HET DAGBLAD Vaderland een voorbeeld voor het front Tijd ee taak lolsjewisme heeft zijn doel niet bereikt VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Nieuwjaarsoproep van Hitier aan Duitsland nB1?,srUCcr:^°SkenVac%r Dagorder van den Führer Grootste crisisjaar in de geschiedenis werd een historisch succes »efruimte werd verviervoudigd Waar Engeland zal pogen te landen, ontvangst zal passend zijn Uur der vergelding zal komen Radio-rede van dr. Göbbels Economische en militaire kracht enorm gegroeid Oorlog komt in beslissend stadium Aari den lezer OOFDKYV ARTIER VAN DEN «RER, 1 Jan. De Führer hectt de jaarwisseling de volgende dag er uitgevaardigd tot de soldaten üe weermacht en het leger: soldaten! Toen op de 3de Septom- 1939. nadat het de Britse politiek st gelukt was Polen tegen Dalts- d op te hitsen, de EngelsFranse iogsverklaringen werden ovcrhan- i, werden onze plutocratische :nstanders door twee verwachtin- bewogen: een ineenstorting^ die Duitse rijk ener nieuwe socialis tic idee infinitief zou vernietigen ons volk lu de oude slavernij zou igvoercn en in de tweede plaats zo lang mogelijke oorlog om de litalistische in veste rijigen van de logsophitscrs rentedragend te doen den en te kunnen aflossen. oor de Duitse militaire leldin? i daartegenover slechts één gebod taan: met het oog op de kleine 'ruimte van ons volk tegenstander tegenstander snel te verslaan en zones der verdediging van het rijk ver mogelijk buiten de eigen gren- i te verplaatsen. Deze maatregel rd echter van essentiële betekenis oral toen onder de leiding van het ernationale jodendom, de pluto- tisch-bolsjewiStlsche verbintenis fect werd en daarmede de oorlog en Duitsland practisch tot een log tegen gans Europa werd. Op dag van de Brits—Franse oorlogs klaring tegen Duitsland stond het s alleen. Niettemin slaagden wij n om in korte tijd het meest drei gde gevaar in het oosten, in het orden en in het westen te over- nnen. Dit was het succes der leiding van oorlog en der dapperheid van den itsen soldaat Na de deelneming Italië aan de strijd begon in de rrop volgende tijd een gehele reeks iropese en buiten-Europese staten ii met het rijk te verbinden. Het sjewlstische gevaar tegenover ropa dwong ook andere volken tot strijd voor de redding van hun den en van het overige continent, lerdaad is het gelukt om ver ver- derd van de grenzen van het Ierland fronten op te bouwen, die is .zich voorwaarts bewegend, den ind steeds ver voor de grenzen i het rijk afweerden. Wat deze jd aan offers en ontberingen van volk heeft geëist is u. soldaten beste bekend laar wanneer vroeger het vacler- d in de dagen van zijn noden. r jjr> nUV ad het ^.rvvtende worden omhoog geheven, dar kan ns de soldaat van het front door blik op het- vaderland de kracht vangen om zijn plicht- te vervul- Vroeger konden wij eisen, dat vaderland zijn soldaten waardig zi.in. Thans kan men met het- de recht constateren, dat het erland voor zijn eigen houding besten frontsoldaat waardig Is ie laren 1939 1941 en 942 hcb- afgezien van tegenslagen in ird-Afrika slechts een enkele ern-l e crisis gekend namelijk de win- naanden van December 1941 tot art 1942 Onder de invloed ener •e natuurramp zijn mens dier en teriaal vaak tot ver over de grens het, ïevermogen belast lichamen verstarden, dieren von- de dood. machines en wapens gerden hun diensten, treinen en uit Een Napoleontisch lot een het Duitse front te wachten staan Desondanks is het aan de enmenselijke inspanning van al- gelukt deze allerverschrlkkelijk- crisls te boven te komen en het it weer in orde te brengen. Het 1943 zal in dé geschiedenis moe- worden opgetekend als het ede Jaar van een grote crisis De Dtages van vele Jaren, die door het iaanse koningshuis en de daar- ïeen hangende militaire camarilla nede door politiek-kapitalistlsche □es waren bedreven, eindelijk het •aad van Franse admiraals, gene- s en 'officieren In Noord-Afrika den geleid tot het verlammen mogelijkheid van weerstand ln gebied. Door een stelselmatig be- •ën passieve tegenstand der ver- voordélijke Italiaanse Instanties 1 he' verkeer naar Noord-Afrika terk verzwakt, dat onze forma- als gevolg van het ontbreken materiële strijdmiddelen. 1a van de rovitaillering. het gebied Noord-Afrika tenslotte niet meer en honden t vollodiee wegvallen van den lansen bondeenoot ln het Oos- vormde de Inleiding tot een ze crisis die met de heldenstrijri Stalingrad haar einde vond ?lijk begon de ondergrondse, .ctie van die reeds toen dooT and betaalde verraders om de n te ondermijnen en dreigde 'aar .den Duitsen soldaat te be- van de vruchten zijner met betaalde offers Hef verraad in Italië arrestatie van den Ducp leid- rvolgens tot het schaamteloze jke verraad dat tn de geschle- In zijn afschuwelijkheid wel r voorbeeld Ls De gevolgen evenwel voor ons zeer ernstig n enkele weken tijd? moest and eerst de troepen van de ers verslaan en ontwapenen dan een milljoen man die ten Ito artunrwaartsp verbindlneen e ln Italië en op de Balkan Dili's" tmpoT nrpledm af üden hebben dit 'ot onder- Talriike pilandpn vverdpn bezet ■>esten ren dplr na bloediee op de troepen van den Itali n koning veroverd worden An- illanden waren wij gedwongen truimen aangezien het- niet Is bleek de verbindlneen vei- handhaven 5uid-It.alië werd hei nodig om ,id geïmproviseerd een nieuw op te richten en dit te conso- i On de Balkan moesten Ttali- en bandieten van allerlei slag n overwonnen en ontwapend .<p divisie? moesten voor dat naai deze eebieden worden bracht en nieuwe legers op- 1 De uitbreiding van onze zwerken de verdere opleiding e daarvoor bestemde bezettin gen in het westen en het noorden mochten daarbij niet worden veron achtzaamd. In hetzelfde tijdperk was het echter tevens nodig om in ieder geval het dreigende Russische offensief nog ln de zomer uit zijn tent. te lokken, teneinde zijn kracht vóór het intreden van de winter zo veel mogelijk te verbruiken. In het vaderland zelf moesten de maat regelen voor de afweei van vijande lijke bomaanvallen worden gecon troleerd en verbeterd. Er moesten nieuwe aanvals- en afweerwapenen worden ontwikkeld, de methoden van hun gebruik bestudeerd en tenslotte practisch beproefd In dit jaar. kameraden, drukte op de schouders van de Duitse leiding de grootste taak, die wel ooit ge steld kan worden. Dank zij de dap perheid. de toewijding en de offer vaardigheid van het front en van het vaderland, dank zij de ijver van onze arbeiders is het gelukt, onder steund door onze bondgenoten in Oost-Azië en onze medestrijders in Europa, deze geweldige vraagstukken op te lossen. De zwaarste last. dra gen echter in Europa zoals van het begin af aan het Duitse volk en de Duitse soldaten. Alle taken, die ons gesteld zijn door het verraad van den Italiaansen koning, zijn thans in hoofdzaak opgelost. Het front staat ten zuiden van Rome en wordt voortdurend versterkt voor de afweer van de Angel-Saksische for maties. Uit de stormloop naar de Brenner is een offensief in slakken gang ontstaan, dat de geallieerde veldheren gelukkig maakt, wanneer zij per week de ruïnes van een of twee boerendorpen als „veroverd" kunnen melden. De Balkan is in onze handen. Alle eilanden zijn door Duitse troepen bezet. De landingspo ging door geallieerde formaties, on verschillig waar zulk een poging ook in het voornemen mag liggen, zal op een Duitse tegenstand stuiten, die er anders uitziet, dan de begroeting van de Amerikanen en Engelsen door verraderlijke Franse generaals in Noord-Afrika of karakterloze Bado- glio-creaturen op Sicilië. Tegenover deze positieve feiten staan ook negatieve. De geweldige nieuwe taken konden slechts vervuld worden door elders iets prijs te geven. De bezetting van de voor de verdediging van Europa onomstote lijk noodzakelijke stellingen in het zuiden vereist de nivellering van de achterwaartse dienst- en ver- keersinrichtingen ten nadele van het oosten. Talrijke nieuwe opstellingen, die voor het oosten waren bestemd, zijn nu gebonden en moeten mee helpen de overige Europese leef ruimte te beschermen. Dit is de oor zaak van vele zorgen en noden van u. kameraden van het oostelijk front. Niettemin bestaat er niet de ge ringste twijfel over. dat dit grootste crisisjaar in onze ceschicdenis waar- - - f. - l' 4». - rotsvast overtuigd waren, dat bef met een volledige Duitse ineenstor ting zon eindigen, een gro'-t histo risch succes geworden is. Al zijn gevechten in het oosten nog zo hevig geweest en zullen zij hevig blijven, het bolsjewisme heeft zijn doel niet bereikt. De plutocratische wereld mag in het westen haar lan dingspoging. waarmede zij dreigt, ondernemen waar zij wil: zij zal mis lukken. De poging, het Duitse vader land murw te maken. leidt tot het tegendeel Haar bedoeling, de Duitse oorlogsproductie uit te schakelen, wordt te schande gemaakt. Tegenstand zal in 1944 meer succes hebben Onze tegenstand zal niet geringer worden, integendeel, hij zal in het jaar 1944 meer succes hebben. Al mag tijdelijk de weegschaal van de technische uitvindingen in het jaar 1943 ten gunste van onze vijan den zijn doorgeslagen, wij zullen dat weer inhalen. Want ook de Duitse uitvindersgeest heeft niet gerust, in tegendeel, hij was bezig en zal door de producten van zijn prestaties het evenwicht der technische wapenen herstellen. Het nuchtere feit is, dat onze tegenstanders, die deze oorlog hebben ontketend ln de hoop op een onvoorwaardelijk zekere overwin ning, tot dusver overal verdreven zijn. Na ruim vier Jaren strijd houdt Duitsland, dat aan het begin van deze worsteling 634 000 vierkante kilometer leefruimte bezat, thans in Europa 2.650.000 vierkante kilometer bezet en een feit ls het. dat ook in het vierde jaar het kapotslaan van het Duitse rijk mislukt ls. dat zij er niet in geslaagd zijn ons volk uit te roeien of ook maar zijn levens kracht te breken, doch dat wij tn het vijfde oorlogsjaar ln volledig vertrouwen de verdediging van het rijk en daarmede van Europa voort zetten Dit ls de verdienste van de leiding en soldaten der gehele weer macht. Wat daarbij het leger ln al zijn formaties ook dit Jaar weer gepres teerd heeft, ls de hoogste lof waard. Wanneer het ook voor den dappe ren grenadier vaak ver buiten de grens scheen te gaan van wat een mens vermag te presteren, toch heeft hij altijd weer de kracht ge vonden om zichzelf te zijn. Ondanks alles houdt het front ln het oosten in de bloedigste worsteling stand en de bolsjewistische poging om Europa te penetreren zal. hoe dan ook. op nieuw en definitief mislukken. Ik we?t soldaten van het leger wat ik daarmede van u verlang. Maar. het grootste offer dat ee brengt, is thans niet zwaarder dan het offer dat ln Duitsland zelfs van vrouwen en kinderen verlangd wordt en dat rij met gelovig hart breneen moer pn overal gebracht hebt Niet minder eroot zijn de presta ties van de marine die ln haar strijd steeds meer groeit ln de taken die aan de algemene weer macht sesteld zijn Het schijnbare verzwakken van de duikbootoorlog berust slechts op een enkele techni sche uitvinding aan de kant van onze reeenstanders Niet alleen staan wij op het punt die uit te schake len maar wij zijn ervan overtuigd dat dit binnenkort eelukt zal zijn De luchtmacht mnet. evenals het leger aan alle fronten strijdend, ge weldige prestaties leveren Zi1 heeft bovendien nog de taak om de vader landse bodem te verdedigen. Haar Ie JAARGANG No. I MAANDAG 3 JANUARI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 BERLIJN 31 Dec. De Nieuw jaarsoproep van den Führer tot het Duitse volk luidt als volgt: „Volk van Duitsland, Nationaal- Socialisten, Nationaal-Socialistische vrouwen, partijgenoten Meer dan vier jaar zijn verstreken sedert de dag. waarop de internatio nale ophitsers, die reeds lange tijd tevoren op geestelijk en materieel ge bied de oorlog tegen Duitsland had den voorbereid, eindelijk hun oor logsverklaringen konden overhandi gen. Toen Engeland en Frankrijk op 3 September 1939 de betrekkingen met Duitsland verbraken en hierdoor de sedert lang vurig verlangde oorlog provoceerden, handelden zij in de geest van een eeuwenlange traditie. Vooral Engeland leefde in dat ogen blik ln de waan. zijn meer dan drie honderdjarige praktijk in het ont ketenen van Europese oorlogen deze keer met een bijzonder goedkoop, eigen optreden met succes te kunnen voortzetten. Deze verstandige man- D -- - enkele belangrijke feiten over hel of ook maar zijn wereldmachtspositie zal behouden, maar hii voert hem uitsluitend, opdat Europa zal worden gebolsjewiseerd en wel met inbegrip van Engeland. Het- bondgenootschap, dat Engeland met ^aran gesloten heeft, zal zo aflopen, als dergelijke zielsverkopingen tot dusver altijd nog zijn afgelopen: niet Groot-Brit- tannië zal den bolsjewistisehen duivel temmen, maar het bolsjewistische gif zal Engeland zelf steeds meer aan vreten en eindelijk naar het verval doen lelden. Wat ons Duitsland, mijn volks genoten, aangaat, wij weten, dat zijn bestaan alleen dat van Europa waar borgt. Dat wil zeggen: elke ineenstor ting van Duitsland zou het continent beroven van een 24 duizend jaar teruggaande culturele traditie, en ln plaats daarvan een barbaarsheid stel len. waarvan slechts diegene zich een voorstelling kan maken, die het bolsjewistische oosten kent. Dat het ln deze oorlog r iet om over winnaar en overwonnene gaat. zoals ln vroegere oorlogen, heb ik reeds vaak gezegd Ik acht mij echter voor mijn geweten verplicht het lutst in deze oproep ter gelegenheid van het nieuwe Jaar nog eens met bijzondere nadruk hoofd gezien. 1.) Dat ln deze oorlog een totale verandering van de toestand ls inge treden. door het feit., dat niet. Enge land het land kan rijn. dat profijt trekt uit het herstel van een „theore tisch evenwicht' der krachten als resultaat van deze oorlog, maar alleen het bolsjewisme Dat derhalve een zogenaamd ..evenwicht der Europese krachten" op de duur in het geheel niet meer kan bestaan, doch dat de noodzakelijkheid Europa te behouden tegenover hef bolsjewistische gevaar uitsluitend eer kwestie ls van het aanwezig rijn van een dominerende continentale mogendheid De Britse 'U(jlaiu.if, 'uiil idu» Strr-tri.i.ilo -.--a" leren en vooruitschuiven van verbon den krachten van geval tot geval, al naar behoefte en lp elke richting, een verplaatsing van het Europese zwaar tepunt te kunner verkrijgen, is over leefd en door de feiten der harde werkelijkheid onmogelijk geworden. Want ln de strijd van de grote naties kan Engeland als mogendheid zelfs geen eigen doorslaggevende rol meer soelen. Bil een bondgenootschap van Engeland met het bolsjewisme of met de Amerikaanse Unie hebben deze Engeland niet- nodig, maar zonder de hulp van deze staten ls Engeland hul peloos en onbekwaam om rijn tot dusver gevoerde traditionele politiek voort te zetten. 2. De oorlog, die Engeland is begon nen. in de mening zijn oude traditio nele politiek van het Europese even wicht te kunnen voortzetten, werd door het internationale jodendom ondersteund en propagandistisch voorbereid, maar wordt thans agita torisch niet meer gevoerd ten bate van de Engelse belangen, doch voor de overwinning van het joodse wereld dictatuur Engeland, dat zo vaak de volkeren heeft gebruikt als instru ment van zijn gewetenloze Europese doelstelling, is thans zelf geworden tot. het uitsluitend instrument van nog gewetenlozer machten. Onver schillig hoe deze oorlog zal aflopen, de Britse machtspositie moet in ieder geval aan het einde van de oorlog zwakker zijn dan zij was bij het uit breken van de strijd. Wanneer nu de Britse staatslieden naar aanleiding hiervan geloven het beste met de wolven verder te kunnen meehuilen, dan zullen zij daardoor pas goed geen wijziging ln deze door de natuur ge geven ontwikkeling kunnen tot stand brengen. De internationale Jood hitst tot deze strijd niet op. opdat Enge land als wereldmacht zal overblijven heldendom ls boven alles verheven. De zo dappere divisies en forma ties van de Waffen-tf, die in het kader van het leger strijden, voelen zich daarmede op leven en dood ver bonden Evenzeer verdienen de hoog ste lof alle andere diensten en for maties. die zich aan het front be vinden of aan de strijd deelnemen: de mannen en vrouwen van het Rode Kruis, van de Rijksarbeids dienst van het NSKK en van de O.T. De prestaties van de Duitse spoorwegen zijn eveneens zonder voorbeeld Het laar 1943 ls nu ten einde. Het heeft de tegenstandera niet alleen ontzegd, wat zij gehoopt hadden, maar integendeel tot hun wellicht grootste teleurstelling geleld. Het jaar 1944 zal zeer hard rijn Het is echter onze gemeenschappelijke taak in het nieuwe Jaar de periode van de verdediging zonder meer weer te boven te komen en den tegenstander met zware slagen zo lang toe te takelen tot eindelijk het uur komt waarop de Voorzienigheid de over winning kan geven aan het volk dat haar het meeste verdient Wanneer ik echter de blik werp op u. Duitse soldaten, mij herinner uw heldendom uw dapperheid en uw moed en de offers en prestaties van het vaderland afweeg, dan wordt mijn vertrouwen tot de onwrikbare zekerheid: meer kan geen volk pres teren verduren en verdragen. Wan neer derhalve de Voorzienigheid het leven als prijs schenkt aan hem die het op de dapperste wijze bevecht en verdedigt dan zal ons volk ge nade vinden bij Hem die als recht vaardig rechter te allen tijde nog de overwinning gegeven heeft aan die gene die haar het meest waardig was ln deze strijd om rijn of niet zijn zal Duitsland tenslotte zege vieren." wensen van de officiële Engelse poli tiek Wanneer de toonaangevende Britse politici verlangen, dat hét grootste deel van het Duitse volk uitgeroeid zal worden, dat men ons volk, evenals het Poolse, de kinderen ontnemen moet. om ze naar Rusland te zenden om te worden opgevoed, d.w.z.. om ze om het leven te brengen, dat men enige tientallen mlllloenen Duitse arbeiders naar Siberië moet overbren gen. wanneer Britse bisschoppen bid den. dat de bestraffing van het Duitse volk de eerstvolgende tientallen Jaren aan het bolsjewisme toevertrouwd moge worden, wanneer mén Ln Engel se bladen schrijft, dat men ditmaal, hopelijk door generlei humanltelts- bevlleglngen aangetast, -de gerechtig heid vrije loop zal laten on het door Engeland en Frankrijk zelf aangevallen Duitsland zo_ uiteen ?al - -iiougen en meer kan verheffen, dan ls dat zeker oprecht gemeend, doch 'op zich zelf, niet beslissend Want: ook wanneer wij niet deze onverbloemde uitlatingen van een waarlijk satanische Britse gezindheid zouden vernemen, hebben wij vol doende Inzicht om te weten, wat ons lot en dat van Europa zou moeten zijn, wanneer ons deze oorlog onbe wapend had verrast, en wij derhalve niet ln staat zouden zijn geweest hem te winnen Overigens ls alles wat ln de herse nen van deze Engelse sadisten als theoretisch plan geprovoceerd wordt, door het bolsjewisme reeds lang ln Dagorder van Himmler BERLIJN. 1 Jan. De Relchs- führer- ffrijksminister van binnen landse zaken. Heinrich Himmler. heeft bij de jaarwisseling de volgen de dagorder uitgevaardigd: „Mannen van de Waffén-# en po litie! Tijdens de zevenjarige oorlog schreef Frederik de Grote de volgen de woorden neer: „Wij zullen zo lang om ons heen slaan totdat onze ver vloekte vijanden zich opmaken voor de vrede". Deze zin is ons parool voor het jaar 1944." de practijk beproefd. Het is ons dui delijk, dat deze oorlog derhalve ook alle vroegere remmingen, die voort kwamen uit een zuiver menselijke humaniteit, verwaarloost omdat er wanneer hij ten einde is geen over winnaar en overwonnene, doch slechts overlevenden en vernietigden zullen rijn. Wanneer het bovendien in een oorlog mogelijk is. dat men zich eigenlijk in deze bruutheid voor de eerste maal in de geschiede nis uitdrukkelijk specialiseert op de oorlog tegen vrouwen en kinderen en zich zelf de eerenaam „moorde naar" geeft, dan kan daaraan alleen reeds afgemeten worden, wat het lot van de verliezende partij zal zijn. want men zegt niet dat dit slechts zo en zoveel tienduizenden kinderen ol zo en zoveel tienduizenden vrouwen en meisjes toegedacht is. Neen. want dit is hetgene, dat in de ogen van de tegenwoordige Engelsen en de achter hen staande lieden het enigst beklagenswaardig" is. Zij zouden meer dan gelukkig zijn, wanneer zij in plaats daarvan het tien of hon derdvoudige aan mensen zouden kunnen vernietigen. Zij verklaren, dat ook heel brutaal en openlijk en wij namen er even openlijk ken nis van. Wij zien daaruit, dat het hier een oorlogzonder medelijden om zijn of niet zijn betreft, die derhalve door ons helaas ook evenzeer zonder me delijden beantwoord moet en zal worden. Want hoe groot de verschrik king thans ook moge zijn. zij zou niet vergeleken kunnen worden met het afgrijselijke ongeluk, dat ons volk en daarboven uit geheel Europa zou treffen, wanneer deze misdadlgers- coalitie ooit zou zegevieren Dat hun duivelse bedoelingen van de aan vang ai bestonden, blijkt het duide lijkst uit de consequente afwijzing door de Britse oorlogshitsers van de destijds door mij gedane voorstellen tot ontwapening, van de voorstellen tot afschaffing van de bomoorlog en van al mijn voorsteilen tot belemme ring van de oorlog respect, van zijn beperking tot de werkelijk strijden de soldaten. Oorlog van uitroeiing Reeds destijds hadden de inspira tors van de Britse politiek de Van- sittards en consorten, het besluit ge nomen, de komende oorlog te voeren als een oorlog van uitroeiing Juist van de nlet-strijdenden en wel met de middelen, die rij voor geschikter hielden, nu de reeds in de wereld oorlog in strijd met het volkeren recht tegen vrouwen en kinderen toe gepaste methode door het algemeen streven naar autarkie niet meer vol- Overigens is het in het geheel niet beslissend hoeveel mlllloen mensen de plutocratisch-bosjewistische coali tie voornemens is in Duitsland uit te roeien, beslissend ls wat er van Europa zou moeten worden, wanneer deze coalitie zegevierend zou blijven. Waar de Britse heerschappij heden ten dage gevestigd is. zijn hongeren ellende de begeleidende verschijnse len van het leven. Terwijl haar lei dende persoonlijkheden op brutale, onbeschaamde, leugenachtige wijze zwendelen met maatregelen tot ge nezing van de tijd na de oorlog, kun nen zij niet bestrijden, dat in de ge weldige rijken, die zij sedert eeuwen beheersen, millioenen en nog eens millioenen mensen jammerlijk ten gronde gaan aan honger en onder voeding Het gevaar voor Europa is enorm Het zal niet verzacht worden door het feit dat zekere Britse of Ame rikaanse instanties reeds thans ver klaren, dat na deze oorlog een derde wereldoorlog niet kan uitblijven: de oorlog tussen de plutocratieën onder elkander en tussen hen gemeen schappelijk en het bolsjewisme. Hoe zwaar derhalve deze ons opge- dwongen oorlog op zichzelf ls. hU staat Middenin de vijfde oorlogswin ter zijn er altijd nog mensrn te vinden, die geen oog hebben voor de belangrijke gebeurtenis sen, die zicli in de laatste jaren afspelen Toch kan men in zijn eigen midden constateren, dat grote groepen beginnen te begrijpen, dat de vier jaren bezetting niet zo maar een plagerijtje vormen en dat de wereld en ook Neder land er na het einde van de wor steling totaal anders gaan uit zien dan vijf jaar geleden. De grote krachtmeting tussen Engeland en Duitsland staat nog voor de deur en de hevige worste ling in het Oosten vindt nog im mer voortgang, maar toch hebben de afgelopen Jaren reeds machts verschuivingen in zulk een om vang te zien gegeven, dat daar door het gehele gezicht van de wereld verandert. Frankrijk en Italië zijn als grote mogendheden uitgeschakeld. Engeland heeft reeds een belangrijk deel van zijn macht aan Amerika zien toeval len. Het heeft bovendien steeds meer invloedssferen zelfs die. waarvoor het zeide in de oorlog te gaan moeten afstaan aan de Sowjetrussische bondgenoten. In Azië neemt enerzijds door het tegenoffensief van de Ameri kanen tegen de Japanse rand- oosities en anderzijds door de hongersnood in Brits-Indië de vrij- I heidsdrang steeds vaster vormen I aan, zodat men met recht mag verwachten, dat Europa binnen kort in Azië geen koloniaal bezit meer zal hebben. Dit alles heeft voor Nederland, dat zowel in Europa als ln Azië in het brandpunt van de strijd ligt, enorme consequenties. Steeds meer landgenoten beginnen dit te beseffen en zijn daardoor toegan kelijk voor het inzicht, dat alles niet vanzelf weer ln orde zal komen en dat de toekomst van ons land een groot probleem vormt. Naast dit probleem is er voor ons echter nog een ander en wel het sociale. De eerste helft van de 20e eeuw zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als de periode van de socialistische revolutie. In verschillende landen had deze revolutie zich reeds aangekondigd. De wereldoorlog, die thans woedt, zal echter de grote versneller van het proces zijn. Naarmate de strijd langer duurt en de offers, die vrijwel alle vol- ke moeten brengen, groter wor- aon, wordt de vraag naar het waarom en waarvoor luider. Slechts dat volk zal als volk voortbestaan, dat een gemeen schap zal weten tevestigen. waar binnen voor allen plaats ls en dat zich, bewust van eigen cultuur, opmaakt allen daaraan te doen deelhebben. Ook aan ons, Nederlanders, wordt de eis'gesteld deze gemeen schap te vestigen en ook hier neemt het aantal toe van hen, die inzien, dat daarmede niet kan worden gewacht tot na de oorlog. Ds moeilijkheden, door de oor» log veroorzaakt, zijn het laatstS jaar sterk vermeerderd en de ge meenschapszin, die deze had moeten opvangen, is maar al te vaak lang niet in evenredigheid gestegen. Het toenemen van het egoïsme zou echter onder de hui dige omstandigheden de vernieti ging van de volkskracht beteke nen en de definitieve ondergang van ons volk als zelfstandig volk inluiden. Onze taak is daarom het vesti gen van een prestatie-gemeen schap. waarin ieder afzonderlijk zijn gave tot ontplooiing kan brengen, tot heil van het geheel. Onze taak is ook, elkaar op to volgen in offerzin en hulpvaar digheid. opdat wij als gemeen schap deze moeilijke tijd zullen doorstaan. Met dit doel als richtsnoer aan vaardt ,,Het Dagblad voor Leiden en omstreken" de verantwoorde lijke taak in deze moeilijke tijd de bevolking van Leiden en de Rijnstreek voor te lichten. Binnen de beperkingen, die de totale oorlog ons stelt, zal de krant er naar- streven, de groei van de volksgemeenschap te be vorderen en het saamhorigheids gevoel van de bevolking van stad, en dorpen vergroten. De krant hoopt daarbij voor den lezer een steun te zijn in de moeilijke uren, die ongetwijfeld nog zullen komen, zodat het Ne derlandse volk, herboren, een plaats zal vinden in een her nieuwd Europa, waar het besef van de adel van de arbeid en de dienst aan de gemeenschap de stoot zal geven tot een periode van ongedroomde opbloei. desondanks ln geen verhouding tot net lot, dat allen treffen zou ln geval van een nederlaag. Er ls dus slechts één categorisch bevel voor ons volk mo gelijk, n.l.: deze oorlog onder alle om standigheden en met. alle middelen tot een zegevierende te maken. Dat het Duitse volk ln het Jaar 1918 misleid door de leugenachtige frazèn van een Amerikaansen presi dent, meende door vrijwillig de wa pens neer te leggen het einde te kun nen bespoedigen, heeft niet slechts Duitsland ln het grootste ongeluk ge stort, doch ls ook mede schuldig aan de huidige oorlog Want ook zonder die capitulatie van destijds zou aan de eerste wereldoorlog een einde zijn gekomen, maar dan zeker niet tot on geluk maar ten gunste van het Rijk Ditmaal ls gelukkig het gevaar van ons weggenomen ten offer te vallen aan dergelijke slrenenklanken. 1. hebben onze vflÉnden ln hun r.JT.-'-nJr- ivit -* or.v leesdoelen op voorbar.gc wijze bru taal en openlijk uitgeroepen. 2. ls het kinderlijk, wanneer thans achteraf Engelse en Amerikaanse bladen ontdekken en in hun domheid schrijven, dat het verstandiger zou zijn uit propagandistisch oogpunt andere oorlogsdoelen naar voren te brengen dan de eerst verkondigde. Niet alleen, dat het een belediging van het verstand van ons volk is het aan te kondigen, dat men uit pro pagandistische overwegingen thans iets anders zou willen zeggen, het zou ook indien het dat van het begin af aan al gedaan zou hebben een tweede maal geen woord van de Internationale aarts-zwendelaars geloven. Bovendien: men poogt niet door zijn oorlogvoering millioenen vrouwen en kinderen om het leven te brengen om dan misschien een vrede van verzoening of van toenadering of van rechtvaardigheid te schen ken. De wijze van oorlogvoering zelf heeft onze vijanden ontmaskerd. Het ls de duizendjarige haat van het jodendom en van de daarvoor gelelde plutocratisch-bolsjewistlsche wereld, die zich niet alleen ln de oorlogvoe ring uit. doch die wanneer rij zou kunnen zegevieren ook het wezen van de vréde zou bepalen. BERLIJN, 1 Jan. Rijksminister dr Göbbels heeft bij de jaarwisseling op Oudejaarsavond een radiorede ge richt tot het Duitse volk. Het jaar 1943. zo verklaarde hij. was het tot- dusver zwaarste jaar van deze oor log. want in dat jaar moesten wij onze grote proef van standvastig heid afleggen ln materieel en moreel opricht. Het stelde ons voor de taak de voorwaarden die wij ln de vorige oorlogsjaren hadden veroverd, ste vig in handen te krijgen voor onze eindoverwinning en hen tegen de woedende stormloop van den vijand te verdedigen. Dat ls ons voor het grootste deel gelukt. Onze oorlogs positie is door deze gebeurtenissen weliswaar nauwer geworden dan zij was bij het einde van het Jaar 1942. maar zij ls meer dan toereikend om ons de zekere eindoverwinning te waarborgen. Over de afloop van de oorlog beslissen niet wensen en voor nemens. maar alleen feiten De vijand is er ook in het afgelopen laar niet in geslaagd zodanige feiten te stel len in een omvang dat zij onze oor logvoering ln een essentiële functie konden treffen De vijand heeft zich op onze militaire en morele tegen stand de tanden kapotgebeten Wat dat voor het verdere verloop van de oorlog betekent valt voorlopig niet te overzien. Dat betreft vooral ons oostelijk front. Onze soldaten heb ben daar ln de zware gevechten van het afgelopen laar een proef afge legd van hun standvastigheid die alles, wat ln dit opzicht totdusver is gepresteerd ver in de schaduw plaatst Het gevaai van het oolsjewisme waardoor gans Europa wordt be dreigd. kon ook ln het afgelopen Jaar met succes worden verbannen Eeuwig zal het als de grootste schande van deze eeuw worden be stempeld. dat Engeland en de Ver enigde Staten zich verbonden met het bolsjewisme om hun van haat vervulde strijd tegen het eerbied waardige continent tot een militair succes te maken. Wij zijn ln hoofdzaak op onszeil aangewezen om deze strijd om ons leven en om het leven van ons con tinent mei succes te voeren. Dat kunnen wij ook. De economische en militaire kracht van het Rijk Is, ver geleken met het begin van de oor log, toen wij tegenover een onver gelijkelijk veel groter gevaar ge plaatst waren, enorm gegroeid Europa bevindt zich voor het grootste deel in onze handen. De vijand zal wel geen middel onbe proefd laten, ons in het komende jaar de essentiële stellingen van onze oorlogvoering uit handen te slaan, maar daartoe moet hij, zo als de omstandigheden op het ogen blik zijn, de gevaarlijke sprong wagen in het westen, die hij totdus ver heeft weten te ontgaan. Hii pro beert hem voorlopig te vervangen door een offensief uit de lucht, dat zoals elkeen weet, en zoals ook de vijand heel openli"- toegeeft, meer gericht is tegen ons oorlogsmoreel dan tegen ons oorlogspotentieel Hef luchfoffensief Wanneer lk over luchtoffenslei spreek dan la deze uitdrukking een zeer hoffelijke en gereserveerde om schrijving voor een volkomeD onsolds- teske strUdmethode die ln de geschie denis haars gelijke niet kent in ge meenheid en ruwheid Dat zal de dooi de eeuweD heen onvergeten blijvende tweede schande van de Engelsen en Amerikanen zijn dat zij. zoals ui de eerste wereldoorlog met honger ln de tweede wereldoorlog met fosfor tegeD vrouwen en klndereD zIJd opgetreden Wat den vijand ln de eerste wereld oorlog ls gelukt, dat zal hem ln de tweede wereldoorlog niet gelukken Ons volk heeft het Jaar 1943 de be proeving van de vijandelijke Lucht- terreur zo schitterend doorstaan, dat de vijand zijn daaraan geknoopte ver wachtingen definitief kan begraven Er bestaat geen oorlogswapen, dat niet op zeker tijdstip een tegenwapen te voorschijn roept. Zo zal dat ook hier het geval zijn De vijand treft met de luchtoorlog ons bewapenlngs- potentleel slechts ln zeer beperkte om vang en daarmede ls de succesvolle voortzetting van de oorlog voor ons absoluut gewaarborgd Wij vermoeden dat de Engelsen en Amerikanen ln bet komende voorjaar door een Invasie ln bet westen de proef op do som willen nemen Zij moeten dat Immers om dat Stalin, hun opperste heer cd ge bieder. dat zo wil Dan zal blijken, wie ln deze kwestie gelijk heeft, de vijand of wU In leder geval kan het Engelse en Amerikaanse publiek de maatstaven voor hetgeen zijn soldaten daarbij te wachten staat, aflezen aan de gevechten ln Italië, en daarbij niet vergeten, dat de Duitse weermacht vóór Rome altUd nog aan de periferie vaü ons belangengebfed strijdt, terwijl het ln het westeD om ons leven gaat Zeer waarschijnlijk ls het. dat de oorlog daarmede ln het komende Jaar zijn beslissende stadium zal binnen gaan Onze omstandigheden voor de overwinning rijn daarbij meer dan gunstig Vraagt men mij nu. hoe de eerste deugd heet, die ons naar deze over winning leidt, dan kan ik slechts ten antwoord geven: het ls de trouw aan onszelf, de trouw aan de wereld die wij ln gedachten hebben en aan onze politieke geloofsbelijdenis Front en vaderland hebben ln het afgelopen Jaar zichzelf overtroffen De partij ls als de politieke leidster van het volk te voorschijn getreden op het niveau van haar grote pres taties Zij leverde voor het optreden van millioenen aan het Duitse front een offer ln bloed, dat verre over treft hetgeen elders van het Duitse volk verlangd moest worden. Om den Führer geschaard staan wij volk der Duitsers, aan het ein de van dit harde oorlogsjaar en zet ten wij moedig de stap ln de nog onbekende toekomst. Wij weten: hel zal onze toekomst zlln Pier en ver beten wachten wij den vijand at Overal waar hij tegen ons optreedt staan aan het front Duitse mannen tegenover hem en ln het vaderland waar die mannen ontbreken, staan Duitse vrouwen knapen en meisjes Het Jaar 1944 zaJ ons bereid vinden! Ter voortzetting van het Leldsch Dagblad verschijnt van heden af het Dagblad voor Lelden en Omstreken, waarvan hierbij den lezer het eerste nummer wordt aangeboden. Wegens de papiersituatie is het helaas niet mogelijk alle lezers van het Leldsch Dagblad als abonné op de nieuwe krant in te schrijven. Voor zover u zich daar om nog niet aan uw bezorger als abonné hebt opgegeven, geven wij u bti overweging het lnU;kenbilJe<v, dat elders in dit nummer is afge drukt. omgaand ln te zenden of af te geven aan uw bezorger. Deze in tekenbiljetten worden in volg orde van binnenkomst behandeld. DE DIRECTEUR. Tegenover deze haat echter staat thans geen zwak. burgerlijk Duitsland, doch de nationaal-aocialistiscne volks- staat. Deze haat wordt derhalve ook niet opgevangen door luie, decadente hogere standen of klassen, doch deze brutale aanval wordt beantwoord door de Duitse volksgemeenschap en wel, niet beantwoord met frazen vau wereldburgerlijke Ideologieën, maar met de gezonde en fanatieke haat van een ras, dat weet, dat het om zijn bestaan vecht en dat zich. tenminste ln dit geval, uitspreekt voor het oude bijbelse woord: oog om oog en tand om tand. Dat het joodse doel der vernietiging van Europa uiteindelijk de zekere uit roeiing van het Jodendom zal bren gen. staat derhalve bulten elke twij fel. dat do poging van Engelsen en Amerikanen Europa en Duitsland door het bolsjewisme te vernietigen, en het Duitse volk door de moskovlti- sche wurgers te tuchtigen, dat wü zeg gen te laten uitroeien, slechts het tegendeel zou bereiken dat wil zeg gen de bolsjewlserlng van de Angel- Saksische wereld zelf ls even zeker. Duitsland's ineensforfing bleef uit Desondanks kunnen wij één ding vaststellen: toen de oorlog begon, had men vooral ln Engeland de overtuiging, dat een Inwendige op stand ln Duitsland onmiddellijk tot ineenstorting zou moeten lelden. Men sprak destijds over ..generaal win ter". over .generaal modder over „generaal honger" en men hoopte steeds op het wonder van de Duitse ineenstorting. In feite beboen noch generaal winter, noch generaal mod der. noch generaal honger het Duitse volk en zijn huidige volks- staat kunnen overwinnen. Het volgende kan thans worden vastgesteld: na meer dan vier jaren oorlog heeft het Duitse rijk niet een vierkante kilometer van zijn bodem verloren. Alleen onze vijanden noe men thans grote gedeelten van hun voormalig bezit niet meer het hunne, zelfs wanneer zij deze langs een om weg van leen- en paebtverdragen als „eiland-steunpunten" en2 elkander wederkerig afhandig gemaakt heb ben. Het Duitse rijk ls ln deze gewel dige oorlog niet alleen naar alle kanten ter Deschermlng van dit con tinent ver naar voren gedrongen, doch het heeft daarbij rot nu toe nog elke afzonderlijke tegenslag steed? weei overwonnen De zwaarste tegenslagen ln deze oorlog hebben ons het jaar 1943 ge bracht In de eerste plaats ls onze oudste bondgenoot uitgevallen uit gevallen door een lang aanhoudend en stelselmatig georganiseerd ver raad van een clique, die rich met het gTOot-kapitalistische westen even Identiek voelde als rij geestelijk machteloos staat tegenover het be derf van de marxistische Ideologie, (Vervolg zie peg. I) Ue verduistering oegtni heden om '6.45 en eindigt om 8.45 uur. Heden- maan op 13.00. onder 0.54. 10 Jan VJV1., 18 Jan. L.&.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1