HET DAGBLAD Zware gevechten in de noordelijke sector VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duitsland voorbereid op iedere plaats en tijd Duits weermachtsbericht In Zuid-ltalië een vijandelijke aanval Göbbels over invasie-perspectieven Verrassing is uitgesloten Verkeerszuilen en vlucht heuvels verdwijnen Op trottoirs wachten voor de tram Een kopje thee... neen Keuringen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 19 JatL Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het bruggehoofd Nikopol en ten noordwesten van Kirowograd bleven ook gisteren vrij zwakke aanvallen der Sowjets zonder resul1 taat. In een tegenaanval werd een penetratie, die In de laatste dagen was ontstaan, gesloten. In het gebied van Sjasjkow en Pogreblsjtsje alsmede ten zuidwesten van Nowograd-Wolynsk mislukten verschillende vijandelijke aanvallen. Ten westen van Retsjisa duren de zware gevechten met onverminder de hevigheid voort. Ten noordwesten en ten noorden van Newel herhaalden de bolsjewisten hun aanvallen Zij werden afgeslagen. Een penetratie werd in een tegen aanval na zware strijd te niet gedaan. Ten noorden van het Ilmenmeer. ten zuiden van Leningrad en ten zui den van Oranienbaum zetten, de Sow jets hun doorbraakpogingen met toe nemende hevigheid voort. Zij werden in verbitterde gevechten afgeslagen of opgevangen. In de gevechten in de zuidelijke sector van het oostelijk front heeft de Silezische 320ste infanteriedivisie, onder leiding van luitenant-generaal Postel, zich bijzonder onderscheiden. Aan het Zuldltaliaanse front opende de vijand ten oosten van de Golf van Gaeta na krachtige artillerievoorbe reidingen met verscheidene divisies de aanval op onze westelijke vleugel. D° gevechten zijn daar in volle gang. Consolidatie De A.N.P.-correspondent meldt: Van Duitse zijde meent men de laatste dagen een zekere consolidatie van de toestand aan het oostelijk front te kunnen vaststellen Men houdt echter rekening met de moge lijkheid. dat wellicht binnenkort de Sowjetrusslsche aanvallen op volle sterkte hervat zullen worden De stabilisatie van de toestsnd komt het sterkst tot uiting in de grote Dnjeprbocht waar de door Von Man- steln genomen tegenmaatregelen, o.a de van het zuiden uit ondernomen tegenaanvallen, het rode leger een halt hebben toegeroepen Echter ook de pogingen van den tegenstander, het pehetratlegebied ten westen van Uitgeweken Polen zoeken „discretere methoden" BERN, 19 Jan. Exchange meldt uit Londen, dat de PoolsSowjet- russische controverse de eerste tijd, althans in het openbaar, waarschijn lijk niet zal worden voortgezet. De uitgeweken Poolse regering acht een openbaar antwoord op de jongste Sowjetrussische verklaring weinig doelmatig en „discretere methoden van contact zoeken" geschikter. Reuter bericht uit Washington: minister Cordell Huil heeft Woens dag verklaard nog geen antwoord te hebben ontvangen op het bemidde lingsaanbod der Verenigde Staten in het Sowjetrussisch-Pools geschil. De voorzitter van de nationale com missie van Amerikanen van Poolse af komst, Maximilian Wejrzynek, heeft volgens de „Glasgow Herald" In zake do politiek der Sowjets tegenover Polen verklaard, dat geen enkele Poolse regering kan ingaan op de poli tiek der Sowjets tegenover Polen, want dit zou zelfmoord betekenen. De terri toriale eisen der Sowjets geven blijk van hun vastbeslotenheid om Polen, zijnde een hinderpaal op de weg naar West-Europa, te vernietigen. De offi ciële verklaring van de Sowjetregerlng ls een ultimatum, dat zich niet alleen tegen Polen, cloch tegen alle geallieer de naties richt. Klew. dat In het zuiden de plaatsen Blelala Zerkom en Berdltsjew ln het westen Nowograd-Wolynsk en Sarny en ln het noorden Mosyr omvat, stui ten op toegenomen tegenstand der Duitsers. hoevel vooral ln het westen. d.w.z. bij Sarny, de Sowjets nog sterke druk blijven uitoefenen. In de noordelijke sectoren, d.w.z. van Witebsk tot Leningrad hebben de Duitsers tot dusver met succes aan de aanvallen van de Sowjetrussen het hoofd kunnen bieden In het bijzon der in de moerassige gebieden tussen het Ladoga- en het Ilmenmeer heb ben de Duitsers ruimschoots tijd ge had. met het oog op de te verwach ten aanvallen, sterke verdedigings linies ln te richten, die aan Duitse zijde de verwachting wettigen, dat zij aan alle aanvallen weerstand zul len bieden. Hierbij komt dat het uit blijven van een sterke vorst de ont plooiing van een grootscheeps Sowjet- russlsch offensief tegenhoudt. Na de aardbevingsramp in Argentinië BEUNOS AIRES. 19 Jan. Dank zij de onvermoeide arbeid van de reddingsploegen is men erin geslaagd de meeste straten der stad San Juan vrij te maken. Ook de telefoon- en telegraaflijnen zijn weer gedeeltelijk hersteld. Voor de stroomvoorziening zijn hulpmotoren ingeschakeld. Dé levensmiddelenvoorziening voor het volk heeft het leger op zich geno men. Het bestuur der staatsspoor wegen heeft talrijke slaap- en restau ratiewagens naar San Juan gezonden, waar zij dienst doen als woon- en slaapgelegenheid. Tot dusver zijn 1350 lijken gecremeerd. Hedenavond heeft president, gene raal Ramirez, van San Juan uit een toespraak gehouden tot het Argen tijnse volk. Hij bracht hierin het vaste besluit tot uitdrukking alles te zullen doen. wat menselijkerwijze mogelijk is om de slachtoffers van de aardbevingsramp te helpen. Het op bouwwerk Zal door de regering zonder rekening te houden met de financiële offers snel en vastberaden worden uit gevoerd. Tenslotte heeft de president verzocht om een minuut stilte om de slachtoffers te gedenken. Jults op dit ogenblik werd weer een nieuwe aard schok ln San Juan gevoeld, die echter geen gevolgen had. De door de aardbeving in San Juan veroorzaakte schade wordt geraamd op 100 millloen pesos. Bovendien wor den de verliezen van de handels- en industrie-ondernemingen door deze catastrofe geraamd op 300 millloen pesos. Engeland en Spanje STOCKHOLM 19 Jan. In de Lagerhuiszitting heeft Eden volgens de Britse nieuwsdienst de Engels- Spaanse betrekkingen besproken. Hij verklaarde o.m.. dat „een zeker aan tal vrijwilligers aan het Oostfront nog in dienst zijn van de Duitsers". Hij, Eden. heeft den Spaansen am bassadeur te Londen in kennis ge steld van de „uiterst, ernstige conse quenties van een dusdanige Spaanse houding". Nadat de Labourafgevaar- digde Shinwell „energieker en door tastender maatregelen dan monde linge protest-en" jegens Spanje had geëist verklaarde Eden. dat de Britse regering stappen had gedaan betref fende het vrijgeven van de in Spaanse havens liggend»1 Italiaanse schepen. „Het belang van Engeland bij deze schepen" zo zeide Eden. „vloeit voort- uit de voorwaarden van de Italiaanse wapenstilstand" Boliviaanse klacht over de houding der V.S. GENÈVE. 19 Jan. De op het ogen blik in Washington vertoevende onder staatssecretaris van buitenlandse za ken der Boliviaanse revolutionnaire regering Itturalde heeft ln Washington verklaard, dat het kabinet Villaroel voor zijn volk de laatste mogelijkheid ls om zich uit de klauwen van het grootkapitaal te bevrijden. Ik kan. al dus zelde Itturalde, niet nalaten mijn verwondering uit te spreken over het feit, dat naties, die voor de democratie strijden, alles ln het werk stellen om een klein, eveneens democratisch volk nog dieper ln het moeras te stoten. Overigens kan lk slechts verzekeren, dat de regering zich zal verzetten te gen Iedere poging om haar omver te werpen. Ten slotte verklaarde de onderstaats secretaris. dat het Boliviaanse volk zeer ontstemd ls over het spel van di plomatieke Intriges inzake de erken ning van de nieuwe regering. Ik heb helaas ook moeten constateren, dat de vriendschappelijke gevoelens voor de Verenigde Staten aanzienlijk zijn be koeld. "Onverschillig of de regering zal worden erkend of niet. de Boliviaanse regering zal haar doel bereiken exi het welzijn van het volk waarborgen. Londen geeft scheeps- verliezen in Italië toe STOCKHOLM, 20 Jan. De Britse berichtendienst publiceert een bericht van een Canadcsen correspondent ih Zuid-ltalië, waarin deze meldt, dat een dertigtal Duitse vliegtuigen bij een nachtelijke aanval op 21 Decem ber van het vorige jaar 17 geallieerde schepen tot zinken heeft gebracht, waaronder twee die met munitie wa ren geladen. De berichtendienst deel de voorts mede. dat dit bericht thans pas door de geallieerde censuur ls vrijgelaten. In het bericht wordt voorts toegegeven, dat de verliezen aan men senlevens „meer dan duizend bedroegen. Er wordt ln het bericht nog op gewezen, dat Duitsland des tijds slechts melding maakte van het tot zinken brengen van drie schepen. Tussentijdse verkiezingen in twee districten vap» Pennsylvanië voor in middels vrijgekomen zetels ln net Huis van Afgevaardigden zijn, vol gens de Engelse nieuwsdienst, weer uitgelopen op een volledige overwin ning van de republikeinen, die alle zetels 'wisten te veroveren. De vroegere minister-president van Eire, Cosgrave, heeft om gezond heidsredenen het voorzitterschap van de oppositiepartij Fine Gael neerge legd. Zijn functies zijn overgenomen door den waarnemenden partijvoorzit ter Hlgglns. Cosgrave ls van 1922 tot 1932 Iers minister-president geweest. Volgens een bericht van de grens van Gibraltar heeft Badoglio aan alle Italiaanse officieren en manschappen, die hebben deelgenomen aan de Spaanse vrijheidsoorlog, het dragen van Spaanse onderscheidingen en in signes verboden. Verklaring van Eden over Het Poolse vraagstuk STOCKHOLM. 19 Jan Volgens Reuter heeft de Britse minister van buitenlandse zaken. Eden, vandaag in het Lagerhuis tón aanzien van de Sowjet-Russisch-Poolse toestand verklaard: „Het is »nze wens. een vriendschappelijke regeling tussen beide landen tot stand te brengen, en een succes zou van de grootste betekenis voor de toekomst van Europa zijn. Wij zijn niet zonder hoop. dat een gunstige oplossing be reikt kan worden". Von Papen bood maaltijd aan te Ankara ANKARA, 20 Jan. Von Papen, de Duitse ambassadeur te Ankara, heeft Dinsdagavond een maaltijd aangeboden, waaraan onder meer werd deelgenomen door Sarad- zojgloe den Turksen minister-presi dent, generaal Artoenkel, minister van defensie, voorts door de minis ters van verkeer en handel en tal rijke hogere ambtenaren van de de partementen van buitenlandse zaken en handel. SOEST, 20 Jan. Bij het aanma ken van de kachel maakte gisteroch tend de vrouw van den werkman R. aan de Lange Brinkweg gebruik van zogenaamde vuile, afgewerkte ben zine. Een hevige ontploffing was het gevolg. Hóar kleren geraakten in brand. Met zware verwondingen is de vrouw naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteravond is zij overleden. Ie JAARGANG No. 16 DONDERDAG 20 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 BERLIJN, 19 Jan. Onder het op schrift „Over 90 dagen" publiceert Rijksminister dr. Göbbels in „Das Reich" een artikel, waarin hij zegt: Omtrent de kwestie ener komende invasie zijn reeds zoveel vermoedens opgesteld, dat wij niet de eerzucht hebben daaraan een nieuw vermoeden toe te voegen. Voor het grootste deel zijn zij afkomstig van den vijand zelf, die daarmede klaarblijkelijk de bedoeling heeft ons nerveus te maken en op een dwaalspoor te brengen. Wij behoeven er niet op te wijzen, dat hij daarmede geen succes zal hebben. Het zou in de hoogste mate onver antwoordelijk zijn, wanneer de Duit se oorlogsleiding zich louter op de veronderstelling, dat de vijand ons wil duperen, niet zou voorbereiden op een invasie. Dat zij komtnemen wij zonder meer aan. Het inte resseert ons daarbij minder wanneer en waar zij plaats zal vinden, want wij verwachten haar voor ieder slechts denkbaar tijdstip, op ieder plaats van Europa waar Duitse troe pen staan en Engelsen en Amerika nen kunnen landen. Het speelt bij onze berekeningen ook helemaal geen rol. dat de vijand in het westen zich in zijn oorlogsvoe ring tot dusverre op pijnlijke wijze heeft onttrokken aan ieder risico van enige omvang. In dit geval veronder stellen wij veiligheidshalve, dat hij zelfs het grootste risico zal aanvaar den. Wij kunnen dus door een inva sie, wanneer en waar zij ook moge plaatsvinden, op generlei wijze meer verrast worden. Wij zijn overal en te allen tijde erop voorbereid. Waartoe dus het geschreeuw in Lon den en Washington? Meent men ons daarmede te kunnen verschrikken? Of is men aan de kant van den vijand werkelijk zo naiëf van ons aan te nemen, dat wij onze strategie op bouwen op de veronderstelling, dat de invasie achterwege blijft? Het Duitse volk zou dan alle aanleiding hebben ons aan te klagen van grove plicht verzaking in de meest elementaire kwesties van de oorlogvoering. Of wil men met dit geschreeuw den bolsjewistischen bondgenoot impone ren en hem vlammende hoofdartike len aanbieden mplaats van geëiste mensenoffers? Daarmede zou Stalin bezwaarlijk tevreden kunnen zijn. Hij wil geen oproepingen lezen, maar daden zien. Of tracht men zichzelf moed in te spreken? Dat zou het in hoofd zaak zijn. De vijand aan de weste lijke kant weet precies zo goed als wij, dat de invasie, ten minste wat de Sowjets daaronder verstaan, n.l een groot opgezette onderneming in het westen ter ontlasting van het bolsjewistische front het meest ris kante avontuur is, dat de Anglo- Amerikaanse oorlogvoering hoe dan ook op zich kan nemen, dat Enge land en de Verenigde Staten alles daarmede op één kaart zetten en de oorlog zeer snel zullen verliezen wanneer die de slag niet binnen haalt. Snijpunf van de oorlog Wij behoeven er nauwelijks op te wijzen, dat wij in dit opzicht onze berekeningen omtrent het verdere verloop van de oorlog natuurlijk mede gecalculeerd hebben, dat men ons bij een poging tot oprichting van het tweede front, derhalve niet onvoorbereid, maar in de hoogste mate voorbereid zal vinden. Hier ligt bij wijze van spreken een snij punt van de oorlog. Engeland en de Ver. Staten worden met de invasie gedwongen tot een onderneming, die, wanneer zij mislukt, een totale verandering van het algemene oor logsbeeld te onzen gunste met zich mede zou brengen. Wat moeten zij daarvoor in het veld brengen en wat moeten wij daartegenover plaatsen? De vijand moet, en dat is beslissend, uit zijn reserve treden, welke hem tot dus verre veroorloofde de oorlog bij wijze van spreken in het duister te voe ren, Duitse steden en haar burger bevolking te terroriseren, zonder daarbij een voor het leven dreigend risico op zich te nemen. Hij wierp tot dusverre steeds slechts een deel van zijn strijdkrachten in het ge vecht, maar hier zou hij gedwongen zijn ze in totaal in te zetten. Hij zal dat moeten doen op goed geluk, want hij weet wel is waar wat hem, maar niet wat ons voor deze be- DEN HAAG, 19 Jan. Op grond van art. 3 bis, alinea 2 van het motor- en rijwielreglement, was het auto's verboden stilstaande trams voorbij te rijden, tenzij voor de uit en instappende passagiers der trams vluchtheuvels aanwezig waren. Art. 9, lid 4 van de wegenverkeersrege ling van 16 September 1941 behelst dit verbod niet meer. De chauffeurs zijn echter verplicht om met een matige gang en op zodanige af stand van stilstaande trams voorbij te rijden, dat de in- cn uitstappen de passagiers niet in gevaar komen. De ervaringen van de laatste tijd hebben geleerd dat de midden op de rijweg staande vluchtheuvels en vooral de daarop geplaatste ver- keerszuiltjes, bijzondere bronnen van gevaar vormen voor de des nachts en bij mist met verduisterde schijn werpers rijdende auto's en daardoor dus ook voor het op de vluchtheu vels wachtende publiek. Ongevallen die zowel chauffeurs als het op de vluchtheuvels wachtende publiek schade hebben toegebracht zijn reeds t v t voorgekomen Deze ongevallen zul- mede te houden, dat voortaan niet len in geval van een weigeren der meer de vluchtheuvels, maar de in het bijzonder rekening is te hou den, toenemen. Daarom is bepaald: 1. De verkeerszuilen en vlucht heuvels moeten vóór 15 Februari a.s. verwijderd worden. 2. De oversteekplaatsen tussen de trottoirs en de eigenlijke hal ten moeten aan het begin en het einde der vluchtheuvels aan gegeven worden met loodrecht op de rijrichting op de rijweg aan te brengen witte strepen. Lichtgevende verf). 3. De onder 1 en 2 genoemde maatregelen moeten uitgebreid worden tot alle vluchtheuvels, dus ook tot die, welke niet als halte gebruikt worden. Even tueel moeten ook aanwezige be plantingen e.d. worden verwij derd. In de grote steden met vrij druk tramverkeer zullen enige vluchtheuvels aangewezen worden, die behouden kunnen blijven. In aanmerking hiervoor komen de steden: Vlissingen, Middelburg. Rotterdam, Den Haag. Delft, Leiden, Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Heerlen, Sittard. Nijmegen, Arnhem. Groningen. Het publiek dient er rekening verlichting van de vluchtheuvels, waarmee in de tegenwoordige tijd trottoirs als wachtplaats voor trams gebruikt moeten worden. botsing ter beschikking slissende staat. Men kan zich indenken dat wij sedert 1940 ook in het westen niet werkeloos zijn gebleven. Sedert het begin van de oorlog tegen de Sowjet-Unie, hebben wij voortdurend de mogelijkheid, Ja de waarschijn lijkheid van een hernieuwde vijan delijke overval aan de kust van de Atlantische Oceaan mede betrokken in de kring van onze ernstige over wegingen. Onze voorbereidingen wa ren dienovereenkomstig. De vijand kent alleen die. welke hem ook bij de grootste geheimhouding onzer zijds niet verborgen konden blijven, b.v. de bouw onzer fortificaties, de concentratie van onze troepen en wapens op de in hoofdzaak bedreig de plaatsen en dergelijke. Aangezien deze hem echter reeds zo'n griezeling bezorgden, hoe pijnlijk zal hij dan pas verrast worden wanneer hij in geval van ernst de ver daarboven uitgaande leert kennen, waarvan hij tenminste volgens zijn uitlatingen tot dusverre in het geheel geen idee heeft. Ook de vijand verwacht, zelfs bij een slagen der invasie, enorme ver liezen. Daarbij veronderstelt hij aan onze kant klaarblijkelijk alleen de hem bekende normale verdedigings middelen. Zij zullen derhalve zijn tot dusverre opgestelde ramingen vele malen overtreffen. Maar reeds zijn eigen vrees in deze richting is alles behalve verheugend van aard. Wel is waar hebben de Engelsen niets on beproefd gelat-en om de Amerikanen te bewegen tot een grotere deelne ming aan de voor de onderneming ter beschikking te stellen troepencon tingenten, maar wij laten ons eerst door de feiten er van overtuigen, dat Roosevelt daarvan 73 procent voor zijn rekening zal nemen, terwijl de Engelsen er van af zouden komen met de resterende 27 procent. Maar wanneer dit al waar mocht zijn, men kan ook bij deze bereke ning voorspellen, dat beide kanten verscheidene honderdduizenden man nen aan verliezen zullen moeten op offeren;- toonaangevende Ameri kaanse militaire kringen ramen zelfs een half millloen, alleen voor de Amerikanen, om ook maar met onze troepen te kunnen komen tot een strijd op leven en dood. Dan begint het pas En dan begint het risico pas goed. Men gelooft toch niet, dat wij alles op de ene kaart gezet hebben den vijand niet aan land te laten komen? Mogelijk dat hij zelfs hier en daar een bruggehoofd kan vormen. Maar dan zal hij zich niet op de Siciliaan- se kust bevinden, waar hem slechts geschutlopen aanstaarden, maar soldaten, wijd in de omtrek, niet te ontdekken waren. De Duitsers zullen schieten en wel zo, dat ook de vijand spoedig zal merken, dat hij om zijn leven strijdt. De Engelsen en Amerikanen stel len him grote hoop op hun massale bombardementsaanvallen. Maar kun nen zij serieus aannemen, dat onze soldaten niet zullen zijn opgewassen tegen hun luchtterreur, wanneer on ze vrouwen en kinderen hun in alle steden en gouwen het tegendeel heb ben bewezen? Overigens zullen zij bij een invasie een Duitse luchtaf weer ontmoeten, die hen gemakke lijk zou kunnen beroven van het be zit van het beslissende deel van hun bombardementswapen in het alge meen. De materiaalovermacht van den vijand is niet zo groot, dat zij niet meer dan goedgemaakt zou wor den, door de enorm vergrote moeilijk heden van zijn ravitaillering. Onze soldaten zullen daarmede eindelijk weer eens onder halverwege gelijk waardige voorwaarden tegenover den vijand staan, In Londen en Washington zal men er dus goed aan doen aan het voor beeld van ons front in Italië na te gaan wat het wil zeggen, vooral aan gezien onze troepen daar onder veel ongunstiger voorwaarden strijden en de Engelsen en Amerikanen ondanks hun overmacht aan mensen en ma teriaal niet tot een noemenswaard succes komen. (Het slot van dr. Göbbels' arti kel publiceren wij in onze vol gende editie.) Evacué-zijn betekent eigenlijk niets anders dan dat je elk ogenblik doet wat de Toeristenbond de A.N. W.B. 's zomers als de grootste attrac tie beschouwt: het maken van toch ten met onbekende bestemmingen. Je weet niet waar je heen gaat en je weet ook niet wat je tegenkomt. Je raakt veel kwijt, maar je vindt ook heel wat terug. Zo waren wij vandaag het busje met theesurrogaat-tabletjes kwijt. Leiden in last! Er zijn wijsgeren, die bewerendat je net zo goed heet water kunt drin ken. Maar 'een verhuizende evacué is geen wijsgeer Hij heelt een tong als leer, hij wil thee! Och, hadden wij het maar „boven op" gepakt. Maar natuurlijk, het zit net „onderin"! Of is het in die kist beneden misschien toch nog boven in? Nee. daar ligt mijn kampeerbroek met zeilpet. Geluk kig, dat ik die heb, nu kan ik Zondag in elk geval kam peren met mijn zeilpet, denk ik gif tig. Ik word vals. De winkels zijn dicht. De buren zijn al weg. Ik maak me kwaad Mijn vrouw zwijgt en zoekt verder. Vijf minuten later krijg ik een kop thee. Ik drink. Ik word weer mens. En om nu iets vriendelijks te zeggen en mijn boosheid wat te ver goelijken merk ik op: .Kinderachtig om je zo kwaad te maken om een kopje thee. Ten slotte is het maar het idee!" „Och ja, zegt mijn vrouw, je kunt natuurlijk net zo goed een kopje heet water drinken." .Je hebt gelijk, zeg ik. Wat maak ik me druk om zo'n kopje surrogaat." Ik schud mijn hoofd boven mijn kopje. „Vind je dit surrogaat niet zo goed als dat van gister?" „Nee, zeg ik. Dat van gister was veel beter!" Mijn vrouw glimlacht: „Weet je, toen ik het theesurro- gaat kwijt was, vond ik bij toeval in een zakje nog een restje echte thee. Ik wist niet eens meer dat ik het had. Daar heb je nu net een kopje van gedronken. Je moet je weten te behelpen." Dat vind ik ook. Maar ik houd nu maar mijn mond. Blijkbaar ben ik geen fijnproever. En dan zijn er lie den, die zovele tientallen guldens voor een half onsje geven, dat het schepje op f 12.50 kómt, zoals een vriend me dezer dagen voorrekende. Aan mij is het niet besteed. TIJL 9 Oelcrainesigaret+en voor het Oostkorps N.A.D. DEN HAAG, 20 Jan. De dienst perszaken van het Ned. Oost Insti tuut, deelt mede. dat op de verzoe ken om voor diegenen, die zich in arbeldsdienstverband in het Oosten U1J hebben ingezet, een slgarettentoewij- vers en van wanneer tot wanneer zij Congres Kameraadschaps- bond Ned. Politie NIJMEGEN. 20 Jan. In het giste ren gehouden eerste congres van de Kameraadschapsbond der Nederlandse Politie heeft de leider der bijeenkomst, majoor J. Meijer uit Apeldoorn, na al len verzocht te hebben zich een mi nuut van hun zetels te verheffen ter nagedachtenis van. hen, die ln het af gelopen Jaar als slachtoffers van hun plicht vielen, er op gewezen, dat de organisatie, ondanks tegenkantingen, o.a. van de zijde van hen, die ln de bond een politiek lichaam zagen, of die zich tegen het verplichte lidmaat schap verzetten, toch goed doorging. De bond ls een kameraadschapsbond, geen strijdorganisatie. De huidige over heid zorgt trouwens op zulk een voor treffelijke wijze voor de belangen der politiemannen, dat er geen reden tot actie ls. Na de leiders van Ned. Ar beidsfront en Ned. Volksdlenst voor de uitstekende samenwerking bedankt te hebben, wees spr. er op, dat de sportbeweging in de hond uitstekend gaat. Vorig Jaar telde men 53 sport- afdellngen met 2300 leden, thans 75 met 4500 leden. Voor verschillende sociale steunver leningen werden duizenden guldens uitgegeven. De totale uitgaven voor sociale voorzieningen bedroegen 108.000.—. Tenslotte sprak luitenant-kolonel Y. de Boer, chef van de algemene staf. mede namens den directeur-generaal enige hartelijke woorden, waarin hij de hoop uitsprak, dat de bond Inder daad de ware kameraadschap onder do leden zal vormen en ook zal lelden tot grote saamhorigheid en nauwer con tact met de betrokken autoriteiten. Dan deelde spreker mede. dat kolonel Kooyman van het directoraat-generaal van de Nederlandse politie gisteren als Oberscharleiter naar het Oostfront vertrokken ls, In diens weggaan ligt als het ware opgesloten het Juiste be grip van de kameraadschap. Voorkom vertraging in uitkering van kraamgeld en kinderbijslag AMSTERDAM. 20 Jan. Menig maal wordt er over geklaagd, dat de uitkering van het kraamgeld ad 55 op zich laat wachten, terwijl de toe zending van kinderbijslag eveneens aanzienlijk wordt vertraagd. Vooral de groep losse arbeiders heeft moeilijkheden. Het is gebleken, dat Juist deze arbeiders niet nauw keurig bijhouden, bij welke werkge- Zou de werkelijkheid wel zo tastbaar zijn, als men ge woonlijk aanneemt? Of zou het nog altijd zo velen aan tastzin ontbreken, dat zij met tongpunt en vingertoppen niet vast kun nen stellen wat overeenkomstig een goed-Nederlandse uitdruk king met ons nationale houten schoeisel aan de voeten waarge nomen kan worden? Iedereen kent ze in enigerlei vorm, de realisten die van louter werkelijkheidszin de werkelijk heid niet zien. Uw vriend spreekt ze onder zijn beste kennissen, uw kapper vindt ze tussen zijn klanten, de redactie heeft ze tus sen haar trouwe abonné's. Zij wuiven met een van de vele dag bladen. waarin thans invasie mogelijkheden en Invasie-proble men besproken worden. Daarbij kijken zij u glunder in de ogen en zeggen met een knipoogje vol superieure wetenschap„Dacht je, dat al dat gepraat over inva sie mij iets dóét? Ik wed om een zwarte borrel, waarde heer, dat er helemaal niets komt. Tweede front! Dat hebben ze al zo v£&k gezegd..." Er bestaan vele nuances en vele gradaties in dit oordeel. Er zijn er, die het eventueel zouden willen geloven, wanneer alleen de Engelse zender het zeL Nu ook de Duitse en (wat natuur lijk hetzelfde is) de Nederlandse kranten er vol van staan, nu is alle invasie-praat duidelijk dwaasheid, of wat nog erger is: propaganda. Anderen zouden drie jaar geleden heilig in een inva sie hebben geloofd. Sedertdien hebben de Britten echter nog nimmer een belofte gehouden. Het rechte geloof is deze groep van Anglophielen vergaan. „Ze komen tóch niet!" Nóg anderen hebben altijd al een superbe minachting gehad voor den te genstander van Europa. En die minachting doen zij thans in radicaalste vorm gelden. Bij zoveel verscheidenheid on der de ontkenners ontbreekt het uiteraard ook niet aan verschel- denheid van argumenten. Ware onze tijd niet vooral een tijd van stormachtige gebeurtenissen en snelle beslissingen, men zou de caricatuur van een brede weten schappelijke analyse kunnen op zetten: Groep A de mensen die helemaal niet aan een invasie geloven, groep B de lieden, die desnoods een invasie willen aan nemen, maar dan toch niet in het westen, niet tegen de Atlan- tlkwal, groep C de kenners, die weliswaar geloven in een storm loop tegen de Atlantlkwal, maar toch ln geen geval in Nederland (omdat onze kust er immers niet voor deugt en de ravitaillerings- lijnen in de buurt van Calais zo veel korter zijn), groep D bij wijze van spreken de zwartste pessimisten onder de vermeende „realisten", die wèl de kans op een invasie in Nederland onder het oog willen zien, maar dan toch altijd nog in Zeeland en Brabant (wanneer zij in Noord- Holland wonen), of alleen in de buurt van Den Helder (als zij hun woning in het zuiden heb ben). Wij zouden daarop voorlopig een paar dingen willen antwoor den. Een afschrift van zijn voor stellen aan het driemanschap van Teheran heeft Eisenhower ons niet doen toekomen. Even min beschikken wij over de staf kaarten, waarop Rommel, op grond van zijn militaire ervaring en van recente verkennings vluchten zijn calculaties maakte. In het algemeen zouden wij echter willen opmerken, dat wer kelijkheidszin niet zozeer gele gen is in de bereidheid, om tot het uiterste te ontkennen, wat nog niet in de vorm van bom scherven en vallend gesteente om onze oren vliegt. Wèl daaren tegen in de rustige overweging, iets dat ook zelfs maar één pro cent mogelijkheid biedt, met honderd procent bereidheid te ontvangen, wanneer het inder daad komen zou. Tegenover „militaire" argu menten van leken is het altijd vrij gemakkelijk, andere argumen ten te plaatsen. De invasie zou in het zuiden komen, omdat het risico daar geringer is dan tegen de versterkte Westkust? Maar in Italië is toch al een Anglo-Ame- rikaanse aanval doodgelopen! De Invasie zou alleen aan de Ka- naalkust komen, omdat het daar zo dichtbij is? Maar de Duitse oorlogsleiding heeft die kansbe rekening toch in een arbeid van jaren met een vestingsysteem zonder weerga beantwoord! De invasie zou tegen de duinenkust van de Hollandse provincies niet in aanmerking komen, omdat de landingsvloot te ver uit de kust moet blijven liggen? Maar staat tegenover deze bijzondere moei lijkheden voor den aanvaller niet de attractie van de kortste weg naar het hart van Duitsland en heeft men niet juist van Anglo- Amerikaanse zijde naar aanlei ding van de gevechten op New- Britatn in de Pacific geen sen satie gemaakt van amphibie- tanks, van drijvende strijdwa gens, die wèl een zandige kust, maar geen krijtroteen kunnen beklimmen? Er is waarlijk geen aanleiding tot paniek. De zelfverzekerde rust der Duitse oorlogsleiding laat er geen twijfel over bestaan, dat de komende landingspogingen vcor Britten en Amerikanen een be proeving worden gaat. Het feit vtan deze gigantische en wellicht beslissende krachtmeting echter ln gedachten „ver van het eigen bed" te schuiven, is géén nuch terheid of werkelijkheidszin. Het is een miskenning van de waar heid, dat de naaste toekomst Immer het werkelijke heden is. zing ter beschikking te stellen, overleg met de staf van de Ned. Arbeidsdienst besloten is aan allen, die hiervoor in aamerking komen vijf speciale kaarten, elk recht gevend op een doosje Oekraïnesiga ratten, toe te zenden. De betreffende afdeling van de N.A.D.-staf beoor deelt wie voor deze toewijzing in aanmerking komen. Aan hen, die thans nog in een arbeidskamp ln het Oosten zijn, worden de sigaret ten rechtstreeks toegezonden. Cor respondentie hieromtrent kan niet gevoerd worden. Ook is het van heden af niet meer mogelijk over de Oekraïnesi garatten te corresponderen of hiervoor per soonlijk besprekingen te voeren. Het publiek wordt verzocht hiervan goede nota te nemen. Veroordeeld wegens poging tot moord ROTTERDAM, 20 Jan. De rechtbank heeft de 30-jarlge C. J. Z. geboren Van H. veroordeeld tot een Jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en voorwaardelijke ter be schikking stelling van de regering voor de tijd van drie jaar. Zij had de vrouw van J. J. de G., die aan zijn verhouding met haar een einde had gemaakt, met een aardap pelmesje van het leven willen be roven, waarna zij een poging tot zelf moord deed.. De verduistering begint heden om 17.15 en eindigt om 8.30 aar. Maan op 2.47, onder 12.55. 25 Jan N.M., 1 Febr. E.K., 9 Febr V.IVL, 17 Febr. L.K., 24 Febr. NJVl, daar hebben gewerkt. De oorzaak der vertraging ligt dan ook veelal bij den verzekerde zelf. Alleen dan kan snel worden uitge keerd, indien de tijdvakken en de namen en adressen der werkgevers volledig worden vermeld. Weer batterijen verkrijgbaar DEN HAAG. 20 Jan. Zij, aan wie batterijen zijn toegewezen, kun nen zich thans weder tot hun leve rancier wenden ter bekoming van de hun toegewezen batterijen. Leveran ties van batterijen, gedaan op grond van koopvergunningen, voorzien van het stempel .speciale toewijzing", mogen niet worden herhaald. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 20 Jan. Bij de heden gehouden trekking voor de Staatsloterij zijn de volgende hoofd prijzen gevallen: ƒ1500: 5011; 1000: 13296, 13795, 15027, 19836; ƒ400: 3992, 9357, 19422; ƒ200: 7917, 9455. 18339; 100: 1861. 3102, 6939, 8754, 9362, 17380, 21819. NIJMEGEN. 20 Jan. Te Beek. bij Nijmegen, werd een 23-Jarlge Jongeman op straat door een marechaussee aan gehouden. HIJ nam de vlucht, waarop de marechaussee, na enige waarschu wingsschoten te hebben gelost, op den vluchteling schoot. Deze werd ln de .rug getroffen en zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij enige uren later ls overleden. SPORTNIEUWS De Boer won de titel van Elten ROTTERDAM, 20 Jan. Na vele mislukte pogingen is het den Rotter- damsen zwaargewicht bokser Rinus de Boer, gisteravond in Odeon na een spannend gevecht van twaalf ronden eindelijk gelukt met miniem verschil zijn stadgenoot Dor us Elten te ver slaan en hiermede de titel van zwaar gewichtkampioen van Nederland op zijn naam te brengen. Het is stellig een bijzondere pres tatie om op 38-jarige leeftijd nog een titel te veroveren. De Boer is echter nog steeds in prima conditie. Mis schien is zijn stijl niet zo fraai, maar zijn snelheid is verrassend en zijn uithoudingsvermogen dwingt bewon dering af. De Boer is doorlopend in de aanval geweest en behalve een paar ronden, waarin niet veel bijzon ders gebeurde, heeft de uitdager het tempo en dat was niet laag voor zwaargewichten aangegeven. Elten heeft zich weer zoals van hem be kend in hoofdzaak vergenoegd met een verdedigende houding aan te nemen. Eerst tegen het einde kwam hij opzetten en het gelukte hem bij na zijn achterstand in te lopen. In de laatste ronde werd de strijd ech ter beslist ten gunste van De Boer, die toen weer zeer goed op dreef was. De nieuwe zwaargewichtkampioen, die vele jaren geleden lange tijd half- zwaargewichtkampioen van Neder land was, werd hartelijk toegejuicht. Elten vroeg revanche, die hem zekgr spoedig toekomt. Een vinnig gevecht, dat in de eer ste ronden aesthetisch meer beloofde dan het tenslotte heeft gegeven, heb ben de Rotterdammer Luc Lucas en de Hagenaar Kees Sprenkels geleverd. De belde boksers waren elkaar ge waagd en de uitspraak luidde „onbe slist". Even aan elkaar gewaagd waren de Rotterdammer Nico Die- sen en de Groninger Jack Nolle en ook hier luidde de uitspraak „onbeslist". Ten slotte vermel den wij nog, dat de Amsterdammer Onsia een puntenoverwinning heeft behaald op den Terneuzenaar F. Wil- lems. Onsia mag ongetwijfeld een aanwinst voor het corps beroepsbok sers genoemd worden. VOLKSCULTUUR EN KUNST Luisterspel over Oost-kolonisatie Ons volk heeft een zeer groot aan deel gehad ln du civlllserlng van Oost- Europa Noord- eil Zuldnederlanders drongen door tot ln de Oekrajlna. tot ln Rusland, Ja. tot ln Siberië toe. Het Nederlandse volk beeft met deze kolo niserende arbeid een hoofestuk var. zijn volksbestaan geschreven, dat tot het fierste, het meest grootse onzer ganse geschiedenis mag worden ge rekend. Teneinde deze prachtige bladzijden onzer historie opnieuw nader tot ons volk te brengen, beeft het N.O.I, ln samenwerking met het departement van V. en K. en de Nederl. Omroep een prijsvraag voor een radio-hoorspel uit geschreven. Het onderwerp van dit hoorspel zal betrekking moeten hebben op de geschiedenis van de trek naar het oosten. Er zal uit moeten blijken, dat de Germaanse mens uit deze lan den reeds ln de vroege middeleeuwen een hoofdstuk in de geschiedenis van ons volksbestaan heeft geschreven, dat weliswaar voor de massa vrijwel ver loren is geraakt, doch dat tot de meest grootse behoort, die wU bezitten. Deze geschiedenis mag ln verband met deze tijd worden gebracht, doch noodzake lijk ls dit niet. De datum van inzending sluit 15 April 1944 Manuscripten moeten in tweevoud en ln duldelllk leesbaar schrift worden ingezonden aan het Nederlands Oost-Instituut, afdeling Voorlichting, Laan van Meerdervoort 49 te Den Haag. De beslissing volgt voor of uiterlijk 15 M®1 1944. Er zul len drie prUzen worden uitgereikt van 450.—, 250 en 150 Het met de eerste prUs bekroonde hoorspel, zal, indien het daartoe geschikt wordt be vonden. worden uitgegeven door het N O.I., terwijl de drie bekroonde in zendingen door do Ned. Omroep zullen worden gehonoreerd. Het radio-hoor spel dient een lengte te hebben, pas send ln een uitzending van pl.m drie kwartier en kan de vorm hebben van het klassieke luisterspel, een z.g. klankbeeld. De Jury, die uitsluitend de beslis sing zal hebben, wordt gevormd door den heer J. Smellk, hoofd der afd. Dramaturgie van de Ned. Omroep, dr. J. van Ham. hoofd der afd. Boek wezen van het departement van V en K. en den heer J Koetsier Muller, hoofdregisseur van de Ned Omroep, terwijl zl1 zal worden gepresideerd door den directeur van het N.O.I., drs. W. Goedhuys*. Het secretariaat van de Jury berust bil de afdeling Voorlich ting van het N.O.I. Over de beslissing van de Jury kan geen correspondentie worden gevoerd. De inzendingen moeten onder motto worden ingezonden. terwLtl ln een ge sloten enveloppe naam en adres van den inzender moeten worden bijge voegd. Het 7f-Ersatzkommando deelt mede: iedere gezonde Nederlander. In de leeftijd van 1745 laar. kan zlcb aan melden. teD einde gekeurd te worden voor: l>e Wnffen-ft. U -Wochtbataljon Ln Amersfoort. landstorm Nederland. Krlt'Rsmarlne en de Germaanse U ln Nederland. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen etc. Personen, tussen 1930 Jaar, die DE RIDDERZAAL TE DEN HAAG. Ook voor het behoud van deze Ne derlandse cultuurwaarden strijden onze Nederlandse vrijwilligers. Foto G.L./H.) aanmeldlngspllchtlg zijn voor de te werkstelling. kunnen rich eveneen9 aanmelden en norden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld dlficier in de Warren- /j san teder worden, die Qa minstens een laar diensttijd zUn gescniktheid voor de officiersopleiding neen oewezen. Zijn schoolopleiding Ls niet doorslaggevend. Beslissend voor oevoraenng zijn: ca- rakter. gedrag, prestatie. 21-1-44, 9—12 uur Assen. Concerthula a. d. Vaart; 1518 uur Groningen Heerestraat 46. 21-1-44 912 uur Leeuwarden. Huize Schaar Broeds'r.; 23-1-44. 14 uur Amsterdam Dam 4' 24-1-44. 0—18 uur Utrecht N V -Huis. Oudegracht 245, 25-1-44 y—14 uur. Amersfoort. Pol Durchgangslager Leus- derweg: 26-1-44 914 uur. Den Haag, Dierentuin, Benoordenhoutseweg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1