HET DAGBLAD Harde afweerslag bij Leningrad VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Drie torpedojagers bij Nettuno vernietigd "v. f V L (4404)@ In ongenade Emil Preetorius bij Amsterdamse Opera HOOFDKWARTIER VAN DEN FtJHRER 25 Jan. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Bij Kersj versterkten de Sowjets hun druk De door pantserwagens en slagvliegtuigen gesteunde vijande lijke aanvallen duren nog voort Ten noordwesten van Klrowograd vielen de Bolsjewisten met verschei dene divisies aan Zij werden na heen en weeT golvende gevechten afgesla gen een penetratie werd in een tegenaanval verkleind. Ten zuidwesten van Pogrebisjtsje veroverden onze troepen door artil lerie en luchtwapen effectief ge steund na harde gevechten zwaar versterkte vijandelijke stellingen Tegenaanvallen der Sowjets hadden geen resultaat De gevechten zijn nog aan de gang Tussen Pripet en Bereslna stortten hernieuwde hevige doorbraakpogingen van de bolsjewisten in zware gevech ten ineen. Verscheidené penetraties werden afgegrendeld. Ook ten Noorden van het Ilmen- meer en in het gebied ten zuiden van Leningrad zetten de Sowjets hun doorbraakaanvallen met toenemende hevigheid voort Terwijl zij tn enige sectoren afgeslagen of opgevangen werden, duren op verscheidene plaat sen nog verbitterde gevechten voort met opdringende vijandelijke strijd groepen In Zuldltallë sloegen onze troepen in de westelijke sector opnieuw door artillerie en slagvliegers gesteunde vijandelijke aanvallen onder hoge verliezen voor den vijand af BIJ de zware afweergevechten van de laatste dagen heeft de 15e pantser- grenadierdivisie onder leiding van generaal-majoo: Rodt. bij de afweer van alle doorbraakpogingen van den vijand zich door voorbeeldige stand vastigheid zeer bijzonder onderschei den. In het landingshoofd van Nettuno viel de vijand oö verscheidene plaat sen onze voorposten aan Hij werd afeeslaeen Bi1 eigen verkenninesaan- vallen werden gevangenen binnenge bracht Het luchtwapen viel overdag en des nachts met gevechts- en tórpe- dovllegtuigen de vijandelijke lan- dingsvloot voor Anzio met goed resultaat aan. Volgens voorlopige beridhten werden 3 torpedojagers en een koopvaarder van 6000 brt. tot zinken gebracht De vernietiging van 3 andere schepen met tezamen 26 000 brt. kan als vaststaand wor den aangenomen. 11 Transportsche pen werden deels zwaar beschadigd. Noordamerikaanse bommenwer pers vlogen gisteren het Rijksgebied Engelse oppositie tegen Eisenhower Worosjilow naar Londen? STOCKHOLM, 25 Jan. Reizigers uit Groot-Brtttannië hebben een sen sationele Inlichting uit Londen mee gebracht. Sinds de aankomst van generaal' Eisenhower en sinds zijn eerste maatregelen ter voorbereiding van de ..Europese Invasie". 1§ er In Engeland een oppositie groeiende met het doel. luchtmaarschalk Tedder de plaats van Eisenhower te doen inne men. Een deel van het Britse officie rencorps. vooral van de koninklijke marine, eist voor zich de leiding op van deze ..grootste militaire onder neming van amphibisch karakter, die de wereld ooit heeft meegemaakt," Deze onderlinge machtsstrijd is thans ln een nieuw belangwekkend stadium getreden, sinds in Downing- street hardnekkig het gerucht de ronde doet dat maarschalk Worosji low begin Februari in Londen zal aankomen. Engeland erkent regering van Bolivië niet STOCKHOLM. 25 Jan. Naar Reuter meldt, heeft de Britse minis ter van buitenlandse zaken Anthony Eden in het Lagerhuis medegedeeld, dat de Britse regering de nieuwe Bo liviaanse regering niet erkent. Eden verklaarde, dat het besluit in zeer nauw contact, met de regering der Verenigde Staten is genbmen. Eden veronderstelde, dat de gebeur tenissen in Bolivië verband hielden met het optreden van „revolution- naire groepen", zodat de Britse rege ring de regering van Bolivië niet als wettig erkent. De te La Paz benoem de Britse gezant zal derhalve thans zijn functie niet aanvaarden. De Boliviaanse gezant te Londen, don Antenor Patino. heeft kort na de vorming der nieuwe Boliviaanse regering zijn verzoek om'ontslag in gediend. Enige weken geleden heeft hij zich naar de Ver. Staten begeven. Ook Peru. Cuba. Panama en Chili weigeren de nieuwe Boliviaanse rege ring te erkpnnen. Mexico heeft de diplomatieke betrekkingen met Boli vië verbroken. Fusie in Amerikaanse vakbondswereld STOCKHOLM. 25 Jan - Naar de Britse berichtendienst inzake bespre kingen tussen de vakverenigings leider? Green en Lewis meldt, is er een fusie tot stand gekomen tussen de mijnwerkersvakvereenlglng en de A.F.L. Het executieve comité van de A.F.L heeft een resolutie opgesteld, waarin gezegd wordt dat het de mijnwerker? weer wordt toegestaan lid te worden van de A F.L. Beide partijen zullen comm'ssles benoemen om de voorwaarden vast te stellen die vervuld moeten worden voor een terugkeer ln^de A.F L. De Britse berichtendienst voegt hieraan toe dat de nieuwe vereni ging dei A.F 1 en de mijnwerkers al gemeen wordt opgevat als een aan eensluiting van de krachten die tegen Roósevelt gericht zijn. De zender Algiers maakt bekend, dat het Franse dlssldentcncomité Dinsdag een verordening heeft anflge- nomen. waarbij de dienstplicht voor vrouwen in de hulpdiensten van het leger, de marine en de luchtformatles vastgelegd worden Een plan voor een conferentie van alle eerste ministers der Britse dominions ln Londen binnen enkele maanden ls thans gereed De vastge stelde datum zal de verschillende pre miers ln staat stellen aan de bespre kingen deel te nemen. Churchill zal het voorzitterschap voeren. Alle pre miers zouden do uitnodiging van Churchill hebben aanvaard .De Engelse minister van oorlog, sir James Grigg, heeft Dinsdag ln het Lagerhuis verklaard, dat de typhus- epldemle te Napels nog voortdurend toeneemt Zij ..beperkt zich echter tot .op heden nog steeds tot de burger bevolking". birlnen. Door het lukraak neerwer pen van bommen ontstond in enige plaatsen van het. west-Duitse grens gebied geringe schade. Volgens tot dusver ontvangen berichten werden 15 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. De commandant van een eskader nachtjagers, majoor Prlnz zu Sayn— Wittgenstein, vond ln een nachtelijk gevecht tegen vijandelijke terreur- vliegers bij zijn 83ste overwinning als nachtjager, na vernietiging van 5 Britse bommenwerpers de helden dood. De Füherer eerde den gevallen nachtjager door verlening van het Eikenloof met de Zwaarden bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis Met hem verliest het Duitse Lucht wapen een van haar uitstekendste nachtjagers. Sowjet-verliezen In de Wilhelmstrasse worden de verliezen, die de Sowjets gedurende de eerste maand van hun winterof fensief hebben geleden, op ca. een millioen man aan doden, gewonden en gevangenen geraamd, aldus een speciale correspondentie uit Berlijn. Volgens Duitse schattingen zijn de verliezen der Sowjets in de verschil lende sectoren aldus geweest: bij Kertsj meer dan 10.000 man, bij Ni kopol ca. 40.000 man, bij Dnjeprope- trowsk ca. 40.000 man. bij Kirowo- grad 120.000 man, bij Tsjerkassy 100.000 man, in het gebied van Kiew Berditsjew ca. 200.000 man. bij Resjitza ca. 100.000 man. in het ge bied tussen Pripet en Beresina 110.000 man. bij Witebsk en Newel ca. 150.000 man Deze schattingen hebben betrekking op de periode van 24 December tot 24 Januari. Te Ber lijn wordt aangenomen, dat deze grote verliezen het Sowjetrussische opperbevel genoodzaakt hebben het zwaartepunt van de strijd van het zuiden naar het noorden te verplaat sen. Bij Nettuno Bij Nettuno hebben de eerste ge vechten tussen de Duitse en geallieer de formaties plaats gevonden. De strijd droeg echter nog slechts een plaatselijk karakter, omdat voorlopig eerst de verkennlngsafdellngen van beide partijen op elkaar stootten. In Duitse militaire kringen wordt veron dersteld. dat van geallieerde zijde ge streefd wordt naar het afsnijden van de ravltalllrrlngsweg tussen Rome en Casslno. Op grond van Engelse uitla tingen wordt te Berlijn ook vermoed, dat een verbinding tussen de gelande troepen en het vijfde Amerikaanse leger tot stand gebracht wordt. Daar de tcrrelngesteldheld zich niet bijzon der tot grote operaties leent, is het niet waarschijnlijk, dat de bij Net tuno gelande strijdkrachten zullen trachten op tc rukken naar ,Rome. Verder wordt in de Wilhelmstrasse nog verklaard, dat de eigenaardige gesteldheid van het terrein de oor zaak ls van het beperkte gevechtscon tact bij Nettuno. Huil heeft nog steeds geen antwoord van Stalin GENËVE 25 Jan. Te Washing- ton neemt men aan. zo meldt de ver tegenwoordiger van de ..News Chro nicle" aldaar dat Stalin Hull's aan bod te bemiddelen in het conflict met Polen van de hand zal wijzen met het argument, dat de uitgeweken regering te Londen niet de gerech tigde vertegenwoordigster van het Poolse volk is Huil heeft op de pers conferentie moeten toegeven, dat Stalin zijn nota nog steeds niet heeft beantwoord Volgens een bericht uit Boedapest organiseren de Polen te Moscou onder leiding van Wassilewska een nationaal bevrijdingscomite naar het voorbeeld van De Gaulle. Deze commissie zal zeer waarschijnlijk door de Sowjetregering als enige Poolse regering worden erkend. Ontruimingen in Tokio TOKIO. 26 Jan. De uitvoering voortzettend van de nieuwe Japanse wet op de luchtbescherming, heeft het ministerie van Binnenlandse Za ken gisteren 15 wijken van Tokio en 8 van de industriestad Nagoja aange wezen, met een gemiddelde opper vlakte van elk 300.000 vierk. meter, die ontruimd moeten worden. De voor schriften hebben uitsluitend betrek king op spoorwegstations, waar in de buurt staande huizen afgebroken en op fabrieken die met straten om geven worden. Voorstellen van Malan GENÊVE, 25 Jan. Uit Londen wordt gemeld: de leider der Zuld-Afrl- kaanse oppositie, dr Malan, heeft reeds op de eerste dag van de nieuwe zittingsperiode van het Zuld-Afrlkaan- se huls van afgevaardigden het voor stel gedaan, om de consequenties te trekken uit de door Smuts ln Novem ber 1943 voor de parlementsleden ln Londen uitgesproken rede. waarin hij de mening uitsprak, dat Engeland na de oorlog slechts een zwakke en onge lijke partner zou vormen voor Sowj et- Rusland aan de eno en de Ver, Staten aan de andere kant. Malan riep de af gevaardigden nu op om ln het belang van Zuld-Afrlka de tegenwoordige con stitutionele status te veranderen ln een vrije onafhankelijke republiek, d.w.z. een volledige losmaking van de Britse kroon en het rijk. De republiek zou dan tegen hot kapitalisme en het communisme gekant moeten zijn en gebaseerd moeten worden op de be ginselen der democratie zowel als der rechtsgelijkheid ln taal en cultuur voor de belde delen der blanke bevol king. Zweden en de Sowjet-Ume GENEVE. 25 Jan. Volgens een bericht van de „Daily Sketch" zal cle Zweedse gezant te Moscou bin nenkort naar Stockholm gaan. ten einde deel te nemen aan belangrijke beraadslagingen over „een nauwere samenwerking tussen Zweden en de Sowjet-Unie". Ook spreekt men over de uitwerking van nieuwe plannen ter bevordering van de Sowjetrus- sisch-Zweedse handelsbetrekkingen. „Internationale" blijft lied der communistische partij in Rusland STOCKHOLM. 26 Jan. De secre taris van het communistische partij district Moscou Stjevbakow heeft Dinsdag ter gelegenheid van de 20e sterfdag van Lenin een rede gehou den, waaruit blijkt, dat de „inter- nationele" nog altijd het lied van de Russische communistische partij is. dat ook in de toekomst op alle partij vergaderingen, conferenties en con gressen gezongen zal blijven. Dit bericht wordt door de Zweed se bladen „Dagens Nyhcter" en „Svenska Dagbiadet" eensluidend uit Moscou weergegeven. Anthony Biddle teruggeroepen LISSABON. 25 Jan. Naar uit Washington wordt gemeld, ls aldaar officieel bekend gemaakt, dat presi dent Roosevelt zijn ambassadeur bij het Poolse emigrantencomité in Lon den. Anthony Biddle, heeft terugge roepen. Ie JAARGANG No. 21 WOENSDAG 26 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementspri[s 21 ct. rer week of 2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Rome <L 40 km K" /Al ban] 'ivoli mZagarolo sofa Sulmona V rAS£!^ Is êrnia - PoKtijns?hï^3< moerassen _pJj Wnfurno Capua^ ÏT CASERTA Kaart van Pelt Het Italiaanse oorlogstoneel. Huurprijzen nieuwbouw DEVENTER, 26 Jan. Voor de huurprijzen van nieuwbouw, gereed gekomen na 27 December 1940, is een nieuwe regeling getroffen, wel ke thans is neergelegd in het ..Huurprijsbeslult nieuwbouw 1944". Hierbij wordt de hoogst toelaatbare huurprijs van nieuw gebouwde objecten, welke na 27 December 1940 zijn gereedgekomen, vastgesteld door het bevoegde prijzenbureau voor onroerende zaken. Bij de berekening van deze huur prijs zullen de stichtingskosten, voor zover deze van prijspolitiek standpunt bezien aanvaardbaar zijn. als grondslag dienen. Uitgaande van deze stichtingskosten zal de hoogst toelaatbare huurprijs dan cioor de prijzenbureau's op een zodanig be drag worden vastgesteld, dat daar mede een redelijke rente van het ge- investeerde kapitaal wordt verkre gen. Daarbij wordt er geen rekening mee gehouden of een object na het gereedkomen ééns of meer dan eens is verhandeld tegen prijzen, welke verre uitgaan boven de kost- prijs. Is een te hoge inkoopsprijs betaald, dan moeten de gevolgen daarvan voor rekening van den eigenaar worden gelaten. De verzoeken om vaststelling van de hoogst toelaatbare huurprijs moeten door de verhuurders op een daartoe vastgesteld formulier dat bij het bevoegde prijzenbureau voor onroerende zaken verkrijgbaar is. worden ingediend bij dat prijzen bureau en wel vóór 31 Maart a s Indien de betrokken objecten in het tijdvak van 27 December 1940 tot heden gereed zijn gekomen en voor de dag. waarop het object voor de eerste maal wordt verhuurd, indien het object na het inwerkingtreden van het besluit tot stand is geko men. Is een verzoek niet op de hiervoor bedoelde datum ingediend, dan geldt, zolang het prijzenbureau niet anders heeft beslist, van de dag af. dat deze termijn verstreken is. als hoogst toelaatbare huurprijs de op 9 Mei 1940 voor soortgelijke objec ten gebruikelijke en redelijke huur prijs. Het vorenstaande geldt niet voor percelen, welke na beschadiging zijn hersteld. Voorts zullen de bepalin gen van het huurprijsuitvoerings besluit 1942 overeenkomstige toepas sing vinden. Wie het Kerstrantsoen alsnog verkrijgen DEN HAAG, 26 Jan. In aanslui ting op vroegere publicaties wordt thans medegedeeld, dat ook de onder staande categorieën personen alsnog voor het met Kerstmis beschikbaar gestelde extra-rantsoen raapolie, stroop en versnaperingen in aanmer king komen. Deze personen zullen, voor zover zij omstreeks Kerstmis ge durende een week of langer hier te lande vertoefden, twee bonnen voor een half rantsoen margarine, één bon voor een rantsoen jam en één bon voor een rantsoen versnaperin gen ontvangen. Zij zelf of hun naas te familieleden moeten zich hiertoe vóór 6 Februari a.s. bij de plaatse lijke distributiedienst melden. Bedoelde categorieën personen zijn de volgende: le. Weekgrensgangers. voorzover zij hun distributiebescheiden vóór of op 28 October j.l. bij de distributie- dienst hebben ingeleverd en derhalve niet in het bezit waren van de voor- Inleveringsbonnen „algemeen 706". „algemeen 707" en „algemeen 708". 2e. Nederlanders, die in het Oos ten (Rusland. Polen enz.) werkzaam zijn, voorzover zij hun distributiebe scheiden vóór of op 28 October j.l. hebben Ingeleverd. Bovendien moe ten deze personen of hun familieleden een verklaring van de N.V. Neder landse Oostbouw te Den Haag of een „Marschbefehl" of soortgelijk bewijs stuk overleggen, waaruit blijkt, dat zij omstreeks Kerstmis tenminste een week hier te lande verbleven. 3e. Jongens en meisjes van de Germaanse Landdienst. voorzover zij hun distributiebescheiden vóór of op 28 October j.l. hebben ingeleverd. Dezen of hun familieleden moeten een verklaring van het stafkwartier van de Nationale Jeugdstorm, alfd. Land dienst. overleggen, waaruit blijkt, dal zij omstreeks Kerstmis een week of langer hier te lande verblijf hielden Slachtoffers van generatorgas ROTTERDAM. 26 Jan Gisteren zijn de 62-Jarige garagehouder A. F. Janssens, wonende aan de Maurits- weg en de 43-Jarige belasting-ambte naar J. W J. Boerke uit de Van Cit- tersstr., in de garage aan de Bloem kwekersstraat bij een auto bedwelmd gevonden door generatorgas. Beiden werden naar het zieken huis aan de Coolsingel overgebracht. Bij aankomst bleek Boerke reeds te zijn overleden De toestand van den garagehouder was gisteravond nog zorgwekkend. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 26 Jan. Bij de heden gehouden trekking voor de Staatsloterij zijn de volgende hoofd prijzen gevallen: 1500: 20095; 1000: 11899, 15378; ƒ400: 2672. 2858, 8694, 11248. 13687, 14893; ƒ200: 6266. 13804. 16091 18295: 100: 3532. 7828, 7972, 9252 9416. 9630. 10428. 12306. 13129. 17085. 17881, 18720, 19292, 19346. 20911. Ook jouw hulp Dankbaarheid en trots over de prestaties van onze soldaten vervult iedere zuster. De veldtocht in het Oosten zal geen zuster vergeten. (Uit de mededelingen van een General- obenn van het D.R.K Maar de oorlog gaat verder. En de hulp der zuster b 11 j f t nodig. Ook jouw hulp. meisje uit Holland, wordt gevraagd. Meld je daarom bij het ft-Ersatz- kommando Niederlande, Den Haag. Korte Vijverberg 5. Hoogste kader van H.J. en Jeugdstorm bijeen BLAHICUM, 26 Jan. Dezer dagen werd in het Jeugdstormkaderhcem „De Meent" een bijeenkomst gehou den van het hoogste kader van de H.J. In Nederland en de gewestleiders, gewestelijk melsjesleldsters en de staf van de Jeugdstorm De bijeen komst had ten doel de onderlinge sa menwerking te verstevigen De lande lijk meisjcsieldster C. G van Eek be handelde het leven van het kind ln het gezin. Oppervluchtleldstor Teen- sma sprak vervolgens over het kind ln de schoolperiode. Ook de school draagt een deel van de opvoeding en zeker niet het geringste deel Na de korflemaaltljd sprak Haupt- madelftlhrerln W Hagcmense over de laatste phases ln de opvoeding- Jeugd en Jeugdbeweging ZIJ begon echter met cr op te wijzen, dat do drie op voedingsfactoren: gezin, school en Jeugdhcweglng een gelijkwaardige taak hebben. Na baar voordracht sprak Oberbannführer Voss over een onder werp. dat de aanwezigen bijzonder boeide, n.l. dc oorlogshulp van de H.J en het werk ln het pas aangebroken Jaar. Ook de Jeugdstorm zal wat dat betreft niet stil zitten Tot slot van de middag hield de streekarts dr. v Rencsse nog een voordracht over de volksgezondheid. Achterhouden van goederen DEVENTER, 26 Jan. Het prijs- vorniingsbeslult bepaalt in art. 3, dat het achterhouden van goederen, die voor de verkoop bestemd zijn. ten einde voor andere of latere leveringen hogere prijzen te verkrijgen dan die. welke ten tijde van het achterhouden wettelijk geoorloofd zijn, verboden is. De gemachtigde voor de prijzen ves tigt er de aandacht op. dat het ach terhouden van goederen in het alge meen is aan te merken als in strijd te zijn met bovengenoemd artikel. Een veroordeling op die grond is dus steeds mogelijk, indien dc verdachte' niet in staat is met bewijzen te staven, dat de verkoopweigering niet is geschied om achtergehouden goe deren later tegen hogere prijzen te kunnen verkopen. LEIDS NIEUWS Roekeloze chauffeur was oorzaak van botsing Voor den kantonrechter te Leiden stond terecht W. Kakebeen uit Ca- pelle a.d. IJssel, omdat hij op 22 Sept. 1943 rijdende met een auto op het kruispunt Korevaarstraat—Geeren- gracht, geen voorrang aan een tram trein der N.Z.H.T.M. uit de richting Den Haag had verleend, waardoor een ernstige botsing tussen tram en auto was ontstaan. De heer S. W. van Leeuwen, chauf feur uit Leiden, verklaarde dat ver dachte, zonder enige reden met zijn auto midden op de trambaan bleef staan, zodat een botsing onvermijde lijk was, hij had duidelijk de signalen der tram gehoord, en verdachte had gemakkelijk nog over kunnen steken, C. H. Boting, wagenvoerder der N.Z. H.T.M. uit Voorburg, die als leer meester op deze tram had dienst ge daan, verklaarde dat er voldoende signalen gegeven waren, hij was van mening dat verdachte nog met zijn auto zou oversteken, maar tot zijn schrik had hij gemerkt, dat verdachte met zijn auto op de trambaan was blijven staan, zodat een botsing niet kon uitblijven. Verdachte beweerde dat de motor van zijn auto was afgeslagen, waar door hij op de trambaan was blijven staan. Het O.M. wilde hiermede reke ning houden en eiste ƒ8.— boete of 4 dagen. De kantonrechter was het met het O.M. niet eens. Op zeldzame roekeloze wijze, had verdachte op de Korevaarstraat gereden, en met zijn auto op de tramrails blijven staan, terwijl een tram naderde, en daar hier grove schuld aanwezig was, ver oordeelde hij verdachte tot 20 boete of 8 dagen hechtenis. Voordrachten „Oud-Leiden" Op uitnodiging van de Vereniging Oud-Leiden zal de heer N. J. Swler- stra Zaterdagmiddag 29 Januari, te 3 uur, in de „Grote Pers" van het Stedelijk Museum de Lakenhal een voordracht houden over het onder werp „Het ontstaan van Leiden en de groei van de stad tot het einde der middeleeuwen". In aansluiting aan bovenvermelde voordracht, zal ir) de loop van het jaar het bestuurslid der vereniging, ir. H. A. van Oerle, spreken over de Stadsontwikkeling in de gouden eeuw Handelsregister van de Kamer van Koophandel Wijzigingen: fa. Gobr. Van Duin en Zn., Duinweg 15. Noordwijk, verplaatst naar Sassenheim, Teijlin- gerlaan 23. Gebr Hoogenboom, Zuid einde 40, Alkemade, tuinderij en bloe misterij. Vennootschap ontbonden, zaak wordt voortgezet door J. I. Hoo genboom als enig eigenaar. „Het glas is in ongenade gevallen", lees ik in de krant. Vroeger verge leek de mens het kostbaarste wat hij had met glas. Zijn ogen waren ven sters of spiegels der ziel. Wie zijn eigen mitcn ingooide was een dwaas Nu zijn er geleerden die van het ven sterglas niets meer willen weten en in navolging van hen zouden som mige gezondheidsredders ons wet wil len adinseren alle vensterglas maar af te schoften. Want zoals sommige mensen niet ophouden ons te waarschuwen tegen het overmatig gebruik van spek en vlees, dat ons slechts Ucht. ischias en rheumatiek zou bezorgen bene vens verschillende hartkwalen een paar vitamine-tabletjes per dag zor gen voor veel meer waarachtige le venslust. zeggen zij zo hebben zij aangetoond, dat het vensterglas de ultraviolette stralen tegenhoudt. En van die ultraviolette stralen moeten wij het juist hebben. Daar door loorden wij lekker bruinge brand. daardoor wordt vitamine D in ons lichaam gevormd daardoor worden alle mogelijke ziekte-kiemen om zo te zeggen in de kiem ge smoord. Dus: weg met het vensterglas Open ramen of helemaal geen ra men Het heerlijke Hollandse kli maat direct op ie blote bast en van ziekte helemaal geen lastl Bijna ging ik dus mijn buurman al benijden, bij wie de lieve jeugd verleden week de ruiten heeft inge gooid en die nu in zijn slaavkamer of hij het wel of niet wil, hijzonder veel Vitamine D naar binnen krijgen moet. Maar..., „wat u de wijzen als wijs heid verkonden straks komt een wijzer, die 't wegredeneert"! Gelukkig, lees ik. houdt het ven sterglas niet dlle ultraviolette stralen tegen. Alleen de fijnste en de klein ste. die met een golflengte van 200 millioenste millimeter. die de Hopla-reiziger ln de Alpen en professor Picard in zijn stratosfeer- ballon tegenkwam. De langere ultra- violetjes, die van 300 millioenste mil limeter dus al reuzen in hun soort, ook al kun je ze met het blote oog niet precies nameten, omdat er toch nog altijd een 300.000 kop aan staart moeten liggen om een nagel van een kinderpinkje te bespannen komen wèl door het vensterglas. Voor een deel dan. De korte golfjes zijn wel energie ker, maar de „lange lijzen" doen het ook wel. Voor t bc. Is lanodurige be straling met zwak licht bijv. doelma tiger. Wat niet wil zeggen, dat zulke zieken nu bepaald achter vensterglas moeten gaan liggen f En nog let's. In kassen en broei bakken is het warmer dan er bui ten. Voor een deel is dat er- aan te darilcen, dat glas lichtstralen omzet in warmtestralen. Meer vensters dus en gij spaart brandstof. Maar ook- geen vensters op het westen, in uw slaapkamer, want dan kan het er in de zomer om te stikken zijn. Het in ongenade gevallen venster glas wordt dus gerehabiliteerd, ln zijn eer hersteld. Mijn buurman kan zijn ruiten laten herstellen, zonder overmatig gevaar voor zijn gezondheid Als hij maar... gla3 kon krijgen. Voorlopig doet hij het met karton en hij pikt een extra-rantsoen ultraviolet jes door voor een distributie-bureau wat in de rij te gaan staan. Wat zal hij daar lekker bruinbranden t T1JL. VOLKSCULTUVR EN KUNST Naar wij heden uit de mond van prof. Emil Preetorius vernamen, heeft de intendant van de Amsterdamse Opera, mr Joh. den Hertog, den be roemden Münchener Wagnej;kenner uitgenodigd, zijn krachten te geven aan de opvoering van Wagners opera „Der fliegende Hollander". Deze opera zal onder leiding van Den Her tog in het komende seizoen te Am sterdam worden opgevoerd. Prof. Preetorius verzekerde ons, dat hij gaarne naar Holland zou komen en deze opvoering zou enscèneren. Op de opvatting van prof. Preetorius. die vroeger al enige malen voorstel lingen der Wagner-Verenlging regis seerde, over Wagners muziek en vooral over „Der fliegende Hollander", komen wij terug. Première bij Centraal Toneel Het Centraal Toneel zal op Zater dagavond 29 Januari a.s. in het Cen traal Theater te Amsterdam de pre mière geven van een nieuwe comedie van Marcel Achard, getiteld „Coll- nette" in de vertaling van Joan Rem- melts. In deze voorstelling werken mede Mary Dresselhuys. Cees Laseur. Joan Remmelts. Ko 'van Dijk. Gijs- bert Tersteeg. Lies de Wind en John Soer. De regie is in handen van Cees Laseur. Decor-ontwerp Bob Ver- straete. Kinderconcerten Maria Beversluis De te Bussum gevestigde zangeres Maria Beversluis heeft zich tot taak gesteld meer bekendheid te geven aan het Nederlandse lied, meer in het bij zonder het kinderlied. Zij leert de kinderen allerhande aardige en frisse Nederlandse liederen zingen en zij gaf met dit doel in tal van plaatsen concerten voor kinderen. In deze ac tie voor het kinderlied wordt zoveel mogelijk het onderwijs betrokken. Op Zaterdag 5 Februari a.s. geeft zij voor het eerst een zangavond voor volwassenen en wel ln, Groningen, waar zij Zondags 6 Februari ook weer een liederenmiddag voor kinderen houdt. In een sector van het oostelijk front proberen de Sowjets met sterke steun van pantserwagens steeds weer de Duitse stellingen op te rollen. Maar steeds rennen zij vergeefs op de Duitse grenadiers dan en door de tegenaanval worden zij op hun oude stellingen teruggeworpen. Duitse grenadiers zoeken aandachtig het terrein af. (P.K. Beissel/Orb. H.) SPORTNIEUWS Het schilderij De MRbldding der koningen", te Blelefel^^ 64 x 60 cm. groot, gold tot nu toe als het werk van een onbekenden meester. De expert L. S. Fuchs en de direc teur van het Blelefelder museum, dr. Schöneweg, hebben het werk echter als een Rubens herkend. Dc verduistering begint heden om 17.30 en eindigt om 8 30 uur. Maan op 9.10 onder 18.28 uur. 1 Fcbr E K.. 9 Febr. V.M., 17 Febr L.K., 24 Febr. N.M. Moeilijke wedstrijd voor Fluks tegen Ready Voor de drie leidende ploegen in dc tweede klasse, waarin het Leidse Vicus-Orientis de beste papieren heeft voor de eerste plaats en Ready en Achilles resp. de tweede en derde plaats innemen, is het programma voor Zondag niet moeilijk. Achilles zal echter nog terdege moeten oppas sen voor de reserves van Vicus- Orientis. Dc volgende wedstrijden zijn vast gesteld: 2o klasse, Den Haag: Ons Eiber nest 2—Vicus-Orlentls. Ready—Fluks. Achilles 2—Vicus-Orlentis 2. 3e klasse, Leiden: AlgemeneRood- Wit, Fluks 2—Ready 2. Algemene 2 Ready 3 (12 uur); Den Haag: Die Haghe 2—Zuiderkwartier. Vicus-Orientis gaat op bezoek bij Ons Eibernest en dat wordt natuur lijk een Leidse zege. Toch zullen de Leidenaars rekening moeten houden met de benarde positie, waarin de Hagenaars verkeren en dus op de nodige tegenstand moeten rekenen. Ons Eibernest heeft een zeer jonge ploeg, doch kan door zijn enthousias me tot goede dingen in staat zijn. Fluks krijgt het heel wat lastiger tegen het Haagse Ready. We geloven niet. dat er hieruit enig- voordeel voor dc Leidse ploeg te behalen is. De situ atie van beide ploegen is dermate, dat beide clubs belang hebben bij een overwinning. Immers Fluks heeft slechts één winstpunt en verkeert in degradatiegevaar, terwijl Ready geen vcrllespunt meer mag hebben, wil het met Vicus-Orientis nog gelijk komen. Het wordt een belangrijke ontmoeting voor deze ploegen, doch we houden het op een Haagse zege. De reserves van de kooiclub krij gen het evenmin gemakkelijk tegen Achilles waarvan zeker nog niet ge zegd kan worden, dat het een goede kans heeft op een Leidse zege. De Hacenaars zijn uiterst sneel en be schikken over goede schutters en zul len de Lelse verdediging danig aan de tand voelen. Of Vicus-Orientis Achilles de baas zal blijven moeten we toch betwijfelen. Algemene ontvangt Rood-Wit, waarvan het destijds met klein ver schil wist te winnen. Voor beide ploe gen staat er weinig meer op het spel. en we geloven ook nu weer, dat béide clubs elkaar niet veel zullen ontlopen. Misschien weet Algemene opnieuw een klein succes te behalen. De reserves van Fluks hebben de punten hard nodig en de ontmoeting tegen Ready kan nier misschien het eerste succes brengen, maar dan zal Fluks hiervoor allé krachten hebben in te spannen Gemakkelijk lijkt het ons geenszins en de uitslag is nog zeer twijfelachtig. Algemene kan zich weer een plaats- Je omhoog werken, wanneer het de ontmoeting tegen Ready weet te wii> nen. Zowel Algemene als Ready ver keren in de gevaarlijke zóne en zul len elkaar weinig toegeven. Misschien weet Algemene wederom voor een verrassing te zorgen, ofschoon het zeer lastig zal zijn. Zuiderkwartier speelt zijn laatste wedstrijden niet erg fortuinlijk, doch wanneer de Lei denaars volledig kunnen verschijnen, dan moet het kunnen winnen van Die Haghe. doch in het andere geval is de uitslag twijfelachtig. De Hage naars hebben groot belang bij een overwinning en zullen het de Leide naars niet gemakkelijk maken. Swaan blijft floretkampioen In de strijd om het kampioen schap op floret voor Leiden heeft Swaan zijn titel weten te behouden. Er was voor deze wedstrijden, waar bij men van spannende wedstrijden en goede schermsport heeft kunnen genieten, grote belangstelling. De uitslag luidt: 1. J. J. Swaan Jr. 5.5; 2. H. Ligtenberg 3,17; 3. P. Erades 3,19; 4. T. Verhulst 2,14; 5. W. Couwenberg 1,24; 6. A. v. Vliet 1,24. Voetbalprogramma afd. Leiden Zaterdag: le kl.: RCL 1Noordwijk 2. RIJnsb. B. 2ASV 1. 2o kl Alphla —Lelden 2. ASV —Quick B 3, Ter Lccdc 2RIJnsb. B. 3; Jun.: Quick B. (C)Rljn6b. B. (B) (bijterrein). Zondag lo kl. A: Ll6se 2Rooden- burg 2. 2 u.: ASC 3Alphen 3. 2 u.; LFC 3Alph. Boys 1. 12 u.; B: Fore- holte 1Lugd. 3, 2.45 u.; Morskwar- tlerDOCOS 2, 2 u.; Leidse Boys 1 ASC 4, 10.30 u.; 2e kl. A: Kagla— Meerburg 2, 2 u. (Meerb..-terr.)Roo- denburg 3AZL 1, 12 u.; Eeresteyn— DOCOS 3. 2 u.; B: Alph. Boys 2—ASC 6, 2 u.; VVLV 2—LFC 4. 12 u.; DSB 1 Teyllngen 2. 2 u.: ZLC 2—DOCOS 4, 2 u.; 3e kl.: Lugd. 5Roodenburg 4, 11 u. (le terr.); DSB 2Llsse 4, 12 u. (Llsse-terr.); AZL 2ASC 7. 11 u.: Foreholte 2—VVLV 3. 12 u. Jun. A. le kl.: Alph. Boys—Roodenburg (A>. 12 u.; Meerburg—LFC (A). 12 u.; DO COS—ASC (B). 12 u.: 2c kl. LFC (B) Lugd., 10.30 u.; TeyllngenRouw koop, 12 u. Voetbaluitslagen afd. Leiden lc klasse: GWS-RCL 1, RCL niet opgekomen, ASV 1Noordwijk 2 9—1. 2e klasse: Leiden 2—ASV 2 31. Junioren: RCLNoordwijk 2—6, Quick b. (B.)Ter Leedc 1—4. 2e klasse A. Berestcijn—Meerburg 2 19—0. De Bekerwedstrijden DEN HAAG, 25 Jan Voor de aanstaande bekerwedstrijden van de N.V B hebben zich reeds de volgende clubs der eerste klasse opgegeven: ADO. AGOVV AJax DHC, DWS. EDO. Fei.lenoord, 't Gooi, Haarlem, Heracles. Hermes-DVS, HSC, Longa. LSC, Maurits NAC, Quick <N.). RFC Roermond. Sparta, De Spechten. Velo- cltas, Willem 2, Xerxes De inschrijving blijft nog open tot Februari. Een lichtere Van Dam vond zijn vorm terug DEN HAAG 25 Jan. De tloofd- partij tussen Van Dam en Ellen, die promotor Wetemans gisteren ln het Gebouw voor K en W organiseerde was wel heel teleurstellend Na drie ronden bleek Dorus Eltcn een bloed uitstorting ln de neus te hebben ge kregen en wel zodanig, dat de dokter tot staken adviseerde Het meest opmerkelijke van deze partij was, dat Van Dam siechts 68 kg. woog. terwijl zijn normale ge wicht 72.5 ii 73 kg is. Van Dam is de weltergrcns (67 kg dus zeer dicht genaderd Wanneer hij inderdaad er in slagen kan het weltergewlcht te maken, zou dat voor hem van de grootste betekenis zijn. Hij zou dan immers op de duur tegen lichtere boksers kunnen uitkomen Het spreekt vanzelf, dat zijn grote stootkracht dan nog meer tot uitdrukking zou komen. Mogelijk vond de bijzonder grote bewegelijkheid, die hij in zijn partij tegen Elten aan de dag legde, reeds zijn oorzaak in zijn gewicht. Hij bokste bewegelijker en agressiever, dan we ln lange tijd van hem gezien hadden Elten. die ruim 7 kg. zwaar der woog. was niet bij machte de velo stoten te pareren en toen in de der de ronde een zuivere linkse hoek zijn neus trof. was hij genoodzaakt op te geven. Van Dam won op punten. De rest van de avond was ook nog al bloederig en ongelukkig. Jan de Pauw's oogblessure werd reeds in de tweede ronde door den harden vech ter Willy Quentemeijer opengeslagen, zodat het een bloedbad werd Toen De Paus ln de vijfde ronde ook nog zijn duim kneusde. Raf hij op. zodat Quentemeijer tot winnaar werd uitge roepen door technische knock out. Bloederiger nog was de ontmoeting van den zwaargewicht Gerard Mul der uit Groningen met Gerard van Loon (Den Haag) Beide boksers ver waarloosden hun dekking en... hun boksersprestlge. Zii hingen ronden- lang aan elkaar. Geen fraaie verto ning! Van Loon werd winnaar op punten. Ofschoon ook ln de laatste wed strijd van de avond rijkelijk bloed vloeide, was deze ontmoeting, tussen Harry Staal en Rudl Quentemeijer het aanschouwen tenminste nog waard. De Enschedese zwaargewicht, die een gewichtsnadeel van 10 kg. had. vocht als een leeuw en plaatste talrijke linkse hoeken en directen, zonder dat nochtans Staal bedreigd werd. Deze volgde zijn tegenstander als een schaduw en liet zijn moker slagen op het gezicht van Quente meijer dalen. Na zeven ronden, toen Harry Staal nog volkomen fit was. bleek Quentemeijer totaal leeggebokst te zijn. De dokter oordeelde het toen, wegens een oogblessure geraden, Quentemeijer te laten stoppen. Harry Staal won op punten. Propaganda voor de bokssport DEN HAAG. 26 Jan. Op Maan dag 31 Januari organiseert de Neder landse BokS-Bond In het Gebouw voor K. en W. In Den Haag zitn eerste beneflcewedstrljd. Het doel biervan ls tweeledig: ln cïe eerste plaats, propa ganda voor de bokssport; In de tweede plaats, het verwerven van de gelden, om die propaganda mogellik te maken. Bij deze wedstrllden zullen de beste Nederlandse amateurs ln de ring ver schijnen. Het wordt een soort wapen schouw tussen Zuid-Holland cn do Rest van Nederland, ech zuivere kracht meting ook. waaruit vastgesteld kan worden, welke Zuldhollandcrs In aan merking komen voor de nmateurkam- Dloensenappen ln April a s Zo zal b.v. Meerts in de ring verschtlnen tegen den Nederlandsen llchtgewlehtkampl- ocn Beekwilder uit Breda. B Brummer tegen den bantamkamploen Hessels. Verder zullen verscheidene boksers, die dezer dogen overgaan naar de beroeps klasse. er hun laatste wedstrlld als amateur boksen Het volledige programma luidt: ban- tamqewlcht: Van den Berg (Den Haag) Schnellder (Amsterdam). B Brum mer (Don Haoc)Hesscis (Haarlem); lichtgewicht: Breedveld (Rotterdam) Dlrk/wager (Amsterdam). Meerts (Den Haag)Beekwilder (Breda). De Waard (Rotterdam)— Prins (Gronin gen) weltergewlcht: H. Brummer (Den Haar)Mast (Groningen). Wijn gaard (Rotterdam)—Walrave (Amster dam); middengewicht: Busehgens (Den Haag)Schubart (Groningen), Oas (Den Haag)Groothuis (Amster dam); halfzwaareewlcht: Bakker (Gro ningen)Van Helmond (Hilversum) en Zwaargewicht: De Jager (Gronin gen)Wiedeman (Amsterdam). Voetbalprogramma Het voetbalprogramma voor Zon dag luidt: Eerste klasse, dis trict I: Hermes-DVSADO. Xerxes —De Volewijckers (terrein Sparta), HBSSparta. DWSStormvogels, DFC—EDO. District II: Haarlem— Emma, VSV—Blauw-Wit. AJax—VUC, Feijenoord—DHC. District III: PEO —Enschedese Boys. Tubantia—NEC, AGOVV—Wageningen, Quick—Hera cles. Enschede—Gö Ahead 'District IV: Eindhoven—Longa, Willem II— NAC. Maurits-MW. BW-Spekhol- zerhelde. Roermond—De Spechten. District V: Heerenveen—Achilles, Velocitas—LSC, Sneek—HSC. Veen- dam—Leeuwarden. Tweede klasse. District IA: HBC—Alkmaarse Boys, KFC—De Kennemers, OSV—ZFC, Alcmana Victrix— WFC, West-Frisi a—Sant poort. B: HerculesZeeburgia Vo- lendam—De Spartaan, Hilversum Vriendenschaar. DWVWatergraafs meer, AFC—HVC. District 11 A: Quick—U VS. UVV—Gouda BMT— HW, Velox—Elinkwiik B: CVV— Overmaas, UnltasCOAL. Neptunus -SVW, ÓDS—SVV District IV A: MirandaBleljerhelde, Groene Ster Kolonia, RKONSWaubachse Boyi, Kerkrade—Laura. Waubach—Lim- burgla; B: Almanla- Wit-Zwart, Slttardse Boys—Sittard. Weert— Sportclub Emma. Willem I—Heer, Standaard—Klmbria; C: VVV—Bra- bantia. Helmondia—Tivoh Kolping- SDWNEVELO; D: De Baronle- DNL—De Kanaries. Hero—WSC, Schljndel—TSC, TOP—RKTVV; E: Alliance—RBC, Vlisslngen—DOSKO.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1