HET DAGBLAD Zware Sowjetverliezen in slag bij Witebsk VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht 38 Britten bij aanval op Berlijn neergeschoten Bemiddeling der V.S. nog niet aanvaard De Japanse premier geeft een overzicht van de situatie Keuringen Met open armen ontvangen Vreugc/e in het kamp in Duitsland dank zij den verlofganger Vernieling i— Terug van verlof Uit de keuken van de oorlogsverslaggever!} HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 21 Jan. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: Ten noordoosten van Kertsj wer den door pantserwagens gesteunde aanvallen der Sowjets uiteengesla gen. Een duikbootjager bracht in de Zwarte Zee een vijandelijke duik boot tot zinken. In het gebied van SJasjkow sloe gen onze troepen verscheidene vijan delijke aanvallen in taaie gevechten af. Zij vernietigden 28 Sow jet- pantserwagens en zuiverden in een tegenaanval enige plaatsen van vijanden. Ten westen van Retsjiza misluk ten ook gisteren herhaalde sterke aanvallen der Sowjets. In het on overzichtelijke. met struikgewas be groeide terrein werd een doorgebro ken vijandelijke gevechtsgroep ver nietigd. In de sedert 13 December 1943 voortdurende grote afweerslag in het gebied van Witebsk hebben onze onder het opperbevel van General- oberst Reinhardt staande troepen de door de"'Sowjets met'gebruikmaking van meer dan 50 infanterie-divisies en talrijke pantserformaties nage streefde operatieve doorbraak door ons front in harde gevechten verijdeld en den vijand zeer zware verliezen toegebracht. Tot 18 Januari 1944 ver loren de bolsjewisten in deze front sector meer dan 40.000 doden. Het aantal gewonden bedraagt een veel voud. 1203 vijandelijke pantserwagens en 349 stukken geschut werden ver nietigd of buitgemaakt. Ten noorden van Newel zetten de Sowjets hun aanvallen gedurende de gehele dag voort. Onze troepen hand haafden hun stellingen en schoten een groot aantal vijandelijke pantser wagens stuk. Ten noorden van het ümenmeer en ten zuidwesten van Leningrad bleven talrijke vijandelijke aanvallen tegen onze nieuwe stellingen in de recht getrokken frontsectoren zonder resul taat. Aan het zuid-Italiaanse front be werkstelligden de met superieure strijdkrachten ten zuidwesten van Castelforte aanvallende vijand na harde gevechten een penetratie. In een volgens de plannen uitgevoerde tegenaanval werd hij op zijn uit gangsstellingen teruggeworpen. In een andere penetratie ten noordwes ten van Minturno wordt nog gestre den. In de avonduren van 20 Januari deden Britse bommenwerpers op- Mededeling van Hull over de Poolse kwestie STOCKHOLM. 21 Jan. Naar de Britse berichtendienst uit Washing ton meldt heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Cordell Huil, Vrijdagavond ver klaard, dat de Verenigde Staten in nauw contact staan met den Ame rika ansen ambassadeur te Moscou met betrekking tot de Poolse kwestie. De Sow jet-Russische regering heeft echter het vriendschappelijke aanbod der herenigde Staten tot bemidde ling nog niet aanvaard. De speciale correspondent van Reuter te Moscou meldt, dat de Sowjet-autoriteiten van mening zijn, dat Engeland en de Verenigde Sta ten een beter begrip dienen te heb ben van de kwestie, wie het Poolse volk moet vertegenwoordigen wan neer zij wensen deel te nemen aan de regeling van de Poolse kwestie. Dit is den Amerikaansen ambassa deur, naar in het bericht verder wordt gezegd, zeer uitvoerig medege deeld. De Sowjetregering wenst wel is waar „goede betrekkingen" met Polen, doch zij wil niet „betrekkin gen aanknopen met lieden, wier poli tiek verleden hen bestempelt tot vijanden der Sowjet-Unie". In de nacht van Donderdag op Vrij dag heeft radio Mosoou volgens „Al- tontidningen" medegedeeld, dat In de Verenigde Staten een Pools nationaal comité ls gevormd, dat verlangt, dat het Poolse volk van het Poolse emi grantencomité ln Londen zal eisen, de Sowjets te ondersteunen. De voorzit ter van het comité in Amerika, Kru- gitzklj heeft verklaard, dat alleen de samenwerking met de Sowjet-Unie een waarborg kan vormen voor de wederoprichting van het democrati sche Polen. Tevens citeren de Sowjet- bladen Vrijdag verscheidene Canadese bladen, die eveneens den Polen aan raden de tot dusver gevoerde politiek te laten varen en met de Sowjet-Unie tot een accoord te geraken. Zonder samenwerking met de Sowjet-Unie. aldus deze bladen, ls de toestand voor Polen onmogelijk. Een hervorming van de Poolse regering ls noodzakelijk en het valt te begrijpen, dat het Poolse comité in Moscou eveneens ln die regering vertegenwoordigd wil zijn. Amerikaans vakverbond tegen de arbeidsdienstplicht STOCKHOLM. 21 Jan. In haar vergadering in Miami heeft het be stuur van de American Federation of Labor, naar United Press meldt, een resolutie aangenomen, die zich keert tegen het door president Roo sevelt ingediende voorstel inzake een nationale arbeidsdienst. De resolutie werd telegrafisch aan de leden van het CongTes gezonden. Hierin wordt o.a. gezegd: „Geen door mensen ge maakte wet kan stakingen verhinde ren zolang de onrechtvaardige om standigheden blijven bestaan, die stakingen veroorzaken. De ervarin gen in andere landen, vooral in En geland. bewijzen, dat ook een ar- beidsdienstwet stakingen niet vermag te voorkomen." Nu de republikeinen ln de V.S. ook de belde laatste tussentijdse ver kiezingen ln de staat Pennsylvanlë gewonnen hebben, heeft het Huls van Afgevaardigden, aldus meldt de En gelse nieuwsdienst uit Washington, thans de volgende samenstelling: de mocraten 217, republikeinen 209. kleine groepen 4. vacante zetels 5. In de Vrijdag gehouden bijeen komst van de Zweedse kroonraad is tot nieuwen chef van de Zweedse de fensiestaf benoemd kolonel Ahrens- vaerd. HIJ ls 51 Jaar oud en was tijdens de Fins-Russische winteroor- log stafchef van het corps Zweedse vrijwilligers ln Finland. nieuw een terreuraanval op het stadsgebied van Berlijn, die tenge volge van de afweer niet geconcen treerd kon worden. Er ontstonden verliezen aam mensenlevens en scha de aan woonhuizen, in het bijzonder in arbeiderswijken. Ondanks moei lijke omstandigheden voor de afweer werden volgens de tot dusver ont vangen berichten 38 Britse bommen werpers neergeschoten. Enige vijan delijke vliegtuigen wierpen bommen op West-Duitsland. Boven de bezette westelijke gebie den en voor de Noorse kust verloor de vijand bovendien elf vliegtuigen waarvan zes door scheepsafweerge- schut van de oorlogsmarine. Duitse ver dragende batterijen be schoten in de afgelopen nacht op nieuw doelen aan de Engelse Ka- naalkust. In Deal werden' branden waargenomen. Nog steeds aardbevingen in Z.-Amerika BUENOS AIRES. 22 Jan. Kleine aardschokken blijven zich gemiddeld om de drie uur in de puinhopen van de stad San Juan voordoen. Vrijdagmorgen en Vrijdag middag deden korte, maar bijzonder hevige schokken een nieuwe paniek ontstaan onder het nog overgebleven deel van dé zwaar geteisterde bewo ners. Ook uit de naburige provincies komen berichten binnen over tal van nieuwe aardbevingen. Inmiddels wordt de hulpactie voor de slachtoffers van de aardbeving ijverig voortgezet. Reeds zijn 37.000 personen ingeënt tegen typhus. Ook zijn er andere maatregelen getroffen om het gevaar van het uitbreken ener epidemie te vermijden. Treinen met vluchtelingen rijden dagelijks naar Mendoza en de andere steden. Ook in de Argentijnse hoofdstad zijn ruim duizend vluchtelingen en ge wonden aangekomen. De ontruiming van San Juan stuit op vele moeilijk heden. daar talrijke bewoners weige ren, de puinhopen van wat eens hun woonoord was, te verlaten. Het aantal slachtoffers van de aardbeving neemt voortdurend toe. De jongste officiële publicatie maakt gewag van 4300 slachtoffers. Tevens maken de obsèrvatoria melding van het feit. dat na de aardbeving hevige stormen, noodweer en wolkbreuken in de zone van de Cordilleras in Argen tinië, Chili en Bolivia zijn ontstaan. Het epicentrum, de Aconcagua (7000 meter), zoals bekend de hoogste berg van Amerika, is weer in werking ge treden. Ook in het centrale gebied van Chili worden voortdurend tal rijke schokken waargenomen. Zelfs het meer naar het noorden gelegen Columbië is eveneens door een aard beving geteisterd. Chili wacht liever af MADRID. 21 Jan. De president van de Chileense republiek, Rios, heeft op een persconferentie, naar uit Santiago de Chili wordt gemeld, verklaard, dat hil hoopt, dat binnen kort een reorganisatie van de Chi leense regering op een bredere basis met deelneming van alle linkse krin gen, mogelijk zal zijn. Voorlopig ech ter denkt Chili er niet aan de diplo matieke betrekkingen met Rusland te hervatten. Deze kwestie kan mis schien na het einde van de oorlog opgelost worden. Chili is een te klein land om alleen een dergelijke stap te doen en zich met de „Russische kolos" in te laten. Schade door steppenbranden in Australië GENÈVE, 21 Jan. Volgens een be richt van de „Times", uit Melbourne, heeft de officiële commissie voor hulp verlening van de Australische staat Victoria medegedeeld, dat door bos- en steppenbranden een schade van meer dan vijf mlllloen pond sterling is aan gericht. Verder werden 500 tot 750 hulzen, een mlllloen schapen. 50.000 stuks hoornvee, duizend paarden, dui zend varkens, 200.000 stuks gevogelte en 5000 blieenkorven een prooi der vlammen. Door de bosbranden zijn zeer productieve landbouwgebieden van Australië ter grootte van onge veer een mlllioen acres voor geruime tijd onvruchtbaar geworden. Tien mille „zwarte winst: vijftien mille boete OLDENZAAL, 22 Jan. Een En- schedése meubelonderneming had ge durende geruime tijd aan haar afne mers grote bedragen te veel ln reke ning gebracht. De eigenaar-directeur L. J. Venekamp had sedert Augustus 1942 naast de facturen, welke door het rijksbureau voor hout goedge keurde prijzen vermeldden, veel ho gere prijzen bedongen, zodoende ten minste 10.000 zwart ontvangend. De Inspecteur voor de prijsbeheer- slng te Arnhem heeft den fabrikant, die beweerde aan zijn houtleveran- clers nooit zwart geld te hebben ge geven, een geldboete van 15.000 op gelegd. Ie JAARGANS No. 18 ZATERDAG 22 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers - Telefoon 23038 - Abonnementsprijs - Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. 21 ct. rer week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Vele honderden jonge Nederlandertjes heb ben van de zomer een heerlijke vacantie door gebracht in de bergen van Zuid-Duitsland en de Oostmark. Over de reizen van deze kinde ren. die uitgezonden wer den door de Nederlandse Volksdienst en de N.S.V. (Nazionalsozialistische Volkswohlfahrthebben wij destijds uitvoerig be richt. Onze lezers zullen zich herinneren, hoe deze kinderen, die de verste reis van hun jon ge leven maakten, daar in het bergland harte lijk werden ontvangen door de bevolking, in boerderijen werden on dergebracht en. wanneer zij na zes verrukkelijke weken naar Holland te rugkeerden. als regel enige kilo's waren aan gekomen. Thans hebben wij de beschikking gekregen over een aantal foto's van dat verblijf der jonge Nederlanders in Oberbayern. Voor vele kinderen zullen deze foto's een herinnering vormen, die zij hun leven lang dank baar zullen bewaren, en voor de ouders vormen zij het sprekendste be wijs voor de waarde van het werk. dat de Ned. Volksdienst en de N.&.V. deze zomer tezamen heb ben verricht. Bij de foto's: Boven: Stel je voor achter twee grote ossen te zitten op een boerewagen en zo met je pleeg moeder naar het veld te rijden! Dat is een niet alledaags ver zetje en als de Nederlandse kin deren in Oberbayern daar maar even de gelegenheid toe kregen, zaten ze al boven op de kar. De ossen waren sterk genoeg om de jongens mee te trekken. Midden: Zes wéken lang te kunnen eten zoveel als je maar wilt, wie zou dat nu niet willen? Deze drie knapen willen het in ieder geval wel! Zij kijken vol aandacht toe hoe hun pleegmoe der grote plakken spek snijdt. Onder: ln Oberbayern wordt ook ijs verkocht! En als jonge Nederlandertjes dat eenmaal door hebben, dan zijn zij niet meer weg te slaan van de ijs- tent. Vooral als de zon van de bergen zo heerlijk warm schijnt en je je bruin en dik voelt wor den, smaakt zo'n Zuidduits ijsje dubbel goed! (Foto's N.S.V.-C.N.F.-Enderle) Scholier gedood bij explosie ENSCHEDE. 22 Jan. In een wo ning aan de J P. Sweellnckstraat had een hevige ontploffing plaats. Omwo nenden snelden toe en vonden een zestienjarigen scholier W. F. Braun deerlijk gewond ln de ten dele ver woeste woonkamer Het bleek, dat de jongen, die juist naar schóól wilde gaan, een fles met explosieve vloeistof in zijn zak had gehad. Vermoedelijk had hij daarop een klap gegeven, met het gevolg, dat het flesje ontplofte. De ongelukkige werd met een afge rukte rechterarm en een ernstige wond aan een der benen naar het zieken huis overgebracht, waar hl] aan de gevolgen is overleden. De Stem der ff Luistert op Zondag 23 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over de zender Hilversum I op golflengte van 415 meter, naar de Stem der ffEr wordt gesproken over het onderwerp: ff -oorlogsverslaggevers berichten. TOKIO, 21 Jan. In het parlement heeft minister-president Tojo ver klaard, dat de vijand, ondanks zeer zware verliezen en tegenslagen, zijn ravltallleringsbases als gevolg van zijn materiële overmacht en dank zij het feit, dat hij er ln geslaagd ls de Ja panse verbindingen ter zee voor een deel af te snijden, naar voren heeft kunnen verplaatsen, De Japanse front soldaten hebben den vijand echter aanzienlijke verliezen toegebracht. De Japanse krachtsinspanningen voor de oorlog zijn in elk opzicht ver hoogd. De minimumleeftijd ls ver laagd. In het bijzonder ls de gevechts kracht van de luchtmacht versterkt en de vlfegtuigproductle ls sedert een Jaar met meer dan het dubbele ver hoogd. De oprichting van het mini sterie voor bewapening biedt de garan tie, dat elke Industrie op uiterste kracht werkt. Japan heeft de mogelijk heid zijn strategische positie verder te versterken en de veroverde grond stof bronnen te exploiteren, zodat zijn gevechtskracht die van de vijandelijke mogendheden overtreft. De vijand ls derhalve gedwongen te proberen een snelle beslissing te verkrijgen. De levensmiddclenvoorzlenlng, zo zelde Tojo verder, ls eveneens een be langrijke voorwaarde voor de eindover winning. De autarkie ls volgens zorg vuldig uitgewerkte plannen nog steeds beter geworden en do productie van rijst-, tarwe, aardappelen en van andere producten ls aanzienlijk gestegen. Dank zij de samenwerking met Mand- sjoekwo bestaat er geen reden meer voor voedselzorgen. Men moet er op voorbereid zijn. dat de moeilijkheden nog groter en érnstiger worden. De geestelijke kracht van het Japanse volk van honderd mlllloen zal echter de overwinning der rechtvaardigheid waarborgen. De Groot-Aziatische conferentie van November 1943 ls een belangrijke ge beurtenis geweest voor do opbouw van een welvaartssfeer ln Oost-Azlë, waar bij ln de gemeenschappelijke verkla ring de Idealen van het Japanse kei zerrijk zijn opgetekend en de overeen stemming met de Idealen van alle Groot-Aziatische volken bewezen ls. Vergelding aangekondigd Vervolgens betuigde Tojo zijn deel neming met het lot van de bevolking van die Groot-Oostaziatlsche gebieden, die slachtoffer ls geworden van de ..niets ontziende bombardementen" der Anglo-Amerikanen. Japan zal de moord op onschuldige vrouwen en kinderen eerlang vergelden. Onder leiding van Soebhas Chandra Bose maken, zo verklaarde Tojo, Intus sen de voorbereidingen voor de bevrij ding van Indië voortdurend vorderln- gen en binnen niet al te lange tijd zal de vlag van de voorlopige Indische nationale regering over Indië waaien De algehele sympathie van Japan gaat uit naar het Indische volk en zijn be vrijding zal de grootste operatie van deze eeuw zijn. Met betrekking tot de strijd van Duitsland verklaarde Tojo ten slotte, dat hij begrip heeft voor do moeilijk heden, waarvoor Duitsland geplaatst ls. Het Duitse moreel is na het over winnen van deze moeilijkheden nog sterker geworden en de Duitse weer macht ls gereed den vijand de beslis sende slag toe te brengen. Japan en Duitsland zijn als een ondeelbaar ge heel door de banden van het weder zijdse geloof aan een nieuwe wereld orde met elkaar verenigd. Hun verbond ls door de ernst van de oorlogstoestand alleen nog sterker geworden. Tezamen zal men de Ver. Staten en Engeland ln het Westen en in het Oosten ver slaan. Premie voor werkers in het Oosten DEN HAAG, 22 Jan. De dienst Perszaken van het Nederlands Oost- instituut meldt: Toen op 23 December 1939 de Kin derbijslagwet in het leven werd ge roepen, vielen hieronder alleen die Nederlanders, die binnen onze gren zen werkzaam zijn. Door de voortvarendheid der Ne- derl. Oost Compagnie is thans be reikt, dat met terugwerkende kracht tot 1 April 1943 aan Nederlandse ar beiders, handwerkslieden en boeren, indien zij vrijwillig in de bezette oost-gebieden werken en niet ingevol ge de Duitse „Tarifordnung A" wor den verzorgd, een Oostpremie is toe gekend, welke geen ondersteuning is ingevolge de Armenwet van 1912 en derhalve niet voor beslag vatbaar is. Bedoelde premie wordt toege kend voor ieder kind beneden 15 jaar, te beginnen bij het derde kind, dat de leeftijd van 15 jaar op 1 Oc tober van het voorafgaande kalender jaar nog niet heeft bereikt. Op 1 April 1943 werd de Kinderbijslagwet ln die zin gewijzigd, dat de leeftijds grens der kinderen van 15 tot 18 jaar is verhoogd, eventueel tot 21 jaar. wanneer het betreffende kind nog school gaat op een dagschool. Deze laatste bepaling geldt nog niet voor die arbeiders, handwerkslieden en boeren, die hierboven zijn aange duid. Er wordt door de N.O.C. echter naar gestreefd, om ook hen onder deze nieuwe bepalingen te lat.en val len. Een regeling, waarbii ook aan hen, die niet via het N.O.C. hun loon ont vangen, het hun toekomende kan worden uitgekeerd, is nog in voorbe reiding. Tenslotte kan nog worden medege deeld, dat over het jaar 1944 aan alle belanghebbenden nieuwe formulieren zullen worden toegezonden. In de komende tijd zal ongetwij feld door de N O C. en, voor zover het de culturele verzorging betreft, door het Nederlandse Oostinstituut op de ingeslagen weg worden voortgegaan, totdat ook op dit gebied een hechte sociale grondslag zal zijn ontstaan. Het 7f-Ersatztommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in de leeftijd van 1745 laar. kan zich aan melden. ten einde gekeurd te worden voor: De Waffen-fl. fl-WacbthatalJon ln Amersfoort, Landstorm Nederland, Krlegsmarlne en de Germaanse U Id Nederland. Tijdens de Beuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden. AMSTERDAMSE POORT TE HAAR LEM. Ook voor het behoud van deze Nederlandse cultuurwaarden strijden onze Nederlandse vrijwilligers. Foto G.L./H.) duur der opleiding, extra levensmid delen etc Personen tussen 1930 Jaar. die aanmeldiHespllebtU' zIJd voor de te werkstelling. kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier ln de W afren- (f kan leder worden, die na minstens een laar diensttijd zijn geschiktheid voor de ornciersopieiding heelt oewezen zijd schoolopleiding is aiet doorslaggevend Beslissend voor oevoraermg zijn: Ka rakter, gedrag, prestatie. 23-1-44. 914 uur Amsterdam, Dam 4: 24-1-44 913 uur. Utrecht. N V -Huis Oudegrachi 245 25-1-44, 914 uur Amersfoort. Pol Durchgangslager Leus- derweg: 26-1-44 9—14 uur. Den Haag uierentuin, Benoordeahoutseweg. Taco keerde terug, bepakt en bezakt Al enkele malen is het in de eva- cuè'sstukjes aangeduid, maar de besten van de briefschrijvers worden niet moe er op te wijzen en daarom kan het goed zijn er nog eens, dui delijk en met nadruk, de aandacht op te vestigen. Op de nodeloze ver nielingen. Öp de ogenschijnlijk door niets gerechtvaardigde verspilling van materiaal. Eén lezer schrijft: „Op het ont ruimingsbevel stond dat de vloerbe dekking. verduistering, lichtpunten en eventueel een kachel moesten achterblijven. Dit veroorzaakte enige strubbelingen, maar dat is tot daar aan toe. daar zullen wij het niet over hébben. Maar nu komt het gekke van het geval. Als er nu an dere mensen in kwamen wonen, was alles goed, voorzover ik er mij mee verenigen kan, maar nauwelijks had den de bewoners hun hielen gelicht of er kwam een legertje slopers en die begonnen de boel in het wilde weg af te breken zonder op verduis tering, vloerbedekking of anderszins te letten. Deze werd in vele gevallen vernield of dusda nig beschadigd dat zij voor verder ge bruik waardeloos ivas. Nu vraag ik u, waarom is dat nodig?" Het antwoord is: er kan, gélukkig, uit de geëvacueerde huizen nog veel voor menselijk gebruik gered wor den. Is het niet voor den geëvacu eerde zelf voorschrift is voor schrift dan toch voor een ander. Tijl is er ter plaatse, in zijn eigen huis. getuige van geweest, hoe een klein legertje ambtenaren en werk lieden hun beste krachten hebben ingespannen om alles zo vlot en zo soepel mogelijk volgens de voor schriften te regelen. Maar het kan niet anders of waar verschillende instanties zich met de ontruiming bemoeien, treden ook verschillende opvattingen aan de dag. Bovendien: hier kan meegenomen worden, wat elders moet worden achtergelaten. En waar het tempo niet overal gelijk is zal het ongetwijfeld voorkomen, dat de afbrekers er eerder zijn dan de ontruimers en de bergers van ivaardevolle materialen. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Weg! Achteraf kan men dan vreselijk spijt hebben, dat dit niet mee kon en dat dat. niet mee kon. Maar wat helpt dat? Men kan toch niet ver langen, dat grote militaire plannen worden opgeschort omdat alle ver duisteringsgordijnen nog niet gebor gen zijn? Waarlijk, in de oorlog wordt nog wel méér vernield en ook al valt dat in het oog van den ge troffen eenling niet te rechtvaardi gen. het kan in het tempo van be paalde maatregelen toch wel gebo den zijn. Vast staat natuurlijk dat geen zin nig mens verordineert om 'iets ach ter te laten om het te vernielen. Maar het is een feit van de erva ring, ook door Tijl persoonlijk en in zijn eigen huis opgedaan, dat de slo pers waardevolle materialen vernie len. „Och meneer, wij doen het al twee jaarI pats en daar ging een nieuwe pot van een W.C. Wie zal de persoonlijke beweeg reden van zulk een sloper onderzoe ken? Is het een man, die volkomen afgestompt is? Zulken zijn er! Is het een man, die met een zekere kwaad aardige opzet iets vernielt, opdat nie mand er meer iets aan heeft? Zulken zullen er zijn! Of is het een man, die weet, dat zijn werk binnen de zoveel uur klaar moet zijn en die zich geen minuut van rustige bered dering gunt en die alles doet. des noods ruw. om op tijd met zijn taak voor die da<g gereed te zijn? Zö zijn er stellig velen! Lichtend in een tijd van vernie ling, waar heus de evacuatie-vernie ling nog maar een klein deeltje van is, blijft mij het woord van den fijnen vakman, een timmerman, door de omstandigheden sloper geworden, die zegt: „Meneer, ik kan het niet. Ik kan niets kapot maken, want ik weet, dat als ik iets heel houd, dat het dan nog ergens iemand van nut zal zijn, waar ook!" Zulke afbrekers zullen eens ook weer de bouwers zijn en zij zijn reeds nu, door de wijze waarop zij een ondankbare en aanstoot-gevende taak uitvoeren, een troost voor de getroffenen. Die immers desnoods in hun verlies kunnen berusten, als zij maar weten, dat het niet totaal voor niets is. Daartoe behoort echter Geloof. TIJL. Het eten was afgelopen en we stelden elkaar de gebruikelijke vra gen over het al dan niet rustig ver lopen van de avond, toen Taco bin nen- en daarmede terugkwam. Na de droevige gebeurtenissen van November was Taco een getrouwd man met verlof naar Amsterdam gegaan om daar natuurlijk, behalve zijn eigen familie, al onze familie ge rust te stellen. Het was erg vriendelijk van Taco geweest en tot uit Rotterdam en Hil- legersberg waren er ouders naar Amsterdam getogen om van Taco te horen dat zoonlief nog bij dc pinken was. Ook met de vrouwen had Taco contact gehad en door een paar dagen van zijn verlof op te offeren waren er in het verre vaderland weer enkele honderden mensen gerust ge steld. Voor Taco èn zijn vrouw waren dat allemaal vanzelfsprekende moeiten, die zij zich beiden uit kameraadschap getroostten. Omdat Taco een sympathieke snuiter is en.zijn vrouw een hulp vaardige vrouw, kwamen de vaders en de moeders nog eens. evenals de verloofden, de broers en de zusters, zodat Taco's rustige Amsterdamse woning menige middag te vergelijken was met de wachtkamers van het Anhalter station te Berlijn. De moeder van Huib kwam nog eens terug om met Taco te bespreken waarom Huibje toch altijd van die triestige brieven schreef. Dat wist Taco ook niet. want Huib is onder ons gezegd de grootste idioot van de kamer. Verder ontdekte Taco's eigen schoonvader dat hij samen op school had gezeten met den vader van Chris en dan ontstaan er nieuwe hechte banden daar in het vaderland. Doch deze bezoeken van ouders en vrouwen hadden ook nog andere gevolgen. De een wilde graag een deken meegeven voor Herman, de ander een paar schoenen voor Chris, Louis zijn moeder had nog wat lekkers georganiseerd, ook de moeder van Huib en de vrouw van „Pa" hadden kleinigheden, die beslist mee naar Berlijn moesten. En steeds zelde do vrouw van Taco, als er weer wat werd afgegeven, dat het ln ordo kwam. want ze had tijdens dit verlof een hogere dunk van haar man gekregen. Doch de gevolgen bleven niet uit. Toen Taco uit Amster- dam vertrok moest men zijn zaakje op een wagentje naar het Centraal Station rollen. En :n Duitsland aangekomen moest Taco verschillende kameraden optrom melen om hem te helpen alles ongeschonden naar het Kamp to transporteren. Samen met een bakker kwamen ze aanzetten en na de vreugdevolle be groeting begon de prijsuitdeling. Het was een heel feest en prompt ont- Grote inbraak opgehelderd AMSTERDAM. 22 Jan. Enige dagen geleden werd inge broken in een woning aan de Nieuwe Herengracht, waarbij siera den en kledingstukken ter waarde van vele duizenden guldens werden gestolen. Een rechercheur kreeg een spoor in handen, toen een ge stolen ring werd aangeboden aan iemand van wien den aangever de ring had gekocht. De politie ging over tot de aanhouding van twee helers, een koopman en een lood gieter en kon spoedig daarop ook de drie inbrekers, een houtbewerker, een chauffeur en een schipper in rekenen. Met uitzondering van de kledingstukken, die reeds verkocht waren, werd de buit achterhaald. Een der inbrekers trachtte tijdens de arrestatie te ontkomen. Hij vluchtte een dak op, doch werd ge volgd door een rechercheur, die hem achter een schoorsteen ontdekte. Een verlofganger is, uit Am sterdam. teruggekeerd in zijn kamp in Duitsland... Hij heeft, tijdens zijn verlof in het vader land, talloze familieleden van zijn kameraden leren kennen. Zij kwamen hem bezoeken om iets te horen over hun man,zoon, broer, verlooide of vriend. En natuurlijk hadden zij tets bij zich om mee te gevenDe één had dit, de ander dat. En Taco sjouwde alles mee. sloeg bij zijn terugkomst in het kamp direct aan het uitdelen. De hierbij ge publiceerde bijdrage geeft een duidelijk beeld van de vreugde en gezelligheid, welke, direct na de terugkomst in het kamp van den verlofganger, onder onze jongens heerste. ving Taco van de gelukkigen kleine geschenken in tabaksvorin, welke f zeer geschikt zijn om de vriendschap te onderhouden. Het was een geluk kige avond en door al de herrie die er bij zo'n prijsuitdeling ontstaat, had Taco geen tijd om te denken aan een kleinen jongen en een jonge vrouw, die toch óók bij zijn natuur lijke uitrusting behoren En intussen hadden wij natuurlijk ook allerlei mededelingen voor Taco. De firma werkte allang weer en de zwarte kat uit het Kamp is bij het laatste bombardement grijs gewor den. Vraag en antwoord Over en weer gaat het spel van vragen en antwoorden. Wanneer ze 's avonds in Nederland de vliegtui gen horen, dan zijn er heel wat har ten in het lage land, die angstig kloppen, doch Taco heeft een en an der verteld over onze schuilplaatsen en dat ze daar nu heus wel allemaal ingaan, zodat er weer een tikje meer rust ls ontstaan, doch zeker is het-, dat er overal vreugde zal zijn als het allemaal achter de rug is. Verder wordt de emst van de tijd wegge lachen. Hulb's vader ls bij de Am sterdamse gemeente-tram en daar wemelt het nu van de conductrices, wat blijkbaar erg grappig is. evenals het feit dat er zeer vele Jongedames uit de onvolprezen Jordaan bij de post zijn. Zo hoor je ook nog eens wat: zo'n verlofganger brengt vreug de en gezelligheid. We zitten er nu dik in. nu Taco de rij heeft geopend. Eerstdaags gaan Arie en Piet. dc onafscheidelijke mecaniciens en dan komen de kleermakers „en bloc" aan dc beurt. Ze kunnen ruïnes maken uit eer biedwaardige gebouwen, doch wij werken door, gaan een paar weken naar huis en werken weer door, zo lang we leven en we zijn taai hoor... Op mars langs de Adriatische kust. (P. K. Waske/Ofb./H.) Den HAAG. 22 Jan. Was de oorlogsverslaggever vroeger een jour nalist. die zijn gegevens meestal ver zamelde ver achter het front en de verre donder van het geschut als herigste emotie daarvan meenam, thans is hij een jong soldaat, die als kunstenaar in woord, beeld en geluld de oorlog van nabij beleeft en naar waarheid daarvan getuigenis kan afleggen. Aldus ongeveer leidde de heer Van Huut van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten een bijeenkomst in, die Donderdagmiddag door dit departement belegd was en waarin tw<^ oorlogsverslaggevers een aantal genodigde jonge journalisten een blik gegund hebben in de keuken der oorlogsverslaggever!j. De bijeenkomst werd bijgewoond door den voorzitter van het Verbond van Nederlandse Journalisten, den heer P. J. van Megchelen. Wat beide oorlogsverslaggevers van hun arbeid vertelden, toonde wel aan, dat de eigen belevenis op het eerste plan staat. Een der oorlogsverslaggevers schetste het geraamte der organisatie, de voor opleiding. de middelen, welke de oor logsverslaggevers ten dienste staan en de mogelijkheden, die hier liggen voor Jonge krachten, die gevoel hebben voor het grootse van deze tijd en de hui dige strijd. Hier ls gelegenheid te over om zich te onderscheiden en voor levendige geesten materiaal ln over vloed. Van auto's en vliegtuigen kan gebruik worden gemaakt en buitenge woon groot ls de medewerking, welke den oorlogsverslaggever overal wordt geboden. Niet voortdurend ls hil „lm Elnsatz", doch slechts zolang ale nodig ls voor zijn reportage. Gedurende die tijd ls hij bij een onderdeel gedota- Burgemeesters ontslagen DEN HAAG, 22 Jan. Bij besluit van den commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie van 7 Januari is, onmiddellijk ingaand, ontslagen: G. D. Rehorst, als burgemeester van Callantsoog; H. Nolet, als burgemees ter van Harenkarpsel en Warmenhui- zen; B. J. F. Sutman Meyer, als bur gemeester van HeerhugowaardJ. A. Pesman, als burgemeester van Koe dijk; P. H. Geirnaerdt, als burge meester van St Janssteen; mr. dr. A. J. J. M. Mes, als burgemeester van Heinkenszand; C. F. A. M. van Hor- sigh, als burgemeester van 's-Heeren- hoek; mr. dr. C. J. M. A. van Rooy, als burgemeester van Hontenisse; F. A. Hendrikse, als burgemeester van Vogelwaarde; P. V. M. Vercauteren, als burgemeester van Clinge; jhr. mr. W. C. Sandberg tot Essenburg, als burgemeester van Krabbendijke; G. C. E. M. Dierick, als burgemeester van Koewacht en Overslag. Aan A. F. van Goelst Meyer is als burgemeester van de gemeente Ros- sum eervol ontslag verleend. De voorlopig verlengde ambtsperiode van den burgemeester der gemeente Waalwijk, E. C. J. Moonen, is met ingang van 1 Februari beëindigd. cheerd en maakt hil, als actief soldaat, het gebeuren mee. Ook achter de fronten worden studies gemaakt 7an volk en religie, sociale, politieke en economische aangelegenheden. Een andere oorlogsverslaggever ver telde uit eigen ervaring, hoe de oor logsverslaggever zich aan de fronten beweegt en vond daarbij gelegenheid tal van aardige momenten naar voren te brengen HU verzuimde echter niet erop te wilzen, dat de vooropleiding den adsplrant-oorlogsverslaggever de nodige hardheid bijbrengt. Deze werpt haar nut af ln de dagen, dat hard moet worden gezwoegd en alle krach ten moeten worden Ingespannen om de situatie meester te worden. Ook de oorlogsverslaggever heeft moed nodig en tenslotte, zoals alle scldaten, ook een dosis geluk. Geboorten in oorlogstijd Het oude volksgeloof, dat in oorlogs jaren meer jongens worden geboren dan ln vredestijd, ls ln de vorige wereldoorlog door de statistiek beves tigd; niet slechts bij de oorlogvoeren de partijen, doch ook bU de neutra len. zU het ln geringer omvang. In Duitsland was er destijds een Jongens overschot van 2i pet. Ook ln de tegenwoordige oorlog kun nen reeds dergelUko waarnemingen worden gedaan. Prof dr. Ludwlg van de universiteit te Halle heeft door nieuwe onderzoekingen een aanvulling geleverd op de tot dusver gehuldigde hypothese, dat dit verschLInsel verband houdt met de voeding ln oorlogstijd. Om te beginnen kwam prof. Ludwlg op grond van omvangrijk materiaal tot de slotsom, dat het grootste overschot aan jongens optreedt bij wettige ge boorten. voorts bU eerstelingen en betrekkelijk Jonge moeders, bij ge boorten ln de hogere standen en ten slotte op het platteland. Het overschot ls geringer bU onwettige geboorten, bU latere geboorten en betrekkelijk oude moeders, onder de volksklassen, bij tweelingen enz. en ln de steden. Prof. Ludwlg is tot de gevolgtrek king gekomen, dat er in de oorlog meer jongens worden geboren als ge volg van de toeneming van bepaalde invloeden, die de vrouwelilke kiemen schaden, zodat na de bevruchting meer vrouwelijke dan mannelijke kiemen te gronde gaan. Deze schadelijke invloe den worden z.1. zonder twllfel door wijziging ln het dlëet veroorzaakt, echter niet door de geringere hoeveel- held voedsel op zichzelf, maar waar schijnlijk door afwezigheid van of ge brek aan een of andere speciale voed- selsoort. „Binnen negentig dagen?" DEN HAAG, 22 Jan. Het poli tiek weekpraatje van Max Blokzijl op Maandag 24 Januari 1944 over Hilversum I om 18.45 uur heeft al* titel: „Binnen negentig dagen?" Dc verduistering begint heden om 17.15 en eindigt oro 8.30 uur (Zondag 17.30 en 8.30 uur.) Heden: Maan op 5.14, onder 14.03 uur. (Zondag 6.26 en 14.51 uur.) 25 Jan. N.M., 1 Fcbr. E.K., 9 Febr. V.M., 17 Febr. L.IL, 24 Febr, NJU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1