HET DAGBLAD 1 C. Strijd uitgebreid tot noordelijke sector WEERSPORT VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Dampen Duitse weermachtsberichten Nieuwe stellingen in Zuid-ltalië betrokken Engelse agitatie in Roemenië Moscou wijst Poolse verklaring af Argentinië geteisterd door hevige aardbeving San Juan voor het grootste deel verwoest Belasiingbezwaren r Geen. kosterskost? Handenarbeid als een zegen Veertig bommenwerpers neergeschoten HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 15 Jan. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten Noordoosten van KertsJ, aan het bruggehoofd Nikopol en ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk mislukten sterke aanvallen der Sow- jets. Daarbij werden 46 vijandelijke pantserwagens stukgeschoten. Ten Noordwesten van Kirowograd alsmede in het gebied ten oosten en ten zuiden van Sjasjkow wierpen onze troepen de Bolsewisten in tegenaanvallen terug, terwijl vijan delijke aanvallen geen resultaat op leverden Ten zuidwesten van Pogrebistsj maakten onze tegenaanvallen verde re vorderingen. 15 vijandelijke pant serwagens en 23 stukken geschut werden hier vernietled. Ten westen van Berditsjew sloegen formaties van de Waffen-/* in de tegenaanval twee vijandelijke regi menten uiteen en brachten de Bols jewisten zware, bloedige verliezen toe. In het gebied ten westen van Nowogrod-Wolvnsk en ten westen van Sarny duurt de sterke druk van den vijand nog voort. In het strijdgebied ten westen van Retsjiza werden herhaalde aanval len der Sowjets afgeweerd en door gedrongen vijandelijke gevechtsgroe pen in de tegenaanval teruggewor pen. Bij Witebsk mislukten hernieuwde met steun van pantserwagens en slagvliegtuigen -ondernomen door braakpogingen van den vijand. Plaatselijke penetraties werden af gegrendeld. Ten noordwesten en ten noorden van Newel alsmede ten noorden van het Ilmenmeer en in het gebied van Oranienbaum vielen de Sowjets met vrij sterke strijdkrachten aan. Zij werden in harde gevechten afge weerd. Luitenant Kühn van een pantser regiment schoot in de afweergevech- ten in het gebied van Kirowograd zijn vijftigste vijandelijke pantser wagen stuk. Aan het Zuiditallaanse front be trokken onze troepen na zware ge vechten die den vijand grote verlie zen brachten in de sector van Cer- varo enige kilometers westelijker lig gende voorbereide stellingen De krachtig volgende vijand werd bij hernieuwde aanvallen afgeslagen Aan het overige front verliep de dag rustig Bij de afweer van een aantal van Britse vliegtuigen in het kustgebied van Noorwegen schoten jagers en luchtdoelgeschut van 12 aanvallende vliegtuigen er 6 neer Sterke formaties Britse bombarde mentsvliegtuigen vlogen in de afge lopen nacht naar Midden-Duitsland Onze luchtverdedigingsstrijdkrachten verhinderden evenwel een geconcen treerde aanval De vijand wierp luk raak bommen op enige plaatsen Vol gens onvolledige berichten werden 40 bommenwerpers neergeschoten Nog veertien vliegtuigen verloor de vijand overdag boven de bezette westelijke gebieden. Het opperbevel van de Weermacht maakt, voorts bekend: Om de indruk van de voortdurende zware verliezen die de Noordameri- kaanse terreurvliegers bij hun aan vallen op de Duitse bevolking lijden, voor het Amerikaanse publiek te ver zwakken. maakt het Amerikaanse luchtwapen voortdurend zeer overdre ven aantallen van neergeschoten Duitse jagers bekend De Amerikanen beweren b.v. bij hun aanvallen op 14 October op Schweinfurt 104. op 11 December 1943 op Emden 138 èn op 11 Januari in Midden-Duitsland 152. dus in to taal 394 Duitse jagers neergeschoten te hebben. De werkelijke verliezen daarentegen bedragen 98 Duitse vliegtuigen Meer dan een derde der bemanningen kon zich met het val scherm redden en bleef ongedeerd. Weermachtsbericht van Zondag HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 16 Jan Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten noordoosten van Kertsj en aan het bruggehoofd van Nikopol stortten de herhaalde hevige aanvallen van de Sowjets in ons afweervuur ineen Ten noordwesten van Kirowograd viel de vijand met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten opnieuw aan Hij werd in verbitterde gevech ten opgevangen. Een penetratieplek uit de laatste gevechtsdagen werd in een tegenaanval gesloten. In het gebied ten oosten van Sjasjkow veroorzaakte een eigen ver rassend ondernomen aanval den vijand bijzonder zware verliezen. Ver scheidene ontlastingsaanvallen der bolsjewisten werden afgeslagen Ten zuidwesten van Pogrebisjtsje won de eigen tegenaanval, ondanks taai vijandelijk verzet, weer aan ter rein. In de gevechten ten westen van Berditsjew verloor de vijand de twee laatste dagen 116 stukken geschut. Verliezen op Nw.-Brittannië TOKIO 16 Jan. De vijandelijke verliezen op Nleuw-Brlttannië worden door de ..Asahi SJlmboen" geschat op 6000 tot 6500 man sinds de eerste landing op Kaap Marcus op 15 Decem ber. en wel 3500 man bij Kaap Mar cus en de rest bij Kaap Gloucester. De Japanse verliezen nabij Kaap Mar cus worden door het blad geraamd op 134 man terwijl de verliezen bij Kaap Gloucester duizend zouden bedragen. De kracht van de vijandelijke troepen bij Kaap Marcus wordt geschat op 3 tot 4 bataljons en die bij Kaap Glou cester op een bataljon Nog steeds zijn er hevige gevechten aan de gang. die gekenmerkt worden door onder nemingen van stoottroepen, plotse linge overvallen enz. in het onbe gaanbare oerwoud De vijand, die in aantal de overhand heeft, probeert hier zijn stellingen te versterken. Britse radio speelde nieuwe Sowjet-hymne STOCKHOLM. 16 Jan sta"V, heeft op speciale wens van Curcnlli een copie van de nieuwe nationale Sowjet-hvmne aan Churchill gezon den. zo meldt de Britse berichten dienst. Het symphonle-orkest van de Engel se radio heeft de nieuwe melodie ge speeld bij het begin van de uitzending van nieuwsberichten voor front en yaderland, om 21.00 uur. talrijke vrachtauto's, pantserwagens en ander oorlogstuig. Uit het gebied ten westen van Nowograd—Wolvnsk en ten westen van Sarny wordt melding gemaakt van levendige plaatselijke .gevechts activiteit. In het strijdgebied ten westen van Retsjiza sloegen onze troepen de over de Pripjet opgedrongen Sowjet-aan- valsgroepen in een tegenaanval terug Ten westen van Kritsjew mislukten aanvallen van de bolsjewisten. Ten zuidoosten van Wi.tesk vielen de Sowjets herhaaldelijk met sterke strijdkrachten aan. Een penetratie werd na het stukschieten van 27 vijandelijke tanks afgegrendeld. Ten noordwesten en noorden van Newel, alsmede ten noorden van het Ilmenmeer zetten de bolsjewisten hun aanvallen voort. Op enige plaat sen drong de vijand binnen en werd ln een tegenaanval weer teruggewor pen. Ten zuiden van Leningrad gingen de Sowjets door tanks en slagvliegers gesteund, tot de aanval over. Zij wer den afgeslagen In een sector zijn de gevechten met binnengedrongen vijandelijke gevechtsgroepen nog aan de gang. In het gebied van Oranienbaum zijn ook gisteren alle aanvallen der Sowjets mislukt. Op 15 Januari werden aan het oos telijk front 72 vijandelijke vliegtui gen neergeschoten Aan Duitse zijde gingen drie toestellen verloren. Aan het Zuid-Italiaanse front- wer den de sterke vijandelijke aanvallen in de sector ten noorden van Cervaro na harde strijd afgeslagen Om een penetratieplek wordt nog verbitterd gestreden. Bij de hevige gevechten In het ge bied ten noordwesten van Mignano heeft het 2e bataljon van het pant- sergrenadierregiment 15 onder kapi tein Meitzel, alsmede het 2e bataljon van het pantsergrenadlerregiment- 71 onder kapitein Schneider zich bijzon der onderscheiden. Beide bataljons zijn afkomstig uit- Hessen-Thüringen Enige Duitse vliegtuigen hebben gisteren in de avonduren doelen in Zuidoost-Engeland aangevallen. (Speciale correspondentie) BERLIJN, 15 Jan. .Dagens Nyheter" meldt, dat enkele Engelsen door middel van valschermen in Roe menië geland zijn. Zij hebben zich onmiddellijk gevangen laten nemen met het doel vom- leidende Roe meense persoonlijkheden geleid te worden Volgens dit Zweedse bericht zouden de Engelse agenten In Roe menië een Duits vredesaanbod aan de Sowjet-Unie hebben laten zien In dit aanbod werden belangrijke delen van Roemenië aan de Sowjet-Unie afgestaan. In Duitse politieke kringen wordt opgemerkt, dat dit bericht een uitge sproken politiek karakter draagt De zinsnede betreffende het Duitse vre desaanbod is ingelast door Britse propagandisten, die de duidelijke en vastberaden houding van Roemenië willen beïnvloeden Juist is. dat en- kefe dagen geleden Engelse agenten in Roemenië geland zijn. Het waren bekende persoonlijkheden van de Secret Service, die vroeger reeds in Roemenië gewerkt hebben. In de Wilhelmstrasse wordt nog opgemerkt dat elke poging om Roe menië aan het wankelen te brengen, mislukken zal. Het huidigp Roemenië blijft ongevoelig voor de methoden van de Secret-Service. Zondagmiddag is de trein Nor wich—Londen ln het station Ilford op een andere trein gereden, waardoor 15 personen werden gedood Op voorstel van den secretaris generaal der republlkeinse-fascistische partij heeft de Duce Carlo Glglio be noemd tot leider van de farcio in het buitenland. In de provincie Victoria, ln Zuld- Australië, woeden geweldige steppen- branden, die door hitte en wind be vorderd en uitgebreid worden. De aan gerichte schade is aanzienlijk. Vier dorpen werden vernield en talrilke ge zinnen zijn dakloos. Meer dan vijftig duizend schapen zijn ln de vlammen omgekomen. De Amerikaanse admiraliteit heeft het verlies bekend gemaakt van de Amerikaanse torpedobootjager Baruwson, die door het Japanse lucht wapen ln' de wateren van Nleuw-Brlt tannië ln de grond is geboord. Sir Arthur Tedder, luitenant- generaal van de luchtmacht en plaats vervangend opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten onder bevel van generaal Eisenhower is in Groot- Brlttannië aangekomen. Naar blijkt uit een bericht uit Washington. Is de nieuwe Boliviaanse minister van buitenlandse zaken. Itur- ralba. ln de Ver. Staten aangekomen, ten einde de erkenning van de nieuwe Boliviaanse regering door de Ver Staten te bewerkstelligen. Ie JAARGANG No. 13 MAANDAG 17 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Het bevel tot de opmars is gegeven. De motoren zijn aangeslagen en de gemotoriseerde eenheid begeeft zicli weer, voor de vierde maal deze dag. op weg. Het doel is, plaats en sterkte van de bolsjeiuistische steunpunten te verkennen. (ff-P.K. H. Ahrens/Orb./H.) STOCKHOLM. 17 Jan. Volgens Reuter heeft het Sowjetbureau Tass een officieel antwoord op de ver klaring der uitgeweken Poolse rege ring gepubliceerd, waarin gezegd wordt, dat de Poolse verklaring slechts kan worden uitgelegd als af wijzing van de Curzon-lijn. Woorde lijk zegt het antwoord: „In antwoord op de verklaring, die de Poolse regering te Londen op 15 Januari heeft afgelegd, is Tass gemachtigd te verklaren: 1. In de Poolse verklaring is de kwestie van de erkenning der Cur- zonlijn als grens tussen de Sowjetr Unie en Polen handig vermeden en volkomen genegeerd, hetgeen slechts kan worden uitgelegd als een afwij zing der Curzonlijn. 2. Ten aanzien van het voorstel der Poolse regering tot het opnemen van officiële onderhandelingen tussen haar en de Sowjetregering is de laatste van mening, -dat een dergelijk voorste] misleiding der openbare mening beoogt, want het is gemak kelijk te begrijpen, dat. de Sowjet- Unie niet in staat is officiële onder handelingen te openen met een rege ring. waarmede de diplomatieke be trekkingen verbroken zijn. Sowjet- kringen wensen er aan te herinne ren, dat de diplomatieke betrekkin gen met de Poolse regering verbro ken zijn op grond van een fout van deze regering, n.l. wegens haar ac tieve deelneming aan de anti-sowjet- campagne der Duitsers in verband met de z.g. moorden in Katyn. 3. Volgens de mening van Sowjet- kringen bewijzen de bovenvermelde omstandigheden opnieuw, dat de huidige Poolse regering niet de wens koestert, goede buurbetrekkingen met de Sowjets tot stand te bren gen." Naar Reuter uit Moscou meldt, houden alle in de Sowjet-Unie ver schijnende Zondagsbladen zich be zig met voorstellen van Penjik, voor- Wat Toulon verloor TOULON, 17 Jan. Officieel wordt medegedeeld, dat hij het bom bardement van de stad op 24 Novem ber J.l. 455 gebouwen door bommen getroffen werden, waarvan 180 ver nield werden of moeten worden ge sloopt Het aantal doden bedraagt 437. waarvan 65 niet geïdentificeerd konden worden. Het aantal getroffe nen bedraagt 10.223. die als eerste hulp ongeveer 12 millioen francs ont vingen. Instortingsramp te Madrid MADRID 17 Jan. Bil een instor ting van een ln aanbouw zilnd woon huis In de Salamanca-wijk zijn onge veer honderd mensen gedood. Hlc-rvan zijn reeds 35 lijken geborgen. Men heeft de hoop ook de andere slacht offers nog te kunnen bergen, opge geven. Het aantal gewonden, van wie waarschijnlijk nog velen zullen bezwij ken, bedraagt meer dan 100 HATTEM. 17 Jan. Toen enige Jongens een vuurtjè stookten, had een hunner de onvoorzichtigheid een scherpe patroon ln de vuurgloed te werpen. Het zoontje van den heer K. wilde snel het vuur uittrappen, doch op hetzelfde ogenblik ontplofte de patroon. HIJ liep een ernstige been wonde op. BUENOS AIRES, 17 Jan Zater dagavond zijn vele provincies van Argentinië geteisterd door een aard beving. Het centrum van de schok ken bevond zich in de provincie San Juan, die grote schade heeft geleden Het telegraaf- en telefoonverkeer met de andere streken der republiek is verbroken. Niet onaanzienlijke schade is ook aangericht in de provincies Cordoba. Mendoza en La Rioja. Hulpbrigades hebben de grootste moeilijkheden om bij de plaatsen des onheils te komen, daar in de wegen brede kloven zitten. Reuter meldt uit Montevideo, dat aldaar Zondagavond aangekomen reizigers hebben medegedeeld, dat het aantal doden als gevolg van de aardbeving in San Juan reeds 5000 bedraagt. Geheel Argentinië is diep onder de indruk van de aardbevingsramp. die San Juan. de hoofdstad der gelijk namige provincie, voor het grootste deel heeft verwoest Volgens een of ficiële mededeling is.90 procent van de huizen der stad vernield, waaron der het gouvernementsgebouw, de kathedraal en talrijke andere kerken. De „Critica" spreekt van 3500 doden en meer dan 7000 gewonden. Twee duizend gewonden zijn reeds met spe ciale treinen vervoerd naar Mendoza. het centrum der hulpactie. Over de ramp wordt nog het vol gende vernomen: San Juan werd Za- terdag tussen 20.45 en 20.55 uur ge schokt door drie. bevingen, die elk ongeveer een minuut duurden en steeds heftiger werden. Het werd on middellijk volkomen donker en de straten vertoonden scheuren. Weldra braken de eerste branden uit. Door dat de kazerne betrekkelijk weinig schade had geleden kon de regi mentscommandant onverwijld de eer ste hulp organiseren. Intussen zijn op de pleinen der stad geïmproviseerde hospitalen ingericht, waar de weinige dokters, die niet gewond zijn. boven menselijke prestaties verrichten. Ver scheidene treinen met medicamenten, kleding, dekens en tenten zijn aan gekomen Uit Buenos Aires begaven zich dokters en verpleegsters per vliegtuig naar de geteisterde stad. De regering heeft een nationale rouwdag gelast. Toneel- en bioscoop voorstellingen zijn verboden en alle openbare lokalen gesloten. De omroep zendt slechts ernstigê muziek uit. President Raminez heeft een groot scheepse inzameling geopend. Ook in Buenos Aires, dat 1000 kilo meter van San Juan ligt. werd de beving gevoeld Hanglampen begon nen te zwaaien en vooral in hoge hui zen bewogen de schilderijen aan de muur San Juan is in 1562 gesticht door den Spaansen conquistador Juan Juf re: het heeft altijd het karakter van een stad uit die tijd behouden. De stad telde 18.000 Inwoners. zitter van de vereniging „Vrienden van Polen in Amerika", volgens welke de Poolse socialistische en boerenorganisaties in samenwerking met de Poolse emigré's in de Sowjet- Unie en de democratische Poolse organisaties in de Verenigde Staten en andere landen een commissie zouden vormen, die zou optreden als voorlopige „Poolse regering". Penjik noemt de uitgeweken Poolse rege ring te Londen illegaal, aangezien zij steunt op de grondwet van 1935 die niet door het Poolse parlement is geratificeerd. Hef Poolse standpunt Met betrekking tot het thans door Moscou afgewezen antwoord van de Poolse emigrantencommissie op de Sowjetrusslsche verklaring van 11 Ja nuari. bericht Interlnf, dat dit ant woord het resultaat is van verschei dene zittingen van het Poolse comité en van een levendig contact tussen de commissie en de Britse officiële kringen. De verklaring, zoals zij defi nitief werd gepubliceerd, wijkt slechts zeer weinig af van de oorspronkelijke tekst en werd door het Poolse comité met algemene stemmen aanvaard. Vrijdag vond nog een onderhoud van minister Eden met Mlkolajczyk en Romer plaats. Van Poolse zijde wordt gezegd, dat de verklaring gebaseerd is op het „enig mogelijke standpunt van het recht en van de moraal" en dat zij tevens de openbare behandeling van de tussen Polen en de Sowjet-Unie hangende kwesties afsluit, doch de deur openhoudt voor diplomatieke be sprekingen, met Inschakeling van Londen en Washington. De Poolse kringen verklaren ook. dat Londen en Washington zioh bereid verklaard hebben, zich ln verdere besprekingen te_ laten Inschakelen, aangenomen <^at deze niet door pers of radio gestoord zouden worden. Verder wijzen de Poolse kringen erop. dat met de derde zin van de verklaring ongeveer de helft van het gebied van de Poolse republiek en elf millioen Poolse on derdanen bedoeld zijn. Ook hechten zij er waarde aan te verklaren, dat voorzover „besprekingen van vier" tot stand zullen komen, alle vraagstuk ken ter sprake gebracht zullen wor den en niet slechts de grenskwestie. Verder wordt erop gewezen, dat de Poolse „regering" te Londen de enige rechtmatige autoriteit is en blijft, die in naam van het Poolse volk handelt. Drastische verlaging van de rundveeprijs DEN HAAG. 17 Jan. Er zijn op korte termijn van overheidszijde maatregelen te verwachten om de prijzen van het rundvee drastisch te verlagen. Aangezien de handel in rundvee momenteel in hoofdzaak wordt beheerst door speculatieve overwegingen, kan overheidsingrij pen niet langer uitblijven. Belang hebbenden worden verwezen naar de officiële publicatie hierover. Rantsoenbonnen brandstoffen blijven geldig DEN HAAG. 17 Jan. Ten einde misverstand te voorkomen wordt er de aandacht op gevestigd,, dat de rantsoenbonnen voor brandstoffen met het opschrift „73 een e brandstof fen". gedrukt op een groene achter grond. niet door nieuwe rantsoen- bonnen vervangen worden Deze bon nen. alsmede alle andere rantsoen bonnen voor brandstoffen, blijven dus geldig. Koop geen autogeneratoren zonder vergunning DEN HAAG. 17 Jan. De aan dacht van betrokkenen wordt er op gevestigd, dat het geen nut heeft koopcontracten voor autogeneratoren af te sluiten alsvorens men de zeker heid heeft, dat men van een rijks inspecteur van het verkeer en van het bureau generatoren en tankgas een vergunning zal ontvangen. De generatoren worden toegewezen naar de urgentie der behoefte, zoals de bevoegde autoriteiten die vast stellen. Onder kantelende wagen geraakt DELFT. 17 Jan. Zaterdagochtend waren de spoorwegarbeiders J. Wild schut en A. van Doorn uit Den Haag bezig een wagon, die uit de rails was gelopen, weer op het spoor te bren gen. De wagon kantelde echter en de beide mannen geraakten tussen deze en een afscheiding van dwars liggers bekneld. Wildschut werd zwaar gewond en in een ziekenhuis ter ver pleging opgenomen. Van Doorn be kwam slechts een niet ernstige ver wonding aan het hoofd. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 17 Jan. Bij de heden gehouden trekking van de Staatsloterij zijn de volgende hoofd prijzen gevallen: 1000.— 14127, 14828 15832; ƒ400.— 10891. 21254; 200.— 8264. 14322 17404. 21328. 100.— 5467. 5775. 9304, 9554. 10550 11004. 11011. 11660. 11844. 11902, 14125, 18493. 19226, 20569, 21649. Voor welke kinderen aftrek in de P.B.? De kinderaftrek wordt al leen genoten voor eigen of aangehuwde kinderen, kleinkin deren en pupillen van den be lastingplichtige. mits er aan drie al eerder behandelde eisen is voldaan. Aan de hand van de ontstane rechtspraak zullen we nagaan, wanneer er sprake ls van boven genoemde kinderen, waarvoor aftrek is toegestaan Met den belastingplichtige wordt hier bedoeld het hoofd van het ge zin Zijn de kinderen van hem dan kan er alleen aanspraak op aftrek bestaan. Tot eigen kinderen worden gerekend, wettige, natuurlijke erkende kinderen en niet na tuurlijke erkende kinderen Ook een natuurlijk kind van de dochter van belastingplichtige komt ln aanmerking wanneer het tot zijn gezin behoort Een pleegkind kan niet als eigen kind worden beschouwd. Aange huwde kinderen zijn hier stief kinderen. Ook voor aangehuw de stiefkinderen ls aftrek toe gestaan. De kinderen van een vrouw, waarmede het gezins hoofd ln concubinaat leeft, worden niet als aangehiTwd beschouwd. Het ls denkbaar, dat een kind bij z'n groot ouders woont om een be paalde school te bezoeken, ln welk geval de vader toch aan spraak zal hebben op kinder aftrek. Onder pupillen wordt alleen verstaan kinderen. waarover door den belastingplichtige de voogdij wordt uitgeoefend. De rechtsbetrekking waarin men tot het kind staat ls hier beslis send. Ook wanneer onderhoud en opvoeding van het kind uit eigen middelen bekostigd wor den. geeft dit nog geen recht op kinderaftrek. Wanneer een kind bij z'n toezienden voogd Inwoont, heeft deze als gevolg hiervan geen aanspraak op ver mindering van belasting. Ja, waarom eigenlijk niet? Inderdaad, waarom zou je eigenlijk óók niet ééns naar zo'n weersport- kamp in Duitsland gaan? Honder den jongens zijn je reeds vóór ge weest en thans bestaat wederom voor iederen Nederlandsen jongen van 16—18 jaar de gelegenheid zich aan te melden. Een maand, gevuld met sport, veldwerk, klein-kaliber- schieten en als er sneeuw is skiën(!) is niet te versmaden. Gehard en sterk zul Je terugko men! Daarom hak de knoop door en meld je aan bij het aanmeldings bureau, Koningslaan 9 Utrecht, of aan een der navolgende adressen- Maastricht. Vrijthof 25: Goes Vio lenstraat 44; Groningen. Grote Markt 24; Assen Rolderstraat 45: Den Haag. Nassauplein 6; Rotter dam. Eendrachtsweg 35; Eindhoven. Keizersgracht 9; Hengelo Driener- straat 6; Amsterdam, Willemspark weg 186; Leeuwarden, Emmakade 48. Een strategisch kernprobleem van de tweede wereldoorlog delen en het gebruik van een speciaal landings-apparaat. Dat zó noemt Heinz Bongartz ln klopt in grote lijnen stellig. Al- het jongste nummer van „Das thans het feit van de landing Reich" de landingsoperatie. Dat kan thans bezwaarlijk meer een klinkt misschien een ogenblik verrassing zijn en de gelegen- ongewoon. Zijn wij er niet aan heid, die het Europese vasteland gewend geraakt, het beeld van de kreeg om gedurende een paar moderne bewegelijke krijgvoering jaren langs een groot deel van vooral aan tank en vliegtuig te zijn kusten ongekende verster- koppelen, met andere woorden: kingen te bouwen, vraagt voor aan land en lucht? En is de lan- de landingsoperaties een appa- ding niet allereerst een zaak van raat, waaraan in de excentrische het water? fase niet behoefde te worden Juist het continentale karakter gedacht, van deze oorlog te verstaan Wellicht dan als een rond gehele land- het nog belangrijker ls echter, dat het gewijzigde complexen gegroepeerd zijn der karakter van de landingsstrijd militaire gebeurtenissen bracht deze opnieuw tot iets sehpel de krachtmeting van nature aan nieuws, de randgebieden der continenten, zonder Daarbij gaf de eerste fase een middelpuntvliedende (excentri sche) beweging te zien, die be oogde, zich randgebieden als steunpunten te verzekeren. De tot een onderneming strategisch voorbeeld maakt. Men kan met klem van redenen zeggen, dat bijvoorbeeld in de strijd te land aan het oos telijke front de bolsjewisten hun aanvalstechniek van de Duitse tweede fase. waarin wij ons thans operaties der beide eerste oor- bevinden. stelt daartegenover de logsjaren hebben afgekeken en middelpuntzoekende (concentri- dat die Imitatie, gesteund door sche) aanval van den vijand van een enorm numeriek overwicht, Europa, die de eenmaal gewon- hun vorderingen heeft mogelijk nen randposities moet trachten gemaakt. Iets dergelijks gaat te doorbreken. Er bestaat ln geen twijfel meer over, dat ook bij landings-operaties het zwaar tepunt minder op de vloot dan op echter voor landingsoperaties in het algemeen ?et huidige stadium van de oor- log niet op. Er zijn natuurlijk technische ervaringen die terug keren. Zij raken echter slechts de luchtmacht ligt. Het ..«ilandje- onderdelen en niet de grote springen" ln het Paciflc-gebied is der l&ndings-strategie, die in wezen een opdringen met de Scheel andere voorwaarden luchtmacht door het geleidelijk ^erus^ dan voorheen. bezetten van vliegvelden. De enorme zeeslagen rond de Salomo- eilanden hadden vooral de vlieg tuigmoederschepen tot inzet. En Juist daarom blijft enerzijds te verwachten, dat de Anglo- Amerikaanse oorlogsleiding om althans ten dele bij oude erva- wanneer in Italië de Anglo- Amerikaanse troepen niet noor- 1 1"4'4 delijker dan Salerno durfden verrassing als begeleidend mo ment zal trachten te handhaven, landen, komt datT* omdat Tij 'dan z.ulk een verrassing kan gelegen zijn in het toepassen van nieuwe technische middelen, gelijk bij voorbeeld de in de Pacific on- buiten de actie-radius van hun eigen jagers zouden zijn geraakt. Zelfs Salerno bleek In dit opzicht een dubbeltje op zijn kant de lan^s voor het eerst genoemde uiterste grens der mogelijkheden, drijvende tanks, die een rol heb- Omgekeerd hebben de Duitse ben te vervullen tegen zandige kusten waar de landingsvloot op Kre^bewezem da^biPeèn krach- gen. Zulk een verrassing kan echter evenzeer bestaan in het betrekken van nieuwe gebieden in de oorlog, die als flankbedrei ging of ter verzekering van steunpunten voor de aanvallende luchtmacht dienst zouden heb ben te doen. Anderzijds werden echter ook op dit gebied de verrassingsmo- j gelijkheden allengs zo gering, dat men ze op de vingers van tige ontwikkeling van het lucht wapen de vloot zelfs geheel secundair worden kan. Kreta werd louter uit de lucht bezet. In Noorwegen legden zowel Duits land als Engeland zich op lan dingen toe en het was de krijgs macht met verreweg de kleinste marine die zegevierde. Nu wijst zijn hierboven reeds genoemde - w - - - U lllt.ll Zlt \J IJ l beschouwing zeer terecht nog op één hand aftellen kan. En daar- verro in1 ,n 101 d.^s" mee valt het accent automatisch Aor. o-ri?Q i landir\&soperaties terug op de massa-werking van een grote rol speelde: de ver- technische rassing. Zelfs ziet hij in de eer ste (excentrische) lase het zwaar tepunt bij ment, in trische) fase het zwaartepunt bij een massale ontplooiing der mid middelen tegen den gewaarschuwden tegenstander. Een onderneming, waarin in- dit verrassings-ele- tussen óók weer de mogelijkheid vfLJ (conJeJ1" van een verrassing schuilt, al zou het dan een onaangename bun nen zijn. Een lezer maakt er mij attent op, dat ik een naamgenoot bezit en dat die naamgenoot in moeilijkheden is geraakt. Of ik niet helpen wil? Graag De naamgenoot is het genootschap „Tot Ijverige Lering" te A. De der tien leergierige kosters van de der tien kerken, die aldaar bloeien, heb ben zich namelijk indertijd tot ge noemd genootschap aanééngesloten, toen zij merkten, dat zij te veel moesten missen van wat op de lering of katechisatie verkondigd iverd. In plaats van mee te kunnen luisteren, moesten zij op de deuren en de dieven passen en als zij 'savonds niet ivacht liepen, dan zon in het duister de hele inventaris uit hun kerken zijn gedragen, precies als onlangs alle tapijten uit het priester koor van de Sint Jan, die nu zelfs tegen een al te grote toevloed van gelovigen is gesloten, omdat vele be zoekers het wel bleken te geloven en al begonnen waren met de koor banken, de lampen en de stoelen mee naar huis te nemen in plaats van de stichting. Om de geestelijke schade in te halen, werd „Tot Ijverige Lering" opgericht en omdat dit, teriville van de papierbesparing afgekort „TIJL" bleek te zijn, besloten de kosters onlangs, op Driekoningenavond, van hun wekelijkse oefening maar een vrolijke avond te maken en het al oude volksboek Tijl Uilenspiegel voor (Van onzen specialen) verslaggever) oen. ja. zij minstens zes groen versierde schop- liederen kunnen zingen pen, die door den kamp- en niet alleen de commandant persoonlijk IN KAMP WESTER- ?erste regei van net aan de kameroudsten BORK. Zes dagen eerste coupletl en., werden uitgereikt. Al- zijn verlopen sinds de lat zij een verrassende vorens tot deze plechtig- nieuwe lichting van de indruk maken op ieder, held over te gaan. NAD opkwam. Zes da- He hen tijdens hun bracht hij de Jongens gen, die bij sommige lankomst ln het kamp het bijzondere van het iomrens misschien niet gadesloeg. ogenblik onder ogen. als een onverdeeld-pret- De afdelingsleider. Hij wees hen er op tige herinnering aan de onderhopman Stemme- dat zij waardig waren NAD in het geheugen "k. huldigt de stelregel, bevonden om het sym- ziillèn blijven gegrift, dat door het onmoge- bool van de N.A.D in want menigeen heeft bjke te eisen het moge- handen te krijgen Wat allicht gedurende deze 'ijke volbracht kan wor- het geweer is voor den eerste week soms met den. Deze man. die soldaat, ls de schop voor wppmoed teruggedacht zelf de hardheid van het den arbeidsman. Het is ^an de dagen toen hij ^ven heeft leren ken- «im knarste hP7.it. .Arbeidsman in spe (IV) nog niet in het groene uniform stond en hij zijn ongebonden leven tje van alle dag leidde, op school, in de werk plaats. of waar dan ook. Toen geen haast bij elke opdracht, die gegeven nen als stuurman op de werd. toen geen groeps- grote vaart en die ook leider, die nauwkeurig de oorlogsplichten van toezag op het nakomen den soldaat aan den lijve van zijn opdrachten, leerde kennen, ls erin toen geen gymnastiek in geslaagd de stille ochtenduren, tijds van toenJa. toen ken- uit het burgerleven 200 den de jongens nog niet arbeidsmannen te ma- het flinke en sportieve ken. aan wie nu reeds leven, dat in de arbeids- de eer te beurt viel. het dienst geleid wordt of symbool van de arbeids- zijn kostbaarste bezit, zijn „troetelkind". Met deze schop zal hij de bodem van Nederland oewerken en deze leren liefkrijgen Hij zal de eenvoudige. Inspannende handenarbeid niet als een vloek leren zien. doch als een zegen, die de Almachtige den mens schenkt Zo zal hij eer bied krijgen voor het pon WPPrf werk van den eenvou- 200 lodens ?gen arbeider HU zal J --- hem, ook in zijn werk. eren waarderen en hoog achten. Na deze woorden reik te de kampcommandant arbeid, die werkelijk het dienst, de schop, in ont- p!Leeuj,te hI?3 waï^fra uiterste van hpn Pist. vancst t.p npmpn Dit is nei was een hen eist. vangst to nemen Dit is Niet om hen tot willoos werkelijk een opmerke- vee te maken, niet om lijk feit, omdat door- plechtig ogenblik, dat danig indruk op de Jon- hen aan era STdaven gaans wél drié ol ïïér f^un^er discipline te onderwer- weken verlopen eer deze „aak aan mt moment pen, maar om van hen plechtigheid plaats Laak te maken harde kerels, vindt. terugdenken, die een stootje kunnen Keurig Ln carré ston- RECTIFICATIE. In verdragen en die weten den de arbeidsmannen het derde stukje, gewijd te gehoorzamen, willen opgesteld, toen de aan de nieuwe lichting zij zelf later nog eens in groepscommandant van van de Nederlandse Ar- het dagelijkse leven be- dienst net kamp aan beidsdienst schreven wij velen den afdelingsleider over de jongens met een In kamp Westerbork meldde Voor elke groep gebogen riïg. die een is zó hard gewerkt, dat lagen de schoppen grote minderheid de arbeidsmannen nu spiegelblank geschuurd vormden. De aandach- reeds de elementaire in waaiervorm opge- tige lezer zal begrepen onderdelen van de exer- stapeld. Op een tafel hebben, dat kleine itie onder de knie heb- lagen twaalf met denne- minderheid bedoeld was. te lezen. Was die snaakse Tijl niet, zonder dat zi) 0] hij het eigenlijk hadden geweten, zoiets als hun naamheilige geworden? Hun schuts patroon? Zij deden aldus. Zij lazen en lach ten. Maar daarna gingen zij zich schamen of werden zij woedend op elkaar, gelijk dat meer gebeurt bij lieden die zich aan de Zonde ver lustigd hebben, maar die daarna toch het Fatsoen willen redden. Maar sommige van de schamers ivisselden toch een stiekum knipoogje en werden dus beschouwd als een soort pro-Tijl-partij. terwijl de woe denden lel anti-Tijl bleven, ook al hadden ze eerst het luidst gelachen. De anti's hebben nu een actie in gesteld om Tijl nog posthuum, ruim vierhonderd jaar na zijn leven en werken, uit te sluiten uit de Kul tuurkamer en zijn boek op de lijst van verboden werken te plaatsen. .Als de vent nu tenminste nog maar netjes over een WC. had ge sproken." zei de koster. „Of, zoals die man in de krant, die er over sprak, zonder die gelegenheid zelfs tik bloos!) te noemen." vond een ander. „Dat is keurig! Maar nee. die vent heeft het overal in zijn verha len maar royaal over „een ferme n?op." Hij „legt maar ferme hopen", bij den pastoor, bij den koning van Polen, in de pot met mosterd. Bah!" Tevergeefs probeerden de pro's op te merken, da de anti's het zelf toch ook dagelijks deden! I Bah, bah! Immoreel geflodder", noemden de anti's het De mens zal zich scha men. dat hij, voorlopig althans nog, een lichaam heeft en hij zal niet spreken van wat des lichaams is! Het mag dan waar zijn. dat „Tijl" het oudste Nederlandse volksboek is: dat het door de pen van De Coster herschreven en verdicht, een mach tig heldenlied, een ..kermis rond een brandstapel" is geworden het mag dan ivaar zijn dat Tijl vrijwel het enige nog algemeen bekende „be roemde boek" is waar geen enkel erotisch of sexueel motief in voor komt (zodat het woord „immoreel" al helemaal slaat als een tang op een varkenomdat Tijl zuiver ge zond verstand is en dus wel „vies", maar nooit „schuin" kan ziin Tiil moet volgens de anti's op de brand stapel en minstens uit de Kultuur kamer. ..Historisch".) Den reine is alles rein. Den kleine is alles klein. Den viezerd is alles vteS- TIJL. Clandestiene olieperserij DEN HAAG. 17 Jan. Het was con troleurs van de Centrale Contróle Dienst ter ore gekomen, dat op een be drijf in de omgeving van Dordrecht vermoedelijk frauduleus olie werd be reid BIJ onderzoek vonden zij drlo zakken koolzaadpulp. /es zakken lljn- z.aadpulp, een zak lijnzaad en tweo tonnen met koolzaad Verdachte verklaarde de Iljnzaad- pulp verkregen te hebben door uitper sing van door hem geteeld lijnzaad en de koolzaadpulp door voor anderen koolzaad uit te persen De afvalpro ducten waren bestemd voor zijn vee. Een zak lijnzaad was eveneens van eigen teelt en dan ook niet op het dorsbrlefle vermeld Het was de be doeling dit zaad nog voor eigen ge bruik uit te persen Het koolzaad was gekocht van een anderen landbouwer. Laatstgenoemde gaf toe. dat hij het koolzaad, dat bij het vervoer naar de dorsmachine ln de wagen was gevallen, had opgeschept en aan eerstgenoem- den verdachte had verkocht. Proces verbaal werd opgemaakt, de zakken pulp. het koolzaad en het lijnzaad, als mede de ollewrlnger. werden ln besla» genomen Dc verduistering begint hedpn om 17.15 en eindigt om 8 30 uur Maan op 0.26 onder 1149 uur 18 Jan L.K 25 Jan N' M„ 1 Febr. E.K., 9 Febr. V.M., 17 Febr. L.K., 24 Febr. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1