HET DAGBLAD Harde gevechten in de sector Kirowograd VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Vijandelijke aanval in Zuid-ltalië mislukt Internationale Rode Kruis richt zich tot de oorlogvoerenden Belasfingbezwaren Nieuwjaarsgroeten voor Nederlanders in Duitsland achterlaten' De Stuka's waren sneller... Keuringen Gemeente-ontvanger van Someren verduisterde ruim dertig mille Waarmede men rekening moet houden bij de verzending van levensmiddelenpakketten Nicolaas win! weer van Giel de Roode Succes van Duitse motortorpedoboten HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 7 Jan. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In de sector van Kirowograd heeft de vijand zijn druk versterkt Aan vallen van sterke formaties infante rie en tanks konden met steun van het luchtwapen aan beide zijden der stad opgevangen worden, waarbij 51 tanks werden vernield. Ten noorden van de stad hebben onze troepen de bolsjewisten in een tegenaanval teruggeworpen en 30 kanonnen buit gemaakt De vijand leed zware ver liezen aan mensen en materiaal. Ook tei weerszijden van Berditsjew duren de zware, wisselvallige gevech ten met numeriek sterkere vijande lijke strijdkrachten voort. Ten westen van Propoisk zijn op verschillende plaatsen aanvallen der bolsjewisten mislukt met zware, bloe dige verliezen voor den vijand. Bij Witebsk hebber, onze troepen tegenover hernieuwde sterke bolsje wistische doorbraakpogingen weer een volledig afweersucces bereikt en 49 vijandelijke tanks vernietigd.. Aan de rest van het Oostelijk front zijn slechts gevechtshandelingen van plaatselijke betekenis voorgekomen. In het westelijke deel van het Zuid-Italiaanse front zijn ook giste ren verscheidene aanvallen van den vijand met sterke steun van artil lerie en tanks mislukt. Een plaat selijke penetratie werd afgegren deld. Een penetratieplek ten noord westen van Mignano werd in tegen aanval opgeheven. In de overige sectoren verliep de dag bij plaatse lijke gevechtsactiviteit rustig. Duitse motortorpedoboten onder leiding van den Kapitan-Leutnant Karl Müller hebben op 6 Januari een aanval gedaan op de Britse convooi- wegen aan de zuidwestelijke kust van Engeland. Zij brachten van een krachtig beveiligd convooi vijf sche pen met 12.500 b.r.t. en een bewa kingsvaartuig tot zinken. Andere schepen werden met torpedotreffers beschadigd De Duitse formatie liep voltallig en zonder schade haar steunpunt binnen. Duitse Jagers hebben boven de Atlantische Oceaan een groot Brits vliegtuig van het type Sunderland doen neerstorten. Luchtverdedigings strijdkrachten schoten boven de be zette westelijke gebieden 7 Britse laag vliegende toestellen neer. In de afgelopen nacht hebben enkele Britse bommenwerpers plaat sen in het- Rijns-Westfaalse industrie gebied aangevallen. In hef oosfen De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft over de situatie in het Oosten: Het offensief van de Sowjets duurt voort. Op enige plaatsen evenwel, waar de Duitse afweer door sterke tegenaanvallen het de bolsjewisten uiterst moeilijk maakt, stokt de vijand Zo ook op het ogenblik in de sector vlak bij SJitomir Hier wordt weer de oude ervaring bevestigd, dat de ruimte van het oostelijke gebied met zijn slechte wegen den aanvaller meer in het nadeel is dan den ver dediger Daar komen de zware ver liezen bij, die de bolsjewistische stormdivlsies moeten incasseren, me rendeels eliteformaties die nu gedeci meerd, worden aangevuld door min der strijdvaardige troepen. In ieder geval rekent men aan Duitse zijde op een voortzetting van de grote aanval der Sowjets en heeft men dienover eenkomstig zijn maatregelen genomen. De zwaartepunten liggen op het ogenblik ten zuiden van de opgegeven stad Berditsjew ten zuidwesten van BJclaja-Zerkow. Op beide punten stuurt de bolsjewistische leiding nieu we divisies in de slag. Haar taak is blijkbaar, meer ruimte te verschaffen aan het offensief naar het zuiden. Parallel hiermede lopen Sowjet-aan- vallen uit het gebied van Tsjerkassy en KlrowogTad, waar ten oosten van de stad hevige gevechten gaande zijn. In het noorden van de grote deuk van SJitomir zetten de bolsjewieken hun druk in de richting van Rokltno voort. Daarentegen mislukten hun aanvallen ten westen van Propoisk onder zware, bloedige verliezen. Ook de stormloop der Sowjets op de Duitse linies in het gebied Witebsk- Newel duurt voort. Om de plaats Witebsk wordt hard gevochten. De gevechten worden bijna aan het gehele front begunstigd door een voor dit Jaargetijde ongewoon zachte weersgesteldheid. Waar het gesneeuwd en gevroren heeft, begint het tegen de middaguren te dooien, zodat de oostelijke winter met zijn lage tem peraturen van 40 tot $0 graden onder nul. zoals hij in de beide vorige Jaren omstreeks deze tijd regeerde, tot dus ver nergens aan de dag is getreden. Offensief in Z.-ltalië? Over de toestand aan het Zuid- Italiaanse front schrijft de militaire correspondent van het D.N.B.: Uit de krachtiger wordende ge vechtsactie op beide vleugels van het front, alsmede uit de concentraties van artillerie en pantserformaties dicht bij het front door de Engelsen en Amerikanen valt op te maken, dat de vijandelijke leiding het tijdstip 'voor de opening van een nieuw alge meen offensief voor gekomen houdt. Vooral echter duldt hierop de omstan digheid. dat zowel het vijfde alsook het achtste leger nieuwe reservefor- maties naar de gevechtslinie sturen De verplaatsing van het hoofdkwar tier van generaal Clark wijst er even eens op. dat de tegenwoordige aan vallen der Amerikanen, die gericht zijn op het doel Casslno en de aan vallen op de andere brandpunten blijkbaar moeten overgaan in een grote stormloop op het Duitse front in het zuiden van Europa. In Duitse militaire kringen Is men van opvatting, dat het vijandelijke offensief een onderneming met zware verliezen zal blijken te zijn. zowel wat betreft de offers aan mensen als de kosten aan materiaal. Ie JAARGANG No. 6 ZATERDAG 8 JANUARI 1944 Uifgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en adminisfratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Estlandse ff-vrijwilligers in de strijd tegen het bolsjewisme. Een laag sneeuw bedekt het terrein. Aan een rivier heeft de vooruitgeschoven waar nemer zijn post, van waaruit hij met behulp van een radiozender het vuur der artillerie leidt. (ff R-K- Hof stotter/Orb./H.) De „Scharnhorst" streed tegen grote overmacht ANTWERPEN. 6 Jan. In Ber- lijnse militaire kringen wordt opge merkt zo lezen wij in het Vlaamse dagojad „Volk en Staat" dat. nu de Britse propaganda het thema van de ondergang van de ..Scharnhorst" na genoeg heeft uitgeput, het ogenblik gunstig is, om de les uit deze vijan delijke reacties te putten. Samenvat tend kan dan worden gezegd, dat de Britten vooral de nadruk hebben ge legd op de grote bedreiging, die de „Scharnhorst" voor hun scheepvaart heeft betekend, over het gevecht zelf is weinig uitgeweid, daar het tot zin ken brengen van de „Scharnhorst", als men rekening houdt met de geweldige meerderheid van de Britse strijdkrach ten. tenslotte geen bijzonder wapen feit Is geweest. De ..Scharnhorst" had voor de Noord kaap te doen met een driemaal ster keren vijand. In cijfers uitgedrukt waren de verhoudingen de volgende. 8 Britse oorlogsbodems tegen één Duitse of 78.226 brt. aan Britse zijde tegen 26.000 brt van de „Scharn horst". De vijand beschikte over 286 stukken geschut en het Duitse slag schip over 61 en over 66 torpedo- bulzen tegen nul. Daarenboven hadden de Britse schepen 14 vliegtuigen aan boord en de „Scharnhorst" slechts 4 Bose in Burma aangekomen TOKIQ, 7 Jan. Soebhas Chan dra Bose is, naar Domei meldt, in Burma aangekomen. In Burmaanse kringen is men van mening, dat de Indiscne onafhankelijkheidsbeweging in Oost-Azië thans op haar hoogte punt is gekomen en dat de opmars naar Delhi voor de deur staat. Bose heeft verklaard, dat de voor lopige regering .Vrij Indië" haar ze tel heeft vooruitgeschoven naar Bur ma en dat de onafhankelijkheidsbe weging thans haar hoogtepunt heeft bereikt. In een radiotoespraak deed hij later aan het Indische volk mede deling van deze historische gebeurte nis. In een interview verklaarde hij opnieuw, vastbesloten te zijn de En gelse en Amerikanen te vernietigen. Volgens een bericht van Reuter uit Bombay. zJUn 360 onderwijzers, onder wie 110 vrouwen, te Ahmedabad vandaag Ln hongerstaking gegaan. Hun eisen inzake hogere lonen, aangepast aan de gestegen kosten van levenson derhoud, zijn afgewezen. Naar de Britse berlchtendltenst meldt, is in de mijn Easington ln het graafschap Durham een staking uit gebroken. waaraan ongeveer 2500 arbei ders deelnemen. De staking is een ge volg van loongeschlllen. De „Times" meldt, dat thans ln alle delen van de stad New-Delhi ln zeer acute vorm de pokkenepidemie is uitgebroken De helft van alle door deze ziekte aangetaste patiënten ver keert ln levensgevaar en velen zijn reeds aan deze ziekte ten offer geval len. Gerucht over evacuatie van Vaticaan niet bevestigd (Speciale correspondentie). In het buitenland circuleren op het ogenblik weer niet te controle ren geruchten over plannen van de H. Stoel om, wanneer de gevechten nog dichter bij Rome zullen komen, de pauselijke residentie naar elders te verplaatsen. Het Vaticaan zou den Duitsen gezant Von Weisz&cker met. deze plannen op de hoogte gesteld hebben. De officiële spreker van het Berlijnse ministerie van buitenlandse zaker heeft echter verklaard, dat gezant Von Weiszacker Berlijn geen rapport heeft doen toekomen, waar in dergelijke geruchten bevestigd worden. Geweldige netversperring in de Finse Golf (Speciale corresjjondentle.) BERLIJN. 6 Jan. Berichten uit de noordelijke sector van het ooste lijk front maken melding van Usvor- ming ln de Baai van Kroonstad, waar mede het dichtvriezen van de Finse Golf pleegt te beginnen. Naar aanleiding hiervan wordt ln Duitse militaire kringen verklaard, dat de Duitse marine daarmede ln haar opzet, om de Oostzeevloot der bolsje wisten ln haar havens op te sluiten en iedere bedreiging van het scheepvaart verkeer op de Oostzee te verhinderen, ook ln 1943 ten volle ls geslaagd Door een reusachtige netversperring. welke van de Finse scheren tot de Estlandse kust reikt, wordt de Sowjetvloot belet, de Oostzee binnen te dringen Boven dien liggen hier uitgestrekte mijnen velden. De lengte van de netversperring be draagt ln totaal 165.3 km. Op de grond uitgespreid zouden de netten een op pervlakte van 3347 vierkante kilometer bedekken, d.l. viermaal de oppervlakte van Groot-Berlljn. 3000 ton weegt het net zelf: de duizenden boelen en an kers. welke zorgen, dat het net tussen de bodem en de oppervlakte van het water gespannen blijft. verhogeD dit gewicht tot 10.500 ton De versperring is aangebracht over de grootste breedte van de Finse Golf. Meer oostwaarts vernauwt zij zich tot 20 km. Haar lengteas meet 400 km., terwijl 70 meter haar grootste diepte vormt De door de Duitse vloot aangelegde netversperring ls de grootste hinder nis van deze aard. welke tot dusver verwezenlijkt ls Hulpzuster Duitse Rode Kruis Het /f-Ersatzkommando Niedorlande deelt mede: Met ingang van 15 Januari 1944 is het wederom mogelijk als hulpzuster tot het Duitse Rode Kruis toe te treden. Aan alle Nederlandse meisjes ln de leeftijd van 2030 Jaar, die de Duitse taal begrijpen, wordt hiermede de ge legenheid geboden actief ln lazaretten, ziekenhuizen of soortgelijke instellin gen werkzaam te zijn. Men kan zich melden bij: fl-Ersatz- kommando Nlederlande. Korte Vijver berg 5. Den Haag: Nebenstelle Amster dam. Dam 4: Nebenstelle Groningen Herestraat 46; Nebenstelle Alkmaar Langestraat 56; Nebenstelle Heerlen. Safible astraat 25; Nebenstelle En schede. Hengelosestraat 30. Verzoek af te zien van vergeldingsmaatregelen tegen krijgsgevangenen GENEVE. 7 Jan. Het Interna- tionale comité van het Rode Kruis heeft een oproep gericht tot de rege ringen van alle oorlogvoerende sta ten. ten einde haar vooral te verzoeken de aan krijgsgevangenen en geïnter neerde civiele personen door verdra gen of door bijzondere verklaringen verleende rechtspositie niet op enigerlei wijze te hunnen nadele te wijzigen. De Geneefse conventie betreffende de behandeling der krijgsgevangenen verbiedt ln artikel 2 vergeldingsmaat regelen tegen krijgsgevangenen. Het internationale comité van het Rode Kruis verzoekt thans in de oproep opnieuw de oorlogvoerende mogend heden dringend af te zien van alle vergeldingsmaatregelen van iedere aard, welke gericht zijn tegen krijgs gevangenen en geïnterneerden, die uit de strijd getreden zijn of nooit deelgenomen hebben aan de gevech ten en die thans als gevangenen weerloos zijn. Geteisterde burgerbevolking Voorts constateert het internatio nale comité van het Rode Kruis Vrijstellingen pers. belasting De wet stelt verschillende percelen en gedeelten van percelen vrli van belasting. Hier mee worden bestaande gebouwen bedoeld Of ongebouwde percelen onbelastbaar zijn, moet aan art. 2 der wet worden nagegaan. Het ls niet uitgesloten, dat gedeel ten van percelen, bijv enkele vertrekken, onbelastbaar zijn. Ook gedeelten van vertrekken, zoals een zolder kunnen hier onder vallen, Door de wet wor den gedeelten van vertrekken niet afzonderlijk vrijgesteld. Wat evenwel voor gehele vertrekken geldt kan ook voor gedeeltelijke vertrekken gelden. Het feitelijk gebruik, dat van een perceel wordt gemaakt, beslist over de al dan niet belastbaarheid. Het beroep op vrijstelling, zal slechts behoeven te worden ge daan voor vertrekken of gedeel ten van vertrekken van percelen, die de gebruiker dient tot wo ning of tot gemak, uitspanning of vermaak. Onder de hlerbedoel- de vrijstelling vallen: Percelen, die uitsluitend ge bruikt worden ln dienst van het Rijk of andere publiekrechtelijke lichamen, die ten algemene nut te en ln het openbaar belang werken, onverschillig op welk gebied deze werkkring zich be weegt. Zo zal hieronder vallen een vertrek ln de woning van den ambtenaar, die deze uitslui tend gebruikt voor het verrich ten van werkzaamheden, aan zijn ambt verbonden Inrichtingen, die ten alge mene nutte werkzaam zijn, val len ook onder de hlerbedoelde vrijstelling Zij moeten echter ln het ge bruik zijn bij zedelijke licha men. rechtspersoonlijkheid be zittende verenigingen of stichtin gen. Deze Inrichtingen zullen evenwel een algemeen maat schappelijk belang moeten die nen. Zo vallen onder de hler bedoelde vrijstellingen de Jeugd herbergen. terwijl ook hotels en logementen, waar reizigers korte tijd logeren, vrijgesteld zijn van personele belasting T7 an de gelegenheid een nieuwjaarsgroet te plaatsen in ons blad dat bestemd is voor de Nederlanders werlaaam in Duitsland, hebben 4011 met grote en stijgende bezorgdheid de toenemende verscherping der toe gepaste oorlogsmiddelen, welke de burgerbevolking en niet voor de oorlog belangrijke materiële waar den. vaak van onvervangbare cul turele waarde, in steeds bredere om vang mede treffen. Het beginsel van het volkenrecht, volgens hetwelk bij de legitieme ver nieling van militaire krachten en voor de oorlog belangrijke objecten een niet in verhouding staande be dreiging en beschadiging van niet- militaire personen en goéderen moet worden vermeden, komt, zo wordt verder gezegd, tegenover de onophou delijke ontwikkeling in de richting van de totale oorlog, volkomen op de achtergrond. Het internationale comité van het Rode Kruis beschouwt het. naar ten slotte verklaard wordt, als zijn taak overal in te grijpen, waar feitelijke hulp mogelijk lijkt. De betekenis van alle waarden, vooral echter van die op zedelijk gebied, die thans op het spel staan, legt het de plicht op zijn stem te doen horen. Een jaar geëist wegens poging tot moord ROTTERDAM. 7 Jan Wegens poging tot moord ls voor 6e rechtbank tegen de 30-Jarlge C. J. v. d. H.. echt genote van A. v. Z„ een Jaar gevan genisstraf geëist. Verd. leerde ln 1942 den eveneens gehuwden J. J. de G. kennen. Er ont stond een Intieme verhouding, welke De G. tenslotte probeerde te verbre ken. Verd. was hierover zo wanhopig, dat zij enkele malen zelfmoord wilde plegen. Tenslotte ls zij De G. en diens echtgenote gaan bezoeken. In hoogst overspannen toestand heeft zii de echtgenote van De G. toen met een aardappelmesje ln de schouder gesto ken. Onmiddellijk claarna nam zij een gehele tube ca. 50 stuks slaap tabletten ln, zodat zij naar een zie kenhuis vervoerd moest worden. In het rapport van den psychiater dr. Don kersloot noemde deze verd. „hyste- rtsch-psychopatlsch". Voorts werd zij beperkt toerekeningsvatbaar geacht, reden waarom de psychiater adviseer de de vrouw voorwaardelijk ter be schikking van de regering te stellen. De officier nam zulks in zijn requisi toir op. Uitspraak over veertien dagen. Zo langzamerhand weet ieder wat een evacué ook aan hoognodige artikelen in zijn huis moet achterla ten. Vloerbedekking, verduistering, vaste wastafels, kachels... een hele lijst van artikelen, die niet alleen voor de nieuwe gebruikers of beheer ders van zijn huis nuttig en nodig zijn, maar ook voor den opgejaagden evacué onontbeerlijk genoeind moe ten worden. Uiteraard voelt de evacué dit laatste scherper dan het eerste. Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok En hoewel de evacué heel goed kan beseffen, dat uitèindelijk 'een achtergelaten kachel of wastafel ergens ter 'wereld een medemens van dienst zal zijn en niet bijvoorbeeld ongebruikt zal blijven in deze tijden nu zoveel kachels, wastafels en vloer bedekking compleet met de verdere huis-inventaris ten onder gaan, meest al denkt hij niet zover door en staart hij zich dood op het feit. dat h ij ze niet meer heeft. Zelfs het plezier aan zijn éne eigen kachel wordt hem vergald. Als hij al lang bij zijn eigen smorrende kachel in het nieuwe huis zit, kan hij nog ongelooflijk de smoor in hebben, dat hij die andere kwijt is. Hij zit dan -- - - om zo te zeggen nog te bibberen en De resterende twee probeerden zich te klappertanden van de kou bij zijn door Gen overhaaste vlucht ln veilig overgebleven gloeiende kachel: „want die andere was ook zo mooi." Ik heb het geval meegemaakt van iemand, die „een mooie kamer" had, waar de familie, zoals dat in een ech te Nederlandse „mooie kamer" hoort, nog nooit van haar leven gezeten had. Daar stond een prachtige haard, al een jaar of tien, die nog nooit ge brand had Die moest achterblijven. En zelden héb ik mensen zoveel ver driet. echt verdriet, zien hebben als om die mooie haard, waarbij ze zich nooit gewarmd hadden en nu ook nooit meer zouden warmen Voor dat verdriet moet men alle ge voel hebben. Zelf zou men niet beter of anders zijn. Maar van een zekere objectieve hoogte krijgt dat verdriet toch iets eigenaardigs. Dat een moeder treurt om haar zoon, die ver van huis moet gaan, is begrijpelijk en men bewondert en respecteert deze vrouw. Maar zou men nu ook gaan mede- lezers gebruik gemaakt. Aan alle Nederlanders in Duitsland, voor wie deze groeten be stemd waren, hebben wij een circulaire gezonden, waarin wij hen op de publicatie der nieuwjaarsgroeten hebben attent gemaakt. Aan de plaatsing van deze groeten was voor ons veel arbeid verbonden. Wij hebben deze echter gaarne op ons genomen, in het vertrouwen hiermede een groot aantal lezers van dienst te znn geweest. DE DIRECTEUR. ff-pk. De dulkvllegers zlln de beste vrienden onzer grenadiers. Wan neer hun Stuka's aandreunen, kijkt de man in zijn dekkingsgat blij om hoog. HIJ weet. dat de Sowjets er nu zo van langs krijgen, dat hun horen en zien vergaat Maar ook de man in de pantserwagen wuift de kameraden boven hem vrolijk toe. Reeds menige zware taak hebben de Stuka's verlicht Dat echter een hrie „Tlger"-beman- nlng afgunstig en sip de grijze vogels nakijkt, ls beslist nog niet voorgeko men Het gebeurde tUdens de afweerge- vechten der laatste weken Vijf .Tigers" waren In hevige strijd gewik keld met niet minder dan twaalf Sowjet-pantsers van het type T.-34 Op een open vlakte, die nergens dek king bood. waren de onzen verrassend tot de aanval overgegaan. De ene vijandelijke pantser na de andere bleef brandend liggen of vloog met een oor verdovende knal uit elkaar Tien der tegenstanders waren reeds vernietigd. De resterende twee probeerden zich door een overhaaste vlucht ln veilig heid te stellen. Hierbij kwamen zij op de rolbaan. In volle vaart raasden zij weg. Juist in de richting van een onzer ..Tigers" In gunstige positie liggend. bereidde deze hun een hete ontvangst. Alles was klaar voor het gevecht. De kerels moesten nog dichterbij komen. Nog driehonderd meter, dan was het zover. als... Ja als niet plotseling twee Stukn's uit het wolkendek waren ge doken en de pantsers met hun boord- wapens aanvielen Tweemaal scheer den zll over hen heen. Enkele vuur stoten uit alle lopen waren voldoen de... Op de rolbaan lagen twee Sowjct- pantsers. die vóór noch achteruit konden De Stuka's echter zetten hun vlucht onverstoorbaar voort. Met lange gezichten keken de pant- sermnnnen hen na. De concurrenten uit de lucht hadden hun vlak voor de neus een zekere bult weggekaapt. Lang verdiepten zU zich echter niet ln hun beschouwingen De bemannin gen der T. 34-pantsers probeerden zich uit de voeten te maken. Hen ook nog te laten ontkomen ware te veel ge weest. In enkele seconden was een mitrailleur ln stelling gebracht. Al spoedig zagen de vluchtenden het hopeloze van hun pogingen ln en gaven zich gevangen ff -Oorlogsverslaggever. MARTIN GOLDSCHMIDT, (Duitsland). Het H-Ersatzkommando deelt mede: iedere gezonde Nederlander, ln de leeftijd van 17—45 Jaar, kan zich aan melden. ten einde gekeurd te worden voor: De Waffen-//. ff-Waclitbataljon ln Amersfoort, Landstorm Nederland, Krlcgsmarïne en »le Germaanse ff In Nederland. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen etc. Personen, tussen 1930 jaar, die aanmeldingspllchtlg zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun huilen met de jullrouu>, die nooit kin- j .\"|'i?dten,s ™n dc vr'J" deren heeft gehad en die nu zit te wenen, dat de kinderen, die zij niet j Officier ln de Waffen-1; kan leder heeft gebaard nu waarschijnlijk niet worden, die na minstens een Jaar 1I H (anetti terug zouden komen, als zij vertrok ken waren? Men kan zich ook teveel aantrek ken. T1JL. P.S. Tijl had ook het een en ander, dat hij nu kwijt is. Hij trachtte zich door het schrijven van dit stukje, met deze redenen, daarover te troosten Dat heet: „objectiveren", op een af stand zien. Vanuit de maan gezien, is het bijv. helemaal niet erg. dat er iets naar de maan is bij Tijl thuis Maar... bezit bezwaart. Als ,Jiad" komt, is hebben gedaan. „Onze dierbare oude Icoeien" DEN HAAG. 8 Jan. Het politiek weekpraatje, uit te zenden op Maan dag 10 Januari over Hilversum I om 18.45 uur. draagt de titel van: „Onze dierbare oude koeien". De Stem der H Luistert op Zondag 9 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over de zender Hilversum I. op golflengte 415 meter, naar de stem der ff. Het te behan delen onderwerp luidt: Vrijwilligers der Waf f en-4 j schrijven. Naar de Britse berichtendienst uit New York meldt, ls mevrouw Hoo ver. de echtgenote van den oud-presl- dent der Ver Staten, op 60-Jarlge leef tijd overleden. Gewillig slachtoffer van kwartjesvinders DEN BOSCH, 8 Jan. De ge meente-ontvanger van Someren (N. Br.), de heer G. J., had zich wegens verduistering voor de Bossche recht bank te verantwoorden. De verdachte, die een groot lief hebber van het kaartspel was, was in Eindhoven in aanraking gekomen met enkele gewetenloze individuen, die in hem een gewillig slachtoffer zagen. Rj wisten den man tot een spelletje kaart te bewegen en zetten hem reeds de eerste avond ruim 500 af. Ten einde dit verlies weer goed DEN HAAG. 7 Jan. Bij het samenstellen van een levensmiddelen pakket. dat een verre reis gaat maken naar verwanten of vrienden in werk- of krijgsgevangenenkampen, moet er met verschillende zaken rekening ge houden worden. De waren moeten in de eerste plaats goed houdbaar zijn Droog gebak, cakes, geroosterd brood (dunne sneet- Jes brood, dooi en door geroosterd) komen ln goede toestand over. Rogge brood schimmelt vlug Men kan dit tegen gaan, door sneden roggebrood aan weerszijden met azijn te bestrij ken. Het zogenaamd krijgsgevange- nenbrood. dat wel in cellophaan ver pakt verkocht wordt, blijkt niet altijd duurzaam te zijn. Over het algemeen gaan de verlangens uit naar erwten, bonen, gortmout, havermout, meel of een ander bindmiddel, broodbelegging, winterharde groente of vruchten en kruiderijen. Een pot jam. mits goed verpakt, komt goed over, evenals smeerkaas. Eer appel, bij andere goe deren verpakt, veroorzaakt schimmel. Appelen, uien, winterwortelen of sel derijknollen kan men dan ook het best afzonderlijk in pakketten verzen den. Uien blijken bijzonder geliefd, daar men hiermee de voeding, die uit den aard der zaak weinig afwisseling biedt, smakelijker kan maken. Daar om zijn ook zeer in trek allerlei krui derijen of aromatische producten, zoals paprika peper- en kerrysurro- gaat. uienpoeder jus- en bouillon blokjes en soeptabletten. Men moet oppassen mei het verzenden van blik jes of bussen met ingedrukte deksels, door deuken tijdens transport kan het deksel er af springen en de in houd worden verstrooid. Het is daar om gewenst de deksels met lekoplasi of plakband dicht te plakken. Even eens moet men voorzichtig zijn met het zender van pakken waspoeder pf andere poedervormige producten Gaan deze pakken kapot, dan kan de inhoud de levensmiddelen die er bij verpakt zijn. onbruikbaar maken Een goede verpakking, die tegen een stootje kan. is een eerste vereiste voor een goede overkomst. De eerste voorjaarsboden in West- Friesland. Te Hoogwoud is het eer ste lammetje geboren in het nieuwe iaar. Het dochtertje van den boer is direct goede maatjes met de kleine. (Foto „CM.F./Kuiper") te maken liet de ontvanger zich enige dagen later opnieuw tot een gokspel letje verleiden met het gevolg, dat hij nog een veel grotere som verloor Op allerlei manleren wisten de kwar tjesvinders. die den man weldra vol komen in hun macht hadden, hem verder uit te schudden. Zijn eigen geld was hij weldra kwijt en ln de onzinnige hoop met een grote slag alles weer terug te winnen, kwam hij ertoe een bedrag van tienduizend gul den uit de gemeentekas te nemen, doch ook dit geld ging weldra dezelf de weg. De man raakte nu alle bezinning kwijt en verviel in nieuwe verduiste ringen, die ten slotte tot ruim 32.000 waren opgelopen toen de zaak aan het licht kwam. Als getuige werd gehoord de burge meester van Someren. de heer Smul ders. die het onbegrijpelijk achtte.dat de verdachte, die zich steeds als een nauwgezet en plichtsgetrouw ambte naar had laten kennen, tot deze din gen was gekomen. Niemand had ooit lets van de kaartpartijen bemerkt en zelfs de echtgenote van den verdachte was van de hele zaak onkundig geweest. De officier van justitie, mr Domy, vond de naïveteit, waarmede de ver dachte zich had laten uitschudden, verbijsterend. De ontvanger had zelf van zijn malversaties, die op een cata strophe voor de gemeente waren uit gedraaid. geen cent voordeel gehad. Hij was steeds dieper ln de ellende geraakt en ls door de gehele gang van zaken dan ook al zeer zwaar gestraft Spr. kondigde aan. dat de kwartjes vinders. die voor de ondergang van den verdachte verantwoordelijk zijn, zich ook binnenkort voor de recht bank te verantwoorden zullen hebben. Hij eiste ten slotte tegen den ontvan ger een gevangenisstraf van zes maan den met aftrek van het voorarrest Jeugdvergaderingen Max Blokzijl DEN HAAG, 8 Jan In aanslui ting aan zijn vergaderingen voor de Nederlandse Jeugd begint Max Blok zijl Maandag 10 Januari te 19.30 uur in het Volksgebouw. Prinsegracht 73 te Den Haag met een nieuwe reeks, welke op 11 Januari te Haarlem, op 12 Januari in Woerden, op 23 Januari ln Zaandam, op 24 Januari in Gouda en op 31 Januari in Nijmegen zal worden voortgezet Nadere bijzonder heden vermeldeD o.a de aanplakbil jetten. Op deze avonden zal de Jeugd gelegenheid fiebben vragen te stellen. diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie. 17-1-44 914 uur, Rotterdam. Deut sche Oberschule, Westerlaan 2; 18-1-44 112 uur, Breda, Restaurant Modern. Markt; 1518 uur. Den Bosch, Hotel SPORTNIEUWS HET RAADHUIS TE DELFT. Ook voor het behoud van deze Neder landse cultuurwaarden strijden onze Nederlandse vrijwilligers. Foto G.L./H.) Noord-Brabant. Markt 45; 19-1-44 912 uur. Venlo. Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 1518 uur, Arnhem. Café Royal: 20-1-44, 912 uur, Hen gelo. Café Modern. Spoorstraat 18; 1518 uur. Zwolle. Hotel Gljtenbeek; 21-1-44. 912 uur. Assen, Concerthuls a. d. Vaart; 1518 uur. Groningen. Heerestraat 46; 21-1-44 912 uur. Leeuwarden, Huize Schaal, Breedstr.; 23-1-44. 914 uur, Amsterdam. Dam 4; 24-1-44. 9—13 uur. Utrecht. N.V.-Huls. Oudegracht 245; 25-1-44, 914 uur. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leus- derweg; 26-1-44 914 uur, Den Haag. Dierentuin. Benoordenhoutseweg. „Beledigende" advertentie UTRECHT, 8 Jan. In Februari J.L plaatste een Utrechts ingezetene een advertentie ln een der bladen, waarin steller op de meer gebruike lijke wijze had gewaarschuwd geen goederen te verstrekken aan zijn echtgenote, daar deze niet door hem betaald zouden worden. Het betrof in dit geval echter niet een voor zichtig echtgenoot, die zich wilde wapenen tegen al te royale uitgaven van zijn wederhelft, maar een man. die zijn vrouw met zes kinderen onverzorgd in de steek had gelaten Uit wraak voor deze behandeling van de toch al zo gedupeerde partij had daarop de schoonvader, de 65-Jarige A. J. v. V.. van den be trokkene een ongeveer gelijkluidende advertentie doen plaatsen, gericht tegen den vertrokkene. Een dergelijke wraakoefening is echter niet toelaatbaar en de schoonvader werd dan ook tot 10 boete of evenveel dagen hechtenis veroordeeld. Fietsendief werkte „ondergronds" DEN BOSCH. 8 Jan. De Boesche politie is er in geslaagd de hand te leggen op een fietsendief, die er tot nu toe op geraffineerde wijze ln ge slaagd was uit de handen der re cherche te blijven. Ondanks huiszoe king in de woning van den man, kon men namelijk nooit een spoor van hem ontdekken, tot men enige dagen geleden opnieuw een inval deed. Daarbij bemerkte een der recher cheurs in de vloer van de slaapka mer een luik en nu was het geheim spoedig opgelost. Onder de slaapka mer bevond zich een kelder, waarin de man steeds verdween als er on raad was. Tevens had hij hier een soort werkplaats Ingericht waar men een groot aantal fietsonderdelen en een paar complete karretjes aantrof De gehele kelderinventaris ls ln be slag genomen en de gladde vogel is in arrest gesteld. Boksen voor Vreugde en Arbeid DEN -HAAG. 8 Jan. De boks wedstrijden die Vrijdag door Vreugde en Arbeid in het Gebouw voor Kun sten en Wetenschappen werden ge organiseerd, genoten veel belangstel ling. Het was een avond van goede sport. Na het openingswoord van dienstleider L. A. Simonis. die o.a. mededeelde dat Zondagmorgen 9 Januari in het Odeon-theater een filmvoorstelling wordt gehouden, kregen we eerst een wedstrijd van Gerrit v. d Broek, Eindhoven, die reeds 9 k.o.'s op zijn naam heeft staan, tegen Bep Diesen, Rotterdam. De lenige v. d. Broek wist weldra enige harde stoten te plaatsen. Een onverwachte linkse in de tweede ronde bracht Diesen tegen da vloer. Hij werd uitgeteld. In de tweede partij, Robert Disch, weltergewichtkampioen van Neder land, tegen Jan de Pauw, Den Haag, verzekerde Disch zich spoedig van een puntenvoorsprong. Disch won op punten. Na de pauze verschenen Jan Nico laas en Giel de'Roode in* de ring. Het overwicht van Nicolaas was aanvan kelijk niet groot, daar De Roode zijn mannetje terdege stond. Hoewel De Roode over het algemeen ls vooruit gegaan de harde stoten wist hij uitstekend te incasseren was hij de laatste twee ronden de mindere. Met de moed der wanhoop bokste hij zijn 8ste ronde uitZo werd Nicolaas wederom winnaar op pun ten. De laatste partij, Kees Spren kels, Den Haag, tegen Bep de Reus uit Rotterdam, was er een van goed gehalte. Sprenkels trok direct flink van leer en dwong zijn tegenstander in de verdediging. Sprenkels won op punten. Dr. Euwe speelt simultaan tegen Amsterdamse schakers AMSTERDAM, 9 Jan. Op initiatief van het bestuur van de Nederlandse Schaakbond afd. Am sterdam, zal op Zaterdag 29 Jan. a.s. door dr. M Euwe een simultaan- westrijd worden gespeeld tegen ten hoogste 30 sterke spelers van de af deling Amsterdam. De wedstrijd wordt gehouden in het Parkhotel. Hobbemastraat 111 te Amsterdam. Hoogoventournooi SANTPOORT, 7 Jan Do uitslagen van de vierde ronde ln het tournool van de Hoogoven Schaakclub waren: Eregroep A: VlagsmaIr. Van Stee- nis 01. KramerVan den Tol 10. Wolthuis—Van Scheltlnga 0—1. Cort- leverKoomen 4 Eregroep B: mr. RooseCrocs 1f, mr. LeembruggenVan den Berg 01. HenneberkeMulder van Lccns Dijk stra afgebroken. BeenVisser 01. Heden werd uit de derde ronde na 10 uur spelen dc afgebroken partij tussen mr. Roose en Been beëindigd met remise. De vijfde ronde had tot resultaten: Eeregroep AKoomen—Vlagsma 10. Van ScheltlngaCortlcver jJ, Van den Tol—Wolthuis 1—0. Ir. Van SteenisKramer 10. De stond ln deze groepen na 5 ron den ls: 1. Van Scheltlnga. 4 punten; 2, 3, 4 en 5 Cortlcver. Ir. v. Steenis, Van den Tol en Koomen. leder 24 p.; 6. Vlagsma, 2 p.; 7. en T. Wolthuis en Kramer, leder 14 pt. Eregroep B: Vissermr. Roose 01, Mulder van Leens DijkstraBeen af gebroken, Van den BergHenneberke 10. CroesMr. Leembruggen 4—4. In deze groep ls de stand na de vijfde ronde: 1. Van den Berg, 44 p.: 2, 3 en 4 Croes. mr. Rooee en Been. leder 24 p.. waarvan Been met 1 af gebroken partij; 6. Henneberke. 2 p. en 1 afgebroken partij; 6 en 7 Visser en Mulder van Leens Dijkstra, leder 14 p.. laatstgenoemde met 2 afge broken partijen en 8. mr. Leembrug gen. 1 punt. Het ls opmerkelijk, dat de Jonge Leldenaar Van den Berg tot nu toe uit de gespeelde vijf ronden *4 punt heeft verzameld en zich daarmede in zijn groep niet alleen de sterkste heeft getoond van zijn Icugdlge riva len. maar ook van de meer gerouti neerde spelers. Voorts ls het opvallend, dat mr. Leembruggen, die toch een zeer goed schaker ls. zich ln deze groep niet blijkt te kunnen handhaven, daar hij na 6 ronden slechts 1 punt verworven heeft. Dc verduistering begint heden om 16.45 en eindigt om 8.45 u. (Zondag 17 00—8.45 a.) Heden maan op 15 27. onder 6.48 u. i/.nndag 16.14 en 7.16 u.) 10 Jan. V.M., 18 Jan. L.R, 25 Jan. NAL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1