A IP If J Molotof in botsing met Byrnes Waar Nederlandsche jongens werken, heerscht orde, rust en veiligheid ,Wat doe ik met mijn textielkaart?" all Miderdag 2 Mei 1946. Hoofdred.Rector H. Sondaai Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. [Bureaux: Papengracht 32. fel. Adv. 20826. Red. 20015. Abonnementsprijzen f 0.26 per week. f 1.10 per maand. 3.20 per kwartaal. Franco i per post f 4.20. No. 262 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken en de wereld die wórdt, wordt door ons fDe Amerikaansche Min. van uitenl. Zaken Byrnes, en de iri%ssische Min. van Buitenl. Za- fen, Molotof, kwamen gisteren let elkander in botsing. Byrnes stelde voor een afzon- rlijke militaire commissie in stellen om toezicht te houden het nakomen van het vredes- rdrag met Italië. Maar Molo- t wilde heelemaal geen com- issie, terwijl hij het in Sep- ■mber zel£ had voorgesteld. En ij verklaarde nu. dat hij het Is een schending der Italiaan se souvereiniteit beschouwde. (Met Perzië, Bulgarije, Roe- enië, Hongarije, Joego-Slavië tor oogen, is Molotof toch wel _enzeloos brutaal om te dur- uijen praten over schending van uvereiniteit. Red.). Molotof vond een militaire- choljontroleco:mmissie totaal on- lodig. (Communisten willen liever Ie vrije hand hebben). Met de ;erkiezingen hebben ze in Ita- verloren en de katholieke .-president van Italië heeft iet voor niets gevraagd waar wapens vandaan kwamen, de communisten bezitten, led.). Byrnes werd gedurende heel e discussie gesteund door Be- in, terwijl Bidault zich afzij- ig hield. Het plan om twee- laal per dag te vergaderen hg dan ook niet door want de lviseurs moesten de gelegen- 4;id krijgen om de volgende jeenkomst voor te bereiden. Oostenrijk en Triest. Byrnes deelde mede, dat de ,S. de bezettende garnizoenen Oostenrijk tot 1500 man wil- rd« lei "Sfc ii lMF' r oor dei ARDINAAL DE JONG NIET NAAR ROME. In tegenstelling met het be- iht dat wij gisteren publiceer- in en dat uit Vaticaanstad af- Jmstig was, moeten wij thans jdedeelen dat Kardinaal de ng voorloopig nog niet voor mens is de reis naar Rome maken. Op het bureau van ,,De lircht'' ligt de passagierslijst in het m.s. „Sommelsdijk" ter zage. PRINSES JULIANA BESCHERMVROUWE „NEDERLAND-CANADA" il ot Naar wij vernemen heeft JUIK.H. Prinses Juliana zich ireid verklaard het be- ermvrouweschap over de ,#eeniging ..NederlandCana- te aanvaarden. 1—4R. STEENBERGHE NAAR ,egilj NEDERLAND TERUG. 699lpr. M. P. L. Steenberghe >enijeft zijn functie van voorzit- r der Nederlandsche Inkoop cwe)mmissie neergelegd en is [ar New-York vertrokken, u) inwaar hii naar Nederland AG* terugkeeren. •heil D SPIONNEN KOSTEN GELD De Secret Service, de be roemde Britsche* geheime j( Dienst, (in gewoon Hol- lr landsch het „spionnage- apparaat van het Britsche ISiik") is een instituut, dat nen in alle landen vindt, naar er zijn maar weinig anden die openlijk vertel len wat hun spionnen kos- II fen De Britsche regeering ichter geeft rustig een wit- )oek uit en vertelt daarin, jat de Britsche geheime jienst van 1941 af aan de Britsche schatkist maar 520 nillioen gulden heeft ge- dost. P len terugbrengen en dat de Amerikaansche troepen geheel uit Oostenrijk en Italië zullen verdwijnen zoodra de betrok ken vredesverdragen van kracht zijn. Uiteindelijk heeft Molotof geëischt dat de haven Triëst en het grootste gedeelte van het schiereiland Istrië aan Italië ontnomen, en aan het communistische regiem van Tito zou worden gegeven. MEER PAPIER! Grootere dagbladen Naar ons officieus wordt me degedeeld zullen de dagbladen vanaf 7 Mei drie maal per week in dubbelen omvang mogen ver schijnen. Het beroemde Engelsche jongenskoor van St. Mary-of-the-Angels Song School in Addlestone in Surrey, is thans weer op toumée gegaan. De zingende schooljon gens houden een repetitie op liet perron van King's Cross Station te Londen. Amsterdam P. OUD-MINISTER WELTER, lid van de commissie-van Poll, heeft als laatste van deze commissie Indië verlaten en hij heeft zijn indrukken weergegeven, voor zoover deze niet vallen onder de politieke arbeid waarover rapport aan de Staten-Generaal wordt uitgebracht. De heer Weiter bezocht, Ba tavia, Bandoeng, Semarang, Medan, Singapore en zijn alge- meene indruk is, dat de toe stand langzaam maar zeker naar het normale terugkeert. Waar onze troepen hun paci ficatie-arbeid verrichten, gaat de opbouw in sneller tempo. De heer Weiter bezocht ook Bali en constateerde daar groo- te vorderingen, zoodat binnen een maand ook hier weer vol ledige rust en orde heerscht. De mannen uit Birma. De krijgsgevangenen, die aan de Birma-Siam-spoorweg heb ben gewerkt en die thans in ba taljons geformeerd zijn, zijn in Bali In verschillende kampe- mentèn onder gebracht. En de heer Welter had niets dan lof voor de prachtige geest onder deze jongens, die onmiddellijk na hun gevangenschap weer in actieven dienst zijn gekomen. Zij zien iederen dag hoe hun werk succes heeft en hoe een land door hun handen tot rust komt. Dit geldt echter voor alle Ne derlandsche troepen, waar zij ook aankomen, waar Neder landsche jongens ook werken, daar zijn orde, rust en veilig heid hersteld. Medan en Billiton. Op dit kleine eiland werken de tinmijnen met een zoo groot mogelijk aantal krachten. Maar Medan met zijn onmetelijk rijk cultuurgebied, is een toont ^;id van verwording. Niemand is in het grootste deel van de stad of daarbuiten zijn leven zeker. Alleen door gebrek aan paci- ficeerende troepen is hier de volkomen ontreddering doorge drongen en dit gebrek aan troe pen belet om de zaken aan te pakken. SOWJET-RUSLAND EN DE ATOOMENERGIE. De reporter van radio-Mos kou. die een verslag gaf van de plechtigheid op het Roode Plein ter gelegenheid van de 1 Mei-viering zeide o.m.. dat Stalin den geleerden van de Sowet-Unie had opgedragen al hun energie aan te wenden om de buitenlandsche geleerden in te halen, daar in de toekomst veel afhing van een succesvol volbrengen van hun taak. De reporter voegde er aan toe: ..Op het oogenblik passeeren hier de medewerkers van prof. Kapitza (den Sowiet-Russi- schen atoom-specialist). Zooals welbekend wordt op het oogenblik onder leiding van Prof. Kapitza in de Sowiet- Russische laboratoria onder zoekingswerk van groote be- teekenis verricht". NU HET PUBLIEK in het bezit is van de nieuwe textiel- kaart, rijst de vraag: „Wat kan ik met deze textielkaart dóen?" Bij de beantwoording van deze vraag dient in de eerste plaats er nogmaals op te worden gewezen, dat aller lei remmende factoren (gebrek aan grondstoffen, energie, ar beiders en machines) in de afgeloopen maanden de productie van textielgoederen hebben beïnvloed, zoodat de voorraden nog zeer geperkt zijn. Herrijzend Kootwijk. Er wordt hard ge werkt aan den wederopbouw van het zendstation Kootwijk. Drie masten ter hoogte van 104 ineter ziillen de zes, door de Duitscliers vernielde masten voorloopig vervangen. Van dit drietal masten is reeds een gereed. De tweede, links op de foto, is in aanbouw. v. Rhijn P. Koop met overle Het is daarom noodzakelijk, met het geringe aantal textiel punten, dat per 1 Mei geldig is verklaard, zoo zuinig mogelijk te handelen, daar nog niet kan worden bepaald, wanneer nieu we punten kunnen worden aan gewezen. Het verdient zelfs aanbeveling om thans reeds re kening te houden met de tex tielgoederen, welke men voor het a.s. najaars- en wintersei zoen wil aanschaffen. Wat kan ik koopen? Tegenover de beperkte voor raden staat echter een verrui ming van de mogelijkheden, die de nieuwe textielkaart zal bie den. Niet alleen zal deze kaart, evenals de textiel-lederkaart, gecombineerd door alle leden van het gezin kunnen worden gebruikt, bovendien kunnen met ingang van 1 Mei, tegen inlevering van het voorgeschre ven aantal geldige punten, dus zonder bijvoeging van vergun ningen, alle kleedingstukken en kleedingstoffen (met uitzon-1 dering van manchester werk- kleeding en overalls), alsmede huishoudgoederen, zooals hand-, thee- en andere doeken, tafel goed, lakens en sloopen voor De nummers 101 t/m 120 van de textielkaar- ten zijn aangewezen voor liet koopen van textielartikelen. Met nadruk wordt er op gewezen, dat losse punten niet geldig zijn. zoover reeds bij den winkelier voorradig, worden gekocht. Behalve voor de aanschaffing van bovengenoemde textiel goederen zullen de geldige pun ten van de textielkaart in het vervolg ook moeten worden ge bruikt voor alle reparatie- en keerwerk aan kleedingstuk ken enz., indien geen materiaal door het publiek wordt bijgele verd. De berekening van het aantal verschuldigde punten ge schiedt in verhouding tot de gebruikte hoeveelheid stof en garen, met een minimum van 1 punt. Welke artikelen zijn vrij? Er wordt op gewezen, dat de puntenwaardeering der textiel goederen is vereenvoudigd al le textielpunten zoowel speciale punten ais die van de tenliel- Koos Vorrink als Schermerhorn's rechterhand DE HEER VORRINK is Regeeringsgemachtigde in Algemeenen Dienst. Dus niet volkscommissaris voor dit of voor dat, maar manusje van alles, als wij het zoo oneerbie dig mogen zeggen. Intusschen blijkt, dat met de zen deftigen titel een gevaarlijk pad is betreden. Aanvankelijk waren wij van meening, dat de heer Schermerhorn al leen een politiek adviseur naast of liever onder zich had gesteld. Insiders schudden ook daarover reeds het hoofd, omdat zij er een duidelijk manoeuvre van de S.D.A.P. in zagen om een vinger in de pap of nog iets meer te hebben. Geleidelijk is wel gebleken, dat de politieke „rotten" uit de S.D.A.P. hun spel met Schermerhorn meesterlijk hebben gespeeld. De Schermerhorn vrn de Ned. Volksbeweging ver dween spoedig van het tooneel. De Schermerhorn van het personalistisch socialisme ging denzelfden weg op en heèr V o r r i n k haastte zich te zeggen, dat zoeken naar het verschil tusschen personalis tisch socialisme en gewoon socialisme gelijk staat met zoe ken naar spijkers op laag wa ter. De Schermerhorn van het Nationaal Kabinet van Her stel en Vernieuwing ten slotte is ondergegaan in het Kabinet van de Partij van den Arbeid. O, geliefde democratie, wat gebeurt er veel uit Uwen naam, dat niet in Uwe bladzijden staat beschreven. Volgens het bestel van den defnocratischen rechtsstaat heeft ieder orgaan een nauw keurig omschreven bevoegd heid. Aller rechten en plichten, van overheid en onderdaan, zijn op een goudschaaltje gewogen. En daar beent plotseling de heer V orrink door den por- celein-winkel heen en vijf dui zend menschen en nog meer juichen hem toe op een manier, waarvan hij achteraf vast en zeker buikpijn heeft gekregen, ook al gaf hij in zijn Amster- damsche rede af en toe heel duidelijk aan wanneer er ap plaus werd verwacht. Zie vervolg pag. 3 lederkaart v.a. 510 blijven tot nader aankondiging geldig. Woning inrichting textielgoe deren, zooals meubelstoffen, gordijnstoffen, vloerbedekking, matrassen, kussens, gestikte dekens etc., blijven gebonden aan een speciale vergunning van de plaatselijke distributie diensten en blijven gereser veerd voor bepaalde groepen der bevolking, zooals oorlogs getroffenen. Het aantal goederen, dat zon der inlevering van distributie bescheiden kan worden gekocht vrij gestelde textielproducten) is uitgebreid. Hieronder vallen o.a. dekens, minder dan 20 pet. wol bevattend, dweilen, band, lint, sokophouders, bretelles, jarretelles en andere klein vak artikelen, tweedehandsch goe deren, enz. Na overleg met de vakorga nisaties uit den textielhandel is bepaald, dat, gezien het toene mend misbruik, alle aanduidin gen in etalages, e.d., waaruit blijkt, dat textielgoederen niet direct voor den verkoop be schikbaar zijn, zooals „ver kocht'' of „decoratie" verboden zijn. Voorts zal het niet zijn toe gestaan, textielgoederen, ge combineerd met andere artike len, ten verkoop aan te bieden, indien bedoelde textielgoederen niet eveneens afzonderlijk ver krijgbaar worden eesteld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1