat de Duitschers zelf de daders zouden zijn. De Sowjetrege- ring verklaart, dit op grond van een z.g. onderzoek te kunnen- beweren. In Berlijn hecht men aan deze ver klaring geen betekenis. De ware toe dracht staat onwraakbaar vast en is destijds door tal van neutrale deskun digen protocolair vastgelegd. De toestand in Argentinië MADRID, 27 Jan. De te Buenos Aires verschijnende Cabilo schrijft in een hoofdartikel over de laatste politieke ontwikkeling, dat nog geen bijzonderheden zijn medegedeeld over het politieke onderzoek, dat tot de onverwachte stap heeft geleid. Er valt geen geestdrift onder de bevol king op te merken, er is integendeel een algemene neerslachtigheid over het. feit, dat men de neutraliteits politiek, die de trots van Argentinië was. heeft laten vallen. I© JAARGANG No. 24 ZATERDAG 29 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 SLAAPWAGEN VOOR INFANTERISTEN. Ook de infanterist heelt thans zijn slaapwagen. Speciaal voor verlofgangers aan het oostfront heeft de Duitse Rijksbaan slaapwagens ingericht, waarmee een nieuwtje tot stand is gébracht, dat bijzonder in de smaak der soldaten valt. In elke wagen bevinden zich 33 slaapplaatsen, welke in drie verdiepingen zijn aangebracht en 36 zitplaatsen. (Foto Stapf-Hoffmann) Met het optreden van Adolf. Hitler, deze figuur groot naar geest en wil, in het leven van ons volk. en met het binnendringen van de nationaal- socialistische gedachte, is consequent het beginsel geboren van het poli tieke leiderschap. Nooit in zijn ge schiedenis is het Duitse volk bij al zijn kwaliteiten en enorme prestaties tot dusver in staat geweest zijn op dracht te vervullen, omdat aan dit volk de eenheid van de geest en van de wil heeft ontbroken. Omdat Adolf De opdracht van een politieken lei der ls ook In zoverre moeilijk, dat zij de hoogste eisen stelt aan de zelftucht Wanneer hij voor de ogen der door hem gelelde mensen zelf staat als een duidelijke persoonlijkheid die om het goede worstelt, dan zal elk woord van hem rijke vruchten dragen, omdat het geschraagd wordt door het persoon lijke voorbeeld. De politieke leider moet de kracht ln zich dragen tot zelf verloochening HIJ moet ln souverelne vrijheid boven het materiële bezit staan en moet altijd weer de gedachte voor ogen houden, dat hem de hoog- Hitier deze grondslag ln het leven =?r~ len aeel Ingevallen a.te «n van zijn volk heeft gebracht, daarom is de N.S.D.A.P. de beweging van het volk. Het is nooit mogelijk, een volk alleen in opdracht van de staat in voortdurende opwaartse ontwikkeling te houden. Juist de Duitse mens is in zijn gehele bestaansmogelijkheid er van afhankelijk dat hij zich naar de geest en naar het karakter ontwik kelt. Alleen dan is hij bij machte, de dingen blijvend te vormen en te be schermen. Wanneer wij zo ons volk omhoog moeten brengen, om het de geestelijke en Innerlijke ontwikkeling te verschaf fen. die het nodig heeft, dan ls het ook yoor alle tijden noodzakelijk, dat er ln ons volk mannen aanwezig zijn. dlejïeze dingen aankweken. Taak van daqypolltleken leider, van den drager ei bezag. Is het. om de aan hem irtrouwde mensen, door hun gees- een andere vorm te geven er toe Ircngen, dat zij vrijwillig al hun a k-achten aan de gemeenschap geven Zolang het lot van ons volk een positieve ontwikkeling zal nemen, zo lang ls de politieke leiding, de leiding van mensen noodzakelijk. Wie de macht verkiest, moet uit de politieke leiding heengaan, want hij blijft de dingen niet langer de baas. Alles hangt af van zijn aangeboren persoonlijk heid. van het echte politieke leider schap, alsmede van de omstandigheid, dat hij boven de dingen staat en er vorm aan geeft. Ten slotte brongen wij de mensen slechts tot de duidelijke Innerlijke ontwikkeling Indien wij hun van de beheersende gedachte door ons leven een voorbeeld zijn. Derhalve mag een politiek leider ook geen ogenblik twij felen aan de mogelijkheid, dat de din gen verwezenlijkt worden en moet hij de gedachte stevig ln zich verankerd hebben. Daartoe behoort echter de beste Duitse manlijkheid. Bildarchiv Arbeitsbereich der N.S.D. A.P./Stapf BERLIJN. 29 Januari De A.N.P.- correspondent meldt: De berichten van het Italiaanse front maken mel ding van toegenomen Duitse tegen stand in het invasiegebied ten zuiden van Rome. Dat de landing in het begin op geen grotere tegenstand van Duitse zijde is gestuit, behoeft geen verwondering te wekken. Het geschut der oorlogsbodems, die de landing dekken, welk geschut ook voor een deel als luchtdoelartillerie gebruikt kan worden, legt, zoals uit de publi caties na de landing bij Salerno is gebleken, een „vuurkoepel" boven het invasiegebied. die de landingstroe pen tegen aanvallen uit de lucht moet beschermen, terwijl de zwaar ste kanonnen tot ver in het bin nenland een moordend vuur on derhouden. Terwijl desondanks de Duitse luchtmacht de landingsope raties in belangrijke mate heeft we ten te verstoren en o.a. op verschei dene schepen van den tegenstander treffers heeft geplaatst, heeft het Duitse opperbevel in Italië, naar hier van militaire zijde verklaard wordt, er geen voordeel in gezie i, tot een aanval op de landingstroepen over te gaan zolang het vuur der scheeps- artillerie niet door het eigen geschut kon worden beantwoord. Inmiddels is van Duitse zijde eveneens geschut in stelling gebracht, dat thans de landingsoperaties moet belemmeren. Uit een relaas van een oorlogsver slaggever blijkt, dat de kustverdedi ging met de mogelijkheid ener lan ding rekening heeft gehouden, al-was het punt waar deze zou geschieden een onzekere factor. Na in dit ver band gewaagd te hebben van de overheersende positie der tegenstan ders ter zee. vervolgt de schrijver: „Met het oog op de lange en open kusten van het Italiaanse schier eiland, moest het ook bij voorbaat duidelijk zijn, dat een landing van de vijand niet verhinderd of in het stadium der ontscheping reeds tot mislukking gebracht kon worden, want het is onmogelijk en zou een niet uitvoerbare binding van ge vechtskracht betekenen de kust overal te willen beveiligen met een tioepenmacht en een tegen bommen en scheepsgeschut voldoende gedekte artillerie die op alle plaatsen sterk genoeg zou zijn om de steeds op een smalle strook geconcentreerde lan- dingsmacht in toom te houden". Het is, naar men hier kan horen, onder deze omstandigheden begrijpelijk, dat van Duitse zijde ernstig reke ning gehouden wordl met de moge lijkheid dat de landing ten zuiden van Rome door andere zal worden gevolgd, een eventualiteit, waarop men binnen de perken van het mo gelijke. ook is voorbereid. Dat zijn in grote trekken enige van de gedachten, waarmede de leider van het Arbeitsbereich der N.S.D A.P. in Nederland W. Ritterbusch den nieuwen Kreisleiter van het district Arnhem plechtig in zijn ambt instal leerde en beëdigde. Hij sprak bij die gelegenheid ook den vertrekkenden Kreisleiter Weibe- ler zijn dank uit voor het tot dusver door hem honorair verrichte werk en verklaarde, dat de mutatie uitsluitend plaats heeft, omdat het nodig was gebleken deze post niet meer hono rair te bezetten. De vertrekkende Kreisleiter Welbeler. die voortaan het Arbeitsbereich voor bijzondere economische opdrachten ter beschikking zal staan, nam van zijn Duitse en Nederlandse kameraden en van de vertegenwoordigers van de staat en de weermacht afscheid met woorden van hartelijke dank voor de samenwerking. De nieuwe Kreisleiter Wunderllch aanvaardde zijn ambt met een toespraak, waarin hij de nadruk legde op de drie deugden van de Duitse ziel: trouw, kameraadschap, dapperheid. Twaalf ferreuraanvallen op Duitsland in Januari BERLIJN. 28 Jan. In de lucht slag om Duitsland heeft de maand Januari 12 terreuraanvallen op aen tanaarts. Duitsland gebracht. Berlijn werd I viermaal aangevallen, middenduits gebied driemaal. Kiel tweemaal en het gebied van Stettin eenmaal. De Duitse afweer legde in de eerste we ken van het nieuwe jaar een sprongs gewijs omhoog gaande kracht aan de dag. zodat zes grote aanvallen niet in de voorgenomen concentrische sterk te konden worden uitgevoerd, doch door de Duit-se jachteskaders werden versnipperd. De 12 aanvallen kostten de vijand ten minste 550 op Duitse bodem gecontroleerde neergeschoten toestellen. De in aansluiting op de luchtslagen ondernomen verkenning tot in Engeland leverde nog een hoog percentage aan verliezen en bescha digingen op van vijandelijke bom menwerpers boven de Noordzee en het Kanaal. Doch vooral bij de lan ding verloren de Engelsen en Ame rikanen een betrekkelijk hoog per centage aan machines, zodat het werkelijke verlies meer dan 650 vier motorige bommenwerpers bedraagt met een vliegend personeel van rond 5200 man. Ïk ben nog niet op orde. Maar ik ben weer thuis. Ik heb nog niet overal vloerbedekking, eenvoudig om dat ik die in mijn vorig huis achter liet. Ook is er een kamer zonder kachel. De kachel moest achterblij ven. Mijn vaste wastafels... adieu, er ligt er minstens één in puin tussen de puinhopen van wat eens mijn huis was, zegt mijn buurman, die is wezen kijken. Ik dorst niet. Ik vind het een griezelig idee, dat er nu slechts een lege storm giert en een sliknatte kraai vlerkt op de plaats waar een maand geleden nog een lekkere warme kamer was, waar ik bij de kachel zat. Gek, voor mij zal er altijd op die plaats een gat in de lucht zitten, daar ergens, waar ik met mijn gezin, een meter of vier boven de begane grond, nestelde. (Ik kan die smerige kraai eenvoudig niet uitstaan!) Ik ben nog niet op orde. Maar ik moet ophouden met evacueren, al thans in de krant. Er moet een eind aan komen. Daarom past mij thans een woord van dank aan de vele medewerkers en briefschrijvers, van wier hulp en raad en medelij den ik heb geprofiteerd. Wier boos heid mij heeft verkwikt, wier woede mij heeft goedgedaan. Zij moesten uitrazen aan de borst van de krant. Daarvoor schreef ik. daarvoor schre ven zij. Hopelijk zijn ze nu opge lucht. Hun alsem was balsem voor mijn eigen gewonde hart. Heb dank, broeders, voor uw boosheid. De men sen zijn lang genoeg te lief en te goed voor elkaar geweest. Het was tijddat dat nu veranderde. Gij hebt het flink gezegd! Meestal, broeders, waart gij ridr ders met gesloten vizier. Gij raasdet uit het onbekende. Gij vondt dat veiliger, men kon u dan niet zien. Zeer juist! Het wil mij echter voor komen. dat gij door het neerlaten van dat vizier soms ook zelf niet meer goed kondt zien en dat gij een verdwaasd en vertrokken beeld van de werkelijkheid voor ogen hebt. En met zoveel vuur wildet gij vechten tegen die door u miskende werkelijk heid, dat ik menigmaal de indruk kreeg, dat gij een naneef waart van Don Quichotte, de ridder van de droevige figuur. Vooral als ik me juist zo schaapachtig eerlijk had uitgedrukt en gij rendet dan, met mij af, dan zag ik weer Don Qi'ichot die ook, menende tegen rovers te strijden, een schaap attakeerde... Ook waren er ridders met valse namen. Eén schreef zo'n mooie brief, o heer Riemersma, dat ik hem een boek stuurde. Het boek.kwam onbe stelbaar terug: de heer Riemersma bestond niet... Ook waren er mensen, die wilden dat ik hier publiceerde welk over heerlijk theesurrogaat ik lékkerder vond dan echte thee. Maar mijnheer, het is den journalist verboden in de krant reclame te maken! Ik mag u dus niet inlichten. Tenzij dan hier mee: het lag niet aan de thee, het lag aan mijn vrouw! Voorts zijn er enkele briefschrij vers, die boos zijn, dat Tijl heeft ge lachen. Dat most niet magge! Zij zijn blijkbaar enthousiaste voorstan ders van een maatschappij, waarin nóg meer verboden is dan in de onze. Maar dat zij in staat zouden zijn ons te verbieden te lachen om onze eigen ellende, geloof ik toch niet. Zelfs waag ik het te glimlachen om u, waarde broeders-in-het-leed, die niet verder wilt kijken dan uw eigen directe belang en bezit en voor wie de wereldhistorie en haar recht vaardiging staat of valt met dat be zit. Och arme„IJ kunt het toch niet meenemen", als u voor goed, protesterend en mopperend of niet, evacueert naar die kleine woning van zes plankjes en als u alle vloer bedekkingen, kachels en gordijnen moet achterlaten. Tot slot van de evacuatie-stukjes dank aan de véle briefschrijvers en medewerkers, die wél de betrekkelijk heid van hun belevingen inzien. Velen van hen hebben niet alleen over hun eigen lot geschreven, maar ook over dat van anderen. Een vorm van onzelfzuchtigheid, waartoe de bozen zich niet konden opwerken. Zij slaan zich er door en namen het belangrijkste uit hun oude huis mee: moed en een glimlach. (Ook al hadden ze soms kiespijn, net als die boer. Tijl moet stoppen. Hij moet naar TIJL volk kan weggeven. De kracht daartoe heeft men echter alleen wanneer men door de grootheid van zijn opdracht ls vervuld en aangegrepen In strijd en arbeid, ln dwalingen en fouten, in nood van lichaam en ziel dK„, „.ïc5.ts.,"" ges'loten vizier'én gevelde lans op steun, het bewust-ZLjn van de eigen -na# duidelijke persoonlijkheid Dat geeft 77127 ai- dan zaa lk weer Don Ouichot. hem de kracht, ook onrecht te verdu ren. De arbeid van een gezagsdrager wordt niet afgemeten aan de maat van de uitgedachte organisatie, niet aan de maat van uiterlijke resultaten, die vaak slechts resultaten op het eerste gezicht zijn, doch alleen naar de mate waarmede de hem toevertrouwde men sen innerlijk zijn bezield en zich uit vrije wil achter hem plaatsen. De politieke leider maakt er aan spraak op. dat hij een eigen persoon lijkheid is met eigen wil en met eigen energie, zijn verhouding van trouw aan den Führer plaatst hem natuur lijk ln een bijzondere positie: tegen over den Führer zwijgt elke eigen mening, tegenover hem kent hij slechts blinde gehoorzaamheid. Uit die ge hoorzaamheid put hli zijn kracht. Het laatste nummer van de „Haagse Post" bevat een artikel over de «invasie, dat, naar wij konden vaste stellen, bij sommigen nogal opwin ding heeft veroorzaakt Hoewel het artikel het nut heeft, dat het, voor zover nodig, de Nederlanders, die al te optimistisch ten aanzien van een invasie waren gestemd, de weg naar de werkelijkheid kan terugwijzen, lijkt enig commentaar toch wel op zijn plaats. De „Haagse Post" schreef in het kort: De wijze van oorlogvoeren ln onze dagen ls een geheel andere, een totale, geworden. Er kan geen rekening ge houden worden met de burgerbevol king, Hoezeer er misschien bedoeld wordt, om zoveel mogelijk leven, have en goed te sparen van de nfet-strlj- dende burgerbevolking, ln de practljk ls het onmogelijk ook maar ln de ge ringste mate rekening te houden met het leven en de bezittingen dier men sen. die binnen het gebied der oor logsoperaties wonen... Het moeizame vooruitkomen van de Engelsen en Amerikanen tegen de taaie weerstand der Duitsers ln Italië gaat onverbid delijk gepaard met voor de strijd noodzakelijke, maar ook onwillekeurig plaatshebbende vernietiging van alle behuizingen, akkerland, vee. dat niet tijdig weggehaald kon worden en van de bewoners zelf. De „verschroeide aarde" ls geen willekeurig middel om den vijand een hak te zetten, maar epn harde noodzakelijkheid om de terug tocht van troepen te dekken. Steeds harder en onverbiddelijker wordt de oorlog Het ls niet nodtg te wijzen op de vernielingen van hele ste den, die het slachtoffer geworden zijn van bombardementen vanuit de lucht. Tot nu toe vliegen de Engelse en Amerikaanse bommenwerpers over ons land heen. Er vallen wel eens ergens wat bommen neer, maar voor de meeste mensen ln ons land ts. wat dat betreft, de oorlog beperkt geble ven tot hèt luisteren naar het gezoem der overtrekkende vliegtuigen en het verwijderd knallen van het afweerge schut. Maar nu de oorlog zijn hoogte punt nadert, nu er ln het Jaar 1944 ongetwijfeld moet worden gerekend met althans een poging tot een be slissing. nu men overigens weet, dat de geallieerden gedwongen zullen zijn om de westkust van Europa aan te vallen en te pogen de Duitse muur van staal-en-beton te doorbreken, nu kunnen met vrijwel vaststaande zeker heid de dichtbevolkte kuststreken langs de Noordzee, het Kanaal en de Atlantische Oceaan rekenen op de volle laag. Niemand twijfelt er waar schijnlijk aan, dat de Duitsers zonder zich te verdedigen, zelfs voor een overmacht, die er ln zou slagen vaste voet ergens aan de Westkust van Europa, niet opzij zouden eraan en terugtrekken. Het ls mogelijk, dat zij zelfs aan de Engelsen en Amerika nen de gelegenheid zullen geven om te landen Hitler heeft hen er zelfs immers toe uitgenodigd ln verschil lende van zijn redevoeringen om dan eventueel een beslissende slag te leveren. Dit heen en weer stromen van de slag, het beweeglijke karakter, dat de huidige oorlogvoering ken merkt. brengt nog ln versterkt er mate bovengenoemde vernietiging van men sen en hun eigendommen mee... Het Russische slagveld ls er wel zeer door gekenmerkt... Daar ls de ruimte zelfs tot strijdmiddel bij uitstek gewor den. Verscheidene malen ln de loop van korte tijd wisselen plaatsen van bezetter: het ls ln werkelijkheid een elastische verdediging en aanval. De technische middelen van heden ma ken een dergelijke oorlogvoering ook vrijwel noodzakelijk en een verstar ring tot onbeweeglijke fronten als ln de vorige wereldoorlog behoort tot het verleden. Behalve... behalve als er geen ruimte ls om uit te wijken. Wel niemand ln Nederland zal zo naïef zijn te geloven, dat noch aanval ler noch verdediger ook maar één ogenblik zal aarzelen die maatregelen ter bereiking van zijn doel te nemen, die het doeltreffendst zijn. Wanneer wLJ een ogenblik abstractie maken van de aanvalsmiddelen, die de aanvaller zal toepassen ter bereiking van zijn doel, maar ons bepalen tot datgene, wat ln casu de Duitse Weer macht zal doen. dan lijdt het geen twijfel of deze zal zonder bedenken gebruik makeü van die middelen, die De teraardebestelling van de zan geres Maartje Offers ls bepaald op Woensdag a.s. hali twee op Nieuw Elk en Duinen te Den Haag. Oproep Bij de -PK i #-Propagandakompa- nie) kuuner enige Wortberichter (verslaggevers) Bildberichter (foto grafen), Filmberichte; (cameraman nen), Rundfunksprecher (radiospre kers), Zeichner (tekenaars1 en Maler (schilders» geplaatst worden, die na hun militaire opleiding genoten te hebben, aan de verschillende sectoren van liet front zullen worden ingezet om het Nederlandse volk een beeld te geven van de strijd om de vrijheid van Europa. Tevens kunnen bij de ff-PK technici geplaatst worden, zo als fotolaboranten, filmoperateurs, chauffeurs etc Zij. die hiervoor in aanmerking wensen te komen, dienen zich zo spoedig mogelijk, schriftelijk of persoonlijk te melden bij de ff- Standarte Kurt Eggers. Kommanao Den Haag, Stationsweg 139. Doorsnijden van palcjes boter alleen in bijzijn van den koper DEN HAAG, 29 Jan. De hoofd bedrijfschap voor zuivel, margarine, vetten en oliën, heeft bepaald: het doorsnijden van pakjes boter, margarine of vet is alleen toegestaan voor de kleinste gewichtshoeveelheid, zijnde 250 gram voor boter of marga rine en 200 gram voor vet, het door snijden dient te geschieden op de plaats van verkoop en ln het bijzijn van den koper-verbruiker. Het tevo ren doorsnijden van enige pakjes is uitdrukkelijk verboden. Men mag slechts één doorgesneden pakje in voorraad hebben. Bij boter dient de verkoper het laatst af te leveren dat gedeelte van het pakje, dat voorzien is van het rijksbotermerk of van het distribu tiezegel. Bon voor honden- en kattenbrood DEN HAAG, 29 Jan. Van 1 tot en met 29 Februari 1944 worden op bon no 22 van de voederkaarten voor honden dezelfde hoeveelheden hondenbrood beschikbaar gesteld als op de bon voor de afgelopen periode. Op bon no. 22 van de voederkaart voor hondenbrood (groep K» wordt voor vermeide periode IJ kg. katten brood beschikbaar gesteld. Na 29 Februari 1944 is bon no. 22 on geldig. De Stem der W Luistert op Zondag 30 Januari van 11.30 tot 11.45 over de zender Hil versum I op golflengte 415 meter naar de stem der ff. Onderwerp de 30ste Januari. De Stormer spreekt... UTRECHT. 29 Jan. - Dinsdag 1 Februari a.s., des avonds van 18.45 18.55 uur, spreekt, over Hilversum I, de Stormer in de Jeugdstormuitzen ding tot de rijpere jeugd, over het onderwerp. „De wereld van morgen is voor de jeugd van heden." Zoals reeds is bericht, zullen bin nenkort de zg. vluchtheuvels met de daarbij behorende verkeers- paaltjes op enkele uitzonderingen na geheel verdwijnen. In de plaats daarvoor zal bij de tramhalten met witte verf de weg worden aangege ven. welke de trampassagiers van het trottoir naar de tram zullen moeten gaan. Het ligt voor de hand, dat deze maatregelen, die werden genomen om ongelukken voornamelijk nach telijke botsingen met de verkeers- paaltjes te voorkomen, een ave rechtse uitwerking zouden hebben, wanneer het publiek zich niet van meet af stipt zou houden aan het voorschrift, om vóór de tramhalte op het trottoir te wachten tot de tram stilstaat. Wellicht zal het in sommige gevallen mogelijk zijn om de omtrek van de vroegere vluchtheuvel met witte lijnen aan te geven, zodat overdag op die plaats, dus vlak voor de trambaan, gewacht kan worden. Men dient er echter onder alle om standigheden rekening mee te hou den, dat met het nachtelijk obstakel voor de auto's en fietsen, met recht een vluchtoord voor de voetgangers verdwenen ls. Vooral in het donker is het zaak. op de trottoirs te blijven, tot de tram stilstaat,fietsers en auto mobilisten hebben de plicht, met langzame vaart een stilstaande tram voorbij te rijden. Het zal dus ook hier voor een groot deel aan de voet gangers zelf liggen, als zij het lot ondergaan van anderen, die door het niet in acht nemen van de voor schriften. het vege lijf in ernstig ge vaar brachten! „Onverwachte illegale medestrijders" DEN HAAG. 29 Jan. Het poli tieke weekpraatjes van Max Blokzijl dat op Maandag 31 Jan. om 18.45 uur over Hilversum 1 zal worden uitgezonden draagt de titel van: „Onverwachte illegale medestrij ders DEN HAAG, 29 Jan. In het heden verschenen verordeningenblad aflevering no. 1, ls een verordening opgenomen van den Rijkscommissa ris voor het bezette Nederl. gebied, volgens welke degene, die electrische apparaten of inrichtingen, waarmede door middel van hoogfrequent ie tril lingen metingen van enigerlei soort worden gedaan, ln bezit heeft dan wel gebruikt, een vergunning be hoeft. De directeur-generaal der P-T.T. beslist over het verlenen der vergunning. haar ter beschikking staan en die gt geven zijn door het landschap Hetgea betekent, dat de Duitsers de dljke zullen doorsteken of ln de lucht zu* len laten vliegen en de sluizen oper zetten, zonder zich daarbij van mening of het moord-en-bvon schreeuwen van welken boer dan oo" ook maar iets aan te trekken rocj ook van het feit, dat daardoor zei hele steden onder water kunnen men te staan. Van hun standpunt b zien, kunnen zu ook niet anders dei' ken en handelen ZU willen de oorlcj winnen, koste wat het koste Wannet wu hieraan toevoegen, dat natuurl'j ook de aanvaller datgene zal doen beslist niet nalaten, wat hij in positie moet doen. n.l. de verblndtng> wegen bombarderen, dus brucrcen de lucht laten vliegen, spoor rei stations vernielen, wegen onklaar mi ken. kortom het militair en Nacl schub" verkeer zoveel mogelijk lan leggen, dan ls er bijcondor wclnir rai tasle nodig om zich voor te ste'le# dat er een ramp over ons volk ko*n die een natuurcatastrophe gelijk ls E zelfs ln werkelijkheid een natuurrauv ls Men kan ook zeggen, dat lede* fantasie te kort schiet om zich C omvang van een dergelijke ramp voc te stellen, Mensen verdrinken b!t du. zenden, steden zijn afgesloten va iedere aanvoer, ziekten breken ul wilde opeenhopingen van vluehtene mensenmassa's versperren ieder ve keer en uitwijken naar het Oostei naar hogergelegen gebieden... ho De wegen, die niet vernield zlln, wo den natuurlijk uitsluitend voor mil talre transporten gebruikt. Ieder andi gebruik zal niet anders dan met g« weid verhinderd.worden. Voor die weinige landgenoten, dj van de invasie nog de oude voorste ling hadden dat het een feest zd worden, waarbi.i het laatste rest echte thee op tafel moest verschiine dat genuttigd zou worden onder h genot van een kersverse nieuw aa* gevoerde Lucky Strike, waarbij laatste hand zou worden gelegd ae de plannen voor de grote schoo1 maak, kan het stukje wellicht pc opfrissing betekenen Overigens echter enige nuchterheid ook ten aa' zien van bovenstaande regels wel c haar plaats. Inderdaad zou een inv sie, wanneer die over ons land zc komen, op sommige plaatsen sommii van de ln de „Haagse Post" ooe somde mogelijkheden tot gevolg ku nen hebben. Het is zelfs wel zeke dat zich plaatselijk rampen zulle voordoen. Rampen, die in deze fa van de oorloe zonder twijfel een ve ernstiger karakter zouden aannem, dan tijdens de Meidagen in Rottr dam of zelfs tijdens de bombard menton op Duitse steden, omdat et belangrijk deel van het openbai. apparaat niet ter beschikking staan voor de leniging van de^no< van de burgerbevolking. Wij behoew daarbij slechte te denken aan zware bombardementen van de It liaanse stad Eloli die moesten ve hinderen, dat de Duitse troepen h landingshoofd bij Salemo zoudt terugdrijven, of aan de bombarderii van een flinke plaats op Sicilië; wai volgens Amerikaanse oorlogscorre pondenten de bevolking in enke uren tijds van 22.000 tot 2.000 inee schrompelde door een bombardeme; van de geallieerde luchtmacht, d een landingstroep moest bescherme Het gaat echter te ver. wanneer indruk gewekt wordt, dat de tw strijdende partijen zich om zo te ze gen met vereende krachten zoud<- werpen op de vernietiging van de bi nen het strijdtoneel levende burge bevolking Wij mogen en moeten aanneme dat de oorlogvoerende partijen, vo zover enigszins mogelijk, rekenli zullen houden met hun plicht, i burgers te ontzien. Zou de invas of een stuk van de invasie ons lai beroeren en het heefi evenmin zi dat men zich van streek maakt m de vaste veronderstelling, dat de ve schrikking komt als dat men zich slaap sust met net goedkope gelot dat alles zich bij de buren zal a spelen dan is een redeloze ang wel de slechtste raadgever, die v kunnen hebben Daarom dient o( alles vermeden te worden wat e< paniek kan zaaien. Er is slechts houding, die ons kan helpen, moed i de wil om ook deze beproevingen m het volk als geheel te boven te komej Rust en bezinning tevoren, koelblq digheid, gemeenschapszin en de vad wil niet tussen de wielen van het od logsgeweld te raken, dat ls wat w nodig hebben voor het geval de stod plotseling over ons hoofd zou losbad ten. Op die wijze zal ons volk de v^ tevoren niet te berekenen weg wet© te vinden, ook deze zwaarste beprd ving, wanneer zij zou komen, zo goe mogelijk het hoofd te bieden. Intu sen willen wij nog altijd hopen, d: het zover nooit zal komen. Iedere Nederlandse Jongen van 1 18 jaar kan zich melden voor ec weesportkamp in Duitsland Kostt zijn hieraan niet verbonden, terw: de werkgevers en scholen ve-plicl zijn vrijaf te geven. Werkgevers mo ten bovendien loon doorbetalen e mogen deze maand niet als vacant aanrekenen. Aanmeldingsbureau: Utrecht Koningslaan 9; Maastricht - Vrij hof 25; Goes Violenstraat 44, Gr ningen - Gr. Markt 24. Assen Rolderstraat 45; Den Haag Na sauplein 6; Rotterdam - Eendracht weg 35; Eindhoven - Keizersgracl 9; Hengelo Drienerstraat 6 An sterdam Willemsparkweg 181 Leeuwarden Emmakade 48 De verduistering begint heden cm 17.30 en eindigt om 8.30 uur (7oi dag 17.30—8.15 u.). Hedén: Maan op 10.41, onder vi. (Zondag 11.06 en 23.56). 1 Fcbr. E.K., 9 Febr. VJV1„ 17 Feb; L.K., 24 Febr. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1