BOLS f ZAAIERS Ken U zelf PAKHUIS INKOOP PIANO'S PIET VAN DIJK Officieele Mededeelingen Natuschka Sneeuwvlok - de Eskimo ZWEETBADEN MASSAGES Sportschool Kooreman grammofoons en grammofoonplaten betrekking grammofoon platen grammofoons DAGMEISJE 49 4* STAATSLOTERIJ msm PARLEVLIET'S - Sandtlaan 22 RIJNSBURG LtlDSE OVERDEKTE ZWEMINRICHTING „DE OVERDEKTE" U moet het eens proberen f&h! breestraat 1 telef. 20869 Daar moet ik od af!! JAN UIT DEN BOOGAARD orniema betrekkincen )3 SJORS EN ZIJN KAMERAADJES VRIJDAG 28 JANUARI 1944 - 2D Lezingen in hef Rijksmuseum van Oudheden WIJ herinneren er aan, dat tot uiterlijk Maandag a.s. gelegenheid bestaat zich te doen inschrijven voor de reeks archaeologische lezingen, welke dit Jaar in het Rijksmuseum van oudheden alhier wordt gehou den. Zij, die één of meer lezingen wen sen bij te wonen, gelieven zich daar toe op te geven, hetzij schriftelijk bij de directie of door hun naam te tekenen op de daartoe bij den Mu seumportier gereed liggende lijst, on der bijvoeging of betaling van 1 per persoon voor onkosten. (Postre kening 171035, dr. W. W. v. Wijn gaarden, directeur R. Mus. v. Oudh.) Zij ontvangen dan tijdig voor elke lezing gratis een afzonderlijke toe gangskaart. Inschrijvingen voor deze voorjaars lezingen zijn ook voor de najaars lezingen 1944 geldig. AGENDA BIOSCOPEN. Casino: De spoortrein, dag. 2 en 6 u.. Zond. 1J30. 3.45 en 6 u.; Lldo: Onverbreekbare banden, dag. 2 en 6 u., 18 J.; Luxor: Gesloten lippen, dag. 2 en 6 u„ Zond. van 1.30 u. af., 18 JRex: Lach dan Paljas, dag. 2 en 6 u., Zond. van 1.20 u. af. 18 J.; Trianon: Het bad ln de schuur, dag. 2 en 5.30 u.. Zond. van 1 u. af, 18 J. ZATERDAG. De Lakehal. „Oud-Lel den", lezing N. J. Swlerstra, 3 u. ZONDAG. Stadsgehoorzaal. Kinder toneel „SJors en zijn kameraden", 2 u.; Radio-orkest Plet van Dijk, 5.30 u. GOUDEN HUWELIJKSFEEST. Maandag 31 Januari zal het echt paar J. Th. G. KlaverweydenM. v. Akkeren, wonende Mirakelsteeg 16 alhier, de dag hedenken dat zij vóór vijftig jaar in de echte werden ver bonden. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A. H. Lammers. allen te Am sterdam. K 113 Landwacht Nederland Keuringen voor Zuid-Holland en Zeeland De wnd. gewestelijk commandeur van het gewest Züid-Holland en Zee land maakt hiermede bekend, dat diegenen, die zich voor de landwacht gemeld hebben en geen oproeping voor keuring ontvangen hebben, zich kunnen aanmelden, ten einde onder zocht te worden Tijdens deze keuringen worden alle inlichtingen verstrekt. Tevens dient lidmaatschapskaart N.S.B., W.A. of ff medegenomen te worden. 28 Januari 9—12 uur, 14—18 uur, 19—21 uur Den Haag, Dierentuin. Benoordenhoutseweg. 28 Januari 7.30 uur, Goes, Ortslazarett, Oostwal. 29 Januari 1417 uur, Terneuzen, café Nationaal (Meeuwsen). 30 Januari 9—12 uur. 1418 uur, Rotterdam, Baan 170. Gebouw Geneeskundige Dienst. 1 Februari 9 uur. hotel Koren beurs, Zierikzee. Kamerverhuurder besfal inwonende studenten Het was nu niet bepaald een pret tige gewaarwording voor de studen ten, die bij mevrouw B. T. A. op kamers woonden, toen zij ontdekten, dat hun hospita hun costuums weg genomen en verkocht had. Dat zij deze later weer had teruggekocht, vond de politierechter, voor wien mevr. T. zich moest verantwoorden, geen grote verdienste, daar de politie toen reeds in de zaak was betrokken. Nadat de eis aanvankelijk drie weken luidde, veroordeelde de politierechter haar tot 14 dagen gevangenisstraf. ZOETERWOUDE Deken Jonckbloedt overleden Woensdag is de heer C. M. Jonck bloedt in de leeftijd van 69 jaar over leden. Zoals hij leefde is hij heenge gaan van zijn parochianen, die zijn grote zorg en liefde hadden als een edel priester, die nimmer ver zwakte in het behartigen van de be langen diergenen, wier geestelijke zorg aan hem waren vertrouwd. Deken Jonckbloed, die niet alleen ADVIEZEN VAN OEN VOEDINGSRAAD Gerechten met taptemelkpoeder. In normale tijden ls het zeer aan te bevelen melk aan soepen, groenten en stamppotten toe te voegen, omdat daardoor vooral de elwltwaarde van de voeding op goedkoope wijze verhoogd wordt. Als men het taptemelkpoeder niet voor pap of nagerechten gebruikt, is het verstandig dit melkpoeder, waarvan 100 gr. dezelfde voedingswaar de heeft als 1 1. taptemelk, ln stamp potten e.d. te verwerken. Paprikasaus met melkpoeder. 4J kopje 4i dl.) water, 1 kopje 50 g.) melkpoeder. 2 flinke lepels aardappel meel. een klontje boter of margarine, 1 ui. zout. aroma, 1 lepel paprika poeder. Het melkpoeder met een beetje lauw water aanmengen en tot een glad papje roeren.Het aardappelmeel toe voegen. Het uitje snipperen en met het paprikapoeder ln de boter of mar garine fruiten. De rest van het water toevoegen en aan de kook brengen. Het papje langzaam onder roeren toe voegen en de saus even door koken. Naar smaak aroma en zout toevoegen. De saus geven bij aardappelen en groenten. Stamppot van groene kool en melk poeder (1 personen). 2 kg. aardappe len. 1 kg. groene kool, 1 kopje melk poeder of minder, een klontje boter of margarine. Het melkpoeder met een beetje lauw water aanmengen en roeren tot een glad papje. De aardappelen schoon- boenen en Ln stukken snijden. De groene kool wasschen en fijn snijden. Een bodempje water aan de kook brengen. De aardappelen, de kool en wat zout er aan toevoegen. De pan goed sluiten. Alles aan de kook bren gen en gaarkoken. Kooktijd ongeveer 25 min. Het papje melkpoeder en een klontje boter of margarine toevoegen. De massa kort stampen en in een schaal overdoen. te Zoeterwoude, doch ver daarbuiten grote bekendheid geniet, is tien jaar pastoor geweest van de parochie St. Joannes Onthoofding, alhier. De overledene was achtereenvolgens ka pelaan te Wateringen 1902—1906, kapelaan te Den Haag 1906—1910, directeur van de Broeders van O.L.V. van Zeven Smarten 1910—1926. de ken van Wognum 1926—1934 en daran deken te Zoeterwoude Plaatselijke Distributiedienst LEIDEN. Schocnenspreekuur. Ten einde te leurstelling te vermijden, wordt hier bij bekend gemaakt, dat voor schoe nenbonnen op het spreekuur van den geneeskundigen en gezondheidsdienst voortaan alleen in aanmerking zullen komen 1. degenen, wier voeten geopereerd zijn; 2. degenen, die orthopaedlsche schoenen dragen, dus geen schoenen, in een winkel gekocht; 3. personen met kunstledenmaten, b.v. kunstvoet, kunstbeen ,enz.; 4. kinderen tot en met 14 Jaar, die voor het eerst steunzolen hebben ge kregen en voorzien zijn van een briefje van den specialist, die de steunzolen heeft voorgeschreven. ALPHEN AAN DE RIJN. Zeep voor bijzonderen arbeid. Van 24 Januari 1944 af worden extra zeep- bonnen in verband met het verrich ten van vullen arbeid om de 8 weken beschikbaar gesteld. De aanvragen voor het tijdvak, dat op 24 Jan. J.l. een aanvang nam, moeten reeds zijn Ingediend, Voor zoover dit niet ls ge daan kunnen alsnog tot 5 Februari a.s. formulieren bij loket 5 worden afgehaald en bezorgd. Van de beslis sing wordt men schriftelijk in kennis gesteld. Aanvragen, welke n& 5 Febr. binnenkomen, kunnen slechts voor de 2e helft van de periode in behande ling worden genomen. Voor de gemeenten Koudekerk aan den Rijn, Ter Aar en Woubrugge dient men zich te vervoegen bij de plaatselijke agenten. TEENHOUT VOOR 15 FEBRUARI SNIJDEN. Alle eigenaren en pachters op langen termijn van perceelen teenhout dienen er zorg voor te dragen, dat het desbe treffende teenhout vóór 15 Februari 1944 is gesneden. VERSTREKKING VOORSCHOTTEN AAN DETAILLISTEN. Het komt veelvuldig voor, dat gros siers ln distributiegoederen voorschot ten verstrekken aan detaillisten. Met nadruk wordt er de aandacht op ge vestigd. dat deze handelwijze straf baar is, aangezien het afleveren en ln ontvangst nemen van in distributie gebrachte goederen, zonder vooraf gaand of gelijktijdig in ontvangst nemen, onderscheidenlijk afgeven, van geldige distributiebescheiden ver boden is op grond van de betreffende wettelijke bepalingen Van de zijde van het Centraal Distributiekantoor wordt er op gewezen, dat tegen gros siers, die zich aan bovenbedoelde han- lellng schuldig maken, in den ver volge streng zal worden opgetreden. de tweede door W. H. Krulderink 75) Nu stonden ze daar op het tril lende toneeltje van een stadje, waar van ze de naam nooit hadden ge hoord en die ze zonder over hun tong te struikelen, niet konden uit spreken, als oude vrienden tegen over elkaar, met gezichten stralend van vreugde over het onverwachte weerzien. Stralende gezichten. Inderdaad. Maar de vreugde verdween evensnel als ze was gekomen. Tilly trok haar hand uit de zijne alsof haar ineens iets te binnen schoot, dat haar maande op haar hoede te zijn. Het stond plotseling zo duidelijk op haar gezicht te lezen, dat Staal weer ter stond de argwaan voelde, die hem indertijd van haar had vervreemd. Waarom juist zij in dit vreemde land? Zij, die ln het vaderland en gagementen genoeg kon krijgen. Was zij er de vrouw naar. dit las tige zwerversleven te verkiezen bo ven het vriendelijke bestaan van ge vestigde en gevierde actrice in het eigen land? En hij? Wat zocht hij hier? Zette hij de jacht van vroeger voort? Had hij alleen zijn jachtterrein naar het oosten verplaatst omdat hij het wilcj. dat hij zocht, hier hoopte aan te treffen? Zo schoten als bliksemschichten de vragen door hun hoofden. Het vertrouwen van heel vroeger, dat een ogenblik in de spontane roep van hun namen had geklonken, was verdwenen, verdrongen door een wederzijdse verdenking. Ze onderhielden zich nog even als vreemden en verlieten elkaar met een vormelijke groet. Het duurde lang die nacht voor Steal in slaap viel. Het weerzien van Tilly had zijn ganse geheugen in beweging gebracht. Veel, dat hij was vergeten, keerde rerug in zijn geest. Hoe groot de wereld ook is, zij is toch altijd nog te klein om er gens het verleden voorgoed te kun nen achterlaten. Hij sliep in, toen hij zeker wist. dat hij eens op een zoele zomer avond in het vaderland, Tilly had zien dansen. Zij heette Irma Lana. Tekeningen en tekst van WIM MEULDIJK 768. Koning Winter stapt de zaal uit, gevolgd door Bombast us en de anderen. „Hihi", grinnikt de koning, „nou gaan we van jou een gewoon mens maken, Bombastus. Hoe groot of eigenlijk hoe klein wou je wor den?" „Nu", zegt de reus. net zo leuk klein als jij. gaat dat?" „Best", zegt de koning, „je kunt het krijgen zoals je het hébben wilt. Je verdient het wel, omdat je alle sneeuw- duiveltjes onschadelijk hebt ge maakt." 769. Ze komen nu in een kamer, waar een paar vreemde toestellen langs de muur staan. Koning Winter opent een deur en zegt: „Alsjeblieft, dit is de stoomkast. Wil je maar naar binnen gaan. Bombastus? Dan zal ik je laten krimpen. Je krijgt de zelfde lengte als ik, maar Je blijft even sterk als in je reuzengedaante." „Goed. zegt de reus. „ik ga als groot reus in dat hokkie en kom er als mens weer uit. Daar gaat-ie!" HOOFDSTUK XXVIII Het toeval gunde Staal slechts een slaap van enkele uren. Midden in de nacht wekte hem het knallen van kruiend ijs. De witte velden, die maandenlang de rivier langs het stadje overweldigd hadden, waren in woeste beweging. Machtige schotsen- massa's schoven schurend tot hui zenhoge schansen samen, barrica deerden de stroom en bedreigden de huizen langs de oevers. De bewoners van het stadje snel den naar de rivier. Ook de buiten landse arbeiders waren uit de kam pen gekomen om het gigantische ge beuren gade te slaan. Staal voegde zich bij hen. Nauwelijks was hij met enige landgenoten een gesprek be gonnen, toen uit een groep werkers de kreet klonk: „De brug... de brug is ingestort.!" De mannen, die bij Staal stonden, namen het over: de brug stort in! De roep plantte zich voort als een estafette langs de stroom, in telloze talen. Staal wist van geen brug. Hij was pas hier. Doch van de arbeiders hoorde hij. dat een paar kilometer stroomopwaarts een geweldig werk was tot. stand gebracht. Een palen constructie droeg daar een dubbel spoor over de stroom. Enige dagen tevoren waren de rails over de brug gelegd en van uur tot uur groeide de spoorweg verder. In een kleine directiekeet op wielen, die over de rails meeschoof, naarmate de aan leg vorderde werkten een tekenaar en een typiste In een vrolijke bui hadden de arbeiders den man in de traag schuivende keet-op-wielen „de vliegende Hollander" genoemd. Plotseling stoven de mannen uit een. Drie. vier, rijf vrachtauto's kwamen aangestormd. Er was hulp nodig bij de brug. Landgenoten ver keerden in gevaar. De mannen be stormden de wagens. Iedereen wilde mee. Staal was een der eersten, die zich een plaats in de wagens ver overde. In een paar minuten waren ze bij de brug. (Wordt vervolgd) 29 Januari verloven zich TONI ONDERWATER en LOUIS VOLKERS. Leiden, 28 Jan. 1944, Voorste Zandstraat 6 A. Coornhertstraat 49. Heden nam de Here tot Zich onze enige lieveling SJAAKJE ln de aanvallige leeftijd van 3i Jaar. De diepbedroefde Ouders I. DE BRUYN. C. W. DE BRUYN— COLPA Wassenaar, 26 Januar 1944. Oostdorperweg 7. Volstrekt geen bloemen. Dc begrafenis ls bepaald op a.s. Zaterdag te 3 uur op dc N'ed. Herv. Bcgraaf- jUaat^e^Vassenaar^^^ Algemene kennisgeving. t Heden overleed tot onzo diepe droefheid, na een kortstondig lijden, geheel onverwacht, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze Innig geliefde en zorgzame Vader, Behuwd- en Groot vader. Broeder. Behuwd- broeder en Oom, ANDREAS nENDRIKUS SLIERINGS Weduwnaar van WILHELMINA DE VOS ln de ouderdom van ruim 78 Jaar. Uit aller naam: A. H. J. SLIERINGS. Leiden, 27 Januari 1944. Lange St. Agnietenstr. 2. De begrafenis zal plaats hebben a.s. Dinsdag om 10 uur op het R.K. Kerk hof (Zijlpoort). ZELFBEHEERSCHING en LEEUWENMOED zijn de kenmerken van een ge oefend Jiu-Jitsuër. Wees paraat en leer het nu. Tevens lessen in boksen, gymnastiek voor dames en heeren. Lessen in beter milieu. Vorming nieuwe clubs. Spreekuren 2—4 en 7—9 uur. BREESTRAAT naast ingang 145, telefoon 23728. Faillissement C Kruyf te Voorschoten. De tweede ult- dellngslljst ls heden. 28 Jan 1944 door den Curator ter Grlfflën van de Rechtbank te 's-Gravenhage en het Kan tongerecht te Lelden gedepo neerd en ligt aldaar geduren de 10 dagen ter kosteloze In zage van de crediteuren. De Curator: Mr. TH. R. H. VREEDE. Kantoor: Rapenburg 55 te Lelden. WIJ vragen te koop alle soorten en wij betalen de hoogste waarde. Zendt bericht of ver voeg U ermede bij J. LIGTVOET, Janvossensteeg 41, Lelden. KANTOOR- BEDIENDE(Vrl) Gevraagd op Handels kantoor Jongste of aan komende kantoorbedien de fvr.) Brieven onder no. 316. bur. van dit blad. Te huur aangeboden grote stenen bergruimte met droge ruime zolder en veel licht. Omg. Leiden. Te bevr. J. J. DE CLER Zn., Rijnsburgerweg 31 e en 154, Leiden. Administratief onderlegd persoon zoekt een voor halve dagen, of ad ministratief- of tikwerk aan huis. Br. onder no. 701. bur. van dit blad. We geven de hoogste waarde voor Uw oude etc. H. G. V. LUYKEN, Breestraat 97, tel. 20035. gevraagd. Boven de 18 jaar. Mevr. BRINKS, Breestraat 114c. TREKKING VAN DONDERDAG '.7 JANUARI 1944 VIJFDE KLASSE 8e TREKKING IIOOGE PRIJZEN J 1000 2648. 12175 14129; f400: 8769. 9648. 11307, 17185; f 200: 2879. 6330. 10741. 17312 18S83 21459; 100 2913 2981, 5643, 6000. 8111. 10675, 1575Ó. 18123. 18933. 19171. 19538. 20029. 20172. PRIJZEN VAN f 70.— 1107 1119 1128 1154 1164 1209 1312 1398 1409 1572 1671 1758 2118 2124 2250 2419 2453 2597 2671 2763 2783 2791 2859 2916 2993 3077 3560 3571 3703 3803 3946 4164 4183 4209 4214 4293 4360 4430 4529 4534 4573 4621 4655 4670 4807 4691 5252 52.0 5417 5443 5590 5610 6693 5770 5963 5989 6137 6154 6215 6225 6226 6389 6491 6799 6855 6941 6983 7053 7218 7259 7452 7484 7506 7541 7645 7888 7977 -8073 8033 8085 8254 8331 8397 8557 8715 6803 8859 8974 9025 9128 9130 9144 9157 9228 9502 9721 8780 9803 9829 9980 9994 10183 10255 10262 10356 10479 10518 10542 10591 10760 10771 10780 10940 10981 11575 11851 11876 12009 12097 12324 12364 12368 12396 1 2506 12651 12685 12756. 12793 12985 13019 13176 13189 13261 13278 13422 13434 13445 13479 13551 13584 13908 13931 13951 14121 14378 14476 14603 14626 14809 15081 15095 15249 16334 15399 15538 15568 15625 15650 15790 15955 16126 16129 16136 16225 16266 16285 16370 16410 16491 16505 16560 16862 17072 17258 17345 17426 17430 17512 17514 17562 17G58 17722 17897 17960 18030 18511 18534 18695 18709 18748 18807 18950 19040 19072 19128 19195 19233 19263 19358 19364 19373 19375 19403 19449 19614 19637 19794 19852 19888 19956 19967 20051 20085 20188 20244 20269 20305 20338 20556 20611 20909 20S90 21316 21329 21363 21373 21424 21455 21540 21624 21664 21700 21724 21840 21895 21906 31959 21984 Éérst was 't de oude tondeldoos, Toen de benzien-aansteker; De éérste is wat ouderwetsch, Maar dikwijls wèl zoo zeker. blijft onveranderd van kwaliteit! DRIELINGEN en NEPUIEN voor SLA-UITJES tot 29 Januari billijk aangeboden door 's Zaterdags weer zwemmen van 24 uur dames en kinderen. Heren van 46.30 uur. ZWEM VEILIG. ZWEM IN DE OVERDEKTE. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK LEIDEN RAPENBURG 63. De controle en bijschrijving der rente der boekjes zal plaats hebben als volgt: De letters A tot en met I op Dinsdag 1 Februari: de letters J tot en met O op Woensdag 2 Februari; de letters P tot en met Z op Donderdag 3 Februari, van half tien tot half een en van half drie tot vijf u. Gedurende de contróle moeten de Bankzaken tot het uiterste worden beperkt. HET BESTUUR, Vraag in Leiden eens naar het Gangetje en men zal U ant woorden: „O, U bedoelt waar RITZ is." 't Is immers het populairste Café-Restaurant uit Leiden. Iedereen zei het al wel eens conceTJC iA> Mensehen die kouvatten: de glaxentcasscher U zult Uw hoest- en grlepbeurt waarschijnlijk óók wel krijgen! Als er geen dokter bij hoeft te komen, zullen de Cachets Bonnema met de hoestwerende Narcelnovo „Bonnema" snelle helpers blijken te zijn. met Narcelnovo „Bonnema" - (Cz Ha NOg HC1) ZWITSAL FABRIEKEN Fa. H. J. BIK Zowaar een adres waar nog voldoende Leidse kaas en korstloze kruidkaas verkrijgbaar is. TEVENS EIEREN OP ZIEKENBONNEN. MORSSTRAAT 48, LEIDEN. EXCLUSIEVE KUNSTVEILING 1 en 2 FEBRUARI van Perzische kleden, romantische en moderne schil derijen o.a. Mesdag. Klinkenberg, P v. d. Hem. Louis Apol, Willem de Zwart Westerbeek. Salon- en eetkamer- ameublementen, brillatten, complete zilveren cassettes enz. enz. KIJKDAGEN: 29, 30 en 31 Januari van 104 uur In „DIE HAGUE, Papestraat 32, Den Haag. VEILINGONDEKNEMING „CORRECT". Pr. Hendrikstraat 54, Den Haag, telefoon 33.57.1?" Gevr. een l.g.st.z. JONGENS JAS lft 9 J. of rullen voor herenoversch kl. m. of dames- scli. zw. 1. hak ol mooie bont kraag. A. v. BRAKEL, Hoge- waard B 14, Koudekerk aan de Rijn. TBR RUILING mooi dressoir z.g.a.n. met loper en water- stel voor dlvanbed met kleed. P. VAN EGMOND, Atjehstr. 17, Lelden. Ter overname'gevr. HOCKEY STICK. Liefst Engelse. BRONS GEEST, v. d. Sande Bakhuy- zenlaan 5, Lelden. Te koop SALONPATHÉFOON met platen 140.VAN ROOIJEN, Hoge Rijndijk 188, Lelden. DAMES. Uw adres voor het dameskappen is K. STAATS, Hoogl. Kerkgracht 10, Leiden. Nieuwe geschoolde krachten. Permanent, die ong. een half jaar goed blijft. Bill, tarief. WIE KUILT lage herenschoe nen m. 42 v. m. 40 en electr. toverlantaarn met 100 platen voor voetbalsch. m. 3839? VAN ROOIJEN. Hoge Rijn dijk 188. Leldem RUILEN 1 pr. hoge br schoe nen m. 36 voor 1 pr. lage meisjesschoenen m. 38. Na 6 uur KEUNEN. Van 't Hol straat 6. Leiden. 1VIE RUILT bl. Jongensregen- Jas lft 13 J. voor een Jas 16 J. ol' een goede herenjas om te vermaken? G. JONGEJANS. Drll'tstraat 34b. Lelden. Te koop 1 KINDERLEDIKAN- TJE o. kw. l.g.st. 35.-, gram mofoonmotor, dubbelverlg. ge schikt voor koffer 35. ZELST, Zuiderzichtstraat 38, Lelden. Voor het te laat ls en uw kater wegloopt, CASTREREN wij hem voor de prijs van 0.75 aan huis. Het oudste adres: P. DE RUITER, St. Jorissteeg 16. Lelden. Gevraagd voor heer en dame ZIT- EN SLAAPKAMER met gebr. keuken of pension. Helst parterre. Brieven onder no. 326 bureau van dit blad Te koop aangeboden l.g.st.z. KINDEKM'AGEN 45 LA COURT, Sltterlaan 50a, Lel den. :13o TBEKK1NG HAIGHTON CO. WETTIGE PBEMIELEENING 1912 5e KLASSE, 3e LIJST. TEEK KING VAN VBIJDAG 28 JANÜABI 1944 HOOGE PREMIËN: flOOO.—3648. 6975. 20625. 20955; 1400.—: 1650. 3654. 4786. 6579. 6653. TT50. 11247. 13684. 15316. 17518. 19284. 19-187. 19752; '200— 8557 11640. 12951. 13006. 13371. 16785. 17146, 1897o. 15995; 1100— 2ot 1403. 2017. 2295. 3724, 4219. 6337, 6501. 7690. 8479. 9642. 11304. 13786. 16998. 18891. 19612. 16811. 20232. 20512. PREMIËN VAN ƒ70.—. 16 89 113 183 262 657 ©61 664 670 782 879 935 957 1320. 1400 1475 1491 1639 1692 1733 1878 1892 1004 1949 2010 20+3 2224 2243 2294 2116 2422 2535 2601 2700 2753 2786 2815 2860 2940 2951 3168 3209 3220 3223 3373 3309 3408 3420 3745 3806 3861 4182 4247 4+63 4477 4536 4570 4591 4610 47^8 4774 4817 4851 4863 4084 6053 6094 6305 5328 6347 6472 6575 6791 6829 6378 6080 G00S 6011 C044 6150 6249 6303 6423 0565 6586 6724 6968 7077 7088 7092 7099 7164 7346 7385 7439 7466 7606 76+4 7634 7605 7858 7379 7936 8103 8137 8141 8174 8850 8378 8420 8427 8431 8437 8461 8474 85-13 8544 8666 8712 8741 8820 90+5 9061 9120 9216 9217 9431 9470 9486 9602 0085 9757 9810 9896 10167 10241 10256 10394 10473 10495 10497 10523 105h3 10570 10577 10610 10998 11029 11039 J1051 H121 112C1 11366 11524 11537 11723 11763 11763-11814 11047 11967 12105 12112 12228 12238 12324 12479 12781 12821 12840 13093 13099 13130 13302 13383 13669 13647 14635 13731 13769 13784 13872 13890 13908 13987 14216 11234 14344 14461 14481 14503 14608 14772 14793 14811 14843 14856 15021 15260 15354 15448 15552 15575 15572 15580 15657 10682 15716 15796 15827 15840 15842 1591.1 15934 15940 15971 16020 16108 10105 16203 16221 1C350 16440 16567 16568 16640 1CG02 16663 16699 16739 16840 16912 16916 16949 J69C8 17029 17115 17313 17370 17462 17464 17466 17477 17490 17C27 17692 17699 17712 17776 17871 17939 18003 18013 18020 18021 18069 18287 18330 18389 18471 18546 18633 18668 18726 18777 18836 18947 18968 18970 19103 19155 19231 19258 19295 19366 19374 19545 19568 19768 19836 19958 19971 16982 20005 20039 20077 20121 20132 20291 20358 20423 20-129 20448 20485 20J23 20543 20564 20863 20886 20921 20996 ONGECORRIGEERD Voor do. heden- getrokken nam me re. welko niet met een prenilo zün aangewezen, raadplege men de volledige trekkiogslijst bij do agenten. Te koop aangeboden een BONTJAS (lm.) lang model, z.g.a.n.. chique 75.KEY, Vreewijkstraat 16a, 6x bellen, Lelden. Te koop wollen BLOUSE 12. meisjesjurk 8.2 nieuwe avondjaponnen 55.en 25.velours chiffon, ge schikt om te vermaken. NIES- SEN, Jacob Catslaan 85, Lel den. HOESTCACHETS Te huur gevr. HUIS of gedeel te ei-van met vrije keuken, omtrek Lelden of Lisse. v. d. HORST, Oude Rijn 158, Lei den. TER RUILING Italiaanse man doline voor herenschoenen m. 41 of damseschoenen m. 38, 1. hak. ZINDEL, Boommarkt. 10a, Lelden. TEKENTAFEL, verstelb. ƒ35.-. haardbank 25.-.. eiken muur kastje 35.divanspiraalraa- tras 30.damesrijwiel met volle banden 70.LANGE- ZAAL. Stille Rijn 7. Lelden. Te koop gevr. een goed lopen de SCHOORSTEENPENDULE. Brieven met prijsopgave aan d. HULST. Middenstr. 2. Hlllegom. TER RUILING AANGEBODEN een z.g.a.n. wandelwagentje 0. kw. voor een zw. dames- wLntermantel m. 4850. moet 1.g.st.z A VAN DUYN, Noord straat 7. Katwijk aan Zee. TER RUILING AANGEBODEN een melsjeswlntermantel lft. 14 J., o. kw., z.g.a n. voor meis jeswintermantel lft. 17 j., moet l.g.st.z. A. VAN DUY74. Noord- straat 7. Katwijk aan Zee TER KUILING AANGEBODEN een pr. z.g.a.n. br. dames schoenen m 41 tegen dito m. zw. A. VAN DUYN. Noord- straat 7. Katwijk aan Zee, Te koop gevraagd een BED OF BEDSTEE met 1 of 2 dekens. J. DE BRUIN. Parlevlletslop 9, Katwijk aan Zee. Electr. GRAMMOFOON.MOTO REN. Wij geven goede prijzen ook v. defecte. RADIO WIRA, Haarlemmerstraat 91, Lelden. ACCORDEON, knoppen, pianoklavier door particulier te koop gevraagd. Spoed! Brieven J. DE VRIES. Cein tuurbaan 57 II. Amsterdam. Jongedame uit het Noorden des lands zoekt gem. ZJT- SLAAPKAMEK met pension. Brieven onder no. 323 bureau van dit blad. VERLOREN Zondag j.l. een bril. gaande van Sint Jozef Kerk naar Atjehstraat. Tegen bel. terug bez. R. BOTING. Atjehstraat 71. Leiden. TER RUILING AANGEBODEN een guitaar tegen rookstoel of divan l.g.st. Na 6 uur DE KLERK, Hoogl. Kerkgracht 31. Lelden TER RUILING AANGEBODEN een astrakan bontkraag voor 4 mtr. flanel. PARDON, Oran- Jeboomstraat 9a, Leiden. Te koop gevr ln arbeidersge zin een WINTERMANTEL v meisje van 14 j. Brieven aan A. VAN ELSWIJK, Rijndijk H 18. Hazerswoude. Te koop aangeb. een nieuwe FAUTEUIL, handwerk, ƒ61. Bevr. bij VAN OOSTEN. An na Paxilownastraat 54. Lelden. Te koop TWEE PR. EIKEN VATEN tnh. 700 liter voor ƒ60— p. stuk. W. STRAVER, Hazerswoude. Rijndijk. Een zw. DAMESMANTEL, m. 40. o.kw. ƒ75.—. B. v. DIJK, Oude Singel 104, Leiden, tus sen 5 en 7 uur. TER RUILING autoped met- prima banden (lucht) voor l.g.st z. vloerkleed 3£x4imtr. ZANDVLIET, Piet Helnstr. 5. Leiden. M'IE RUILT 1 pr. zw. heren schoenen l.g.st m. 45 en 1 pr. jongensschoenen m. 33 voor 1 pr. i.g.st.z. werksch. m. 45 40? PLEZIER, Borneostr. 37, Leiden. Te koop gevraagd moderne KINDERWAGEN, of ruilen m. moderne schoorsteenklok blm- bam. VAN WEZEL, Haven straat 14. Woerden. TER DEKKING raszuivere F. hanROor, dekgeld 0.75. S. HEEMSKERK. Pioenstraat 25. Lelden. Nette jongeman, zonder ouders 18 J., met goed inkomen, zoekt gezellig KOSTHUIS, Br. onder no. 321 bur. v. d. blad. Gevr. zw. SCHOENEN m. 87-38 liefst gekleed model ln ruil voor d. rode p. d. pêche -2 hak m. 38 of zw. molières m. 39-40. B. KENTER. Cozijnstraat 3 (Hoge Rijndijk), Lelden. Te koop TOVERLANTAARN 15.-, filmtoest. (br.f.) 40.-. Trek-spel 7.50. SWAAK. Oude Singel 160. HAARDKACHEL z.g.a.n. te koop aangeboden. Te bevr. WURZER, Rijnkade 12, Lei den. Te koop MAH. SECRETAIRE 85.rep. van meubelen, stofferen. A. BOTEN, Nieuw- straat 9. Lelden. RUILEN 1 pr. nieuwe dames schoenen m. 36 h. hak voor 1 pr. m. 38. Na 7 uur DE KLERK, Hoogl. Kerkgracht 31. Lelden. RUILEN winterjas gr. maat (n.s.) voor i.g.st.z. herenschoe nen m. 44. Na 7 uur W. BINK. Leuvestraat 10. Lelden. Wie heeft voor arbeidersgezin wat ONDER- EN BOVEN- KLEERTJES voor jongen van 3 J. en een meisje van It j C. STAVLEU, Rembrandtstr. 22. Leiden. Te koop gevraagd een goede LUIDSPREKER. C STAVLEU. Rembrandtstraat 22, Leiden. Te koop gevr. UITTE BABY DOEK. HERMANS. Petr. van Saksenstraat 76. Rijnsburg. Aangeb. BOUU KUNDE Deel I en II Arendzen en Vriend 20.en 9 x 12 camera 6.3 25.—. v. d. VEN, Oranje- kade 65. Voorschoten. Gevraagd 12 VORKEN EN LEPELS en 12 tafelmesjes en handwringer. Br. met prijsop gave aan agent Boezaard, Commandeurslaan 71. Kat- wlJk-Binnen. M IE RUILT een sjoelbak met eiken schijven en een da mesmantel o. kw. m. 40 voor 1 pr. werkschoenen i g.st. m. 42? MAGHIELSE, Drlftstr. 62, Lelden (Kool). MIE RUILT damespumps h. hak z.g.a.n., schildpad met suède leer m. 37. voor sch. m. pl. hak ol i hak m. 39-40? Na 4 uur DOLL, Anna van Saksenstraat 10b. Leiden. Te koop gevraagd M'ITTE SMOKING JASSEN m. 52 of zwarte smoking. C. v. DOP, Lombokstraat 11, Lelden. Wie heelt een d. br. gebreide M'ANT gevonden? Tegen bel. ter. bez. C. VAN DOP, Lom bokstraat- 11. Leiden. KUILEN lichtbruine splinter nieuwe bont-mof (kan als tasje gebr. worden) tegen 1. damessch. m. 39 of laarzen m. 39. KAT. Fagelstraat 18. Leiden. Te koop gevr. flinke KOFFER en 2 damesjaponnen m. 40-42. STIKKELORUM, Dwars Ko- renbrugsteeg 8. Lelden. Te koop nieuwe DAMESHOED, nieuw mod. 15.TESSEUR, Middelstegracht 149. Lelden. ELECTR. FORNUIS 220—380 z.g.a.n. met pannen i.g.st. in ruil voor dito gasfornuis. Na 6 uur WILLEMSEN. Const. Huygensiaan 37. Lelden. GRAMMOFOONPLATEN, geef 2.50 tot 5.voor een kilo oude platen! Verder goede prijzen voor koffergrammo foons. harmonica's, guitaars, enz. Vakkundige reparatie-in richting. W. GRÖNLOH, Burg- steeg 9. Lelden. Te koop gevr. EIKEN ROOK STOEL met kussens en luxe salamanderkachel, moet l.g st.z. M. UITTENHOUT. Leven daal 171 boven, Lelden. 11.11. ZAKENLUI! Ervaren ge- dipl. boekhouder heeft nog tijd beschikbaar voor enige boekhoudingen. Brieven onder no. 324 bureau van dit blad. Aangeboden een of twee ge stoffeerde KAMERS op goede stand voor dame-alleen, 25 per mnd. 2 fauteuils 130.— z.g.a.n. MEYER, Groenhoven- straat 19, Lelden. PLAATSING aangeboden voor huisorgel ln kl. gezin, op con dities. dat het bespeeld mag worden. Voor onderh. wordt gezorgd. J. A. SCHEFFERS, Middelweg 14. Valkenburg. Te koop gevr. goed onderh. HUISORGEL tegen bill, prijs. Ook gen. gedeeltelijk te rui len. J. A. SCHEFFERS, Mid delweg 14, Valkenburg. M IE RUILT 4 nieuwe heren- flanellen voor luiers? Na 4 u. DÖLL. Anna van Saksenstraat 10b, Lelden. Te koop gevraagd STATEN BIJBEL met volledige kant tekeningen. N. VEGT. De Krocht 53. Noordwijk-Binnen. TER RUILING 1 pr. gymna stiekschoenen, z.g.a.n. o.kw. m. 40. tegen 1 pr herenover schoenen. m. 41. LUCA. Anna van Burenlaan 13. Oegstgeest. Te koop gevr. BADPAK lft. 15 J. ZANDVLIET. Sumatra- straat 27. Lelden. Z.g.a.n. JONGEN SSCIIOENEN m. 39 in ruil voor m. 4142. Gevr. herenhoed m. 52, heren ondergoed, overhemden en Jongensplusfourpak 16 Jaar. J. KESSELS, Lupsenstr. 18, Lel den. Gevr. KORTE OF LANGE BONTJAS m. 38 l.g.st. tegen bill, prijs. Aanb. GROENE- WEGEN, Steenschuur 13, Lei den, 2 x bellen. RUILEN een wollen stoffen jurk m. 38 z.g.a.n. voor m. 4042 of een lap zijde. J. BROEKMAN, Helnsiusplein 2, Lelden (Morschslngel). VERLOREN een meisjesbril. Ter bez. tegen bel. LANGE- BROEK, Maredljk 70. Leiden. Te koop een pr. zw. DAMES SCHOENEN m. 39 30.—. J. C. KOSTER, Oostdwarsstr. 4, Leiden. M'IE RUILT zware Ijzeren brandweerauto voor Teddybeer (speelgoed)? W. BEULNIK, Coornhertstraat 37, Leiden. Gevraagd HUISHOUDSTER ln burger gezin z.k., hoog loon. Brieven onder no. 310 bureau van dit blad. Gevraagd NET MEISJE voor de dag van 8.305 uur. Mevr. VOS, Hoogmadeseweg 26. Lei derdorp. MTEKKSTER voor enige halve dagen of meisje van 912 uur gevr. Van Straten, Koningin- nelaan 90. Leiden. Gevraagd zo spoedig mogelijk NET MEISJE. P.G. voor dag of d.e.n. Mevr. De Neef. Kern- penaerstraat 50. Oegstgeest. Gevr. NET MEISJE van 8—1 uur of werkster voor 3 och tenden per week. Mevr. Den. Os. Prins Hendriklaan 17, Oegstgeest. Gevr. M'ERKSTER voor Dins dagmorgen en Vrijdag de ge hele dag, goed kunnende wer ken. Hartog. Laan van Aren- stein 31, Oegstgeest. M'ERKSTER gevr. bij mensen z.k. voor twee halve dagen p. week. Wurzer, Rijnkade 12, Lelden. Gevr. een flinke M'ERKSTER voor het schoonhouden van kantoor van 6.308.30 'smor- gens of 5.307.30 's avonds. Mevr. Bloem, Koudekerk a. d. Rijn A 81, vraagt voor direct MEISJE voor hele .of halve dagen. NETTE HUISHOUDSTER ge vraagd te Alphen a. d. Rijn ln moederl. gezin. P.G. Pl.m. 40 j Brieven onder no. 327 bureau van dit blad. STADSGEHOORZAAL - LEIDEN ZONDAGMIDDAG 30 JANUARI A.S. 2 UUR Neerlands Jeugd-ensemble presenteert: Kinderklucht met zang en dans. Eerste acte: De club u'ordt opgericht. Tweede acte: Sjors is jarig. Derde acte: Op het erf van boer Japikse. De rol van SJORS VAN DE REBELLENCLUB wordt vertolkt door ALI DE WANDELER. Geen poppenkast of film, maar toneel. Zestien medewerkenden. Entréeprijzen 0.50, 0.75, 1.en 1.25. Plaatsbespreken van Vrijdag 28 Jan. af dagelijks van 122 uur aan de zaal. STADSGEHOORZAAL™^™ ZONDAG 30 JANUARI, AANVANG 5.30 de koning der saxofonisten en zijn Radio-Orkest. ANNIE XHOFLEER - ARIE VALKHOF FR. VAN SCHAIK - 3 ROCARDI.S de zingende zwerver. Prijzen f 1.50 en 2.50. Plaatsbespr. 28, 29, 30 Jan. van 122 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 2