HET DAGBLAD Hevige worsteling in en om Kirowograd VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Het hart op de tong Duitse weermachtsberichten Vele aanvallen van den vijand afgeslagen Nieuwe Sowjetactie bij Retsjiza Na-oorlogse plannen der Geallieerden Het Sowjet-offensief wordt nog steeds feller Stalin zet alles op één kaart De nieuwe lichting komt op en De wervelkolom Verrassend initiatief van de Ned. Omroep Belastingbezwaren HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Jan Het opperbevel van de weermacht maakt bekend- In het gebied van Kirowograd duurt de hevige worsteling met on verminderde felheid voort. In het westelijke deel der stad wordt nog altijd verbitterd gevochten. Vastbe raden ondernomen tegenaanvallen sloegen de opdringende bolsjewisten ondanks hardnekkig verzet od ver schillende plaatsen terug. Daaroij werden talrijke tanks stukgeschoten. Ten zuiden van Kiew. ten zuiden en westen van Pogrebsjtsje en in het gebied van Berditsiew verijdel den onze troepen talrijke vijandelijk^ aanvallen Formaties der Waffen- (f sloegen in een tegenaanval een vijandelijke brigade op haar stellingen van uit gang terug en vernietigden 27 Sow- Jet-tanks én 5 stukken bestormings- geschut De luchtmacht mengde zich op de brandpunten met goed succes in de strijd te land en bracht de Sowjets zware verliezen toe aan mensen er. materiaal. Ten westen van Retsjiza ging de vijand na hevige artillerievoorberei ding. met sterke strijdkrachten over een breed front tot de aanval over. Onze stellingen werden met afgrendeling van enige penetraties overal in stand gehouden Bij Witèbsk lag het zwaartepunt van de Sowjetrussische doorbraak pogingen gisteren ten zuidoosten van de stad Zii werden ondanks het krachtige optreden van pantserwa gens en slagvliegers in verbitterde ge vechten bloedig afgeslagen De Sow jets verloren hier 84 tanks, waarvan alleen 57 in een corpssector. Aan het Zuid-Italiaanse front is de gevechtsactie van den vijand in de sector ten westen van Micnano-Ve- nafro verzwakt Verscheidene plaat selijke aanvallen op onze heuvelstel lingen werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Ook aan de kust van de Adriatische Zee bleef een sterke aanval van den viïand zonder resultaat Een eigen stoot troep vernietigde een vijandelijk steunpunt en deed munitie-opslag- plaat-sen in de lucht vliegen. Enige Britse vliegtuigen hebben in de afeeloper. nacht bommen uit geworpen op plaatsen in West-Duits- land Daarbij werd opnieuw de dom van Aken getroffen. Weermachtsbericht .van Zaterdaq Zaterdag luidde het Duitse weer- machtsbericht: Ter weerszijden van Kirowograd en in de stad zelf zijn felle gevech ten aan de gang met sterke vijande lijke strijdkrachten Eigen tankfor maties hebben de bolsjewisten ten noorden van de stad in een tegen aanval teruggeworpen en een belang rijk heuvelterrein in bezit genomen De zware afweergevechten ten zui den van Kiew en in het gebied van Berditsjew-duren met onverminderde kracht voort De doorbraakpogingen i der bolsjewisten werden ook giste ren verijdeld, enige penetraties wer den afgegrendeld. Ten zuiden van Pogrebitsjtsje heb ben onze troepen de aanvallende bolsjewisten ondanks verbitterde weerstand in tegenaanval terugge worpen eh daarbij een vrij groot aantal vijandelijke tanks vernield. Ten westpn van Resjitza en ten westen van Propoisk bleven zer- scheidene aanvallen der bolsjewisten zonder succes Bij de voortzetting hunner krach tige aanvallen ten noordwesten van Witebsk hebben de bolsjewisten bij zonder zware verliezen aan mensen en materiaal geleden Tn enige pene tratieplaatsen zijn nog verbitterde gevechten aan de gang. Ten noorden van Newel stortten herhaalde vijandelijke aanvallen in ons afweervuur in'een. Het luchtwapen heeft, met het zwaartepunt in het. gebied van Kiro- Moscou's laatste woord in de Poolse kwestie? STOCKHOLM. 9 Jan De enlse stof voor diplomatieke gesprekken te Londen wordt, zo wordt vandaar ge meld. gevormd door een bericht, in de .Observer" over een voorstel, bllikbaar van Sowjetrussisehe zijde, dat be schouwd wordt als het laatste woord van Moscou ln de PoolsSowjetrus sisehe kwestie. Bevoegde kringen te Londen weige ren commentaar op dit plan te geven, noewel het. volgens de ..Observer" door officiële Engelse en Amerikaanse krin gen is goedgekeurd Van Sowjet-zijde valt In het geheel niets te vernemen. Toegankelijke Poolse emlgrantenkrin- een ontkennen iets van het voorstel te Duitse bladen lichten hun lezers uitvoerig in Speciale correspondentie.) BERLIJN 10 Jan. ..De Geal lieerden verdelen de huid van de beer, die zij nimmer zullen schieten", aldus kunnen de commentaren, die alle Duitse kranten op de Engelse en Amerikaanse discussies over de ordening na de oorlog leveren, sa mengevat worden. Dit geldt zowel voor een gedachtenwisseling. die de „Daily Mail" met zijn artikel: „Hoe moet Duitsland behandeld worden?" uitgelokt heeft als voor de onder handelingen over het Poolse grens probleem. dat actueel geworden is sedert het Sowjetleger de oude Poolse grens is genaderd. De voorstellen van de ..Daily Mail" en de daarop door Shaw. Vansittart. Shin well en Wells geleverde com mentaren worden in de Wilhelm- strasse beschouwd als de bevestiging van de ongebreidelde vernietigings plannen tegen het Duitse volk. De Duitse bladen geven deze Engelse stemmen zeer uitvoerig weer om hun lezers te informeren óver de gewel dige haat in het geallieerde kamp. Het Duitse volk wordt op de hoog te gebracht van de Eneelse en Ame rikaanse plannen met betrekking tot de totale ontwapening van Duits land. de onderwerping van het land aan een vreemde militaire dictatuur, de voorgenomen bombardementen op Duitse steden, indien conflicten ont staan over de uitvoering van de wapenstilstandsvoorwaarden, de eisen om het Duitse onderwijs onder vreemde contróle te plaatsen, de ver banning van Duitse volksgenoten naar Siberië en het onthouden van een zelfstandige regering aan het Duitse volk. De tendens van deze publicaties is vrij duidelijk: Berlijn wil aan de hand van authentieke Engelse en Amerikaanse uitlatingen bewijzen dat het parool van Roosevelt ..Duits land komt een achtenswaardige plaats toe" lang niet door iedereen Is overgenomen- wograd en Berditsjew, ingegrepen in de gevechten op de grond en den vijand zware, bloedige verliezen en belangrijke verliezen aan wapens, oorlogstuig en voertuigen toegebracht. In de afgelopen nacht zijn bij de bestrijding van het bolsjewistische ravitailleringsverkeer zeven transport treinen vernield en negen andere zwaar beschadigd. In het westelijk deel van het Zuid- Italiaanse front heeft de vijand zijn met sterke strijdkrachten onderno men aanvallen uitgebreid tot verdere sectoren. Na zware gevechten gingen in het gebied ton noordwesten van Mignano twee bergtoppen verloren. Aan de rest van het front verliep de dag over het algemeen rustig. Brits-Amerikaanse formaties bom menwerpers hebben gisteren overdag plaatsen in West-Duitsland en in het zuiden van Duitsland aangevallen. Door lukraak neerwerpen van bom men ontstond vooral in Ludwigshafen en Mannheim aanzienlijke schade in woongebieden. In de afgelopen nacht hebben sto ringsvliegtuigen bommen geworpen in het Rijns-Westfaalse industriege bied. De formaties vijandelijke bom menwerpers verloren bij deze aan vallen 33 vliegtuigen, in hoofdzaak viermotorige bommenwerpers Acht eicen jagers keerden niet terug. Daarmede bedroegen de verliezen der Brits—Amerikaanse terreurvlie- gers in de eerste week van 1944 262 vliegtuigen, waarvan 231 vier motorige bommenwerpers [De in het weermachtsbericht ge noemde plaats Pogrebitsjtsje ligt ongeveer 80 kilometer ten zuidoos ten van Berditsiew Red.] Ie JAARGANG No. 7 MAANDAG 10 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. rer week of ƒ2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Pantsertreinen bewijzen hun dienst bij de bestrijding van de benden in het oosten. (P.K. Carl:Ho/St.) BERLIJN. 10 Jan. (C.D.) Het winteroffensief der bolsjewisten neemt bij de dag in hevigheid en omvang toe. Zaterdag vernam men te Berlijn, dat in de loop van Vrijdag de tem peratuur aan een groot gedeelte van het oostelijke front snel gedaald was en dat het in de daaropvolgende nacht hard had gevroren. Uiteraard moet men afwachten, of het een ver schijnsel van voorbijgaande aard is. Ofschoon men zich in Berlijn in bevoegde kringen nog steeds zeer R. JLJL gereserveerd toont staan er toch weten Over het algemeen is men ge- analyses van de strijd ter beschik- king. Duitsland heeft zich steeds op het "standpunt gesteld, dat de tweede wereldoorlog wordt beslist aan het oostelijk front, en het ogenblik, waarop deze beslissing gaat vallen, schijnt nu snel te naderen. Zelfs voor het oostelijk front enorme hoeveelheden mensen en materiaal, die de Sowjets in het vuur zenden, de wijze waarop zij schier dagelijks in nieuwe sectoren op smaller of breder front nieuwe zwaartepunten vormen, de concentra ties van troepen en wapenen, die practisch overal vallen waar te ne men, en die duidelijk aantonen, dat ook in de sectoren, waar nu nog een betrekkelijke rust heerst, weldra tot de aanval zal worden overgegaan, dit alles bewijst, dat het rode leger op korte termijn, koste wat kost, een beslissing wil forceren. Stalin, zo verklaart men openlijk te Berlijn, heeft alles op cén kaart gezet om de Duitse weermacht te vernietigen. Bij de geweldige afme tingen, die de strijd reeds heeft aan genomen, en in de komende dagen én weken beslist nog verdèr zal aan nemen, kan men niet meer zeggen, dat de Sowjets bepaalde gebieden willen „bevrijden" en zelfs niet. dat zij het Duitse front in tweeën willen splitsen, of dat zij bepaalde groepen Duitse strijdkrachten willen omsinge len en vervolgens uitschakelen. Het Sowjet-russische opperbevel, dat aan de ene kant weet, dat de huidige spanning in het binnenland der SowjeteUnie niet eeuwig kan worden volgehouden en dat er hoogstwaar schijnlijk aan de andere kant ook van overtuigd is. dat de Duitse weermacht thans voldoende ver zwakt is. om de grote slag te wagen, heeft alle mensen en wapenen, waar over het beschikt, ineens in de strijd geworpen met geen ander doel, dan zijn tegenstander eenvoudig onder de voet te lopen. Openhartig zegt men te Berlijn, dat men er niet aan denkt om de stormloop van mensen en wapenen te onderschatten of ook maar te willen kleineren. Er valt daarom op te rekenen, zo hoort men in bevoegde Duitse militaire kringen, dat het Duitse opperbevel weer zal overgaan tot de tactiek, waarmede het sinds November 1942 in de Sowjet-Unie nog steeds succes heeft gehad, nl. die der elastische verdediging. Verliezen aan elitetroepen en wapenen voor al tanks, vliegtuigen en artillerie geleidelijk binnendringen in een ge bied der „verschroeide aarde" met alle daaraan verbonden transport moeilijkheden. en ten slotte de toe nemende lengte der bevoorradings wegen, moeten er dan vanzelf toe leiden, dat. het Sowjet-leger buiten adem raakt. neled te veronderstellen, dat het be richt van de „Observer" minstens be schouwd moet worden als een serieuze proefballon voor het. bereiken van een compromis. Onduidelijk blijft echter, of dit bericht door de westelijke ge allieerden of van Sowjetzllde gelan ceerd is. Volgens de ..Observer" stellen de Sowjets voor om in plaats van de grenzen van 1939. de z.g Curzon-linie te nemen, die. vergeleken met de grens van 1939, neerkomt op een grenscor rectie. Bovendien zouden Polen de dis tricten van Grodno en Blalystok wor den toegestaan en tenslotte, zo te zeg gen als beloning voor een behoorlijk gedrag van Polen tildens de onder handelingen over Lemberg. worden toe gewezen Ten aanzien van het overige Oost-Polen is Moscou. zo wordt in hét bericht gezegd, ontoegeeflijk. In Londense kringen verklaart men. dat de houding der Poolse emigranten ln de afgelopen week slechts matige verwachtingen ten aanzien van het plan rechtvaardigt, indien het Juist zou bliiken te zijn dat deze voorstel len reeds geruime tlJd geleden zouden zijn overhandigd. Naar uit La Llnea gemeld wordt. Is Zaterdag een van dê Atlantische Oceaan komend, zeer krachtig be schermd convool ban ongeveer 80 grote vrachtboten en tankschepen de haven van Gibraltar binnengelopen. Reuter meldt uit Sacramento (Callfornië), dat Warren, de gouver neur van Callfornië, zich door de repu blikeinse partij candldaat heeft laten stellen voor het presidentschap. War ren ls advocaat en heeft de vorige wereldoorlog meegemaakt. Hij is 53 Jaar oud. ln de verschillende kampen van de Nederlatidse Arbeidsdienst komt de nieuwe lichting op. Bij den fourier. Het passen van de uniform. (Foto C.N.F./JZeylemaker") (Van onzen specialen verslaggever). IN KAMP WESTER- BORK. De duisternis valt over het Drentse landschap en vervaagt ding te genieten, die hen treinreis een hoofdop- toc kerels van stavast zal zichter van de Arbeids- vormen. dienst, een Jonge, kwieke Hoe hebben zij gerea- kerel, in Beilen de jon- geerd op deze dienst- gens opving, stond hij plicht? Op de reis. die tegenover een stel kna- langzamerhand allevor- ons Per extra-trein van pen. dat zich hoogstens men rondom ons Een Amsterdam naar Beilen wat onwennig gevoelde. voerde, hebben wij dit maar er allerminst be- kunnen vernemen Op drukt uitzag Het duurde jongensachtige wijze maar een ogenblik om straffe, koude wind staat haaks op de smalle as faltweg en dringt door de kleren van de jonge mannen, die in mars colonne met de bagage ln de hand. de lange weg naar het kamp af leggen. Zij praten vro lijk en gissen naar wat in de komende maanden gaat gebeuren. Zal het meevallen ofzullen de duizend-en-een-praat- ten te luchten door luid- die over de Neder- ruchtigheid en het doen hebben de arbeidsman- hen in colonne te zetten nen-in-spé het ongewone en toen maakten ce jon- van het ogenblik trach- gens. velen voor de eerste maal in hun leven, een mars Het ging wel niet model en velen plaatsten in het begin nog wel eens een rechtervoet op de grond wanneer het Juist de linker moest zijn. maar na een half uurtje lopen, zat het van .sterke" verhalen, marsgevoel er al een Maar de stemming zét beeiie in en begonnen de wlUörciI, „1JU er in en een lachende en ..arbeidsmannen er al het leren, maar voorlo- juichende schare kwam plezier in te krijgen pig maken de jongens elk station binnenrollen, tegenover den hoofdop- zich geen zorgen. Zij Het weinig uitgebreide zichter een goed figuur raden hoe lang het nog zangrepertoire, dat alleen te slaan „Even een siga- zal duren eer zij het „Ouwe taaie" en „Dat retje roken was de be- kamp. waar zij ongeveer we toffe jongens zijn" lonmg voor hun goede een half jaar zullen blij- bevatte, werd prompt in wil. Dit sloeg in! En toen ven en waarin zij met elke plaats van aankomst Z1J da11 1° **et kamp elkaar lief en leed moe- afgedraaid. Neen. men ontvangen werden met - - kon kwalijk beweren, dat landse Arbeidsdienst in omloop zijn. op waarheid berusten? De tijd moet ten delen, bereikt is. De nieuwe lichting een heerlijke dikke komt op. Gedurende terneergeslagen waren de afgelopen drie dagen En de „bezorgde" man- onze achttien jarigen erg bruine-bonensoep. steeg de stemming helemaal ten top hebben duizenden Neder- nen en vrouwen, die op „Het begin ls ln iedei landse jongens hun de stations van „arme geval goed!" luidde de jongens" repten, werden algemene conclusie en dan" ook hartelijk uitge- de jongens maakten zich ouderlijke woning ver laten óm ln de Neder landse Arbeidsdienst een lachen. al lang geen zorgen meer gezonde en flinke oplei- Toen na een lange over de dag van morgen Er valt nauwelijks aan te twijfe len. of de felheid van het Sowjet- russische offensief met de massa's mensen en wapenen, waarmede het wordt gevoerd, zou er toe kunnen lei den. dat de tactiek der elastische verdediging opnieuw tengevolge zal hebben, dat de Duitse weermacht in grote omvang gebied prijsgeeft, doch daarover maakt men zich te Berlijn thans evenmin zorgen als ti.idens het winteroffensief van 1942 "43 en het zomeroffensief van 1943. De inzet van de strijd, zo zegt men hier. vormt immers niet het eindeloze Sowjet-russische gebied, maar de uit schakeling van het Sowjetleger. Volgens een speciale Berlijnse cor respondentie heeft het Duitse opper bevel reeds bevel tot elastische ver dediging en aanzienlijke frontverkor tingen gegeven. De dom van Aken is thans vrijwel vernield (Speciale correspondentie.) BERLIJN. 10 Jan. Nadat de dom van Aken in de nacht van Zaterdag op Zondag opnieuw door bommen van het Engelse lucht wapen getroffen is. kan het eeuwen oude bouwwerk als vrijwel vernield beschouwd worden. Daags voor Kerst mis werd de dom. die reeds eerder van Britse aanvallen te lijden had. zeer zwaar beschadigd, de laatste aanval heeft de delen van het bouw werk. die tot dusverre gespaard ge bleven waren, in een ruïne herscha pen. San Remo en Lucca gebombardeerd ROME, 9 Jan. De bekende bad plaats San Remo aan de Italiaanse Riviera alsmede de Toscaanse stad Lucca, die vermaard is door haar oude historie, haar uitgelezen kunst schatten en haar unieke bouwwer ken. zijn volgens radio-Rome Zater dag het doel geweest van nieuwe hevige terreura an vallen der Engels- Amerikaanse luchtmacht. Vooral in Lucca zijn onyervangbare kunstwer ken verloren gegaan. In beide plaat sen heeft de burgerbevolking zware verliezen geleden. Zesduizend kanonnen aan de Atlantische kust (Speciale correspondentie) BERLIJN. 10 Jan Voor het eerst zijn dezer dagen van Duitse militaire zijde nadere bijzonderheden medegedeeld over de bewapening van de Atlantikwal. Verklaard werd. dat langs de 2100 km. lange kust van de Pyreneeën tot aan de Noordzee ca. 6000 kanonnen in versterkte stellin gen ingebouwd zijn. Deze kanonnen zijn van verschillend kaliber. Er staan zeer zware en ook stukken ge schut van het kaliber 8.5 cm. Voorts zijn meer dan 3000 pantserbrekende wapenen langs dit front opgesteld. Bovendien wordt de kust door mil- lioenen mijnen beschermd. Wanneer men slechts rekening houdt met de 600 ingebouwde ka nonnen dan blijkt dat elke 300 me ter kuststrook door een stuk geschut beschermd wordt. Achter dit verde digingsfront slaan talrijke divisies, die gedurende de laatste weken door generaal-veldmaarschalk Rommel ge ïnspecteerd werden. Men is er te Berlijn van overtuigd, dat deze divi sies in staat zijn om in enkele uren of in een dag of nacht elk punt kunnen bereiken, dat ernstig door een invasie bedreigd wordt Geen onderdak aan poli tieke vluchtelingen in kloosters ROME. 9 Jan. Het hoogste kerke lijke gerechtshof, voor ordeleden heeft volgens radio Rome een verordening uitgevaardigd, waarbij het aan alle oversten van kloosters ln de gehele wereld streng verboden wordt, per sonen. vooral leken, die niet tot de betrokken orde behoren, ln hun kloos tergemeenschap op te nemen, zonder tevoren de vergunning verkregen te hebben van de hoogste kerkelllke over heid. Ten aanzien van het verlenen van onderdak aan politieke vluchte lingen behoudt de H Stoel zich de beslissing ln hoogste instantie voor. De kloosteroversten zijn den paus per soonlijk verantwoordelijk voor het na komen van deze voorschriften. Naar ln Vaticaanse kringen verluidt, ls deze verordening het gevolg van het toenemend aantal gevallen van de laatste tijd. waarbij min of meer poli tieke vluchtelingen onderdak vonden ln Italiaanse kloosters. Uit New York wordt gemeld, dat ln zijn woning aldaar op 65-jarlge leef tijd ls overleden William Vanderbllt. In zijn Jonge Jaren heeft Vanderbllt zich sterk geïnteresseerd voor de auto- moblelsport. Op latere leeftijd heeft hij zich voor drie mlllloen dollar een luxejacht laten bouwen, waarmee hij In de Jaren voor de oorlog vele havens ter wereld heelt aangedaan. Gedeeltelijk ben ik het met u ceils, gedeeltelijk niet", schrijft mij een mede-evacué. U heeft het over huizen die geëvacueerd moeten wor den. om ze af te breken. Maar wat nu. als je er uit moet en... er komt een ander in? Kunt v mij. en ook, door middel van uw blad. het pu bliek zulke gevallen uiteenzetten?" Is deze schrijver alleen maar niet tevreden omdat zijn huis niet wordt ajgebroken? Neen, hij is het niet eens met onze redenering over het ontlopen gevaar: „De dag nadat ik uit mijn huis moest, kwamen er al andere mensen wonenook in de huizen van omwonenden. Dus wij. geëvacueerden hebben onze risico's verminderd. Maar hoe zit het nu met de mensen, die er nu wonen?" Kennelijk zou deze briefschrijver veel liever zijn risi co's zijn blijven dragen in zijn eigen huis. Maar ook de nieuwe bewoners zouden dat graag ivillen, ook die andere men sen zijn... geëvacueerden. Hun be drijven of kantoren zijn verplaatst, zii moesten mee. Dus moesten ande ren, wier blijven op hun plek van bestemming niet nodig ivas, eruit. Logisch. Iedere evacué heeft de neiging de evacuatie te beschouwen als zijn per soonlijk lot. Verkeerd. Evacuatie is een poging van de overheid om van land en volk als geheel te redden wat er te redden valt. De overheid is als een chirurg, het volk is een lichaam. De chirurg zaagt, desnoods, een stukje bot uit een been, dat daarvoor speciaal ka pot gemaakt wordt en zet het bij voorbeeld in een door ziekte aange taste wervelkolom. De patiënt ligt zes weken in bed. Daarna kan hij weer lopen. Anders was hij met zijn zieke ruggegraat ten dode opge schreven. Kan het stukje geëvacueerd been, of het achtergebleven doorgezaagde been nu protesteren tegen de gerepa reerde ruggegraat? De mensen moeten zich als goede lichaamsdelen, als onderdelen van een grote gemeenschap gevoelen, wil len zij de ellende van de evacuatie dragen. Pas als zij inzien, dat de evacuatie niet berust op persoon- lijke willekeur, maar op een plan, dat ontworpen is voor grotere be langen, kunnen zij hun lot goeds moeds dragen. T1JL. Wijzigingen in Britse regering? GENËVE. 8 Jan. Uit Londen wordt vernomenhet Engelse weekblad „Tribune" wijst erop. dat in Lon dense politieke kringen de geruchten hardnekkig de ronde blijven doen, dat een nieuwe reorganisatie der re gering van Churchill te wachten staat; vooral het bericht, dat de La gerhuisafgevaardigde van Labour Shmwell op het punt staat als minis ter in de regering zitting te nemen Pan-Arabische besprekingen STOCKHOLM, 9 Jan. De Pan- arablsche besprekingen tussen Liba- nezen en Egyptenaren zijn vanochtend vroeg ln het Egyptische ministerie van buitenlandse zaken begonnen, zoo meldt de Britse berichtendienst uit Cairo. De Egyptische minister-presi dent Nahas Pasja en de Libanese minister-president Rlad el Solh waren beiden als leiders van hun delegaties aanwezig. Vrijdag a.s. zullen de belde delegaties zich naar Alexandrlë bege ven. waar de besprekingen met een door Egypte aangeboden banket zul len worden besloten. De Egyptische minister van Justitie Sabrl Aboealam heeft na zijn terug keer uit Saoedl-Arablë aan de pers een verklaring verstrekt, waarin hij mede deelt. dat hij met koning Ibn Saoed uitvoerige besprekingen heeft gevoerd over de eenheid van Arabië. HIJ ver klaarde. dat hem dit jaar onder de aanwezige politici een heel bijzondere belangstelling voor de gemeenschappe lijke Arabische zaak was opgevallen. Kind speelde met een gevonden patroon Zijn moeder door ont ploffing gedood NIJVERDAL. 8 Jan. Heden- morgen was het negenjarig pleeg kind van de familie Bargboer te Nijverdal in de huiskamer aan het spelen met een in de Nijverdalse Berg gevonden patroon, toen deze plotseling ontplofte. De 40 jarige vrouw des huizes werd hierdoor zo ernstig getroffen, dat zij vrijwel op slag dood was. Het kind werd een paar vingers afgerukt. Gevangenisstraf voor vrouwen die bonnen vervalsten ALMELO, 10 Jan. Voor den economischen rechter hadden zich wederom vele vrouwen te verant woorden wegens het vervalsen van distributiebonnen, waarop zij tracht ten suiker en snoep te kopen. In enkele gevallen gelukte deze poging, doch meestal werd de vervalsing bij de aanbieding ontdekt. De rechter verklaarde zich genood zaakt te zien alle verdachten tot ge vangenisstraf te veroordelen, daar zijn waarschuwing, in de vorige zit ting tot de vrouwen gericht, blijk baar geen resultaat heeft gehad. „Het spijt m zeer", zo zeide hij. „dat ik deze vrouwen cn huismoe ders gevangenisstraf moet opleggen, maar deze feite-j zijn te ernstig om ze op lichtere wijze te straffen. Tien vrouwen kregen een gevange nisstraf. variërende van een week tot een maand. In één geval werd onmiddellijke gevangenneming ge last. terwijl in het vonnis tegen twee andere vrouwen de gratieclau sule werd opgenomen. Veertig jaar bij de Spoorwegen LEIDEN. 10 Jan Donderdag 13 Januari zal het veertig Jaar geleden zijn. dat de heer D. Pikes, adjunct-commies bij de Nederlandse Spoorwegen op het station alhier, in dienst trad bij de Ned. Spoorwegen. Van deze veertig jaar is de heer Pjkes 27 Jaar bij dé stationsdienst alhier werkzaam. -i muts heeft zich op het ogen- blik der conferenties van Caïro en Teheran verdienstelijk ge maakt met het formuleren van een toekomstbeeld, waaraan men althans de verdienste der open hartigheid niet kan ontzeggen. Engeland weet sinds deze uiteen zetting van een van zijn trouwste dienaren, dat het na een „ge wonnen" oorlog bekneld zal zijn tussen twee geweldige continen tale massa's: een kapitalistisch Amerika en een bolsjewistisch Europa-en-Azië. De juistheid van het beeld, be paaldelijk wat de Britse toe komstmogelijkheden betreft, is ook in Londen nauwelijks aan gevochten. Slechts is er ontstel tenis geweest over Smuts' gebrek aan tact. Maar reeds op dit ogenblik gaan de Britse midde len niet meer zover. dat. ze nieuwe vrijmoedigheden kunnen voorkomen, zolang die in de ogen der „geweldige continentale mas sa's" in spé een door hen nage streefde situatie geestelijk hel pen voorbereiden. Het gevolg is geweest, dat Smuts achteraf, on danks alle Londense reserves in het werpldcommentaar heel wat meer officiële sanctie dan klei neering heeft gevonden. Misschien behoeft de vrijmoe dige politicus, die Smuts door de jaren heen altijd Is geweest, zulk een aanmoediging nauwe lijks. Maar vast staat, dat hij onlangs in een nieuwe, tot de Verenigde Staten gerichte radio toespraak zijn gedachten over het komende wereldbeeld heeft aangevuld. Daarbij zei hij letter lijk: „De oude wereld zal begraven zijn onder de -ruïnes van twee enorme wereldoorlogen en nie mand kan het raadsel van de toekomst ontcijferen. Een tijd van voortdurende veranderingen is te verwachten, waarschijnlijk nog in aanzienlijk grotere mate dan na de vorige wereldoorlog. En eer wij een generatie verder zijn kan het aangezicht der aarde door het opduiken van nieuwe machten en de onder gang van andere tot onherken baar wordens toe veranderd bliiken." De Anglo-Amerlkaanse propa ganda maakt thans reclame met „het tweede front binnen negen tig dagen" En er is geen reden om in twijfel te trekken, dat de veelbesproken invaslepoging zich zal hebben afgetekend eer het eerste kwartaal van het nieuwe jaar verstreken ls. Dit stukje werkelijkheidszin heeft des te groter betekenis, naarmate de bezette gebieden van westelijk Europa zich zuiverder reken schap geven van de verwachtin gen, die zij aan de komende gebeurtenissen te verbinden hebben. Men kan dergelijke zaken vooreerst strikt militair zien en zich trachten voor te stellen, wat een taaie strijd tussen millloe- nenlegers in dit toegespitste stadium van de oorlog zeggen wil. Men kan zich voorrekenen, dat de geweldige vestingwerken langs de Atlantische kust, met hun duizenden kanonnen en hun millioenen mijnen, met hun diep in het achterland voortgezette versterkingen en een enorme be wegelijke troepenreserve van be proefde soldaten geenszins het omgekeerde beeld van het voor jaarsoffensief in 1940 te ver wachten geven. Men kan zich dienovereenkomstig voorstellen, wat ook Mussert in zijn Nieuw jaarstoespraak aanstipte: hoe met name onze op weke bodem gebouwde steden, onze door vele dijken kwetsbare polders en onze van schuilkelders en gasmaskers verstoken bevolking door een hardnekkige oorlog moeten wor den geteisterd. Maar men kan los daarvan of aanvullenderwijze ook aankno pen bij het politieke beeld, dat Smuts ophangt. En dan schort het al evenmin aan zekerheid, dat (hoe ook de propagandis tische frasen van het ogenblik luiden) in Washington en Lon den niemand een „vlotte, vrolijke bevrijdingstocht" voorziet, maar met het eigen woord van Smuts slechts de begrafenis van Europa onder de puinhopen van de tweede wereldoorlog. In Britse commentaren kwam het dezer dagen al tot de uit spraak, dat het na een Anglo- Amerikaanse overwinning nog wel acht jaar(!) duren zal, eer het in Europa tot het trekken van grenzen komen zal. Dit oor deel is in wezen slechts een variant op het oordeel van Smuts. Het één en het ander karakte riseert scherp de innerlijke onze kerheid in het Anglo-Amerikaan- se kamp. Acht jaar van onrust, onderlinge oorlog, bezetting en burgeroorlog, alles „op de puin hopen van twee enorme wereld oorlogen", dat is het, waarvan men ginds binnen negentig da gen het begin belooft. De volkeren van westelijk Europa hebben voorshands krap negentig dagen om voor zichzelf uit te maken, of het voor hun toekomst niet aangenamer en voordeliger zal zijn, dat de Anglo- Amerikaanse „bevrijding" op de Atlantikwal te pletter loopt. rf rr AMSTERDAM,, 1 Jan. „Leert elkaar begrijpen. Lach niet om wat een ander als Ideaal beschouwt. Be redeneer de dingen, praat samen openhartig over dat wat je scheidt en tracht nader tot elkaar te komen. Dan alleen zal er een gezonde, een drachtige, sterke Nederlandse jeugd opgroeien, een jeugd, die niet ver vuld is van haat. maar die in levens blijheid haar land en de volks gemeenschap wil dienen." Ziedaar in weinig woorden da»t wat de leiding van de Nederlandse Om roep heeft beoogd toen zij zich spe ciaal richtte tot de jeugd van deze tijd en haar betrok in een lofwaar dige initiatief. Zij heeft Jongens en meisjes uit verschillende delen van ons land. van vie zij wist. dat zij ieder hun eigen opvattingen over de proble men van deze tijd hebben, een week lang samengebracht ln het vormings oord „Drakenburg", nabij Hilversum. Hier, in de rilke natuur en in de stilte der winterse bossen, heeft de jeugd nagedacht en vrij uit gepraat. Voor wie dit jeugdkamp op „Draken burg" meemaakte was het. een ver rassing te mogen constateren, dat deze jonge mensen, ondanks alle ver schillen, toch die eenheid nastreef den, die men zoekt en die alles be looft voor de vorming van een eens gezind volk. Men was het in tal van zaken niet eens met elkaar en men discussieerde met grote ernst. Maar men was niet heftig, verwierp niets zonder eerst geluisterd te hebben naar elkanders opvattingen. Men voelde dat deze jeugd de ernst van de tijd verstond en ook begreep, dat zij zelf een taak heeft voor de toe komst. Het was ook geen phrase wanneer men hier de jongeren hoor de verkondigen: „Wat achter ons ligt is voorbij. Wij moeten zelf ons een weg banen." Een week bijeen Een weck lang waren ongeveer veertig jonge mensen, waarvan de Klasse-indeling bij de P.B. De personele belasting heeft de gemeenten ln negen klassen verdeeld. Hierdoor wordt een zekere gelijkheid van be lastingdruk verkregen. De wel stand van een belastingplich tige. die een woning ln Am sterdam heelt gehuurd voor 40.per maand, zal anders zijn, dan van een belasting plichtige. die voor hetzelfde be drag een woning heeft gehuurd ln een kleine plaats. Dank zij de classificatie ls deze ongelijk heid zoveel mogelijk opgeheven. Een belastingplichtige, wonen de ln een gemeente die ln de eerste klas valt. mag 245 van de huurwaarde van het door hem gebruikte perceel aftrek ken. De belastingplichtige, die ln een gemeente woont, die ln de negende klasse valt mag slechts 45.van de huur waarde van het door hem ge bruikte perceel ln mindering brengen. De classificatie doet haar In vloed gelden bij de berekening van het bedrag, dat aan perso nele belasting moet worden be taald. Haar werking bepaalt zich tot de belasting, welke ge heven wordt wegens net gebrui ken van gebouwen met hun aanhorlgheden. ZIJ komt tot uitdrukking bij de berekening der belastbare huurwaarde, de waarde van de stoffering, waarover belasting betaald moet worden en bij de berekening van de kinderaftrek en het bedrag, dat bij bereke ning van de huurwaarde voor aftrek Ln aanmerking komt. Jongste zestien jaar was en de oud ste zeven en twintig jaar. bijeen. Tot hen behoorden: een leidster van de kleuterschool, een boerendochter, een medisch studente, een arbeidersdoch ter, een onderwijzeres, een typiste, een leidster van de Arbeidsdienst voor meisjes, een vormingsleider van dc W A. en enkele frontsoldaten, een journalist, enkele arbeiders, studen ten en boeren, een geoloog, een hop man van de Arbeidsdienst, een gym nasiast, een beeldhouwer, en trekkers d\p in de Ned. Jeugdherberg Cen trale een taak vervullen. Vogels van diverse pluimage dus, die heel wat meningsverschillen had den weg te praten. Zij luisterden naar inleidingen van het hoofd van de afdeling Bouwkunst en Beeldende Kunst van het Departement van V. en K., den heer Ed. Gerd.es, van Max Blokzijl, die over propaganda sprak, van dr. Jansen, die het "radio programma behandelde en van Ph. van Kampen, die het socialisme schil derde. Langdurig en interessant wa ren de discussies, die tot meer in zicht in tel van begrippen leidden. Voortreffelijk was de stemming ge durende al die dagen en zowel de waarnemend secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlich ting en Kunsten, jhr. mr. S. M. S. de Ranitz als de directeur-generaal van de Nederl. Omroep dr. ing. W. A. Herweyer, uitten daarover huil voldoening. Er werd niet alleen ge praat, men kon ook luisteren en ge nieten, want het jeugdcabaret van de Ned. Omroep trad op, het trio Roodenhuis liet voortreffelijke mu ziek horen, een groep trekkers kwam zingen en voerde een volksopera op en tenslotte was er een genoegelijke kameraadschapsavond. Terwijl de jongeren discussieerden gingen de verslaggevers met de mi crofoons rond en zij legden vast wat ook voor de buitenwereld interessant kon zijn. Zij maakten opnamen voor de rubriek „Het hart op de tong", opnamen, die nu regelmatig zullen worden uitgezonden en die men voor de eerste maal Woensdagavond van negen tot tien uur zal kunnen ho ren. Ongetwijfeld heeft de Ncd. Om roep door het organiseren van dit kamp onder de voortreffelijke lei ding van Ad. van Hees, belangrijk werk voor de Nederlandse jeugd ver richt. Zij heeft jonge Nederlanders nader tot elkaar gebracht en ook voor de toekomst contacten verze kerd. Nu het kamp is beëindigd zul len de deelnemers in opstellen hun bevindingen weergeven. Die opstellen zullen in een map worden samenge voegd en circuleren en elke deelne mer zal daarop reageren door aante keningen, die dus een verdere schrif telijke gedachtenwisseling betekenen. Zo zal een band blijven bestaan tus sen deze jonge Nederlanders, die niet langer vervreemd van elkander, naast elkander zullen voortleven. LEEUWARDEN, 10 Jan. Het Ge rechtshof heeft den 21-jarigen arbei der G. J. V. te Ruinerwold ycroör- deeld tot acht jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, overeen komstig de eis. De veroordeelde had den landbouwei A. Dekker bij een worsteling gedood en m dit mis drijf te verheimelijken brand ge sticht in de boerderij. Naar uit Washington gemeld wordt, heeft de Boliviaanse regering het voornemen, een nieuwen vertrou wensman naar de Ver Staten to stu ren en wel Fernando Iturralde, die onlangs door president Vlllarroel ls benoemd tot onderstaatssecretaris aan het ministerie van Buitenlandss Zaken. De verduistering begint heden om 17.00 en eindigt om 8.45 u. Maan op 17.04, onder 8.37 u. 10 Jan. V.M. (11.09 u.), 18 Jan. L.K., 25 Jan. NJL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1