Oostenrijks aanspraken afgewezen GEEN ZOMERTIJD Indië morgen in de Tweede Kamer Prins Bernhard reikte onderscheidingen uit Kardinaal de naar Rome Jong De „Tromp" komt weer thuis! Een goede raad Woensdag 1 Mei 1946. Hoofdred.Rector H. Sondaal Mr. Dr: C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel. Adv. 20826. Red. 20015. Abonnementsprijzen f 0.26 per week. 1.10 pef maand. 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 261 Er zijn weinig mensclien die de schoonheid der dingen zien Italiaansch-Joegoslavische grenskwestie ter tafel DE CONFERENTIE der Ministers van Buitenl. Zaken beeft de aanspraak van Oostenrijk op den terugkeer van Zuid-Tirool af gewezen. Er werd echter overeengekomen, dat, indien Oosten rijk een kleinere grenswijziging zou eischen, dit in overweging zou worden genomen. De ministers hebben gister middag besloten de Italiaansche en Joegoslavische regeeringen uit te noodigen Vrijdag a.s. ver tegenwoordigers naar hun bij eenkomst te zenden om het standpunt van de beide regee ringen ten aanzien van het pro bleem van de Italiaansch-Joego- slavische grens uiteen te zetten. Bij de behandeling van deze kwestie hadden de ministers het rapport van de commissie van deskundigen voor zich liggen. Deze commissie, waarin alle vier mogendheden vertegen woordigd zijn, stelt vier ver schillende grenslijnen voor, waarvan er drie zeer dicht bij elkaar liggen. Men meent te weten, dat de vierde lijn, welke aanzienlijke verschillen met de drie andere vertoont, door het Sowjetlid van de commissie werd voorgesteld. Tsjechische eischen aan Rusland. Tijdens een onderhoud, dat Nosek, de Tsjechische ambassa deur te Parijs, gisteren met Mo- lotof had, overhandigde hij aan den vertegenwoordiger der Sowjet-Unie drie memoranda betreffende de volgende kwes ties: L.J.. Herziening der grenzen fusschen Tsjecho-Slowakije en Duits chland. 2. Uitwisseling van bevol- kingSdeelen tusschen deze bei de landen. 3. Het terugeischen door Tsje cho-Slowakije van zeven ge meenten, die op het oogenblik tot Hongarije behooren, maar voor den oorlog een bruggen hoofd van Tsjecho-Slowakije op den rechteroever van den (Donau ter hoogte van Presburg (vormden. 135 Ml Ij 2 De ministerraad heeft J i besloten dit jaar niet over j te gaan tot de gebruikelijke zomertijd. Bij deze beslis- Z sing hebben de belangen J van de landbouw geprae- l valeerd. Deze spraken zoo i sterk, dat de besparingen aan brandstof geacht wer- den daartegen niet op te 2 wegen. BEVIN ADVISEERT MOLOTOF Op voorstel van Byrnes hebben de ministers beslo ten van 1 Mei af tweemaal per dag bijeen te komen. De plaatsvervangers der ministers zullen eiken dag om tien uur 's morgens en de ministers zelf om 11.30 's morgens en tevens 's middags bijeenkomen. Molotof maakte, naar aanleiding van deze beslis sing de opmerking dat de eerste Mei in de Sowjet- Unie een nationale feest dag is. „Ik ben echter be reid om te werken", zeide hij glimlachend. Bevin antwoordde hier op: „In dat geval hoop ik, dat u het voorbeeld van de Britsche vakvereenigingen zult volgen en zult vragen driedubbel te worden uit betaald". POSTWISSELVERKEER BELGIë-NEDERLAND. Het hoofdbestuur der Belgi sche Posterijen deelt mede. dat van 1 Mei af een postwissel- dienst met Nederland hervat zal worden. De eerste verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana in bevrijd Nederland staf de bevolking van Soestdijk de gelegenheid tot een enthousiast huldebetoon. In on afzienbare rijen defileerde de bevolking voor de Koninklijke Familie, die zich op het bordes van het paleis bevond. De ontelbare bloemstukken die zich op de trappen van het bordes opstapelden waren het bewijs van de grocte aanhan kelijkheid jegens ons vorstenhuis.. Stevens P. DE MINSTER VAN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN zal morgen Donderdag middag 1 uur in de Tweede Kamer, in openbare zitting een verklaring afleggen over het beleid der regeering ten aanzien van Indië en gegevens verstrekken over de jongste besprekingen te Londen. Het ligt in het voornemen, over deze verklaring in het openbaar een debat te doen verschillende plaatsen en in verschillende vliegformaties hun plicht hebben gedaan en wel zoo, dat de Koningin met een der mooiste onderscheidin gen, het vliegerkruis, haar er kentelijkheid heeft willen be tuigen. H.M. de Koningin had den Prins gevraagd haar bewonde ring over te brengen voor het geen de militairen hebben ge presteerd. De Prins had hun verrichtingen met groote be langstelling gevolgd en hen op allerlei plaatsen onder zeer ver scheidene omstandigheden lee- ren kennen. „Ik ben trotsch op hetgeen u gedaan hebt", aldus de Prins, die een beroep op hen deed om hun beste krachten aan de Ne- derlandsche luchtmacht te blij ven geven. De res. kapitein vlieger Mr. G. F. J. Jongbloed bood Prinses Juliana ter gelegenheid van haar verjaardag namens allen een fraai bloemstuk aan en de majoor J. P. Moqueote, chef van deri vliegdienst van het leger, evenzoo, waarna het Prinselijk Paar zich geruimen tijd op en- gedwongen wijze met de aan wezigen onderhield. 13 Vliegers gedecoreerd Voor de eerste maal heeft Prinses Juliana na den oorlog haar verjaardag in Nederland, en wel in Soestdijk, gevierd. In het paleis, waar ook H. M. de Koningin vertoeft, had zich des morgens een aantal officie ren en minderen opgesteld, aan wie Prins Bernhard het vlie gerkruis en het kruis van ver dienste uitreikte, in tegenwoor digheid van Prinses Juliana, de Prinsesjes Beatrix en Irene en vertegenwoordigers van de mi nisters van Oorlog en Marine. Prins Bernhard hield na af loop een korte toespraak, waar in hij zijn blijdschap uitte, dat deze onderscheidingen, die soms al van een jaar geleden datee ren, konden worden uitgereikt ende Prins zette uiteen, dat de onderscheiden militairen op Een aantal officieren, die zich tijdens den oorlojj hebben onderscheiden, werd 3p Soestdijk door Z.K.-H. Prins Bernhard ttcdecorcerd. Na afloop van de pleeh- Jjbeid biedt ma ie or Moquette namens Je gedecoreerden aan H.K.H. Prinses luliaua bloemen aan ter gelegenheid van haar verjaardag. Aueio-Kaucamp l\ houden op Maandag a.s. wel licht ook in avondvergadering. Dit uitstel van het debat heeft tweërlei doel. In de eerste plaats verschaft het den leden der Kamer de gelegenheid, de regeeringsverklaring rustig te bestudeeren. In de tweede plaats zullen de leden dan ken nis hebben kunnen nemen van een voorloopig rapport, dat de missie-van Poll dezer dagen zal doen verschijnen. Naar voorts vernomen wordt, zal het wetsontwerp tot heffing van een vermogens aanwas- belasting voor de verkiezingen niet meer in behandeling ko men. De kardinaal-aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Johannes de Jong, Mgr. José Marie Caro, aartsbisschop van Santiago en Mgr. Saliege, aartsbisschop van Toulouse, worden medio Mei te Rome verwacht, alwaar Paus Pius XII, die hen op 23 Decem ber tot de waardigheid van het kardinalaat verhief, in een spe ciaal consistorie de kardinaals hoed zal opzetten. Men zal zich herinneren, dat de kardinalen de Jong en Saliege door ziekte verhinderd waren in Februari j.l. het consistorie bij te wonen, terwijl Mgr. Caro, juist aan den vooravond daarvan door een ziekte werd overvallen. MGR. J. P. HUIBERS VIERT ZIJN 10-JARIG EPISCOPAAT, Op 29 April heeft een huldi gingsbijeenkomst plaats gehad bij gelegenheid van de herden king van het 10-jarig Episco paat van Mgr. J. P. Huibers. In het schitterend versierde Concertgebouw te Haarlem wa- »ren aanwezig de Commissaris der Koningin voor Noord-Hol land, de burgemeester van Haarlem, de vicaris-generaal Mgr. N. L. A. Ammerlaan, de HoogEerw. Dekens van Haar lem, Den Haag. Amsterdam en talrijke geestelijken uit het Bis dom. Door een eerehaag van 200 verkenners en gidsen trad Monseigneur de zaal binnen. Na 't „Sub tuum praesidium" en de suite in D-dur van Bach hield de HoogEerw. Deken J. C. v. d. Wiel een toespraak, waarbij hij een gift van 20.000 aan den Bisschop overhandigde ter verfraaiing van kapel en terreinen van het bedevaarts oord van Maria in Heilo. Hierna sprak de ZeerEerw. Heer Rohling den Bisschop nog toe, waarna vervolgens koor en orkest met „Magnificat" uit voerden. Tenslotte sprak Mgr. Huibers een hartelijk dankwoord voor al het schoone hem dien avond geboden en voor de geschonken bijdrage voor de kapel te Heilo. VRIJDAG 3 MEI a.s. zal Hr. Ms. „Tromp", het grootste schip van de Koninklijke Marine, dat sinds de bevrijding een vader- landsche haven aandeed, te Amsterdam arriveeren. Met de aan komst van dit schip in het vaderland zal een roemruchte periode, niet alleen in het bestaan van dit schip, maar tevens in de ge schiedenis van de Koninklijke Marine, worden afgesloten. HET „SPOOKSCHIP" IN VEILIGE HAVEN Houd U Maandag 13 Mei 'savonds nu eens vrij. Kom dan luisteren naar Ff.of. Romme. Hij is de lijstaan voerder, hij is No. 1 van lijst 2 van onze Katholieke Volkspartij. Houd die da tum vrij en komt nu allen, arbeiders, middenstanders en inteilectueelen. Wij moeten samen een nieuw Nederland bouwen op christelijke grondslag, en ieder van ons is als katho liek mede-verantwoorde lijk. Hr. Ms. „Tromp" is een van de laatste schepen, welke na hun afwezigheid in den oorlog naar Nederland terugkeeren. Het is tevens het langst weg geweest. Twee bijnamen verwierf het schip zich in dien tijd. Het „Ge- luksschip" en de imposante ti tel van „Het Spookschip". Hr. Ms. „Tromp" is een ge lukkig schip geweest. Het was het cenige der grootere Neder- landsche eenheden, dat aan den vernietigenden slag, welke onze vloot bij den strijd om Indië in 1942 trof, ontkomen is, hoewel het in dien strijd juist een uiterst krachtig aandeel had. De tweede bijnaam stamt van de Jappen; zij is van die zij de komend zeker toepasse lijk. Want de zonen van Nippon beroemden zich er tot vijf maal toe op, den Nederlandsche flot- tieljeleider tot zinken te heb ben gebracht, waarna het „spookschip" tot hun ontstel tenis steeds weer opnieuw op dook. Tot het einde van den oorlog met Japan is Hr. Ms. „Tromp" in hetverre oosten actief ge weest. De beide aanvallen op Sabang in April en Juli 1944 en die op Soerabaja in Mei van datzelfde jaar zijn hoogtepun ten in de geschiedenis van het schip. De geallieerde waardee ring over deze acties was groot; zij kwam o.a. van den toenma- ligen Engelschen minister-pre sident Churchill. Tijdens haar afwezigheid heeft Hr. Ms. „Tromp" 320.000 zeemijlen afgelegd, hetgeen on geveer veertien maal de om trek van de aarde is. ARBEID IN DE BROOD- BAKKERIJEN OP 3 MEI. De Min. van Sociale Zaken heeft toegestaan, dat op Vrij dag 3 Mei gewerkt kan worden voor de volgende dagen, zoodat op Zaterdag de bakkersarbeid kan stilstaan. De regeling is gelijk aan die tijdens de Paaschdagen. Op Vrijdag 3 Mei en Maandag 6 Mei is de ver koop van versch brood van acht uur af geoorloofd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1