HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Doorbraakpogingen van de Sowjets mislukten Harde gevechten bij Venafro Congres-boodschap van Roosevelt Duits extra-bericht Amerikanen verloren 123 vliegtuigen Wantoestanden in restaurants Opgelegde straffen zijn te licht De alfzangeres llona Durigo overleden Ciano, De Bono e.a. ierechtgesfeld Plaats genoeg Landbouwers moeten bij de teelt worden ingeschakeld Opdracht aan de burgemeesters Vergoedingen bij verplichte tewerkstelling Succesvolle aanval op vijandelijk convooi HOOFDKWARTIER VAN DBN FUHRER, 11 Jan. Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Van het vijandelijke bruggehoofd ten noordoosten van Kertsj uit be gon gisteren de verwachte aanval der Sowjets De gevechten zijn nog aan de gang Ons luchtwapen greep in deze gevechten in en vernietigde twee vijandelijke landingsboten. Kust- batterijen der marine schoten bolsje wistische troepenonderkomens op het schiereiland Taman in brand. Ten zuidwesten van Dnjeprope- trowsk viel de vijand met verschei dene divisies, ondersteund door artil lerie en slagvliegtuigen, op een smal front aan. Hij werd in harde gevech ten door tegenaanvallen opgevangen. 55 vijandelijke pantserwagens werden hierbij kapotgeschoten. Ten noordwesten van Kirowograd sloegen onze troepen herhaalde aan vallen der bolsjewisten uiteen en her overden in de tegenaanval verschei dene verloren gegane plaatsen. Bij de afweer van vijandelijke aan vallen ten zuidoosten van Po grebisjtsje werden in verbitterde ge vechten twee Sowjetbataljons ver nietigd. Ten zuidwesten van de stad wierpen onze troepen doorgedrongen vijandelijke gevechtsgroepen ondanks hardnekkige tegenstand terug. In deze gevechten werden alleen in het gebied van één infanteriedivisie 31 pantserwagens der Sowjets en 19 stukken geschut vernietigd. In het gebied ten westen van Ber- disjew bleven vrij zwakke aanvallen der Sowjets zonder resultaat. Om Sarny werd ook gisteren ge streden Ten westen van Retsjlza behielden onze formaties in zware gevechten, na afgrendeling van plaatselijke pene traties, hun stellingen tegen den op een breed from met superieure strijd krachten aanvallende vijand. In het gebied van Witebsk misluk ten hernieuwde doorbraakpogingen van de bolsjewisten. Concentraties van den vijand werden door gecon centreerd artillerievuur uiteenge slagen. Bij de gevechten in het gebied van Kirowograd heeft de Brandenburgse derde pantserdivisie, onder leiding van generaal-majoor Bayerlein, zich bijzonder onderscheiden. In Zuid-Italië werd ook gisteren weer in de sector ren westen van Venafro gevochten. Alle aanvallen van den vijand mislukten, deels ber den zij in gevechten op korte afstand uiteen geslagen. Een plaatselijke pe netratie bij Cervaro is afgegrendeld. In de centrale en oostelijke frontsec toren hadden geen gevechtshandelin gen van betekenis plaats. Duitse torpedovliegtuigen vielen in de avondschemering van 10 Januari aan de Algerijnse kust een vijande lijk ravitailleringsconvooi èan en troffen 5 schepen met een inhoud van 32.000 brt. Het zinken van een transportschip van 8000 ort. werd Invoering bepleit van arbeidsdienstplicht STOCKHOLM, 11 Jan. Presi- dent Roosevelt heeft in zijn Jaar lijkse boodschap aan het Congres, naar de Britse berichtendienst uit Washington meldt, de invoering be pleit van een wet inzake de arbeids- dienstpllcht (National Service Law), welke, naar hij zeide, beslist nood zakelijk is om alle Amerikaanse energieën en reserves voor het be vechten van de overwinning te be nutten en om voor de duur van de oorlog stakingen te verhinderen. Roosevelt sloeg verder voor een „realistisch belastingprogramma", handhaving van de wet inzake de herziening van oorlogscontracten (Renegotiation of warcontracts) ter voorkoming van overmatige winsten, een wet omtrent vaste prijzen voor levensmiddelen, die minimumprijzen voor de landbouwers en maximum prijzen voor de verbruikers vaststelt en tijdige verlenging van de wet tot economische stabilisatie van October 1942. Roosevelt verklaarde verder, dat de Ver. Staten zich op de conferen ties te Moscou, Cairo en Teheran „verbonden hebben voor buitenge woon omvangrijke en bijzonder ge detailleerde plannen". De Ver. Sta ten zullen de tragische fout van een isolationisme niet herhalen. Het hoogste doel voor de geallieerden, dat op de conferenties ter sprake is gekomen, laat zich samenvatten in het woord „veiligheid". De president waarschuwde echter voor overdreven vertrouwen en zelfvoldaanheid. De „gevaarlijke dwaasheid" van een dergelijk standpunt laat zich afme ten aan de hand van de afstanden die de geallieerde troepen scheiden van hun „definitieve doelen Berlijn en Tokio" en aan het „totaal der gevaren" die nog op hun weg lig gen. In Moscou, Cairo en Teheran zijn er vele vitale kwesties geweest die betrekking hadden op de komende vrede. Deze kwesties zijn besproken in een atmosfeer van volkomen openlijkheid en volledige harmonie. Natuurlijk hebben de Ver. Staten zich daarbij in zeker opzicht moe ten vastleggen. China, de Sowjet- Unie en Groot-Brittannië zijn „waarlijk eensgezind" in de erken ning, dat het eigen belang van elk land het noodzakelijk maakt zich te verenigen tot een „duurzaam vre- desstelsel" dat een „onbeperkte mi litaire contróle" over Duitsland, Italië en Japan noodzakelijk maakt. Vervolgens ging de president over tot binnenlands-politieke kwesties en spoorde hij aan de onenigheid aan het thuisfront te doen verdwij nen. Koele ontvangst Naar Exchange TelegTaph uit Wash ington meldt, hebben de leden van het Congres Roosevelt's boodschap ten aanzien van de arbeidsdienstplicht crltisch ontvangen. Uit de eerste uit latingen blijkt, dat leden van belde partijen de noodzaak van een derge lijke maatregel ln twijfel trekken. Zo heeft de voorzitter der militaire com missie van het Huls van Afgevaardig den verklaard: „Ik ben er nooit erg geestdriftig voor geweest en dat ls ook nu niet het geval". De democratische senator Johnson voorspelde. d$t een wetsontwerp van deze strekking niet verder zou komen dan de militaire senaatscommissie. Naar verluidt. 16 de aankondiging van een dlenstpllohtwet ook ln vak verenigingskringen koel ontvangen. waargenomen. De vernietiging van meer schepen is waarschijnlijk. In de middaguren van 10 Januari en in de nacht van 10 op 11 Januari deden Brits-Noordamerikaanse bom bardementsvliegtuigen terreuraanval- len op het stadsgebied van Sofia. Door de Duitse en Bulgaarse lucht verdedigingsstrijdkrachten werden volgens tot dusver ontvangen berich ten 13 vijandelijke vliegtuigen, waar onder verscheidene viermotorige bom menwerpers, neergeschoten. De ver nietiging van 9 andere vijandelijke vliegtuigen is waarschijnlijk. In de afgelopen nacht vlogen af zonderlijke Britse storingsvliegtuigen boven het westelijke en noordelijke Rijksgebied. Nieuwe zwaartepunte-n Hoewel het Sowjetrusslsche winter offensief, volgens Duitse berichten, op de verschillende zwaartepunten met onverminderde hevigheid blijft voort duren, bereikten de gevechten gisteren toch niet meer de hoogte der vooraf gaande dagen, aldus een speciale Ber- lljnse correspondentie. In enkele sec toren valt een actievere Duitse afweer waar te nemen. Op verscheidene plaat sen konden Sowjetrusslsche aanvals- colonnes teruggeslagen worden. Intussen zijn de Sowjets op twee nieuwe plaatsen tot de aanval overge gaan. Van het bruggehoofd ten noorden van Kertsj uit is een offensief ont ketend tegen het Duitse front. Dit offensief ging gepaard met nieuwe lan dingsoperaties. Slechts op een plaats hebben de Sowjets een kleine pene tratie ln het Duitse front gelegd. Op alle overige punten kon de aanval af geslagen worden. Ten zuidwesten van Dnjepropetrowsk ging het rode leger na een hevig artil lerievuur op een smal front tot de aanval over. De aanval kon, gedeelte lijk door middel van tegenaanvallen, opgevangen worden. In de Wllhekn- strasse wordt verondersteld, dat deze twee nieuwe sectoren voorlopig nog wel het toneel van hardnekkige gevech ten zullen blijven. De ln de centrale en zuidelijke sec toren plaats vindende gevechtshande lingen hebben tot een beperkte be wegingsoorlog geleld. Het noordelijkste deel van het front, op de lijn Lenin gradIlmenmeerWelikije Loekl, bleef gedurende de laatste maanden ln rust. Bij Newel ligt een Sowjet- rlssisch penetratiegebled. Vandaar uit loopt het front langs Witebsk naar Slobln. Meer zuidelijk ligt bil Resjitza een grote bocht ln westelijke richting, die tijdens vroegere gevechtshandelin gen ln het Duitse front gedrukt werd. Een tweede westelijke bocht ligt ln het gebied ten westen van SJltomlr. Deze bocht loopt tot ln het vroegere Poolse grondgebied. De frontlijn gaat daar van Sarny ln het noorden over Bcrditsjew naar het zuiden tot aan Winnitza. Van deze plaats uit buigt de frontlijn weer naar het noorden tot aan de Dnepr ten zuiden van Perejas- law. Voorts loopt zij ten westen van Tsjerkassy naar het zuiden over Kiro- wogrod, ten oosten van. Kriwoirog tot aan de Dnjepr. Voor belde partijen ls het oorlogs toneel tussen SarnyBerdltsjew en ln de grote bocht aan de Dnjepr het be langrijkste. Daar hebben de Sowjets hun aanvallen voortgezet. Noemens waardige resultaten wisten zij echter niet te boeken. De haast, die de Sowjetrusslsche legerleiding aan dc dag legt om de Boeg te bereiken, vergemakkelijkt de situatie niet voor de Duitse strijd krachten ln de bocht van de Dnjepr, aldus seint de C.D. uit Berlijn. Voor dez© troepen bestaat de kans. dat zij afgesneden worden, wanneer de Sow jetrusslsche opmars naar het zuiden niet tot staan wordt gebracht. Zoals de zaken hier staan lijkt het niet uit gesloten. dat een situatie kan ont staan, waarbij de Duitse legerleiding het wenselijk zou achten, haar troe pen uit de Dnjeprbocht terug te nemen, voordat hun de mogelijkheid van een terugtocht ls afgesneden. Groentevoorziening in 1944 Ie JAARGANG No. 9 WOENSDAG 12 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 GEGARANDEERD DEMOCRATI SCHE EIEREN VAN ROOSEVELT. Uitgebroed onder de zon van Zuid- Italië. (Tekening Knabe OHP) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 11 Jan. Het opperbevel van dc weermacht deelt mede: In de vroege ochtenduren van de 11de Januari hebben Amerikaanse bommenwerpers enige plaatsen in Midden-Duitsland aangevallen. Door de onmiddellijk begonnen Duitse af weer konden de aanvallen niet gecon centreerd ten uitvoer gelegd worden. Daarentegen werden volgens dc tot nu toe reeds beschikbare, nog onvol ledige rapporten door Duitse jagers, Handelsverdrag tussen Zweden en Duitsland (Spccialo correspondentie.) Het officiële bericht, dat do Duits Zweedse economische onderhandelin gen met succes bekroond werden, kan mede beschouwd worden als een weer legging van de door Londen ver spreide geruchten, die wilden doen geloven, dat de onderhandelingen te Stockholm met vrijwel onoverkome lijke moeilijkheden gepaard gingen. De Duitse Mlnisterialdlrektor c!r. Walter en de Zweedse gezant Hëgglöff hebben een handelsverdrag tot de som van 900 mlllioen RM ondertekend. Zweden zal Duitsland o.m. ertsen, staal, ma chines, hout, houtproducten en papier leveren. Do^pDuitse leveranties zullen betrekking nebben op kolen, cpkes en verschillende ljzerproducten. Ook levert Duitsland chemicaliën en syn thetische werkstoffen, die ln Zweden burgerrecht gekregen hebben. Als ge volg van de DuitsZweedse onderhan delingen is aan de Zweedse scheep vaart wederom het vrije overzeese ver keer toegestaan. Dit besluit heeft het Zweedse volk met grote voldoening begroet. Spoorwegramp in Spanje VICHY. 12 Jan. In de nacht van Maandag op Dinsdag ls. naar uit Spanje gemeld wordt, opnieuw een ernstig spoorwegongeluk gebeurd. In de nabijheid van het dorp Arevalo ln de provincie Avila, ls de des avonds uit Madrid vertrokken expresstreln no. 1 naar San Sebastian In botsing gekomen met een naar Midden-Spanje rijdende personentrein, waarbij ver scheidene derde-kla6-rij tuigen ver nield werden. Het ongeluk gebeurde om twee uur des nachts. De terstond naar de plaats des onhells gezonden hulpcommando's gelukte het 96 doden en ruim 100 deels zwaargewonde pas sagiers te bergen. Men vermoedt, dat het weigeren der remmen van de expresstreln de oorzaak van het on geluk ls geweest. - Op verzoek van minister-president Quisling heeft Rijkscommissaris Ter- boven bij de Jaarwisseling zijn goed keuring gehecht aan de vrijlating van een vrij groot aantal politieke arres tanten. „Zachte heelmeesters maken stin kende wonden". Dit spreekwoord zouden wij willen toepassen op de uitspraken van de Economische Rechtspleging, die, ondanks de vaak op het eerste gezicht niet malse straf fen, het aantel ongeoorloofde prak tijken eer zag toe- dan afnemen. Hoe vaak brengen wij niet berich ten over het berechten van clandes tiene slachters of van veeverkopers. Eén Jaar, anderhalf jaar of een boete van enige duizenden zijn de straffen, die de lieden zich vlot zien toegemeten om de vergrijpen jegens de voedsel voorziening en daarmede jegens de volksgemeenschap te boeten. Wan neer men echter de hardnekkigheid ziet, waarmee het knoeien voortgaat, komt men tot de slotsom, dat de be rechte praktijken wel zó veel meer opgeleverd zullen hebben, dat de boete hiermede vergeleken nog altijd niet hoog genoeg is. Onder de zaken, die het laatste jaar voor zijn geweest, waren er ver schillende, die gingen tegen houders van hotels of restaurants. Het be rekenen van te hoge prijzen of het vorderen van te veel bonnen was de oorzaak van hun verschijnen voor het gerecht. Ettelijke malen waren wij in de gelegenheid vast te stellen. dat men het dubbele of meer dan het dubbele van de wettelijk vastgestelde prijs durfde vragen voor een gewoon menu. En dan ging het hier niet om clandestiene schotels, maar om een gerecht, waarvoor het vereiste aantel bonnen werd ingeleverd. Ondanks dat, durfde men en durft men noe steeds in vele zaken schan dalig hoge prijzen te vragen. Even mis is het bij het inleveren van de vereiste rantsoenbonnen. Onlangs werd de Hotel-, Café-, Res taurant- en Pensionbeschikking no. 3 van 19 November 1941 gewijzigd en de tekst der artikelen opnieuw vast- gesteld. In artikel 6 lezen wij de aantellen consumentenbonnen, die door de betrokken ondernemingen mogen worden gevraagd voor be paalde gerechten van de dagkaart. Aan rantsoenbonnen boter mag het aantel ten hoogste drie bedragen en aan vlees mag maximaal een half rantsoen worden ingenomen. Hier klopt iefs niet Voor een schotel gebakken vis met toebehoren mogen ten hoogste drie boterbonnetjes van 5 gram gevraagd worden. Wat dan te zeggen van het respectabele eethuis waar voor een stukje gebakken kabeljauw het af geven van tien bonnetjes wordt ge elst? Zelfs komt het voor, dat men voor een vetloze visschotel met een meelsaus drie boterbonnetjes durft vragen. Duidelijk blijkt, dat hier iets niet klopt. Ondanks het geregelde optreden van de Prijsbeheersing komt hierin echter allerminst ver andering. Het grote euvel noemden wij reeds in het begin van dit artikel. De uit gedeelde straffen waren veel te ge ring. Zaken, die duizenden en nog eens duizenden verdienen, zullen maar heel kort treuren om een boete van twee of drieduizend gulden. Slechts één middel is afdoende. On middellijke sluiting der prijsopdrij vende zaken. Laat men eens een paar voorbeelden stellen. Wij her halen: „Zachte heelmeesters maken stinkende wonden." De gedurende ruim een jaar ge volgde weg om te komen tot sanering van het Hotel-, Café- en Restaurant wezen heeft geleid van kwaad tot erger. Tót schade van hen, die door hun werk aangewezen zijn op het eten in restaurants en die ondanks de waanzinnige prijzen veel minder krijgen dan de gelukkigen die bij moeder de vrouw aan tafel kunnen gaan. Bijeenkomst van nat.- soc. partijleiders BERLIJN 11 Jan. De districts propagandaleiders der Nat. Socialis tische Partij uit het gehele Rijk zijn hier gisteren bijeengekomen op een werkconferentie, waar in een aantal referaten bekende persoonlijkheden van de Partij, de weermacht en van de staat gesproken hebben over de politieke en militaire toestand. Zo gaf o.a. Rijksminister Speer een overzicht van de stand der Duitse bewapening; groot-admiraal Dönitz voerde het woord over de oorlogvoering ter zee en over de komende mogelijkheden van de duikbootoorlog. Generaal-veldmaar- schalk Milch behandelde het onder werp van de luchtoorlog, waarbij hij Duitslands voortdurend toene mende afweerkracht in het middel punt van zijn uiteenzettingen plaat ste. De generaal der infanterie Jaschka sprak over de taak van het leger, behandelde daarbij diepgaand de militaire situatie en zeide de ko mende ontwikkeling aan de fronten met vertrouwen tegemoet te zien. Tot slot van de bijeenkomst sprak de Rijkspropagandaleider Rijksmi nister dr. Göbbels. Hij schilderde de toestand, waarin het Rijk zich politiek en militair aan het begin van dit aan beslissingen zo rijke strijdjaar bevindt. De rede van den minister gaf de aanwezigen het geestelijke wapen tuig. om de nat. socialistische ge- dachtenwereld steeds dieper in het bewustzijn van het Duitse volk te verankeren en zo ook politiek en moreel de voorwaarden te scheppen om, alle gevaren ten spijt, de kan sen ener zekere Duitse overwinning waar te nemen. De aanwezigen legden aan het slot van de vergadering een eenpar rige belijdenis af van de trouw, de strijdvaardigheid en de vastberaden wil om te overwinnen. Naar de „N.R.C." meldt, moet op Kerstmis j.l. in haar geboorteplaats Boedapest op 62-jarige leeftijd zijn overleden de altzangeres llona Du rigo, die ook te onzen lande een wijdvermaarde faam genoot. Er waren weinig zangeressen zoals zij; niet alleen het warme materiaal van haar diepe en gevoelige altstem, maar ook de bijzondere door- leefdheid van haar voordracht stempelden haar tot een kunstenares, die boven haar beroepsge noten uitstak en op grote uitvoeringen, o.a. de traditionele verklanking van Bachs „Matthaus- Passion", een vaste gast was. Ook als liederen- zangeres verraste zij door een zeldzame veel zijdigheid en zeggingskracht. Voortgekomen uit de befoemde school van Stockhausen te Frankfort, vestigde zij zich na een kort leraarschap te Boedapest in Ztirich. waar zij op 30-jarige leeftijd als hoofdlerares aan het conservatorium werd verbonden. In 1937 keerde zij naar Boedapest terug; zij was toen allang een wereldberoemdheid geworden, die op de grote concertpodia van de wereld lauweren had geoogst Eind Juli van dit jaar werkte zij nog aan dc inwijding van het conservatorium te Luzem er in Augustus nam zij de leiding op zich van eer zangcursus in het kader der internationale mu- ziekweken van die stad. Het gemis van haar verschijning in onze concertzalen gedurende de laatste jaren is met llona Durigo. die te Boe- haar verscheiden dus definitief geworden. Ook dapest is overleden. jachtkrulscrs en batterijen luchtdoel artillerie boven het Rijksgebied en dc bezette gebieden in het westen 123 Amerikaanse vliegtuigen, ln hoofdzaak viermotorige bommenwer pers, neergeschoten. Tegenover het buitengewoon grote verlies van den vijand aan vliegtui gen en bemanningen staat volgens de tot nu toe ontvangen rapporten het verlies van de bemanningen van twee Duitse jachtvliegtuigen. Nog zeven bemanningen worden vermist. VERONA, 11 Jan. Het doodvon nis van het bijzondere gerechtshof, dat het oordeel moest uitspreken over leden van de grote fascistische raad, is Dinsdagochtend kort na 9 uur door de kogel voltrokken aan De Bono, Ciano, Gottardi, Marinelli en Pareschi. Radio Rome deelt inzake de te rechtstelling nog mede. dat twee priesters de gehele nacht bij de ver oordeelden hebben doorgebracht om hen op hun naderend einde voor te bereiden. Vro.eg in de ochtend wer den de veroordeelden uit hun kerker „Dei scalzi" gehaald en naar de plaats der terechtstelling overge bracht. Hier baden de beide pries ters met de veroordeelden een laatste gebed, waarna de terechtstelling werd voltrokken. De aanklacht' Naar uit het communiqué van het agentschap StefanI over de zitting van het gerechtshof blijkt, luidde do aan klacht landverraad en ondersteuning van den vijand, alsmede verraad aan de fascistische Idee ten nadele van het weerstandsvermogen van het land en van de militaire operaties. Met uit zondering van Clanettl, voor wlen het bijzondere gerechtshof verzachtende omstandigheden liet gelden, verklaart het vonnis de overige achttien beklaag den des doods schuldig. Behalve op de terechtgestelden heeft het vonnis be trekking op Grandl. Bottal. Alblni, Federzoni, Alflerl, Bignardi, De Vec- chl. Averbo, Bastlanlnl, Rossoni. De StefanI, Balella en Do Marslco, die bij verstek veroordeeld werden. Het communiqué van StefanI over het getuigenverhoor deelt o.a. mede. dat Ciano verklaard heeft, dat h!1 naar Badoglio is gegaan om voor zich en zijn gezlgi passen te vragen, waarop deze hem antwoordde, dat de koning wenste, dat hll zlln functie van am bassadeur bij de H. Stoel behield. Ook zou hij ln leder geval beschermd wor den. Op een vraag van den procureur- generaal bevestigde Ciano wat betreft de gebeurtenissen vóór de zitting van de grote raad, dat hij reeds ten huize van Bottal een agenda had gelezen, die echter niet overeenstemde met die, welke ln de grote naad werd Ingediend en dat hij vervolgens bij een nieuwe ontmoeting met Grandl in de kamer de authentieke tekst heeft gezien. Wanneer de Duce hem voor de zitting bij zich geroepen zou hebben, had hij hem van de stand der zaken op de hoogte gebracht. Op de vraag van den procureur- generaal. waarom hll dit niet toch gedaan had, antwoordde Ciano, dat hij. sedert hU geen minister \an bui tenlandse zaken meer was. niet meer de mogelijkheid had om gemakkelijk tot het hoofd der regering door te dringen. Voorts bevestigde Ciano, dat hij de agenda van Grandl' reeds voor de zitting van de grote raad had on dertekend. 7oekt en gij zult vinden. Ook in een volle trein is nog zitplaats genoeg. Ik reis sinds enige toeken altijd zitplaatsDerde, tweede, eerste klasse, altijd zitplaats, altijd raak. Waarom zou ik me opeen laten pakkenzoals vroeger de haringen, toen deze beestjes zich nog lieten vangen en in een. ton lieten opslui ten? Waarom zou ik met twintig mensen op een achterbalcon staan, als ik... Nu ja, waar de keizer te voet gaat. Maar het is er heerlijk rustig. Men zal zeggen: willen anderen nooit? Ik zeg: de praktijk leert van niet. De mensen staan in de rijtuigen toch veel te dicht op elkaar om te kunnen. Ik zit dus rustig en on gestoord. Bij de Diesels is het niet zo fijn. Die zijn te klein behuisd. Maar de ouderwetse wagens zijn prachtig, ruim en geriefelijk. Plaats voor zes personen desnoods. Die heb ik alleen. Laatst was er een persoon, die mij stoorde. Ik had de deur ven laten aanstaan, want ik wilde niemand belemmeren in de rechtmatige uit oefening van zijn functies, ook al zijn deze van zuiver lichamelijke en stoffelijke aard. De man bleef bescheiden staan. Anderhalf uur Van Meppel tot Amersfoort. Want een omstander had gezegd: Die meneer is niet lekker, meneer." Bedeesd retireerde hij bij Amersfoort. Maar dit wilde ik niet en ik bood hem gracieus mijn plaats aan. Ik vraag u, waar vindt men in deze tijd en in de trein nog zulk een wedstrijd in edelmoedigheid? Wie mocht en wie zou? Ik zat zo wèèr. En ik dichtte daar het volgende levenslied, met een opbouwende mo raal, dat ik vriendelijk aan Willy Derby aanbied: In een overvolle trein Reis ik rustig, ruim en fijn. In een vrij compartiment Dat een ieder heel goed kent. Maar dat, ook al is et geen belet Niemand vlot bezet! Geen valse schaamte Geen valse schijn! Mens, durf met u zelf Alléén te zijnlt T1JL. P.S. Het is er ook niet zo benauwd als in de wagens. Daar stinkt het bepaald soms De wereldvermaarde Hongaarse altzangeres ons concertleven zal het node dragen. Bewaart het inlegvel! 's-GRAVENHAGE, 12 Jan. Bij de eerstvolgende uitreiking van bon kaarten, welke in het tijdvak van 23 Jan. tot en met 19 Febr. zal ge schieden, wordt tevens een vervolg- blad van het thans in gebruik zijnde inlegvel uitgemikt. Ter verkrijging zoowel van de nieuwe bonkaart als van het vervolgblad voor het inleg vel, dient het overgebleven deel van het nu gebruikte inlegvel te worden ingeleverd. Het restant van dit in legvel, ook al zitten hier geen bon nen meer aan, dient dus zorgvuldig Cliché Archie) A.P.) I te worden bewaard. Grote voorraad levens middelen verbrand LEIDSCHENDAM, 12 Jan. Een dezer nachten is een hevige brand uitgebroken in een pand aan de Dorpsstraat te Zoetermeer, ln ge bruik bij de kruidenierstnkoopcen- trale „De Spar". Het gehele complex was gevuld met grote voorraden levensmiddelen, bestemd voor de ruim 2200 aangesloten winkeliers, welke geheel verloren gingen. In de stallen bevond zich een zestal paarden, die niettegenstaande alle reddingspogingen er het leven bij lieten. Handelsovereenkomst tussen Nederland en Hongarije DEN HAAG, 12 Jan. Naar men ons van bevoegde zijde mededeelt, ls voor 1944 een overeenkomst tot stand gekomen ter regeling van het han delsverkeer tussen Nederland en Hon garije. Voor de Invoer zijn contin genten vastgesteld, o.a. voor de vol gende producten: hout, geneesmidde len, geneeskrachtige krulden, dames- confectle, radio-artikelen en gloei lampen, fotografisch papier, wijn, zaal-erwten en groentezaden. Tevens bestaat in beperkte omvang de mo gelijkheid voor Invoer van andere producten. Als tegenprestatie zal Nederland o.a. de volgende producten leveren: radlo-artlkelcn, metaalwaren, genees middelen, cmallle, bloembollen groentezaden. Ook voor andere pro ducten bestaat een beperkte lnvoer- mogelljkheld. Belanghebbenden bij den Invoer dienen zich te wenden tot de Rljks- bureau's. resp. monopoliehouders, waaronder de diverse producten res sorteren. Exporteurs kunnen zich ln verbinding stellen met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer betreffen de de uitvoer van Industriële produc ten en met de competente monopolie houders voor agrarische producten. Uit een rondschrijven van het De partement van Binnenlandse Zaken aan de burgemeesters der gemeen ten blijkt dat de Directeuren-Gene raal van de Landbouw en van de Voedselvoorziening het noodzakelijk achten dat het telen van groenten voor de gemeenten door landbouwers op contract zal geschieden, teneinde te trachten, aan de moeilijkheden welke met betrekking tot de groen- tenvoorzieninp vooral voor de be volking der gemeenten met een ste delijk karakter in 1944 dreigen te ontstaan, het hoofd te bieden. Over de te volgen richtlijnen ls met de betrokken instanties overleg gepleegd en de instemming van de bevoegde autoriteiten is reeds ver kregen In het rondschrijven wordt o.a. opgemerkt, dat door verschillen de oorzaken ln de oorlogsjaren de voorziening der bevolking van groen ten. met gestadig toenemende moei lijkheden gepaard is gegaan. Terwijl enerzijds de vraag naar groenten bij de bevolking zeer sterk is geste gen, kan op een verdere stijging der productie van groenten van de be- roepstuinbouw niet worden gere kend. Met betrekking tot de groenten- voorziening harer ingezetenen zal de éne gemeente de gevolgen van de tijdsomstandigheden in sterkere ma te of in andere vorm ondervinden dan de andere; de ligging nabij een tuinbouw-gebied, alsmede de aard der in de omgeving der gemeente door de vakmensen geteelde tuin bouwproducten, zijn op de bevredi ging van de plaatselijke behoefte van invloed Dit neemt niet weg wordt in het rondschrijven gezegd dat het probleem van de plaatselijke groen- tenvoorzlening voor alle gemeenten met een stedelijk karakter van groot belang is, temeer, daar zij in 1944 niet meer met zekerheid zullen kun nen rekenen op de aanvullende aan voer van groenten uit andere, verder afgelegen tuinbouwcentra. Ofschoon van overheidswege met de nog be schikbaar ziinde middelen een zo groot mogelijke voorziening van groenten der bevolking, ook in 1944. zal worden nagestreefd, achten de bij deze materie betrokken Departe menten het noodzakelijk, dat ter verbetering dier voorziening, óók van gemeentewege wordt uitgezien naar hulpmiddelen Telen ïn opdracht Als zodanig komt vooral ln aan merking het telen van groenten voor de ingezetenen, in opdracht en voor rekening van de gemeente. Dit geldt óók voor noodlijdende gemeenten, die behoudens het normale toe zicht voor dit doel de nodige gel den op haar begroting kunnen uit trekken. Op grond van vorenstaande over wegingen dringt de Secretaris-Gene raal van Binnenlandse Zaken er bij de burgemeesters met klem op aan, de behoeften van de groentenvoor- ziening der gemeenten in het licht der geschetste omstandigheden na te gaan, en de wenselijkheid van aanvulling dier voorziening in 1944 door het telen van groenten van ge meentewege nauwgezet te overwegen. Door den Secretaris-Generaal van .het Departement van Landbouw en /Visserij is, in verband met het vo renstaande. een regeling vastgesteld, waaraan het volgende is ontleend. Het zal noodzakelijk zijn overleg te plegen met den Rijkstuinbouwcon- sulent. tot wiens ambtsgebied de ge meente behoort. Het welslagen van dé" groententeelt voor de gemeente ls n.l. vooral afhankelijk van de goede keuze van de te gebruiken grond, van de te telen gewassen, als mede van de samenstelling en uit voering van het teeltplan. De keuze der te telen groentengewassen dient door de gemeente in overleg met den Rijkstuinbouwconsulent te worden aangepast bij de geraamde plaatse lijke behoefte aan bepaalde soorten van groenten in bepaalde perioden van het jaar. De gemeente is vrij ln de keuze van de manier waarop de teelt zal worden uitgevoerd, n.l. a: ln eigen beheer door de daarvoor aangewezen tak van dienst; b. door landbouwers op contract voor rekening der ge meente, of c. door toepassing der beide methoden. Geen eigen beheer Opgemerkt wordt nog. dat de uit voering in eigen beheer in de regel niet de voorkeur zal verdienen. Hoe wel deze mogelijkheid geenszins be hoeft te worden verwaarloosd, zullen toch in vele gemeenten de grond- en hulpstoffen en de arbeidskrachten voor de eigen teelt ter verkrijging van de benodigde hoeveelheid aan voedingsgewassen tekortschieten of ontbreken en zal de medewerking van beroepstelers nodig zijn. Voor het op contract telen van groenten komen de landbouwers ln aanmerking. De groententeelt voor de gemeente beoogt een uitbreiding van het hier te lande met groenten beteelde areaal, zoodat het afsluiten van contracten met beroepstuinbou wers niet is toegestaan. De gemeente kan in overleg met den Rijkstuin bouwconsulent, voor het kweken van jonge groentenplanten voor den ver koop aan de landbouwers met één of meer tuinbouwers een overeenkomst afsluiten. Wat de contractteelt betreft, kan de landbouwer daarvoor gebruik ma ken van het in zijn bedrijf beschik baar zijnde bouwland, zulks echter met Inachtneming, van de, hem van overheidswege voorgeschreven ver plichtingen tot het telen van be paalde landbouwgewassen. De groen tenteelt der gemeente komt dus niet in mindering van de verplicht met oliehoudende zaden te betelen opper vlakte. Indien voor deze groententeelt wel land wordt gescheurd, wordt daar voor van rijkswege aan den land bouwer een scheurpremie van ƒ300 toegekend. Tweede uitkering Winterhulp DEN HAAG, 11 Jan. Voor de tweede uitkering van Winterhulp is de gelegenheid tot aanvragen thans opengesteld. Aanvragen kunnen wor den gericht tot de buurtschapshoof- den en kantoren van Winterhulp Nederland tot en met 31 Januari a.s. Zij. die reeds voor de eerste uit kering een aanvraag tot W.H.N. ge richt hebben, behoeven thans voor de tweede uitkering niet een nieuw verzoek in te dienen, daar deze eerste aanvrage voor de tweede uitkering weer automatisch door Winterhulp behandeld wordt. Verzocht wordt de aanvrage met het oog op een spoedige uitkering zo tijdig mogelijk in te dienen. Met .na druk zij er nogmaals op gewezen, dat alle verbeken, na 31 Januari ont vangen, beslist terzijde gelegd zullen moeten worden. „Jonge harten" DEN HAAG. 11 Jan. Max Blok zijl spreekt in de serie brandende kwesties op Donderdag 13 Januari 1944 ovei Hilversum 1 om 18.45 uur. De titel van dit praatje is: „Jonge harten". DEN HAAG, 12 Jan. Op 3 Jan. 1944 is in werking getreden een be schikking van den Gemachtigde voor de arbeid, waarbij voorschriften wor den gegeven inzake vergoedingen van werkgeverszijde te betalen aan werk nemers, die onder verplichting tot dienstverrichting krachtens verorde ning 42/1941 in een onderneming zijn tewerkgesteld. Met do zojuist genoemde werk nemers worden gelijkgesteld, zij, die met of zonaer tussenkomst van het Gewestelijk Arbeidsbureau een werk kring aanvaarden of aanvaard hebben, waarin, Indien zulks niet was ge schied. Iemand onder verplichting tot dienstverrichting te werk zou zijn ge steld. Of dit het geval ls, wordt door den directeur van het Gewestelijk Ar beidsbureau ten aanzien van lederen werknemer persoonlijk bij de bemid deling of op verzoek van den werk gever of den werknemer, schriftelijk beslist. Een werknemer, die niet formeel ls dienstverplicht, kan derhalve eerst krachtens deze beschikking rechten doen gelden, nadat de evenbedoelde verklaring ls afgegeven. De werkgever ls verplicht de kosten te vergoeden van de reis, die de werknemer bij het begin en het einde der dienstbetrekking van resp. naar zijn woonplaats maakt. De verzuimde arbeidstijd dient met het basisuur loon te worden vergoed. De reiskos ten. gemaakt bij periodiek verlof, komen eveneens ten laste van den werkgever. Voorts zijn nog bepalingen opgenomen betreffende reiskosten- en relstljdenvergoedlng aan hen. die dagelijks naar huls terugkeren. Voor scheidlngsgeld komt ln aan merking de gehuwde werknemer of de kostwinner, die tengevolge van zijn tewerkstelling zo ver van zijn woon plaats verwijderd ls, dat het hem redelijkerwijs niet mogélljk ls, dage lijks naar huis terug te keren en die dientengevolge genoodzaakt is. ge- schelden te leven van den persoon of de personen, voor wier levensonder houd hij wettelijk verplicht is zorg te dragen. Bij twijfel hieromtrent beslist het Gewestelijk Arbeidsbureau, binnen wiens gebied de plaats, waar gewerkt wordt, ligt. Het scheidlngsgeld bedraagt f2. per kalenderdag en bestaat uit een huisvestingskostenvergoeding (ƒ0.60 per dag) en een daggeld 1.50 per dag). Het daggeld ls verschuldigd voor alle dagen gedurende welke de werknemer uit hoofde van zijn dienstbetrekking niet ln zijn woonplaats aanwezig kan zijn. De hulsvestlngskostcnvergoeding dient te worden betaald zolang de werknemer tengevolge van zijn tewerk stelling genoodzaakt ls, wonlnghuur te betalen. Indien de werkgever den werknemer vrije kost verschaft, kan het daggeld verminderd worden met de werkelijk gemaakte onkosten, doch ln geen geval met meer dan 1,50. Worden slechts enkele maaltijden verschaft, dan wordt het daggeld met een redelijk gedeelte verminderd. De werknemer, die ln zijn nieuwe werk kring meer dan 5400 per Jaar ver dient. komt voor toekenning van scheidlngsgeld niet ln aanmerklDg. Artikel 7 der beschikking kent aan den niet dagelijks naar huls terug- kerenden werknemer een recht toe op een periodiek verlof van drie kalen derdagen. Deze bepaling dient aldus to worden geïnterpreteerd, dat de Zondag niet ln deze drie dagen mag zijn inbegrepen. Do werknemer heeft geen recht op doorbetaling van loon tijdens het periodiek verlof. De ge huwde of daarmede gelijkgestelde werknemers genieten dit verlof tel kens na een dienstverband van drie maanden, de overigen na een dienst verband van zes maanden. Voorts zijn nog regels gegeven be treffende de beantwoording van de vraag wie als kostwinner moet worden beschouwd, aangaande de duur van de oude en het tijdstip van aanvang der nieuwe dienstbetrekking, hoe gehan deld moet worden, wanneer de perio dieke verloven van verschillende werknemers samenvallen, enz. De beschikking ls niet van toepas sing op werknemers, voor wie de vol gende regelingen van kracht zijn: De Dultsche-weermachtsregellng. de regeling voor bouwvakarbeiders ln de Noordoostelijke Polder, de regeling voor de oogstcolonnes, de regeling voor werknemers ln het landbouwbedrijf, die bulten hun woonplaats arbeid ver richten. Valsheid in geschrifte in echtscheidingsproces UTRECHT, 12 Jan. Voor de recht bank heeft zich te verantwoorden ge had de 32-Jarlge vrouw B. J. E. de R.. uit Utrecht, lpgonend bij het echt paar V.. wegeri^valsheid ln geschrifte in een echtscheidingsprocedure. V„ die op zijn dertigste Jaar gehuwd was met een zeventien Jaar oudere vrouw, had genegenheid opgevat voor mej. De R. en zij wilden V.'s wettige vrouw ln een echtscheiding laten toe stemmen. Waar een en ander niet vlot genoeg liep, kwam verdachte er toe. de dag vaarding achter te houden door zien aan den deurwaarder voor te doen als de wettig getrouwde vrouw. Later tekende zij ook de acte van berusting, ln plaats van de getrouwde vrouw. Voor de rechtbank legde mej. De R. valse verklaringen af. zodat, toen V. met dc acte van berusting naar de Burgerlijke Stand ging om de echt scheiding te laten inschrijven. V.'s1 vrouw daar niets van wist. V. en ver dachte gingen hierna onmiddellijk trouwen en op dat ogenblik kwam de val6held in geschrifte aan het licht. De officier van justitie ei6te tegen verd. acht maanden gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechte nis. Uitspraak over veertien dagen. SPORTNIEUWS Bokskampioenschappen vari Zuid-Holland De bokskampioenschappen van Zuid-Holland voor amateurs B-klas se genoten gisteren grote belang stelling en verdienden die ook wel, al was dc animo _yaak opvallender dan de technischè beheersing. De zwaarste prestatie leverde de licht gewicht Bovenlander, die eerst M. Druninck versloeg, in de tweede ronde twee extra ronden moest bok sen tegen zijn stadgenoot Kreffer en niettegenstaande deze kolossale krachtsinspanning toch op punten won. H. Nicolaas slaagde er niet in den Rotterdammer J. Straathof te verslaan. Hij kreeg een keurig tech nisch lesje. De resultaten luiden: J. Bovenlan der (H.) o, p. van M. van Druninck (H.). L. Nas (H.) wint na een extra ronde op punten van B. NUson (H.). J. Bermont (H.) w. o. p. van L. van Zanten (Rotterdam). J. Straathof (Rotterdam) w. o. p. van H. Nico laas (H.). J. Vink (H.) w. o. p. van D. Korte (H.). W. van Meulen (H.) w. o. p. van A. v. d. Spiegel (H.). C. de Wit (H.) w. o. p. van H. van Driel (H.). J. Bovenlander (H.) wint na 2 extra ronden van G. Kreffer (H.). J. Straathof (Rotter dam) w.o.p. van L. Sweerus (H.). Dinsdag 18 Januari worden de wed strijden voortgezet. Voetbalprogramma voor Zondag Het voet bal programma voor Zon dag luidt: District Sparta—De Volewijckers, Stormvogels—ADO, EDO—Xerxes DFC—HBS. District II: VUC— Emma DHC—VSV Ajax —Haarlem. District III- Tubantia— AGOVV, NECEnschede Wagenin- gen—Go Ahead, Enschedese Boys Heracles. PEC—Quick. District IV: MaurltsNOAD Spekholzerheide Willem II. De SpechtenEindhoven, LONGA—MVV. Roermond—NAO. District V: Be Quick—Veendam, AchillesGVAV HeerenveenSneek. De verduistering oegint heden om 17.00 en eindigt 8 45 uur. Maan op 19.02, onder 9.56. 18 Jan. L.K., 25 Jan NJVL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1