HET DAGBLAD Amerikanen verloren 136 vliegtuigen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht 359 pantsers der Sowjets in 2 dagen vernietigd Is er een middel? Grootste luchtslag van de oorlog werd Duits succes Nieuwe rantsoenbonnen en -kaarten De jeugd vroeg, Blokzijl antwoordde Keuringen In Zuid-ltalië hevige afweergevechten HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 12 Jan. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Ten noordoosten van KertsJ wer den hevige, door slagvliegtuigen on dersteunde Sowjetaanvallen in ver bitterde gevechten afgeslagen. Ook ten zuidwesten van Dnjepro- petrowsk bleven nieuwe hevige aan vallen van den vijand zonder resul taat. In het gebied van Kirowograd bleef de vijandelijke druk aanhou den. In vaardige tegenaanvallen her overde een verkenningsafdeling een verloren gegane plaats en een be langrijk heuvelterrein, bracht tal rijke gevaneenen binnen en maakte 12 stukken geschut buit. Ten zuidoosten van Pogrebistsje zijn onze troepen in zware afweer- strijd met opdringende vijandelijke strijdkrachten. Ten zuidwesten van de 'stad hadden onze tegenaanvallen ook gisteren een geslaagd verloop. Troepen van een pantserdivisie ver nietigden een Sowjet-pantserbrigade en maakten daarbij 50 stukken ge schut buit. In het gebied ten westen van Ber- ditsjew en ten westen van Nowograd Wolynsk werden verscheidene plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen. Bij Retsjitza zijn heftige gevechten gaande. In het gebied van Witebsk misluk ten wederom alle Sowjetaanvallen, vooral zuidoostelijk van de stad. met zware verliezen voor den vijand: 66 Sowjet-pantserwagens werden ver nield en 15 stukken geschut buitge maakt. In de laatste twee dagen zijn aan het oostelijke front 359 vijandelijke pantserwagens en 43 vliegtuigen ver nield. In Zuid-ltalië duren ten westen van Venafro de felle afweergevechten voort. De plaats Cervaro en een berg top ten noordoosten daarvan gingen na harde strijd verloren. Van het overige front wordt slechts geringe plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld. Naar reeds in een extra-bericht is bekend gemaakt, hebben Amerikaanse formaties bommenwerpers in de och tend van 11 Januari bij aanvallen op het centrale Duitse gebied uiterst zware verliezen geleden. De aanvallen kwamen tengevolge van de schitte rende samenwerking tussen jagers, jacbtkruisers en alle delen der lucht verdediging niet tot aaneengesloten optreden. Volgens de laatste gegevens werden er 136 Amerikaanse vliegtui gen, waarbij 124 viermotorige bom menwerpers, meestal vóór het berei ken van hun doelen neergeschoten, Nieuwe Sowjet-verklaring over Polen STOCKHOLM. 13 Jan. De be- richtendienst der Sowjet-Unie ver spreidt opnieuw een verklaring der Sowjet-regering over de grenzen met Polen Deze publicatie herhaalt allereerst de passage over de oost grens van Polen in de verklaring van 11 Januari en geeft dan een uiteen zetting van ontstaan en loop van de z.g. Curzon-lijn. Met deze grenslijn, aldus de nieu we verklaring, is de Poolse regering het destijds niet eens geweest: zij zette de oorlog tegen de Sowjet- Unie voort Gebruik makend van de moeilijke positie der Sowjet-Unie heeft Polen de Sowjetregering bij de vredesonderhandelingen te Riga in Maart 1921 een andere grens opge- dwongen, waarbij het zich meester heeft gemaakt van het westen der Sowjet-Oekraine en van Sowjet>Wit- Roethenië „Deze onrechtvaardig heid" van het verdrag van Riga van 1921 tegenover de Oekrainers en de Wit-Roethenen is pas in 1939 her steld. toen in overeenstemming met de „op brede democratische grond slag gehouden volksstemming" een nieuwe grens tussen de Sowjet-Unie en Polen tot stand is gekomen. Oppositie tegen Roosevelt's arbeidsdienstplichtwet BERN, 12 Jan. Exchange meldt Uit Washington: Het door president Roosevelt aan gekondigde wetsontwerp tot invoe ring van de arbeidsdienstplicht in de Ver. Staten is aan beide huizen van het Congres voorgelegd. Het ontwerp behelst, dat alle mannen van 18 tot 64 en alle vrouwen van 18 tot 49 jaar met bepaalde uitzon deringen kunnen worden opgeroepen voor de arbeidsdienst. Zij hebben de mogelijkheid te beslissen of zij tot de vakorganisaties willen toetreden of niet. Naar de Britse berichtendienst uit Washington meldt, hebben Green, president van de American Federa tion of Labor, en Murray, president van de C I.O.. gisteren langer dan een uur met president Roosevelt geconfereerd. Na afloop verklaarden zij, dat niets hun oppositie tegen Roosevelts voorstel heeft kunnen verzwakken. Sofia zwaar getroffen SOFIA 12 Jan. Omtrent de Anglo-Amerikaanse terreuraanval op Sofia is officieel medegedeeld- De 10de Januari heeft de vijand een terreuraanval op de hoofdstad van Bulgarije ondernomen, waarvan het centrum en de woonwijken van de stad te lijden hadden. Er werden voornamelijk woonhuizen, ziekenhui zen, kerken scholen enz. vernield. Bovendien werden enige gezant schapsgebouwen getroffen. Onder de burgerbevolking vielen talrijke slachtoffers Ministerpresident Laval Is Woens dag na een bezoek van verscheidene dagen aan Parijs te Vlchy terugge keerd. Hij werd door den chef van de staat, maarschalk Pétaln, ontvangen om rapport uit te brengen over de door hem gevoerde besprekingen. De Londense bladen maken mel ding van een bomaanslag door zes Engelse Jongelui van zeventien tot negentien Jaar gepleegd op het direc tiegebouw van de Imperial Chemical Industries, dat geheel ln puin werd gelegd Na een door Scotland Yard in gesteld onderzoek werden opslagplaat sen van dynamiet ontdekt. Et zouden jerdere arrestaties volgen. Het Is waarschijnlijk, dat nog meer vijandelijke toestellen vernield zijn. De luchfsfrijd Naar in het extrabericht werd ge meld, vielen de Amerikaanse bom menwerpers in de vroege ochtend uren van de 11de Januari enige plaatsen in Midden-Duitsland aan. Door de onmiddellijk begonnen Duitse afweer konden de aanvallen niet geconcentreerd ten uitvoer ge legd worden. Daarentegen werden door Duitse Jagers, jachtkruisers en batterijen luchtdoelartilierie boven het Rijksgebied en de bezette gebie den in het westen een groot aantal Amerikaanse vliegtuigen, in hoofd zaak viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Tegenover het buitengewoon grote verlies van den vijand aan vliegtui gen en bemanningen staat volgens de tot nu toe ontvangen rapporten het verlies van de bemanningen van twee Duitse Jachtvliegtuigen. Nog zeven bemanningen worden vermist. In Italië De BerlIJnse A.N.P,-correspondent meldt: Volgens de laatste berichten houden de hevige gevechten ten westen van Venafro ln Zuid-ltalië nog steeds aan. De geallieerde troepen trachten hlfer de vlakte van Casslno te bereiken en vormden in verband hiermede een zwaartepunt tussen de Vla Caslllna en de Monte Majo. De Duitse troepen, die tot taak hebben de vlakte van Caslllna af te schermen, zijn aanmerkelijk ver sterkt, zodat de geallieerden tot dus ver nog geen beslissende resultaten ln deze sector hebben kunnen behalen. Een bijzondere plaats ln de verdedi ging van het gebied neemt de Monte Forchlaln ln, een berg, welke door zijn strategische ligging een grote hindernis voor de aanvallers vormt. De Duitsers hebben hier zeer sterke stellingen In genomen en bestrijken met hun artil lerie het aanvalsterreln. Ook tussen Cervaro en de Monte Majo ligt een dergelijk spervuur. Hieraan is het o.m. te wijten, dat de geallieerden tot dus ver het riviertje Candida niet konden oversteken. Nieuwe chef van Turkse generale sfaf ISTANBOEL. 12 Jan. De chef van de Turkse generale staf, Tsjak- mak, heeft zijn pensioen genomen. Op zijn post heeft de regering ge plaatst als chef van de generale staf generaal Kasim Orbay. Lid van Finse kabinef Ie JAARGANS No. 10 DONDERDAG 13 JANUARI 1944 Zwaar is de strijd in de bergen van Zuid-ltaliëDe stellingen der Duitse valschermjagers liggen meer dan 2000 meter hoog. Met muilezels worden munitie, voedsel en water naar de hoge bergstellingen gébracht. (P.K. Slickers/Orb./H.) afgetreden HELSINKI. 12 Jan. Toivo Ikonen, tot dusver tweede-minister voor ver keer en openbare werken. Is afgetre den. Tot zijn opvolger is aangewezen de Karelische Rijksdagafgevaardigde der agrarische partij, Vaelnoe Kaasa- lalnen, tot dusver directeur ener school. Hij is 42 Jaar oud, heeft altijd sterk geijverd voor de Karelische belangen en is partij-secretaris van de agra rische bond. die ln de Rijksdag met 55 van de 200 afgevaardigden als de op een na grootste parlementaire groep is vertegenwoordigd. Door deze ver andering komt er geen wilziging ln de partij-politieke samenstelling van het kabinet. Evenwel wordt hiermede tegemoetgekomen aan de verlangens van de Kareliërs ln zake een krach tiger behartiging van hun belangen ln het ministerie. Levensmiddelen gesmokkeld in jodenkamp GRONINGEN. 12 Jan De ma- rechaussee te Assen heeft een uitge breide handel ontdekt in levensmid delen, welke het Jodenkamp te Wes- terbork werden binnengesmokkeld. Gebleken is thans, dat de bakkers knecht E W te Assen allerlei artike len leverde aan kampbewoners, o.m honderd pond boter, 65 pakjes shag, sigaretten en talrijke geslachte kip pen. Genoemde E. betrok deze goe deren van verschillende ingezetenen uit Assen, zekere L. R. A en mej S. S. verkochten tabak en een groot aantal suikerbonnen aan genoemden E. W.. welke laatste ook brood zon der bon verkocht aan kampbewoners. Hij deelde voorts nog aan de mare chaussee mede, tegen abnormaal ho ge prijzen oude rijwielen te hebben gekocht, om deze vervolgens teg#n woekerprijzen te verkopen. Bovenge noemde E. W. is in arrest gesteld en het onderzoek wordt voortgezet. Uitgave: N.Y. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Uw stukje over het leegroven van woningen, waar evacué's in moe ten worden ondergebracht, heb ik gelezen. Bij mij in de buurt zijn het kinderen van acht en tien jaar, die hele huizen uitplunderen. Ik zie ze vaak genoeg met grote planken slepen, met wastatels en spiegels, met lampen en alles wat los en vast is. Maar er is wat aan te doen. De grote mensen, die het zien gebeuren, moeten alleen direct ingrijpen. Ik heb het een paar keer gedaan, en met succes. De eerste, de beste keer, dat ik zo'n knaap met een paar keurig geverfde planken uit een leeg huis zag ko men en zei: „Dat zon ik nou maar gauw weer neerleggen waar je het gevonden hebtl" bracht die kleine aap het als de bliksem terug. Een andere keer smeten ze de rommel neer en kon een agent het weer vei lig binnenzetten. Maar als die kleine knaapjes langs de weg zeulen en buurtbewoners en voorbijgangers kij ken vriendelijk knikkend toe en zeggen glimlachend en half bewonderend „Nou. daar kom je ook niet eerlijk aan!", dan voelen ze zich bijzonder trots. Ze schreeuwen „Nai, meheir. Da's 'oor kenaanehok" en ze slepen verder De tegenmaatregel? De buurtbe- woners verantwoordelijk stellen. Is er een huis leeg: de sleutel bij de naaste buren en meedelen, desnoods, dat als de nog aanwezige inventaris verder onder hun ogen verdwijnt, zij zelf voor het herstel van de toestand moeten zorgen, 't Is toch t.e gek, dat alles geruïneerd wordt, terwijl de die ven vaak over dezelfde trap moeten als de buren? Desnoods lopen ze maar eens wacht voor hun eigen landgenoten/" Zover een briefschrijver. Er zit iets in. Zolang de mensen, zelfs in deze benarde tijden, niet voelen dat evacuatie niet alleen een zaak van een toevallig getroffen persoon is maar van de gehele gemeenschap en dat dus ook de gemeenschap heeft te waken voor het behoud van de gunstigste omstandigheden, waar onder die evacuatie plaats vindt, zo lang is het mis. Op het platteland heerst nog de burenplicht bij verhuizing, ieder komt met gerij, met koffie, met zijn eigen handen, helpen om te zorgen, dat de buurman netjes en vlug en zonder ongemak „overkomt". Hier in de stad zorgen de buren er voor of: ze laten oogluikend toe, wat in de grond hetzelfde is dat de hulzen van hun nieuwe bu ren worden geplunderd en onbewoon baar gemaakt. Geef mij het platteland maar. TIJL (Speciale correspondentie.) BERLIJN, 12 Jan. De aanval der Amerikaanse bommenwerpers op Duitsland heeft, volgens de te Ber lijn verstrekte gegevens, de Duitse afweer een succes gebracht, dat nog belangrijk groter is dan tijdens de Amerikaanse aanval op Schweinfurt. In de Engelse en Amerikaanse be richten worde gesprokefi van „een der grootste luchtslagen van deze oorlog"- Tevens wordt gezegd, dat een ge weldige armada van Amerikaanse vliegende vestingen urenlang harde luchtgevechten heeft moeten leveren, daar zij op de heen- en terugreis on afgebroken door hele zwermen Duit se Jagers aangevallen werd. De pi loten, die him basis wisten te berei ken, noemden de Duitse luchtafweer „onverbiddelijk". Zij waren zichtbaar onder de indruk van het feit, dat een buitengewoon hoog percentage van vliegtuigen aan de Duitse afweer ten offer was gevallen. De luchtslag van de 11de Januari wordt te Berlijn beschouwd als een symptoom der ontwikkeling van de Duitse afweermiddelen. Sedert de aanval op Schweinfurt hebben de Amerikanen overdag geen grote aan vallen meer gedaan op doelen, die ver in Duitsland liggen. Wel is waar bleef het Amerikaanse luchtwapen zijn aanvallen voortzetten, maar net was zeer voorzichtig in de keuze der objecten, die bijna steeds langs de kust gezocht werden. Wanneer de Amerikanen bil wijze van uitzonde ring ver van de kust gingen, ge schiedde dit bij slecht weer, dat dc ontplooiing van de Duitse afweer middelen ten zeerste bemoeilijkte. „Van hand fot hand" In de Wilhelmstrasse wordt ver klaard, dat niet alleen de Duitse afweermiddelen ruimer en beter ge worden zijn, maar dat ook de afweer- methode aanmerkelijk geperfection- neerd is. De methode, welke het Duit se luchtwapen tijdens de afweer van vijandelijke aanvallen gekozen heeft, wórdt te Berlijn de „van hand tot hand-tactiek" genoemd. Zodra de eerste eskaders in de nabijheid van de kust komen, wordt een groot aan tal stations gealarmeerd. Deze sta tions werken volgens een bewegelijk plan en overhandigen elkaar als het ware de vijandelijke formaties. Als gevolg van deze methode worden de formaties reeds vrij s"poedig dermate verstrooid, dat geen concentrische aanval meer ondernomen, kan wor den. Tijdens de laatste grote aanval slaagden Duitse jagers erin een for matie van circa 100 Amerikaanse bommenwerpers te omsingelen. De danig in het nauw gedreven Ameri kaanse piloten werden genoodzaakt hun bommen zonder enig systeem in Sinaasappelen voor kinderen tot vier jaar DEN HAAG 13 Jan. Voor kin deren van 04 jaar zal 500 gram sinaasappelen beschikbaar worden gesteld. Ter verkrijging hiervan moet men de bonnen „reserve d-8 en e-8" gedurende het tijdvak van 13 tot en met 17 Januari 1944 van tevoren bij zijn leverancier inleveren. De leve ranciers zijn verplicht desgewenst een ontvangstbewijs af te geven. De aflevering der sinaasappelen aan het publiek zal van 23 Januari a.s. af kunnen geschieden. Geen wedstrijden voor beroeps- rijders in Groningen GRONINGEN. 13 Jan. In de te Groningen gehouden buitengewone algemene ledenvergadering van de Provinciale Groningse IJsbond is als protest tegen de nieuwe amateursbe palingen op voorstel van de ijsver- enlging Zuidbroek en na uitvoerige toelichting van bestuurszijde, met al gemene stemmen besloten dit seizoen in de provincie Groningen geen wed strijden voor beroepsrijders te orga niseren. DEN HAAG. 13 Jan Met ingang van 10 Januai'i zijn wederom voor alle artikelen rantsoenbonnen van een nieuw model in gebruik genomen. Deze bonnen hebben een blauwe achtergrond, waarop de naam van het artikel, de letters „1 r", „1/2 r" of „4 r", alsmede de datum „15-^44" ge drukt zijn. Alle rantsoenbonnen van het thans gangbare model, dat zijn dus de rant soenbonnen met groene achtergrond, blijven tot en met 6 Februari geldig. Na die datum kan op deze bonnen niet meer gekocht worden. De wisselbonnen voor 1/4 rantsoen brood, 1/7 rantsoen melk, 1/7 rantsoen tapte melk, 1/4 rantsoen kaas, 1/4 rantsoen vlees en 1/50 rantsoen boter blijven evenwel geldig. Zij. die rantsoenbonnen voor brood, beschuit, boter, margarine, melk, taptemelk vlees of groente hebben ontvangen voor een periode, welke na 6 Februari eindigt, kunnen hun oude rantsoenbonnen bij de distributie- dienst ruileD tegen rantsoenbonnen van nieuw model, voor zover de oude bonnen bestemd zijn voor gebruik na 6 Februari. Deze mogelijkheid tot ruilen geldt uitsluitend voor de ge noemde artikelen. Rantsoenbonnen voor andere artikelen kunnen in geen geval geruild worden. Rantsoenkaarten In het vervolg zullen vreemdelin gen, arbeiders met verlof uit het bui tenland e.d., geen losse rantsoen bonnen voor voedingsmiddelen meer ontvangen. In plaats van rantsoen bonnen zullen de distributiediensten aan deze personen z.g. rantsoenkaar- ten uitreiken, waarop bonnen voor voedingsmiddelen voorkomen voor een tijdvak van een, vier of zeven dagen. Voorts zullen pasgeborenen zo no dig een dergelijke kaart ontvangen, waarop bonnen voorkomen voor een tijdvak van zeven dagen. De bonnen van deze kaart nemen de plaats in van de rantsoenbonnen, welke tot dusverre in een aantal gevallen ver strekt werden. Aanstaande en Jonge moeders zul len in het vervolg gedurende 26 we ken vóór de bevalling en zes weken na de bevalling elke vier weken een rantsoenkaart, waarop bonnen voor komen van een tijdsduur van vier weken ontvangen, in plaats van de rantsoenbonnen, welke zij tot dus verre ontvingen. Verder zullen zij, wanneer het kind in leven is, tegen overlegging van de distributiestam kaart van het kind gedurende 32 weken na afloop van de zes weken na de bevalling nog rantsoenkaarten ontvangen Zij moeten deze kaarten elke vier weken bij de distributie- dienst afhalen. De bovengenoemde rantsoenkaar ten bevatten geen bonnen voor som mige artikelen, waarvoor tot dus verre wel rantsoenbonnen werden verstrekt. Dit verschil wordt evenwel gecompenseerd door het aantal bon nen, dat daarop voor de andere arti kelen voorkomt. De nieuwe rantsoenbonnen en de bonnen van de bovenbedoelde rant- soenkaarten blijven blijkens hun op schrift tot en met 15 April a.s. gel dig. het gebied van Osnabrück te laten vallen. Het succes van de Duitse afweer kan vooral daarom hoog worden aan geslagen, omdat de Amerikaanse bom menwerpers ook deze keer weer krach tig beschermd werden door talrijke jagers, die aanzienlijke eskaders Duitse jagers vasthielden. Volgens de laatste informaties is de Dinsdag geleverde luchtslag, die van de bezette kust in het Westen tot diep in Duitsland geleverd werd, de grootste van deze oorlog. De Ame rikanen verloren reeds op de heenweg een aanzienlijk percentage hunner toestellen. Het staat vast, dat het Amerikaanse luchtwapen Dinsdag een derde deel van de binnengevlogen toestellen verloren heeft. De Duitsers verloren met zekerheid zeven jagers. Tot dusverre worden bovendien nog twaalf jagers vermist. Afscheid van vrijwilligers DEN HAAG, 12 Jan. Maandag- middag hebben Mussert en //-Ober- gruppenführer Rauter in de Dieren tuin alhier wederom afscheid geno men van een aantal vrijwilligers die op het punt stonden naar het Oost front te vertrekken. Het contingent bestond uit vele honderden mannen. Daaronder be vonden er zich. die reeds de wapen rok droegen, en anderen in burger of ln uniform van de Nationale Jeugd storm, van de W.A. en van de Neder landse Arbeidsdienst. Mussert sprak ln zijn rede do hoop uit, dat deze dag, welke van grote be tekenis voor de mannen zelf ls. dat later ook zal blijken te zijn geweest voor ons volk. HIJ mémoreerde boe Nederland na de capitulatie hier en ln Nederlands-Indië geen soldaten meer had, en boe de actie voor het ebroken geweertje Europa weerloos iad moeten uitleveren aan het bolsje wistische Rusland. HU schetste hoe weinig aanlokkelijk de vooruitzichten zijn, die men ons thans van Londen uit voorhoudt en constateerde, dat bet er derhalve op aankomt, thans aan de Soede kant te blijven staan en vol te ouden. Alles moeton wU doen. opdat Europa stand houdt. //-Obergruppenfllhrer Rauter stelde met vreugde vast, dat zich thans, ter wijl de strUd zoveel zwaarder ls, haast nog meer vrijwilligers dan vroeger melden ter beveiliging van de Ger maanse levensruimte. HU herinnerde verder aan hot voorbeeld, dat de door moordenaarshand gevallen generaal Seyffardt heeft gegeven. Al ls met de terechtstelling dezer dagen van zijn laatsten moordenaar de daad bestraft, de door hem geheven oranje-blanje- bleu vaan moet verdor worden gedra gen. Spr. besloot met een Sleg Heil op den Führer. Rotterdammer bij roofoverval doodgeslagen ROTTERDAM, 13 Jan. Dins dagavond is de 47-jarige kantoorbe diende J. J. de Jong, in zijn woning aan de Atjehstraat door twee ge maskerde mannen overvallen en bij een worsteling zo zwaar gewond, dat hij des nachts aan de bekomen kwetsuren is overleden. De daders, wier bedoeling het was om geld in handen te krijgen, wisten te ontko men. Het dertienjarige zoontje van het slachtoffer, dat met zijn vader alleen thuis was. Is, toen zijn vader op de overloop was neergeslagen, door de daders beetgegrepen en geblind doekt. Zij vroegen hem waar er geld in de kamer te vinden was. De jon gen wist hierop geen antwoord te geven. De mannen hebben toen nog even gezocht, maar vermoedelijk durfden zij niet lang te blijven. BOSKOOP Inbraken opgehelderd In het kledingmagazijn van gebr de Geur werden de laatste tijd regel matig goederen vermist. Daar de zaak en de woning voorzien waren van een alarmsignaal, kreeg men verdenkingen tegen het personeel. De bedienden zijn echter van elke blaam gezuiverd doordat-de dader op heter daad is betrapt. De 48-Jarige metaalbewerker H. K. alhier die indertijd zelf de alarm installatie had gebouwd, wist het ap paraat door een vakgreep buiten werking te stellen om vrij baan naar het magazijn te krijgen. Bul ten zijn medeweten was 4e schel echter nagezien en gewijaigd. Toen bij een nieuwe inbraak de alarmschei tot K.'s grote verbazing toch over ging, liep hij tegen de lamp. Ten huize van K. werd een belangrijke partij onderkleding aangetroffen. Als zijn medeplichtige is de kleermaker V. gearresteerd. De diefstallen duur den reeds langer dan een half jaar SPORTNIEUWS Kampioenschap derde klas klein biljart AMSTERDAM, 13 Jan. De eind strijd om het kampioenschap van Nederland derde klasse klein-biljart. kader 35/2 onder leiding van de af deling „Amsteldijk" te Amsterdam, wordt gehouden op 15 en 16, 22 en 23 Januari in café „De Unie" Amstel dijk 42. De wedstrijden beginnen steeds om 13 uur. Een Engelse dichter heeft de nabootsing eens de „puurste vorm van vleierij" genoemd. Wie zou het ooit hebben gedroomd, dat Roosevelt in de scherpste fase van deze oorlog behoefte zou voelen, den Duitsen tegenstander in die „puurste vorm" te vleien? Het is niettemin geschied. In zijn Duitsland werkelijk heeft be tekend. Hij hielp er niet de waar digheid en de invloed van de arbeid omlaagtrekken, maar ving vooreerst een ontstellende werk loosheid op. waardoor zelfs naar de beproefd-llberale wetten van vraag en aanbod de betekenis van den werker snel steeg. Hij is jaarlijkse boodschap aan het hier ook later niet een middel ge- Congres heeft de president der Verenigde Staten namelijk een uitvoerig pleidooi ingelast voor een Amerikaanse wet op de arbeidsdienstpllcht, service law". Hoe heeft, vóór deze oorlog uit barstte, de verontwaardiging door alle democratische landen ge galmd over de vorm van persoon lijke vrijheidsberoving en milita ristische knechting, die de arbeidsdienstplicht heette te zijn! Duitsland had een Arbeidsdienst tot stand gebracht en vorm ge geven. Dat was voldoende om er de staf over te breken. In Duits- worden tot het beslechten van arbeidsgeschillen in het belang van een kleine groep geldelijk be voorrechten, maar de organisatie, de „national waarin jonge mensen uit de meest-uiteenlopende milieu's ge meenschapszin en eerbied voor den handarbeider en voor harde arbeid leerden. Deze en dergelijke doelstellin gen zijn Roosevelt, getuige zijn eigen toelichting, vreemd. De „ge dwongen arbeid", die men voor heen gaarne als Pruisische sla vernij uitkreet, neemt men als „beslist noodzakelijk" over. Maar het doel is nadrukkelijk slechts: land immers heerste siavernij en ^etl bestrijden van arbeiders, die daarmee basta. Maar wat heerst *n liberalistische systeem er dan eigenlijk thans in het naar verbetering van hun sociale Amerika van Roosevelt? De „pure vorm van vleierij", die Roosevelt's arbeidsdienst-imitatie ten opzichte van de in Europa thans bekende Arbeidsdiensten betekent, heeft echter nog andere en ongewoon leerzame kanten. Die kanten maken het mogelijk positie zouden durven streven. Zó en niet anders is het overi gens bij herhaling gedurende deze oorlog gegaan. Men was veront waardigd over tewerkstelling van buitenlandse arbeiders door Duits land en deporteert thans een mil- lioen „bevrijde" Italianen naar Amerika. Het verschil is onder j .nuicima. acu Yciaciiu uhucl te °n„d£,r: meer. dat die laat,ten zelfs geen schelden van de dienst aan de volksgemeenschap en de opvoe ding in die dienst. Roosevelt zelf heeft dit onder scheid beklemtoond door zijn toe lichting voor het Congres. Hij schaduw van een verlofregeling kennen. Men heeft geraasd over de onhoudbaarheid van het maat schappelijke stelsel, dat in Duits land dan toch uit een poel van ellende en de diepste vernedering schreef namelijk, dat deze was opgebouwd. En men heeft arbeidsdienstplicht „beslist nood- vervolgens in Engeland Beveridge- zakelijk is om alle Amerikaanse plannen zien verschijnen, die een energieën en reserves voor het bevechten van de overwinning te benutten en om voor de duur van de oorlog stakingen te verhinde ren". DAór zit dus de kneep. In Ame rika worden voortaan jonge arbei ders wettelijk in arbeidskampen bijeengebracht en geschoold, met de vooropgezette bedoeling ln het puur-liberallstische systeem van „vrije" tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers als stakingsbrekers en onderkruipers copie van de sociale wetgeving ln Duitsland zouden kunnen heten. Het verschil is slechts, dat deze plannen Inmiddels alweer opge borgen en vergeten zijn, nadat zij de Britse arbeiders tijdelijk ln de waan hadden gebracl dat er inderdaad iets voor hen zou gaan gebeuren. Lessing heeft eens een gelijke nis op schrift gesteld, waarin een vos en een aap optreden. „Noem mij eens een dier, zó handig, dat ik het niet zou kunnen naboot te worden benut. Zonder dat de sen! Zó praalde de aap tegen de kapitalistische belangensfeer, ge lijk in Duitsland, door principiële maatregelen wordt beknot, is aldus het verweer- en strijdmid del van den arbeider in het libe ralistische bestel door het onder dwang plaatsen van arbeider tegenover arbeider voor het kapi talisme onschadelijk gemaakt. En vos. De vos echter antwoordde: En Jij, noem jij mij eens een dier, zó minderwaardig, dat het op het denkbeeld komen zou, jou na te bootsen!" De Anglo-Amerikaanse aap houdt zich ijverig met imi tatie van de Europese vos bezig. Het omgekeerde zal zich echter niet voordoen. De zo geheten het is ditzelfde Amerika, waarvan democratisch-liberale wereld ziet kortzichtigen in Europa zich „be vrijding" voorstellen. Wij hebben hier inmiddels laten zien, wat de Arbeidsdienst in de eigen middelen ontoereikend worden om zich te handhaven. Daarmee ls over het stelsel zelf een historisch vonnis gesproken. De Boer-Elten om de titel ROTTERDAM, 12 Jan. Woens dag 19 Januari zullen in gebouw Odeon te Rotterdam wedstrijden voor beroepsboksers worden gehouden. De hoofdpartij ls een titelgevecht tussen Rinus de Boer (Rotterdam) en Dorus El ten (Rotterdam) om het kampioenschap van Nederland in het zwaargewicht. Het gevecht gaat over 12 ronden van 3 minuten. De titel houder Elten weegt 80 kg. en de uit dager 85 kg. Als bijpartilen vermeldt het pro gramma: Nico Dlesen (Rotterdam), die enige tijd in Frankrijk heeft ver blijf gehouden en daar verschillende wedstrijden met succes heeft gebokst, tegen Jack Nolle (Groningen), Luc Lucas (Rotterdam), die kort geleden den Duitser Ködderitsch k.o. sloeg, tegen Kees Sprenkels (Den Haag) Beide partijen gaan over 8 ronden van 3 minuten. Tenslotte F. Willems (Temeuzen) tegen Henk Onsia (Am sterdam) over 6 ronden van 3 min VOLKSCULTUUR EN KUNST Werkzaamheid Duits Theater ..Carmen" la de volgende opera, die onder regie van dr. Wolfgang Nufer door het Deutsche Theater wordt op gevoerd. De première Is op eind Fe bruari ln Den Haag bepaald. Het Deutsche Theater geeft 6 Fe bruari ln de Haagse Stadsschouwburg de première van Lehars operette „De Graf von Luxemburg" onder regie van Paul Hellmuth Schüssler. De danseres Ilse Meudtner zal enige dansavonden voor het Deutsches Thea ter geven. Bij haar tweede optreden als gast komt zij met een geheel nieuw programma. Zes personen gewond door vallend gesteente ROTTERDAM. 12 Jan. Door het opdringen van het publiek is i teravond, even na acht uur, in i oostelijke zwembad een stenen lustrade van tien meter lengte en één meter hoogte omgevallen en te recht gekomen in de afrit naar de rijwielbergplaats. Zes mensen wer den door net. vallende gesteente ge troffen. De 40-jarige J. van Dalsum. wonende Randweg, was er het ergst aan toe. Hij brak beide benen en is ln het Zuiderziekenhuis ter verple ging opgenomen De zeventienjarige mej. E. Bijl uit de Marnixstraat en de zestienjarige mej. C. v. d. Haven uit de Laanzichtstraat kregen min of meer ernstige verwondingen aan hoofd en handen en werden in het ziekenhuis Coolsingel verbonden. Drie lichtgewonden konder ter plaat se behandeld worden. Besmettelijke ziekten DEN HAAG, 13 Jan. Blijkens de Staatscourant van 12 Januari zijn in de week van 26 December 1943 tot en met 1 Januari 1944 in ons land 1892 gevallen van diphtherie, 911 van roodvonk, 32 van dysenterie en 7 van kinderverlamming geconstateerd. Het revolutlonnalre karakter van deze tijd laat de jeugd niet onbe roerd. Thuis, op school en in de vrije tijd wordt over politiek gesproken en de jongeren, die de problemen van deze tijd op zich voelen aanstormen, vinden geen voldoende bevrediging in de antwoorden en jitlegglngen van ouders en onderwijzers, die op hun beurt evenzeer of misschien nog wel erger te kampen hebben met vraagstukken, die in het licht van de nieuwe tijd anders bekeken en be oordeeld worden. De jeugd, die van nature revolu- tionnair is, klopt bij de natuurlijke gezagdragers, die een oudere genera tie vertegenwoordigen, maar al te vaak tevergeefs om steun en goede raad aan. Duizend-en-één brief van jongens en meisjes, die de radio-spreker Max Blokzijl na een voordracht over jeugd-problemen ontvangt na een tot Neerlands Jeugd gericht radiopraatje, bewijst hoe de jongens en meisjes veel intenser nog dan een vorige generatie zich met de problemen van deze tijd bezighouden. De stem van Max Blokzijl kan thans niet meer in alle huiskamers doordringen en het is daarom dat deze populaire radio-spreker het plan opvatte om zoals hij het. uitdrukt „den boer op te gaan" In tal van plaatsen worden ln samenwerking met de Nationale Jeugdstorm jeued- bijeenkomsten gehouden, waarbij Max Blokzijl na een korte inleiding de jongens en meisjes in de gele genheid stelt hem vrij en frank alles te vragen wat hun op het hart ligt. In Den Haag, waar de eerste bij eenkomst plaats vond, moest de zaal houder ten slotte de lichten uit draaien. omdat er anders aan het vragen- en antwoordenspel geen einde zou zijn gekomen. In Haarlem heeft de jeugd zich evenmin onbetuigd ge laten en gisteravond, in Woerden, had de inleider evenmin over be langstelling te klagen. In zijn inleiding stelde Max Blok zijl vast. dat de Nederlandse jeugd niet bang ls uitgevallen. Ons land is groot en rijk geworden door jongens als Michlel Adrlaenszoon de Ruyter, die zich in uren des gevaars nimmer aan de strijd onttrokken. Wederom verkeert ons land in nood en weder om zal er niet tevergeefs iets ver wacht worden van de Jeugd, die wars van het vooroordeel der ouderen, zich opmaakt ten strijd. Dat ook de Woerdense jeugd in dapperheid niet onder doet, aldus spr., bewijst de opkomst in deze zaal. De jonge Nederlanders hebben nog nooit zo'n kans gehad om zich te be vrijden van een lamlendige krui'de- niersgeest als in deze tijd. Dat deze kans wordt aangegrepen bewijzen de jongens en meisjes, die de liedjes van de Jeugdstorm overnemen en morgen of overmorgen als lid zuilen toetre den. Vandaag hebben vader en moe der daar nog op tegen, maar op de duur zullen zij voor de wil van hun kinderen zwichten en heimelijk trots zijn op den jongen of op het meisje, dat karakter toont Na het inleidende woord kwamen de vragen los. Eerst wat schuchter en daarna vrijer. Over de grote ge beurtenissen van deze tijd, over per soonlijke moeilijkheden op school en thuis... Ja zei de heer Blokzijl moei lijkheden met thuis is wel het ver velendste wat je hebben kan. Mijn vader was officier en die sloeg er met het plat van z'n sabel op. Zo ben ik groot geworden. De reeks Jeugdbijeenkomsten wordt voortgezet De heer Blokzijl heeft nog tientallen plaatsnamen op zijn lijstje staan en zo zullen de Neder landse jongens en meisjes overal de gelegenheid krijgen om afdoende antwoorden te ontvangen op de vra gen, waarmede zij thans geen weg weten. Dialecten in Nederland De Dialectencommissie der Neder landse Academie van Wetenschappen heeft Woensdagmiddag in het Trip penhuis op de Kloveniersburgwal een symposion gehouden. Nadat op vorig® bijeenkomsten de woordenschat van Noord-Holland. Friesland en de Sak sische provinciën werd besproken, waj thans de beurt aan het Zeeuws. Dr. P. J. Meortens toonde de samenhang aan van vele Zeeuwse en Vlaams® woorden, dr. A. Weljnen 6prak over d® Zeeuwse woordenschat ln verband met het Brabants en mej. dr. H. C. M. Ghljsen hield een redevoering over typisch Zeeuwse woorden ln het alge meen. De bijeenkomst werd besloten met een gedachtenwlssellng over deze onderwerpen. Het 7/-Ersatzkommando deelt mede: tedere gezondo Nederlander, ln d® leertijd van 1745 Jaar. kan zich aan melden. ten einde gekeurd te wórden voor: De Warren-//. -Wachtbataljon In Amersfoort, Landstorm Nederland, KrlegsmnMne en de Germaanse u ln Nederlond. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekklDg tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, estra levensmid delen etc Personen, tussen 1930 jaar. die aanmeldlngspllchtle zUd voor de te werkstelling. kunnen zich eveneens aanmelden cd worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelllog vrij gesteld. Officier ln de Waffen- kan leder worden, dl© na minstens ©en laar diensttijd zijn geschiktheid voor de DE DROMEDARIS TE ENKHUI ZEN. Ook voor het behoud van deze Nederlandse cultuurwaarden strijden onze Nederlandse vrijwilligers. Foto G.L./H) officiersopleiding beeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls met doorslaggevend. Beslissend voor oevordering zun: ka rakter. gedrag, prestatie. 17-1-44 914 uur. Rotterdam. Deut sche Oberschule. Westerlaan 2; 18-1-44 y12 uur. Breda Restaurant Modem, Markt: 1518 uur. Den Bosch. Hotel Noora-Brabant. Markt 46; 19-1-44 9—12 uur. Venlo Deutsches Baus, Egmondstraat 16; 15—18 uur Arnhem. Café Royal; 20-M4 9—12 uur Hen gelo. Café Modern. Spoorstraat 18: 15—18 uur. Zwolle Hotel Gijtenbeek: 21-1-44, 9—12 uur. Assen. Concert hula a d. Vaart; 1518 uur. Qrontnven. Heerestraat 46; 21-1-44 12 uur Leeuwarden. Huize Schaal. Breedstr 23-1-44, 9—14 uur, Amsterdam Dam 4: 24-1-44. 9—13 uur. Utrecht. N V -Hula. Oudegracht 245: 25-1-44. 9—14 uur. Amersfoort. Pol Durcngangslager Leus- derweg; 28-1-44 914 uur. Den Haag. Dierentuin. Benoordenhoufseweg De verduistering neglnl beden om 17.00 en eindigt 8 45 uur Maan op 20.06, onder 10.26. 18 Jan. i-K. 25 Jan NJL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1