HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Een wakkere jeugd is Neerlands toekomst en Duits weermachtsbericht Nieuwe sterke aanvallen der Sowjets afgeslagen Successen van het Duitse duikboot wapen Washington biedt bemiddeling aan Grote ramp trof Argentinië Max Blokzijl wekt sluimerende krachten Vier grdte oorlogstonelen Woord gevraagd Verzorging arbeiders in Duitsland Expositie „De Brug" Keuringen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 17 Jan. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten noordoosten van KertsJ en ten noordwesten van Kirowograd zetten de bolsjewisten hun hevige aanvallen voort. Formaties van het leger en de Waffen-# verijdelden alle doorbraak pogingen en schoten in de beide laat ste dagen 81 vijandelijke pantserwa gens kapot. Ten westen van Retsjiza gingen de Sowjets na hevige artillerie voor bereiding met sterke strijdkrachten tot de aanval over. In zware, heen en weer golvende gevechten hand haafden onze troepen hun stellingen. Enige penetraties werden gezuiverd of afgegrendeld. Ten zuidoosten van Witebsk strandden hernieuwde aanvallen der Bolsjewisten oj de taaie tegenstand van onze troepen. Ten noordwesten en ten noorden van Newel wierp de vijand nieuwe formaties in de strijd. Zijn aanval len gedurende de gehele dag stort ten onder hoge verliezen voor den vijand ineen Ten noorden van het Hmenmeer. in het gebied ten zuiden van Leningrad en ten zuiden van Oranienbaum vielen de bolsjewisten met stijgende hevigheid aan. Hun doorbraakpogingen werden ook hier in verbitterde gevechten verijdeld en daarbij alleen ten zuiden van Oranienbaum 26 bolsjewistische pantserwagens vernietigd. Aan het Zuid-Italiaanse front ver minderde de gevechtsbedrijvigheid in de sector ten westen en ten noord westen van Cervaro tijdelijk. Plaat selijke aanvallen van den vijand werden afgeslagen. Op 16 Januari deden Noord-Ame rikaanse bommenwerpers een aanval op het zuidelijke Rijksgebied. In Klagenfurt ontstonden schade aan gebouwen en verliezen aan mensen levens. Luchtverdedigingsstrijdkrach ten schoten bij deze aanval, alsmede boven Italiaans gebied 18 vijande lijke vliegtuigen, merendeels bom menwerpers. neer. Duitse duikboten brachten in het noorden van de Atlantische Oceaan. Uitgeweken Polen betreuren het Sow jet-antwoord STOCKHOLM, 17 Jan. Naar de Britse berichtendienst meldt, wordt in kringen van de Poolse uitgeweken regering „de toon en de inhoud van de Sowjet-Russische verklaring, wel ke het antwoord vormt op de verkla ring van de Poolse uitgeweken rege ring van 14 Januari, zeer betreurd". Dit is vooral het geval met het oog op het verschil, dat geconstateerd kan worden ten aanzien van de verzoe ningsgezinde toon en inhoud der Poolse verklaring. Naar verder ge zegd wordt, zal thans de eerste stap van de Poolse uitgeweken regering waarschijnlijk de consultatie zijn van de regeringen van Engeland en de Ver. Staten. Reuter meldt uit Washington, dat de Ver. Staten zich bereid verklaard hebben op te treden als bemiddelaar tussen Polen en Rusland. Minister Cordell Huil heeft verklaard, dat de Amerikaanse regering aan de Sowjets mededeling heeft gedaan van haar bereidwilligheid om voor het herstel van de goede betrekkingen tussen Rusland en Polen te werken. De re gering der Ver. Staten koestert de hoop. dat deze betrekkingen weer aangeknoopt zullen worden. De botte weigering van Moscou op het voorstel van de Poolse uitgeweken regering om. met medewerking van Engeland en Amerika officiële onder handelingen te openen over de Pools- Russlsche grensproblemen, wordt in de Wilhelmstrasse als een verder be wijs voor de bolsjewiserlngsplannen van het Kremlin beschouwd, aldus meldt een speciale Berlljnse correspon dentie. Blijkens een Tass-berlcht zou ook een Engels-Amerikaans bemldde- Jlngslnltlatlcf van de hand gewezen worden. Blijkbaar is Moscou slechts bereid, aldus de opvatting van Duitse politici, te onderhandelen met de zich reeds ln de Sowjet-Unle bevindende Poolse emigranten. Daar Moscou de bevoegdheden van de Poolse uitgewe ken regering bestrijdt en tevens een Anglo-Amerlkaanse bemiddeling van de hand wijst? ls het Kremlin blijkbaar vastbesloten om met het rode leger de toegang tot Polen te openen voor Poolse bolsjewistische elementen. Al leen ln overleg met een Sowjet-Polen zouden de grenzen vastgelegd kunnen worden. De Wilhelmstrasse ziet daarin haar these bevestigd, dat Moscou geen belangstelling heeft voor grensproble men, maar dat al zijn handelingen ge dicteerd worden door de Idee der bol sjewistische expansie naar Europa. Australiscli-Nieuwieelandse conferentie LISSABON. 17 J<m. Naar do Engelse nieuwsdienst meldt, ls tc Can berra een conferentie van de zuidelijke Pacific geopend tussen Australië en Nleuw-Zeeland. Curtln en Fraser, de ministers-president van de respectieve landen, spraken openingsredevoerin gen uit. De Australische premier, Cur tln, verklaarde daarbij, dat het hoofd doel van Australië na de oorlog zal zijn te strijden voor bevrijding van vrees tegen nood en depressie. Fraser, de Nieuwzeelandse premier, zelde: „Nleuw-Zeeland kan zün buitenlandse politiek slechts met succes voeren als lid van het Britse moederland. Een andere regeling ls niet denkbaar." Kapitein Nowotny geëerd WEENEN, 17 Jan. Rijksstadhou der Baldur van Svhirach heeft den drager van het eikenloof met de zwaarden en briljanten behorende bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis, kapitein Nowotny, uit waardering voor zijn heldhaftige strijd voor Duitsland's grootheid, een erering van de stad Wenen verleend. Volgens een bericht van Exchan ge Telegraph ls de commissaris van binnenlandse zaken van het Franse dissidentencomité, d'Astler, te Londen aangekomen. De Sowjetrussische berichten dienst meldt uit New York. dat aldaar dezer dagen aan het eind van een concert voor de eerste maal het nieuwe volkslied der Sowjet-Unle werd ge speeld. Door de steppenbrand. ln Victo ria, zijn volgens de Britse berichten dienst minstens 18 personen om het leven gekomen en 44 gewond Meer dan duizend huizen zijn vernield, vooral in de westelijke districten, waar ook minstens 250.000 schapen zlin om gekomen. In de Middellandse Zee en In, de Zwarte Zee vijf schepen met 36,500 brt., drie torpedojagers en twee on derzeeërs tot zinken. Drie andere schepen werden getorpedeerd en twee vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. In Italië Het huidige offensief van het vijfde Amerikaanse leger ln Italië ls gecon centreerd op nauwelijks tien kilo meter frontsector ln het dal van Casslno. dat de toegang tot de straat weg naar Rome beheerst. Reeds ln de periode van 15 tot 19 December heb ben de Amerikanen daar een zware nederlaag geleden. De verliezen waren toen van die aard. dat het opperbevel tot een Ingrijpende reorganisatie der troepen genoodzaakt was. Het nieuwe offensief dat op 4 Januari begon, heeft nog niet tot een beslissing geleld. In December namen 35 000 Ameri kanen aan de strijd deel. Zij waren uitgerust met 40Ó machinegeweren, 260 granaatwerpers. 210 stukken antl- tankgeschut. 400 tanks en 490 stukken geschut van elk kaliber. Gedurende de vier dagen van het offensief wer den op de smalle sector 300 zware luchtaanvallen ondernomen. Tevens verschoot het geschut 300.000 granaten van elk kaliber BUENOS AIRES. 17 Jan. Naar uit San Juan wordt gemeld, is de aardbeving nog niet geheel tot rust gekomen Verscheidene zwakkere be vingen hebben de bevolking veront rust, die in tenten en snel opgestelde barakken kampeert. De burgers van San Juan hebben den president van de staat verzocht een crediet beschik baar te stellen van 150 millioen pesos en 50.000 arbeiders te zenden. Ten einde een energieke en doeltreffende hulpverlening te waarborgen, heeft president Raminez Maandagochtend een kabinetsraad bijeengeroepen. De aardbeving is de grootste natuur ramp van deze eeuw, die Argentinië getroffen heeft. Niet alleen San Juan, doch ook de nabijgelegen plaatsjes Concepcion en Trinidad zijn bijna geheel verwoest. De nationale ramp heeft alle andere wereldgebeurtenis sen op de achtergrond geplaatst. De onmiddellijk na de aardbeving vertrokken minister van binnenlandse zaken, generaal Berliner, heeft intus sen een kort verslag van de toestand gegeven. De bevolking is, zo zegt hij, kalm en gelaten. Het nauwkeurige aantal doden valt nog niet op te geven, daar de puinhopen nog niet opgeruimd konden worden. Tot dus ver zijn 500 lijken geborgen, 900 per sonen werden zwaar en 4000 licht ge wond. De gehele stad is onbewoon baar. De autoriteiten hebben reeds energieke maatregelen genomen om epidemieën te voorkomenen de levensmiddelenvoorziening en de medische hulp te waarborgen. Geen Duitse concentraties aan Spanje's grenzen (Speciale correspondentie.) BERLIJN. 17 Jan. De Wilhelm strasse neemt, zeer scherp stelling tegenover de geruchten betreffende Duitse troepenconcentraties langs de Spaanse grens. Zweedse bladen heb ben uit Londen komende berichten opgenomen, waarin beweerd wordt, dat Duitsland een overval op Spanje en Portugal voorbereidt. De officiële spreker in de persconferentie noemde de houding van de Zweedse bladen, die deze berichten lanceren, licht zinnig. De kwestie op zichzelf wordt in de Wilhelmstrasse overigens beschouwd ais een nieuwe poging van Engeland en Amerika om de verhouding tussen Duitsland enerzijds en Spanje en Por tugal anderzijds te beïnvloeden. Te Berlijn wordt het vermoeden uitge sproken. dat door middel van deze campagne druk uitgeoefend moet wor den op Spanje en Portugal. In dit verband wordt in de Wil helmstrasse ook nog herinnerd aan de geheimzinnige explosie in de aan Engeland geleverde Spaanse kisten met sinaasappelen Ook uit dit feit zou de conclusie getrokken worden, dat bepaalde elementen aan het werk zijn om door incidenten de atmosfeer te vergiftigen. Steeds weer bombardementen op Noord-Frinkrijlt PARIJS, 17 Jan. ^3ij drie bom aanvallen van Eng( lsegriiegtuigen op Noord-west- en N< ore|Frankrijk op j.l. Vrijdag zijn ló personen gedood en gewond, zo mdn t <3ii. Zaterdag is op 15 gemeenten. cli< bp vroegere aan vallen bijna volkb nen verwoest en daarna geëvacueerq waren, opnieuw een grote hoeveelheid bommen uitge worpen. Ook hier valt een aantal do den en gewonden te betreuren. Ie JAARGANG No. 14 DINSDAG 18 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 UTRECHT. 18 Jan. Max Blok zijl heeft Maandagavond in een der zalen van het N.V.-Huis te Utrecht zijn reeks van jeugdbijeenkomsten voortgezet. Ook ditmaal was de zaal goeddeels gevuld met leden van de Nationale Jeugdstorm. De „buiten staanders" vormden een minderheid, hetgeen te betreuren is omdat deze bijeenkomsten juist voor de jongeren buiten de rijen van de Nationale Jeugdstorm zo uiterst belangrijk kunnen zijn. Deze jeugdigen bewegen zich immers doorgaans in de enge beslotenheid van eigen kring; een kring van ouderen, die trachten deze revolutionnaire tijd zo goed mogelijk aan zich voorbij te laten gaan. zon der zich te verdiepen of ook m.vir oppervlakkig bezig te houden met de positieve waarden die komende ge slachten eens aan de huidige om wenteling zullen weten te danken. Uit de inleiding, die Max Blokzijl op deze bijeenkomsten houdt, valt voor de nog niet overtuigde jongeren veel te leren, maar het belangwek kendst is toch altijd weer de discus sie. Max Blokzijl geeft na de pauze de gelegenheid tot het stellen van vragen en het is in deze tijd een voorrecht van de jeugd om deze vra gen vrij en onbevangen aan den leider voor te leggen. Dat getuigt van wederzijds vertrouwen Allereerst komen dan de vragen uit eigen kamp: wij, Jeugdstormers. wor den op school geminacht en achter- uitgesteld. Tussen onderwijzers en medescholieren schijnt dat een stil zwijgende overeenkomst te zijn. Waarom worden er nu overal wél burgemeesters en vrijwel nergens onderwijzers en schoolhoofden van de nieuwe orde" aangesteld? Max Blokzijl zeide, dat dat nog zo'n gek idéé niet was. In onze samenleving is er geen groep te noe men die zó achterdochtig staat tegen over de nieuwe tijd. zó bekrompen van geest en zó haatdragend is als de onderwijswereld. Nog altijd wordt er getracht in deze kringen belang stelling te wekken voor het nieuwe. Lukt dat niet, dat zal er vroeg of laat wel een grondige opruiming worden gehouden. Een andere vraag uit eigen kamp: zou het niet mogelijk zijn om op de scholen één uur per week N.S.B.-leer- stof te laten geven door een bevoegde O) id tt wijskracht? Wij zouden dan onze strijdliederen gezamenlijk leren zingen en bij afzijdig staande scho lieren belangstelling kunnen wekken voor de vraagstukken van deze tijd, Max Blokzijl antwoordde, dat wan neer hij secretaris-generaal was, dit nieuwe vak stellig op het rooster zou worden geplaatst. Een andere vraag: Ik wil Indisch recht gaan studeren, maar hoe zal het in de toekomst met onze kolo niën gaan? Nederlands-Indië zegt Max Blok zijl ging voor ons verloren, door dat een gevluchte regering het oir- baar achtte van Londen uit de oorlog te verklaren aan Japan. Japan wilde ons niets doen, maar na die oorlogs verklaring pikte het Nederlands- Indië in. Wanneer Duitsland deze oorlog wint en er in de mentaliteit van de Nederlanders iets veranderd, valt er misschien later nog wel met Japan te praten. Valt het éinders uit, dan zullen de Amerikanen en de Engelsen trachten de Japanners te verjagen en dan mogen wij proberen onze vroegere koloniën terug te win nen »Kan een katholiek meisje lid zijn van de Jeugdstorm?" „Ja! Wij bemoeien ons niet met de godsdienst en wij bemoeien ons niet met de kerk. Helaas de kerk wèl met ons En dan komen er de vragen uit het kamp der christelijke jongeren los. Vragen over vernietiging van cultuurgoederen, over Nietsche, Heine, Einstein en Tsjaikowskl, over het bombardement van Rotterdam, over het Midwinterfeest en over den antichrist. Vragen, die stellig getui gen van een heftige bewogenheid, van een meeleven in de problemen van deze tijd. Kaart van Pelt (Speciale correspondentie). BERLIJN, 17 Jan. Naar in Ber- lij nse militaire kringen verluidt is op het oostelijk front thans een lichte ontspanning ingetreden. De Sow jet- aanvallen in de centrale en zuidelijke sector bereiken niet meer de hoogte punten der voorafgaande dagen. De aanvallen in de noordelijke sector worden echter met de dag heviger. Op grond van de samenvattende Duitse berichten, kunnen thans aan het oostelijk front vier grote oorlogs tonelen worden afgebakend. 1. De gevechten in de Dnjeprbocht en op de Krim worden als een ge heel beschouwd. Want ongetwijfeld wordt van Sowjetrussische zijde ge streefd naar een rugdekking der ten westen van Melitopol staande rode formaties. 2. Het tweede oorlogstoneel omvat het penetratiegebied ten westen van Kiew en Sjitomlr. In het zuiden van dit toneel trekt de Duitse tegenaan- Het penetratiegebied ten westen van Kiew en Sjitomir. val de aandacht. Vooral bij Sjasjkow worden door de Dutsers goede vorde ringen gemaakt. Ook ten westen van Berditsjew werd terreinwinst ge boekt. Ten westen van Nowograa—- Wolynsk en van Sarny worden leven dige plaatselijke gevechten geleverd. 3. Het derde oorlogstoneel is het fel omstreden gebied van Witebsk en Newel. Hier heeft de strijd een sta- tionnair karakter. 4. Het vierde oorlogstoneel begint bij het Ilmenmeer. Het omsluit het front langs de Wolchow bij Oranien- burg en bij Leningrad. Tot dusver heelt het rode leger nog geen succes sen geboekt, In Berlijn wordt er op gewezen, dat in het noorden de Duitse stellingen vrij sterk zijn en dat het front daar verdedigd wordt deor goed uitgeruste Duitse troepen. Max Blokzijl dient van repliek en zijn antwoorden openen nieuwe ge zichtspunten. Hier zijn Jongens en meisjes aan het woord, die_ zeker niet onverschillig staan tegenover de nieuwe tijd. Maar het valt hun niet gemakkelijk de juiste koers te be palen. Terwijl een oudere generatie op de veilige ree staat toe te zien, zich houdende aan het parool „Af wachten", kampt deze jeugd met de tij-stroom. De sleepboten „Sleur" en „Conventie" trekken aan bakboord, de ouders, de dotniné's en de pastoors manen aan stuurboord tot rustig af wachten en deze Jeugd-in-nood wikt en weegt omdat er maar twee moge lijkheden zijn: de trossen te kappen of te kenteren en onder te gaan in de maalstroom van deze tijd. Max Blokzijl kent het vaarwater en wil gaarne loodsdienst verlenen. Ook deze avond vindt hij een willig oor; zijn vertrouwd stemgeluid kent immers iedereen reeds van de radio. Na afloop van de bijeenkomst stroomt de zaal niet leeg. Daar blijft nog een kleine kring met Max Blok zijl als middelpunt bijeen en de ge sprekken worden nog vertrouwelijker, de vragen nog rechtstreekser en op den man af. Wij schreven het al eerder: met deze jeugdbijeenkomsten nam de populaire radio-spreker een zeer ge lukkig initiatief. Hier wordt de jeugd buiten de Jeugdstorm uit een sleur gehaald. Zij krijgt de gelegenheid zich dieper te bezinnen op brandegde kwesties en dat is véél gewonnen. Want niets is erger dan een jeugd, die verstikt raakt in verkeerd gericht intellectualisme, dan een jeugd, die versuft en insluimert. Nederland heeft belang bij een wókkere jeugd, want een wakkere jeugd is Neerlands toekomst. Geruchten over Duitse verkenners in Engeland (Speciale correspondentie.) BERLIJN, 17 Jan. Zwitserse bladen weten te berichten, dat drie Duitse verkenners hoge stafoffi cieren, die de Engelse taal tot in de perfectie beheersen erin geslaagd zijn van Mldden-Engeland door te dringen tot aan de Kanaalkust. Zij zouden het gehele invasiegebied door kruist hebben en tijdens de avon tuurlijke tocht waardevolle inlichtin gen verkregen hebben over de lege ring der troepen, het defensieve en offensieve materiaal en de sterkte der in Engeland gestationneerde ge allieerde formaties. In de Zwitserse berichten wordt echter niet vermeld. Jioe deze Duit- sers de overkant van het Kanaal hebben bereikt. Wel wordt gemeld, dat deze officieren voor hun presta ties met zeer hoge onderscheidingen van het Duitse opperbevel zijn be loond In de Wilhelmstrasse, waar men met belangstelling van deze berichten kennis heeft genomen, wordt het feit ontkend. Japans succes in lucht gevechten bij Rabaul TOKIO. 18 Jan. Bij de voortdu rende hevige gevechten in het gebied van Rabaul ls het de Japanse afweer op 17 Januari gelukt, de vijandelijke luchtmacht opnieuw een zware slag toe te brengen. Door het geconcen treerde vuur van Japanse Jagers, oor logsschepen en luchtdoelgeschut wer den. naar het Japanse hoofdkwartier meldt, van de 200 vijandelijke vlieg tuigen. die Rabaul aanvielen, er 102 neergeschoten. Van 17 vliegtuigen kon de vernietiging niet worden bevestigd. De Japanse Jagers schoten 87 toestel len neer. de oorlogsschepen en het luchtdoelgeschut 15. Do Japanners verloren twee transportschepen, die tot zinken v-/-rden gebracht. In een luchtgevecht bij Rabaul op 14 Januari werden 62 vijandelijke toestellen neergehaald. Aanklacht tegen Gandhi e.a. weer in behandeling BANGKOK, 17 Jan. Volgens hier ontvangen berichten uit New Delhi heeft het ministerie van bin nenlandse zaken medegedeeld, dat op grond van een nieuwe beschikking, die in de plaats komt van paragraaf 26 van de wet tot verdediging van Indië. politieke gevangenen niet lan ger dan een half Jaar in arrest ge houden mogen worden, zonder dat hun zaak nogmaals voor den rechter wordt gebracht. Alle personen, die zich op grond van de oude wet op het ogenblik nog in arrest bevinden, vallen onder de nieuwe verordening. Volgens deze verordening moet ook de aanklacht tegen Gandhi, Nehroe, Azad en anderen thans nog eens in behandeling worden genomen. Churchill in Marakesj GENEVE. 17 Jan. Uit Londen wordt gemeld: berichten uit Marakesj delen mede. dat Churchill is genezen. In de loop van de komende week wordt hij in Londen terugverwacht. Voordien wil hij echter in Afrika nog „enige punten in het reine brengen". Zo heeft hij in Marakesj o.m. een ontmoeting gehad met de Gaulle. De ontmoeting was van „strikt practische aard". Het is zeker, dat het „Natio nale comité" en de consultatieve ver gadering" der dissidenten voorwerp zijn geweest der besprekingen. Zelfgebouwde schuilkelder stortte in: één dode HAVELTERBERG (Dr.). 18 Jan. De fabrieksarbeider K. Molenkamp had bij zijn woning een schuilkelder ge maakt. Zaterdagmiddag verrichtte hij hieraan werkzaamheden. Op een mo ment, dat hij zich met zijn vrouw en het driejarig dochtertje ln de kelder bevond, stortte deze ln. waarbij zij allen werden bedolven. Een zoon, die het ongeluk zag gebeuren, waarschuw de direct een buurman. Met grote moeite kon men man en vrouw bevrij den. Toen het kind echter te voor schijn was gehaald, waren de levens geesten reeds geweken. De Nederlander houdt van vreem de woorden. Speciaal als hij aan iets een hekel heeft, vindt hij altijd nieuwe vreemde woorden. En ook de ambtenaren (de ongelukkigen, die nu eenmaal die onaangename zaken moeten uitvoeren) zijn sterk in het vinden van uitlandse termen. Moet er eten verdeeld worden, om dat er te weinig is, dan heet dat niet in het Nederlands „verdeling"maar in het Latijn distributieMoet ingeschreven wor den, dan heet dat niet „inschrijving", maar „registratie". Moet men zijn huis uit, dan heet dat niet ontruimingmaar „evacuatie". Een nieuw woord van omstreeks 1940. Voor die tijd wist niemand er van. Nu ieder. Was er geen Nederlands woord te vinden. Zelfs als een of andere hoge Piet bezwaren had tegen het een voudige woord „ontruiming"? Dat was zeker al te gewoon! Hoe heette het vroeger, als iemand ergens ondergebracht moest worden wat ook nu nog de helft van de taak van het evacuatiebureau is? Jn- kwartiering" l Vroeger zette men in het algemeen de mensen niet uit hun huizen, maar anderen er bij in. „Huisvesting" kan dus ook. Maar dat lijkt meer te slaan op het onderbrengen tn hele huizen. „Inkwartiering" is: ergens bij in. Waarom zou „ergens uit" dan niet uitkwartieringzijn? Waarom zouden wij het lelijke woord evacuatie niet vervangen door het Nederlandse ivoord „uitkwartie ring"? De zaak blijft er natuurlijk even lelijk om, maar 't ivoord is zeker mooier, 'tls zelfs voor de helft Nederlands, wat voor ons doen in Nederland heel veel is. TIJL. Centrale inspectie benoemd BERLIJN, 18 Jan. Tussen den algemeen gevolmachtigde voor de arbeid en den rijksleider van het Deutsche Arbeitsfront werd, naar in het Jongste nummer van het Reichs- arbeitsblatt wordt medegedeeld, een overeenkomst gesloten inzake de ver zorging van de buitenlandse arbeids krachten in Duitsland. Hierbij werd bepaald, dat het D.A.F. uitsluitend en alleen de taak heeft der verzor ging van alle in het rijksgebied wer kende buitenlandse arbeidskrachten. Hiervan uitgezonderd zijn slechts de in den Reichsnahrstand tewerkge stelde landbouwarbeidskrachten. Ter contröle van alle maatregelen, ver band houdende met de verzorging, heeft de rijksleider van het D.A.F. een centrale inspectie voor de ver zorging van de buitenlandse arbeids krachten benoemd. Kind door neerkomend projectiel ernstig getroffen WTERDEN, 18 Jan. Tijdens lucht gevechten werd het tienjarig zoontje van den heer B. ten Riet te Enten door neerkomende projectielen zo ern stig gewond, dat het opgenomen moest worden ln het algemeen ziekenhuis te Almelo. De toestand ls thans redelijk. Van bevoegde zijde vestigt men nog maals de aandacht op dit gevaar en op de noodzakelijkheid om bij lucht- gevaar dekking te zoeken, Het ls ge wenst. dat de ouders de kinderen hier op wijzen. VOLKSCULTUUR EN KUNST Het voordeel van deze tentoonstel ling van „De Brug" in het Stedelijk Museum te Amsterdam is weer, dat er van eiken inzender een nogal om vangrijk aantal werken aanwezig is, waardoor men zich een betrek kelijk juiste Indruk van de verschil lende persoonlijkheden der exposan ten vormen kan. Mag dit in vele ge vallen niet veel nieuws opleveren, er zijn ook enige inzendingen, waar men met genoegen kennis neemt van de verscheidenheid van facetten, die de betreffende kunstenaar vertoont. Zo beleefden wij veel plezier van hetgeen Th. Kurpershoek te berde brengt. Daar zit leven in, durf en doorzettingskracht doen zich gevoe len in de rake vormgeving en de be zonken kleur. „Trio". „Dubbelnaakt", „Vrouw aan tafel" zijn uitstekende werken. Dan is er G Langeweg, die zich van verschillende kanten laat zien. Zeer goed het „Herfststilleven", waar eigenaardige effecten niet onbevredigend opgelost werden. Dan weer vager, tastender de „Drie vrou wen", een ding dat zeker niet af te keuren ls. Krachtig en kundig doet de „Negerkop" aan. waaruit blijkt, dat Langeweg, die soms wat aarze lend en onzeker te werk gaat, dit genre niettemin beheerst. „Handbalspeelsters" en „Meisjes aan Vestiare" zijn kenmerkend voor den Erfmann, die ons telkens weer weet te boeien. De meisjes-figuurtjes die Jan Peeters met zijn sliertende potlood te voorschijn roept, doen soms wat te zeer aan een Modigliani denken, maar verraden toch dat in den tekenaar Iets eigens omgaat. Dit laatste kan van de grote stukken van Freek v. d. Berg niet gezegd worden; in diens stadsgezichten echter zit iets zeer goeds. Ook de jonge Emil Dehé blijkt wat in zijn mars te voe ren, het is wat ai te fijntjes, maar kan aan betekenis gaan winnen. Van Deene komt met enkele voor treffelijke oudere doeken voor de dag; zo „Jongetje" en „Het Dutje". Fijn coloristisch is soms A Kristians in de Parljse schetsen. Vermelding verdient nog de Inzen ding van den .onlangs overleden schilder C. J. Pabst. in wier werk men sterk de invloed van A. P. Bremmer ondergaat en dat hier en daar van grote trouwhartigheid is. Muysen- berg. Albert en Willem Klijn, Gerard Drost, Pluymers, Visser tonen dege lijk werk; Hanrath trekt op deze ten toonstelling de aandacht door vaak aardige kleurcombinaties. Verder nog het een en ander, dat men mét het andere zeker moet gaan zien. D. V. NIJLAND De uitgeweken Poolse regering in Londen smaakt thans de primeur van de aangename ver standhouding, die de landen van Europa wacht, wanneer de Sow- jet-Unie overeenkomstig het woord van Smuts, hier „de grote kolos" worden zou. „De Sowjets zullen de Poolse bevolking even veel genegenheid tonen en even veel ondersteuning verlenen als hun eigen bevolking", verzekerde de News Chronicle in het kader van de jongste Pools-Sowjetrus- slsche grensver wikkelingen. En met die troost mag de Poolse emigrantenregering de herinne ring uitwissen aan de Engelse garantie, waarmee Polen in 1939 ten oorlog trok. Moscou opperde genadig de zogenaamde Curzon-lijn als grens. En op een klein beetje „invloed" westelijk van die grens moest hierbij niemand kijken. De Poolse emigrantenregering stelde daar tegenover al kwispelstaartend voor om „besprekingen van vier" te openen, dat wil zeggen om En- gelang en Amerika in het Pools- Sowjetrussische overleg te betrek ken. Binnenskamers hadden de geëmigreerde Polen namelijk voor zichtig vastgesteld, dat de verkla ring van Moscou inzake de Cur zon-lijn hun op de helft van het oude Poolse gebied en rond elf millioen Poolse onderdanen zou komen te staan. Inmiddels heeft Moscou alweer op het Poolse voor stel geantwoord met de verras sende uitspraak, dat het de plan nen voor onderhoud ais een Pool se afwijzing van de Curzon-lijn ziet en dat de Polen in Londen klaarblijkelijk nog altijd niet los gekomen zijn van de „anti-Sow- jetcampagne der Duitsers in ver band met de zogenaamde moor den in Katyn". De twaalfduizend op de Geiten- berg bij Smolensk begraven Pool se officieren zullen er wellicht met genoegen kennis van nemen, dat zij slechts „zogenaamd" om het leven gekomen zijn. Voor de op het ogenblik nog levende Polen in Londen echter is de situatie er niet verkwikkelijker op gewor den. Over Katyn mogen zij niet meer spreken, dat hebben zij al lang begrepen Maar ook over hun grenzen mogen zij geen woord loslaten, wanneer dat niet ln alle opzichten het woord van Moscou is. Elke andere opvatting dan die van het Kremlin heet (ook Willkie heeft dat ervaren, toen hij on langs „met zijn vinger in de mod der roeren" wilde) eenvoudigweg een onvriendelijke daad. Daarmee is met een overmaat van duidelijkheid de stijl aange duid van alle „onderhandelingen", die de Sowjet-Unle ln het geval van een overwinning met zijn na buren zou voeren. WIJ kennen het spreekwoord van den goeden buur, die beter is dan een verren vriend. De geëmigreerde Poolse regering is zelf thans ver van huis. Daar mee is de Sowjetrussische buur een „verre buur" geworden. Erg veel illusies over zijn beminnelijke hoedanigheden kunnen de Polen zich vooralsnog niet maken. Zou het spreekwoord dan wel licht in deze revolutionnaire tijd een beetje anders gelezen mogen worden en zou dan althans „de goede vriend beter dan de verre buur" kunnen blijken? De Anglo- Amerikaanse vrienden, op wier woord Polen destijds de oorlog waagde, zijn thans door de drang der omstandigheden immers zelfs de gastheren der uitgeweken Poolse regeerders geworden. Ze zijn dus geen „verre" vrienden meer, doch tastbaar dichtbij. Iets dergelijks moeten de rampzalige Polen in Londen hebben overwo gen, toen zij Britten en Amerika nen in hun grensoverleg zochten te mengen. De vooruitzichten zijn helaas niet erg hoopvol. Weliswaar heb ben Washington en Londen zich bereid verklaard, zich in de be sprekingen in te laten schakelen. Maar reeds dat woordje „laten" drukt in gepaste mate de lijd zaamheid uit. die de Anglo-Ame- rikanen zich daarbij voornemen. En vervolgens is er nog het be ding gemaakt, dat „de besprekin gen niet door pers of radio ge stoord" zullen worden, met andere woorden, dat critiek bij voorbaat uitgeschakeld zal zijn. Wat er onder deze prettige voor tekenen van de besprekingen te recht zou komen, onthult de Times reeds met het vermaan, dat „het afstaan van grondgebied voor de Polen geen te hoge prijs zou zijn om de Sowjetrussische vriendschap en ondersteuning te behouden". Maar nog duidelijker is men in de Verenigde Staten. Daar is onder leiding van een zekeren heer Penjik een vereniging van „Vrienden van Polen in Amerika" met de veelbelovende mededeling gekomen, dat de Poolse emigran tenregering in Londen ongrond wettig ls en dat Poolse emigran ten in de Sowjet-Unle met Poolse emigranten in de Verenigde Sta ten een „voorlopige regering" zul len vormen om het illegale Poolse kabinet in Londen te vervangen. Anders gezegd: na Joegoslavië en Griekenland ziet ook Polen zijn emigrantenregering door een uit Moscou gedirigeerd college uitge schakeld. En de „vrienden van Polen in Amerika" helpen daar aan ijverig mee. Wie fluisterde daar Iets over de koene strijd van Engeland en Amerika voor de vrijheid der vol keren? De honderdduizend er uit! DEN HAAG, 18 Jan. Bij de he den gehouden trekking voor de Staatsloterij is de honderdduizend ge vallen op 10908. Andere hoofdprijzen zijn: 10.000: 13435; ƒ2000: 21233; 1000: 7579; ƒ400:9528; 200: 9009. 11606, 13348, 16733. 19153; 100: 3192, 4720, 6155, 18052. 18177, 20805. LE1DS NIEUWS Gouden zakenjubileum van „Het Haardenhuis" Dezer dagen vierde de fa. Jan de Nie haar gouden zakenjubileum. 16 Januari 1894 opende de heer J. de Nie in de Dwarsbolwerkstraat een kleine smederij. Zeker zal hij toen niet vermoed hebben, dat een halve eeuw later twee flinke panden nau welijks groot genoeg zouden zijn voor „Het Haardenhuis" Jan de Nie en Zonen. Reeds tien Jaar na de opening bleek het pandje in de Dwarsbohverk straat aanmerkelijk te klein. Grotere gelegenheid in het pand Heren gracht 128 betekende tevens een niet onbelangrijke uitbreiding van de zaak. In 1928 werd een nevenzaak aan het Kort Rapenburg geopend. Deze zaal werd speciaal ingericht voor de verkoop van haarden, kachels, gas, sanitair en huishoude lijke artikelen. Niettegenstaande er aan dit jubi leum geen feestelijkheden waren ver bonden. mocht de firma De Nie en in het bijzonder de oprichter, de heer Jan de Nie Sr., toch van zeer vele cliënten en zakenrelaties gelukwen sen ontvangen Blinde passagier gestraft J. van Es, "bediende uit Leiden, moest voor den Leidsen kontonrech- ter verschijnen, omdat hij op 9 Mei 1943, toen er geen plaats in de tram was, vanaf de Hogewoerd op de ach terkant van de tram was geklommen en zo op de stootbalk de reis had meegemaakt. Het O.M. gaf toe, dat het moeilijk reizen met de trams is. maar wat verdachte gedaan had. was levensgevaarlijk. Het O.M. eiste ƒ3 boete of 2 dagen hechtenis conform. Beroepstropers staan terecht W. van Loon en W. Gijsman, los- arbeiders uit Leiden, moesten terecht staan, omdat zij ln de nacht van 12 Nov. '43, om 1.30 uur, waren aan getroffen in een roeiboot bij een wei land te Warmond met een natte vis- zegen. Ook hadden zij geen vis-acte en geen vis-vergunning. Daar verdachten als beroepsstro pers bekend sLaan, eiste het O.M. tegen beide verdachten ƒ25 boete of 10 dagen hechtenis, met verbeurd verklaring der in beslag genomen zegens. Wegens het verblijven in de open lucht werden verdachten ver oordeeld ieder tot 5 boete of 3 d. ONDERMAATSE VIS D. Voor zaat, koopman uit Leiden, had op 15 November te Rijpwetering zonder vergunning gevist. Bovendien was hij in het bezit van vijf baarzen van 14J—15i c.m„ terwijl 18 c.m. de voor geschreven maat is. Het O.M. eiste voor de eerste over treding ƒ2 boete of 1 dag hechtenis, voor de andere overtreding 3 boete of 2 dagen hechtenis. Uitspraak con form, met teruggave der in beslag genomen hengel. NIET VERDUISTERD. A. E. J. Modderman alhier moest terecht staan, omdat hij zijn woning op de Witte Singel niet voldoende ver duisterd had. Verdachte verklaarde dat zijn vrouw vergeten had, om het keukenlicht uit te doen, waardoor dit één hele dag gebrand had. Het O M. e.iste 25 boete of 10 dagen Uit spraak 15 boete of 10 dagen. Onze BUREAU'S voor redactie en administratie (abonnemen ten en advertenties) zijn dage lijks GEOPEND van 8.30-17.00 uur. - Op ZATERDAG van 8.30-13.00 uur. GESLAAGD. Voor het te Am sterdam vanwege de Vakgroep Tus senpersonen in Onroerende Goederen gehóuden examen voor Makelaar, slaagde de heer B. J. Proper te Oegstgeest. Het 7/ -LrsatzKommando deelt mede: iedere gezonde Nederlander, ln de leemjd van 1746 laar. Kan zich aan melden. ten einde gekeurd te worden voor: De Wnffen- U. U -Waohtbataljon ln Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarlne en de Germaanse In Nederland Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen ete. Personen, tussen 1930 Jaar. die aanmeldlngspllehtlg zUn voor de te- HU1ZE GRAVENSTEEN TE LEI DEN. Ook voor het behoud van deze Nederlandse cultuurwaarden strijden onze Nederlandse vrijwilligers. (Foto G. L./H.) werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en norden gedurende bun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier ln de Warren- ff Ken leder worden, dte na minstens een laar diensttijd zijn geschiktheid voor de omcier6opieiding neeit bewezen Zijn schoolopleiding is met doorslaggevend, beslissena voor oevordering zijn: Ka rakter gedrag prestatie 19-1-44 912 uur. Vcnlo. Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 1518 uur, Arnhem, Café Royal; 20-1-44, 912 u. Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; lö— ta uur Zwolle Hotel Gu.t-enoe-:.:; 21-1-44, 912 uur Assen. Conccrthuls a d Vaart; 1518 uur. Groningen, Heerestraat 46; '21-1-44 9—12 uur. Leeuwarden. Huize Schaaf Breedstr.: 23-1-44. 9—14 uur Amsterdam, Dam i; 24-1-44, 9—13 uur. Utrecht. N V -Huis. Oudegracht 246; 25-1^4, 9—14 uur. Amer&toort, Pol Durchgangslager. Leus- derweg; 26-1-44 914 uur. Den Haag. Dierentuin. Benoordenhoutseweg De verduistering begint heden ora 17.15 en eindigt om H.30 uur Maan op 0.26, onder uur 18 Jan L K 25 Jan N.M.. 1 Febr. E.K., 9 Febr. VJVL, 17 Febr. L.K.. 24 Febr. N M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1