HET DAGBLAD Aanvallen afgeslagen in gebied van Sjitomir VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Morele verzorging Boek van Tboereiricloiii q nlangs is een Duits weermachtsbericht Oostelijk deel van Berditsjew opgegeven Vijftig vliegtuigen neergeschoten Wat Den Haag doet voor de gezinnen van arbeiders in het buitenland Een nieuw Duits afweerfront Bekendmaking De voorkeur „Behouden huis" Kleine man komt niet aan bod bij de N.S.-verkoping Men breke met het „bundelsysteem"! 29 vliegtuigen bij aanval op Kiel neergehaald HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 5 Jan. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het zuidelijke deel van het oos telijke front is het ook gisteren slechts tot gevechtshandelingen van plaatselijke betekenis gekomen. In het gevechtsgebied ten zuidoos ten en westen van Sjitomir zijn her haalde krachtige aanvallen der bolsjewisten afgeslagen en is een aan tal vijandelijke tanks vernield. Eigen tank forma ties sloegen in een verras sende aanval een bolsjewistisch regi ment infanterie uiteen. Vooral in de sector van Berditsjew voerden de bolsjewisten hun aanval len op. Na verbitterde gevechten werd het oostelijk deel der stad op gegeven, terwijl de bolsjewisten op de overige plaatsen afgeslagen werden. Ten westen van Propoisk zette de vijand, na zware artillerie-voorberei ding met verscheidene divisies infan terie en talrijke tanks op een smal front de aanval in. De gevechten, die voor de bolsjewisten bijzonder zware verliezen opleveren, zijn nog aan de gang. Pogingen van de bolsjewisten om ten noordwesten van Witebsk net. de laatste dagen door ons heroverde ter rein terug te krijgen, zijn voor een deel in tegenaanvallen afgeslagen. Ten noorden van Newel is een met steun van tanks ondernomen aanval der bolsjewisten mislukt. Marinekustbatterijen hebben in Kroonstad in het ijs vastgevroren bol sjewistische speciale vaartuigen be schoten en talrijke treffers geplaatst op een motorschip. Aan het Zuiditaliaanse front heeft de vijand ten westen van Venafro herhaalde malen onze gevechtsvoor posten met superieure strijdkrachten aangevallen. Hij werd met zware, bloedige verliezen afgeslagen. Ook ten noordwesten van Ortona stortten verscheidene vijandelijke aanvallen voor onze stellingen ineen. In de middaguren van 4 Januari Luchtaanvallen op Frans en Kroatisch gebied PARIJS. 5 Jan. Oli meldt, dat Engels-Amerikaanse bommenwerpers hedenochtend de monding van de Gironde zijn gepasseerd en een kleine gemeente hebben gebombar deerd, Tot vanmiddag telde men 16 doden en 35 gewonden. Volgens een bericht van het Kroa tische persbureau zijn in de afgelo pen dagen behalve op Split ook ter- reuraanvallen ondernomen op de ste den Pliedog en Travnik. Hierdoor werd vooral Pliedog zwaar geteisterd, daar de bommen terechtkwamen op een ziekenhuis. Tot dusver zijn uit de puinhopen de lijken van 25 kin deren geborgen. Bovendien werden van de burgerbevolking nog 18 per- sone ngedood en 110 gewond. In Travnik werden van de burgerbevol king 30 personen gedood en 300 ge wond. Twaalf huizen werden ver nield. Versterking yan Sowjet-invloed in het Nabije Oosten ISTANBOEL. 5 Jan. De Turkse pei-s meldt uit Caïro. dat het Sowjet- russische gezantschap zijn diploma tieke personeel zal uitbreiden. Verder ligt het in de bedoeling een pers attaché te benoemen. Bovendien zal te Cairo een Sowjetrussisch consu laat worden gevestigd. Deze maat regelen zouden, zo wordt verklaard, samenhangen met de versterking van de Sowjetrussische invloed in het nabije Oosten, die als een resultaat van de conferentie van Teheran kan worden beschouwd. BIJ het spoorwegongeluk ln de tunnel bij Leon (Spanje) zijn o.a. 70 zeekadetten. die op weg waren naar de vlootbasls El Ferrol del Caudillo. verongelukt. Men ls er tot dusver ln geslaagd 33 zeekadetteu. die ten dele zwaar gewond zijn en in een zieken huis werden opgenomen, te redden. Naar de Britse berichtendienst uit Caracas meldt, zal de Venezolaanse president. Medina, op 18 Januari naar de Ver. Staten vertrekken. HIJ zal wor den vergezeld van een aantal kabinets leden, ambtenaren der militaire Instan ties en zakenlieden. Het communistische blad ..Daily Worker" publiceert een protest tegen het besluit van het Britse ministerie van oorlog, dat de redactieleden van de „Daily Worker" de positie van oor logscorrespondent ontzegt, zonder op gaaf van redenen. Naar de Britse berichtendienst meldt, heeft het Amerikaanse mini sterie van marine Woensdag medege deeld, dat de duikboot Pompano, die op patrouille was, over tijd ls en ver loren moet worden geacht. De Pompa no had een waterverplaatsing van 1330 ton en een bemanning van 75 koppen. hebben Amerikaanse bommenwerpers plaatsen in Noord- en West-Duits- land aangevallen. De woonwijken der stad Kiel waren wederom het doelwit van een zware terreuraanval. Luchtverdedigingsstrijdkrachten heb ben. volgens tot dusver ontvangen berichten boven Duits gebied en de bezette westelijke gebieden 29 vlieg tuigen. voor het merendeel viermo torige bommenwerpers, neergescho ten. In de afgelopen nacht hebben enige Britse storingsvliegtuigen bo ven West- en Noord-Duitsland gevlo gen. Duitse vliegtuigen hebben in de af gelopen nacht afzonderlijke doelen in Zuidoost-Engeland aangevallen. (De in het weermachtsbericht genoemde plaats Propoisk ligt aan de Sosj. een zijrivier van de Dnjepr, ongeveer 120 kilometer noordelijk van Gomel. Red.) Bij aanvallen o.a. op Kiel en de vestelijke gebieden BERLIJN. 5 Jan. In de ochtend uren van 5 Januari vlogen krachtige formaties Amerikaanse bommenwer pers het Noord-Duitse kustgebied binnen, zo verneemt het D.NJB., ondernamen wederom een zware ter reuraanval op het stedelijk gebied van Kiel. Kleinere formaties vielen tegelijkertijd plaatsen in West- Duitsland aan, vooral de stad Düssel- dorf. De aanvallen vonden zoals ge bruikelijk van zeer grote hoogte bo ven een dichtaaneengesloten wolken dek plaats. De strijdkrachten dei- Duitse luchtverdediging vielen de Amerikaanse bommenwerpers aan en brachten hun aanzienlijke verliezen toe. Ook de bezette gebieden in het westen werden door Brits-Ameri kaanse bommenwerpers in de loop van de 5de Januari aangevallen. De Duitse luchtafweer had hier zeer veel succes en schoot zestien viermoto rige bommenwerpers van het type Boeing B. 17 en zeven Amerikaanse jagers boven Frankrijk alleen neer. Het zicht was goed en de hemel vrij wel zonder wolken. Het aantal dooi de krachtige formaties jachtvliegtui gen en jachtkruisers tezamen met de batterijen luchtdoelartillerie die dag boven het rijksgebied en de bezette gebieden in het westen neergescho ten vliegtuigen staat nog niet defini tief vast. daar nog steeds berichten over successen binnenkomen. Thans staat echter reeds vast. dat meer dan 50 Brits-Amerikaanse vliegtuigen, waarvan minstens viervijfde viermo torige bommenwerpers, vernietigd werden. In enkele uren verloor de vijand aldus meer dan 400 man vlie gend personeel. In tegenstelling daar mede zijn de Duitse verliezen opmer kelijk gering. „Een interne aangelegenheid" LISSABON. 5 Jan. Volgens een Reuterbericht uit ftfdttoou heeft de „Prawda" van Woensdag een Nieuw jaarsartikel van Wendell Willkie in de ..New York Times" tot aanleiding genomen, om opnieuw het standpunt van de Sowjet-Unie te omschrijven in zake de ..politieke integriteit dei- kleine grensstaten Finland, Polen, de Baltische en de Balkanlanden". De „Prawda" schrijft hierover: „Het wordt tijd, dat men gaat inzien, dat de z.g. kwestie der Baltische staten een interne aangelegenheid van de Sowjet-Unie is. Hij, die zich steeds voor een dergelijke kwestie interes seert. wordt herinnerd aan de grond wet der Sowjet-Unie en moet eraan denken, dat wij wel weten, hoe wij onze grondwet zullen beschermen. Wat Finland en Polen betreft, om van de Balkanlanden in het geheel niet te spreken, alleen de Sowjet- Unie weet. hoe zij met deze staten moet handelen." V.S. en Engeland bemoeien zich met Pools-Russisch geschil STOCKHOLM. 6 Jan. Staatssecre taris Huil heeft volgens de Britse be richtendienst in verband met de Pools- Sowjetrussische problemen den Brit sen ambassadeur ontvangen voor een conferentie, die een uur duurde. De Engelse berichtendienst voegt hieraan toe. dat de Ver. Staten zich tezamen met Groot-Brit tannlë zullen trachten ln te schakelen om het conflict tussen de Poolse emigrantencommissie en de Sowjet-Unie bij te leggen. De Nederlandse Spoorwegen zijn er thans toe overgegaan op verschillen de trajecten conductrices in dienst te stellen. Twee conductrices vertellen elkaar de wederwaardigheden van de eerste reis. (Foto „C NS./Kuiper".) Montgomery's opvolger In Italië LISSABON, 5 Jan. Naar radio Londen meldt, is tot opvolger van generaal Montgomery als opperbevel hebber van het achtste leger aange wezen generaal sir Oliver Leeth. Deze was tot eind 1942 commandant van het 30ste corps van het achtste leger. Hij is een der jongste corps commandanten van het Britse leger. Ie JAARGANG No. 4 DONDERDAG 6 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers - Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 .- Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 De gemeente Amsterdam scheept de vrouwen van onze arbeiders in Duitsland, die om de een of andere reden geen geld overgestuurd krijgen, af met een steun in natura. zoals drinkers, verkwisters en op lichters die in de vooroorlogse dagen plachten te ontvangen. Den Haag daartentegen spaart kosten noch moeite om haar plichten jegens deze vrouwen en kinderen na te komen en riep dienaangaande een speciale dienst in het leven, die deze arbei dersgezinnen met raad en daad ter zijde staat. Amsterdam beschouwt bovenbedoelde mensen als lastposten, die gratis uit de gemeente-ruif willen eten, Den Haag zegt: het is onze plicht om deze vrouwen en kinderen voor de gemeenschap te behouden en niet uit te stoten. Ongeveer een jaar geleden werd in Den Haag de afdeling Morele Verzorging in het leven geroepen, die rechtstreeks ressorteert onder de dienst van den wethouder van Sociale Zaken en onder leiding staat van mevrouw Boelens, echtgenote van den wethouder voor Volksgezondheid. Wat deze afdeling tot nu toe vol bracht, is zo belangrijk, dat wij haar werk onder de algemene aandacht brengen, ter lering misschien voor gemeenten, die gespeend blijken te zijn van voldoende sociaal gevoel jegens de gezinsleden van onze arbei ders in Duitsland. Wat doet de af deling Morele Verzorging? Mevrouw Boelens gaf er ons een antwoord op. dat in het kort luidt: verzorging en ondersteuning van vrouwen en kin deren van onze arbeiders in Duits land op alle manieren, die zich den ken Taten. Op het ogenblik heeft de afdeling 2000 gezinnen onder con trole, die regelmatig door de mede werksters van mevrouw Boelens. oudere, ervaren dames, bezocht en ondersteund worden. Uit dit getal moet men niet opmaken, dat in Den Haag 2000 vrouwen van geld uit Duitsland verstoken blijven. Maar het werk van de afdeling Morele Verzorging is in de loop van de tijd zo uitgebreid, dat niet alleen deze vrouwen de aandacht hebben, maar dat nu overal hulp verleend wordt, waar deze verlangd wordt of gewenst is. zelfs aan gezinnen, waarvan de mannen niet in Duitsland werken. Mevrouw Boelens kon moeilijk het gehele werk beschrijven, dat door haar afdeling gedaan wordt. In de eerste plaats dan wijdt men aan dacht aan de gezinnen, waarvan de mannen voorlopig elders werken, voorts aan verwaarloosde gezinnen, aan arbeiderskinderen, die op het verkeerde pad zijn, aan hun school onderwijs, aan een geneeskundige controle, aan gezinnen, die op de een of andere wijze door de bom- menterreur getroffen zijn, ja te veel om. op te noemen. Gunstige roep Van het werk van de afdeling gaat een zo gunstige roep in Den Haag uit. dat tientallen mannen vóór hun vertrek naar Duitsland naar mevrouw Boelens komen en vragen om een oogje op hun vrouwen, die moreel zwak staan, te houden. Haar mede werksters sloven zich uit om deze vrouwen in hun moeilijke omstandig heden terzijde te slaan. Zij contro leren het huishouden, houden een oogje op het schoolbezoek van de kin- aderen, waken er voor. dat de vrouwen hun bonnen goed besteden, halen de distributiebescheiden voor hen af en kopen er de levensmiddelen op. zor gen voor een genoegelijke afleiding en brengen zelfs bezoeken aan zieken huizen om vertroosting te brengen. Zij onderhouden contact met de ge meentelijke dienster., met de politie, met de school instanties en met de Duitse autoriteiten en deinzen er zelfs niet voor terug om vrouwen, die totaal van het goede pad afgedwaald zijn, persoonlijk uit verdachte huizen en andere Verderfelijke gelegenheden te halen. Mevrouw Boelens vertelde ons zelfs, dat zij voor enkele vrouwen op haar kantoor een spaarpotje heeft aange legd, waaruit zij geregeld komen putten. Aardig is bijvoorbeeld ook, te weten, dat de dames de rapporten van de kinderen, die onder haar hoede staan, geregeld controleren. Wanneer deze bijzonder gunstig ziin. zorgt de afde ling, dat de kinderen met hun studie verder komen. Op deze wijze werkt een gemeente lijke instelling in Den Haag tot zegen van de aan haar toevertrouwde vrou wen en kinderen. Hoe gemakkelijk kon men ook niet in deze stad een gedeelte van deze vrouwen een steun in natura in handen duwen en zich verder van alle zorgen afmaken! Dat men dit niet gedaan heeft, strekt de gemeente Den Haa? niet alleen tot eer, maar is tevens een logisch gevolg van haar taak, die zij jegens de ge meenschap te vervullen heeft. Australische verliezen LISSABON. 5 Jan. Volgens een bericht van de Engelse nieuwsdienst heeft de Australische minister van defensie. Forde, bekend gemaakt, dat de Australische verliezen, sinds het begin van de oorlog bedragen in totaal 55.890 man, onder wie 3152 officie ren. Forde verklaarde, dat dit aan tal omvat de manschappen, die aan het front gewond zijn geraakt, ver mist worden, gesneuveld zijn of die aan verwondingen of door andere oorzaken zijn gestorven. De paus procedeert tegen de Portugese staat LISSABON. 6 Jan. Voor rech terlijke colleges te Lissabon wordt op het ogenblik een proces gevoerd, waarin de paus optreedt tegenover de Portugese staat. Twee jaar geleden heeft een Por tugees geestelijke zijn vermogen, dat 380 000 escudos bedroeg, vermaakt aan den paus, waarvoor deze, volgens de Portugese wetgeving ongeveer 130.000 escudos successierechten moest betalen. De paus beroept er zich ech ter op, dat hij door het Concordaat is vrijgesteld van het betalen van successierechten. In eerste aanleg zijn de bezwaren van den paus verworpen; de zaak zal nu in tweede instantie worden be handeld. BERLIJN, 5 Jan. Het Sowjet russische winteroffensief, dat volgens Duitse militaire deskundigen momen teel tot volledige ontwikkeling geko men is, heeft door middel van een machtige concentratie van zeer ster ke Sowjet-troepen op het betrekke lijk nauwe gebied van Kiew-Sjitomlr een zwaartepunt geschapen, dat voor de militaire ontwikkeling en voor het verdere verloop van dit offensief beslissend zal zijn. aldus meldt een speciale correspondentie. Deze concentratie van abnormaal sterke krachten op een kleine ruimte heeft het Sowjetrussische opperbevel gedwongen de divisies achter elkaar in het vuur te jagen. Zoals steeds bij Sowjetrussische grote aanvallen kwam het ook deze keer tot aan zienlijke beginsuccessen. die te Ber lijn niet ontkend worden en waarvan de betekenis absoluut niet wordt on derschat. Maar men constateert met voldoening, dat het stootleger der Sowjets in het gebied van Sjitomir reeds genoodzaakt is te opereren tegen een nieuw Duits afweerfront. In dp aansluitende sector van Ber ditsjew hebben verschrikkelijke ge vechten plaats gevonden, die ten slotte leidden tot een Duitse evacu atie van het oostelijk stadsdeel. In de beide sectoren ten westen van Sjitomir en bij Berditsjew wordt het Duitse verzet met de dag krachtiger. Volgens een bericht van de Cor respondentie-dienst zou deze nieuwe Duitse afweerstelling vermoedelijk iets ten westen van Olewsk, Nowo- grad-Wolynsk, Sjitomir en Berdits jew verlopen. Dat Sowjet-patrouilles in de sectoren van Olewsk en Nowo- grad-Wolynsk langs de weg naar Rowno, de vroegere Poolse grens overschreden zouden hebben, wordt te Berlijn niet bevestigd, en naar radio Londen Woensdag spijtig me dedeelde, te Moscou evenmin. Het beeld van het Sowjetrussische winteroffensief bij Sjitomir lijkt sterk op het beeld van vroegere ope raties. Ook thans zijn de Sowjets weer gedwongen te opereren tegen de Duitse flanken. In het bijzonder wordt thans geopereerd tegen de Duitse zuidelijke flank. Zo wordt o.m. gestreden tegen de Duitse stellingen bij Bjelaja-Zerkow, welke plaats 150 km. ten oosten van Sjitomir ligt. De Sowjets moeten beslist het zuidelijke front der Duitsers indrukken om vol ledige successen te kunnen boeken. Het is opmerkelijk, dat m vroegere fasen van de strijd het rode leger, wanneer successen in het oorspron kelijke penetratiegebied uitbleven, overgingen tot een herhaaldelijke verplaatsing van het zwaartepunt. In Duitse militaire klingen meent men te kunnen waarnemen, dat de Sowjets ook deze keer weer gedwon gen worden het zwaartepunt te ver leggen, want op diverse plaatsen zijn troepenconcentraties o.a. bij Kertsj, Perekop, Nowograd-Wolynsk en Krits- jew waargenomen. Laffe moordaanslag te Leiden 10.000.- beloning De höhere ff- imd Polizeiführer maakt bekend: In de avonduren van 3 Januari 1944 is te Leiden op een directeur van het Arbeidsbureau aldaar, Gerar- dus Willem Diederix, een moordaan slag gepleegd. Diederix werd op de openbare weg zwaar gewond door een van achteren op hem gelost pistool schot. Ongetwijfeld is hier sprake van een misdrijf uit politieke motie ven. Als strafmaatregel is ln Leiden het tijdstip, waarna men zich niet meer in de open lucht mag be vinden, tot nader order vervroegd tot 21 uur en het sluitingsuur voor open bare Ink pi en tot 20 uur. Bovendien is een vijftigtal inwoners der gemeente Leiden gearresteerd, van wie op grond van hun politieke gezindheid moet worden aangenomen, dat zij de laffe moordaanslag goed keuren. Bij deze arrestaties boden drie personen tegenstand, resp. trachtten te vluchten, waarbij zij werden neergeschoten. Als daders van de moordaanslag op Diederix komen vermoedelijk twee personen in aanmerking, dlë in het duister niet meer konden worden her kend. De bevolking wordt hierbij uitge nodigd aan de opsporing deel te nemen. Voor aanwijzingen, die leiden tot aanhouding van de daders, wordt een beloning van 10.000 uitgeloofd. Ter zake dienende mededelingen wor den door elke Duitse of Nederlandse politie-instantie in ontvangst ge nomen. Complot van clandestiene slachters ontdekt MIDDELBURG, 5 Jan. Door de aangifte van diefstal van een schaap, is de marechaussee een complot van clandestiene slachters en hun hand langers op het spoor gekomen. In tal rijke plaatsen in de provincie Zee land zijn arrestaties verricht. Zoals gezegd, begon het met de aan gifte door een landbouwer van de dief stal van een schaap. De dader van dit misdrijf was spoedig gevonden. Het dier was frauduleus geslacht. Dc aan houding van den dief leidde tot de opsporing van een man, waarmoe hij clandestien slachtte en vandaar be landden de opsporingsambtenaren bij een ander, waar ook een frauduleus ge slacht schaap gevonden werd. In ver band met een en ander werden twee Middelburgers cn een Jongeman uit Den Haag gearresteerd, die allen be kenden. Verder speurende kwamen de mare chaussees op een adres, waar zij juist een frauduleus geslacht varken aan troffen. terwijl zij op het erf van een landbouwer-vrachtrijder onder Mid delburg een complete clandestiene sla gerij ontdekten. Er bleken daar twee koelen, acht schapen en een varken geslacht te zijn. De huiden waren voor een deel onder de grond verstopt. Zeven schapen die op het erf werden gevon den en gereed stonden om op dezelfde wijze te worden geslacht, werden ln beslag genomen. In verschillende de len van Zeeland ls daarop een groot aantal arrestaties uitgevoerd. Ook drie Middelburgse slagers wisten meer van deze zaak af. Een van hen had de hel pende hand geboden bij het slachten van de koelen. De leveranciers van de koelen en de schapen bleken te goe der trouw te zijn. Films vlogen in brand: één dode DEN HAAG. 6 Jan. Dinsdag- avond omstreeks iialf tien was de 28-Jarige heer G. A. S., wonende in de Hugo de Grootstraat, een film aan het afdraaien in het bijzijn van zijn vierjarig dochtertje Petronella en zijn drie-jarig zoontje Hendrik: ook zijn zwager, de heer H. S. uit de Barentzstraat, was aanwezig. Het filmmateriaal raakte in brand, even als dat van nog twaalf andere films, die in de nabijheid lagen. Het vuur greep zo snel om zich heen. dat de vader en zijn kinderen ernstige brandwonden opliepen. Alle drie wer den opgenomen in het R.K. zieken huis Westeinde. waar vooral de toe stand van het vierjarige dochtertje ernstig bleek. Later is zij aan de ge volgen overleden. De heer S. uit de Barentzstraat. die dit kind uit de brandbare kamer redde, werd door glasscherven gewond. De kamer brandde uit. Het ergst is het evacueren in de steden, omdat daar de mensen zo dicht op elkaar iconendat zij in de practijk van het leven het verst van elkaar af staan. Het gemakkelijkst en het aange naamst is het evacueren naar de dorpen, althans wanneer het zo valt, dat er een persoonlijk contact kan groeien. Als het in massa moet ge beuren en in de grote barakken, dan icordt het al gauw „dat volk uit en dan ligt de gedachte van de bu renhulp nu niet zo direct voor de hand. Het allerbeste is het evacueren naar streken, waar men zelj al eens geëvacueerd is. Zoals Rotterdam, ook al voor de oorlog een van onze vlotste en zake- lijkste steden, ruw maar rond, na de veertiende Mei aan vele steden, die veel minder ge troffen waren, het beste en flinkste voorbeeld gafzo zijn ook de mensen, die zelf al eens geëvacueerd zijn, de beste gast heren. Die kletsen niet lang, stelleji geen dwaze eisen, hebben geen zotte ver wachtingen. Ze weten dat hun „boeltje" lijdt als er evadué's in huis komen, maar zij weten ook. dat de évacué's zèlj het meeste lijden en dat het menselijker is te letten op de mensen dan op een krasje op de meubels in hun voorkamer (waar ze hun leven lang nog nooit hebben ge zeten). Zulke lui. die zelf al eens iets heb ben meegemaakt van de oorlog, zijn de beste en eigenlijk zou men alle me vrouwen Van Wassenaar tot Voor burg met hun kapsies en kapsones, die het de evacuatie-ambtenaren en hun adspirant-gastvrouwen zo moei lijk maken met hun verlangens en verlangentjes, toewensen, dat zij een paar keer in de frontlijn zouden moeten evacueren. Dan zouden zij wel leren omstaan. Omgekeerdook de ambtenaar, die zich verschanst achter zijn pa pieren en die regeert en maatregelt van op een afstand, zou zelf eens evacue moeten zijn. Daarom zie ik uit naar de volgende advertentie: Evacuatiebureau zoekt flinke ambtenaren, die de handen uit de mouwen kunnen steken. Éva cué's genieten de voorkeur." Waarachtig, laat die kerels ook eens een streepje vóór hébben. In elk geval in hun eigen „vak". TIJL. Advies en een tabletje in plaats van bedzeiltjes BERGEN OP ZOOM. 6 Jan. De corpschef van de gemeentepolitie heeft een waarschuwing gepubliceerd tegen het bureau „Secorio", dat door het plaatsen van een advertentie met de aanhef „Wilt u een bedzeiltje zonder vergunning", duizenden moe ders in midden- en west-Brabant verleidde tot het zenden van èen be drag van f 1.25. De moeders ontvin gen dan als antwoord een advies, hoe mén zelf hèt oedzelltje zou kun nen vervaardigen, alsmede een ta bletje, dat de duurzaamheid van het zelfgemaakte artikel zou verlengen. Veldmaarschalk Rommel in Nederland DEN HAAG, 6 Jan. Dezer dagen heeft generaal-veldmaarschalk Rom mel met zijn naaste medewerkers een vrij langdurig bezoek gebracht aan Nederland. In de loop van zijn in spectietochten heeft de maarschalk sectoren van de kustverdediging en belangrijke verdedigingsinstallaties in het achterwaartse gebied gecontro leerd. Kerkdiefstallen in Den Bosch DEN BOSCH. 6 Jan. In de laatste tijd zijn enige brutale kerkdiefstallen gepleegd, die van een bedenkelijke ver wording blijk geven. Veertien dagen geleden stelde men vast, dat uit de Sint Jans kathedraal een altaarkleed verdwenen was: ln de loop van de vo rige week werden een kostbaar altaar kleed en enige Perzische tapijten ge stolen. Thans zijn ook uit de Sint Pieterskerk een Smyrna-altaarloper en enige andere kleden ontvreemd. Als gevolg hiervan zal de Sint Jari3 kathe draal nog slechts tijdens de diensten geopend zijn. Deze maatregel 1s door verschillende andere kerken overge nomen. is een Nederlandse wezens-kenmerk is. dat zich niet vertaling verschenen van een van de ene generatie op de an dere wijzigen kan en dat omge keerd feilloos aan uiterlijke symptomen kan worden herkend. Zo voert de nomade een mini- boek, dat in Duitsland reeds een geschiedenis heeft: „Het boeren- dom als levensbron van het Noordras" van R. Walther Darré (Das Bauerntum als Lebensquell mum aan reisgoed mee. omdat der Nordischen Rasse, Uitg. zijn principiële bewegelijkheid „Volk en Bodem", Den Haag), daardoor slechts zou worden be- Een boek mèt een geschiedenis, lemmerd. Het landbouwende volk Ook een boek, dat wellicht reeds echter is uiteraard van de bodem geschiedenis geworden is? afhankelijk en daardoor met de Die vraag is begrijpelijk in een bodem verbonden. Het ls ln brede tijd als de onze, waarin wij op zin van het woord „huiselijk" en vele punten nog altijd van wanneer het. om zich akkerland elementaire voorlichting versto- voor zijn levensonderhoud te ken zijn over de gedachtenwe- verzekeren, dan al tot verplaat- reld, die zich tussen twee wereld- sing gedwongen wordt, neemt het oorlogen aan gene zijde van onze zijn kuituurgoederen mee op reis. oostelijke grens ontwikkelde, Omgekeerd herkent het speu- waarin velen anderzijds alvast rende nageslacht aan opgegraven aannemen, dat die gedachten- of op andere wijze hervonden wereld over een paar weken kuituurgoederen het oer-oude tóch tot het verleden behoort, landbouwvolk. En het begrijpt Men kan er zich onvermin- dat de historische trek van derd over verbazen, dat er vijf tien jaren voorbij konden gaan, eer een boek als Darré's het noordras, het belangrijkste en stuwende element der Ger maanse volken, niet uit „oorlog- „Bauerntum" in het Nederlands zuchtigheid" voortsproot, maar werd vertaald. Men vindt er de uit elementaire behoefte aan zoveelste bevestiging in van een akkergrond voor het naakte geestesgesteldheid, die eenvou- levensonderhoud. De kwestie van dig weigerde kennis te nemen de ..levensruimte" verrijst als eeuwige realiteit en komt los van en be- van als vijandig beschouwde ge dachten en die daardoor met des vermeende ..propaganda' te noodlottiger zekerheid onbe- weerde „agressie kend terrein braak liet. Men Darré's breed opgezette ver heeft echter óók aanleiding, de handeling ontsproot aan een po- brandende actualiteit van Darré's lemiek met een ln 1927 versche- gedachten voor deze dagen vast nen b°ek van Kern: „Stamm- te stellen. Wat vijftien jaar ge- baum und Artbild der Deut- leden een profetisch woord en schen'Maar het ls terstond bo- een revolutionnaire zienswijze ven die polemiek uitgegroeid tot was, blijkt in het huidige tijds- een gewricht het beslissende punt in men standaardwerk, alle „nieuwe" waaraan inzichten de strijd. Darré's boek is géén over het Germaansche wezen en voorbije rariteit. Het formuleert J*et c^rm^1n®e karakt^J toetsen het diepste wezen van de ge- kan- Darbij hanteert Darré een beurtenissen onzer dagen en geeft uitdrukking aan de waar den, die met deze worsteling zijn gemoeid. Tegelijk rekent het af met veel misbruikte voorstel lingen over Germaanse oorlog- zuchtigheid, die de hedendaagse oorlogspropaganda vertroebelen. verbluffende verscheidenheid van materiaal: historisch, sociolo gisch, taalkundig, kultureel. En hij ontwikkelt daarmee altijd boelende en altijd kleurige beel den. Hij bewijst uit de hermelijnen mantels van de laatste, inmiddels Voor het één en voor het ander grotendeels geëmigreerde konin- blijkt het van dubbele betekenis, ge" hu" boerenstand en dat deze omvangrijke en over- dJLHolLaI?dsf (b°"enpofbroek vloedig gedocumenteerde studie der oude kolonisten als onver niet tijdens de oorlog en zelfs ™oed, «"teken van het boeren- niet na 1933 geschreven werd. Het ls een brok wetenschap, met en knickerbockers" vla Engeland uit Amerika terugkeren. Maar deze enecdotische bljzonderhe- alle innerlijke rust die daarbij past en niettemin met alle ver nieuwingsdrift die aan weten schappelijk werk zo vaak ont breekt. den bouwen aan de éne, alles beheersende stelling: dat het hoerendom het diepste wezen van A1 J„ de Germaanse volken is, dat het Als „rode draad loopt door historisch hun recht en hun Darré s „Boerendom het onder- strijd bepaalt en dat het (mèt scheid tussen nomaden en kolo- zijn eis van akker-ruimte) be- nisten, tussen op bewegelijkheid slissend ls voor het voortbestaan toegespitste woestijnvolken en op van de Germaanse volken, waar- vestiging bedachte boeren. En hij van wij deel uitmaken, of wij er toont aan, dat bij de volkeren de belangrijkheid van leerden dezer aarde dit onderscheid een inzien of niet. VOLKSCULTUUR EN KUNST Casino heeft het nieuwe toneel jaar voor Den Bosch ingeluid met de première van „Behouden Huis", een nieuw stuk van den Bosschen auteur Kees Spierings. Het werd ten tonele gevoerd door de „Brabantse Speelgroep" onder regie van den schrijver. In het stuk zien we, hoe een al te hartstochtelijk aangelegde jonge boer bij enkele bezoeken aan een boerenhoeve met te grote voortva rendheid optreedt tegen de dochter, waarmede nij aanvankelijk verloofd ls, en togen de jeugdige boerenmeid, waardoor ongewenste verhoudingen ontstaan, die de oude hoereneer en de vrede van het huis dreigen aan te tasten. Djt wordt tenslotte voor komen door de bewoners der hoeve, die allen van de juiste boerengeest bezield zijn. „De Brabantse Speelgroep" heeft zich met een prijzenswaardig enthousiasme gekweten van haar taak en vaak goed spel te zien gege ven. Toch miste men èn in het stuk (te weinig levenware boerensfeer en te veel gemoraliseer) èn in de opvoering (geen dialect, maar wel boerse verbuigingsuitingen) de no dige aanvaardbaarheid, wat ook bij „Dorp en onrust" moet worden vast gesteld. Het publiek heeft het goede van het gebodene toch wel weten te waarderen en toonde dit door een hartelijk applaus aan het slot. De schrijver van het stuk werd op het podium gehaald. UTRECHT, 6 Jan. De verko ping van gevonden voorwerpen van de Ned. Spoorwegen is weer achter de rug en de rust ls weergekeerd in het Notarishuis aan 't Achter St Pieter. De verkoping leverde een vette buit op, maar in het Notaris huis zit men letterlijk met. de brok ken, want vooral de verloting van de goederen veroorzaakte zoveel agita tie en gedrang, dat de balustraden onder de druk bezweken. Het is op deze verkoping weer „ge peperd" toegegaan. De gevonden voorwerpen brachten hoge prijzen op. Vooral voor de zilveren en gou den voorwerpen werden fantastische prijzen gemaakt. Gelijk we dit reeds deden met de veilingen van de Bank van Lening in Amsterdam geeft een en ander aanleiding tot gegronde critiek. We hebben namelijk in Utrecht kunnen ervaren, dat ook op deze verkoping de kleine man niet aan bod komt, omdat ook hier de handelaren lees gerust scharrelaars de boven toon voeren. Het verschil met de verkopingen van Ome Jan is. dat op de N.S.-verkoping de zwarte handel nog extra kansen krijgt, namelijk door het z.g. bundelsysteem, dat hier nog steeds in ere wordt gehouden. Dc- veilingdirectie „betreurt" het. dat de artikelen niet per stuk ver kocht kunnen worden, omdat dit te veel tijd zou vergen. We voelen de juistheid van deze argumentatie ten volle aan. maar vragen ons déarom juist af, waarom er niet naar een andere oplossing gezocht wordt ten einde de artikelen op een eerlijke wijze aan den man te brengen. Het kan zijn, dat de veilingdirectie er nog nooit over nagedacht heeft, waar een bundel actetassen van tien stuks, die bij loting voor 20 ver kocht wordt terecht komt, maar wij weten het met zekerheid te zeggen, namelijk in de zwarte handel. Het moet toch ook de directie duidelijk zijn, dat men er met het vaststellen van een redelijke verkoopprijs alleen niet is. Bovendien zien wij op de spoor wegverkoping dezelfde moeilijkheid, die er ook reeds bij Ome Jan be stond, namelijk de eis om toewij zingen en punten in to leveren voor de te kopen textlelgoederen. waar aan particulieren uit de aard der zaak moeilijker kunnen voldoen dan handelaren, die dik in hun toewij zingen en punten zitten. Hier geldt dus dezelfde conclusie als bij Ome Jan: de particulier ziet alles aan zijn neus voorbijgaan en.de zwar- t handel gaai er mee s t r ij k e n. Later kan de particulier weer bij deze heren komen aanklop pen, maar dan zijn deze de prijzen, die zij voor de goederen op de spoorwegverkoping betaalden reeds lang vergeten. Daarop kan men staat maken. Onze conclusie is precies dezelfde als die we reeds in onze artikelen over de veilingen van „Ome Jan" trokken: geen spoorwegverkopingen meer. Want ook de 250 paar heren en de 500 paar dameshandschoenen, de 800 paraplui's, de 1000 heren- en de 150 dameshoeden, de 150 petten, de 400 actetassen en verder alle ar tikelen. die gedurende de afgelopen dagen publiek verkocht zijn. waren ongetwijfeld bij de Nederlandse Volksdienst in betere handen geko men, dan thans, nu de „handelaren" deze bezitten. Nieuwe Monumentenwet Binnen afzienbare tijd la de afkon diging en invoering tegemoet te zien van een nieuwe Monumentenwet, die reeds ln vergevorderd stadium van voorbereiding verkeert en Ingrijpende wijzigingen ln vergelijking met dc be staande wet zal bevatten. SPORTNIEUWS Plannen van het N.G.V. voor 1944 DEN HAAG. 6 Jan. Het Ned. Gymn. Verbond zal ook ln het nieuwe Jaar niet stilzitten en behalve de vele Interne werkzaamheden, zoals studie bijeenkomsten en cursussen, zullen ook verschillende uitvoeringen worden gegeven, waarop de turnsters en tur ners hun krachten zullen kunnen meten. De data der nationale kampioen schappen zijn nog niet vastgesteld, doch ln Maart en April komen reeds de eerste grote wedstrijden de aan dacht vragen. Ter gelegenheid van het 25-Jarlg bestaan van de turnkring Groningen wordt de Jaarvergadering van het N.G.V. op 19 Maart te Groningen ge houden. Op 18 en 19 Maart worden verder ln Groningen twee bondskeur- ultvoerlngen ln de Harmonie georgani seerd. waarbij de keurkorpsen der dames en heren van het N.G.V. zullen aantreden. In de Apollohal te Amsterdam wordt verder op 23 April a.s. ter viering van het 75-Jarig bestaan van „Kracht en Vriendschap" een grote bondskeur- wedstrljd gehouden. Deze wedstrijd belooft zeer attractief te worden, want voor de dames-verenlglngsploegen staan wedstrijden rhythmlache dans op het programma, terwijl voor do heren het zo spectaculaire tafelsprlngen is ge kozen. Hoogovenschaalcfournooi SANTPOORT. 5 Jan. Heden werd het schaaktournool van de Hoogoven Schaakclub voortgezet. Dc uitslagen luiden: Eregroep a: Vlagsma—Cort- lever 1O. KoomenWolthuis 01, Van ScheltlngaKramer i—4, Van den Tolir. Van Steenis 10. De stand in dezo groep ls na de derde ronde: 1. Van Scheltlnga 21. 2. en 3. Van don Tol en Vlagsma ieder 2, 4. 5. en 6. Cortlever, Koomen cn Wolthuis, leder 1-i, 7. en 8. lr. Van Steenis en Kramer i punt. Eregroep b: rar. Roose—-Been na 67 zetten afgebroken. VisserHenncberke 01. Mulder van Leens Dijkstramr. Leembruggen 1—0, Van den Berg— Croes 1—0. Hier luidt de stand: 1. Van den Berg 2i, 2. Henneberke 2. 3.. 4. en 5. Croes. Visser en Mulder van Leens Dijkstra leder li punt, 6. Been 1. 7. en 8. Leembruggen en Roos© leder i punt. Tenet verliest zijn titel PARIJS, 5 Jan. In het Parijse sportpaleis werd de bokswedstrijd ge houden tussen Tenet en Despeaux om de Franse titel ln het middengewicht, welke ln het bezit van Tenet was De partij, welke over 12 ronden ging, was zeer spannend, doch Tenet bleek min der goed ln vorm, zodat Despeaux ten slotte op onbetwistbare wijze tot over winnaar werd uitgeroepen en hiermede dus de titel heroverde. HIJ had deze ln December 1942 aan Tenet moeten afstaan. Programma der 2e Iclassers DISTRICT I. Tweede klasse A: Alk- maarse Boys—Dc Ken nemers, West- FrlslaRCH, KFC—ZFC, Alcmarla Vlc- trlxOSV. Tweede klasse BAFCHercules. VriendenschaarVolendam, DOSHil versum. HVCDWV. DISTRICT II. Tweede klasse AUVS —Gouda. VDLVIOS, Velox— BMT. Tweede klasse B: CVV— Coal. Over maas— Slledrecht. UunltasSVW, Ex celsiorSW, NeptunusODS. DISTRICT IV. Tweede klasse C: De ValkVIOST (1 uur). BrabantlaHsl- mondla, VVVNEVELO. Helmond SVB, Kolplng SDWTl vol 1. Tweede klasse DDe Kanaries— RKTVV. SVDSchljndel. Zwaluw— WSC. TOP—Hero, TSC—De Earonle. Tweede klasse E: GoesAlliance, DOSKOMiddelburg, VllsslngenRBO. De verduistering begint beden cm 16.45 en eindigt om 8.45 uur Heden: maan op 14.16, onder 4.36. 10 Jan. V.M., 18 Jan. L.K., 25 Jan. NJVL,#

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1