HET DAGBLAD 335 pantserwagens in 2 dagen vernietigd VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Nieuwe Sow jet-aanvallen in harde strijd afgeslagen Gevechten in Zuid- Italië steeds feller Men houde zich aan de voorschriften bij ontslag of verandering van betrekking Keuringen Prijsbeheer sing in 1943 Meer dan f 27.000.000 - aan boeten Een kalme Een dolgeworden Sowjetpantser... Uit een brief Ook van hen maken wij kerels HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 14 Jan. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Ten noordoosten van KertsJ wer den sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Bij het bruggehoofd van Nikopol breidden de bolsjewisten hun aanval len op nieuwe sectoren uit. Zij wer den in zware gevechten afgeweerd. In het gebied ten westen van Kiro- wograd hebben onze troepen verschei dene vijandelijke aanvalsgroepen uit eengeslagen Na harde gevechten werd hier in tegenaanval een frontbres ge dicht. Tien vijandelijke tanks en 30 kanonnen werden daarbij vernietigd Ten zuiden en zuidwesten van Tsjerkassy zijn gevechten met den plaatselijk binnengedrongen vijand aan de gang. In het gebied ten zuidwesten van Poerebisjtsje zijn de bolsjewisten in tegenaanval verder teruggeworpen. Ten westen van Berditsjew is een naar het achterland doorgebroken bolsjewistische tankgroep na het stukschieten van 55 vijandelijke tanks en 8 stukken stormgeschut vernie tigd. In het gebied ten zuidwesten en westen van Nowograd Wolvnsk heb ben onze troepen tegenover den op- dringenden vijand verder hardnekki ge weerstand geboden Ten westen van Resjltza duurde de sterke druk van den vijand voort. Bij de afweer van de zware vijandelijke aanvallen hebben troeDen van een pantserdivisie 19 doorgebroken tanks vernietigd In het gevechtsgebied van Witebsk verminderde de zwaarte van de vijan delijke aanvallen onder de indruk der zware verliezen van de vorige dag Vri1 zwakke aanvallen werden afge slagen. Ten noordwesten van Newel onder namen de bolsjewisten ook gisteren felle aanvallen, die in harde gevech ten werden afgeweerd. De belde laatste dagen hebben de bolsjewisten aan het oostelijke front 335 tanks verloren. In Zuid-Italië valt de vijand in de sector ten westen en noordwesten van Venafro met toenemende felheid aan. Zware gevechten zijn hier aan de gang. Aan het. overige front zijn behalve voorpostengevechten aan de Gariglia- no geen belangrijke gevechtshande lingen voorgekomen Vijandelijke torpedobootjagers wer den bij een poging om de stad Civi- tanova aan de kust der Adriatische Zee te beschieten, door marinekust- batterijen onder vuur genomen. Na verscheidene treffers, wendden de torpedobootjagers brandend de steven naar het zuiden. In de afgelopen nacht hebben enige Britse vliegtuigen bommen ge worpen op West-Duits gebied. In de avonduren van gisteren heb ben Duitse vliegtuigen doelen in Zuidoost-Engeland aangevallen. Polen zoeken steun bij Londen en Washington Bemiddeling gevraagd in kwestie met Moscou STOCKHOLM. 14 Jan. In een door de Britse berichtendienst ^v/qpr- delijk medegedeeld antwoord van de uitgeweken Poolse regering te Lon den op de verklaring van de Sow jet regering van 11 Januari wordt o.a. gezegd De „Poolse regering", die er ern stig naar streeft, de volkomen soli dariteit der „verenigde naties' te ver zekeren. is van mening, dat het de voorkeur verdient thans van verdere besprekingen in het openbaar af te zien. Terwijl de Poolse regering een zijdige beslissingen niet kan erken nen of feiten niet kan goedkeuren, die zich op de bodem van de Poolse republiek afspeelden of kunnen af spelen, heeft zij herhaaldelijk haar oprechte wens naar een Pools Sowjetrussische overeenkomst op een voor beide zijden rechtvaardige en aannemelijke basis tot uitdrukking gebracht. Van dit gezichtspunt uit doet de Poolse regering een beroep op de regeringen van Engeland en de Ver enigde Staten opdat deze door haar bemiddeling besprekingen tussen de Poolse en de Sowjetrussische rege ringen tot stand brengen, waaraan ook de Britse en de Amerikaanse regeringen deelnemen, en wel bespre kingen over alle nog open vraag stukken, waarvan de oplossing zou kunnen leiden tot een vriendschap pelijke en duurzame samenwerking tussen Polen en de Sowjet-IJnie. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft bevestigd dat het een verzoek van de uitgewe ken Poolse regering heeft gekregen zijn steun te verlenen bij de regeling der PoolsSowjetrussische proble men. Het ministerie heeft, onmiddel lijk aijn aandacht aan deze aange legenheid gewijd. Naar Stefanl meldt ls de kolonel der militie, Mlttica. commandant der nationale garde van Piemont, nabij Vercelll bij een auto-ongeluk, dat ver oorzaakt werd door het springen van een band, omgekomen. Mlttica fun geerde als rechter ln het hoogver- raadproces te Verona. Amerikaanse maatregelen tegen Bolivië MADRID. 14 Jan. Naar uit Washington wordt gemeld, schijnt de Amerikaanse regering geleidelijk over te gaan tot het nemen van economische sancties tegen Bolivië. Zo heeft het departement van bui tenlandse handel medegedeeld, dat de controle op de uitvoer naar Bolivië wordt verscherpt. Volgens een ander bericht uit Washington bestaat bovendien de mogelijkheid, dat de Boliviaanse credieten in de Verenigde Staten geblokkeerd wor den. Intussen is de onderstaatssecreta ris van het Boliviaanse ministerie van buitenlandse zaken op doorreis naar Washington te Miami aange komen. Hij verklaarde tegenover de pers, dat de revolutie in Bolivië een ware volksbeweging zonder enige buitenlandse inmenging is geweest. Hij stelde voor, dat objectieve men sen. ook journalisten, naar Bolivië zouden worden gezonden om de we reld voor te lichten over de stem ming van het volk. Dë Britse berichtendienst meldt uit Washington, dat Vrijdag aldaar bevestigd is. dat de leen- en pacht wetleveranties aan Bolivië gestaakt zijn. Deze maatregel vloeit voort uit het. feit, dat de Boliviaanse regering door de „verenigde naties" niet er kend is. Proces tegen Sforza BERN, 14 Jan. Uit Rome wordt gemeld, dat de processen van de ge wezen leden der fascistische partij op 15 Januari beginnen voor de pro vinciale rechtbanken Een der eerste, die zullen plaats hebben te Rome. is het proces tegen den secretaris der fascistische partij, Sforza, die onlangs werd aangehouden. Hij wordt er van beschuldigd niet het bevel tot mobi lisatie van de fascistische partij te hebben gegeven op het ogenblik van de aanhouding van den Duce en ver volgens een brief te hebben gericht aan Badoglio. waarin hij zich met dezen accoord verklaarde. De Italiaanse minister van justitie heeft de oprichting bevolen van zes nieuwe bijzondere gerechtshoven en wel in de steden Rome. Perugia, Bologna, Florence, Genua en Venetië. De taak dezer gerechtshoven zal in de eerste plaats zijn het voeren van een strafproces tegen Italianen, die door hun houding of hun gezindheid hebben bijgedragen tot uitbreiding van het verraad "van 25 Juli. Ie JAARGANG No. 12 ZATERDAG 15 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of f 2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 De zware regenval heeft bijna alle beekjes op het Italiaanse oorlogstoneel in brede rivieren veranderd en de meeste ravitailleringswegen overstroomd. Een ravitailleringscolonne bij een moeilijke tocht. (P.K. Funke/Orb./H.) Prefecten afgezet Het koolzaad voor de oogst 1944. dat reeds in Augustus gezaaid is en onze vetvoorziening in 1944 verzekeren moet, staat er in de Wieringermeer polder buitengewoon goed voor Hel gebied van deze polder, dat men „De Kooltuinen' noemt toont duidelijk aan dat hier nog niet zoveel jaren geleden de Zuiderzee was De schel pen zijn nog lang niet verdwenen Tussen de régels koolzaad vindt men te veelvuldig. (Foto: C JUF./Kuiper) De prefecten van Milaan, Bologna en Pistoia zijn door den Duce afgezet en met nieuwe functies aan het ministerie van binnenlandse zaken belast. De prefecten van Varese, Pes- cara, Vicenza, Termi, Ancona en Perugia werden afgezet en ter be schikking gesteld. In alle provincies werden nieuwe chefs van het provin ciale bestuur benoemd, onder wie Pietro Parrini in Milaan en commen- datore Fantezzi in Bologna. Flandin en Peyrouton komen voor de rechtbank PARIJS. 14 Jan. Naar „Paris Soir" uit Tanger meldt, zal binnen enige dagen een militaire rechtbank den voormaligen ministerpresident Flandin, den ex-gouverneur van Algarije, Peyrouton, den voormaligen gouverneur van Frans West-Afrika, Boisson. en den ex-minister van luchtvaart, generaal Bergeret als mede 283 personen van mindere rang een verhoor afnemen en von nissen. IJsland en Denemarken STOCKHOLM. 15 Jan. Het IJs landse Alting is. naar het Zweedse telegraafagentschap uit Reykjavik meldt, op 10 Januari in gewone zit ting bijeengekomen. De regering dien de een wetsontwerp in, waarin een republikeinse grondwet ingevoerd en de bondsacte van Denemarken opge heven wordt. Op IJsland gevestigde Denen zouden echter tot nader order met de IJslandse burgers gelijk ge steld worden. Volgens de thans beschikbare rapporten zijn tijdens de luchtaanval op Rome op Donderdagmiddag 33 bur gers gedood en 45 zwaar gewond. Ver scheidene leden van het Italiaanse Rode Kruis, van de luchtbescher- mlnsdlenst en van de brandweer zijn tijdens het redden van onder het puin bedolvenen het slachtoffer van nieu we bommen geworden. DEN HAAG, 15 Jan. Nog altijd komt het voor, dat werkgevers en werknemers, die een overtreding heb ben begaan van de verordening van den Rijkscommissaris in zake het veranderen van betrekking, zich be roepen op onbekendheid met de ter zake bestaande voorschriften. Of schoon een dergelijk beroep uiteraard onaanvaardbaar is. zij er nogmaals aan herinnerd, dat zowel de werk gever als werknemer de voorafgaan de toestemming van het Gewestelijk Arbeidsbureau nodig heeft voor iedere opzegging van een dienstbe trekking. Dit geldt mede voor ontslag zonder Inachtneming van een opzegtermijn Eveneens ls vergunning vereist voor het ln dienst nemen van personeel, ook wanneer het leerlingen en volon tairs of aanstellingen op proef betreft Deze voorschriften hebben betrekking op mannen en vrouwen, ongeacht de leeftijd van de betrokkenen Slechts ln bijzondere uitzonderings gevallen kan achteraf (ten hoogste drie dagen na het ontslag) de toestem ming van het Gcwesteliik Arbeids bureau worden gevraagd. Geen toestemming van net Geweste lijk Arbeidsbureau wordt vereist voor de aanstelling van vrouwelijk perso neel. dat sedert 1 Juli 1943 niet heeft gewerkt of nog nimmer Ln het arbeids proces betrokken was. Ten aanzien van hulshoudelllk per soneel (mannelijk en vrouwelijk) ls voor een opzegging der dienstbetrek king geen vergunning vereist. Men houde echter ln het oog. dat voor het ln dienst nemen van huishoudelijk personeel wel vergunning vereist ls. terwijl een huishoudelijke kracht, die haar of zijn dienstbetrekking verlaat, zich aanstonds bU het naastbij zijnde Gewestelijk Arbeidsbureau of bijkan toor daarvan moet melden Deze laat ste verplichting geldt trouwens voor alle werknemers zonder onderscheid die hun dienstbetrekking verlaten. Geen ontslagvergunning van het Gewestelijk Arbeidsbureau ls voorts vereist, indien: le. De onderneming op grond van een rechtsvoorschrift of bevel van een tot stillegging bevoegde Instantie wordt stilgelegd. 2. De werknemer op proef of als hulp ls aangesteld en de dienstbetrek king binnen een maand na het ln dienst treden wordt beëindigd. 3e. De staat, de provincies, de ge- Jeugdstorm in de aether UTRECHT. 15 Jan. Naar wordt medegedeeld, zal de jeugdstorm van Dinsdag 18 Januari a.s. af regelma tig zijn stem door de radio laten weerklinken In het bijzonder zal hierbij het woord gericht worden tot de z.g. rijpere jeugd, waarbij alle vraagstukken, die in deze jeugd le ven, openhartig besproken zullen worden. De „Nationale Jeugdstorm" verwacht van deze regelmatige uit zending een levendige gedachten- wisseling met de Jeugd en vooral met dat gedeelte der jeugd dat. hoewel nog afzijdig staande van de nieuwe tijd, oprecht zoekend is naar een positieve uitweg uit de impasse, waar in ons land en volk geraakt is Dins dag 18 Januari des avonds van 18.45—18.55 uur zal „de stormer" voor de eerste maal spreken met als onderwerp „Onze kennismaking" Tevens zal Vrijdag 21 Januari het weekblad „De Stormvlag" in enigs zins gewijzigde vorm her-verschijnen Was dit blad tot nu toe het „strijd blad van de Jeugdstorm" en daar mede een direct propaganda-orgaan, thans aal dit verschijnen als ..strijd blad voor de Jeugd", dat als stand punt bepalend orgaan de rijpere jeugd van Nederland zal voorlichten over alle jeugdproblemen van heden De toestand In de Nederlandse Jeugd ls op het ogenblik zo. aldus wordt gemeend, dat grote groepen der jeugd verlangen naar een voor lichting. die niet schroomt op de kern der zaak in te gaan. ook wan neer deze groepen nog menen prin cipieel afwijzend te moeten staan tegenover hét nationaal-socialisme. Dez? positieve voorlichting stelt de „Stormvlag" zich voor te geven. meenten of andere publiekrechtelijke lichamen, dan wel do Nederlandse Bank hun werknemers opzeggen. Wat betreft de op den werkgever rustende verplichting tot het- vragen van een aanstelllngsvergunning. deze geldt niet, wanneer het om werk krachten gaat. die ln bedrllven van de mijnbouw, van de land- en tuin bouw. bU de zee- en binnenvaart, bij de zee- en binnenvisserij of reehstreeks op het gebied van de gezondheidszorg moeten worden aangesteld of tewerk gesteld Werkgevers ln de land- en tuinbouw mogen uitsluitend arbeidskrachten te werkstellen, die ln het bezit ziin van een ontslagbewljs, dat het ontslag uit hun vorige dienstbetrekking wettigt. Met nadruk zij er op gewezen, dat overtreding van de voorschriften der verordening tot strafvervolging kan leiden. In alle twijfelgevallen wende meil zich daarom tot het Geweste lijk Arbeidsbureau. Het 7f-Ersatzkommando deelt mede. tedere gezonde Nederlander, ln de leeftijd van 1745 laar. kan zich aan melden. ten einde gekeurd te worden voor: De Warren-/;. //-Wnchtbataijon tn Amersfoort. Landstorm Nederland. Rrlcgsmarlne en de Germaanse Id Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, door der opleiding, extra levensmid delen etc. Personen, tussen 1930 Jaar. die aanmeldlngspllchtlg zUn voor de te- DEVENTER. 15 Jan. Dat het risico van het begaan van prijsover- tredingen steeds groter wordt, blijkt wel heel duidelijk uit de cijfers, weike de gemachtigde voor de prijzen publi ceert omtrent de activiteit van het prijsbeheersingsapparaat in het afge lopen jaar. Op zichzelf zijn deze cijfers reeds indrukwekkend: er werden 119.329 ge vallen van prïjsovertreding afgedaan, waarbij ƒ27.266.509,32 aan boeten is opgelegd Sprekender worden zij ech ter nog, wanneer men hen vergelijkt met de corresponderende cijfers over 1942. Toen zijn er ruim 93.000 prijs- overtredingen behandeld en hierbij is bijna 12.000.000 aan boeten opgelegd Het aantal behandelde zaken steeg dus met bijna 30 pet., het totale boe- tenbedrag echtei met ver over de 100 pet Hier demonstreert zich wel zeer duidelijk het streven om bij de toenemende schaarste aan verbruiks- goederen door zwaardere straffen het economisch leven toch in het spoor te houden Naast de geldstraffen, welke de inspecteurs voor de prijsbeheersing opleggen, zijn er nog verschillende bijkomende straffen, die herhaalde lijk worden gehanteerd en de veroor deelden in het algemeen gevoelig treffen. Bij 14.062 (ln 1942 7890) veroorde lingen werden in beslag genomen goederen, met een normale handels waarde van f 803.628,53, verbeurd ver klaard. Ook werd in 316 straf beschik kingen de tijdelijke, in enkele geval len zelfs de definitieve, sluiting van winkel of bedrijf gelast Een tijdelijk verbod tot uitoefening van een be paald beroep werd aan 469 personen opgelegd. Van 48 zaken werd de be drijfsvoering voor enige tijd onder toezicht van bepaalde overheids instanties gesteld. GEBOUW „DE VLEESHAL" TE HAARLEM. Ook voor het behoud van deze Nederlandse cultuurwaar den strijden onze Nederlandse vrij willigers. (Foto G.L./H.) werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende bun verbintenis van dc tewerkstelling vrij gesteld. Officier lil de Waffen- (f Kan ledei worden, die na minstens een laar diensttijd zUn geschiktheid voor de officiersopleiding neett oewezen. Zijd schoolopleiding Ls niet doorslaggevend Beslissena voor oevordering zun: sa- rakter gedrag, prestatie. 17-1-44 914 uur. Rotterdam. Deut sche Oberschule, WesterlaaD 2; 18-1-44 912 uur. Breda. Restaurant Modern, Markt: 1518 uur. Den Bosch. Hotel Noord-Brabant, Markt 46; 19-1-44 912 uur. Venlo. üeutschea Haus, Egmondstraat 16; 1618 uur. Arnhem Cafe Royal; 20-1-44. 912 uur. Hen gelo. Café Modern. Spoorstraat 18: 1518 uur. Zwolle. Hotel Gljtenbeek; 21-1-44, 912 uur Assen. Concerthuli a d Vaart; 1518 uur. Groningen Heerestraat 46; 21-1-44 912 urn- Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstr.; 23-1-44. 914 uur. Amsterdam. Dam 4; 24-1-44, 9—13 uur. Utrecht. N V -Huls Oudegracht 246; 25-1-44, 914 uur Amersfoort. Pol Durchgangslager. Leus- derweg: 26-1-44 914 uur. Den Haag Dierentuin. Benoordenboutseweg. Mijn kalme buurman neemt het, vanzelfsprekend, heel kalm op. Hij laat de anderen met een bakfiets rijden, hij laat mij achter een ver huizer aanrennen, hij heeft op het papier gelezen, dat als ie zelf ner gens voor zorgt, de gemeente een ver huizer toeioijst en daar laat hij het dan ook maar mei een plezierig ge zicht op aankomen. Gods water laat hij rustig over Gods akker lopen, 't Komt wel goed. denkt hij. Inderdaad. Hij krijgt een verhui zer toegewezen Maar die verhuizer heeft maar een kleine verhuiswa gen en een heel klein paardje en mijn buurman woont aan een mod derig zijpaadje van de dijk Hij zegt: „Die wagen is te klein" Maar de verhuizer wil het toch pro beren. De rommel wo*dt dus in de wagen gestampt. Veel te zwaar. Het paardje zal trekken. Het kan er geen beweging in krijgen. Daar staat de verhuizing stop. Daar maar er een paard bij lenen van een bevrienden boer. Nu komt er schot in. De wagen schiet namelijk met een schok in de heg. De wielen zakken tot de as sen ih de modder weg Muur cast zit het ding 't Enige wat er op zit is: uitladen. De hele zioik. De paaiden trekken de lege wagen over het zijpad naar de vaste dijk en de verhuizers zullen de kisten wel even nabrengen. De verhuizers zijn wel goed. maar niet gek. Ze vinden de kisten veel te zwaar Mijn buurman lieelt er kastplanken van een meter en één meter twintig in vertverkt. Ze zijn niet te beuren. Dus moet alles minstens half ivorden leegoepakt en stamt keukenqerief en linnenqoed weldra langs de weg geëtaleerd ol er hier een markt is. Dan ivordt alles stuk voor stuk naar de waoen ge dragen en hoewel de verhuizing slechts over vier kilometer plaats vindt, is het avond voor de flegma tieke. koudbloedige buurman met zijn boeltje ter plaatse is in het nieuwe huis. Dan ontdekt hij. zoals ik al eerder vermeldde, dat de kranenspiegels en electra juist deze laatste dag dat het huis leeg stond zijn gestolen. Hij is kalm van nature, een lis- koude Groninger. Maar nu vloekt hij als een ketter. TIJL. Moscou verlangt eenheidsfront in Griekenland STOCKHOLM. 14 Jan. Naar de Britse berichtendienst meldt, is officieel medegedeeld, dat de onder staatssecretaris van het Sow jet- commissariaat van buitenlandse za ken, Korneytsjok, den ambassadeur der uitgeweken Griekse regering te Moscou een nota heeft overhandigd, volgens welke de Sowjetregering de vorming van een eenheidsfront van alle partijen in Griekenland ver langt. Aardbeving in Zweden STOCKHOLM, 15 Jan. Naar het Zweedse telegraaf-agentschap uit Flllpstad meldt, heeft zich gistermid dag ln Warmland een vrij krachtige aardbeving voorgedaan, die een halve minuut duurde en met donderend lawaai gepaard ging. De dam van het Storsjonmeer, die 3.80 meter hoog ls, bezweek, zodat de geweldige water massa van het meer. dat 15 vierkante km. groot ls, door een bres van 20 m. breedte wegstroomde. Het.peil daalde ln ruim 4 uur met ongeveer een meter. Achterhouden van melk zwaar gestraft DEN HAAG. 15 Jan. Enige tijd geleden heeft de Centrale Contröle- Dienst nogmaals contróle gehouden bij een veehouder te Amsterdam, die reeds eerder er op betrapt werd dat hij niet alle melk aan het zuivelbe drijf afleverde. Ook nu bleek, dat elke dag weer een groot kwantum melk werd achtergehouden. Een ge deelte hiervan werd nog gevonden in het melkhok en in de koestal. Bij een verder onderzoek vond de controleur ongezuurde melk en frauduleus be reide boter. De tuchtrechter, die de zaak te be handelen kreeg, was kennelijk van mening, dat aan deze praktijken een einde moet worden gemaakt, want hij veroordeelde den boer dezer dagen tot 10.000 boete en storting van een waarborgsom van f 5.000. ,,Men kan er amen op zeggen" DEN HAAG. 15 Jan. Het politiek weekpraatje van Max Blokzijl zal Maandag 17 Januari om 18.45 uur worden gehouden over Hilversum I. De titel van dit praatje is: „Men kan er amen op zeggen". DEN HAAG. 15 Jan. In de laat ste week van het vorige jaar ls voor onze minder bedeelde volksgenoten, bulten alle collectes om. een bedrag van niet minder dan 55.56"5,72 bij eengebracht. Verder ls ln de eerste week van Januari te Schiedam een hulppost „Moeder en Kind" geopend. In een andere plaats heeft de Nederlandse Volksdlenst de schoolvoedlng ter hand genomen. //-PEL Zo gemakkelijk zijn de ge harde pantsermannen niet uit hun evenwicht te brengen. De Sowjets moeten hen het vuur al héél na aan de schenen leggen, willen zij hun warm kacheltje, hun primitieve tafel, hun bank of strozak ln de steek laten. Maar als een dorp slechts 150 meter achter de weerstandslljn ligt en de vijand het onophoudelijk bestookt o.m. met granaten, die volkomen on berekenbaar en zonder waarschuwing neerploffen dan dalen ook de oud ste frontrotten een paar treden lager de aardappelkelder ln. Dicht op elkaar zitten ze ln de kleine ruimte bU het vale schijnsel van een ollepltje. Sommigen sluiten de ogen en proberen te dutten, anderen roken rustig hun pijpje; de rest spreekt op gedempte toon over alles en nog wat In zo"n kelder worden dan dikwijls daden besproken, die wij heldendaden zouden noemen, als de frontsoldaten aan deze uitdrukking let een hartgrondige hekel hadden De //-Rottenführer. met de handen diep ln de zakken van ziin overjas. u> commandant van een middelgrote pantser HU had al veel beleefd en was niet gauw uit het veld te slaan Maar dat op een dag een pantser- monster. een T34. zich pardoes op zUn wagen zou storten en daarbovenop halt houden, had hU nooit kunnen dromen Duitse pantsers waren ln hevige strijd gewikkeld met Sowjetrussische Het terrein was onoverzichtelijk en vol oneffenheden Uit een hooggelegen maïsveld baande zich plotseling een T34 een weg. raasde de helling af en stuurde recht op twee Duitse pantser-* aan Had de bestuurder de macht over zijn staalkolos verloren of waren de kerels m die T 34 waanzinnig? Rake lings suisde de Sowjet langs de eerste Duitse pantser en stormde zonder een schot te lossen op de tweede los. Het gebeurde ln enkele seconden. Uitwijken was onmogelijk De Rotten führer zag het dreigend onheil. Een ongeluk kon niet uitblijven. ..Hou Je vast", schreeuwde hU nog. Een vreselijk gekraak volgde. Door de hevige schok vloog alles over en door elkaar Het liep echter nog best af Een paar bullen en een gebroken neusbeentje. verder waren de //-man nen ongedeerd. Maar hoe had zich hun pantser gehouden? Voorzichtig openden zij het luik. Met stomme verbazing zagen zij. dat de T 34 letterlllk boven op hen stond. Tot aan de toren van hun pantser was de stalen reus over hen heen gescho ven. Inmiddels namen ook dc Sowjcts de toestand op, waarna ze volkomen •'erbouwereerd de wagen wilden ver laten. Hoewel nog wit om de neus traden onze //-pantsermannen onmiddellijk handelend op. Toen de bolsjewisten de kogels dreigend om hun oren. hoorden fluiten, hieven zll al spoedig de handen hoog en gaven zich ge vangen. Nu moest nog geprobeerd worden de ongewenste last kwijt te raken Lang zaam zette de Rottenführer ziin wagen terug en waarachtig krakend en steunend schoven ze onder de T34 uit. Het was een koud kunstje deze toen, van dlchtbU. ln brand te schie ten. De eigen pantser had slechts on beduidende schade opgelopen en was nog volkomen gevechtsklaar. „Ik wilde het aan do krant schrijven als bewijs voor de beste kwaliteit van bet Duitse matertaai. maar lk ben er nog niet toe gekomen", besloot de Rottenführer zijn verhaal, //-Oorlogsverslaggever, HORST KROTH (Duitsland). Nieuwe rantsoenbonnen voor eieren DEN HAAG. 15 Jan Het is nood zakelijk gebleken met ingang van heden de rantsoenbonnen voor eieren, die zijn uitgevoerd in groen met als opdruk „een ei 1 r" met een rood nummer 37 ongeldig te verklaren. Met ingang van heden kan het pu bliek uitsluitend eieren betrekken op rantsoenbonnen van nieuw model, die van 10 Januari af zijn uitgegeven. Zieken, die in aanmerking komen voor verstrekking van bonnen voor eieren, zullen in vele gevallen bonnen van oud model hebben ontvangen voor verbruik in een na 17 Januari gelegen tijdvak. De distributiedien sten zullen hun voor dit tijdvak nieuwe bonnen uitreiken en de be trokkenen hiertoe oproepen. Voor bonnen, die bestemd waren voor ver bruik in een vóór 17 Januari gelegen tijdvak zal in geen geval vergoeding worden gegeven. Het is nutteloos ver zoeken hiertoe of tot ruil van oude tegen nieuwe bonnen in te dienen, aangezien hieraan in geen geval ge volg kan worden gegeven. De Stem der W Luistert, op Zondag 16 Januari van 11.30 tot 11.45 over de zender Hilver sum I, op golflengte 415 meter, naar de Stem der onderwerp: Ber lijn 1944. Vuurmakers in prijs verlaagd DEVENTER, 14 Jan. De uit turf vervaardigde vuurmakers, die de laat ste tijd ln grote hoeveelheden ln de handel worden gebracht. zUn niet te vergelijken met die van voor de oor log. welke ln paraffine gedrenkt waren De gebruikswaarde van de nieuwe vuurmakers ls niet veel groter dan die van oud papier. Afgezien van deze ge ringe gebruikswaarde zUn de prijzen die er worden gevraagd, van die aard. dat er ontoelaatbare winsten mee wor den gemaakt. Do gemachtigde voor de prijzen heeft daarom een maximum prijs vastgesteld. Sinaasappelen met tijdbommen STOCKHOLM, 15 Jan. De Man chester Guardln doet, naar de Britse berichtendienst meldt, een scherpe aanval op Spanje, omdat ln slnaas- appelenklsten uit Spanje tijdbommen zouden zijn gevonden. Het blad ver klaart, dat het ministerie van buiten landse zaken zich genoopt ziet, „wer kelijk scherpe maatregelen" tegen de Spaanse regering te nemen, omdat bommen ln levensmiddelenzendingen moeten worden beschouwd als een „uiterst ernstige vijandige daad", die dan een formele diplomatieke demar che rechtvaardigt. „...en nu wisten we natuurlijk niet, welk beroep we hem konden laten leren. Als hij een paar jaar ouder was geweest, had hij zich ook als vrijwilliger gemeld zoals jij het deed, maar nu ging dit niet. En zo be sloten we dan maar, jouw Dienst- stelle weer eens op te zoeken om daar raad te vragen. Ze waren daar weer erg vriendelijk zoals altijd. En raad nu eens wat hij doet? Hij gaat weer naar de school. Hij kan nu toch studeren, en wel zo lang tot hij min stens ingenieur is. En dit alles op kosten van jouw Dienststelle. Wij zelf zouden het natuurlijk nooit kunnen betalen, dat weet jezelf ook wel. Je kan je niet half voorstellen hoe gelukkig hij nu is. Elke dag koopt hij bloemen, en zet ze uit dankbaarheid voor die laatste foto van je waar je in jc marine-uniform zoo mooi op staat. We zijn hier thuis allemaal toch zo trots op je. mijn jongen." Een paar woordjes uit een van de vele brieven, die onze matrozen zo dikwijls krijgen toegestuurd. Ook u zou men zo iets kunnen schrijven, als u deed wat u doen moet. De eerste stap op deze weg brengt u naar de „Annahmestelle für Frei- willige der Kriegsmarine". die in iedere stad bij de Kommandantur aldaar zijn te vinden. Men geeft u er gaarne, en zonder enige vérplich- ting voor u, de gewenste inlichtin gen. Wacht niet langer Fraude met kaasmerken UTRECHT. 15 Jan. Toen op 6 Juli j.l. ambtenaren van de C.C.D. een onderzoek kwamen in stellen op de boerderij van Th. v. L. te Harmeien ontdekten zij daar drie frauduleus gemaakte kazen, voorzien van het Rijksmerk. Bij nader onder zoek bleek, dat deze merken oude, reeds eerder gebruikte exemplaren waren, die de veehouder of diens vrouw elders hadden gekocht en als nieuw hadden aangewend. Wegens het onrechtmatig gebruik van drie merken veroordeelde de Utr. politie rechter de vrouw van den veehouder tot 15.— boete of vijftien dagen hechtenis. Dc verduistering begint beden om 17.00 en eindigt om 8.45 u (Zondag 17.15—8.30 u.) Heden maan op 22.15, onder 11.12 u. (Zondag 23 21 en 11.30 u.) 18 Jan. L.K. 25 Jan. N.M., 1 Febr E.K.. 9 Febr. V.M., 17 Febr. L.K., 24 Febr. N.tVI Een beeld van het Finse front. In het hier en daar onbegaanbare terrein gebruikt men voor het vervoer van proviand en munitie en soort slede. (PJC. Roivainenf Orb./H.) (Van onzen specialen verslaggever). IN KAMP WESTER- BORK. De wil de stemming, die er onder de dienstplich tigen voor de Neder landse Arbeidsdienst heerste, toen zij met de trein naar Beilen kwa men en waarbij het ge juich en gelach niet van de lucht waren, maakte alras na aan komst in het kamp plaats voor een heel wat deemoediger hou ding. Zelfs de ergste grootsprekers, die er de hele dag vol van wa ren, wat zij wel zou den doen, wanneer zij eenmaal in het groene pak zouden staan, wa ren nog geen half uur na aankomst o zo klein, en dat terwijl er nog geen enkel bevel was gegeven en niemand een enkele aanmerking op hen had gemaakt! Ook hier werd weer eens de oude waarheid bevestigd, dat de groot ste braniemakers de kleinste hartjes hebben. Bovendien zagen wij andermaal bevestigd, dat onze Jeugd een jeugd is om trots op te zijn, mits zij onder goede leiding staat en haar niet de vrije teu gel wordt gelaten. Za gen wij de jongens, toen zij in colonne op gesteld stonden, stuk voor stuk aan, dan ontdekten wij koppen met karakter, Jongens met een vrije, openhar tige blik. die moedig het leven inblikten. Stevige knapen wanen er onder en de Jongens met een gebogen gang en een slappe verschij ning waren zonder moeite te tellen. Zij vormden een grote min derheid. „Maar ook van hen maken we behoor lijke kerels", verzeker den de kaderleden van de Arbeidsdienst ons. „De ouders zullen nog eens opkijken, wanneer hun jongens weer on der hun hoede terugko men." Uit de verhalen, die de nieuwe arbeidsman nen yoor hun opkomst In het N.A D.-kamp „De Pietersberg" te Wester- bork werden op plechtige wijze de schoppen, het symbool tan de hrbeid, aan de nieuwe Arbeids~ mannen uitgereikt. (Foto: C.N.F.—N.A D. B. Hofmeester her en der vernomen hebben, weten zij, dat zij in de Nederlandse arbeidsdienst om de drommel geen gemak kelijke tijd tegemoet gaan. Zij zullen van aanpakken moeten we ten, want aan halfbak ken gedoe, en lanter fanten heeft men in de N.A.D. een broertje- dood. En wie tegen deze wetten in verzet of in verzuim wil komen, zal moeten ervaren, dat in een gemeenschap van jonge kerels, waar men geheel en al op elkaar aangewezen is en waar de sterke den zwakke moet steunen, niet ge duld kan worden, dat sommigen tegen de goe de gang van zaken zon digen. Men komt niet in de Arbeidsdienst om onderling pret te ma ken of een half jaar vacantie te genieten, maar om een eredienst jegens land en volk te vervullen, gelijk de kampcommandant dit in een toespraak tot de Jongens van de nieuwe lichting uitdrukte. De jongens zullen ei; van doordrongen moe ten worden, wat het zeggen wil Nederlanders te zijn, van Germaanse afkomst „Jullie komt niet in de Arbeids dienst" zo zeide de On derhopman. „om tot soldaten opgekweekt te worden-of om jullie ge durende een half jaar werk te verschaffen, maar om jullie bewust in te stellen en te rich ten op het feit, dat jullie behoren tot het Nederlandse volk. In de Arbeidsdienst zullen jul lie eerbied krijgen voor het werk van den een- voudigen arbeidsman, die door hard werken een karig loon moet ver dienen. In de N.A.D. wordt het standsverschil op- geheven. Wij kennen ier geen klassenhaat of -waan. maar stellen daarvoor in de plaats de klassenvrede. Zo zal de Arbeidsdienst een school der natie zijn. waarin eerlijke en op rechte karakters wor den gekweekt, die hun land altijd zullen lief hebben en hooghouden."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1