HET DAGBLAD Zware afweergevechten in noordelijke sector VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Sowjet-pogingen mislukt tussen Pripet en Beresina Electricïteit uit de windkracht Quisling bij Hitier Beroeps- en hulpdienst bij de Landwacht Amokmaker te Kerkrade: twee' doden, vijf gewonden Dader door politie neergeschoten Reizen. De les van Poleiï Keuringen Duits weer mac htsbe richt Geslaagde luchtaanvallen op de landingsvloot bij Nettuno Landing bij Kertsj afgeslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 24 Jan. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Bij KerstJ gingen de bolsjewisten opnieuw tot tamelijk sterke aanval len over en probeerden zij tevens nieuwe strijdkrachten aan land te zetten. Zij werden met zware, bloe dige verliezen afgeslagen. In een penetratieplek zijn nog hevige ge vechten gaande. Tussen Pripet en Beresina misluk ten ook gisteren alle doorbraakpogin gen der bolsjewisten. In de zware af weergevechten van de laatste dagen hebben zich hier onder bevel van luitenant-kolonel Klasing het grena dierregiment 446 met de hieraan toe gevoegde bewakingsbataljons 738 en 793 en bet tweede bataljon van het grenadierreeiment 464 onder bevel van kapitein Emjnerling bijzonder onderscheiden. Ten noorden van Newel stortten herhaalde, door tanks gesteunde aanvallen der bolsjewisten in ons afweervuur ineen. Ten noordén van het Ilmenmeer en ten zuidwesten van Leningrad leveren onze troepen nog steeds een zware afweerstrijd. .Zij sloegen de met overmachtige strijd krachten uitgevoerde, de gehele dag voortdurende krachtige vijandelijke aanvallen af of vingen deze op. Hierbij werden alleen ten zuidwes ten van Leningrad 57 Sowjet-tanks vernietigd. In enkele sectoren wordt met binnengedrongen vijandelijke gevechtsgroepen verbitterd gestre den. Ten zuidoosten van Leningrad ontruimden onze troepen, door den vijand niet gehinderd, een vooruit springende bocht in het front en be trokken zij nieuwe, gereedgemaakte stellingen. Aan het Zuidrtaliaanse front mis lukten herhaalde sterke, over een breed front uitgevoerde, aanvallen van deü vijand na zware gevechten. In het landmgshoofd van Nettuno hebben zich nog geen grote gevechts handelingen ontwikkeld Vijandelijke verkenningsstrijdkrachten werden teruggeworpen. Duitse gevechts-, tor- Duitsland bespaart benzine BERLIJN. 25 Jan. De A.N.P.-cor- respondent meldt: Sedert geruime tijd worden in Duitsland windturbines ten behoeve van de industrie in serie gebouwd. Deze uitvindingen berusten op con structies van ingenieur Pilz, den zoon van een molenaar in Midden-Duits- land. Pilz vestigde voor het eerst de aandacht op zich in 1939, toen hij met een kleine windmotor de eerste prijs won in de Rijksberoeps wedstrij den voor ingenieurs. Hitier interesseerde zich persoonlijk voor de uitvinding er liet Pilz bij zich komen in Berlijn, waar op het dak van de Rijkskanselarij een demon stratie werd gegeven Met het model van een zijner constructies verlichtte Pilz toen de tweehonderdvijftig elec- trische lampen van de grote zaal dei- Rijkskanselarij Onmiddellijk werden hem alle mid-, delen en werkplaatsen ter beschik king gesteld, welke hij voor de ver dere ontwikkeling van zijn plannen nodig had Thans worden reeds in de fabrieken drie typen gebouwd, name lijk een zeshonderd watt windaccu. die voor de verlichting van kleinere gebouwen en barakken uitstekend ge schikt is. dan de tien kilowatt wind- motoren en de vijftig kilowatt wind turbine Al deze constructies leveren reeds stroom bij een windsterkte van twee meter per seconde, terwijl de vroegere constructies eerst bij vier meter per seconde functionneerden. Op het ogenblik neemt ingenieur Pilz proeven met een 1000 kilowatt pedo- en jachtvliegtuigen vielen de oorlogsschepen van de vijandelijke landingsvloot aan. Een torpedojager werd met zekerheid, een andere waar schijnlijk tot zinken gebracht. Een kruiser, een ander klein oorlogsvaar tuig en een landingsboot van 2500 b.r.t.' werden getroffen Boven het Italiaanse gebied werden door de luchtdoelartillerie en jagers 8 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. In de afgelopen nacht wierpen en kele Britse vliegtuigen bommen neer op West-Duitsland. Boven de bezette gebieden in het westen werden drie vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Reserve-luitenant ter zee Pollmann. commandant van een duikbootjager, heeft in de Middellandse Zee zijn tiende vijandelijke duikboot vernie tigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 24 Jan. In tegenwoor digheid van den Rijksminister en chef der Rijkskanselarij, dr. Lam- mers, en van den leider der Partij kanselarij, Reichsleiter Bormann, heeft de Führer den Noorsen minis terpresident. Quisling, voor een vrij langdurig onderhoud ontvangen. Een aantal belangrijke vraagstukken be treffende het Europese vasteland en de toekomst der Germaanse volken werd besproken in de geest van de gemeenschappelijke strijd. Vervolgens ontving de Führer ook de Noorse ministers Fugglesang, Lie en Whist, die in gezelschap van Quis ling waren. Van Duitse zijde waren Rijkscommissaris Terboven en de f4 -Obersturmbanntiihrer Neumann aanwezig. Luchtaanval op Sofia afgeslagen BERLIJN, 24 Jan. In de middag uren van 24 Januari hebben Ameri kaanse formaties bommenwerpers, beschermd door jagers, getracht op nieuw Sofia aan te vallen, zo wordt aan het D.N.B. medegedeeld. Afweer geschut en Duitse en Bulgaarse jagers bestreden de vijandelijke luchtstrijd krachten en dreven de aaneengeslo ten formaties reeds voor het berei ken van de Bulgaarse hoofdstad uit een. In de meeste gevallen werden de vijandelijke vliegtuigen daardoor ge dwongen zich van hun bommen boven open terrein te ontlasten. In de omge ving van Sofia ontstond slechts ge ringe schade. De doeltreffend opgetre den Duits-Bulgaarse luchtverdediging deed een reeks vijandelijke vliegtui gen ten offer vallen. Het is nog niet mogelijk vast te stellen hoeveel toe stellen neergeschoten zijn in verband met het dun bevolkte en onherberg zame terrein, waarboven zij vernield werden. Boven Hongarije Volgens hët Hohgnorse telëgraaf- agentschap is officieel gemeld, dat op de avond van 23 Januari Angelsaksi sche vliegtuigen uit westelijke rich ting boven het zuidwestelijke deel van het gebied bewesten de Donau ver schenen Op enige plaatsen werden bommen geworpen, die schade aan gebouwen aanrichtten. Persoonlijke ongelukken zijn niet te betreuren. Mutaties van prefecten in Frankrijk VICHY. 25 Jan. Zowel In Noord- als in Zuid-Frankrijk zijn, naar de Franse staatscourant mededeelt. 33 mutaties of benoemingen van prefec ten of onderprefecten geschied Voorts werden 11 prefecten uit beide zones krachtens de wet van 17 Juli 1940 ter beschikking gesteld. Ie JAARGANG No. 20 DINSDAG 25 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Ergens op een berg in Montenegro is een centrum der benden ontdekt. De pantserafweer maakt er korte metten mede. Ook een vijandelijke granaatwespen-stelling in een gehucht moet worden opgeruimd. (P.K. Thiede/Ho/St.) Het voorbereidende werk, dat nood- land en volk van haar taak gekwe- zakelijkcnvijze aan de oprichting ten. In bijzondere tijden echter wor- van de bij verordening van de 13e den bijzondere maatregelen vereist. November 1943 ingestelde „Land- De huidige bewogen tijdsomstandig- wacht Nederland" moest voorafgaan, heden met hun uitzonderlijk karak- heeft thans zijn beslag gekregen. ter van lasten en plichten voor enke- De Landwacht zal bestaan uit twee ling en gemeenschap maken zodanige diensten: een beroepsdienst en een bijzondere maatregelen nodig. On danks alle duidelijk betoonde en ge waardeerde loyaliteit is het bestsan- de politie-apparaat niet machtig ge noeg om afdoende op te treden tegen de voor Nederlandse begrippen onge kende duistere praktijken van sabo teurs en moordenaars; herhaaldelijk zijn er feiten voorgevallen, die de noodzakelijke rust in dit land in ergerlijke mate verstoren. Alle orde lievende en weldenkende Nederlan- landers wij mogen met zekerheid aannemen, dat deze 90 pet. der be volking uitmaken worden hierdoor ernstig verontrust en keuren deze toegespitste verhoudingen ten zeerste af. Zij beseffen maar al te zeer. dat hierdoor het welzijn van land en volk ten sterkste wordt bedreigd. Het is daarom ontoelaatbaar, dat een kleine minderheid door haar on bezonnen daden de geordepdc maat schappij in gevaar brengt. Dit kan niet langer getolereerd worden. Daar om is de Landwacht opgericht. Zij komt niet tegenover het bestaande politie-apparaat te staan, maar zal hiermede samenwerken in het belang van de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk. hulpdienst. Do beroepsdienst omvat een vast kacler en gekazerneerde eenheden, ter wijl de leden van de hulpdienst slechts ln hun vrije tijd hun dienst verrich ten zullen. De leden van de beroeps- en hulpdienst belde, zullen een gron dige politionele opleiding ontvangen, opdat de zekerheid verkregen wordt, dat zit alleen zonder onderscheid naar behoren de uit hun bevoegdheid voort- vloelende taak kunnen vervullen. Deze taak en bevoegdheid, zoals zij is vast gelegd bij verordening van den Rijks commissaris én nader bij beschikking van den Commissaris-Generaal voor de Veiligheid, ls dit zij nogmaals na drukkelijk vastgesteld van zuiver politionele aard. Dit ln tegenstelling tot de Landstorm Nederland, welke een militair karakter draagt. De taak van do Landwacht bestaat ln de on dersteuning van de normale politie ln haar opgave de orde en de rust van de Nederlandse bevolking te hand haven. Hiertoe ontvangen de leden naast hun practische opleiding ge degen onderricht in de voor polltle- organen noodzakelijke wetskennis. Nu moet de Landwacht allerminst beschouwd worden als een verleng stuk van de gewone politie, als een soort hulp-politie. Integendeel, zowel door den Rijkscommissaris, als door den Commissaris-Generaal voor de Veiligheid is de taak van de Land wacht nauwkeurig omschreven met: bescherm';^van het leven, en goed van nationaal-socialisten en de orde lievende bevolking, bestrijding van politieke moordenaars en saboteurs en beveiliging van de voedselvoorziening en van openbare Inrichtingen tegen overvallen en sabotage. Hierdoor treedt het eigen en bij zondere politioneel karakter van de Landwacht duidelijk op de voorgrond. Zij is, om zo eens uit te drukken, een gewapende nationaal-sociallstische be schermingsorganisatie van de Bewe ging, als uitsluitende draagster van de politieke wil van het Nederlandse volk. Het behoeft geen betoog, dat er aan een zodanige formatie dringend behoefte bestaat. De gebeurtenissen hebben dit voldoende bewezen. Dit alles wil evenwel niet zeggen, dat de Landwacht is opgericht, omdat de Nederlandse politie in haar taak tekort geschoten zou zijn, integen deel, deze heeft zich trouw en vol plichtsbetrachting ten -overstaan van Leden uit de W.A., P.O. en de Jeugdstorm, die daartoe krachtens hun lichamelijke .geschiktheid, ont wikkeling en leeftijd ln aanmerking komen, zullen, hetzij ln de beroeps dienst. hetzij ln de hulpdienst, opge nomen worden. Van allen wordt ver wacht. dat zij ln het besef van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van land en volk tot de Landwacht toe treden en dat zij bij de toekomstige vervulling van hun taak disciplinair handelen ln de hierboven geschetste geest. KERKRADE, 25 Jan. Een wildeman heeft Zaterdag in Kerkrade danig huisgehouden. Na dat zijn aanvallen, welke hem zelf ook turbine, die op een honderdvijftig MekfnVTweke01l'X'ntCwaarlde7zhnn meter hoge mast is ongesteld üieKen twee «ocien, waaronuer zijn broer, twee zwaargewonden en drie meter hoge mast is opgesteld. Met de eerste duizend aan de Duitse industrie geleverde turbines worden jaarlijks ongeveer twintig millioen liter benzine bespaard. De schadeloosstelling voor niet-Duitse arbeiders na luchtaanval BERLIJN, 24 Jan. Bij beschik king'van den eersten burgemeester is te Berlijn een vereenvoudigde pro cedure ingevoerd voor schadeloosstel ling van niet-Duitse arbeiders, die door. luchtaanvallen materiële schade hebben geleden. De schadeloosstelling geschiedt via het bedrijf, waar de buitenlandse arbeiders werkzaam zijn. De laatste dagen zijn 250 kisten met kostbare manuscripten, boeken en kunstschatten uit de verschillende bibliotheken van Rome naar Vati caanstad gebracht, waar deze onver vangbare werken tot de vrede be waard zullen blijven in de Bibliotheca Apostolica Vaticani. De chef van de Franse staat, maarschalk Pétain, heeft Maandag den Spaansen ambassadeur in Vichy, Lequerioa, en den Fransen consul- generaal in Barcelona. Hericourt, ont vangen. De Egyptische regering heeft in een officiële mededeling bekend ge maakt, dat Egypte is toegetreden tot het Atlantic Charter. In de volmachtencommissie van de nationale raad'heeft de leider van het politieke departement, een uitvoe rige uiteenzetting van de huidige in ternationale toestand gegeven, waar bij hij in het bijzonder aandacht schonk aan de positie van Zwitser land. Hij sprak ook over het vraag stuk van de normalisering der diplo matieke betrekkingen met de Sofvjet- Unie. lichtgewonden te betreuren. Een Kerkraadsc rechercheur was genood zaakt uit zelfbehoud den dader neer te schieten. Zondag is hij aan zijn verwondingen overleden. Eén en ander heeft zich als volgt toegedragen: De dader van deze moordpartij, zekere P. Bergsma, was in de loop van de dag danig onder de invloed van sterke drank gekomen en had reeds op diverse plaatsen metzijn dolk gedemonstreerd, door in deu ren enz. te steken, daarbij het drei gement uitende, dat hij iemand over hoop wilde steken. Het eerste slachtoffer was vrouw Rocks uit de Hammijnstraat, waar mede B. een verhouding had. welke verhouding de vrouw niet meer wenste voort te zetten. In haar wo ning bracht hij de vrouw diverse messteken toe. Zij vond nog de kracht om de naastgelegen woning binnen te lopen, alwaar B. haar nog volgde en waar zij stervend neen-iel. De broer van den dader, H. Berg sma en een zekere Mantinck. wilden de vrouw te hulp snellen, doch wer den op hun beurt door den wilde man aangevallen. Daarbij stak hij zijn broer liefst een tiental malen; Mantinck werd ernstig gewond aan pols en been. Daarna ging hij op weg naar de molen van Van Engelen, alwaar vrouw B. probeerde de politie op te bellen. Vóór het echter zover kwam, was zij reeds door B. neergestoken De molenaar kwam nog toegelopen, werd eveneens aangevallen en kreeg ook enige messteken in borst en schouder. Het dienstmeisje, dat on bewust kwam binnenwandelen, wist door een snelle vlucht nog juist het vege lijf te redden. Hierna keerde de dader weer terug naar de Ham mijnstraat, waar hij zijn broer, die stervende op de grond lag, passeer de. Hij keek echter niet eens naar hem om. Hier ontmoette hij de vrouw van den zwaargewonden M. Deze vluchtte bij het zien van B. in de woning van S. De dader ging haar achterna, vernielde daar de ruiten en trapte de deur in. S en vrouw M. gisten zich door de vlucht te redden. Op straat stonden drie personen nieuwsgierig te kijken, welke nieuws gierigheid zij ook bijna met de dood moesten bekopen. B. kwam op hen af en stak zekeren J., een zwakzin nige in de rug. W. wist te vluchten; hij kreeg alleen een messnede in zijn jas; vrouw B. liep verschillende steken in haar arm op. Nu *was het de beurt aan de wo ning van zijn broer. Diens vrouw had reeds het één en ander gehoord en sprong van angst uit het raam. Hierna verdween de dader. Onmiddellijk kwamen geestelij ken, dokters en politie in de weer, om de slachtoffers medische en geestelijke bijstand te verlenen en den dader te achterhalen. Eén der gewonden gaf in het ziekenhuis, waar allen heen ver voerd waren de wens te kennen, een rechercheur te spreken. Rechercheur Jansen, begaf zich op weg en kwam in de hal van het ziekenhuis pardoes en geheel onverwachts tegenover den ver oorzaker vin al deze ellende te staan. Direct verdween de hand van B in zijn broekzak, met de bedoeling weer zijn mes te trek ken. De rechercheur greep hem toen vast. doch B. wist zich los te rukken, waarop de politieman zijn revolver trok en hem ..Han den omhoog" toeriep. B. stoorde zich hier niet aan en kwam met het mes op den rechercheur af. Deze schoot toen op den man, doch nog kwam hij toelo pen, waarna de rechercheur een tweede schpt loste, hetgeen den dader in Het hoofd trof. Zondag is Bergsma aan deze verwondin gen bezweken. Buiten den dader overleden nog zijn broer II, Bergsma, een vrouw Rocks, gescheiden echtgenote van J. Noorbeck. Zwaar gewond werden: vrouw A. C. Brenig, echtgenote van R. Postma en H. Mantinck. Licht gewond werden J. van Engelen, W. de Jonge en vrouw M. C. Bullcs, ge boren Cool. De dader stond bij de politie on gunstig bekend. Hij is reeds eerder wegens messenstekerij veroordeeld. De lijken der slachtoffers zijn in middels door de justitie vrijgegeven. V.S. erkennen regering van Bolivia niet STOCKHOLM, 24 Jan. De Ame- rikaanse ambassadeur in La Paz is, naar de Britse berichtendienst meldt, uitgenodigd naar de Ver. Staten terug te keren. Voorts meldt de ge noemde berichtendienst, dat Maan dagavond in Washington een door het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken uitgegeven verkla ring is gepubliceerd, waarbij de Ver. Staten weigeren het nieuwe Boli viaanse regime te erkennen. In deze verklaring beweert de Ame rikaanse regering, dat revolutlonnaire en de geallieerde zaak vijandig gezin de groepen complotten smeden tegen de Amerikaanse regeringen, die strij den voor de verdediging van het wes telijke halfrond tegen een „agressie van de Spil". De omstandigheden van do regeringsomwenteling ln Bolivia op 20 December 1943, zo wordt ln de officiële verklaring van Washington gezegd, moeten met de hiervoor ge noemde revolutlonnaire groepen ln verband worden gebracht. Het betreft hier een actie, die door de „algemene revolutlonnaire beweging ten uitvoer ls gelegd en ten doel heeft het actie gebied dezer beweging steeds verder op het Amerikaanse continent uit te breiden. De Amerikaanse regering ls door deze ontwikkelingen, ln het licht van de inlichtingen, die uitgewisseld zijn tussen de Amerikaanse republie ken. gekomen tot een negatief stand punt ten aanzien van de erkenning der tegenwoordige „revolutlonnaire Junta" ln La Paz. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft het volgende officiële commentaar gegeven op de verklaring betreffende Bolivia: „Deze verklaring betekent geen economische Isolering. Gesteld echter het geval, dat andere Amerikaanse republieken de door de Ver. Staten Ingeslagen weg volgen, dan zou deze maatregel onge twijfeld een diplomatiek isolement ten gevolge hebben." Naar de Britse berichtendienst uit Caracas meldt, heeft de Venezo laanse regering medegedeeld, dat zij de nieuwe Boliviaanse regering niet erkent. Tegelijkertijd heeft de Vene zolaanse zaakgelastigde te La Paz order gekregen, naar Caracas terug te keren. Ook Brazilië en Costa Rica hebben besloten de nieuwe regering van Bolivia niet te erkennen. Toenadering tussen Green en Lewis GENEVE. 24 Jan. De ..Daily Ex- press" meldt dat de betrekkingen t lissen de Amerikaanse vakvefeni- gingsleiders Green en Lewis, die acht jaar niet met elkander gesproken hebben, hervat zijn. Zij hebben een geheim onderhoud gehad, over welks resultaten nog niets bekend is. Zoals bekend verliet John Lewis ln 1935 met zijn mijnwerkers de door Green geleide American Federation of Labor en stichtte hij de C.I.O. In 1940 verliet Lewis ook de C.I.O., daar hij tijdens de verkiezingscampagne verklaard had, zijn functie te zullen neerleggen, wamieer de door hem ver bitterd bestreden Roosevelt in No vember 1940 zou worden herkozen. Vroeger begon men een verhaal als dit met vlak onder de Jcop" tussen haakjes te vermelden: (His torisch). Dit dan het historische verhaal van den Haagsen meneer die Maan dagmorgen, voor zijn -plezier even op en neer naar zijn zusier in Utrecht zou. Hij vocht als een leeuw en hij stond als een haring. Hij kwam dus inderdaad in de trein en bleef niet achter op het perron, in bedwang ge houden door chef en politie. En hij kwam óók in Utrecht aan, maar vraag niet hoe. Daar raakte hij in een tunnel. Hij werd meegesleurd in een woelende, dringende, vechtende menigte, be hoefde geen voet te verzetten, werd ergens naar binnen gedrongen en, na drie kwartier staan en sputteren (maar iedereen sputterde op dat achterbalcon, dus niemand lette spe ciaal op hem) weer naar buiten ge perst. Hij geraakte nu in een Amster damse tunnel, wal hij nog juist kon zien aan een bioscoopreclame en zat toen plotseling, of hij wilde of niet, in een trein voor Den Haag en hij was nog vóór koffiedrinken bij zijn vrouw terug. Alleen was het jammer, dat hij alle knopen van zijn kleren miste en dat hij een paar brandgaatjes in zijn enige goeie overjas had. JU aar gelukkig heb je je benen en armen nog", zei zijn mouw en dat is meer dan menig treinreiziger, die in Den Haag wilde instappen van zichzelf kan zeggen. (De zachtaar dige omdringers werken daar nog wel eens iemand onder een rijdende trein.) Ondertussen was het niet noodza kelijk, dat die meneer op die Maan dagmorgen naar zuster in Utrecht op en neer ging. En behalve deze heer zaten er nog twee of driehon derd persende en dringende mensen in de trein, voor wie de reis evenmin absoluut noodzakelijk was. Waarom reizen die lieden? Waar om dringen, stompen, vechten zij mee? Waarom laten zij zich knopen afrukken of onder de wielen van de nog niet geheel stilstaande trein drukken? „Het is de zwevende koopkracht' zegt mijn vriend, de econoom dr. L. Goedzak. „De mensen kunnen maar weinig eten en kleren meer kopen. En toch moet het geld hun de-zak uit zweven en zweven zij dus zaken binnen, die nog „vrij" zijn, zoals bioscopen en treinen." In de bioscopen lijkt mij de zwe vende koopkracht heel genoegelijk thuis. Maar in de overbelaste trei nen, die er in de allereerste plaats voor moeten dienen om mensen vlug en veilig, en zonder dagelijkse wor stelwedstrijden, naar hun econo misch noodzakelijk werk te brengen, lijken mij deze zwoegende, zweten de, zwevende koopkracht-slachtoffers lichtelijk overbodig. Vroeger stond men in de treinen gaarne op voor oude dames en heren. Maar sinds ons telkens de twijfèc be sluipt of deze renteniers, die veel beter rustig thuis konden zitten, noodzakelijke medereizigers zijn. dan wel zwevende-koopkracht-verbruikers, is ook die beleefdheid verkoeld. Te recht. Eerst plaats voor wie beslist moeten reizen Dan pas voor wie geld te veel hebben, maar die men liever in een cake-walk elkaar zou zien vertrappen dan in een trein. Onlangs zijn voor kinderen alom kleine kermissen met zweefmolens etc. ingesteld, waar de kleintjes hun geld kwijt kunnen en zoet zijn. Zijn die zweefmolens ook niet iets voor de zwevende koopkracht? TIJL. Bulgaarse staatsgendarmerie SOFIA, 24 Jan. De ministerraad heeft besloten, een staatsgendarmerie op te richten. Dit wordt een soort mili taire politie, die rechtstreeks verant woordelijk ls aan den minister van binnenlandse zaken. Zij zal bestaan uit infanterie, cavalerie en gemotoriseerde formaties, met een eigen Rode Kruls- dlenst en intendance. Haar taak ls, de strijd aan te binden met elementen, die de staat vijandig gezind zijn, op standen te onderdrukken, tegen do staat gerichte betogingen te verhinde ren en terroristische groepen te vernie tigen; zij zal gelijk gesteld worden met het leger. Amerikaanse fabriek overgenomen STOCKHOLM, 24 Jan. President Roosevelt heeft, naar de Britse be richtendienst meldt, het ministerie van Marine opgedragen, de wapen fabrieken van de York Safe and Lock Company in Pennsylvanië te bezetten en in eigen beheer te nemen, aange zien de onderneming „op onbevredi gende wijze geleid" wordt. De firma heeft oorlogsorders ten bedrage van 100 millioen dollar. Kindertransport loopt op mijn ROME, 24 Jan. Een Sowjetrus- sisch schip, dat een transport Ita liaanse kinderen aan boord had en naar Iran onderweg was, is bij het Suez-kanaal in een Engels mijnen veld geraakt en ten onder gegaan. Tot op heden is nog niet bekend, hoe veel kinderen bij deze ramp om het leven zijn gekomen; aan boord waren 750 kinderen, variërende van 5 tot 15 jaar. Meer dan dertig mille in één week DEN HAAG. 25 Jan. In de week van 1015 Januari '44 ls voor onze minder bedeelde volksgenoten een bedrag van meer dan dertig mille, n.l. 134.531.16 bijeengebracht bulten col lectes om. Dit bedrag bestaat uit gif ten van een paar gulden tot één van vierduizend gulden. De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat de aanvragen voor de tweede uitkering van Winterhulp on herroepelijk 31 dezer sluit. Adreswijziging Krankenkasse DEN HA'AG, 25 Jan. Sinds 20 Januari is de Dienststelle van de Deutsche Krankenkasse niet meer ge vestigd Nieuwe ParkJaan 70, doch Kortenaerkade no. 1 bij het Piet Hein Plein. Het nieuwe telefoonnummer is 183112. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG, 25 Jan. Bij de heden gehouden trekking van de Staatsloterij zijn de volgende hoofd prijzen gevallen: ƒ1000 16856, 21206; ƒ400 9108, 21673; 200 10349, 14253; 100 1270, 1456, 2774, 4811, 7625. 9570. 11366, 12133, 14216, 15604, 19124, 20148, 20803, 20958. Eden. de Engelse minister van Buitenlandse Zaken, heeft van de Poolse regering catego risch geëist, dat zij zich voortaan zal onthouden van het publice ren van een standpunt ten aan zien van de Pools-Russische grenskwestie. Daarmee is dit conflict binnen het geallieerde kamp practisch opgelost. Noch het verzet van de uitgeweken Poolse regeling, die zich in meer derheid tegen het Engelse btfvel wil verzetten, noch de grote on rust onder de. over de hele wereld verspreide Polen, kunnen hieraan iets veranderen. Amerika verklaarde zich be reid in het conflict te bemidde len, naar men zei, om de mil- lioenen Polen, die in vroeger ja ren naar dat land trokken, niet te ontstemmen. Moskou gaf ech ter-op een desbetreffend voorstel niet eens antwoord. De machtige minister van het land van de on begrensde mogelijkheden had zijn plicht gedaan, de Polen stonden in het zonnetje en de angst voor het niet herkiezen van Roosevelt bleek verdwenen. Blijkbaar beseft men zelf ook, dat dit meer een kwestie van dollars dan van Polen is. Voor Engeland lag de zaak wat moeilijker. Er bestaat tussen dit land en de Poolse staat altijd nog een garantieverdrag waarbij Engeland de Poolse grenzen ga randeert. Dit verdrag, dat geslo ten werd om uit het geschil om Danzig een motief te kunnen putten om in de oorlog te gaan, loopt eerst in de loop van deze zomer af en het zou voor de rust van de gentlemen van belang ge weest zijn de Poolse Staat niet in stukken te hakken, voordat zij zich formeel van de plechtig aangegane verplichtingen had den kunnen bevrijden. De heren in Londen weten, dat een goede naam geld waard is en dat het hooghouden van de fictie dat Engeland voor de kleine naties vecht een rijke winst voor de eigen zaak betekent. Men was dan ook in Londen eerlijk ont stemd over de bruutheid waar mee de Sowjet-Unie haar zaken afhandelde. Had men na de koop tijdens de conferenties te Mos kou en Teheran althans niet mo gen verwachten, dat de Sowjets de oude beproefde zakenstijl in acht zouden nemen door alle ge voeligheden, naar de vorm al thans, te ontzien? Het geval Polen heeft de Engel sen zonder twijfel dieper getrof fen dan zij zelf op het ogenblik kunnen zeggen. Niet de aanspraak Wie kent dezen man? DEN HAAG, 25 Jan. De Hoofd inspecteur der Staatsrecherche te 's-Gravenhage, chef Inspectie II-A, verzoekt bekend te worden gemaakt met de identiteit van den man, wiens foto hierbij is afgedrukt. Zijn signalement luidt als volgt: 35 k 40 jaar oud, lang 1.71 meter, hoog voorhoofd, donkerblond haai en wenkbrauwen, lichtgrijze ogen, rechte neus, kleine mond. dunne lip pen. in bovengebit rechts een gouden tand, spitse kin, geen baard of kne vel, ovaal gezicht, tenger postuur. Geeft de indruk van Indische afkomst te zijn. Hij is gekleed met donkerbruine overjas bruingrijs gestreept colbevfc- costuum, zwarte Jage schoenen (slecht), bruine sokken, blauwgrijs gestreept overhemd, witte slappe boord met roodbruin gespikkelde das, blauwgrijsrood geblokte wollen shawl en korte onderpantalon. Droeg geen pet of hoed. Voornoemde hoofd-inspecteur ver zoekt hun. die omtrent dezen man inlichtingen kunnen verstrekken, zich te melden aan zijn bureau, Alexan- derplein 16, Den Haag. op Oostelijk' Polen is daarbij voor hen het ergste. Alleen het feit, dat de Poolse grens na een ge allieerde overwinning ongeveer volgens de Curzonlijn zou lopen, een lijn dus, die in vroegere tijden eens door een Engelsman is aan gegeven, maakte deze regeling ongetwijfeld voor vele Britten aanvaardbaar. Het ergste is juist, dat de machtige bondgenoot in het Oosten niet bereid blijkt te zijn de Westerse spelregels over te nemen. Daarmee echter vervalt de hele basis voor een vrede zoals de Engelse leiding zich die had voorgesteld. Engeland is uitge trokken om het liberaal-kapita listisch systeem opnieuw in de wereld te bevestigen, zij het wel licht in een nieuwe, voor den arbeider minder schrijnende, vorm. Daartoe moest de socialis tische revolutie, zoals die zich in Duitsland openbaarde, worden neergeslagen, omdat deze bij ver dere ontplooiing zulk een zuig kracht zou uitoefenen op de om liggende volken, dat ook daar het systeem zou worden doorbroken. Thans moet Engeland ervaren, dat zelfs na de zozeer gehoopte nederlaag van Duitsland de eigen wensen een droom moeten blijven. Na deze oorlog zal Engeland de eigen problemen niet meer kun nen oplossen ten koste van andere volken. De angst voor de sociale revolutie dreef het in de strijd. Door deze strijd echter zal het ëen periode van sociale nood tege moet gaan. die oneindig veel moeilijker zal zijn op te heffen dan vijf jaar geleden. Naarmate de oorlog voortschrijdt, zullen de spanningen in het eigen land toe nemen en zullen ook steeds meer kleine bondgenoten tot het besef komen, dat een verbinding met Engeland slechts de eigen onder gang kan betekenen. De Polen hebben hun koude douche gehad. Poolse kringen in Ankara geven onverholen blijk van hun grote verbittering over het verraad aan hun volk. Zij leggen er de nadruk op. dat Polen nooit in de oorlog gegaan zou zijn, wanneer het daartoe door Engeland niet zou zijn verleid. Op dit moment zou den zij graag iedere band met de geallieerde oorlogsleiding door snijden. Voor Polen is het echter te laat. Maar er zijn andere vol ken, die het drama met open oren gevolgd hebben. De les. dat in deze tijd ieder volk op eigen ver antwoording het socialisme heeft te verwezenlijken om in de nieuwe volkerengemeenschap, die temid den van het obrlogsgeweld ont staat, te kunnen ingaan, wordt door steeds wijder kringen begre pen. Burgemeesters benoemd DEN HAAG, 25 Jan. Het Rijks commissariaat deelt mede: De commissaris-generaal voor Be stuur en Justitie heeft tot burgemees ters benoemd: den burgemeester H. Sieling te Usquert, met eervol ontslag uit deze functie, tot burgemeester van Appingedam, den gemeente-ambte naar G. Musegaas te Velsen tot bur gemeester van Noordwijk, den refe rendaris H. Moot te Velsen tot burge meester van IJsselstein (Utrecht), den heer R. H. Schregardus te Breda- Dorst tot burgemeester van Waalre, den heer H. Winkler te Haarlemmer- liede tot burgemeester van Haarlem- merliede en Spaarnwoude, den heer D. Langereis te Rijswijk tot burge meester van Abbenbroek, Oudenhoorn en Zuidland, en den waarnemenden burgemeester J. de Graaf te Kantens tot burgemeester van deze gemeente Nieuwe „speciale punten" voor keukengerei DEN HAAG, 25 Jan. De distributie- diensten brengen met ingang van 1 Februari 1944 nieuwe speciale pun ten voor keukengerei in omloop, welke roodgekleurd zijn en evenals de oude punten de opdruk „keukengerei extra" dragen. De -oude, in blauwe kleur uit- gevoerde speciale punten worden van bovengenoemde datum af niet meer uitgegeven, doch de reeds in omloop zijnde oude punten behouden haar geldigheid. Handelaren in metalen huishoudelijke artikelen en keukenge rei dienen de beide soorten punten in een veelvoud van 100 met een mini mum van 100 punten op afzonderlijke vellen bij de distributiediensten In te leveren. EINDHOVEN, 25 Jan. Zaterdag avond reed in het onderdeel Acht een autobus met werklieden door tot nog toe onbekende oorzaak met een flinke vaart tegen een der langs de weg staande bomen, waardoor de auto aan de voorzijde geheel in elkaar gedrukt werd en alle inzittenden letsel oplie pen. Vier passagiers werden zo ernstig verwond, dat zij in zorgwekkende toe stand naar een ziekenhuis overge bracht moesten worden. Twee hunner werden vervoerd naar het ziekenhuis te Best, twee anderen naar het Bin nengasthuis te Eindhoven. De andere inzittenden konden later, na ter plaatse verbonden te zijn, naar hun woningen worden vervoerd. De politie stelt onderzoek in naar de oorzaak van dit ongeval. Humoristische adresverandering De Wilhelm Busch-maatschappij te Hannover, die bij een terre uraan val haar gehele archief en museum ver loor gelukkig waren vele originele werken voor die tijd reeds in veilig heid gebracht heeft ook na dit grote verlies haar onverwoestbare hu mor bewaard. Op de puinhopen van het vernielde huis staat thans een bord met het volgende vers: Hier siehst du ihre Triimmer rauchen. Der Rest is nicht mehr zu ge- [brauchen. Wir sind gesund und hausen in Mechtshousen. Naar deze plaats, waar de dichter Wilhelm Busch de laatste jaren van zijn leven doorbracht, heeft de maat schappij haar arbeidsveld verlegd. Op tachtigjarige leeftijd is te Oslo overleden de Noorse schilder Edvard Munch; een navolger van den im pressionist Christian Krogh; later tot het expressionisme bekeerd. De ope ning van een tentoonstelling zijner werken te Berlijn ln 1892 veroorzaakte een zo hevig schandaal, dat de expo sitie moest worden gesloten. In Noor wegen teruggekeerd, verstilde hij zijn schilderstijl tot een natuurlijke reali teit. Het r/f-Ersatzkommando deelt mede: iedere gezonde Nederlander, in de leeftijd van 1746 Jaar. kan zich aan melden, ten einde gekeurd to wordeD voor: De Watten-ff. //-Wachtbataljon ln Amersfoort, Landstorm Nederland, Krlcgsmartne en de GermaaDse U in Nederland- Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen eto. Personen, tassen 1930 jaar, die RAADHUIS TE LEIDEN. Ook voor het behoud van deze Nederlandse cul tuurwaarden strijden onze Nederland se vrijwilligers. (Foto GL/H) aanmcldlng9pl!chtlg zUn voor de te werkstelling. kunnen zich eveueens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. orncier in de Warren- u Kan leder worden, die na minstens een laar diensttijd zijn geschiktheid voor de oriiciersopleidtng aeeit oewezen Zijn schoolopleiding Ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijd: Ka rakter gedrag prestatie 26-1-44 914 uur. Den Haag, Die rentuin, Benoordenhoutseweg. De verduistering begint heden om 17.30 en eindigt om 8.30 uur. Maan op 8.26, onder 17.07 unr. 25 Jan. N M., 1 Fcbr. E K.. 9 Febr. V.M., 17 Fcbr. L.K., 24 Febr. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1