HET DAGBLAD 328 pantserwagens der Sowjets vernietigd VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN In de nood... Duits weermacktsbericht Worsteling ten noorden van llmenmeer Argentinië onder druk Aanval op Nettuno verwacht Belastingbezwaren Madame „Butterfly" Geslaacjde Duitse aanval bij Sjasjlcow HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 Jan. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Bij Kertsj werden sterke aanvallen der bolsjewisten afgeslagen. In een penetratieplek wordt nog verbitterd gestreden Ten noordwesten van Kirowograd mislukten allp doorbraakpogingen der bolsjewisten in hevige gevechten 42 vijandelijke pantserwagens werden stukgeschoten. In het gebied ten zuidwesten van Sjasjkow en ten zuidwesten van Pogrebisjtsje drongen onze troepen, door talrijke gevechts- en slagvlieg- tuigen ondersteund, in weerwil van de taaie vijandelijke tegenstand, diep in en door de vijandelijke stellingen heen In hevige tankgevechten wer den 203 vijandelijke pantserwagens en 102 stukken geschut vernietigd of buitgemaakt waarvan alleen 61 pant serwagens door een regiment zware pantserwagens. Tussen Pripet en Beresina nam de gevechtsactiviteit gisteren iets af. Verscheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewisten mislukten. Ten noorden van het llmenmeer en ln het gebied ten zuiden van Lenin grad duurt de verbitterde worsteling nog voort. Talrijke bolsjewistische pantserwagens werden stukgeschoten. In de gevechten ten zuiden van Leningrad heeft zich de Oost-Pruisi sche elfde infanteriedivisie onder be vel van luitenant-generaal Burdach door een voorbeeldige houding bijzon- der/r onderscheiden. Op 25 Januari werden aan het gehele oostelijke front 328 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Aan het Zuiditaliaanse front viel de vijand, na krachtige voorbereiding door de artillerie in verscheidene sec toren bij Cassino en ten noordoosten daarvan ónze hoogtestellingen aan. Hij werd op een plaatselijke pene tratie na. bloedig afgeslagen. In het landingshoofd van Nettuno mislukten verkenningsaanvallen van den vijand. Grote gevechten zijn daar nog niet geleverd. Duitse slag vliegtuigen plaatsten voor Anzio bom- treffers op twee vijandelijke schepen van middelbare grootte: aangenomen Betrekkingen met Duits land en Japan verbroken BUENOS AIRES. 27 Jan. (Inter- inf). De president van Argentinië, generaal Ramirez, heeft Woensdag middag over alle zenders een toe spraak gericht tot het Argentijnse volk. waarin hij mededeelde, dat Argentinië de diplomatieke betrek kingen met Duitsland en Japan had verbroken. De nieuwe toestand, zo zeide Ramirez, betekent echter niet. een prijsgeven van de souvereiniteit. De regering is verplicht de souverei niteit te handhaven en heeft der halve besloten de „infiltratie van vreemde ideologieën" tegen te gaan. Duits commentaar De diplomatieke correspondent van het D.N.B., dr. Siegfried Horn, schrijft: Het door den president van Argentinië medegedeelde besluit de diplomatieke betrekkingen met de spilmogendheden te verbreken, heeft in Berlijn geen verrassing gewekt, omdat de sedert weken waar te nemen druk- en afpersingsmanoeu vres van de Anglo-Amerikanen tegen Argentinië een dergelijke ontwikke ling reeds lieten vermoeden. Deze manoeuvres werden bijzonder duide lijk en bereikten in zekere zin haar hoogtepunt in de lastercampagne tegen Bolivië. Beide landen werd venveten centra van anti-Ameri kaanse spionnage en sabotage te dulden en door middel van dit argu ment is Roosevelt er tenslotte in ge slaagd niet alleen Bolivië te isoleren, doch ook Argentinië te dwingen een stap te doen. waarvan de gevolgen op geen enkele wijze nadelig zijn voor Duitsland, wel echter voor het in het kielzog der Ver. Staten varen de Engeland. Groot-Brittannië ver liest inderdaad, doordat de Ver. Sta ten de hand kunnen leggen op het laatste Zuid-Amerikaanse land, dat zijn zelfstandigheid heeft proberen te bewaren, een van zijn belangrijk ste economische markten. Geheel afgezien van het feit, dat het op de duur ook zijn gehele politieke in vloed in Europa aan de bolsjewisten heeft opgeofferd, zal het thans ten gunste v?n de Ver. Staten zijn tot dusver geprivilegieerde positie in Zuid-Amerika aan de Ver. Staten moeten afstaan en zodoende gewel dige verliezen lijden wat betreft zijn ontzaglijke economische investerin gen. Eikenloof met zwaarden voor maj. Barenfanger HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 Jan. De Führer heeft het eikenloof met de zwaarden behorend bij het ridderkruis van het ijzeren kruis verleend aan majoor Erich Barenfanger. bataljonscom mandant bij een regiment grene- diers, als 45sten soldaat der Duitse Weermacht. De Sowjet-Russlsche regering heeft het aanbod der Amerikaanse regering tot bemiddeling ln het Sow- Jet-Russlsche-Poolse geschil volgens een te Washington gepubliceerde offi ciële mededeling, van de hand gewe zen, zo meldt Reuter. Naar de Britse berichtendienst meldt, heeft de admiraliteit medege deeld, dat de Britse torpedo-Jager „Holcombe" verloren is gegaan. Naar de Britse berichtendienst uit Dublin meldt. Is senator Generaal Mulcahy Woensdag gekozen tot leider der Fine Gael partij. Mulcahy ls daar mede de opvolger van Cosgrave. In het kabinet Cosgrave heeft Mulcahy verscheidene ministerportefeuilles be- heerd. Het Japanse Hogerhuis heeft hedenochtend het wetsvoorstel van een supplementair crediet voor de oorlog voering. ten bedrage van 38 milliard yen. ln het komende begrotingsjaar eenstemmig aangenomen. Een sklpatroullle van de Hongaar se levente. ale de Horthy-spits bij Borsa wilde beklimmen, ls door een lawine overvallen en bedolven. Vijftien skilopers zijn daarbij omgekomen. Het Turkse parlement Is tot 6 Maart a.s. op reces gegaan, zc wordt uit Ankara gemeld. kan worden, dat deze vernietigd zijn. Bovendien werden vijandelijke lan- dingsboten en auto's in scheervlucht met bommen en mitrailleurvuur aan gevallen. Enkele Britse storingsvliegtuigen wierpen in de afgelopen nacht luk raak bommen neer in het West- Duitse grensgebied. Goede vorderingen Duitse tegenaanvallen BERLIJN. 27 Jan. De A.N.P.- correspondent meldt: Het grote aantal Sowjetrussische tanks, dat gisteren buiten gevecht gesteld is, t.w. meer dan driehonderd, illustreert de buitengewone hevigheid der gevechten, die op het ogenblik aan het oostelijk front aan de gang zijn. Van Duitse zijde wordt goede voort gang der tegenaanvallen aan het zuidelijke front gemeld Deze tegen aanvallen, welker zwaartepunten bij Sasjkow en Prohibitsje liggen, wor den ondernomen tegen flanken van een vrij ver vooruitspringende sail lant en zowel van het noorden als ook van het zuiden. De aanvallen ver lopen in oostelijke richting. Ondanks de felle bolsjewistische tegenstand maken zij vorderingen. Zware tank gevechten zijn hier op het ogenblik gaande. Terwijl de Sowjetrussische aanval len in het gebied van Kirowograd alle konden worden afgeslagen, wordt tus sen Pripet en Beresina alsook ten noorden van het llmenmeer nog ver woed gevochten. Tussen Pripet en Beresina trachten de bolsjewisten klaarblijkelijk naar Bobreisk door te stoten. Brits wapendepot ontdekt in Griekenland LISSABON. 26 Jan. (C.D.) In de Griekse bergen hebben de Duitse troepen een verborgen Brits wapen depot ontdekt ten dienste der com munistische benden. Men werd op dit depot opmerkzaam gemaakt, doordat Britse vliegtuigen 's nachts daarboven cirkelden, met het doel oorlogsmate riaal af te werpen. Nadat de wachtposten door de Duitse soldaten overrompeld en buiten gevecht gesteld waren, kon men de hand leggen op vier machinegeweren, twee granaatwerpers, talrijke gewe ren en een voorraad ammunitie. In de omgeving spoorde men verder nog tachtig parachutes op. die 's nachts waren neergeworpen, waaraan grote hoeveelheden springstoffen, lonten en helse machines bevestigd waren. In een nabij gelegen kloof vond men een ravitailleringskamp met levensmiddelen, kleding- en uitrus tingsstukken. benevens 96 grote springstofreservoirs en meer dan 600 mijnen, die voor het vernielen van spoorwegen en bruggen bestemd waren, Het lot der Italiaanse kunstschatten PARIJS. 27 Jan. Dc ..Matin" verneemt via Stockholm bijzonder heden over het lot der uit Italië weg gehaalde kunstschatten in Engeland en Amerika. Drie der rijkste Joodse antiquairs ter wereld, Pimpernell in New York. Salauer in Washington en Duveen in Londen, hebben hun cliën ten een Kerstverrassing bereid. Hon derden welgestelde lieden in Enge land en de Verenigde Staten hebben n.l. de mededeling ontvangen, dat voor Kerstmis de eerste intieme vei ling van wereldberoemde kunstwer ken van Sicilië zou gehouden worden. Roosevelt eiste eveneens zijn aandeel op. Hij benoemde Henry Tailor, den directeur van het Metropolitan Mu seum te New York, tot „chef ener missie in Afrika" om de historische werken uit Italië te beschermen. Spoedig daarop is de beroemde kerk schat der kathedraal van Catania in New York aangekomen, alsmede schil derijen, madonnabeelden, altaren, ge schriften enz. in honderden kisten. Een groot deel dezer kunstwerken is in intieme of openbare veilingen van de hand gedaan. Onafhankelijkheid van Indië geëist LISSABON, 27 Jan. In een ver gadering van het Comité der „Man nen van het Indische Congres", die Woensdagavond te Londen is gehou den, is volgens de Engelse nieuws dienst een resolutie aangenomen, die van de regeringen der „Verenigde naties" een onverwijlde verklaring verlangt, welke in overeenstemming is met de beginselen van de atlan- tische Charta en een nakoming be tekent van de belofte der erkenning van de onafhankelijkheid en souve reiniteit van het Indische volk. Het proces van den Paus LISSABON, 26 Jan. Naar de avondbladen melden, zijn de belas tingautoriteiten in hoger beroep ge gaan van de uitspraak in tweede aanleg, waarbij werd beslist, dat de Paus geen successierechten van een hem nagelaten erfenis successie rechten ten bedrage van 130.000 escu- dos behoefte te betalen. Het hoger beroep is aanhangig gemaakt bij het hoogste administratieve rechtscol lege. dat over ongeveer twee maan den de zaak in behandeling zal nemen. Pseudo Garibaldi ontmaskerd ROME, 26 Jan. In Italië is een kleinzoon van den vermaarden vrij heidsstrijder Garibaldi gearresteerd, die zich „generaal Garibaldi" noem de en sinds meer dan dertig jaar zowel in eigen vaderland als in Zuid- Amerika de naam van Giuseppe Garibaldi heeft misbruikt voor per soonlijke doeleinden. Zijn arrestatie volgde, toen gebleken was dat hij pogingen in het werk had gesteld, om een anti-fascistische Garibaldi- troep op te richten. De familie Garibaldi heeft het op treden van dezen pseudo-generaal openlijk veroordeeld. Mexico verbreekt betrekkingen met Bolivia MADRID. 26 Jan. Naar uit Mexicocity wordt gemeld, heeft de Mexicaanse minister van Buiten landse Zaken medegedeeld, dat Mexico de diplomatieke betrekkingen met de nieuwe Boliviaanse regering heeft verbroken Salvador en Nicaragua erkennen Boliviaanse regering GENÈVE, 26 Jan. Naar Radio New York meldt, hebben Salvador en Nicaragua als enige der middel- amerikaanse staten de nieuwe Boli viaanse regering erkend. Ie JAARGANG No. 22 DONDERDAG 27 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie on administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of f 2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Bij de tot nu toe grootste lucht slag op 11 Januari werden de in for maties binnenvliegende bommenwer pers reeds aan de kust van het Ka naal tot het gevecht gedwongen. Treffers op korte afstand bewijzen, dat gehele eskaders aan de Duitse afweer ten offer vielen. Ten dele explodeerden de machines in de lucht en niet verbrande gedeelten boorden zich in de grond. (PK Pirath/Stapf) Aanvragen petroleum voor kookdoeleinden DEN HAAG. 27 Jan. Zij, die voor het seizoen 1944/45 voor petro leum voor kookdoeleinden in aanmer king wensen te komen, kunnen hun aanvragen van 31 Januari tot- en met 5 Februari 1944 bij de plaatselijke distributiedienst op de aanvraagfor mulieren MD 323—03 (voor gezins hoofden) en MD 323—04 (voor alleen staanden) indienen. Behoudens in gevallen van evacuatie en nieuwe vestiging, komen slechts zij in aan merking voor een kookkaart U 403 voor het seizoen 1944/45, die in het stookseizoen 1943 /44 in het bezit wa ren van een kookkaart U 215 en geen gebruik kunnen maken van vaste brandstoffen. Schippers en schippersknechten die nen zich eveneens ter verkrijging van petroleum tot de distributiediensten te wenden op dc gebruikelijk wijze na overlegging van het bevrachtings boekje, dan wel van een verklaring van den bevrachtingscommissaris. Petro leum wordt alleen verstrekt aan schip pers, die al of niet met hun gezin aan boord wonen, alsmede aan schippers knechten. die wel met hun gezin aan boord wonen, wanneer het niet moge lijk ls door middel van waste brand stoffen te koken, doordat zij niet in het bezit zijn van fornuis of kooktoe- stel cn zij bovendien ook gedurende het seizoen 1943/44 petroleumverbrul- kers ziin geweest. Hiertoe dienen zij het aanvraagformulier MD 32303 res pectievelijk MD 323—04 bij de distri butiedienst ln te dienen. (Speciale correspondentie.) BERLIJN. 27 Jan. Ook heden morgen beschikte de Wilhelmstrasse over geen bijzondere berichten van de strijd op het bruggehoofd van Nettuno. Verklaard werd, dat de Duitse tegenmaatregelen' zo goed als afgesloten zijn en dat de Duitse divisies hun uitgangsstellingen be trokken hebben. Aangenomen kan dus worden, dat weldra het sein voor de grote aanval gegeven zal worden. De geallieerde berichten over de be zetting van de stad Littoria worden door de zender Rome met grote nadruk gedementeerd. De eerste pogingen van de gelande troepen om het bruggehoofd te verdiepen en te verbreden zijn reeds gestuit op een krachtige Duitse weerstand. De krachtige geallieerde verkenningsaf delingen. die de Duitse stellingen probeerden binnen te dringen, wer den opgevangen en grotendeels ver nietigd. Straatgevechten in Kertsj BERLIJN. 27 Jan. .'De sowjets zijn er op de Krlm in geslaagd de stad Kertsj binnen te dringen. De operatie is een direct gevolg van een succesvolle landing in het ha vengebied van de stad. De straat gevechten, die daarop in de stad ontstonden, dragen een uiterst hef tig karakter. Nadat de Duitsers aanvankelijk wat terrein hadden moeten prijsgeven, konden zij door een tegenaanval weer grote delen van de stad veroveren. Intussen duren de gevechten vooral in het zuidelijk deel van de stad voort. Britse perscampagne tegen Spanje en Portugal (Speciale correspondentie.) BERLIJN, 26 Jan. De Britse perscampagne tegen Spanje heeft de laatste dagen zulke vormen aangeno men, dat de Wilhelmstrasse meent te kunnen verklaren, dat deze papie ren veldtocht door Downingstreet ge organiseerd is. Bijzonder heftig is de toon van „News Chronicle", welk blad ook Portugal in de kwestie be trekt Het Noordamerikaanse tijd schrift „Time" formuleert de geal lieerde wensen vrij duidelijk: De Ver enigde Staten wensen, nadat Enge land zich het lot der Azoren aange trokken heeft, de Portugese koloniën Mozambique, Angola en de Kaap- Verdische eilanden in bescherming te nemen. Op grond van dergelijke uitlatin gen veronderstellen Duitse politici, dat Londen en Washington in de twee staten van het Iberische schier eiland een punt van zeer geringe weerstand ontdekt menen te hebben Weer geruchten over ontruiming van Vaticaanstad (Speciale correspondentie.) BERLIJN. 26 Jan. De in de bui tenlandse pers circulerende berichten over een Duitse stap bij den paus, aan wien een verblijf te Lichtenstein zou zijn aangeboden, worden te Ber lijn gedementeerd. Men verwijst in dit verband in de Wilhelmstrasse naar reeds vroeger door den paus afgelegde verklaringen, waarin hij te kennen gaf. dat hij niet voornemens is Rome te verlaten. Te Berlijn wordt dit duidelijke standpunt ten zeerste gerespecteerd en men begrijpt niet. dat de verklaringen van den paus in twijfel getrokken worden. In Duitse politieke kringen ziet men in deze berichten slechts een poging om de souvereiniteit van de pause lijke staat in het politieke conflict te betrekken. Vier personen door trein gegrepen en gedood NOOTDORP, 26 Jan. In de nacht van Maandag op Dinsdag is hier een ernstig spoorwegongeval ge- 'beurd, dat aan vier personen het leven heeft gekost. Op de lijn Den Haag—Utrecht was een ploeg arbei ders bezig uit. een kolentrein van de Spoorwegen kolen te lossen. Tegen half een zou de trein verder rijden naar Gouda en de losploeg begaf zich naar de voor haar bestemde wagon achter aan de trein. Zij liepen daar bij op de rails van de spoorbaan voor de richting UtrechtDen Haag, toen plotseling een uit Utrecht komende personentrein in volle vaart naderde. Drie van de zeven mannen wisten zich nog Juist te redden, door zich tegen de kolentrein te drukken, doch de vier anderen werden door de trein gegrepen en gedood Het waren de opzichter Van der Hoek uit Voorburg, de ploegbaas WiKkes en twee arbei ders uit Zuidpias onder Gouda. De lijken zijn naar St. Ant-onius- hoeve te Voorburg overgebracht. Huurwaarde De belasting wordt berekend over de huurwaarde van leder perceel met de ongebouwde aar.- horigheden. Hieruit volgt, dat de huurwaarde van de kanhorig heden niet afzonderlijk mag worden bepaald, maar dat de huurwaarde moet worden vast gesteld van het gehele perceel. In het bedrag van de huur waarde. dat op deze manier is gevonden, ls opgenomen de ver meerdering van de huurwaarde die het perceel ondergaat, door het bestaan der ongebouwde aanhorlgheden. Zijn bet perceel en de daarbij behorende onge bouwde aanhorlgheden ln de zin der wet bij afzonderlijke overeenkomsten gehuurd, dan moet de totale huurprijs in aan merking worden genomen. De gebouwde aanhorlgheden wor den hier niet genoemd, omdat, zoals reeds eerder uiteengezet ls, deze onder het wettelijk be grip perceel vallen. Als algemene regel geldt, dat voor gehuurde percelen, de huur waarde wordt gesteld op het bedrag van de Jaarlijkse huur prijs volgens de overeenkomst, die ln werking is bij het begin van het tijdvak, waarover de belasting wordt geheven. Huur- waardo Js dus gelijk huurprijs. Beslissend ls de huurprijs zo als deze geldt bij het begin van het tijdvak waarover de belas ting wordt geheven. Begint dit tijdvak ln Januari en ls er in December een hogere huurprijs bedongen, die echter met Mei m werking treedt, dan mag die hogere huur eerst ln het vol gende Jaar ln aanmerking wor den genomen. Ontslag zonder vergun ning is verboden AMSTERDAM, 27 Jan. In aan sluiting op de van ambtelijke zijde gedane publicatie omtrent de verorde ning betreffende de beperking ter. aanzien van het veranderen van be trekking, is het in de practijk nodig gebleken nog op het volgende de aandacht te vestigen. Meermalen komt het voor, dat een dienstbetrekking wordt opgezegd, zonder dat hiervoor vooraf toestem ming is verleend door het bevoegde gewestelijke arbeidsbureau; eerst daarna gaat men de vereiste toe stemming aanvragen. Deze gang van zaken is ten enen male onjuist; immers volgens artikel 1 van de verordening is een opzegging zonder voorafgaande toestemming ongeldig. Deze toestemming wordt ook niet automatisch rechtsgeldig, indien la ter toestemming voor de opzegging wordt gegeven, zodat b.v. een werk gever nadat de vereiste toestemming is verkregen, de dienstbetrekking o p- nieuw en met inachtneming van de voorgeschreven opzeggingstermijn moet opzeggen om het dienstverband te kunnen beëindigen. Indien hij dit verzuimt, kan de werknemer aan spraak maken op doorbetaling van zijn loon. Dit alles geldt uitsluitend voor een normale beëindiging der dienstbe trekking, immers, meent een der par tijen een dringende reden in de zin der wet te hebben om de dienstbe trekking op staande voet te beëindi gen. dan kan men het arbeidsbureau verzoeken, achteraf in een gedane opzegging toe te stemmen. Noodeindexamen H.B.S. en gymnasium DEN HAAG. 26 Jan. Ten ver volge op een vorige omzendbrief in zake het noodeindexamen heeft de secretaris-generaal van het departe ment van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming aan directeuren en rectoren van daarvoor in aanmer king komende scholen medegedeeld, dat het getuigschrift met betrekking tot het noodeindexamen mede dient te worden uitgereikt aan die leerlin gen, die met goed gevolg hebben deel genomen aan het in December 1943 gehouden onderzoek, indien is geble ken, dat zij het onderwijs als leerling ten gevolge van tewerkstelling als arbeidskracht in Nederland niet ver der kunnen volgen, dan wel hun studie aan een Nederlandse univer siteit of hogeschool vóór het einde van het schooljaar zullen beginnen. Nog een slachtoffer te Kerkrede KERKRADE. 27 Jan. Woensdag middag is de 36-jarige echtgenote van R. Postma, slachtoffer van de steek partij te Kerkrade, overleden. Zij was naar de molen Van Engelen gelopen om de politie telefonisch van het drama op de hoogte te stellen en werd daar toen door Bergsma neer gestoken. De vrouw was moeder van zes kleine kinderen. Bij alle narigheid van de evacua tie en bij alles wat ons door an deren wordt aangedaan, moet telkens en telkens weer de aandacht geves tigd worden, op wat wij er zelf toe of af doen. Dat percentage is verbazend groot. Groter dan iemand denkt. Bijvoorbeeld: de meeste evacuaties moeten voorbereid, onderzocht, be vestigd en uitgevoerd worden door Nederlandse ambtenaren. Die ambtenaren hebben ongetwij feld de bevolkingsregisters tot hun beschikking. Maar telkens blijken hun ambtelijke gegevens en dus ook de practische mogelijkheden door een „onderzoek ter plaatse" te moe ten worden aangevuld. Dus begeven de ambtenaren zich naar de wijk, de streek of het dorp. waar bijv. twintig huizen moeten worden geëvacueerd. Zij stappen bij Jansen naar bin nen en zeggen „Jansen, u zult waar schijnlijk moeten evacueren. U..." Daarop valt Jansen hen in de rede en doet, aan de hand van een groot strategisch en volksverhuizingeplan. een tegenvoorstel. Zij kunnen niet twintig huizen krij gen, dertig, veertig liggen voor het grijpen. Er is plaats genoeg. Vervolgens gaan zij naar Pieterse. Ook Pieterse heeft een voorstel. En desgelijks Klaassen. En Smid. En Bakker. En allemaal baseren zij een aaJilokkelijk voorstel op de ontruiming van het huis van een buurman of buurtgenoot. Verleidelijke perspectieven van on verwachte mogelijkheden gaan voor de ambtenaren open. En die erva ring doen zij bij alle bewoners op. Er is altijd wel een of andere grond, waarom de man, met ivien zij toe vallig spreken moet blijven zitten, maar er zijn duizend geraffineerde redenen, waarom de buurman weg kan. Bij Jansen, bij Pieterse, bij Smit, bij Bakker... overal is het het zelfde. Veel gedocumenteerder dan ooit een ambtenaar zou kunnen, tonen alle buren eikaars misbaar heid aan... Ik spreek met een hoofdman van de evacuatie. „Wanneer het Cr om gaat anderen weg te werken of plaats te maken in hun huizen, zijn de mensen ongelooflijk vindingrijk", zegt hij. „Als wij ergens plaats moe ten maken, zouden wij eigenlijk het best zo maar willekeurig bij iemand naar binnen kunnen stappen en zeg gen „U moet weg!" Dan kregen we vanzelf de prachtigste voorstellen hoe wij een hele wijk „weg" zouden kunnen werken. Het is ongelooflijk met hoeveel slimheid al deze mensen anderen uit hun woning weten weg te organiseren." En hij noemt voorbeelden, waar ons de haren van te berge rijzen. Mensen die een halve eeuw in vrede naast elkaar leven weten de geraffi- neerste redenen waarom juist de buurman weg moet en zij zelf toe vallig f moeten blijven! Zouden de ambtenaren niet een zekere objectiviteit en een zekere billijkheid in de regeling brengen, dan zou het één en al willekeur wor den. dank zij het „particulier initia tief", dat veel verder zou gaan dan de overheid wilde! Heus. sommige evacué's zijn de ergste evacueerders voor een ander. Nooit voor zich zelf! In de nood leert men zijn buren kennen! TUL. „Waar blijven ze?" DEN HAAG, 27 Jan. Max Blok zijl spreekt hedenavond in de serie brandende kwesties, over Hilversum I om 18.45. De titel van dit praatje is: „Waar blijven ze?" Besmettelijke ziekten DEN HAAG, 27 Jan. Blijkens de Staatscourant van 26 Januari, zijn er, in de week van 9 tot en met 15 Januari in ons land in totaal 1930 gevallen van diphtherie, 777 van roodvonk, 64 van dysenterie en 7 van kinderverlamming geconsta teerd. In de week daarvoor waren deze cijfers: 1731, 747, 49 en 2. DEN HAAG, 27 Jan. 100: 2646, 12175, 14129; ƒ400: 8769, 9648, 11307, 17185; ƒ200: 2879, 6380, 10741, 17312; 18683, 21459; ƒ100; 2913, 2981, 5643 6000, 8111. 10675, 15750. 18123, 18933, 19171, 19538, 20029, 20172. DEN HAAG. 27 Jan. Op grond van de vestigingswet kleinbedrijf 1937 ls de vestiging, overneming en uit breiding van Inrichtingen, bestemd of medebestemd voor de uitoefening van het loodgieters-, gasfitters-, water- fitters- cn smidsbedrijf, zonder ver gunning van de Kamer van Koophan del en Fabrieken verboden. LEIDS NIEUWS Veertig jaar in dienst bij de fa. Kromwijk Gisteren was het veertig jaar ge leden dat de heer J. J. Zonneveld, in dienst trad bij de fa. C. J. Kromwijk, Herengracht 7. alhier. De heer Zon neveld, die in Leidse kringen bekend heid geniet als voorzitter van de Leidse Bond van Volktstuinders, is bij deze gelegenheid hartelijk ge huldigd. Des morgens werd hij met zijn echtgenote ontvangen in de versier de zaal van de fa. Kromwijk. Daar werd hij toegesproken door zijn pa troon den heer J.Zuiderduin, die hem een enveloppe met inhoud en mevr. Zonneveld bloemen overhandigde. Nadat men nog enige tijd gezellig was bijeengebleven, keerde de jubi laris terug naar zijn woning in de Alexanderstraat, waar hij nog van vele zijden felicitaties en blijken van belangstelling mocht ontvangen. Slachtoffer van de duisternis Uit het water van de Oude Rijn heeft men het lijk opgehaald van den 47-jarigen D. Hamlet. Maandag avond was hij, door de duisternis misleid, te water geraakt. ALPHEN AAN DE RIJN Er ls gedurende de laatste we ken enig rumoer ontstaan rondom het werk van de Neder landse Jeugd-Herberg-Centrale, en het heeft er zelfs een ogenblik naar uitgezien, dat het „voortrek- kerswerk", waartoe tijdens de be kende Jeugdconferentie in Blari- cum de eerste stoot werd gegeven, ernstig in gevaar zou komen. Oor zaak waren enige onjuiste uit latingen van een der leidende figuren in de N.J.H.C. Afgezien van het min of meer ernstige karakter van zijn woorden, heb ben wij de strijd, die daaruit onder de jongeren voortvloeide, met spanning en later met vreug de gadegeslagen, omdat daarmede het bewijs was geleverd, dat er iets leeft onder onze jeugd, dat zij de kat niet uit de boom kijkt, maar dat zij zichzelf een toekomst wil verschaffen, pat er in de top van een dergelijke gemeenschap van jongeren fouten worden ge maakt, valt hoogstens te betreu ren. maar is verder volkomen be grijpelijk. Waar groei is, waar ge werkt wordt, waar vooruitstreven de figuren uit eigen beweging iets durven te ondernemen en zich daarbij tegenover een berg van wanbegrip en wantrouwen stel len, daar valt wel eens een steekje. Maar waar de meningen zich toespitsen, waar botsingen ten lange leste onvermijdelijk zijn, daar tekenen zich tegelijkertijd wanneer het verlossende woord eenmaal gesproken wordt de verhoudingen duidelijker af en wordt een veel zuiverder sfeer geschapen. En dit verlossende woord is gisteren gesproken door den gemachtigde voor het Jeugd herbergwezen, den heer G. A. van Dieren, in een bijeenkomst voor de N.J.H.C. te Amsterdam. De heer Van Dieren heeft op de beide vragen, die alle rumoer veroor zaakten, een duidelijk antwoord gegeven. Zij luidden: „Wat wil de Jeugdherbergcentrale, meer in het bijzonder wat beoogt zij met het voortrekkerswerk?" en „Welke plaats neemt de N.J.H.C. onder onze jeugd in?" De taak van de N.J.H.C. is twee ledig, aldus de heer Van Dieren. Zij wil zorgen voor verbetering en uitbreiding van goede over nachtingsgelegenheden en daar naast wil zij bouwen aan een ge meenschap voor de jeugd, waar binnen deze, in nauw contact met de natuur, gezond naar lichaam en geest kan opgroeien. „Wij. jon geren, moeten naast elkaar staan, ondanks alle denkbeeldige ver schillen. Slechts met elkaar zijn wij sterk, als enkeling betekenen wij niets. En als mij de vraag ge steld wordt: „Kunnen wij voort gaan om op de ingeslagen weg aan ons karakter en aan ons lichaam te bouwen, dan zeg ik volmondig ja! De N.J.H.C. biedt de mogelijkheid om de gemeen schapsgedachte onder onze jeugd te verwerkelijken. Wat tot nu toe bereikt werd, is waarlijk niet ge ring. Wie had in 1941, toen ik de opdracht kreeg om het jeugdher- bergwerk te reorganiseren en te heroriënteren, durven geloven, dat wij zó met elkaar zouden kun nen samenwerken als dit nu het geval is. De vruchten zien wij dagelijks reeds voor ons. Ook de tweede vraag vond door de woorden van den heer Van Dieren een duidelijk ant woord. „Het is nooit de bedoe ling geweest van de Nederlandse Jeugd-Herberg Centrale om een nieuwe jeugdbeweging te stich ten. Wij trekken met ons werk tot ons die Nederlandse jongens en meisjes, die ondanks alle po litieke en confessionele beizwa- ien, bereid zijn voor land en volk hun beste krachten te ge ven. Wanneer zij op deze wijze met ons samen komen, dan in teresseert het ons niet hoe zij de afloop van deze oorlog wensen te zien of hoe zij de momentele verhoudingen in ons land be oordelen." Deze duidelijke woorden van den leider van het Jeugdherberg- werk in Nederland laten geen plaats voor gissingen of misver stand. Zij trekken de lijn zui ver door, waarlangs het werk van de N.J.H.C. zich het laatste jaar met stijgend succes tastend heeft voortbewogen. De oorlogsontwikkeling ln Nederland heeft grote gevaren gebracht voor de morele ontwik keling van onze jongeren. Aan de ene kant stonden de grote ver leidingen die in abnormale tij den altijd opdoemen, aan de an dere kant stonden de .Verminder de mogelijkheden om het jeugd leven in normale banen te hou den door het soms onnodig afbreken van vroeger aanwezige ontwikkelings- en ontspannings- vormen. Alle Nederlanders, jong of oud, in het bijzonder die jonge ren die uit eigen idealisme de kracht vonden de jeugd voor te gaan, zullen de kansen, die de N.J.H.C. biedt, met beide handen aangrijpen. Te meer nu door de schermutseling van de laatste weken nog duidelijker dan tot nu toe een zuivere en vruchtbare werkbasis is geformuleerd. Landwacht Nederland Keuringen voor Zuid-Holland en Zeeland De wnd gewestelijk commandeur van het gewest Zuid-Holland en Zee land maakt hiermede bekend, .'at diegenen, die zich voor de landwacht gemeld hebben en geen oproeping voor keuring ontvangen hebben, zich kunnen aanmelden, ten einde onder zocht te worden. Tijdens deze keuringen worden alle inlichtingen verstrekt. Tevens dient lidmaatschapskaart N.S.B., W.A. of medegenomen te worden. 27 en 28 Jan. 9—12 uur. 14—18 uur, 19—21 uur Den Haag Dierentuin. Benoordenhoutseweg. 28 Januari 7.30 uur, Goes. Ortslazarett. Oostwal. 29 Januari 1417 uur. Terneuzen, cafe Nationaal (Meeuwsen)14.00—17.00 uur, Rotterdam, Baan 170, Gebouw Geneeskundige Dienst; 30 Januari 912 uur, 1418 uur, Rotterdam, Baan 170, Gebouw Geneeskundige Dienst. 1 Februari 9 uur, hotel Koren beurs, Zierikzee. BENTHUIZEN Schapendiefstallen houden aan De schapendiefstallen blijven aan houden. Thanswerden bij den vee houder Capteyn aan de Toegangse- weg twee dieren uit de wei ont vreemd. Uitgaansverbod voor jeugdige personen De burgemeester heeft een ver ordening vastgesteld krachtens welke het aan personen beneden de leef tijd van 18 jaar verboden is zich 's avonds buiten op te houden, en wel: a. in de maanden October tot en met Februari na 19 uur, cn b. in de maanden Maart tot en met Sep tember later dan een half uur na zonsondergang. Deze verordening treedt 1 Februari 1944 in werking. DEN HAAG. 27 Jan. Gistermiddag is op het Rijswijkse- plein de 63-jarige J. K. v. d. H. uit Voorschoten door een handkar aan gereden. Hij kreeg een gecompliceer de linkeronderbeenfractuur en is naar het Westeinde getransporteerd. VOLKSCULTUUR EN KUNST Dansavond Ans Hester- man De Haagse danseres Ans Hester- man had voor haar avond in Diligen- tia een kort programma samenge steld, dat vele goede bedoelingen liet doorschemeren. Om een of andere reden kwamen deze niet alle tot uiting. Men twijfelt veelal aan Ans Hestermans expressieve gaven, wan neer zij het zoekt in het diepe en bezonkene. Want ook al bereikte zij in „De Jaargetijden" soms een prij zenswaardige bezieling in de stilstand, het wordt vaak te stil, te geluidloos diep om duidelijk te zijn. Maar een narrenfantasie, geestig van opvatting, wrang-dartel van inhoud, doet het verbazend goed. OQk de luchtige be valligheid van Strauss' „Wals" en de grappigheid van het „Nachtlied" be koren in hoge mate. Tot een van de beste uitingen kan „Lente" worden gerekend, een dans van het ontval lende leven, dronken vanx scherpe bloesemgeuren. De techniek, die in het boven lichaam sterker ontwikkeld is dan in het been, stelt in de verwezenlijking der ideeën nergens teleur. Een zekere eenvormigheid in het mimische dient daarentegen te worden vermeden en men kan ook meer eerbied vragen voor de muziek, wanneer Debussy's Toccata zo maar terwflle van de choreografie wordt „afgeknepen". Zeno Marcella begeleidde tot eik eens tevredenheid. Bij zijn solistisch optreden meende hij het zeer goed met Debusy's Prélude. Het is echter de vraag, wat 's meesters op wraak beluste geest thans tegen den vertol ker in het schild voert! WILL G. GILBERT. Tja, met „Madama Blutterfly" is het een raar geval: troetelkind van het publiek, dat reeds bij de première de hoofdstedelijke Stads- schouwburg tot de nok vult; mees muilend aanschouwd en beluisterd door de verwende critiek, die al deze exotische sentimentaliteit al bij voor baat met een korreltje zout neemt. Vooral wanneer men de etherische gestalten van de geisha's, van de tere Tsjo-Tsjo-San en haar kamer meisje Soezoeki weliswaar in kleu rige Japanse gewaden, maar niette min in rond Hollandse gedaante over de planken ziet gaan en het fijne „vlindertje" mitsgaders haar als „Lichte Wolk" omzwevende kame- niertje een stemvolumen hoort pro duceren, dat geen tien geisha's tege lijk kunnen voortbrengen. Maar goed, we zijn hier in Holland en kneden onze opvatting naar eigen smaak en wijsheid. Van deze opvat ting leek ook Otto Glastra van Loon uit te gaan, di'e Puccini's tere mu ziek met een oer-degelijke Hollandse saus overgoot, waarmee hij een in de partituur niet bedoelde afwisse ling van zakelijke voortvarendheid en vervelende langgerektheid schiep. Ook Cruys Voorberghs regie, hoeveel prijzenswaardigs zij ook tot stand had gebracht, kon zich van onze vaderlandse degelijkheid niet los maken en al was het niet haar schuld, dat de bediende „Straal van de opgaande zon" lompweg een hele magnoliastruik omverliep, zij had ons toch de belachelijke fatsoenlijkheid van Tsjo-Tsjo-Sans harakiri achter eep kamerscherm kunnen besparen. Wij zijn dus in Holland en hebben deze opvoering van Puccini's Japanse treurspel door de Amsterdamse Opera naar waarde genoten; een waarde, die zij ontleende aan goede zang en goed spel van de hoofdper sonen Greet Koeman in de titelrol, Jo van de Meent als Soezoeki, Chris Reumer als Luitenant Pinkerton, Gerard Holthaus als Consul Sharp- less; verder Jan Voogt als de huwe lijksmakelaar en zaakwaarnemer Goro, Chris Scheffer als Prins Yama- dori Léon Combé als oom Bonzo, Fred. Bosch als de Keizerlijke Com missaris en Eva de Jong in haar korte rol van Kate Pinkerton; aan een degelijke verklanking van Puc cini's partituur onder Van Loons vaste leiding, die alles op enkele nieuwigheidsschommelingetjes na ste vig in handen had en tenslotte aan fraaie decors van Karei Bruckman. En verder zwijge de critiek; wat zij ook in het midden moge bren gen. het publiek zal haar overstem men en aan zijn eigen voorkeur voor dit troetelkind der opera in een lange serie uitverkochte voorstellingen geen twijfel laten. G. K. KROP. Zondag 30 Januari tussen twee en drie uur zal de Nederlandse Omroep de première geven van de Tweede Symphonie van den Nederlandsen componist Johan C Berkhout uit Velp. Deze symphonie, die enige jaren geleden t eWenen is bekroond, wordt uitgevoerd door het Residen tie-Orkest onder leiding van Frits Schuurman. SPORTNIEUWS Nog geen beslissing inzake protest Blauw-WitV.U.C. DEN HAAG. 27 Jan. Naar wij van den competitieleider van. de N.V.B. vernemen is nog geen uit spraak gevallen inzake het protest van V.U.C. en Blauw Wit. Wel is het protest door de protestcommissie in behandeling genomen, doch deze heeft nog geen uitspraak bekend ge maakt, zodat van officiële zijde de reeds eerder gepubliceerde uitspraak als voorbarig en niet-officiëel wordt tegengesproken. De verduistering begint heden om 17.30 en eindigt om 8.30 uur Maan op 9.46, onder 19.53 uur. 1 Febr. E.K., 9 Febr. V.M., 17 Febr. L.K., 24 Febr. NJ*L

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1