In den Kaleldos N! Graaf de Marchant et d'Ansembourg ter dood veroordeeld Autonomie voor Azerbeidsjan Soewandi over de besprekingen Paling- en Aalseizoen begonnen De beteekenis Italië van Herstel van openbare ergernis Gistermiddag stond in Maas tricht. terecht de voormalige gevolmachtigde van Mussert en ex-commissaris der provin cie Lim'burg, M. V. E. H. J. M. p-aaf de Marchant et d'Ansem- jourg. Hem was ten laste ge legd dat hij in tijd van oorlog •tie Nederlandsche staat bena- Ldeeld had, aan Duitsche instan ties verraderlijke inlichtingen ihad verstrekt en voorts mis bruik had gemaakt van zijn po litie als commissaris der pro vincie" door de nationaal-socia- listische beginselen te propa- e.geeren en door te trachten deze "aan anderen op te leggen. De ïagvaarding bevatte voorts een •eeks van gevallen van ver- j' -aad. Er waren geen getuigen |n deze zaak. De geheele be- vijsvoering berustte op brie ven, rapporten en andere do cumenten. Stille en veelzeggende getuigen. De verdediger Mr. van Op- ben uit Heerlen, had geen ge- uigen opgeroepen, want toen Se graaf in September van het fong jaar hals over kop naar )uitschland was gevlucht, zag lij geen kans zijn particulier irchief mee te nemen en het varen de brieven en allerlei tukken uit dit archief, die zijn and verraderlijke rol onbewim- teld openlegden.. >e graaf heeft bij zijn onder vraging niet veel geantwoord, "r5 ïaa r op het einde heeft hij, olgens het verslag van een lijzonderen correspondent van De Volkskrant" verklaard: „Ik ntken mijn land te hebben erraden door opzettelijke hulp, erleening aan den vijand Als lij straf wordt opgelegd, zal ik -ofiie noodgedwongen aanvaar- en". Maar hij vervolgde: „Ik al die straf op mij nemen met •vergeving aan Gods' wil en esterkt door de overtuiging, ik, werkende onder uiterst noeüijke omstandigheden, 'eohts het beste voor mijn land n voor Limburg neb nage- ireefd, en dat ik dat ook in ilrijke gevallen inderdaad heb ereikt. Het requisitoir van den ad- ocaat-fiscaal was zeer scherp, [ij zeide tenslotte, dat het Hof de taak heeft, leidende ersoonlijkheden uit de N.S.B. e gelegenheid te ontnemen ventueel mede te werken aan en opbouw van ons vaderland, te handelingen van dezen ver- De Azerbeidsjaansche dele- atie is gisteren, na haar aan- omst te Teheran, onmiddel- jk naar het paleis Sahio haranieh gegaan, enkele kilo- ieters buiten Teheran gele waar besprekingen ge- ouden zullen worden. Men gelooft, dat de bespre- ingen gebaseerd zullen zijn een program van zeven raten van de Perzische re- ering, waarbij voorzien zou orden in het door provin- ale en stedelijke raden kie rt van de hoofden van de partementen van landbouw, indel, industrie, verkeer, ge- mdheid, politie, justitie en nanciën van Azerbeidsjan. olgens dit program zou de )uv—gen, van Azerbeidsjan lor de regeering te Teheran orden benoemd, met in aan erking nemen van het inzicht in den Azerbeidsjaanschen "ovincialen raad. Vervolgens >u o.a. het aantal afgevaar- igden van Azerbeidsjan in ?t Perzische parlement ver- oot worden. In zekere kringen meent en, dat Pisjevari door zijn 3mst de regeering te Teheran 3or een voldongen feit. erken- >ng de facto van de autonome geering van Azerbeidsjan, ïeft willen plaatsen. dachte in ouderlingen samen hang en afzonderlijk beoordee- lend concludeerde de advocaat fiscaal, dat de verdachte zich bewust schuldig gemaakt heeft aan benadeeling van den Ne- derlandschen Staat, van het volk, van de regeering en de Kroon, alsmede door de verra derlijke houding, welke ver dachte heeft aangenomen te genover het fiere kerkelijke verzet van ons land. De advocaat-fiscaal eischte de doodstraf met ontzetting uit het actief en passief kies recht voor het leven. Herstel van ergernis. Voorts heeft de verdediger van den graaf meegedeeeld, dat deze vanaf September 2945 weer volledig met de Kerk is verzoend, dat hij zijn onge- hoorzaarriheied aan de bisschop pen betreurt en zich aan hen onderwerpt, waarmee hii de ergernis hoopt te herstellen, die hij als katholiek openlijk gegeven heeft. BE VOOR-KAAG. Op Zaterdag IX en Zondag 12 Mei zullen de onderlinge zeilwedstrijden van „de Kaag", genaamd de Voor-Kaag wor den gehouden. De inschrijving sluit 2 Mei, des avonds te 8 uur. DIENSTREGELING SPOORWEGEN. Naar wij vernemen zullen met ingang van Dinsdag na Pinksteren ook op de werk dagen eenige treinen in War mond stoppen. WEERSVERWACHTING tot Woensdagavond, Meest matige wind tusschen Zuid en Oost. Licht bewolkt. Koude nacht. Overdag vrij warm. Droog weer. Soewandi, de leider van de Indonesische delegatie, die gis teren te Batavia is terugge keerd. gaf als zijn meening te kennen, dat de Nederlanders in Nederland veel sympathie ker tegenover hun strijd voor onafhankelijkheoid staan, dan de Nederlanders in Ned.-Indië. Tijdens een persconferentie zeide hii, dat hij had gespro ken met vertegenwoordigers van de Partij van den Arbeid en de Katholieke Volkspartij. Bij de komende verkiezingen zou, volgens Soewandi, de Par tij van den Arbeid zeker 30 en de Katholieken zeker 35 ze tels in het nieuwe Nederland- scbe parlement verkrijgen, Soewandi was van meening, dat het Nederlandsche kabinet volkomen bereid was voor de verkiezingen tot overeenstem ming te komen inzake het In donesische probleem. Hii ver trouwde dat niet slechts het huidige parlement ten gunste van zulk een overeenkomst zou stemmen, maar verwachtte ook, dat het nieuwe parlement zulk een overeenkomst niet zou desavoueeren. Soewandi legde er den nadruk op. dat de delegatie thans de moeilijk heden van de Nederlanders veel beter begreep dan tevo ren. Hii was zich er van be wust, dat de gedachtenwisse- ling op de Hooge Veluwe en in Den Haag buitengewoon nuttig was geweest. Hii kon echter in afwachting van het verslag, dat hij aan het Indo nesische kabinet zou uitbren gen. nog niet verklaren, of de zending er inderdaad toe had bijgedragen om de kloof tus schen het Nederlandsche en het Indonesische standpunt te overbruggen, Soewandi verwachtte, dat van Mook naar Batavia zou komen met verdere voorstel len, doch hii was niet bereid om eenige verklaring af te leggen ten aanzien van hun waarschijnlijken inhoud of in welke opzichten zij zouden verschillen van de voorstellen van 10 Februari. Bezoek aan Voïendani 57.000 pond aal is alleen al in Volendam de vorige week aan gevoerd en het belooft dit jaar dan ook een goed paling- en aalsezoen te worden. Een paar weken geleden is de visschers- vloot begonnen met uit te varen en de vangsten zijn goed Het over de geheele wereld vermaarde dorp deed Maandag de wasch, zoodat de nauwe stra ten gepavoiseerd waren met onder- en bovengoed in alle kleuren van den regenboog, zoomaar grijpbaar over de traat gespannen .De vloot is den oorlog goed doorgekomen. Wel moest ze op last van de Duitschers tot zinken worden gebracht, maar de Volendam- mers brachten de schepen aan den dijk en vulden ze zoo met water, dat ze gemakkelijk weer op te halen waren. Alleen met. de netten wil het nog n et vlot ten en aan materiaal daarvoor is gebrek. Maar de visschers zijn alweer aan het visschen en allicht komt de vraag op waar hun producten dan wel blijven. De aal en de paling kunnen zonder toewijzingen en zonder bon worden verkocht en de vi9ch wordt dan ook zonder meer op straat en i nde winkels aan den man gebracht. Als men geluk heeft en men komt een venter tegen, dan kan men dus een aaltje of een palinkje ver schalken. Sommige venters pas sen. koppelverkoop toe door te eisehen dat bij een bepaalde hoeveelheid paling of aal ook een zekere hoeveelheid bot of andere visch wordt gekocht, m- t dat is niet geoorloofd. Volendam zelf trekt nog niet veel koopers, we konden er ten minste niet veel ontdekken. Ieder mag vijf pond natte aal en drie pond paling zonder meer meenemen. Neemt men meer mee, dan dan loopt ge kans door de politie aangehouden te wor den want de controle zal zeer streng zijn. Alleen ingeschieven venters mogen zonder vervoer- bewijs meer paling en aal mee voeren. Het andere middel van be staan van Volendam: vreemde lingenverkeer, begint ook wee, te floreeren. Elke week arri- veeren er vele Engelschen, d. met de boot uit Engeland in Hoek van Holland aangekomen ziin. En voorts komen Belgen, ook Franschen en Amerikanen Volendam sightsee-en. De win kels met hun „herinneringen aan Volendam" zijn dan ook weer op hun paaschbest inge richt. JORIS GOEDBLOED en Vrouwe Jusitia. Wij hebben van jongsaf al tijd de neiging gehad om Vrouwe Justitia den blinddoek af te rukken. Men heeft ons wel verteld, dat zij dien doek voor de oogen had om daarme de uit te beelden, dat zij oordeelt zonder aanzien des persoons, maar wij vroegen ons altijd ai'hoe zij ge blinddoekt raak kan slaan met het zwaard en hoe zij de weeg schaal der gerechtig heid in evenwicht kan houden, indien zij de naald, die dat even wicht aangeeft, niet kan zien. Liever zagen wij haar afgebeeld met heldere, ziende oogen. Met oogen, waaraan niets ontgaat. Oogen, streng gericht op de wet, maar milde oogen ook voor al die kleine, zondige menschenkin- deren. Zij moet zien, dien Vrouwe Justitia, al de onschuldig ver moorden, de mannen, de vrouwen, de kinde ren, die onder de klee- ren van de moeders vandaan werden ge haald voor de gas kamers. Zij moet zien ook die zich noemende Nederlanders, die door hun gedrag tijdens de jaren der terreur knielden voor den Duitechen beul en daardoor mede verant woordelijk zijn voor de misdaden aan va derland en volk be dreven. Mede uit hun naam werden de gru welen bedreven. Naar een Koninklijk woord zou voor dezul ken geen plaats meer zijn in het nieuwe Ne derland. En ziet, na een jaar is één dood vonnis voltrokken. En er gaan geruchten, dat men 't aantal doodvon nissen wil beperken, tot enkele tientallen. Hoe kan men dat te voren berekenen? Er zitten enkele duizen den „Nederlandsche" S.S.-ers in de kampen aan wier handen het bloed van onsehuldi- gen kleeft. Mede uit hun naam werd tegen ons volk op de meest barbaarsche wijze op getreden. Op Nederland heeft men wel eens de kwa lificatie Joris Goed- bloed toegepast. Dat is geen compliment. Want Joris Goedbloed is niet goed. Hij is in staat Vrouwe Justitia den blinddoek voor te binden, indien hij denkt daarmede zijn gemak te dienen en met rust te worden ge laten. Het is geen ge noegen de doodstraf te moeten toepassen. IN YOUGO-SLAVIë zijn gedurende het laatste jaar 60 pries ters en seminaristen doodgeschoten, velen zonder proces. Vijftig parochies zijn er zon der priesters en pries ters kunnen er niet worden benoemd zon der goedkeuring van de regeering. Gods dienstonderricht op de scholen is er niet meer, ondanks het feit, dat 98 van de ouders heeft gestemd voor het behoud er van. Geen godsdienstige bladen mogen verschijnen als hun politiek niet in overeenstemming is met de (communisti sche) regeering. Ze ventig priesters zijn in de gevangenissen geworpen. Waar blijven de pro testen van onze libera len, socialisten en communisten, die in naam van recht, vrij heid en democratie het hoofd van Franco eisehen, maar van Tito geen kwaad weten? DE NEDERLAND SCHE Stichting voor Statistiek afd. Opinie onderzoek, hield een enquête onder het Ned. publiek naar de godsdienstige gezindte. Van de ondervraag de personen gaf 79% op te behooren tot een kerkgnootscbap doch 20% beantw»oidde die vraag ontkennend. De meesten onkerkehjken zitten naar verhouding natuurlijk in de groote steden. Die hebben im mers ook de meeste echtscheidingen en het geringste aantal kin deren. God schiep het land, maar de men- schen maakten de ste den Het verlichte Noor den en Westen van Nederland kan zich be roepen op het grootst aantal onkerkelijken nl. 14 in de Noor delijke Provincies en 28 in N.-Holland, Z.-Holland en Utrecht. Brabant en Limburg, voor 81 Katholiek hebben slechts 3 on kerkelijken en dat is waarschijnlijk dan nog voor het grootste deel import van ambtena ren en employe's uit het Noorden en Wes ten van het land. Laat ons hopen, dat ons land voor verdere afzakking naar de on kerkelijkheid, welke voor een groot gedeel te gelijk staat met een onverschillige houding tegenover den dienst aan God verschuldigd, of zelfs met een anti godsdienstige houding, zal worden behoed. Twintig procent on kerkelijken is een schrikbarend getal. Wij hebben nog de stille hoop, dat de per 31 December a.s. te houden volkstelling een wat gunstiger cü- fer zal doen zien. U IN PARIJS door vier minister van Buiten- landsche Zaken een po ging wordt ondernomen om ten aanzien van het aan Italië op te leggen vredesverdrag in zooverre eens te worden, dar men een vredesconferentie aandurft, is het gewenscht een oogenblik de aandacht te vra gen voor dat mooi, dat zon nige. dat arme land. dat dooi de rancune-politiek van een Mussolini (ende vrees, van Engeland voor een nieuwe Middellandsche Zee-iMogend- heid) in den oorlog is ge sleept en daarin een even wei nig heldhaftige ais eervolle rol heeft gespeeld. Natuurlijk, en hoe kan het anders, is men geneigd te zeggen, ontmoeten ook in Italië Rusland. Ameri ka en Engeland elkander. Van daar dan ook de vrees, dat de Vredesconferentie zal misluk ken. voordat ze is begonnen. Nu de Balkan en Hongarije stevig in Rusland's greep ziin. schijnen Amerika en Engeland van plan Stalin in Italië een halt toe te roepen. Rusland griipt verder, afge zien van de 300 millioen goud dollar en één derde van de Italiaansche vloot, door Rus land geëischt en waarover te marchandeeren valt. heeft Rusland verdergaande bedoe lingen met de Italiaansche ko loniën. Deze zouden Rusland's strategische punten moeten vormen in de Middellandsche Zee- De bedoeling daarvan ligt er meters dik op. Zou Rusland er in slagen de Middellandsche Zee te beheerschen. dan snijdt het daarmede een slagader van het Britsche imperium af. Zou het dan ook nog een op lossing in voor Rusland gun- stigen zin van de Dardanellen weten te forceeren en een communistische dictatuur in Spanje, dan konden de Italia nen hun Mare nostrum voor goed afschrijven. De Russen hebben nog verder gaande as piraties, denk slechts aan Frankrijk, doch gelukkig heeft nog nooit een dictator ziin as piraties ten volle kunnen be- vredigen- ITALIë kan op den steun van Amerika en Engeland reke nen. Deze hebben het groot ste belang bii een economisch en sociaal gezond Italië. Want Italië moet een bolwerk vor men tegen de aanstormende Russen: het moet Rusland, dat reeds tot in den Balkan is doordrongen er van weerhou den de stranden van de Mid dellandsche Zee te betreden. Ook Italië zelf moet daartoe medewerken. De voorteekenen daarvoor schijnen niet on gunstig. Volgens den Romein- schen correspondent van de Tijd heeft de katholieke partij in 1998 van de 5638 gemeen ten de meerderheid kunnen behalen. In totaal sprak zich 2326 gemeenten uit voor rechts De communisten slaag den daarin slechts in 13 ge meenten. de socialisten in 140 terwijl de rest over een groot aantal links georiënteerde par tijen en partijtjes is vrdeeld. De les is duidelijk. Overal waar de katholieken een hech te politieke organisatie vormen zien de communisten tanden knersend hun kansen verke ken. Het geeft ook voor ons land te denken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 3