HET DAGBLAD Harde afweerstrijd in de noordelijke sector VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Waarschuwing speciaal aan Engeland Peulvruchten en boter Duits weermachtsbericht Nowgorod is ontruimd Vijandelijke aanval in Zuid-ltalië duurt voort Churchill mengt zich in Poolse kwestie Berlijn opnieuw gebombardeerd Göbbels over invasie-perspectieven Duitsland wacht gelaten af Knoeiende winkelier eindelijk tegen de lamp gelopen! De bestraffer bestraft Werking Ziekenfondsenbesluit Een premie van vier procent is voldoende Ruim vijf millioen verzekerden in 1942 De nieuwe bonnen Verplicht vet op bon „boter 06a" HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 20 Jan. Het opperbevel der weermacht maakt bekend; Van het zuidelijk- deel van het oostelijke front wordt slechts plaat selijke gevechtsbedrijvigheid gemeld. In het gebied van Sjasjkow en ten zuiden van Polonoje hebben onze troepen in tegenaanval enige plaat sen heroverd. Daarbij werd een tijde lijk Ingesloten dapper strijdende steunpuntbemanning ontzet. Ten westen van Resjitza duurt de zware worsteling voort. In onze stel lingen binnengedrongen vijandelijke gevechtsgroepen werden in verbitr terde gevechten teruggeworpen. Bij Witebsk, ten noordwesten en noorden van Newel zijn slechts ge vechtshandelingen van plaatselijke betekenis voorgekomen. Ten noorden van het ümenmeer. ten zuiden van Leningrad en ten zuiden van Oraniehbaum duren de zware afweergevechten voort. Bin nen het bestek van een plaatselijk beperkte rechttrekking van het front is de stad Nowgorod ontruimd. In het westelijke deel van het Zuid-Italiaanse front zet de vijand Kaarl *ae> Peil STOCKHOLM, 20 Jan. Churchill heeft vandaag in Downingstreet, naar Reuter meldt, vertegenwoordi gers van de uitgeweken Poolse rege ring ontvangen om met hen de Sow- jet-Russisch—Poolse kwestie te be spreken. Bij deze besprekingen was ook de minister van buitenlandse za ken Eden aanwezig. Churchill wil, naar United Press meldt, thans persoonlijk trachten het conflict bij te leggen. Naar verluidt, zullen van nu af de gebruikelijke di plomatieke gedachtewisselingen door brieven en telefoongesprekken tussen hem, Roosevelt en Stalin aangevuld worden. Volgens berichten, die Poolse emi grantenkringen vla betrouwbare ver trouwenslieden in Engeland hebben ontvangen, heeft de Poolse emigran tenregering in Londen onder de in druk van de voornemens der Sowjet- Unie om grote delen van Polen te annexeren; aan haar „ambassadeur" in Washington, Ciechanowski, op dracht gegeven, van de Amerikaanse regering het staken cjer leen- en pachtleveranties aan de Sowjet- Unie te eisen ten einde de Sowjets op die manier tot rede te brengen. Ciechanowski zou reeds een desbe treffende stap bij Cordell Huil heb ben ondernomen. Onder het opschrift „Polen moet een patrlottenregerlng krijgen" behelst Stockholms Tldnlngen" een bericht uit Moscou, volgens hetwelk de Sowjet- pers Donderdag een artikel heeft ge publiceerd van Andreas Vltos, lid van het centraal bestuur van de Poolse patrlottenbond ln de Sowjet-Unle. Het artikel draagt ln de Sowjetpers tot op schrift „De dag der vrijheid breekt aan". Het kan. volgens het Zweedse blad. beschouwd worden als een offi ciële verklaring van de Poolse patrlot- tenbeweglng, die een nleuwè regering wil oprichten. In het artikel wordt o.a. gezegd „Het ls een vaderlandse plicht, er acht op te slaan, dat het Poolse voor oorlogse regiem niet opnieuw wordt opgericht. Men moet zich er wel van bewust zijn. dat een burgeroorlog de ondergang van Polen zou betekenen. Dm emigrantenkringen kunnen slechts als landverraders beschouwd worden. De oude onjuiste Poolse politiek mag n:et herhaald worden. Het gevaar van een Duitse aanval ln de toekomst kan vermeden worden, wanneer Polen een hecht bondgenootschap aangaat met de Sowjet-Unle en Tsjechoslowaklje. De Franse regering heeft staats toezicht Ingesteld op het toneelwezen. Schouwburgondernemingen, toneel directeuren en acteurs moeten voort aan een vergunning van het ministerie van onderwijs hebben. Toneelleider mag slechts zijn. wie alle burgerrech ten en een blanco strafregister bezit. Het Turkse s.s. „Trak" ls Donder dagnacht ter hoogte van de haven Bandlrma ln de zee van Marmara ge zonken. De uit 23 personen bestaande bemanning ls omgekomen. De Engelse admiraliteit heeft medegedeeld, dat de torpedojager „Tynedale" verloren ls gegaan. In opdracht van den Fransen minister-president zijn alle polltle- manschappen, die belast zijn met het handhaven van de openbare orde en de binnenlandse veiligheid van de staat geplaatst onder bevel van den secretaris-generaal voor de handhaving van de orde, Darnand. Uit- Porto Alegro wordt vernomen, dat een ln de staat Rlo Grande do Sul over de Rivier Dos Antas lopende brug. de grootste brug van Zuld- Amerlka. ls ingestort. Talrijke per sonen zijn hierbij gedood en gewond. Naar de Engelse nieuwsdienst meldt heeft Amery. de minister voor Indlë. ln het Lagerhuis bekend ge maakt. dat de Indische regering het verbod van vrouwenarbeid ln kolen mijnen ln de drie Indische provincies Bengalen. Bihar en de Centrale pro vinciën heeft opgeheyen. zijn krachtige, door artillerie en slagvliegers ondersteunde aanvallen voort. Na harde strijd ging de vol komen verwoeste stad Minturno verloren. Alle overige aanvallen evenals vijandelijke pogingen om de Garigliano over te steken werden af geslagen Id de centrale sector werd een vijandelijk tentenkamp overval len en vernietigd. De vijand leed daarbij zware, bloedige verliezen Gevangenen werden binnengebracht. Aan de kust van het Kanaal heb ben batterijen ver dragend geschut der marine in Dover, Deal, Folke stone en Ramsgate doelen beschoten In de tijd van 1 tot 20 Januari hebben zeestrijdkrachten, boordaf- weergeschut van handelsschepen en afweergeschut der marine 38 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. BERLIJN, 21 Jan. (CX>.) In de vroege avonduren van Donderdag pleegde de Engelse luchtmacht haar veertiende zware luchtaanval op de Rijkshoofdstad sinds de 23ste Augus tus de slag om Berlijn begon. Thans kort na het bombardement ter wijl de vijandelijke vliegtuigen zich nog op de thuisvlucht bevinden, is het natuurlijk moeilijk, uitvoerige in formaties te verkrijgen. Het bloed rode schijnsel dat zich vooral in het oosten en zuidoosten van de stad, maar verder ook in het westen tegen de lucht aftekent, duidt er echter op, dat er zware branden woeden. De aanval kwam niet onverwacht. Het dagelijkse communiqué over de situatie in de lucht, dat door het opperbevel der weermacht wordt ge publiceerd, behelsde reeds sinds enige dagen de stereotiepe mededeling, dat de atmosferische toestand gunstig was voor den tegenstander. De Engelsen hebben kennelijk veel moeite gedaan om door schijnmanoeu vres op grote schaal de Duitse nacht- jagers om de tuin te lelden. Het eer ste bericht, dat binnenkwam, sprak over twee sterke formaties bommen werpers, waarvan er een uit het wes ten koers zette naar Hannover, terwijl de tweede uit het noordwesten met nog niet controleerbare bestemming boven Schwerln vloog. De eerste for matie viel Hannover niet aan, doch draalde naar het zuidoosten af. Direct na dit bericht gingen te Berlijn de sirenes, echter niet voor het verwachte alarm, maar voor de^ waarschuwing tegen luchtgevaar. Intussen schijnen de belde formaties zich echter ln het gebied van de Oder te hebben ver enigd, want de mededeling, dat voor Berlijn L. 21 de laatste phase van vooralarm was gegeven, werd vrij wel onmiddellijk gevolgd door het ge huil der sirenes. Dit was nauwelijks verstomd toen het zware luchtdoel geschut begon te vuren. Dit zware geschut wordt uitsluitend gebruikt tegen de snelle, lichte Mos quito's, die ln de regel te hoog vlie gen voor het overige afweergeschut. Het vuren van het zware geschut duurde zo lang, dat het geheel de In druk begon te maken van een aanval van storlngsvllegtulgen, terwijl de eigenlijke raid ergens anders plaats vond. Reeds een der eerste aanvallers scheen neergehaald te worden, want onder oorverdovend lawaai kwam er Iets naar beneden, dat met een ge weldige klap op de aarde verpletterd werd. De schijnmanoeuvres leverden ech ter klaarblijkelijk niet het gewenste resultaat op, want het afweergeschut trad tijdens de eigenlijke aanval nau welijks ln werking en de nacht jagers waren duidelijk hoorbaar tussen het zware geronk der bommenwerpers. De zoeklichten vereenlgden zich tot mach tige stralenbundels, die loodrecht in de zwarte wolkenmassa's boorden en deze doorzichtig maakten als albast. De bommenwerpers worden op die manier, zoals de soldaat het uitdrukt, de nachtjagers „op een tafelkleed ge serveerd". De bedoeling van het ver lichten der wolken ls namelijk, dat de hoogvliegende nachtjagers de scha duwen der bommenwerpers tegen het witte wolkendek duidelijk genoeg zien afsteken om ze te kunnen aanvallen. Deze aanval duurde, evenals de der tien vorige, ongeveer een half uur. Tijdens de aanval werden, naar het D.N.B. verneemt, reeds in de eerste negen minuten alleen boven twee districten van Berlijn tien vijandelijke viermotorige bommen werpers neergeschoten. In de wijdere omgeving van Berlijn zijn tot dus ver nog elf vernielde grote bommen werpers gevonden. Bombardement op Rome ROME, 20 Jan. Rome ls Woensdag wederom het doel geweest van een EngelsAmerikaanse terreuraanval. Talrijke bommen kwamen vooral te recht ln de buitenwijken van de eeuwige stad. Tal van vrouwen en kin deren zijn hierbij omgekomen en de woonhuizen leden zware schade. In de vroege ochtenduren van 20 Januari herhaalden de AngloAmerikanen hun terreuraanval op Rome. Opnieuw had de bevolking talrijke doden to betreu ren. Ie JAARGANG No. 17 VRIJDAG 21 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Dr. Göbbels zet zijn artikel in ,Das Reich" over de perspectie ven ener invasie, waarvan wij in onze vorige editie het eerste deel publiceerden, als volgt voort: De Engelse premier heeft bij de aanvang der operaties in het zuiden, Italië het zachte onderlijf van Europa genoemd. Intussen heeft de Duitse weermacht daarvan een hecht skelet der defensie gemaakt. Dit echter is volkomen geïmproviseerd gebeurd, en zij had hier slechts evenveel weken tijd ter beschikking als in het westen, zuid-oosten en noorden Jaren. De Engelse en Ameri kaanse militairen echter spreken van het zuidelijke front alleen nog vloekend, noemen de Duitse solda ten woestelingen, die als hellehon den vechten, zijn vol afgunstige lof voor hun waarlijk bezeten dapper heid, doch klaarblijkelijk alleen om dat zij geen successen bevechten en hun, volgens hun eigen woorden, slakkenoffensief op enigerlei wijze moeten* verklaren. Ook om deze reden wordt de Anglo-Amerikaanse vijand door het Kremlin gedwong en een nieuw tweede front'in het westen in be weging te brengen, omdat het tot dusver in het zuiden bestaande front zelfs bij de meest welwillende beschouwing als mislukt moet wor den opgevat. De rekening, die in Londen cn Washington voor 1943 was opgesteld, is een misrekening gebleken. Noch door de stoot tegen het z.g. zachte onderlijf van Europa, noch door het op lange termijn voorbereide afvallen van Italië, noch door de luchtterreur of het zenuw offensief tegen het Duitse volk is een oorlogsbeslissing of iets wat er ook maar bij benadering op lijkt tot stand gebracht; integendeel, het Duitse volk in het vaderland en de Duitse weermacht aan het front hebben zich opgewassen getoond te gen al deze aanvullende belastingen, meer nog, zij zijn ze met een souve- reine stijl meester geworden, welke in de gehele wereld slechts bewon dering wekt. De vijand heeft wel ls waar ujt het grote volumen van de door ons veroverde ruimten enige stukken weggebroken, maar wat heeft dat uit te staan met de beslissing van de oorlog? Die is voor de tegen partij verder dan ooit weg. Daarom moet zij_£e .trpshten .al te dwingen. Wij weten allang, dat de oorlog op zijn critisch hoogtepunt tot deze ontwikkeling zal drijven. Wie zou ons ervan willen verdenken, dat wij niet alles wat slechts denkbaar is gedaan hebben om bij deze gelegen heid de tegenpartij volkomen te ontnuchteren en het kaartenhuis van zijn z.g. stellige overwinning te doen instorten. Een even gunstige kans om de oorlog een beslissende keer te geven vinden wij nooit weer. Engeland's posifle „De invasie mag niet mislukken". Op deze ondertoon is op het ogenblik de gehele openbare mening in Enge land ingesteld. Men is zich aan de kant van den vijand dus volstrekt be wust van de ernst, die deze ontwor pen onderneming omringt en verheelt ook geenszins meer de te venvachten zware verliezen. Men behoeft daar slechts tegenover te stellen dat de Britse eilanden nog iets meer dan 40 millioen inwoners hebben, dat hun daling van het geboortecijfer snel toeneemt en Engeland, zoals een pro minent Londens publicist kort gele den heeft uitgerekend, nog in de loop van een generatie zal afdalen tot de bevolkingsstand van het voormalige Zuid-Slavië. Hoe wil het de bij een invasie drei gende verliezen, die juist zijn jonge mannelijke bevolking zullen decime ren weer goedmaken? Het heeft tegenover zijn aan bevolking rijkere bondgenoten toch al niet veel meer te tonen. Waar is de nieuwe van kracht overvloeiende generatie, die het Britse rijk weer moet oprich ten? Voor zover zij nog voor handen is zal zij op de Atlanti sche wal of op de prikkeldraadver sperringen voor onze grendelstellin gen in het westen doodbloeden, voor Einde van schoenschandaal in Leeuwarden Enorme voorraad in beslag genomen LEEUWARDEN, 21 Jan. Reeds lang bestond het vermoeden, dat de schoenwinkelier D. Meyer in de Kleine Kerkstraat alhier, er ontoe laatbare praktijken op nahield, wat zijn verkoop over de toonbank be trof. Meyer was één dier winkeliers, die nimmer enig begerenswaardig artikel in huis heeft, wanneer iemand met een bon in de winkel komt. maar die plotseling ijverig gaat „zoeken" als men een pond boter, een stuk vlees of een paar potjes honing te voorschijn tovert. De vermoedens tegen Meyer wa ren groot, maar de politie kon lange tijd geen overtuigend bewijs in han den krijgen. Het is in dergelijke ge vallen immers zó. dat degene, die verkoopt, en degene, die onder aan bieding van een „premie" inkoopt, er beiden belang bij hebben, dat de transactie in de doofpot wordt ge stopt. Woensdag echter was er aan leiding Meyer eens aan de tand te voelen. De economische dienst van de gemeentepolitie deed een inval in de drie bij Meyer in gebruik zijnde ruime panden, welke naast elkaar gelegen zijn aan de Kleine Kerk straat. Wat men daar vond, overtrof de stoutste verwachtingen. Duizenden paren schoenen voor kinderen en volwassenen, tienduizend rubberhakken, duizenden en duizen den echte viltzolen, laarzen, leder en lederwaren, beenkappen, oliepakken, schoensmeer, alles oude kwaliteit, bleken op alle mogelijke en onmoge lijke plaatsen buiten de eigenlijke winkel te zijn opgeslagen, deels in het gezicht, op planken langs de wand, deels in kasten en kamertjes van deze oude huizen, welker platte- w «i. grond een ware doolhof vormt. SSfiiS 5Ï2 Si ÏiÏhÜÏh* Toen alles naar het hoofdbureau J-JS?1 ernerung een:sledende was overgebracht, konden zes ruime vf? ïfiLïSÏ' arrestantcncellcn van onder tot bo- c-1 A' S zover zij er niet de voorkeur aan geeft, reeds eerder bij de overtocht het slachtoffer te worden van onze zware artillerie of ons luchtwapen en de dood te vinden in de golven van het Kanaal. Dat past precies in de berekeningen van Roosevelt en Sta lin. Zij raken daarmede definitief een lastigen concurrent kwijt, dien zij militair, politiek en economisch toch al lang hebben afgeschreven. Engeland heeft deze oorlog z.g. wegens Danzig doen ontbranden. Hoe gaarne zou het thans de stap terug doen naar de hete Augustusdagen van 1939 en van voren af aan begin nen, daar waar het toen de teugels van een superieure leiding ontglipten en het geraakte in handen van ge wetenloze zakenlieden, die het thans nog slechts de waarde toekennen van een levend lijk? Hoe gaarne, wanneer het zou kunnen. Maar het kan niet meer. Het is ge vangen in zijn eigen net van intriges, en moet de schuld betalen, die het zich op de hals heeft gehaald. Het moge de wereld vervullen met nog zo veel geschreeuw, het zal overal slechts medelijden en een glimlach verwekken. Wat heeft het aan te voeren als voordeel voor de vooruitzichten van de ontworpen invasie? Dat zij reeds een generalissimus heeft, die boven dien nog een Amerikaan is? Heeft deze militaire successen te tonen, die de hem door de vijandelijke pers zo kwistig verleende lauwerkransen kun nen rechtvaardigen? Geenszins. Hij heeft slechts overwonnen aan de periferie, toen onze troepen geen munitie of geen wapens meer hadden en hij zijn bommen zonder gevaar op hen kon laten neerregenen. Dat zal in het westen anders zijn. Daar moet hij zich, evenals zijn sol daten. man tegen man plaatsen en strijden in het aangezicht van een tegenstander, die zijn land verdedigt en bovendien nog een rekening heeft te vereffenen voor zijn vernielde haardsteden en zijn door de vijande lijke luchthunnen vermoorde vrou wen en kinderen. Daar zou dan blij ken of generaal Eisenhower terecht zijn naam draagt. Aan Duitse zijde Aan Duitse zijde zullen tegenover hem legeraanvoerders strijden die in het westen reeds eenmaal hebben ge zegevierd en de Engelsen in een mee lijwekkende toestand over het Ka naal hebben teruggejaagd. Onderhen zullen verse divisies strijden, die branden van verlangen om den vijand zijn arrogante hoogmoed te doen verliezen, gemengd met beproef de en gestaalde divisies, die" allé hard heden in het oosten hebben meege maakt en de onervaren soldaten der tegenpartij een indruk kunnen geven, wat de door hun leidingen geopende „plezierige" oorlog betekent, wanneer hij met ongeveer gelijke krachten wordt uitgevochten. Boven hen allen echter staat een Führer, die in 1940 Frankrijk in zes weken ter aarde wierp en thans op nieuw gedrongen wordt op een van ouds bekend slagveld, dat hij thans met zijn soldaten moet verdedigen. Wij houden er niet van te pochen met onze kansen en overwinningen te vieren voor zij bevochten zijn, maar wij kunnen Churchill toch de vermaning meegeven op zijn weg: „Monnikje. je gaat een zware gang". Hij zal het zelf wel weten, maar het kan geen kwaad het hem nogmaals uitdrukkelijk te bevestigen. Vooral de moeders, vrouwen en kinderen van zijn land moeten het vernemen, opdat later geen twijfel kan blijven bestaan wien zij met de vinger moeten aanwijzen en wie de schuldige is aan hun nameloos leed. „Over 90 dagen gaat het er op los", schreeuwen de joden in Londen, zij lopen daarbij generlei gevaar, want van hen zal niemand er bij zijn, wan neer de Engelse boten de Atlantische kust naderen en de Duitse kanonnen hun vuurmuil zullen openen. Zij zit ten dan thuis, schrijven met de ene hand vlammende hoofdartikelen en strijken met de andere dikke dividen den op. Hun kan. dat denken zij ten minste, niets gebeuren. Wanneer de Engelsen overwinnen, dan hebben zij gelijk gekregen, worden zij terugge slagen, dan hopen zij op een dóór- braak van de Sowjets en zullen blik semsnel overgaan naar de bolsjewis tische zijde. Alleen de Duitsers mogen volgens hun berekening niet tot een succes komen, omdat het dan met hen ge daan is. Wat gaat het Engelse volk hun aan. Zij zijn in dit volk precies zo vaderlandsloos als in ieder ander. Het kost hun dus niet al te veel zijn nationale bestaan op het spel te zetten en Churchill is hun daar voor precies de juiste man. Wat inte resseert hen, dat Roosevelt en Stalin grijnzend op de achtergrond staan en wachten op de val van het Britse rijk om de erfenis te innen? Zijn de joden bij hen niet even goed gebor gen? En was niet nog altijd het bloed der volkeren hun beste levenselixer? Wat riskeert men dus met zijn veld- ven volgepropt worden. De polltie-autoriteiten hebben de pers gisteren in de gelegenheid ge steld deze geweldige voorraden te be zichtigen en tevens een kijkje te nemen op de plaatsen, waar éen en ander opgeslagen of achter schotjes en luikjes was weggemoffeld. Het was in één woord verbazingwekkend. Men is geneigd het woord „sprookjes achtig" te bezigen, maar op een sprookje lijkt dit ergerlijke geval toch weinig, daarvoor heeft Meyer te zeer de bevolking van Leeuwar- deen, met name het deel dat geen „boter bij de vis" kan leveren, gedu peerd. Indien men bedenkt, dat vele arbeiderskinderen bij regenachtig weer met natte voeten naar school moeten en men ziet hier dozen vol kinderschoentjes opgestapeld, kan men de algemene voldoening begrij pen. dat deze man eindelijk tegen de lamp gelopen is en zijn opgepotte voorraden op normale wijze aan het algemeen ten goede zullen komen. Meyer, die in voorlopige hechtenis is genomen, zal terecht moetan staan wegens prijsopdrijving en het achterhouden van voorraden. hun toch al enigszins in de weg staan. Wat zou dus in ernst voor bezwaar gemaakt kunnen worden van joods standpunt tegen een Engels-Ameri kaanse massamoord in het Westen, Het schijnt dus onvermijdelijk te zijn, dat de mensheid de bittere kelk van deze oorlog tot het einde toe ledigt. Misschien heeft ook dat zijn diepere zin. Is de imperiale geschie denis van Groot-Brittannië daarmede ten einde? Een vraag, die ongetwij feld het Britse volk meer aangaat dan het Duitse Zo ja, dan heeft het lot Engeland zelf uitverkoren om Engeland te vernietigen. Daarmede zal 1944 het beslissende jaar zijn in het verleden van Groot-Brittannië en voor zijn toekomst. Maar dan kan ook op dit snijpunt voor ons de grote ommekeer komen In ieder geval zul len zij niets onbeproefd laten om het zover te brengen. Wij zien derhalve de komende ont wikkeling met gelaten rust tegemoet. Wij hebben alles gedaan wat maar gedaan kon worden om er tegen op gewassen te zijn. Bovendien s' rijden wij om ons leven. Deze overtuiging was en is en blijft steeds de beste en betrouwbaarste bondgenoot. Aldus schrijft mij met keurige, vaste hand een lezer. Kennelijk een onderwijzer. En hij vervolgt, naar aanleiding van het stukje over de baldadige jeugd, die lege huizen plundert en vernielt: Kom dat wonderwezen niet te na met ruwe bejegeningen, want de tere en overgevoelige ziel van dit wezen zou kunnen ontaarden en gij een misdadiger worden. Hadt gij de euvele moed een jong mens een gevoelige afstraffing te geven voor een door hem gepleegde en door niemand geloofde misdaad, welnu gij deugdet niet voor de maat schappij en waart zélve de misdadi ger Het lieve zo onteerde wezen werd in zijn eer herstelddoor onze rechterlijke macht. Onderwijzers en onderwijzeressen doen hun plicht niet zegt men waar de baldadigheid hand over hand toeneemt. Hoe kan men zo praten/ Toen zij hun plicht deden en optraden, straf ten de schuldige en beloonden de goede leerlingen, werden zij voor de rechtbank gedaagd en daar voor het oog van de gehele wereld, dus ook voor dat der jeugd voor schuldige zondaars uitgemaakt en beboet of bestraft en die lieve wichten werd de hand boven het hoofd gehouden. De jeugd is verwilderd. Aan wie de schuld? Laat nu ook de rechter lijke macht spreken en zo niet, laat zij die baldadigheid dan oplossen. Dat kan zij niet. Wel kon zij die mensen bestraffen, die voor hun taak berekend waren en die de baldadigheid wel konden te keer gaan! 'kHeb het meegemaakt, dat een kind uit de school stal, wat los en vast was. Dat kind kreeg straf. Maar de Pa liet zijn kind niet uit maken voor al wat lelijk was en haalde de politie erbij. (De rechter afijn, dat wist die Pa al lang.) De politie kwam, het kind moest getuigen tegen den onderwijzer en stond toen een partijtje te liegen, dat zelfs Pa er groen en geel van werd. Dit keer kwam die onderwijzer er nog goed van af doordat het kind behalve stelen ook zo goed liegen kon. Intussen werd het kind niet ver der gestraft en den bestolene werd niet teruggegeven wat heiji toekwam. Die dacht ook als die Pa en maakte er verder geen werk van. Hij zelf had het toch immers gedaan! 'fcHeb hier alleen maar mee wil len aantonen, dat die baldadigheid verdwijnen kan, maar dan moet men ieder in zijn waarde laten en niet alleen het kind ophemelen. Tot zover mijn briefschrijver. In derdaad! Wil men een waardige en waar de-scheppende opvoeding berei ken, dan moet de opvoeder in zijn volle waarde gelaten worden en mag zijn positie niet ondermijnd worden! Ï1JL. Taptemelkpoeder in het Westen des lands DEN HAAG, 21 Jan. Het tapte- melk-walspoeder. dat het vorig jaar als taptemelk ls verstrekt, zal deze winter niet als taptemelk, maar droog ln zakjes gedistribueerd worden. Daar toe ontvangen de taptemelkverbrul- kers ln het consumptlegebled ln het Westen des lands met Ingang van 23 Januari 1944 voorlopig op hun bonnen niet 11 liter taptemelk, maar li liter taptemelk en 50 gram taptemelk-wils- poeder. Deze hoeveelheid walspoeder komt overeen met ruim liter tapte melk. Onder dit gebied wordt verstaan de gemeenten ln de provincies Noord- Holland. Zuid-Holland en Utrecht, voor zover de verbrulkersprljs van taptemelk 9 of 10 cent per liter be draagt. Het walspoeder ls verpakt ln pakjes van 200 en 300 gram. overeen komend met ruim 2 resp. ruim 3 liter taptemelk. Omtrent de prijs, welke voor het poeder zal gelden, zal nog een nadere mededeling volgen. Bil het bereiden van pap, vla, pudding, panne koeken. stamppot, groenten, sausen enz. bewijst taptemelkpoeder uitste kende diensten, maar de huisvrouw moet niet trachten er taptemelk van te maken. Wat ln een behoorlük Inge richte melkinrichting al niet mogelijk ls. n.l. het geheel oplossen van wals poeder. gelukt in de hulshouding zeker niet. Voor de koffie gebruike men dus de taptemelk, die men van zijn melk handelaar ontvangt Het ls noodzakellik, teneinde een vlotte voorziening te kunnen waarbor gen. dat de consumenten de melkbon- nen bij hun melkleveranclers inleve ren. zodra de desbetreffende bonnen bekend zijn gemaakt. De taptemelk- bonnen zlln evenals de bonnen voor gestandaardiseerde melk z.g. bestel bonnen. waarop de melkleveranclers bevoorraad worden. Men stelle de melk- bonnen voor de gehele 14-daagse peri ode terstond na bekendmaking aan do melkleveranclers ter hand. Deze zul len dan gedurende die periode ln staat zijn de hoeveelheid, waarop de consu menten recht hebben, regelmatig af te leveren. Ziekengeld bij opname in een ziekenhuis DEN HAAG, 20 Jan. Tot dus- ver werd, wanneer niet-kostwinnere voor rekening van een algemeen zie kenfonds ln een ziekenhuis werden opgenomen, ten behoeve van het zie kenfonds tweederde van het hun in gevolge de Ziektewet toekomende zie kengeld ingehouden. Aangezien deze bepaling met betrekking tot verschil lende groepen verzekerden practlsche bezwaren bleek op te leveren, heeft de commissaris, belast met het toe zicht op de ziekenfondsen, in het be lang van een gelijke behandeling der verzekerden, aan de algemene zieken fondsen verzocht om, te beginnen met de opnemingen, die na 16 Janu ari 1944 zijn aangevangen, geen po gingen meer te doen om twee derde van het ziekengeld te incasseren. Ook de verplicht verzekerden, die geen kostwinner zijn, blijven dus voortaan, evenals zulks ten aanzien van de kostwinners het geval ls. bij opneming ln een ziekenhuis ln het volledig genot van het hun krachtens de Ziektewet toekomende ziekengeld. DEN HAAG, 20 Jan. De com missaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen, dr. mr. L. P. v. d. Does. heeft een aantal belangwek kende gegevens bijeengebracht om trent de werking van het ziekenfond senbesluit. Daaruit blijkt, dat de wel eens geuite vrees, dat de gevorderde premie ten bedrage van 4 pet. van het verzekeringsplichtige loon ontoe reikend zou blijken om de kosten te dekken men sprak zelfs van een verhoging tot 6 pct„ die onontbeer lijk werd geacht door de feiten worden weersproken. Tegenover een gemiddelde opbrengst per verplicht verzekerde van 16.— stond ln het jaar 1942 een kostencljfer van f 14.27 Ook wanneer men verschillende bij komende kosten-factoren in aanmer king neemt, geeft het verevenings fonds een saldo te zien. Voor de betekenis, die het zleken- fondsbeslult op de ontwikkeling van de fondsverzekering heeft gehad, ls het van belang te vernemen, dat, te genover een aantal van 4.025.541 vrij willig verzekerden op 1 Januari 1940. gedurende het Jaar 1942 een cijfer van 3.360.255 verplicht verzekerden en 2.031.857 vrijwillig verzekerden stond, zodat, bij een totaal van 5.392.112 vrijwillig en verplicht ver zekerden. een toeneming van het aantal verzekerden met 34 pet. valt waar te nemen. De kosten der verstrekkingen aan de verplicht-verzekerde fondsleden hebben, met Inbegrip van 4.7 mil lioen Incasso-, beheer- en contröle- kosten. f 47.9 millioen bedragen. Daar van zijn de drie belangrijkste posten 10 7 millioen voor geneeskundige hulp. 110.3 millioen voor zlekenhuls- verpleglng en 8.5 millioen voor ge nees- en verbandmiddelen. De specia listische hulp vorderde 4.8 millioen. de tandheelkundige hulp 3.3 millioen en de verloskundige hulp 1.2 mil lioen. Verder werd een bedrag van 1 729.000 aan kunstmiddelen verstrekt. terwUl de toepassing der uitwendige geneeswijzen (hoogtczon, bestralin gen. massage, heilgymnastiek, enz.) 531.000 vorderde. Zowel voor de uitkering bij over lijden als voor de tegemoetkoming ln de kosten van sanatorium- verpleglng bedroegen de herver zekeringskosten ln 1942 1 344 000. Ook hier hebben de deskundigen zich bij hun verwachtingen ver gist. Deze uitgaven zijn voor belde verstrekkingen gelijk en betrekke lijk gering. In werkelijkheid zijn de kosten nog lager geweest dan het evengenoemdo cijfer aangeeft. Wat de tandheelkundige hulp be treft. kan worden medegedeeld, dat in 1942 596.800 vullingen werden aange bracht. terwijl 59.200 zenuwbehande- llngen plaats hadden Bovendien wer den 26 000 hele gebitten en 19.000 ge bitten voor boven- of onderkaak ver strekt, alsmede 46 800 gedeeltelijke prothesen. Vroedvrouw en arts Het ziekenfondsenbesluit stelt bij bevallingen de hulp van een vroed vrouw voorop Eerst wanneer deze zulks nodig oordeelt alsook op plaat sen. waar een vroedvrouw ontbreekt, treedt voor rekening van het fonds een medicus op Geheel ln deze lijn ls. dat Limburg ln 1942 per 1000 ver plicht verzekerden een aantal beval lingen van 36.3 te zien geeft, welke dlo door een vroedvrouw zijn verricht tegen 2.5 geval, waarbij een arts hulp verleende In sterke tegenstelling met de provincie Zeeland, waar deze cij fers resp 2.9 en 25.4 zUn Noord- on Zuid-Holland nemen een tussenpositie ln met een cijfer van resp 16.2 en 17 2 voor de vroedvrouw en 6.1 en 8.6 voor den medicus Voor de provin cies Utrecht en Noord-Brabant waren deze cijfers: 13 4 en 5 9 en 16.7 en 8 7 Voor het gehele land ls het beeld aldus, dat per 1000 verplicht verzeker den het cijfer voor de vroedvrouwen 16 8 en dat voor de medici 7.4 be draagt In 1942 werden aan verplicht ver zekerden verstrekt: 179 200 brillen, 5 470 breukbanden 9.100 buikbanden, 9 600 paar elastieken kousen, 1.270 paar orthopaedlsch schoeisel en 24.300 stuks steunzolen Het aantal zlekenhulsverpieegdagen por 100 verplicht verzokerden bedroeg tn 1942 794 2. het aantal opname-ge vallen 47.8 De medische contróie bevindt zich bij tal van ziekenfondsen nog ln het beginstadium van haar ontwikkeling. Van een aantal ziekenfondsen, bij elkaar een klein millioen verzekerden omvattend, konden dienaangaande ge gevens worden verkregen Daaruit bleek, dat deze kosten ln 1942 f0 06 per verplicht verzekerde hebben be dragen DEN HAAG. 21 Jan. Voor de komende veertiendaagse periode zijn de bonnen 05 en 06 aangewezen voor het kopen van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk, taptemelk, vlees, aardappelen en tabak (naar keuze). Van de bonnen algemeen zijn gel dig verklaard: 025 en 026 voor bloem, 027 voor 250 gram peul vruchten, 028 voor vermicelli, 029 voor 20 plus of magere kaas, 030 voor suiker, 031 voor jam, 032 voor kofficsurrogaat, 033 voor eenheids- toiletzeep en 034 voor waspoeder. De kinderen tot 14 jaar krijgen vaspoedcj op de bonnen clO, dlO en elO reserve en de kinderen van 0 en 1 jaar toiletzeep op bon ell reserve. Deze laatstbedoelde kinderen krijgen voorts 250 gram rijst of gort op bon e09 reserve, terwijl voor de kinderen van 2 en 3 Jaar 250 gram gort is toe gewezen op bon d09 reserve. Van de versnaperingenbonnen kan men op 05 suikerwerken ko pen. Tenslotte wordt van de boterbon nen op 05a een half rantsoen boter beschikbaar gesteld en op 05b een half rantsoen marga rine, terwijl als z.g. inhaalrantsocn op bon 06a een half rantsoen r u n d v e t kan worden gekocht en als extra-bon voor de kinderen be neden 21 jaar ls aangewezen de bo terbon 08a voor het kopen van een half rantsoen margarine. De boterbonnen 06a en 08a blij ven geldig tot 5 Maart en de zeep- bonnen tot 20 Februari. Voor vermicelli zal op 20 Februari een nieuwe bon worden aangewe zen, voor koffiesurrogaat op 5 Maart en voor scheerzeep op 30 April. Geldigheid aardappelbonnen Zoals bekend, zijn alle bonnen voor voedingsmiddelen gedurende veertien dagen geldig. Voor aardappelen wor den voor een periode van veertien dagen twee bonnummers bekend ge maakt. Daar in de practijk is geble ken, dat in de laatste week van deze veertien dagen meer aardappelen ge kocht werden dan in de eerste week, hetgeen moeilijkheden met de aan voer medebracht, is thans bepaald, dat in het vervolg het laagste der aangewezen bonnummers slechts ge durende de eerste week geldig zal zijn. Op bonnen, welke dit nummer dra gen, zal men dus ln de tweede week geen aardappelen kunnen betrekken Voor de periode van 23 Januari tot 6 Februari is daarom bepaald, dat de bonnen „aardappelen 05" en „toe slag 05" slechts tot en met 29 Januari geldig zijn. Ter vermijding van misverstand wordt er op gewezen, dat de bonnen „aardappelen 06" en „toeslag 06" van 23 Januari tot en met 6 Februari geldig zijn. Petroleum voor verlichting Van 22 Januari tot en met 8 Fe bruari 1944 geeft elk van de bonnen „52 verlichting" en „53 verlichting" van de bonkaart „S 121" recht op het kopen van één liter petroleum. De geldigheidsduur der bonnen „50 ver lichting" en „51 verlichting" der bon kaart „8 121" en der bonnen „64 ver lichting" der bonkaart „S 221" ls ver lengd tot en met 8 Februari a.s. Oekraine-sigaretten Do dienst perszaken van net Neder lands Oost-Instituut meldt: Voor de tweede dlstrlbutleperlode der Oekraine-sigaretten zijn met In gang van 22 Januari a.s. de navolgen de bonnen geldig verklaard: van de rode kaart de nummers zeven tot en met elf. van 4? blauwe kaart de num mers vijf tot en met zeven In verband met het feit. dat nog niet alle bonkaarten verzonden zijn. blijven deze bonnen, evenals do reeds eerder geldig verklaarde bonnen twee tot en met zes van de rode en twee tot en met vier van de blauwe kaart, tot nader aankondiging geldig. De winkeliers kunnen ln verband hiermede de bonnen nummer een der rode en blauwe kaarten eveneens tot nader order ter bevoorrading aan nemen. DEN HAAG, 21 Jan. Van 23 Januari tot en met 4 Maart 1944 is op bon „boter 06" uit sluitend rundvct verkrijgbaar. Per bon zal men 100 gram rundvet kunnen kopen. Te dien einde moet men bon „boter 06a" vooraf bij zijn slager inleveren, desgewenst tegen ontvangst bewijs en wel in het tijdvak van Zaterdag 22 Januari tot en met Zaterdag 29 Januari a.s. De af levering door den slager aan het publiek mag eerst van 6 Febru ari af geschieden. Zij, die gedurende genoemd tijdvak hun bon niet bii hun slager inleveren, kunnen hierop geen rundvet verkrijgen. Schippers en woonwagenbewo ners, die niet in staat zijn ge weest hun bonnen tijdig in ta leveren, kunnen deze bij de dis- trlbutiedienst ter plaatse, waar zij zich bevinden, tegen rant soenbonnen voor „vet" inwis selen. De aandacht wordt er in het bijzonder op gevestigd dat in af wijking van voorgaande regelin gen, op deze bon geen margarine mag worden afgeleverd, zodat de bonnen „boter 06a" waarde loos worden, Indien men deze niet vóórinlcvert. Boete geëist tegen kapelaan, die inzameling steunde DEN HAAG. 21 Jan. De 33-jarlge F. H. P. v. d. K.. kapelaan te Zwolle, stond voor het Vredesgercchtshof te recht wegens het houden van eea openbare inzameling voor noodlljden- do katholieke werklozen te Renkum en het steunen van een verboden ver eniging. welke gemeld doel nastreef de De Arnhemse vrederechter had hem tot een maand gevangenisstraf ver oordeeld. Verdachte verklaarde, dat als zijn aandeel kan worden beschouwd het beheren der gelden, welke hem werden afgedragen Do bedoeling was hen te steunen, die ln moeilijkheden zouden komen door de opheffing van het RJC. Werkliedenverbond. HIJ betoogde, nim mer zelf gevraagd te hebben om een bijdrage. De president merkte op, dat het bepleiten der wenselijkheid van zulk een fonds reeds een voldoende vorm van vragen ls. De procureur-generaal mr. Van Vlo ten. meende dat ten onrechte gevan genisstraf ls opgelegd. Van een mis drijf ls hier geen sprake, wel van een overtreding. Ten aanzien van het steunen van een verboden vereniging vroeg spr. vrijspraak. Verd. heeft door de gelden te beheren echter medege daan aan de inzameling. Dit ls een ernstige fout. Daarom vroeg spr. 100 boete subs. 50 dagen hechtenis. Arrest op 4 Februari. „Tante Mieke" te Dieren op de leeftijd van 104 jaar overleden DIEREN, 21 Jan. In de leeftijd van 104. jaar en zeven maanden is alhier overleden mejuffrouw M. Sten- fert, beter bekend onder de naam Tante Mleke. De overledene heeft tot op de laatste dag een goede gezond heid genoten. Nieuwe programma's in de Omroep Do Nederlandse Omroep heeft met ingang van Zondag een nieuw cabaret- programma ln zijn uitzendingen opge nomen. Dit cabaret-programma zal s Zondags om de veertien dagen te 17.00 uur (Hilversum I) worden uit gezonden onder de titel „Cabaret der Bekenden". In de tussenliggende Zondagen, be ginnend a.s. Zondag 23 Januari te 17 00 uur (Hilversum I), zal steeds een uitzending gegeven van het eveneen» nieuwe programma „Recht door zee", De verduistering begint heden om 17.15 en eindigt om 8.30 aur. Maan op 4.01, onder 13.26. 25 Jan N M 1 Febr. E.K.. 9 Febr. V IWL, 17 Febr, L.K., 24 Febr. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1