ONMIDDELLIJK nadat ^Iin. Logeman zijn verklaring voor de Kamer had afgelegd, werd aan de Leden der Staten- Generaal het rapport overhandigd van de parlementaire commissie die Indonesië heeft bezocht om zich namens de volks vertegenwoordiging op de hoogte te stellen en de stand van zaken te leeren kennen. Zijn wij de bevrijding waard geweest De Regeeringsverklaring over Inclië De Nederl. Regeering in Australië in gebreke gesteld Hoofdred.Rector H. Sondaal Mr. Dr. C. Ch. A. van Hareft. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papefl&racht 32. fel. Adv. 20S26. Red. 20015. Abonnementsprijzen f 0 26 per week. f 1.10 per maand. 7 3.20 per kwartaal. Franco oer oost f 4.20 3 TVIei 1946. No. 263. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken De ware vrijheid luistert naar de wetten WAARNEMERS van de Duitsche concentratiekampen zijn het er unaniem over eens, dat de satanische kwellingen der beulen, die de lichamen braken, niet in staat zijn geweest de geesten te knevelen. Denkers in de kampen vroegen zich af, wat willen, wat bezielt deze Duit- schers?. Zij zagen, dat er een lijn zat in het systeem der plagerijen. Al de cwellingen, die werden uitgedacht, waren systematisch gericht op het ontnemen van den :igen wil. het denken, de persoonlijkheid aan den mensch. De mensch-nummer-zooveel, geen mensch, maar een „Haftling", moest de meest waanzinnige dingen doen en als een yytlloos werktuig gehoorzamen aan krankzinnige bevelen. Hij moest tot een niets worden teruggebracht. De Duitschers zijn in hun satanische opzet niet geslaagd. En dat wekte hun woede op. Maar voor den redelijk denkenden mensch is het ee'n troost, een triomf. Er is een macht, sterker dan de duivel, die in deze Duitschers huisde. KWAAR hebben zij gijleden onze dooden, die de bevrijding niet mochten beleven/maar die toch bevrijd zijn gestorven. O, dooden, het had U slechts één woord gekost. Slechts met :en enkel woord had gij den tyran te kennen kunnen geven, dat hij en z'n systeem toch zoo slecht niet waren, dat gij het landpunt van zijn Führer toch wel kondet begrijpen. Eén woord ;ou Uw leven hebben gered. De satan zou U schaterlachend in ijn slavenheir hebben ingelijfd en gij zoudt het veege lijf heb- )en gespaard. Maar gij hebt dat woord niet gesproken. Zoolang Uw oogen n Uw uitgeteerd lichaam konden zien, hebben Uw beulen ge- veten, dat gij niet, zooals zij zelf deden. Uw persoonlijkheid :oudt leggen aan de voeten van een Führer, die over U kon aesehikken als een willoos instrument. Zij ontnamen U het lichaam, maar gij zelf gaaft vrijwillig Jvv leven als een offer voor onze vrijheid, voor ons recht, voor ize persoonlijkheid. En omdat gij het hoogste dat gij hadt, hebt gegeven, zal God li met het hoogste beloonen. /OOR ONS, die mede dank zij u de vrijheid genieten, het de beangstigende vraag f wij ons Uw offer waardig ebben betoond. Hoe is Uw oordeel over ons 'eörag in die 365 dagen, gedu- ende welke wij in de gelegen heid zijn geweest te toonen wie n wat wij zijn? Men viert nu alom feest. Dat ongetwijfeld overeenkomstig Jw wil, zoolang het een uiting van het geluk, dat ons deel- chtig is geworden. Gij hebt U elf weggecijferd en zelfs zij, ie U tijdens Uw leven het ai- miaèste stonden, wenscht gij de vreugde te zien deelen. Indanks het feit, dat het Ko- inkrijk nog bloedt en duizen- en nog niet zijn bevrijd, enscht gij vreugde op dezen ag. Doch gij stelt daarbij Uw sommige plaatsen kwam het na de Pitulatie tot schermutselingen tus- hen weerspannige Nazi's en leden van Nederlandsclie verzetsbeweging. Een vangen genomen Duitsche soldaat ordt door een Nederlandsch patriot iSgeleid. A.B.C. P. voorwaarden. Dat wij de plech tige verzekering, welke wij op dezen dag bij Uw graven ge ven, omzetten in de bevrijdende daad'. Dat wij ons vaderland die nen. Dat wij de stoffelijke beper kingen, ons door de oorlogsver- nielingen opgelegd, weten te dragen tegen den tijdgeest in, die de armoede verzwaart door de begeerte naar meer. Dat wij arbeiden. Dat wij, die de vaan van de vrijheid zoo hoog zwaaien en niet ophouden de democratie te belijden, eerlijk voor ons zelf en eerlijk voor anderen ons metterdaad stellen in dienst der gerechtigheid, daarmede den wil volbrengend van Hem, die alles ten goede doet keeren. 3 eenheden brandstol op bon 60 en 61 Teneinde de bevoorrading van den brandstoffenhandel voor het stookseizoen 1946/47 zoo vlot mogelijk te doen verloo- pen, is besloten reeds thans over te gaan tot de eerste bon aanwijzing op de nieuwe brand- stofïenkaart T 606, met de uit reiking waarvan de distributie- diensten op 11 Mei a.s. gereed zullen zijn. In verband hierme de moeten in het tijdvak van 6 t/m 25 Mei a.s. de bonnen 60 en 61 van deze kaart bij een brandstoffenleverancier worden ingeleverd. Op elk dezer bon nen zullen drie eenheden vaste brandstoffen worden afgele verd. Men is thans niet meer ver plicht de beschikbaar gestelde zes eenheden te betrekken "Van den leverancier bij wien men als klant stond ingeschreven. ONDERHANDELINGEN IN BRITSCH-INDIë. Zondag a.s. zal te Simla de rondetafel-conferentie over den toekomstigen Indischen staats vorm, tusschen de Britsche ka binetsmissie en de Indische mos lem- en congresleiders worden geopend. PRINSES JULIANA SPREEKT. Zondag a.s. spreekt H.K.H. Prinses Juliana tot het Neder landsche volk over beide Hil- versumsche zenders. De uit zending vindt plaats in het na tionaal programma om 12 uur. „Republiek Java" opgenomen in het Koninkrijk Gisteren heeft in een volledige vergadering van de Tweede Kamer de Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, Prof. Dr. J. Loge man, verkljard: 1. dat de Nederlandsche regeering bereid is een „Republiek Indonesië" te erkennen, binnen het verband van een fede ratief gemeenebest. 2. Naar het voorbeeld van Vitnam zou Java voorloopig een bij het Koninkrijk der Nederlanden behoorende vrijstaat zijn. 3. De regeering houdt vast, dat de bevoegdheden van den vertegenwoordiger der Kroon gelden voor het geheele gemeenebest en ook van kracht blijven voor de deelen, waaruit dat gemeenebest bestaat. 4. De erkenning vSn de .republiek als een der onderdeelen van het Koninkrijk beteekent niet, dat het Koninkrijk de macht uit handen geeft, welke noodig is om een goed functioneeren te verzorgen in de nieuwe verhouding. 5. De regeering van het Koninkrijk zal dan bestaan uit ver tegenwoordigers der verschillende onderdeelen. 6. De Nederlandsche regeering is niet bereid op Sumatra en andere eilanden op dit moment haar gezag op te geven. 7. De Nederlandsche regeering acht de bevrijding en het in veiligheid brengen der geïnterneerden uit de nog niet be zette gebieden een plicht, waarvan zij de vervulling on voorwaardelijk van de Indonesiërs verwacht. Door den Bond van Vrouwelijke Sludentenvereeniviingen zijn inter-acadetniale wedstrijden gehouden. Amazones van verschillende universiteiten bewonderen liet rijdier; van een liarer collega"s tijdens de ruiterwedstrijden, welke te Leiden plaats vonden.Aenof Friezer P. Commissie van Poll brengt verslag uit Verbijsterende eonclusies De voornaamste conclu sie uit liet rapport is ver bijsterend. Indien, na de ca pitulatie van Japan volgens de plannen der geïnter neerde Nederlanders, ver bonden met de Indische on- dergrondsche beweging het bestuur was overgenomen door den vice-voorzitter van den Raad van Indië, in dien de andere bestuurs ambtenaren, die daartoe door medische keuring in staat waren verklaard, on middellijk weer hun taak hadden kunnen opnemen, en daarmee het inheem- sche bestuur en de politie hadden hersteld, dan zou voor het meerendeel alles wat nu gebeurd is, verme den hebben kunnen wor den. Want de Indische bevolking was de Nederlanders zeer wel gezind, de Japanners waren heel erg onderworpen en bereid ieder bevel op te volgen. Het was de Nederlandsche regeering in Australië die dit plan overhoop wierp en zelfs bevrijde Nederlanders weer naar de concentratiekampen deed terugkeeren. De plannen der Nederlanders. De commissie neemt eerst de toestanden in beschouwing, zooals die bestonden in de Ja- pansche gevangenkampen, toe standen, die iedere beschrijving tarten. Dat desondanks de geest over het algemeen ongebroken bleef en met kracht front werd ge maakt tegen Japansche aanma tigingen, vormt een der meest bewonderenswaardige bladzij den uit de geschiedenis van den Nederlandschen stam. Het is 'een merkwaardig ver schijnsel, dat zich daar, evenals hier te lande onder allen, die zich nauwer met Indische pro blemen bezig hielden, een com munis opinio vormde, dat na den oorlog een belangrijk groo- te mate van zelfstandigheid aan Indië zou moeten worden toe gekend. Zonder dat men de rede van H. M. de Koningin van 7 December 1942 kende, was men tot overeenstemming gekomen ten aanzien van staat kundige hervormingsplannen. De ondergrondsche beweging in Nederl.-Indië. Deze heeft zich in de bezet tingsjaren heldhaftig gedragen. Naast Nederlanders namen vooral Ambonneezen, doch ook Javanen hieraan deel. Zij heeft na den oorlog niet de waardee ring gevonden, waarop zij recht had Zich beperkend tot de ver melding van dit feit constateert de commissie, dat door zulk een verwaarloozing verbittering is gewekt in de Nederlandsche be volkingsgroep. Dit is evenzeer het geval door de wijze, waarop de geïnter neerde hoogere ambtenaren en de door hen verrichte voorbe reidende arbeid tot overneming van het bestuur na de capitula tie werden genegeerd. Menschen die Indië kenden, werden uitgeschakeld. Indien onmiddellijk na de Ja pansche capitulatie (medio Aug. 1945) overeenkomstig de door ons ontworpen plannen, het be stuur ware overgenomen dooi den daarvoor, bij ontstentenis van den Gouv. Gen., krachtens de Indische staatsregeling aan gewezen geïnterneerden vice- voorzitter van den raad van In dië, den heer Spit; indien de overige geïnterneerde bestuurs ambtenaren, die blijkens de ge neeskundige controle daartoe in staat konden worden geacht, onmiddellijk naar hun stand plaatsen zouden zijn terugge keerd en daar voor zoover mo gelijk weer het inheemsche be- stuurapparaat en de oolitie zou den hebben hersteld. Indien de daarvoor in verband met hun nog resteerende validiteit in aanmerking komende mannen uit de kampen der krijgsgevan genen en der burgers onmid dellijk van Japansëhe wapenen waren voorzien en aan de Ja panners bevel ware gegeven niet op eigen gelegenheid, zoo- (Yervolt op pat. 3).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1