HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Aanvallen noordelijk van llmenmeer opgevangen Maandag 214 fanks der bolsjewisten stukgeschoten De stad San Juan wordt ontruimd Oude spoorboekjes bewaren! Ook papierwaren onder prijscontrole Bende spoordieven gearresteerd S tand aard-stakkerd HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 18 Jan. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Ten noordoosten van Kertsj en ten noordwesten van Kirowograd zijn hernieuwde aanvallen der bols jewisten mislukt. In het gebied van Sjasjkow heb ben onze troepen in taaie strijd verscheidene plaatsen genomen. Felle tegenaanvallen van den vijand wer den met vernieling van 26 vijande lijke tanks afgeweerd. Ten westen van Resjitza zetten de bolsjewisten hun aanvallen met sterke strijdkrachten voort. Zij wer den in zware gevechten afgeslagen en enige penetraties werden opge heven of afgegrendeld Ten noordwesten en noorden van Newel verminderde de gevechtsacti viteit van den vijand tijdelijk. Plaat selijke aanvallen der bolsjewisten bleven vruchteloos. Ten noorden van het llmenmeer werden de tijdens de gehele dag aan houdende zware vijandelijke aanval len in verbitterde gevechten opgevan gen en talrijke bolsjewistische tanks stukgeschoten. Ten zuiden van Leningrad en ten zuiden van Oranienbaum mislukten ook gisteren alle doorbraakpogingen van de bolsjewisten. De vijand ver loor in deze frontsector 91 tanks. Bij de afweergevechten in de zui delijke sector van het oostelijke front BUENOS AIRES, 19 Jan. Pre sident Ramirez van Argentinië heeft na een uitgebreide bezichtiging van het door de aardbeving grotendeels verwoeste San Juan, de stad tot militaire zone verklaard en haar ontruiming bevolen. Met vrachtwa gens en treinen worden de overle venden naar plaatsen in de nabij heid, vooral Mendoza, gebracht, waar reeds alle voorbereidingen zijn getroffen. In totaal zijn nu 1500 doden ge borgen. Naar schatting liggen er nog minstens 3000 lijken onder de puinhopen. Men acht het daarom mogelijk, dat de autoriteiten de stad in vlammen zullen doen opgaan om epidemieën te voorkomen. De be woners leven in uiterst moeilijke omstandigheden, doordat nieuwe aardschokken algemene ongerust heid hebben gewekt en een tro pische regenval het verblijf in de geïmproviseerde tentenstad bijna onmogelijk maakt. Bifna 10 millioen man in V.S. onder de wapenen? BERLIJN. 19 Jan In een be schouwing over de huidige stand van het leger der Verenigde Staten, werd door een Duitsen militairen deskun dige onlangs de veronderstelling uit gesproken. dat het Amerikaanse land leger op het ogenblik vermoedelijk sterker is dan de vier millioen man, welke het volgens de oorspronkelijke Êlannen thans zou moeten tellen. Dit geen toeval, want sinds de alge mene dienstplicht werd ingevoerd, zijn er talrijke maatregelen genomen om het aantal recruten zo hoog moge lijk op te voeren Deze politiek wordt voornamelijk toegeschreven aan den chef van de Amerikaanse generale staf, generaal Marshall, die om deze reden van meet af aan het mikpunt is geweest van ernstige critiek. Bij het streven van generaal Marshall naar een massaleger, heeft men zich slechts noodgedwongen neergelegd, hoewel het merendeel der militaire deskundigen van oordeel blijft, dat een betrekkelijk beperkt, scherp geselecteerd personeel met tal rijke en goede wapenen, beter is dan een massaleger. Volgens Amerikaanse cijfers, waarvan men in Duitsland toegeeft, dat zij juist kunnen zijn, hebben de Verenigde Staten op het ogenblik 9.800.000 man onder de wapenen, waarvan 2.385.000 bij de luchtvaart en 1.500.000 bij de marine. Circa 3.800.000 man hiervan zouden zich buiten het gebied der Verenigde Staten bevinden „Daily Worker" krijgt geen oorlogscorrespondenten STOCKHOLM, 18 Jan. Keuter meldt: De Britse regering heeft be sloten aan het» communistische blad „Daily Worker" geen geaccrediteerde oorlogscorrespondenten toe te staan met het oog op de alles overheer sende noodzakelijkheid om militaire inlichtingen streng geheim te hou den. in het bijzonder in verband met de toekomstige militaire operaties. Toen de minister van oorlog, Sir James Grigg, dit pinsdag in het La gerhuis mededeelde in antwoord op een desbetreffende vraag, zeide hij, dat het blad een propagandamiddel is van de communistische partij in Groot-Brittannië. De geaccrediteerde oorlogscorrespondenten krijgen mili taire inlichtingen en faciliteiten, die voor andere leden der pers en der openbare mening niet bestemd zijn. Ervaringen van de laatste tijd heb ben bewezen, dat men zich op leden en aanhangers van de communis tische partij niet kan verlaten, wan neer het erom gaat een geheime in lichting voor zichzelf te bewaren en niet aan de communistische partij mede te delen. Scheepsbewegingen In Straat van Gibraltar MADRID, 18 Jan in de Straat van Gibraltar heersten Zondag en Maandag levendige scheepsbewegingen Uit de Middellandse Zee passeerde naar de Atlantische Oceaan een con- vool. Na elkaar kwamen twee. con- voolen met beladen schepen Gibraltar binnen Voorts liepen 8 grote tank schepen onder bescherming van Britse en Amerikaanse torpedobootjagers de Engelse vestinghaven uit. Uit Seattle meldt de Britse be richtendienst. dat ln het noordweste lijke Paclficgebied Dinsdag tachtig Ijzergieterijen genoodzaakt waren te sluiten omdat de arbeiders ontevre den w^ren over een beslissing van de plaatselijke arbitragecommissie. De staking omvat 6000 arbeiders. heeft zich de Beierse 10e divisie pant sergrenadiers, onder leiding van lt.- generaal Schmidt, door onwrikbare standvastigheid schitterend onder scheiden. Aan het gehele oostelijke front zijn gisteren 214 bolsjewistische tanks stukgeschoten. Aan net Zuid-Italiaanse front ver liep de dag bij wederzijdse activiteit der stoottroepen en verscheidene vruchteloze aanvallen van den vijand op de uiterste linkervleugel rustig. Gestegen prestaties van Duitse wapenindustrie BERLIJN. 18 Jan. Uitvindingen, vereenvoudigingen en verbeteringen hebben de laatste tijd de prestaties van de Duitse wapenindustrie zeer aanzienlijk opgevoerd. Zo is b.v. de productie der lopen van kanonnen en geweren met het tienvoudige toege nomen door een nieuw procédé bij de fabricage, een ander nieuw procédé voor het richten van geweerlopen heeft verhogingen der prestaties met honderd procent mogelijk gemaakt. Voorts werd het procédé voor het be werken van kanonlopen verbeterd en daarmede een verhoging der prestatie van 400 procent verkregen. Het gebruik van granaathulzen uit staal maakt Duitsland onafhankelijk van het tot dusver voor de hulzen uit messing benodigde koper. Na uit gebreide proefnemingen is men erin geslaagd een kwaliteit staal te maken, die aan alle eisen voldoet, welke aan de hulzen gesteld moeten worden en bovendien in velerlei opzicht beter is dan het messing. De vervaardiging van hulzen geheel uit staal, zelfs van het zwaarste kaliber, biedt geen moei lijkheden. Geschikte constructies ma ken het zelfs mogelijk om in de klein ste bedrijven een aanzienlijke fabri cage te bewerkstelligen, zodat de tegenwoordige totale maandelijkse productie aan stalen hulzen, viermaal zo groot is als de vroegere jaarlijkse productie aan hulzen uit messing. Daarbij is de huls uit staal in het technisch gebruik vaak beter dan de huls uit messing. Ook kan zij gega randeerd een tweede maal gebruikt worden. Piraeus zwaar geteisterd door luchtaanval BERLIJN 18 Jan. Over de zware terreuraanva! van Anglo-Amerikaanse bommenwerpers op de Piraeus, de havenstad van Athene, wordt mede gedeeld, dat de bommen midden in de stad terechtkwamen en talrijke kerken en scholen vernielden. Bijzon der tragisch was het lot van talrijke in de dom van de Piraeus gevluchte bewoners, die aldaar voor de bommen veilig dachten te zijn. doch onder de puinhopen bedolven werden De helft der bevolking heeft intus sen de stad verlaten en grotendeels onderdak gevonden in Athene. 30.000 andere daklozen ziin ondergebracht in openbare gebouwen en scholen. De eerste slachtoffers van de terreuraan- val op de Piraeus zijn reeds op het kerkhof der stad ter aarde besteld. Tot dusver zijn honderd doden van onder de puinhopen te voorschijn ge haald. Eisenhower en Montgomery waren bij Churchill BERN, 17 Jan. Naar Exchan ge Telegraph meldt, hebben ook de generaals Montgomery en Eisen hower zich onder de gasten van Churchill bevonden tijdens diens verblijf voor herstel te Marrakesj. Op hun reis naar Engeland hadden zij Churchill een bezoek gebracht en met hem de kansen van de toe komstige gevechtshandelingen in Europa besproken. De Dagens Nyheter meldt, dat generaal Eisenhower gisteren in zijn geheime hoofdkwartier in Enge land de oorlogscorrespondenten heeft ontvangen Hij verklaarde on der meer, dat het langzame tempo van de geallieerde opmars in Italië „op duizend oorzaken berust" Volgens een bericht van Reuter is Churchill weer in Londen aange komen. Tweeduizend overwinningen in de lucht BERLIJN, 18 Jan. Dezer dagen heeft het sedert het begin van de veld tocht m het westen onafgebroken aan het Kanaal strijdende eskader Rlcht- hofen. naar het D.N.B. verneemt, de 2000 luchtoverwinningen gepasseerd. Het eskader wordt gecommandeerd door commodore eikenloofdrager ma joor Mayer. Dit ls de eerste maal, dat een ln het westen strijdend eskader dit hoge aantal neergeschoten vlieg tuigen bereikt. Uit de gelederen van het eskader zijn 20 dragers- van het ridderkruis en 6 dragers van het eiken loof bij het ridderkruis van het IJze ren kruis voortgekomen. GENÈVE, 18 Jan. Naar uit Washington wordt gemeld heeft de minister van oorlog. Stlmson, be paald, dat de Amerikaanse spoorwe gen weder aan de particuliere onder nemers teruggegeven zullen worden. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 19 Jan. Bij de heden gehouden trekking voor de Staatsloterij zijn de volgende hoofd prijzen gevallen: 15.000 16968; ƒ1000 12247, 14511, 19231. ƒ400 1854, 4459, 11212, 12135, 19771; ƒ200 4397, 5119, 13441, 17456; 100 5380. 5549, 10809. 12229, 15839. 17746, 18876. 20675, 21946. I© JAARGANG No. 15 WOENSDAG 19 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Bij een stuk 8.8. cm. luchtdoelgeschut in het Oosten. Deze batterij schoot op één dag zes slagvliegtuigen der S owjets neer en bewees daardoor de paraatheid van haar bemanning. Toch blijven de mannen ook in hun vrije tijd oefenen, om steeds in de beste vorm te zijn. (PJC. Radébach/DrbJH.) UTRECHT, 19 Jan. In deze tijd van grote papierschaarste zien de Nederlandse Spoorwegen zich genoodzaakt hun toevlucht te nemen tot een maatregel, waarvoor zij reeds nu de mede werking van het reizend publiek inroepen. Bij het verschijnen van de vol gende reisgidsen zal men n.l. slechts dan een nieuw spoor boekje kunnen kopen, wanneer men een oud inlevert. Te zijner tijd zal een regeling omtrent de inlevering bekend gemaakt wor den. Het verdient dus aanbeveling, dat allen die in het bezit zijn van een reisgids, deze goed be waren. Ziektewet en ongehuwde niet-kostwinners AMSTERDAM. 19 Jan. Zoals bekend is, wordt op grond van de bepalingen van de Ziektewet van niet-kostwinners twee derde van het wettelijk toegekende ziekengeld inge houden. Het aldus in mindering ge brachte bedrag wordt ter beschik king gesteld van degenen, voor wier rekening de geneeskundige behan deling plaats vindt. Ofschoon met de inwerkingtre ding van het ziekenfondsenbesluit door iederen verzekerde twee procent van het loon als premie wordt be taald, ontvangen ongehuwde niet- kostwinners thans nog steeds een derde van het ziekengeld. Het Nederlands Arbeidsfront heeft deze kwestie thans aan bevoegde in stanties voorgelegd en verwacht mag worden, dat binnen afzienbare tijd een oplossing wordt gevonden, waardoor aan de grieven van deze groep werkers, die de korting als een onbillijkheid beschouwt, wordt tegemoet gekomen. Goederentram ontspoord RODEN, 19 Jan. Een zeer lange goederentram van de N.T.M. is op het station Roden bij het. rangeren, doordat de eerste wagon uit de rails liep, ontspoord Even later, toen de wagon weer in de rails was gezet, ontspoorde deze opnieuw, met het gevolg, dat de zes volgende wagens eveneens uit de rails liepen en dwars over de baan kwamen te staan. Er ontstond een grote ravage, waardoor het gehele tramverkeer totaal ont wricht is geworden. Onmiddellijk is met het opruimingswerk begonnen. De reizigers, die naar Groningen of andere plaatsen moesten, konden op het station in andere gereedstaande trams overstappen. Sociale zorg voor het personeel van Waterstaat UTRECHT, 19 Jan. De Secretarls- Generaal van het Departement van Waterstaat heeft zich voorgenomen voor dit Departement een afdeling „personeel en aoclale zaken" ln te stellen. In de benaming ligt reeds besloten, dat deze afdeling zowel de personeels zaken als de personeelsbelangen krijgt te behartigen, zulks niet alleen voor het Departement en de Departements ambtenaren, doch voor alle onder dit departement ressorterende diensten en werkers, Tot nu toe werden de personeels zaken gedecentraliseerd behandeld, zodat een voldoende eenheid van han delen niet gewaarborgd was. Van een sociale afdeling was niets aanwezig. „Om een hoekje meeluisteren" DEN HAAG 19 Jan. In de serie brandende kwesties spreekt Max Blokzijl op Donderdag 20 Januari over Hilversum I om 18.45 uur over: „Om een hoekje meeluisteren". Intensieve actie door het gehele land DEVENTER. 19 Jan. Een mee- warig hoofdschudden is in het al gemeen het antwoord, dat een klant krijgt, die het waagt in een boek of papierwarenhandel naar envelop pen, schrijfpapier, toiletpapier of andere nuttige en nodige papierwa ren te vragen. En inderdaad, deze artikelen zijn schaars. Echter niet zo schaars als men wil doen geloven. Veel wordt ook achtergehouden, ten einde er prijsopdrijving mee le ple gen. De prijsbeheersing is er daarom eens krachtig achterheen getrokken en door het gehele land wordt de handel in papierwaren intensief ge controleerd. De resultaten zijn ver rassend genoeg. In Groningen ontr dekte men in een zaak 10.000 ach tergehouden enveloppen, in Coevor- den een gehele vooroorlogse voorraad van grote verscheidenheid ter waar de van enige duizenden guldens. In enkele weken tijds werden in de Noordelijke provincies ruim 50 pro cessen-verbaal in deze branche op gemaakt. In Zuid-Holland bezochten de pa pierdeskundigen in een week 94 win kels. grossjerderijen en drukkerijen en maakten er 54 processen-verbaal op. Uit deze 54 verbalen vloeiden nog 17 verbalen tegen andere han delaren voort en er zullen nog meer volgen. In' een Haagse groothandel, waar tegen normale prijs ingekocht car ton voor ƒ35 in plaats van voor 18 en pakpapier, ook van 18 voor ƒ150 per 100 kg. werd verkocht, heeft men de halve werkvoorraad. 3000 kg. groot, in beslag genomen. Bij een groot magazijn, eveneens in Den Haag, verkocht men schrijfpa pier van 35 cent voor 1.50 en van ƒ0.50 voor ƒ1.95. In deze eerste v/eek der systematische contröle werden in Zuid-Holland ook ver over de 100.000 enveloppen en 4000 rollen boterhampapier in beslag ge nomen. ALKMAAR, 19 Jan. In de nacht van Zondag op Maandag werd op het station te Alkmaar ingebroken in twaalf spoorwegwagons. Gezien de omvang der vernielingen, welke waren aangericht, bestond het vermoeden, dat men hier niet met een enkeling, maar met een bende dieven te doen had. De Alkmaarse recherche nam bij het woonhuis van J. Kos aan de Wochnumsebuurt. nabij het station, een komen en gaan van bezoekers waar. De politie omsingelde met twaalf man het huis en de agenten drongen met de revolver in de hand de woning binnen. Daar troffen zaj een gewel dige hoeveelheid goederen aan, zoals een groot aantal jute zakken met nieuwe schoenen, stapels overhemden, coupons stoffen en vele kilo's kaas. Temidden van de buit zaten de daders, en wel vijf beruchte Amster dammers met drie vrouwen, eveneens uit Amsterdam. Zij waren te verbou wereerd om tegenstand te bieden en werden naar het politiebureau over gebracht. Vrijwel overal in het gehele huis werden gestolen voorwerpen aan getroffen. Een der Amsterdamse dames had nota bene al een japon van eender gestolen coupons laten maken. De gearresteerde bende heeft zich in vele plaatsen in het land aan spoorwegdiefstallen schuldig gemaakt en deze zaak zal dan ook zeker vele van deze diefstallen onhelderen. Uit het onderzoek bleek, dat Kos voor het opslaan der goederen Iedere keer een paar honderd gulden ontving. Zieken gedupeerd! Politie vraagt inlichtingen AMSTERDAM, 18 Jan. Enige dagen geleden is in de Amsterdamse Chininefabriek een misdadige diefstal gepleegd. Ontvreemd werden een groot aantal platinaelectroden, welke dienst deden bij de bereiding van waterstof peroxide. Deze fabriek is de enige in ons land, die ziekenhuizen, doktoren en apothekers van dit geneesmiddel voorziet. Zij zal tengevolge van deze diefstal de productie moeten staken. Waar hierdoor een enorm aantal zieken worden gedupeerd, wordt een ieder, die inlichtingen omtrent deze diefstal kan verschaffen, verzocht zich te melden in kamer 119 van het Hoofdbureau van Politie te Amster- dam. Bijna twee ton achter haald DEN HAAG, 19 Jan. Op Oude- jaarsnacht is bij een Haagsen goud en zilversmid in de Medemblikstraat ingebroken. Hij vierde de avond el ders en toen hij Nieuwjaarsmorgen terugkwam, was alles wat waarde had weggehaald. Het gestolene werd op 15.000 getaxeerd. Onlangs werd aangehouden de achttienjarige horlogemaker B. P., er bleek aanleiding te zijn dezen jon geman alvast in bewaring te stellen. Het zoeken was toen nog naar een 35-Jarigen schilder F. K. In samenwerking met de Amster damse recherche is men er nu in geslaagd ook K. te arresteren. De hoofdstedelijke politie had daarbij veel belang, want K. stond gesigna leerd wegens effectenroof. Hij heeft eenige tijd geleden voor een be drag van 160.000 aan effecten ge stolen. De politie heeft niet over „pech" te klagen gehad, want niet alleen werd, in een trapgat van K.'s woning, de hele buit aan goud en zilver van den Haagsen goud- en zil versmid gevonden. Men trof ook de vermiste effecten nog compleet aan. De arrestanten hebben bekend. Extra-zeep voor kappers, artsen, vuile arbeid enz. DEN HAAG. 18 Jan. Kappers, practlserende artsen, tandartsen, dierenartsen, medische studenten, vroedvrouwen, verloskundigen, wijk verpleegsters, gediplomeerde bakers en kraamverzorgsters, veeverloskundigen en personen, werkzaam ln genees- en verbandmiddelenindustrle. zullen voortaan voor het tijdvak van drie distributieperioden ln plaats van drie maanden voor extra-rantsoenen zeep ln aanmerking komen. Zij zullen ditmaal van 23 Januari tot en met 15 April a.s. extra-rant soenen zeep ontvangen ZIJ moeten hiertoe uiterlijk 22 Januari a.s. een aanvraagformulier afhalen, dat zU ln de week van 23 tot en met 29 Januari a.s. wederom ln moeten leveren. Voorts zullen personen, die vuile arbeid ver richten, telkens voor een tijdvak van twee distributieperioden een extra rantsoen zeep en waspoeder ontvan gen. Deze personen komen derhalve ditmaal voor de periode van 24 Janu ari tot en met 18 Maart a.s. ln aan merking. ZU moeten uiterlijk 22 Janu ari a.6. een aanvraagformulier afhalen bU de distributiediensten. In de week van 23 tot en met 29 Januari a.s. moeten zU dit formulier wederom In leveren. Naar de Britse berichtendienst uit Melbourne meldt, zijn als gevolg van de grote steppenbrand ln de om geving van Melbourne meer dan 435.000 schapen omgekomen. Evacué De Standaard ergert zich. Onder het kopje „Van voorlichting ge sproken" jammert het blad eerst in het algemeen over alle Nederlandse bladen, die „nog steeds z.g.n. humo ristische hoekjes" durven publiceren. Hij houdt blijkbaar meer van huile balken. Vervolgens weeklaagt hij bijzonder lijk over Tijl. Tijl schreef: Jeder draagt om zo te zeggen de maarschalksstaf of de wandelstok van den evacué in zijn ransel, (komma! Geen punt, zoals de Standaard er van maakt!), zoals een beroemd veldheer eens zei." Daarop volgde, als een losse, ge heel op zichzelf staande zin: .Heem uw beddeken op en wandel!" de be kende sinds lang in de Nederlandse taal spreekwoorde lijk geworden woor den uit de Staten vertaling. Volksbe zit, zoals duizend andere woorden en wendingen uit dat taalscheppende werk van 300 laar geleden. Zelfs rekening houdend met een zetfout, die van Tijls punt tussen de twee zinnen een dubbele punt maakte de zetters overtreffen nu eenmaal altijd de stoutste verwach tingen, niet alleen van de lezers, maar ook van de schrijvers van de krant zal het voor elk zinnig mens toch duidelijk zijn, dat de maarschalksstaf bij den veldheer hoort. En niet: het beddeken van den geraakte, uit het verhaal van de wonderbaarlijke genezing te Capernaüm. (Deze genezing werd bewerkt om de schriftgeleerden en de woordenzifters te beschamen en te doen zwijgen. Maar nu praten ze nóg, zelfs vi De Standaard.) De Standaard maakt listig den veld heer ondanks Tijls .zoals"! los van den maarschalksstaf en legt de uitspraak „Neem uw beddeken op en wandel" in de mond van „een beroemd veldheer"! En ergert zich vervolgens groen en geel aan Tijl, die zich een onbetamelijke scherts zou hebben veroorloofd! Hij scheldt Tijl zelfs in het Latijn uit voor „scribent"! Tijl vindt deze zins- en woordver draaiing en de edele verontwaardi ging, die er aan opgehangen wordt, zielig. Achter dit triest bedrijf schuilt immers een jammerlijk minderwaar digheidsgevoel. Zulk een Standaard-stakkerd vreest niet slechts dat ,$an zekere zijde" God gelasterd wordt: hij hoopt er op, hij zoekt er naar. Hij construeert desnoods zelfs de „godslastering", tegen alle gezond verstand in, schuift ze een niets kwaads vermoedenden collega in de schoenen en juicht dan blijde: %,0 Heer, ik dank u. dat ik niet ben ge lijk dezen!" Jammerlijk pogen zelf wit te schij nen door een ander zwart te maken! TIJL Zware straffen van het Duitse Obergericht DEN HAAG. 18 Jan. De timmer man Evert de Graaf uit Rotterdam, heeft met den chauffeur Langerveld, die reeds tot zware tuchthuisstraffen ls veroordeeld, met den koopman Kloen en anderen, diefstal met braak gepleegd ln een confectiefabriek te Amsterdam. Een valse sleutel en een plattegrond waren te zUner beschik king gesteld door een eveneens reeds veroordeelden medeplichtige, den kell- ner Leendert van Luik. Nadat er een deur geforceerd was. drong De Graaf met anderen de fabrlekslokalen bin nen. waar 103 balen stoffen werden ontvreemd Het Duitse Obergericht heeft De Graaf niet alleen wegens diefstal met braak, maar ook wegens delict tegen de oorlogseconomie veroordeeld tot twee Jaar en zes maanden tuchthuis straf. omdat kledingstoffen tot de vi tale behoeften der bevolking behoren en door de diefstal zijn onttrokken aan de openbare voorziening De fralser Jan de Boer en de bank werker Dirk Salm, belden woonachtig te Den Helder, waren werkzaam op de rijkswerf aldaar ZU maakten van hun arbeidsbetrekking misbruik voor het plegen van strafbare handelingen, wel licht met de bijgedachte, daarbij ook zaken van grotere omvang te kunnen doen. ZIJ ontvreemdden en verkochten verscheidene rollen prikkeldraad, bo ren, ijzeren platen, vijlen, tangen en ander materiaal In den timmerman Johannes Petrus Komen vonden zij iemand, die belangstelling had voor de ontvreemde voorwerpen Zoals niet an ders te verwachten was, werden deze oneerlUke praktllken tlldig ontdekt en de betrokkenen hadden zich voor het Duitse Obergericht te verantwoorden. De Boer en Salm kregen wegens dief stal elk een Jaar gevangenisstraf Ko men werd als- heler veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf. Ruzie om een zitplaats... UTRECHT, 18 Jan. Bij de hui dige drukte van het reizigersverkeer doen zich zowel in als bij de treinen nogal eens incidenten voor in de vorm van kleine vechtpartijen. Ernstige ge vallen van mishandeling, zoals er zich b.v. een voordeed in de trein van Utrecht naar Amsterdam op 28 Octo ber J.I., verdienen, naast strenge af keuring. ook een flinke straf. Bij dit voorval was een dame betrokken, n.l. de 22-jarige gescheiden vrouw J. C. B. uit Utrecht. Toen deze de overbezette trein be trad en plaats wilde nemen op een plek, die even tevoren door een oude dame was verlaten, om aan het raampje nog iemand op het perron goeden dag te zeggen, ontstond er tussen beide vrouwen een vechtpartij met het gevolg, dat de oudere dame door de Utrechtse juffrouw met drie flinke vuistslagen knock out werd ge slagen. Het haar toegebrachte letsel was van zodanige aard, dat de ver slagen partij bij aankomst te Amster dam met een ziekenauto naar de plaats van bestemming gebracht moest worden. Alsof er niets gebeurd was, misschien ook uit zelfvoldaan heid over haar overwinning, stak de hardhandige en hardvochtige vrouw na het incident een sigaret op! Zowel de Politierechter als de Offi cier van Justitie, voor wie de daderes zich had te verantwoorden, laakten in scherpe bewoordingen het gedrag van de handtastelijke vrouw. Drie we ken gevangenisstraf luidde het vonnis. Besmettelijke ziekten DEN HAAG. 19 Jan. Blijkens de Staatscourant van 18 dezer, zijn in ons land in de week van 2 tot en met 8 Januari 1732 gevallen van diphtherie 747 van roodvonk, 49 van dysenterie en 2 van kinderverlam ming geconstateeerd. In de week daarvoor waren deze cijfers: 1891, 910, 32 en 7. Het oostelijke front blijft onver minderd het beslissende hoofdtoneel in de gigantische militaire worsteling. Wat ginds aan mensen- materiaalmassa's in rusteloze golfbeweging botst, wijkt en weer opstuwt, onttrekt zich aan het menselijke voorstellings vermogen. Maar bovendien is er niet langer twijfel over, dat alle politieke ontwikkelingen en alle militaire plannen thans zonder uitzondering door het gebeuren aan dit oostelijke front worden bepaald. Om de krachtsinspan ning van dit front gaande te hou den, wijken de Anglo-Amerikaan se bondgenoten terug uit de poli tieke beheersing van het Nabije Oosten, van het Middellandse Zeegebied, van Oost-Europa en de Balkan. Om geen andere reden zal het meer dan twee jaar ver schoven tweede front binnen weinige weken werkelijkheid moe ten worden Die indirecte werking is uiteraard slechts mogelijk door de directe militaire betekenis van het oostelijke front zelf. En toch vraagt op dit ogenblik geen front zó weinig om „com mentaar". Dit commentaar wordt immers in werkelijkheid geschre ven door de heroïek van de dage lijkse weermachtsberichten. die in stereotype volzinnen van tel kens opnieuw aanrollende bolsje wistische massa's en telkens her nieuwde krachtige aanvallen spre ken, die in de klaarblijkelijke eentonigheid van zich eindeloos herhalende gebeurtenissen echter tegelijk de voortdurende wisseling van krijgstoneel en de wisselval ligheid der bewegingen uitdruk ken. Bij dit alles nu reeds een „balans" willen trekken is de kringloop der planeten willen tegenhouden. „Balans" veronder stelt evenwicht, rust. Ginds ech ter is onafgebroken beweging, verandering, ontwikkeling. En het tongetje van de weegschaal zwaait voortdurend heftig heen en weer, al naarmate de éne of de andere partij een nieuw ge wicht in de schaal werpt. Men kan natuurlijk in grote lijnen vaststellen, hoe „het front" thans loopt. Wanneer men ten minste in het oog houdt, dat dit front geenszins een starre lijn is, die zich als lijn verplaatst, ge lijk dat ln de loopgravenoorlog het geval was en tot op zekere hoogte zelfs nu in Italië het geval is. Maar zelfs een gedetailleerde kennis van de frontlijn heldert over het wezen van de strijd en van zijn resultaten niets op. In de noordelijke sector bleef de situatie bij alle hevigheid der aanvallen verder zuidwaarts ge ruime tijd onveranderd. Hier liep de frontlijn van Leningrad naar het llmenmeer, vandaar naar Onze BUREAU'S voor redactie en administratie (abonnemen ten en advertenties) zijn dage lijks GEOPEND van 8.30-17.00 uur. - Op ZATERDAG van 8.30-13.00 uur. Mej. T. A. v. Eek gecremeerd Onder zeer grote belangstelling ge schiedde Maandagmiddag in Wesfcer- veld de crematie van wijlen mej. T. A, van Eek, die gedurende 48 jaar van haar werkzaam leven de vol ijverige bibliothecaresse der postpro- paganda van de Nederlandse Protes tanten-Bond is geweest. Nadat het orgel koraalmuziek ten gehore had gebracht, heeft dominé Zuurdeeg, de voorzitter van de Ned. Protestanten- Bond, in de aula van het crematorium gesproken Spr wees op het vele. dat mej. Van Eek voor het vrijzinnig pro testantisme heeft gedaan en hoe node men haar figuur daar zal missen. Hierna sprak mr. D. A. van Eek uit Leiden, een broer van de overledene. Deze memoreerde hoe mej. Van Eek in de vorige oorlog de gevangenen van beide partijen met raad en daad bijsfond en daar waar het mogelijk was. hun correspondentie verzorgd. Spreker dankte tenslotte voor de be toonde belangstelling. Roekeloze chauffeur was oorzaak van botsing Th. de Jong, chauffeur uit Amster dam, moest voor den kantonrechter verschijnen omdat hij op 25 Sept. '43 met zijn auto de verkeerszuil ln de Kerkstraat te Noordwijkerhout op zeer roekeloze wijze links was gepas seerd, waardoor hij in botsing kwam met een andere auto, die rechts pas seerde, waardoor een zijner passa giers W. Blokker van zijn auto ge vallen was en daarbij ernstig ver wond werd. Het O.M wees op de roekeloze wijze, waarop de verdachte in snelle vaart de verkeerszuil was gepasseerd, waardoor een ongeluk niet kon uit^ blijven. Het O.M kon niet begrijpen, waarom verdachte niet voor de Haag se rechtbank terecht stond. Het O.M. eiste 100 boete of één maand hech tenis en intrekking rijbewijs voor een jaar. Uitspraak ƒ40 boeté of 10 dagen. Onder auspiciën van de Leldse Kunstkring „Voor Allen" zal de be kende pianist Cor de Groot Zon dagmiddag 23 Jrnuari ln de Stadsge hoorzaal concert-ren. Het programma vermeldt uitsluitend werken van Chopln. De Spanjaard in het heden Voor het Genootschap „Spanje- Spaans Amerika" hield in een der zalen van het American Hotel mej. E. M. M. Wintermans, docta. litt. uit Den Haag in de Spaanse taal een voordracht met lichtbeelden over „Una excursión a Madrid" (een uit stapje naar Madrid), waarin zij enkele indrukken gaf van een reis, die zij in de maanden Nov. en Dec. 1943 in Spanje maakte. Haar was vooral opgevallen de grote disci pline, die heerst in dit land, dat na schokkende tijden een periode van rust en welvaart tegemoet gaat. Ver der vestigde zij de aandacht op de practische zin van de Span laarden, die zich manifesteert niet alleen in traditionele gebruiksvoorwerpen als de capa, den botija (de populaire drinkfles), maar ook in moderne vindingen, die de Spanjaarden, voor wie het begrip tijd een andere bete kenis heeft dan voor lieden van an dere nationaliteit, aan hun volks aard hebben weten aan te passen. Welikije Loeki en Newel, in een halve cirkel om het nog altijd door Duitsers bezette Witebsk en vandaar naar Zjlobin, vervolgens ver uitstulpend in de buurt van de Pripetmoerassen westelijk van Sarny, van Nowgorod Wolynsk, Sjltomir en Berditsjew, met een zwenking zuidwaarts tot bij Win- nitza aan de Boeg. Van hier buigt de lijn scherp oostwaarts, door het gebied van Oeman tot waar, tussen Kiew en Tsjerkassy, de Duitse linies nog altijd op de Dnjepr steunen. Vervolgens langs Kirowograd en benoorden Kriwol Rog tot het bruggehoofd Nikopol, vanwaar tot bij Cherson ander maal de oude Dnjeprlinie nog in het geding is Op de Krim ten slotte bepalen de gevechten zich nog steeds tot de uiterste punt van het schiereiland Kertsj. Er kan geen twijfel bestaan, dat in dit beeld nog ingrijpende ver anderingen zullen komen. Vooral in het gebied tussen Winnitza en Kirowograd. tegen de enorme zui delijke flank van de voornaamste stoot der bolsjewistep naar het westen, vallen sterke Duitse tegenacties op. Een voorbij Win nitza over de Boeg gedrongen sterke afdeling Sowjetrussen is van deze tegenbeweging het slacht offer geworden. Elders richten zich de verbitterde gevechten van Sowjetrussische zijde vooral op het bedreigen van de in de Dnjepr-zak ver oostwaarts strij dende Duitse legers, terwijl om gekeerd de Duitse legerleiding door het handhaven van die ver oostelijk gelegen posities, waar onder de Krim, de kracht van de hoofdstoot der bolsjewisten in de richting van Rowno met succes weet te remmen. Hoewel men in centrale en zui delijke sector minder van even wicht dan van uiterste spanning kan spreken, is de snelheid der bewegingen hier toch sterk ver minderd. Daarvoor ln de plaats tekenen zich thans grote gebeur tenissen in de tot dusverre starre noordelijke sector bij het llmen meer af. Het gehele karakter van de strijd wordt mede bepaald door een winter zonder winterweer, met 'een voor dit Russische gebied in Januari wel zeer ongewone wisseling van lichte vorst en dooi. Onveranderd echter blijft de strijd in het oosten vóór alles een slijtage-slag en een strijd van ruimte en tijd Zoals de bolsjewis ten de Duitse aanvalstechniek trachtten over te nemen, zo han teert omgekeerd de Duitse oor logsleiding. steunend op de snelle successen der eigen operaties in 1941, de enorme Russische ruimte, perceel na perceel in bloedige ruil handel uit handen gevend tegen een enorme prijs aan Sowjetrus sische mensen en Sowjetrusslsch materiaal. SPORTNIEUWS Lagrand wint van Nicolaas AMSTERDAM, 19 Jan. Het is gisteravond in het Concertgebouw weer eens duidelijk gebleken, welk een verschil er bestaat tussen de top klasse van onze profs en de boksers van het tweede plan. De wedstrijd tussen den Nederlandsen llchtge- wichtkampioen Nicolaas uit Den Haag en den Rotterdammer Arnold Lagrand, die wij nu voor de vierde maal gezien hebben, was daarvan een prachtig voorbeeld. Dit was boksen, dat de grootste tegenstander van de bokssport be keerd zou hebben, omdat het. gericht was niet op het logge onbesuisde vechten, het in het wilde uitdelen van grote klappen, noch op het toebren gen van de eindstoot, waarin toch altijd iets weerzinwekkends schuilt, maar omdat het een unieke demon stratie van sportieve verdedigings kunst was. Men weet het> Nicolaas en Lagrand zijn aan elkaar gewaagd. Van de drie vorige partijen won Nicolaas er een en bleven er twee onbeslist. Dit maal heeft Lagrand gewonnen, doch met uiterst gering verschil. De Rotter dammer dankte zijn overwinning uit sluitend aan zijn zuiverder stoten. Nog steeds stoot de kampioen te veel met open handschoenen en dit heeft de jury hem dit maal zeer zwaar aan gerekend. We kunnen ons voorstellen, dat de oppervlakkige toeschouwer, die niet op de details let het met deze beslis sing niet eens is geweest, de uitspraak van de jury was echter volkomen juist en we mogen slechts hopen, dat Nicolaas er de nodige lering uit ge trokken heeft. Zoals gewoonlijk begon Lagrand in een wervelwind-tempo en in de eerste vier ronden kreeg; hij een royaal over wicht, toen hij in de vijfde ronde echter even adem wilde scheppen, kreeg Nicolaas zijn grote kans. Lagrand werd nu in de verdediging gedrongen, en hij kwam even in moeilijkheden door de series van Nicolaas, die ook in de volgende ron den het initiatief nam. Het bleef een uiterst spannende en technisch zeer hoogstaande partij met sublieme ver dediging aan beide kanten. De uit spraak van de jury viel. zoals gezegd, niet in de smaak van een deel van het publiek, dat daaraan uiting gaf door een even afkeurenswaardig als onsportief gefluit. De overige partijen waren uiteraard van heel wat minder kwaliteit. De Bosschenaar Doorenbosch, die sinds hij bij Huizenaar oefent, goede vor deringen maakt, zorgde voor een keu rige overwinning op punten op den geroutineerden Jan de Pauw uit Den Haag. Hoogstraten (Amsterdam) won op punten van Bep Diessen (Rotter dam) en Daaf Baan (Rotterdam) won op punten van Bep de Reus (Rotterdam). Voetbalprogramma Het voetbalprogramma voor a.s. Zondag luidt: District I: Dc Vole wij ekers—ADO, Sparta—Xerxes, Storm vogels—HBS, EDO—DWS, DFC—Her mes DVS. District II: 't Gooi—VSV, VUC—RFC, DHCAjax, Feljenoord— Haarlem. District III: PECTuban- tla NECAGOVV, Wapeningen— Quick, HeraclesEnschede, Enschede- se Boys—Go Ahead, District. IV: Willem II—De Spechten, MVV Roermond, PSV—Maurlts. NOAD— BW, NAC—Longa. District V: GVAV Sneek, LSC—Be Quick, HSC—Leeu warden, Veendam—Velocltas. De verduistering begint heden om 17.15 en eindigt om 8.30 uur. Maan op 1.36. onder 12.30 25 Jan. N.M., 1 Febr. E.K.. 9 Febr. V.M., 17 Febr. L.K., 24 Febr. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1