HET DAGBLAD Harde gevechten in het Oosten Makelaars tot zware straffen veroordeeld VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Meer dan 300 Sow jet-pantser wagens vernietigd Succesrijke aanval op landingsvloot Tegen de zwarte handel in huizen Prijsbeheersing slaat toe! Ontwikkeling van bruggehoofd bij Nettuno geremd Grieks of grijs? Kesselring's tactiek heeft succes Valse tabakskaarten kwamen uit België Ingenieur bestal de Techn. Hogeschool Alle schilderijen zijn cultuurgoederen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 27 Jan. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Bij Kertsj sloegen onze troepen, door de eigen artillerie schitterend gesteund, sterke aanvallen der bolsje wisten af. Ook in het gebied ten zuidwesten van Tsjerkassy werden hevige, met sterke infanterie- en pantserformaties uitgevoerde vijan delijke aanvallen in verbitterde ge vechten afgeslagen of opgevangen. Ten zuidoosten van Belaja Zerkof ging de vijand met verscheidene di visies, door pantserwagens gesteund, tot de aanval over. Zijn doorbraak pogingen werden, nadat 82 vijande lijke pantserwagens waren stukge schoten. verijdeld. Om een penetra- tieplek wordt nog gestreden. In het gebied ten zuidwesten van Sjasjkof en ten zuidwesten van Po- grebitsjtsje maakten onze aanvallen, na afweer van krachtige vijandelijke tegenaanvallen, nieuwe vorderingen. Alleen in de sector van een leger corps werden hier 66 bolsjewistische pantserwagens. 99 stukken geschut, alsmede talrijke andere wapens ver nietigd of buitgemaakt. Tussen Pripet en Beresina ont stonden opnieuw zware gevechten, waarin onze troepen hun stellingen handhaafden en 26 vijandelijke pantserwagens stukschoten. Ten noordwesten van het Ilmen- meer en in het gebied ten zuiden van Leningrad leverden onze troe pen nog steeds een zware afweer- strijd tegen overmachtige strijd krachten. De bolsjewisten verloren gisteren aan het oostelijke front 305 pantserwagens. In het hoge noorden maakten eigen stoottroepen in de sectoren Kandalaksja en Moermansk gevan genen en buit In de westelijke sector van het Zulditaliaanse front houdt de vijan delijke druk aan. Verscheidene over geringe breedte ondernomen aanval len van den vijand mislukten. In de oostelijke sector bleven alle vijande lijke verkenningsaanvallen zonder succes. Ten zuiden van Rome probeerde de vijand tevergeefs zijn landingshoofd te vergroten. Zijn concentraties wer den uiteengeslagen, aanvallen tot met een sterkte van verscheidene batal jons afgeslagen Er werden gevange nen van verscheidene Engelse en Amerikaanse formaties gemaakt, 7 pantserwagens werden stukgeschoten. De landingsplaatsen liggen onder het storingsvuur van verdragende ar tillerie. De luchtmacht bestookte dag en nacht de vijandelijke landings vloot voor Anzio met gevechts-, tor pedo- en slagvliegtuigen. Zij plaatste treffers op 2 kruisers, 4 torpedoja gers, 12 transport- en koopvaardij schepen met een Inhoud van 47.000 brt., alsmede op 6 vrij grote landings- boten. Aangenomen kan worden, dat een deel van deze schepen vernietigd is. In de haveninstallaties van Anzlo ontstonden na bomtreffërs branden en vernielingen. Krachtiger Duitse tegenstand in Italië BERLIJN. 28 Jan. De A.N.P.cor- respondent meldt: Van het Italiaanse front, waar hevige regens de operaties belemme ren, worden nog steeds geen gevechts handelingen van betekenis gemeld. In het mondingsgebied van de Guarigliano zijn de aanvallen der geallieerden, waarin vooral Frans- Marokkaanse troepen een belangrijk aandeel hebben, in hevigheid ver minderd, waartegenover de Duitse tegenstand in kracht is toegenomen. In het gebied van Nettuno-Anzio breiden de geallieerden hun brugge- hoofd zowel in de diepte als in de breedte voortdurend uit. Zij hebben tanks aan land gezet, waarvan er vol gens de Duitse berichten reeds zeven buiten gevecht zijn gesteld. Tot een slag of tot gevechten op grotere schaal is het in dit gebied nog niet gekomen. Tot dusver is er nog slechts sprake van voorpostgevechten. De Duitse tegenstand neemt evenwel toe. De geallieerde landingsvloot en het bruggehoofd zelf liggen onder het vuur van het verdragende geschut der Duitsers. Winteroffensief tussen llmenmeer en Leningrad BERLIJN, 28 Jan. De AH.P.-cor- respondent meldt: De situatie aan het Oostelijk front wordt gekenmerkt door een voort duren van de Sowjetrussische aanval len en een voortschrijden can de Duitse tegenaanval in het gebied van Sjaskow en Pogrebitsjtsje. De Sow jetrussische aanvallen staan volgens Luchtgevechten boven Zuid-Frankrijk BERLIJN, 27 Jan. Hedenmiddag zijn vijandelijke formaties viermoto rige toestellen naar Zuid-Frankrijk ge vlogen. Duitse jagers verwikkelden de machines in felle luchtgevechten. Vol gens tot dusver ontvangen berichten zijn door jagers en afweergeschut tien der aanvallende toestellen, waar bij verscheidene viermotorige bom menwerpers, neergeschoten. de Duitse opvatting alle in het kader van een winteroffensief, dat zich thans in hoofdzaak richt tegen dat deel van het front, dat tussen het llmenmeer en Leningrad is gelegen. Hier streven de Sowjetnissen klaar blijkelijk naar een beslissing, waar toe zij dan ook met alle te hunner beschikking staande middelen aan vallen, zodat de Duitse verdediging op een harde proef wordt gesteld. Desondanks kan men niet zeggen, dat het front hier in beweging is. Slechts wordt, overeenkomstig de gebruike lijke tactiek van de elastische verde diging het front in dit moeilijke ter rein met zijn vele moerassen, nu en dan wanneer dit noodig geoordeeld wordt, recht getrokken. Zo kan het zijn, dat de stad Gatsjino, waarvan de Russen de verovering melden, hetgeen hier niet wordt tegenge sproken, inderdaad door de Duitsers is prijsgegeven. De GowJet-Russische artillerie baart den Duitsers niet meer zoveel zorgen als in het begin, daar de nieuwe Duitse stellingen thans buiten het bereik van het zware geschut liggen. De moeilijke terreinsgesteldheid, die ook in de hand wordt gewerkt door de om standigheid. dat de temperatuur hier nauwelijks boven het vriespunt uit komt, maakt het in stelling brengen der zware kanonnen tot een tijd rovende kwestie. In de overige sectoren van het oos telijke front, waar het reeds dagen lang dooit, zijn de Sowjet-Russische aanvallen volgens militaire kringen te beschouwen als een poging, Duit se strijdkrachten te binden, opdat deze niet naar het bedreigde front en het zuiden van Leningrad kunnen worden gezonden. Luchtaanvallen op Rabaul TOKIO, 28 Jan. De voortdu rende hevigheid van de luchtgevech ten boven het Japanse steunpunt Rabaul wordt door een nieuw be richt van het Keizerlijke hoofd kwartier opnieuw bevestigd. In een gemeenschappelijke afweerstrijd van Japanse marine jagers en troepen der luchtdoelartillerie zijn op 24 Jan. des ochtends van 80 aanval lende vliegtuigen er 24 neergescho ten, terwijl aan Japanse zijde twee vliegtuigen verloren gingen. Twee dagen na deze vijandelijke aanval werd des ochtends opnieuw een aan val- ondernomen, dit keer met 200 vliegtuigen, waarvan de Japanse verdedigers er 67 neerschoten. Vol gens bericht van het hoofdkwartier gingen 6 Japanse toestellen bij de afweergevechten verloren. Een tot tweemaal toe ondernomen vijande lijke aanval met ongeveer 150 vlieg tuigen op 27 Jan. kostte den vijand 34 vliegtuigen, terwijl aan Japanse zijde 6 vliegtuigen verloren gingen. Regeringscrisis in Argentinië LISSABON. 28 Jan. Naar de Engelse nieuwsdienst uit Montevideo meldt, is er Donderdagavond in Ar gentinië een regeringscrisis ontstaan door het aftreden van den minister van Justitie Gustavo Martinez Zuviria. van den minister van land bouw Diego Mason en van den mi nister van binnenlandse zaken Luis Cesar Perllnger, alsmede van drie andere hoge regeringsambtenaren. Ie JAARGANG No. 23 VRIJDAG 28 JANUARI 1944 Bijna dagelijks meldt het Duitse weermachtsbericht het stukschieten van een aantal pantserwagens. Alleen In het gezichtsveld van de camera liggen vele vernielde zware Sowjet-pantsers. De Duitse afweerwapens hebben ze letterlijk in hopen schroot veranderd. (P.K. Scheffler/P.B.Z./R.) Proces tegen oorlogsmisdadigers in stadium van voorbereiding BERLIJN, 26 Jan. (D. a. D.) Men zal zich herinneren, dat kort na de publicatie van het Sowjetische Char- kow-proces tegen drie leden van de Duitse weermacht, die tenslotte onder beschuldiging van het plegen van oor logsmisdaden terechtgesteld zijn, ln de Wllhelmstrasse verklaard ls. dat een dergelijke procedure haar consequen ties heeft voor de gevangen genomen Britse en Amerikaanse piloten, die zich schuldig gemaakt hebben aan de bom bardering van woonwijken der Duitse steden. Desgevraagd deelde de spreker Van de Wllhelmstrasse vandaag ln de pers conferentie mede. dat het Duitse pro ces ln het stadium van voorbereiding verkeert. Hij kon echter niet- zeggen, of de ontwikkeling van dit probleem reeds een actueel karakter gekregen heeft. Het Poolse emigrantenblad „Wle- domoskl Polski" beweert volgens een bericht uit Londen van Goeteborgs handels och sjoefarts-tldnlng, dat de Bolsjewistische partlsanen uitsluitend de Poolse bevolking bestrijden. 70.000 Wolhyriische Polen zijn door de bolsje wieken vermoord. Naar „Volk en Staat" verneemt, verklaren katholieke Italiaanse krin gen. dat Paus Plus XII ln geen geval Vaticaanstad zal verlaten. Zelfs wan neer de Eeuwige Stad het toneel van hevige strijd zou worden, blijft de Paus ter plaatse. Generaal De Gaulle heeft de mo bilisatie gelast van alle ter beschik king staande vrouwen ten dienste van zijn land-, zee- en luchtstrijdkrachten. De verduistering begint heden om 17.30 cn eindigt om 8.30 uur. Maan op 10.16, onder 21.17 uur. 1 Fcbr. E.K., 9 Febr. VJM., 17 Febr. L.K., 24 Febr. NJVL Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Voor het inpakken deug ik niet. want ik blijf met alle dingen in mijn handen zitten treuzelen. Mee nemen of niet meenemenIn de mand of in de kist? Zomaar of in een krant? Meestal begin ik die oude kranten dan maar te lezen. En als mijn vrouw me dan betrapt „luier ik", terwijl ik toch maar alleen mijn kennis vermeerder. Zo bijv. had ik de laatste jaren niets van Grieken land gehoord en nu stond er ineens een groot stuk in de Deutsche Zei- tung. Zeer interessant Ik lees dat de prijzen daar geste gen zijn en dat men, omgerekend in ons geld, vijf gulden of misschien ook vijftig gulden voor een doosje lucifers geeft. Zoiets van 5000 drach men. Gelukkig, denk ik, bij ons bestaat dat niet. Even later pak ik een soep terrine in een Handelsblad. Daarin lees ik, dat in de stad, waar ik vu midden in moet gaan wonen de volle bielk f 1.50 kost. 't Is niet de schuld van den boer, maar de bonnetjes zijn zo duur! O! Ik ben mijn tas kioijt. Gelukkig, de nieuwe fietseman, die geen fietsen meer maakt, kan mij aan goede leren tassen helpen. Mooie gele tassen. Hij heeft er luist tien. Die kosten twee zestig zegt hij. inkoop. Dat is voor een armen evacué nu nog eens om te doen, denk ik een ogenblik. Maar met een flits schiet me weer te binnen, dat onze fijngevoelige prijsopdrijvers en zwartehandelaars de Nederlandse taal wat kieser en minder kwetsend hebben gemaakt, maar dat de eigenlijke prijs f260 finkoop) moet zijn. Is dat nu niet al een beetje Grieks? Of is die zwarte gele tas nu wat al te grijs? (Een schooltas van canvas: f57.50.) Ik raak een kist met boeken kwijt. Er zit een standaardwerk in, dat nog nieuw te krijgen is. Ik stap daarom een boekwinkel binnen, waar het ook staat en vraag het. Er is een voor schrift dat de man tegen de gewone prijs moet verkopen. Maar lüj vraagt vijftig gulden meer. Ik wijs hem op recht, redelijkheid en voorschrift. Hij lapt een en ander aan zijn laars. Ik bel de Prijsbeheersing op. Die zegt: „Bel de economische politie maar." Ik zeg: „wat gebeurt er dan?" „Dan krijgt die man een pro ces-verbaal." „krijg ik don mijn boek?" „Nee, dat boek wordt in be slag genomen." „Kan ik dat dan kopen?" „Nee, dat boek wordt door de politie dan bijv. ergens anders in verkoop of veiling gebracht. We kun nen niet voor uw particulier belang werken, we werken voor het alge- men belang." „Prachtig" zeg ik, met de brutali teit van een gedupeerd evacué, maar het algemeen belang is. dat de mensen die een bepaald boek nodig hebben het kunnen kopen. Ik heb dat boek nodig. Het boek is aan wezig. Ik ben ook aanwezig. Waar om kan ik dari dat boek niet kopen?" Als de politie het boek in beslag neemt en het over twee maanden op een veiling brengt, komt het zeer waarschijnlijk bij een belegger, zo als alles op zulke veilingen, maar niet bij een gebruiker. En wat heb ik er aan, als ik dien man een pro ces-verbaal bezorg? Nee, ik bel de politie niet op. En ik vloek op de Prijsbeheersing, die deze prijzen niet beheerst. We zijn geëvacueerd. Wij melden ons bij den visboer in de straat on zer nieuwe iniooning. „Ik neem geen nieuwe klanten meer aan." JU aar wij zijn geëvacueerd." „Ik neem u niet aan." Wat heb ik er nu aan, dat Geëvacueerden voorrang hebben?" Zeker van achteren af be ginnen. Ik zal bij dien visboer in elk geval zolang de oorlog duurt geen vis krijgen. Ik heb zelfs niet meer de moed om de Prijsbeheersing of de Economische Politie op te bellen. Wat geeft een „geval", wat geeft een proces-ver baal? t Gaat mij om ingeschreven te worden bij dien visboer en zolang de overheid dat niet bewerkt, is het met de zorg voor de geëvacueerden nog maar droevig gesteld. Los van hun oude leveranciers, zijn ze aan de heidenen overgeleverd, 't Is Grieks of grijs. tijl. DEVENTER, 28 Jan. Als tegen wicht tegen de hand over hand toe nemende zwarte handel in onroerende goederen, heeft zich de laatste tijd, dank zij de speciale aandacht aan dit verschijnsel besteed, een groot aantal kopers, verkopers, makelaars en andere tussenpersonen voor den inspecteur voor de prijsbeheersing te verantwoorden gehad Typerend voor de sfeer, waarin een gedeelte van de makelaarsstand zo langzamerhand is komen te verkeren, was wel het geval Geldens c.s. Het betrof hier manipulaties bij de ver koop van een huis met bouwterrein, dat ln ieder geval, ongeacht dus de door het prijzenbureau voor onroe rende zaken te bepalen prijs, voor 45.000 van eigenaar zou verwisselen. Voor de totstandkoming van deze transactie bleken tenslotte niet min der dan vijf makelaars nodig te zijn, die op het kantoor van den makelaar Geldens te Amsterdam overeen kwa men, dat het verschil tussen ƒ45.000 en het door het prijzenbureau vast te stellen bedrag, dat nog niet ten volle f 34.000 zou blijken te zijn, zwart zou worden bijbetaald. Een der ver dachten. In 't.Hout, verklaarde rond uit ter zitting: „Wij wisten op deze conferentie allen, dat een prijs van 45.000 nooit zou worden goedge keurd." En Geldens gaf voor den prijzenrechter toe, te hebben geweten, dat de door hem ontvangen extra som zwart was. De op zijn kantoor getikte kwitantie voor dit bedrag, waarop vermeld stond: „Voor ge leverde bouwmaterialen", was gefin geerd. Niettemin kon dit deze lieden niet redden. Ter sanering van het makelaars corps veroordeelde de inspecteur voor de prijsbeheersing de bemiddelaars tot de volgende straffen: Allen werd voor de duur van 30 Jaar verboden het beroep van makelaar uit te oefenen of op enigerlei wijze in de makelaardij werkzaam te zijn; tevens wer den voor dezelfde tijd hun kan toren gesloten. Daarnaast kre gen zij nog de volgende geld straffen: L. P. J. Geldens, BERLIJN, 27 Jan. Over de toe stand op het oorlogstoneel in Zuid- Italië schrijft de militaire correspon dent van het D.N.B., Martin Hallens- leben: De Anglo-Amerikaanse landings operatie bij Nettuno en Anzio heeft tot nu toe een eigenaardig verloop genomen. Terwijl de vijandelijke lan dingsacties bij Dieppe, St. Nazaire op Kreta en vooral op Sicilië onmid dellijk tot dramatische gevechten leidden, zijn er sedert het begin van de operatie bij Nettuno reeds meer dan honderd uren voorbijgegaan, zon der dat het tot een botsing tussen de wederzijdse strijdkrachten, dus tot een slag, is gekomen. Vijf dagen zijn er sedert de eerste nachtelijke ontscheping van Britse en Amerikaanse strijdkrachten in het gebied ten zuiden van Rome ver lopen. En nog steeds heeft de vor ming van het EngelsAmerikaanse bruggehoofd geen Invloed uitgeoefend op de gevechtspositie aan het voor ste Italiaanse front. Dit feit wijst op twee dingen, ten eerste, dat de ge beurtenissen geenszins voor den vijand volgens programma verlopen en dat dus de ontwikkeling van het bruggehoofd zeer gevoelig wordt ge remd, ten tweede, dat de reactie van generaal-veldmaarschalk Kesselring niet in de verwachte richting gaat. Zeker, de Duitse leiding heeft de vijand tijd gelaten zich te verster ken. Blijkbaar wil zij de Duitse troe pen niet de strijd laten aanvaarden onder omstandigheden, die de vijand wenst, en die er tenslotte op zouden neerkomen, dat de Duitse troepen binnen de draagwijdte van de zware artillerie der oorlogsschepen zouden worden gedwongen. Kesselring schijnt er eerst de voorkeur aan gegeven te hebben een ijzeren ring te leggen rond het bruggehoofd Nettuno-An zio, en wel van goedbeschermde posi ties uit. Het ziet er naar uit alsof hij het gebied van het bruggehoofd van de vijand met zoveel mogelijk landingsmanschappen en ravitaille- ringsmateriaal gevuld wil hebben. Zijn verreikende arm, de luchtmacht, grijpt intussen naar de verbindings zenuw van de flankonderneming van de vijand. De in het bruggehoofd door de Anglo-Amerikanen tot nu toe bijeen gebrachte strijdkrachten poogden gis teren in de richting van Littoria naar het Zuiden een sterke druk uit te oefenen, doch werden door de Duitse storingsformaties hard aange pakt en energiek teruggeworpen. Ook op andere plaatsen van het gebied van het bruggehoofd kwam het gis teren tot vrij sterke ondernemingen van verkenningstroepen. De toestand doet duidelijk zien, dat tot op heden nog geen samen werking tot stand is gekomen tussen de Engels-Amerikaanse troepen ln de westelijke sector van het front met die in het gebied van Nettuno-Anzio. hetgeen ten gunste van Kesselring spreekt en allerlei verrassingen voor de komende dagen belooft. Aanvallen op landingsvloot De aanvallen der Duitse formaties gevechts- en torpedovliegers op het landingshoofd en de ln de bocht van Anzlo liggende oorlogs- en -transport- vloo der geallieerden zijn, naar het D.N 3. verneemt, in de loop van 26 Januari en in de nacht op 27 Janu ari- door de slechte weersomstandig heden, die op het ogenblik in Zuid- Italië heersen, aanzienlijk bemoei lijkt. Toch hebben de Duitse forma ties de Britse vloot weer zware ver liezen toegebracht. De in het weer- machtbericht van 27 Januari als ge troffen gemelde 12 geallieerde koop vaarders met een totale tonnage van 47.000 ton zijn voor het grootste deel zo zwaar beschadigd, dat zij op zijn minst voor de thans aan de £ang zijnde operaties uitvallen, zo zij al niet geheel verloren zijn. Door de beschadiging van nog twee kruisers en vier torpedobootjagers leed de Britse oorlogsvloot nieuwe verliezen, terwijl reeds zes van dergelijke oor logseenheden uitgeschakeld konden worden. Met de successen van giste ren der Duitse vliegers is het vijan delijke scheepsverlies gestegen tot rond 150.000 brt. Snelle formaties van het Duitse luchtwapen hebben van daag herhaaldelijk in scheervlucht de aan land gebrachte materialen en de haveninstallaties aangevallen. Voltreffers in autoconcentraties en loodsen vernielden grote hoeveelhe den oorlogsmateriaal, de haveninstal laties werden opnieuw beschadigd. 1 makelaar te Amsterdam, Sta dionkade 15. ƒ5000; J. H. Ho- nigs, makelaar te Soestdijk ƒ2000; H. J. Visser, makelaar te Bussum ƒ5000; P. in 't Hout, makelaar te Bussum, 1000; P. v. d. Schaar, koopman in onroe rende goederen te Amsterdam, P. C. Hooftstraat 158J, ƒ2000. De kopers J. H. Hazemeyer, directeur van een bouwbedrijf te Amsterdam, Antillenstraat 37' en P. J. L. Rietbergen, architect en bouwondernemer te Amster dam, Maasstraat 113', werden resp. tot betaling van 22.000 en ƒ13.000 boete veroordeeld. In een ander geval van prijsop drijving speelde een Amersfoortse aannemer een voorname rol. Zonder financiële noodzaak bedong hij als verkoper van huizen, prijzen welke de door het prijzenbureau vastge stelde aanzienlijk te boven gingen. In totaal ontving hij op een bedrag van ongeveer 66.000 niet minder dan circa 12.000 teveel. Hij werd met een boete van ƒ70.000 gestraft. De ovorige straffen in deze affaire luiden: J. van Ginkel te Voorthui zen ƒ5000 boete; W. v. Essen te Voorthuizen, idem; N. H. Berger te Amersfoort, Kapelweg 33, idem; P. Hoogmoed te Amersfoort, L. Nicar siusstraat 8, idem; R. ten Hoeve te Amersfoort, Leusderweg 19, 17.500 boete. Zelfs een wethouder... Een bijzondere plaats temidden van de lange rij van geverbaliseerde overtreders nam de kaashandelaar, tevens secretaris van de „Vereniging tot behoud .van natuurschoon", J. Molenkamp, wethouder te Breuke- len, in. Naar zijn zeggen had hij een speciale voorliefde voor z.g. patriciërshuizen langs de Vecht, die hij dan met koesterende hand liet restaureren. Zo kocht hij indertijd een huis te Nigtevecht voor 11.000, onder voorwendsel het niet te zul len verkopen. Prompt acht dagen later deed hij het huis echter voor ƒ22.500 (ƒ5000 meer dan de toelaat bare prijs) van de hand. Hij werd veroordeeld tot betaling van 35.000 boete. De koopster, de Chemische Zeepfabriek „De Kristal" te Amster dam, Amstelveenseweg 822, kreeg ƒ17.500 boete. Tenslotte bracht do prijzenrechter enige lieden, wier beroep bulten de eigenlijke makelaardij ligt, doch die niettemin bemiddeld hadden ln de (zwarte)''handel ln huizen, aan het verstand, dat zij z.ulks ln het vervolg dienen te laten. HU verbood den met selaar J. Maassen te Soest, die zijn bemiddeling had verleend bil den ver koop van een huis voor 6200 (hoogst toelaatbare prijs 4650) om gedurende tien Jaar handel te drijven ln onroe rende goederen of op enigerlei wijze in de makelaardij werkzaam tc zijn. en veroordeelde hem verder tot beta ling van 1000 boete. De notarisklerk E. van Eeden te Soest, had bemiddeld bij de verkoop van twee hulzen voor resp. 7200 en 6200. hoewel ten hoog ste resp. 6200 en 4650 had mogen worden gevraagd. Hem werd verboden om gedurende twintig Jaar handel te drijven ln onroerende goederen of daaruit op enigerlei wijze voordeel te trekken. Tevens werd ,hlj tot betaling van 5000 boete veroordeeld. De kopers en de verkoper kregen de vol- bende straffen: A. M. Jungerius, Soest. Dit weekeinde, op de dertigste Januari, is het elf jaar geleden, dat Hindenburg het lot van het zwaar beproefde Duitse volk in handen leg de van Adolf Hitler. Daarmee gaf de grijze president het roer van de Duit se Staat in handen van den enigen man, die nog de moed en het geloof had om het land te redden van de chaos, waarin het dreigde onder te gaan. Het ls zelfs nu nog totaal on mogelijk de volle betekenis van dit feit te onderkennen, ondanks elf jaar van stormachtige ontwikkeling, on danks ook het vele, dat de nu reeds vier en een half jaar durende wrede en vaak barbaarse oorlog ons leerde. Het is het geheim van de nieuwe kracht, die geboren werd en wordt uit de beroering van een volk met een werkelijkheid wordend socialis tisch ideaal. Het geheim van het volkse socialisme, dat, hoewel van nature ongeschikt voor de „export", toch, als voorbeeld, ongedachte moge lijkheden bergt en ongekende gevol gen zal hebben. Het moderne kapitalisme van de vorige eeuw. dat zijn zwaartepunt vond in Engeland, voelde zich be dreigd door het jonge Duitsland van Bismarck. Dit had zich na 1870 snel ontwikkeld tot een levenskrachtig, hoog ontwikkeld industrieland. Het dreigde daardoor de oude Engelse monopoliepositie op de wereldmarkt te verbreken en de daarmee samen hangende evenwlclitspolltiek te ver storen. Dit gevaar was naar het oor deel van de westelijke mogendheden niet voldoende bestreden door de Duitse ineenstorting van 1918. Het moest verder worden uitgebannen door een blijvende ontwrichting van het leven ln centraal Europa. Dit zou geschieden door de in het ver drag van Versailles neergelegde bepa lingen. Verre van het uitgangspunt te vormen voor een lange vrede, ge baseerd op een nieuwe wereldorde, zoals die was voorgespiegeld in de veertien punten van Wilson, was de vrede van Versailles er op berekend systematisch het economisch leven in Duitsland te vernietigen om daar door het Duitse volk in al zijn gele dingen langzaam maar zeker te gron de te richten. Tengevolge van Versailles ontstond In Duitsland een ongekende sociale nood, die na het uitbreken van de kapitalistische crisis in 1929 vormen aannafti, die ons bij het overdenken nu nog doen huiveren. Het kan dan ook ln de grond niemand verbazen, dat de opgave waarvoor de twintigste eeuw de hele wereld stelde, namelijk een totale ommekeer te brengen ln de sociale verhoudingen, daardoor in Duitsland tot een doorbraak kwam. Wel zou men het een wonder kun nen noemen, een wonder van de geestkracht van het Duitse volk. dat deze sociale omwenteling zich niet in een chaotische revolutie openbaarde, maar in de geboorte van het volkse socialisme. Met het aan de macht komen van Hitier zette in Duitsland een periode in van ongekende dadendrang en van een voorbeeldig snelle hernieuwing van het geestelijke en materiële le ven. De oude klassestrijd, waarbij de twee partijen hun energie verbruik ten in een steeds onvruchtbaarder ge harrewar om de resultaten van een op zich zelf veel te geringe produc tie, maakte plaats voor ccn nieuw gemeenschapsstreven. waarbij als ideaal de dienst aan de gemeenschap werd gesteld. Binnen de beperking van de vrijheid van den enkeling, ge legen in de dwingende tucht het ge meenschapsbelang boven het eigen belang te stellen, werd de echte per soonlijke vrijheid geboren. De vrij heid. die bestond in het wegnemen van de hinderpalen en door het geld beheerste slagbomen, waarmee de ontplooiing van de eigen persoonlijk heid van het overgrote deel van het volk onder het kapitalistisch regiem werd verhinderd. Daardoor werden in korte tijd de millioenen ontrech ten en geknechten mededragers en mede-bezitters van de kuituur en stieten zij door hun jonge, van de oude boeien bevrijde energie, het nieuwe rijk omhoog tot het symbool van de van echt socialisme vervulde volksgemeenschap. Het achterblijven van de weste lijke mogendheden, de overtuiging van de regeerders aan deze zijde van de Rijn, dat de sociale problemen volgens de oude grondbeginselen, zonder revolutie, zouden zijn op te lossen, bracht tussen westelijk en centraal Europa een spanning te weeg, die uitliep op de tweede we reldoorlog. Sindsdien stokt de sociale opbouw. Met dezelfde energie, waarmee het Duitse volk zich een nieuwe toe komst in de socialistische staat zocht, verdedigt het sinds vier en een half jaar het reeds verworvene en wellicht nog meer het nog te verwervene. Naarmate de last van de oorlog zwaarder gaat drukken, wordt de drang naar de wederopbouw en de wil tot voortzetting van het herschep pingswerk van dé eerste laren on stuimiger. Het spreekt slechts voor de diepte van het eenmaal onder kende ideaal èn voor de kracht van Hitier. dat op de weg door het don kere dal. waardoor de wereld thans moet. schrijden, geen heil gezocht wordt ln schijnoplossingen. Alle ener gieën vloeien door middel van de af gekondigde totale oorlog, die het volk wilde en die de Führer afkondigde, toe aan een snelle terzijdestelling van de dreigende vernietiging. Daar na echter zal het Duitse volk mot de zelfde energie en met een revolution- naire kracht, zoals die zelfs in 1933 nog niet denkbaar was. de eenmaal begonnen taak tot een goed einde brengen. Door dit feit door dit onwrikbaar grote geloof in het socialistisch ideaal is Duitsland een voorbeeld ge worden voor Europa en voor de hele wereld. Veel leed zullen de volken in het komende Jaar nog moeten dra gen, maar de revolutie marcheert en de volkeren zullen het nieuwe' leven grijpen. Op die basis, op de basis van de hernieuwde volksgemeenschap, zal na de beproevingen ook een recht vaardigde en duurzame vrede moge lijk blijken. AMSTERDAM, 27 Jan. Ruim een week geleden constateerde de Am sterdamse politie, dat er in de hoofd stad valse tabakskaarten te koop werden aangeboden. Het bureau Eco nomische Zaken en de recherche stelden een onderzoek in en consta teerden, dat de verkopers van deze kaarten, K. uit Amsterdam en G. uit Zaandam waren. De mannen wer den gearresteerd. De tabakskaarten waren weer aan verschillende perso nen doorverkocht. Ongeveer twintig hunner werden aangehouden, waarna er elf weer in vrijheid gesteld wer den. De anderen worden voorlopig nog vastgehouden. De Amsterdamse politie zocht contact, met de recher che te Alkmaar, die zich ook met deze zaak bezig hield, zoals wij reeds in ons blad meldden. Het gezamen lijk onderzoek wees uit. dat de ver valste tabakskaarten uit België af komstig waren. Aldaar werd de poli tie van de zaak in kennis gesteld en ln Brussel konden weldra de voor naamste personen uit het complot ln hechtenis worden gesteld, namelijk twee broers Van K. en G., een cliché- maker en een tussenpersoon. Van de duizend vervalste kaarten konden er nog zeshonderd in beslag worden ge nomen. Enkele winkeliers hadden reeds bonnen van de vervalste kaar ten in ontvangst genomen. VOLKSCULTUUR EN KUNST DELFT. 27 Jan. In December J.L werd te Delft gearresteerd ir. H. W. L. B., functionaris aan de Technische Hogeschool aldaar, we gens verduistering van steenkolen. Aanvankelijk werd B. op vrije voeten gesteld, maar thans is hij opnieuw /3500 boeto: J. P. Uxem, "Soest74650 boete en J. O. Klein, Dlemen 7500 I n bracht, boete. 1 In een aantal andere gevallen luidde de straf: NV. ..De Arnhemse Grossler- derll in Garens en Mode-artikelen". Arnhem. 22.500 boete; A. Grooten- dorst, Westbroek, Th. C. v. d. Meer, Utrecht. N. Gracht 44. A. E. L. M. de Wolf. Amsterdam, Corn. Schuytstraat 51, K. May, Utrecht, Schlllerlaan 1, J. A. van Santen, Zullen, O. v. d. Vllst, Nleuwpoort. J. L. de Bruyne, Ameron- gen. A. v. d. Vllst. Polsbroek. M. v. d. Vllst. Benschop en J. v. d. Vllst, Pols broek, allen 5000 boete; A. van Coo- ten, notarisklerk, Westbroek, 800 boete; J. Lamprecht. Wildervank 15000 boete; Exploitatiemaatschappij N.V. ..De Haere". Amsterdam. Singel 162. ƒ24.500 boete en H. W. J. Dles- veld, Amsterdam, Grensstraat 12 hs.. 8000 boete. Met nadruk wijst de inspecteur voor de Prijsbeheersing er op, dat makelaars, die op hun kantoor ge legenheid geven tot het zwart ver handelen van objecten, doch zich op het „kritieke moment" van het be palen van de prijs, bescheiden terug trekken, wel degelijk strafbaar zijn. Eikenloof mef de zwaarden voor Kolonel Hermann HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 27 Jan. De Führer heeft kolonel Majo Hermann, inspecteur van de Duitse luchtverdediging, als 43sten soldaat van de Duitse weer macht. het eikenloof met de zwaar den behorende bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. Kolonel Hermann is de ontwerper van nieuwe methoden voor het optre den der nachtjagers tegen de Britse terreur bommen werpers. Door zijn zeer beproefd gebleken tactiek werden de vijandelijke formaties de laatste tijd aanzienlijke verliezen toegebracht. Geconstateerd ls, dat B. over de Jaren 1942—1943 in totaal 149 ton steenkolen verduisterde en voorts vijf electromotoren, twee transformatoren, ter waarde van 1500, een hoeveelheid hout, 400 liter benzine en ƒ9000 aan geld. Een diepgaand onderzoek is nog bezig in verband met het verhande len van tal van voorwerpen, die be stemd zijn voor het onderwijs aan de Technische Hogeschool. B. is thans definitief ter beschikking van de justitie gesteld. Oproep Bij de ff-PK (//-Propagandakompa- nie) kunnen enige Wortberichter (verslaggevers), Bildberichter (foto grafen), Filmberichter (cameraman nen), Rundfunksprecher (radiospre kers), Zelchner (tekenaars) en Maler (schilders) geplaatst worden, die na hun militaire opleiding genoten te hebben, aan de verschillende sectoren van het front zullen worden ingezet om het Nederlandse volk een beeld te geven van de strijd om de vrijheid van Europa. Tevens kunnen bij de //-PK technici geplaatst worden, zo als fotolaboranten, filmoperateurs, chauffeurs etc. Zij, die hiervoor in aanmerking wensen te komen, dienen zich zo spoedig mogelijk, schriftelijk of persoonlijk, te melden bij de ff- Standarte Kurt Eggers. Kommando Den Haag. Stationsweg 139. DEN HAAG, 27 Jan. Met Ingang van 26 Januari ls het vervaardigen van soldeerapparaten voor vloeibare en gasvormige brandstoffen verboden zonder vergunning van den directeur van het bureau voor de metaalvei- werkende Industrie. LEEUWARDEN, 27 Jan. Het gerechtshof heeft heden uitspraak gedaan in de zaak tegen den Gro ninger koopman in porcelein en aardewerk. H. H. Duut, die in zijn winkel schilderijen verkocht zonder lid te zijn van de Kultuurkamer. De els was ƒ5 of vijf dagen hechtenis. De uitspraak luidde bevestigend. Hiermede is in een belangrijke prin cipiële zaak uitspraak gedaan. Aan de overwegingen van het Hof is ontleend, dat de Kultuurkamer ook tot taak heeft het tegengaan van het verspreiden van schijnkunst en dat zij ook ter controlering daarvan het lidmaatschap verplicht stelde voor leder die medewerkt aan de ver spreiding van kunstgoederen, waar onder ook schilderijen. Vrijstelling wordt slechts verleend bij uitsluitend commerciële werk zaamheid, hetgeen naar het oordeel van het Hof bij verdachte niet het geval is. Hij jtoch oefent ook Invloed uit op de keus van het publiek door schilderijen aan te kopen, ten toon te stellen en er met de kopers over te onderhandelen. Maartje Offers overleden Vannacht ls na een korte ziekte op bijna 52-jarige leeftijd te Tholen overleden de altaangeres Maartje Offers. Zij werd 27 Februari 1892 te Kou dekerk a. d. Rijn geboren en trok reeds als kind de aandacht door haar bijzondere stem. Zij studeerde aan het Haagse Conservatorium onder leiding van Arnold Spoel; later bij mevrouw Hekklng, Jeanne Smit en Pauline de Haan—Manifar- ges. In 1910 debuteerde zij op een kerkconcert te Lelden en ontwikkel de zich als concert- en oratorium- zangeres. Na de oorlog legde zij zich meer op de operazang toe. Zij verbond zich aan de Franse Opera te Den Haag en van 1920—'23 aan de Nationale Opera van Koopman. Zij bracht het zelfs tot een engagement bij de Scala opera te Milaan onder Toscanlnl. Op een concerttournéc door Italië werd zij ontdekt door Willem Mengelberg, die haar meenam naar New York, waar zij slechts drie maanden ver bleef. Zij maakte daarna concert reizen door Engeland. Schotland en Ierland onder sir Thomas Beecham, daar zij als eerste Nederlandse zan geres door grammofoonopnamen de aandacht, had getrokken. In de laatste jaren was Maartje Offers nagenoeg uitsluitend op zangpaedagogisch ter rein werkzaam, SPORTNIEUWS Bureau Gevolmachtigde voor de Sport naar Apeldoorn DEN HAAG, 28 Jan. Het bureau van den Gevolmachtigde voor de sport is van de Oostduinlaan 2 te Den Haag overgebracht naar Apeldoorn. Het tijdelijke correspondentie-adres luidt: Bosweg 128 te Apeldoorn. Nog eens het protest van V.U.C. DEN HAAG, 28 Jan. Inzake het protest V.U.C.Blauw Wit vernemen wij thans nog het volgende: In tegenstelling met anders luiden de berichten is de beslissing nog niet gevallen. De commissie van onder zoek heeft het resultaat van haar na vorsingen nog niet aan den secreta ris der protest-commissie medege deeld. Heeft deze het resultaat ont vangen, dan moet de zaak eerst nog ln het dagelijks bestuur der protest commissie besproken worden, waarna een definitieve beslissing kan worden genomen. K.O.-zege van Karei Sijs BRUSSEL, 27 Jan. In het Ko ninklijk Circus te Brussel werden bokswedstrijden gehouden. De uitsla gen luiden: Beroepspartijen over 10 ronden van 3 minuten. Karei Sijs 86 kg. (Oostende), zwaargewlchtkam- pioen van Europa, wint van Deuren, 87 kg. (Schaerbeek) door k.o. In de tweede ronde. Al Baker (kampioen van België) 71 kg. 500 en Jean Despeaux (kampioen van Frankrijk) 73 kg., onbeslist. LEIDS NIEUWS B. van Eesteren 70 jaar Dinsdag a.s. wordt de heer B. van Eesteren te Den Haag 70 jaar. De heer Balten van Eesteren was de stichter der N.V. Aannemersbedrijf v.h. Boele en Van Eesteren. In Al- blasserdam. waar hij ztch in 1896 vestigde, was hij gedurende dertien Jaar lid van de gemeenteraad, wet houder en geruime tijd waarnemend burgemeester. Tevens was hij voor zitter van de, mede door hem op gerichte, christelljk-historische kies vereniging. Ook te Dordrecht was hij lid en enige tijd voorzitter van het Staten krihgbestuur. Ook in het burgerlijk leven be kleedde hij verschillende vooraan staande functies. De heer Van Eesteren is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Verbouwing bij Simon de Wit Gisteren kwam een grondige in wendige verbouwing van het filiaal Donkersteeg van de fa. Simon de Wit gereed. De chef was voor deze gelegenheid eens onder de toonbank gedoken, waarbij hij een aantal fles sen wijn en limonade vond. Voor de ze attractie bestond bij het publiek uiteraard grote belangstelling. Arbeider stal meel C. v. H. had op de fabriek waar hij werkte een hoeveelheid meel weg genomen. De politierechter noemde dit geval des te erger, daar het per soneel van bedoelde fabriek iedere week toch reeds meel mee naar huls kreeg. De eis luidde drie dagen ge vangenisstraf De politierechter, die v. H. nog een kans wilde geven om aan het werk tc blijven, veroordeelde hem tot f 30 boete subs. 15 dagen hechtenis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1