HET DAGBLAD Landingstroepen bij Nettuno bestreden VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Het moreel van de Berlijnse bevolking is niet gebroken De „Lerriming-trek". WEfgSPORT 'KAMPEN Duitse weermachtsberichten Hevige strijd tussen Pripet en Beresina Met opgewektheid doet men zijn plicht in deze benarde tijd „Al te christelijk" en Na de landing bij Nettuno a.s. studenten? HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 23 Jan. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Terwijl in het gebied van Kirowo- grad de gevechtsactie weder wat levendiger werd, beperkte de vijand zich in het overige zuidelijke deel van het oostelijk front tot plaatselijke ondernemingen, die zonder succes bleven. In het gebied van Sjasjkow werden bij de zuivering van heroverde ge bieden in de tijd van 18 tot 22 Janu ari meer dan duizend gevangenen binnengebracht. 45 pantserwagens. 57 stukken geschut en talrijke andere wapens buitgemaakt of vernietigd. Tussen Pripet en Beresina duurt de af weerslag met toenemende hevigheid voort. Nieuwe doorbraakpogingen der bolsjewisten werden in zware heen en weer golvende gevechten met bij zonder doeltreffende steun van onze artillerie verijdeld; enkele penetratie- plekken afgegrendeld. Ook ten noorden van het Ilmen- meer zetten de bolsjewisten hun aan vallen met sterke strijdkrachten voort. Deze werden met grote ver liezen voor den vijand afgeweerd. Om een penetratieplek wordt nog verbit terd gevochten. Ten zuidwesten van Leningrad verijdelden onze troepen in harde gevechten ook gisteren alle door braakpogingen der bolsjewisten en schoten zij twintig vijandelijke pant serwagens stuk. In de westelijke sector van het Zuid-Iitaliaanse front viel de vijand na krachtige voorbereiding door ar tillerie opnieuw onze heuvelstellingen aan. Hij werd met zware verliezen afgeslagen. Vijandelijke pogingen over de Gari te trekken stortten door het geconcentreerde vuur van onze artillerie ineen. 500 gevangenen wer den binnengebracht. In dc ochtenduren van de 22ste Januari landden Brits-Amerikaanse troepen aan weerszijden van Nettuno aan de kust van de Tyrrheense zee. De tegenmaatregelen zijn gaande. De luchtmacht bestreed de vijandelijke landingsvloot met succes, bracht vier grote landingsschepen van tezamen 12.000 brt. tot zinken en beschadigde acht grotere vaartuigen en verschei dene landingsfioten zwaar. In luchtgevechten en door lucht doelartillerie werden in 't Italiaanse gebied dertien vijandelijke vliegtui gen neergeschoten. Weermachtsbericht van Zaterdag Zaterdag luidde het Duitse weer machtsbericht: Tussen Pripjet en Berezina heeft de vijand zijn aanvallen versterkt. Hij werd in zware gevechten afge slagen. Ten noorden van Newel werden ook gisteren herhaalde sterke aan vallen der bolsjewisten afgeslagen en plaatselijke penetraties afgegrendeld. Aan de zuidelijke oever van het Ilmcn-meer sloegen onze troepen een door de bolsjewisten gevormd lan- dingshoofd in een snelle tegenaanval uiteen. Ten noorden van het Ilmen-meer bleven herhaalde Vijandelijke aanval len zonder succes. Ten zuidwesten van Leningrad wer den nieuwe met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten ondernomen doorbraakpogingen van de bolsjewis ten verijdeld. In het hoge noorden sloegen Hes- sens-Thiiringse grenadiers in het moeilijke bosterrein van Noord-Fin- land een vrij sterke aanval met bloe dige verliezen voor den vijand af en maakten talrijke gevangenen en buit In het westelijke deel van het Zuiditaliaanse front hebben de zwa re afweergevechten een uitbreiding ondergaan. Verscheidene na krachti ge voorbereiding door de artillerie ondernomen vijandelijke aanvallen werden bloedig afgeslagen; een plaatselijke penetratie werd afge grendeld. Onze tegenaanval ten noordoosten van Minturno maakt ondanks het taaie vijandelijke verzet goede vorderingen. Formaties Britse bommenwerpers vlogen in de afgelopen nacht boven het Noordwest-Duitse en Midden- Duitse Rijksgebied. De onmiddellijk krachtig ingrijpende Duitse luchtver dediging verhinderde hun geconcen treerde aanvallen te ondernemen. In enkele plaatsen, vooral in Maagden burg ontstonden geringe verliezen aan mensenlevens en schade in woonwijken Volgens de totdusver ontvangen rapporten werden 61 Britse bommenwerpers vernietigd. Bovendien verloor de vijand overdag boven de bezette gebieden in het westen 7 vliegtuigen. Sterke formaties van de Duitse luchtmacht vielen in de nacht van 21 op 22 Januari in verscheidene gol ven Londen aan Talrijke zware branden werden waargenomen. In het oosten De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: In de noordelijke sector van het oostelijke front duurt het Sowjet- russische offensief met onvermin derde kracht voort en alleen ten noorden van het Ilmenmeer is de hevigheid der aanvallen ten opzichte van de voorgaande dagen wellicht iets verminderd. Daarentegen heb ben de strijdkrachten van het rode leger, die enerzijds van Oranien- baum. anderzijds van Leningrad uit oprukten zich thans verenigd en ten einde te voorkomen, dat de Duit se troepen die de kuststrook tussen de beide steden bezet hielden, om singeld zonden worden, zijn deze teruggetrokken op nieuwe stellingen teh zuidwesten van Leningrad. Deze stad ligt. nog steeds onder het be reik van het belegeringsgeschut-, hetgeen van Duitse zijde als bewijs wordt aangevoerd, dat het prijsge geven terrein van beperkte om vang is Uit nadere berichten blijkt, dat het vooral het massaal gebruik van artillerie door de Sowjets is geweest, dat de Duitsers heeft genoopt te wijken. Men waarschuwt er hier voor, een al te grote betekenis toe te kennen aan de resultaten, die het rode leger in het begin van zijn nieuwe offensief heeft behaald, daar het front nog ongeschokt is. Het ver loopt thans in een halve cirkel van een punt ten westen van Oranien- baum tot zuidelijk van Leningrad. Vooralsnog schijnt dus het enige re sultaat voor de Sowjets hierin te be staan. dat zij de omsingeling van Leningrad enigszins hebben verlicht. De landing Over de landing in Italië bericht de A.N.P.-correspondent te Berlijn: De landing, die op de gebruikelijke wijze door voortdurende luchtaan vallen op belangrijke punten in het gebied der invasie voorafgegaan was en door marine en luchtstrijdkrach ten werd ondersteund, vond plaats bij Nettuno, ten noorden van de Pontijnse moerassen en ongeveer vijftig kilometer ten zuiden van Rome gelegen. Het feit, dat frontale aanvallen op de Duitse stellingen de geallieerde opmars weinig verder hebben ge bracht, is volgens de Duitse opvatting ongetwijfeld een factor, die van in vloed is geweest op het besluit, thans een landing in de rug der Duitse stel lingen te- ondernemen Naast de Amerikanen, die, naar men zich zal herinneren, onlangs van het front waren teruggetrokken, nemen Engelsen en Fransen aan de landingsoperaties deeL Ie JAARGANG No. 19 MAANDAG 24 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 Postbus 65 In de harde en verbitterde gevechten in het gebied van Newel, heeft het Duitse zware luchtdoelgeschut opnieuw zijn grote kracht bewezen. Dank zij zijn gemakkelijke verplaatsbaarheid, konden den vijand vele diepe wonden worden geslagen. Men ziet hier een stuk 8.8. c.m. Flak op weg door het winterlandschap naar een nieuwe stelling. (P.K. Kramm/St.) Malan's beginselen voor een vredesverdrag STOCKHOLM, 22 Jan. Reuter meldt uit Kaapstad, dat de oppositie leider in het Zuid-Afrikaanse parle ment, dr. Malan, heden bekend heeft gemaakt, dat hij Dinsdag a.s. in het nieuwe huis van afgevaardigden een voorstel zal indienen, waarin zekere beginselen voor een vredesverdrag worden bepleit en de oprichting van een onafhankelijke Zuid-Afrikaanse republiek wordt geëist. In het voor stel wordt tot het huis het verzoek gericht te verklaren, „dat ieder oor logsdoel, dat er op neerkomt Euro pese landen te vernielen Qf te ver minken, in tegenstelling staat tot de ware belangen van Europa en de West-Europese beschaving, aangezien deze landen een bolwerk tegen de communistische vloedgolf vormen". Geallieerde benoemingen STOCKHOLM, 23 Jan. Naar de Britse berichtendienst meldt, is te Londen officieel medegedeeld, dat ge neraal Elsenhower het opperbevel over het Amerikaanse leger op het Europese oorlogstoneel op zich neemt, naast zijn functie van opperbevelheb ber van het expeditiecorps der geal lieerden. Elsenhower heeft generaal-mejoor Lee benoemd tot plaatsvervangend op perbevelhebber van het Amerikaanse leger op het Europese oorlogstoneel, met behoud van zijn functie van gene raal van de ravltalllerlngsdlenst van het Amerikaanse leger op dit oorlogs toneel. Generaal-majoor Bedell Smith Is benoemd tot chef van de staf van het Amerikaanse leger op het Euro pese oorlogstoneel, met behoud van zijn functie van chef van de staf van het algemene hoofdkwartier van het geallieerde expeditiecorps. Bommen op Castel Gandolfo ROME, 23 Jail. Anglo-Ameri- kaanse bommenwerpers hebben Za terdag opnieuw talrijke kleinere plaatsen in Midden-Italië met brand en brisantbommen bestookt. Een vrij groot aantal bommen wierpen de vijandelijke terreurvliegers op de bekende in de nabijheid van Rome gelegen zomerresidentie van den paus, Castel Gandolfo. De stad liep zware schade op. D werkt met een aanzienlijk grotere hoeveelheid paperassen dan de Ne derlandse. En als je vier dagen in de Rijkshoofdstad woont en toch al met stapels papieren voor alles en nog wat in je binnenzak loopt valt het niet mee, uit de chaos een beetje wegwijs te worden. Als je het een maal weet, is het waarlijk gemak kelijk genoeg, maar éér je het weet... Daar is Frau Felirmann, sinds twee dagen mijn groentevrouw. Zij is groot en dik en heeft iets moederlijks in haar gebaren. En als zij mij ziet worstelen met mijn portefeuille vol kaarten voor brood, suiker, vlees, aardappelen en de hemel weet wat al meer, komt zij van achter haar toon bank vandaan en zegt met iets bui tengewoon hartelijks in haar stem: „Na junger Mann, lass' mal sehen." Zij brengt al mijn spulletjes in orde, zo zorgzaam als waren de kaar ten vsn haar zelf. stempelt en scheurèi\ stopt mijn tas vol met aardappelen, een rode kool en wat uien. En het blijft „junger Mann" voor en na, zij bemoedert mij zo heerlijk en ik ben nu toch zo erg piepjong niet meer en bovendien flink uit de kluiten gewassen, maar Frau Fehrmann noemt met onver stoorbare gemoedsrust iedereen be neden de vijftig „junger Mann" of als het dames zijn, „mein liebes Kind". Deze goedmoedige vrouw staat in een winkel, waar de hele dag de tocht doorheen giert. Toch zitten er geen ruiten meer voor haar zaak en hellen haar muurkasten angstwek kend ver voorover omdat de zaak naast de hare een ruine is. Toch slaapt zij iedere nacht, met haar ruim zestig jaren, in de kelder onder haar winkel omdat haar woning „ausgebommt" is. En zoals mijn groentevrouw leven al mijn leveranciers. Hun winkels lig gen voor de helft in puin. soms tui melen er nog brokken kalk uit het plafond boven hun hoofd, vaak kijken zij dwars door de muren in de zaken van hiin buren. Maar bij bijna alle zaken hangen grote borden tegen de geschonden puien, borden die ver melden dat de zaak geopend is. Toch blijven de winkeliers goedmoedig en bereidvaardig, toch vinden zjj altijd nog wel tijd voor éen praatje. En niet alleen de Berlijnse win keliers zijn zo toeschietelijk en voorkomend. De beleefdheid van de Berlijners onderling is een der din gen die een buitenlander heel sterk opvallen. Een dame behoeft in Ber lijn niet lang met een koffer te sjou wen, want er is altijd wel een heer die onmiddellijk aanbiedt, haar te helpen dragen, omdat hij toch die kant uitmoet, En voor de sceptici zij opgemerkt, dat heus niet alleen knappe jonge dames deze hulp grif aangeboden krijgen. Een merkwaar dig verschijnsel is ook, dat hier in o idergrondse en tram inderdaad doorgelopen wordt! En dat niet met een tragisch gebaar van „Het moet nu eenmaal!", maar met een gelaat dat uitdrukt: „Zo hoort het, zo maken we het voor elkaar zo prettig mogelijk." Toch is deze stad in vele wijken een ruïne. Toch gaan de Berlijners iedere avond naar bed met de over tuiging, dat zij er over een paar uur zeer waarschijnlijk weer uit zullen moeten komen om in de schuilkelder te gaan. Toch staat deze bevolking voortdurend bloot aan de Anglo- Amerikaanse terreuraanvallen. Die aanvallen hebben Berlijn voor een groot gedeelte zwaar verwoest, maar het moreel van de bevolking hebben zij niet kunnen breken. De Berlijner doet zelfs in deze benarde tijd zijn plicht met opgewektheid en als men hem beklaagt dat zijn stad er zo ge havend uitziet, dan antwoordt hij met zijn zonnigste glimlach: „Ach, die stad wordt na de oorlog mooier op gebouwd dan zij was!" Eden eist stilzwijgen van de uitgeweken Polen STOCKHOLM, 24 Jan. In Pool- se kringen alhier is uit Londen ver nomen, dat Eden van de uitgeweken Poolse regering categorisch geëist heeft, dat zij zich voortaan zal ont houden van het publiceren van be richten of een standpunt ten aanzien van de Pools-Russische grenskwestie. Als gevolg van dit Britse verzoek zijn in de boezem van de uitgeweken Poolse regering ernstige menings verschillen ontstaan; de minister van buitenlandse zaken, Romer, zag zich geplaatst tegenover een meer derheid, die weigerde aan het En gelse verzoek te voldoen. De Instorting van het ln aanbouw zijnde gebouw van acht verdiepingen op 14 Februari te Madrid heeft 115 do den gekost. Het oprulmlngswerk is geëindigd. Van de 200 arbeiders zijn er slechts enkelen met lichtere ver wondingen afgekomen. Koning Michael van Roemenië is aan breuk geopereerd.. Zijn toestand is goed t-, Te Tanger ls vernomen, dat De Gaulle enkele uren na het vertrek van Churchill naar Londen een onderhoud heeft gehad met Bogomolow. den ver tegenwoordiger van Moscou bij het Comité en de raad te Algiers, 'ff PK. Omdat zij zo dikwijls de dood in de ogen gezien hebben, staan deze jonge en oude soldaten zo stevig in het leven. Hun gezich ten zijn hard geworden en smal werden de wangen in de strijd tegen een meedogenlozen vijand, wiens botte apathie en verdierlijkte woede niemand zo goed kent als zij. Zij hebben zware gevechten achter de rug. sinds weken, sinds maanden reeds. Den vijand hebben zij vpor zich uit gedreven en zij zetten zich ook verbeten vast en weken niet. hoe groot het gevaar ook was. In de afweergevechten, die sinds de zo mer Woeden, verrichten zij het bo venmenselijke. Toch zullen zij iedereen scheel aankijken, die er veel ophef van maakt. Zij willen niet. dat hun da den opzien verwekken. Uiteindelijk doen zij slechts dat, wat iedere fat soenlijke kerel in hun plaats ook zou doen, menen zij. Is het werkelijk alleen de daad. het zichtbare gebeuren, dat ons fascineert? De daad misschien, die om een voorbeeld te nemen een Sturmbannführer en bataillons- commandeur verrichtte, toen hij, in een kritiek ogenblik, met slechts acht grenadiers, onverschrokken de aanstormende Sowjets te lijf ging en zich dermate weerde, dat meer dan honderd dode vijanden de vlucht van de overigen begrijpelijk maakten. Zeker, dat was een daad, die, omdat er een dreigend gevaar door afgewend werd, van militair standpunt bezien veel betekende. Maar hoeveel meer is de geest te waar deren, waaruit deze daad ontsproot. De duistere krachten uit de steppe, die alles in dit land misvormd en verwrongen hebben, zijn oorzaak van het zeldzame verschijnsel, dat zoölogen onder de benaming „lem ming-trek" kennen. De lemmingen zijn kleine knaagdieren. Zij vormen, op bepaalde tijden, een trek, die zich dan als een onafzienbare, rood bruine streep door de steppen be weegt. Niets kan hen tegenhouden op de weg, waarop hun instinct hen drijft. Noch de rivieren, waarin hon derdduizenden verdrinken, noch de roofvogels, die hem in grote scha ren begeleiden. Zo beweegt zich deze stroom dagenlang ongebreideld voort om daarna even plotseling als zij opgekomen is. af te nemen en te verdwijnen. Onwillekeurig vergelijkt men met deze lemmingen de aardbruine massa's, die nu reeds drie jaren onze linies in het Oosten bestor men. Inderdaad, zij worden door een onmens voortgedreven, die er niet naar vraagt, hoevelen er om komen.' Met dezelfde blindheid, waarmee de lemmigen zich in de rivieren storten, rennen zij, zonder bezinning en zonder het besef van een hoger ideaal, in het vuur onzer machinegeweren. Of ze nu ook het handwerk van de oorlog verstaan, of ze nu ook geleerd hebben pant sers te rijden en automatische wa pens te bedienen, het ideaal, dat in het heetst van het gevecht de persoonlijkheid vormt, zal men bij hen vergeefs zoeken. Grauw en eentonig is hun wezen. Het is een willoze, afgestompte massa, zonder ziel. Onze grenadiers met hun betere wapens en hun vast geloof aan den Führer en zijn ideaal weipen een dam op tegen deze mensenstroom uit de steppe. Al drijft de vijand aanvalsgolf na aanvalsgolf tegen onze stellingen, al behaalt hij ook ten koste van stromen bloeds ter reinwinst. het idealisme en de geest, die onze mannen bezielt, zal hij nooit kunnen bedwingen en daar aan zal hij te gronde gaan ff -Oorlogsverslaggever MARTIN GOLDSCHMIDT .(Duitsland). Goed, schrijft mij iemand, alles goed. Maar het is mij toch al te „christelijk", dat nu juist van de geëvacueerden, die niets meer kunnen krijgen om hun nieuwe woning in te richten, gevraagd wordt om nog wat achter te laten. Dat ruikt me naar dat woord uit de Bijbelwaarin staat, dat gegeven zal worden aan dengene, die heeft en dat genomen zal worden van dengene die niets -eft'tZal wél wat anders beteke nen, maar 't is erg toepasselijk op een evacué. Ik kan me best voorstellen, dat bij zulke zinneloze en redeloze vernielin gen als thans wor den aangericht door Engelse lucht bombardementen, overal gezocht wordt naar materia len en goederen, die de ergste nood kunnen lenigen. Maar waarom grijpt men dan niet naar het voorstel, dat Van Geelker ken opperde en waarom vraagt men niet van ieder, die het missen kan en dus in de eerste plaats van de mensen, die rustig in hun huis kun nen blijven wonen, een zeker aantal goederen? Waarom vraagt men niet van die „zitten-blijvers" naar de grootte van het huis, tafels en stoe len. vloerbedekking voor hen, die dat nodig hebben, hier en elders, enz.? Waarom wil men dat in de eerste plaats van de evacué's nemen? Elke evacué zou met zo'n regeling accoord gaan!'" Inderdaad! Waarom niet? Waarom geen „belasting in natura" of „in materiaal" van de mensen ,die nog iets hebben, ten bate van de men sen. die niets meer hebben? In dezen vacuéhelder ziend ge worden door zijn eigen ellende, spreekt iets van een algemeen so ciaal besef, van een behoefte aan rechtvaardigheid. Maar daarbij ^komt toch steeds de, vraag: „Waarom word ik gedu peerd?" Een menselijke vraag, al is het een vraag-zonder-antwoord. Troost? De enige - troost, die ik verneem,is. wat aile evacué's in Amsterdam althans deelachtig wordt: wij krijgen allemaal een stempel op ons persoonsbewijs: „Evacué". En dat zal betekenen, dat ivij bij een tweede evacuatie (ik heb een vriend - die al voor de vierde maal is geëva-1 hebben cueerd!) niets meer behoeven ach ter te laten en alles wat we nog '•"n, mogen meenemen. Wat zul len wij, evacués, straks trots zijn op dat stempel! Hoe zullen wij er straks wellicht om benijd worden! Troos'c u dus! Uw beurt is voorbij, die van een ander komt nog. TIJD. Naarmate de oorlog langer daardoor reeds op verschillende duurt en voor ieder zicht- punten onuitvoerbaar. Vele pro- baar in het beslissend stadium blemen toch kunnen principieel komt, beginnen ook ln Nederland slechts door de gemeenschap als steeds grotere groepen zich ern- geheel worden opgelost, stig met de toekomst bezig te Juist in de laatste tijd echter, houden. Het wordt velen duide- nu de worsteling haar hoogtepunt lijk, dat zich achter het scherm nadert en dienovereenkomstig de van het harde en vaak barbaarse moeilijkheden en gevaren voor oorlogsgeweld een revolutie vol- Nederland sterk toenemen, vra- trekt, die de hele wereld een gen steeds grotere groepen zich nieuw aanzien zal geven, af wat er van onze toekomst In alle werelddelen openbaren moet worden. Daardoor beschou- zich krachten, die het kapitalis- wen velen de ontwikkeling gedu- tisch systeem en het daaruit rende de vier oorlogsjaren thans voortgevloeide moderne imperia- ook met meer opmerkzaamheid, lisme trachten te doorbreken. Zo ontvingen wij een brief van Overal beginnen de volken zich te een lezer uit Zeeland, die met het onttrekken aan de macht van het oog op de komende ontwikkeling kapitaal of aan de macht van het zich ernstig heeft afgevraagd, koloniale bestuur om binnen een wat het nieuwe, dat zich tijdens nieuwe volksgemeenschap een de vier oorlogsjaren heeft ge- orde te bouwen, waarbinnen voor openbaard, eigenlijk te betekenen alle volksgenoten weer de levens- heeft. mogelijkheden aanwezig zullen Onze briefschrijver aanvaardt zijn, waarop zij krachtens hun het streven naar eenheidy^recht- aard en aanleg recht hebben, vaardigheid en gemeenschapszin. Deze bewegingen uiten zich in de Hij constateert echter tegelijker- verschillende gebieden op totaal tijd. dat er in de practijk van net verschillende wijze, aangepast beginsel vaak niet al te veel aan eigen aard en omstandig- terecht komt, waarbij hij vol heden. Zij hebben echter alle ge- komen juist opmerkt, dat mooie meen, dat zij streven naar een woorden geen waarde hebben, nieuwe sociale orde. zodat wij maar dat het om de daden gaat. met recht kunnen zeggen, dat ien Zo ontdekt hij in de practijk socialistische wereldrevolutie, die van de gewenste eenheid bitter totaal nieuwe verhoudingen bin- weinig. Hij zal echter zelf begrij- nen de volken zelf en tussen de pen, dat de volkseenheid niet volkeren onderling zal brengen, door een enkel individu of door in volle gang is. een groep kan worden gedecre- Het verschil ln tempo, waarin teerd. Deze eenheid kan er pas de revolutie zich in de verschil- komen wanneer alle volksgenoten lende landen heeft ontwikkeld, bereid zijn. eigen belangen ach- maakt, dat zich een uiterst ge- ter te stellen bij de belangen van complïceerd en chaotisch beeld de gemeenschap. Wanneer allen aan ons voordoet. Daarbij treden de dienst aan de volksgemeen- vaak moeilijk te verhelen schei- schap als ideaal erkennen en er dingslijnen tussen ogenblikkelijke naar leven. Hoe moeilijk dit is. bondgenoten aan de dag. terwijl blijkt uit een opmerking van ook binnen de strijdende volken onzen lezer over het verstrekken zelf telkens weer grote tegenstel- van werkkleding aan arbeiders, lingen zichtbaar worden. die naar Duitsland gaan. Ook ln Nederland, waar de adem van de revolutie, die thans Dc werkman, die hier in Holland werkt, kan bijna geen werkkleding Gunstige mogelijkheden voor de Duitsers (Speciale correspondentie) BERLIJN, 24 Jan. De landing van de Brits-Amerikaanse troepen bij Nettuno aan de Tyrrheense Zee heeft de geallieerde veldtocht in Italië in een geheel nieuw stadium gebracht. De operatie op zichzelf staat uiter aard in een zeer nauw verband met het Brits-Amerikaanse offensief tegen de Duitse westelijke frontvleugel. De geografische gesteldheid van het landschap, dat de geallieerde troepen moeten veroveren alvoren zij het eerste doel van hun veldtocht, n.l. de bezetting van Rome. bereikt zullen hebben, is zo moeilijk en zo gecom pliceerd, dat de gevechten voor den aanvaller een uiterst nadelig verloop moeten hebben. Direct ten noord-westen van Min turno grendelt het Aurune-gebergte de opmarsweg tot direct aan de kust. af. Bieden de nauwe passen van dit gebergte reeds talrijke moeilijkheden voor de aanvallers, die daar onmo gelijk hun strijdkrachten kunnen ontplooien, de Duitse pioniers heb ben gedurende de maanden, die hun voor het aanleggen van defensieve werken ter beschikking stonden, elke bergpaó tot een schier onneembare vesting gemaakt. Achter het Aurunegebergte ligt het Ausoni-gebergte, dat minstens even moeilijk te nemen zal zijn. Eerst dan ontstaat langs de kust weer een vlakte, die zich tot voorbij Rome voortzet. Gunstige mogelijkheden heeft de aanvaller alleen in het Casinobek ken. Het daaraan sluitende dal, waardoor de Sacco en de Liri stro men, geeft een goede verbinding met Rome. Maar alle toegangen van dit bekken worden op het ogenblik door de Duitsers beheerst. Deze geografische moeilijkheden zullen het Brits-Amerikaanse opper commando tot de uitvoering van een L,nd,nC aan de Nettuno doj. Moeilijkheden voor besluiten. Van Duitse zijde is meermalen de verwachting uitgespro ken, dat de geallieerden in het- ver loop van de Italiaanse veldtocht hun geluk in een landing zouden beproe ven, zodat de gehele manoeuvre niets verrassends heeft. In Berlijnse mili taire kringen, waar men, zoals gebrui kelijk, voorlopig nog een terughou dend standpunt inneemt, wordt ver klaard, dat de Duitsers hun positie niet zonder meej; zullen prijsgeven en dat in het gebied van Nettuno, waar de Britten en de Amerikanen in de eerste fase van de strijd enkele brug- gehoofden gevormd hebben, hevig ge vochten zal worden. Transportschip met 14p0 Italianen vergaan MILAAN. 22 Jan. Een Italiaans transportschip van 6500 ton is 190 kilometer ten zuid- oosten van Mallorca op een mijn geloopen en gezonken. Er bevonden zich aan boord 1400 Italiaansche werklieden die in de nabijheid van Napels waren inge scheept en door de Anglo-Amerika- nen verplicht waren in Engeland te gaan werken. Van de 1400 schip breukelingen konden er slechts 200 gered worden door een Engelschen torpedojager. Roosevelt uitgenodigd voor vierde candidatuur STOCKHOLM, 24 Jan. Naar de correspondent te New York van „Svenskn Dagbladeb" meldt, heeft het bestuur van de democratische partij der Ver. Staten Roosevelt uit genodigd, zich voor de vierde maal candidaat te stellen voor het presi dentschap. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG, 24 Jan. Bij de he den gehouden trekking voor de Staatsloterij zijn de volgende hoofd prijzen gevallen: 5.000: 3208; ƒ1.000; 7967, 10257, 13668, 19593, 21847; ƒ400: 2423, 2595, 15359, 16771, 20981, 21214, 21245; ƒ200; 4598, 6458. 12435, 13717, 14992, 21430, 100: 3584, 7369, 17134. J V1.1 llu KLL11 IT 1 r.lVICU de wereld beroert, eerst door- toegewezen krijgen. Als men nog een drong met de komst van de Duit- enkele keer iets ontvangt, dan is het se legers, openbaart zich deze bijna een jaar. nadat het benodigde tegenstelling in de bevolking. Een aangevraagd was. Daartegenover tegenstelling, die zich des te dat degenen, die in Duitsland scherper openbaart, omdat de £adelljk het" AArinfr „ifnriiu- fteen ze nodig hebben kunnen gaan rt»iüürjfo tü,kopen. Weiken zij. die hier in Hol- de rijkste tot een van de armste iand hun plicht doen. volgens de landen maakte. Deze plotselinge N.S.B. niet aan de opbouw van het vergroting van het sociale pro- z.g Nieuwe Europa? Het bordje in bleem en de gelijktijdige beper- CPn étalage met het opschrift ..Alleen king van de mogelijkheden om V001* tewerkgestclden in Duitsland" tot een oplossing te komen, ge- KL™?!' ,de maJ55a se?n bewijs van voegd bij de bezwaren die gelegen stievcn naar eenheid. zijn in onze positie als bezet land. Inderdaad ls dit geen teken van hebben er toe geleld, dat velen nivellering. Wanneer wij daar- die Oorspronkelijk openstonden tegenover echter de vraag stellen voor de noodzaak van een ver- waaraan de lezer de voorkeur nieuwing van het volksleven, geeft: „met nieuwe werkkleding makkelijk terugvielen ln een hou- naar Duitsland of zonder nieuwe ding waarbij zij allereerst hun werkkleding thuis blijven" kun- heil zochten in terugkeer van de nen wij het antwoord wel haast oude toestand. Daarbij werd vaak raden. De rechtvaardlg- geen rekening gehouden met de held van deze maatregel is dus realiteit, die ogenblikkelijk ingrij- niet zo moeilijk in te zien. pen vroeg. De taak om de door Behalve deze kleine kwestie be de tijd zelf gestelde problemen handelt de brief nog vele grotere op te lossen viel daardoor toe aan problemen, waarop wij spoedig een kleine groep en werd alleen terugkomen. Tot de vele nuttige instellingen van dc Nederlandse Volksdienst behoren ook de verschillende moederztehuizen. waar moeders van grote gezinnen een bepaalde tijd volkomen rust genieten en kunnen bekomen van de vele ver moeienissen, die tegenwoordig de huishouding met zich brengt. Geheel uit gerust en gesterkt hervatten ze daarna weer hun belangrijk werk. Een huise lijk tafreéltje in een der tehuizen. (Foto: C.Nf./Sagers DEN HAAG. 24 Jan. Teneinde teleurstelling te voorkomen, deelt de Dienst Studiebelangen het volgende mede: In deze tijd zien de eindexa- minandi van Gymnasia en H.B.S.-en, die een hogere studie willen volgen, zich vaak voor bijzondere moeilijk heden geplaatst. Het is niet voldoen de, wanneer men na het eindexamen eens gaat onderzoeken, wat men heeft te doen om als student aan een universiteit of hogeschool te worden ingeschreven. Men komt dan te laat en loopt de kans een jaar van zijn studie te verliezen. Zo behoort men zich b.v. reeds vóór 15 April a.s. te melden voor de Arbeidsdienst. Na deze datum is de aanmelding voor de kampen, die ln Juli a.s. beginnen, gesloten en moet minstens een half Jaar worden gewacht. Wanneer men voor het eindexamen wordt afge wezen, kan de aanmelding onge daan worden gemaakt. De a.s. student is vrijgesteld van tewerkstelling, wanneer hij er voor zorgt, tijdig de nodige formaliteiten te hebben vervuld. Moeilijkheden bij studenten en aanstaande studenten komen uitsluitend voort uit onbe kendheid met de maatregelen, die in deze ter bescherming der studenten zijn getroffen. Zij kunnen dan ook. wanneer men daarmee tijdig begint, en b.v. niet wacht tot na het eind examen, in vrijwel alle gevallen wor den opgelost. Verdere inlichtingen vertrekt de Dienst Studiebelangen, Rapenburg 26, Leiden. Architect Houtzagers overleden UTRECHT, 24 Jan. Op de leef tijd van bijna 87 jaar is te Loenen a.d. Vecht overleden de heer P. J. Houtzagers, die vooral in Utrecht als architect rusteloos gewerkt heeft. Van hem zijn de gebouwen Sic Sem per, tegenwoordig zetel van de Cen trale Raad van Beroep, de Engelse kerk met pastorie, verscheidene bad huizen, woon- en winkelhuizen. Ook verbouwde hij het gebouw van de Utrechtse Hypotheekbank aan de Drift en ontwierp hij het gemeente huis te Soest. Houtzagers was jarenlang directeur van de kunstnijverheidsschool en het museum aan de Witte vrouwenkade en was van 1896 tot 1913 lid van de gemeenteraad. De begrafenis geschiedt Dinsdag 25 Januari om 13 uur op de begraaf plaats te Loenen a.d. Vecht. Hoge boete voor knoeiende bakker DEN HAAG, 24 Jan. Een banket bakker te Den Helder, die toewijzin gen voor suiker verkocht, omdat hij voor de bakkerij kon putten uit een achtergehouden voorraad suiker, werd den den tuchtrechter te Alkmaar, de lang niet malse boete van 30.000 op gelegd. Zodat het geknoei met de sui kertoewijzingen den man zeker geen voordeel heeft gebracht. Bovendien heeft de tuchtrechter denzelfden banketbakker veroordeeld tot een boete van 10.000, omdat deze zich door onjuiste opgaven suiker had verschaft, welke voor een ander doel dan waarvoor deze bestemd was, is gebruikt. UTRECHT, 24 Jan. Van 18.45 tot 18.55 uur spreekt morgen, over de zender Hilversum I. een Jeugdstormer in de Jeugdstormuitzending tot de rijpere jeugd over het onderwerp: „Een jonge held herdacht." Niet voor papkinderen! Neen, voor papkinderen zijn de weersportkampen in Duitsland niets. Met zijden handschoenen word je er niet Aangepakt. Maar iedere stevige jongen kan zijn hart ophalen bij het beoefenen yan sport, veldwerk, KK- schieten enz.! Daarom meldt iedere Nederlandse jongen van 1618 jaar, die niet on- der de papkinderen gerekend wil worden, zich voor het eerstvolgende weersportkamp bij het adres: Ko ningslaan. Utrecht of aan een der navolgende adressen: Maastricht, Vrijthof 25; Goes, Vio lenstraat 44; Groningen, Grote Markt 24; Assen. Roldërstraat 45; Den Haag, Nassauplein 6; Rotter dam. Eendrachtsweg 35; Eindhoven, Keizersgracht 9; Hengelo. Driener- straat. 6; Amsterdam, Willemspark weg 186; Leeuwarden, Emmakade 48. Obergericht straft zwendel met persoonsbewijzen DEN HAAG, 24 Jan. Voor het Duitse Obergericht heeft zich de reeds wegens deviezenmisdrijf door een Duilse recehtbank veroordeelde A. van H. te verantwoorden gehad. Na zijn vlucht uit een Duits tucht huis heeft hij met een valse pas onder valse naam in Nederland rond gezworven. anti-Duitse pamfletten vervaardigd zonder deze echter te verspreiden en tenslotte kennis aan geknoopt met den 19-jarigen E. K., die op een passenbureau werkzaam was. Hij kocht deze om en slaagde er op deze wijze persoonsbewijzen in handen te krijgen, die hij voor veel geld aan joden verkocht. Met betrek king tot het misbruik der persoons bewijzen bleek uit de behandeling ter terechtzitting, dat Van H. beschouwd moet worden als schadelijk element voor het volk. Hij werd veroordeeld tot een tuchthuisstraf van in totaal vijf Jaar. De door hem tot het ont vreemden in functie van officiële papieren verleide E. K. kwam er met het oog op zijn jeugdige leeftijd nog met een tuchthuisstraf van in totaal een jaar en twee maanden af. De verduistering begint heden om 17,30 en eindigt om 8.30 uur Maan op 7.30. onder 15.52 uur 25 Jan N M., 1 Febr. R.K. 9 Fcbr. V.M., 17 Febr. L.K., 24 Fcbr. NJtf.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1