Tripoli en Cyrenaica in één siaat? I.A.F. brengt bloemenhulde aan H. M. de Koningin Conferentie der Iritsche Dominions Gromyko weigert te stemmen! Md lag 30 April 1946 loofdred.Rector H. Sondaal Mr. Dr. C. Ch. A. vao Haren, pirecteur: G. van Elburg. bureaux: Papengracht 32. iel. Adv- 20S26. Red. 20015. Abonnementsprijzen 0.26 per week. 1.10 per maand. 3.20 per kwartaal. Franco per post 4.20 Ml BIECHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 26# Prinses Juliana viert vandaag haar 37 ste verjaardag. Na 6 jaar viert heel ons land dit feest met onze Kroon prinses mee. Wij wenschen dat Zij, haar man en haar kin deren dezen dag nog dikwijls temidden van ons volk, met wie zij verbonden zijn en blij ven, mogen beleven. Revolutionair voorstel van Bevim op Parijsche conferentie BEVIN, de Engelsche Min. van Buitenl. Zaken, die regel recht gevlogen kwam van de Londensche conferentie der eerste Min van de Dominions, deed het revolutionaire voorstel om Tripolitanië en Cyrenaica in één staat te vereeni gen. Sovjet-Rusland verzet zich [r'oto: .Ziegler. Het voorstel van Eevin wierp het voorstel van Sovjet-Rus land totaal ondersteboven. Deze had n.l. voorgesteld, dat de Italiaansche koloniën een Sov jet-Russische bestuurder zou den krijgen, waarbij dan een Italiaansche afgevaardigde hem zou ondersteunen. MOORDCOMPLOT TEGEN MAC ARTHUR ONTDEKT. Officieel is medegedeeld, dat eüenmorgen te Tokio een implot tot het vermoorden m Gen. Douglas Macarthur, >n geallieerden opperbevel- ebben in Japan, ontdekt is. In de mededeeling is ver hard, dat het complot tot be deling had. Macarthur als bij «eva! om het leven te laten omen tijdens de communïsti- :he parade, welke morgen ehouden zou worden. Uit de bijeenkomsten, die te inden door de eerste minis- rs der Dominions zijn gehou- en, kunnen 'belangrijke ge- algtrekkingen worden ge- aakt ten aanzien van de toe tast der Italiaansche kolo- ën, aldus wordt uit Londen 'seind. Het volgende is duidelijk ge- eken. 1. Engeland en de Dominions illen zich verzetten tegen het ruggeven der Italiaansche ko- niën aan Italië. 2. Engeland en de Dominions Illen zich verzetten tegen het iheerschap van Sovjet-Rus- nd over Tripolitanië. 3. Engeland tracht geen nieu- b mandaten te verkrijgen. 4. De beste oplossing wordt igeven door het Amerikaan- he voorstel om onder toezicht V. N. gecombineerde he erschappen in te stellen. HET ENGELSCHE' LANCASTER-VLIEGTUIG, dat gisteren om half twaalf in Engeland is opgestegen met een bloemen hulde voor H. M. de Koningin heeft zijn kleurige last 's middags met een persoonlijke boodschap van den R.A.F.-maarschalk Lord Tedder, boven paleis Soestdijk uitgeworpen. Fooddropping herdacht De boodschap luidt als volgt: Mevrouw, Het doet mij veel genoegen U ter gelegenheid van. den eer sten verjaardag van de operatie van het bommenwerperscom mando, waarbij voedsel, toen Uw volk in zulk een nijpende nood verkeerde, naar Neder land werd gebracht, U mijne groeten te zenden. Het was voor mij en voor ons allen die aan deze operatie deel namen, een groote vreugde in staat te zijn u te helpen en wij zullen nimmer de prachtige geestesgesteldheid vergeten, waarvan het Nederlandsche volk blijk gaf in den bitteren tijd, toen Üw land bezet was door een barden en meedoogen- loozen vijand. Wij allen zijn vol bewonie- ling voor de geweldige an suc cesvolle krachtsinspanning, die de Nederlanders zich getroos ten om de oorlogsschade te her stellen. Namens de Royal Air Force zend ik Uwe Majesteit en in U aan Uw volk de beste wen schen. Gedurende den oorlog was de vriendschap tusschen het Ne derlandsche volk en de Royal Air Force standvastig en op recht .Moge deze in de komen de jaren blijven bloeien. Ik heb de eer te zijn, me vrouw, Uwer Majesteits gehoor zame dienaar, TEDDER. MGR. F. B. J. FRENCKEN OVERLEDEN. Op 59-jarigen leeftijd is aandagmiddag in het St. Au- istinus-Rusthuis te Antwer- n overleden Monseigneur F. J. Frencken, directeur van t Eucharistisch werk in het •sdom Breda, pionier op gods- enstig, charitatief en sociaal rrein. Zondag werden hem laatste Sacramenten der iervenden toegediend. Maan- ig bracht Mgr. Baeten, Coad- itor van het Bisdom Breda, Mi een bezoek. Mgr. Frencken werd den 9den tni 1886 te Oosterhout gebo- n. Hij was Geheim Kamer- er van Z. H. den Paus. H.M. Koningin benoemde hem en tot officier in de orde van ranja-Nassau. GEEN OVEREENSTEMMING IN MANTSJOÈRIJE? Volgens berichten uit Tsjoeng- king wordt in welingelichte Chineesche kringen medege deeld, dat Gen. Tsjang Kal Sjek, de communistische gen. Tsjoe en Lai en de Amerikaan- sche Gen. George Marshall er niet in geslaagd zijn om tot een overeenstemming te komen die leiden kan tot het stopzet ten van de gevechten in Mant- sjoerije. STEWARDESSEN BIJ DE K.L.M. Gisteren 'zijn voor het eerst na den oorlog stewardessen in dienst genomen op de Europee- sche lijnen der K.L.M., bij wij ze van proef. De stewardessen zijn nog niet afgestudeerd. Amerika had het voorstel in gediend van een internationaal beheerschap over de Italiaan sche koloniën, terwijl Bidault het Fransche voorstel had ge lanceerd: de Italianen behee- ren hun eigen koloniën onder toezicht van een raad der Ver- eenigde Naties. Men heeft vijf uur lang be raadslaagd en uiteindelijk bleef de Rus alleen zich verzet ten. Men is te Parijs van oordeel, dat over deze zaak fel gestre den zal worden en dat de Sov jet-Unie zal betoogen, dat zij vorige week een reeks conces sies heeft gedaan en dat het thans de beurt aan de anderen is om deze tactiek te volgen. VERTREK DR. VAN MOOK UITGESTELD Op verzoek van den Minister van Overzeesche Gebietlsdeelen is, in verband met bespreking van een aantal bestuursaangele genheden, het vertrek van den Lt.-Gouv.Gen. eenige dagen uit gesteld. „Wij zijn niet ontevreden". Gistermiddag is de Indonesi sche delegatie, die onlangs Ne derland heeft verlaten, op het vliegveld Kemajoran gearri veerd. De heer Soewandi wenschte niet meer prijs te ge ven dan: „Wij zijn niet ontevre den". Ook de andere leden van c„„ a i> a i~ i f. i de delegatie en de begeleidende ten licfituig van de R.A.F. heeft op den Indonesiërs waren zeer öesln- eersten verjaardag van het uitwerpen Alluonesieis aren zeer g'3 der voedselpakketten bloemen uitgewor- ten. pen boven Soestdijk. Tot grooten schrik van de toeschouwers werkte de parachute niet en viel de doos te pletter. De Engelsche gezant, Sir Neville Bland kijkt met ontzetting' naar de geheel ver nielde bloemenhulde. Anefo-Herschel. NADAT DE VEILIGHEIDSRAAD gisterenavond oiu 8 uur bijeengekomen was kwam direct de stemming aan de orde over het voorstel van Australië inzake de Spaansehe kwestie. Zooals men weet hield dit voorstel in een sub-com missie van vijf personen in te stellen voor een onderzoek naar de situatie met betrekking tot het regiem van Franco. Voorstel van Australië aangenomen De Poolsche afgevaardigde kwam tusschenbeide met het voorstellen van twee amende menten: 1. 31 Mei als limiet voor het verslag van de commissie, wel ke een onderzoek zal instellen naar de Spaansehe kwestie en -jjé Minister Logeman over Indië WAT ZOU nu eigenlijk de reden zijn dat wii niets, hoegenaamd niets over den stand der onderhandelin gen in het Indisch drama mo gen weten? Minister Logeman heeft in een, zooals haar pers het noemt. „grootscheepsche" ver kiezingsbijeenkomst van den P. v. d A. het woord gevoerd in zooveel nietszeggende phra ses, dat de „grootscheepsche" bijeenkomst, indien zii de gave des onderscheids had bezeten, den spreker het woord zou hebben ontnomen. Wii begrijpen best. dat men niet elk stadium der onder handelingen in een ..groot scheepsche" bijeenkomst aan de „grootscheepsche" klok kan hangen, maar dat wii se dert de werkelijk „groot scheepsche" verklaring van de Regeering dato 10 Februari 1946 op een waarlijk groteske wijze worden „voorgelicht" wórdt ons toch wat al te gor tig- Minister Schermerhorn verweet dezer dagen de pers, dat zij moeilijkheden veroor zaakt door het compliceeren van het werk voor hen. die de verantwoordli.ikheid dragen. Maar wat wil de minister dan? Dat de pers zegt: gij hebt de verantwoordelijkheid, dus ga Uw gang maar, straks verne men wij wel wat er van het Koninkrijk der Nederlanden is overgebleven? Tot zoolang slapen wii in bij het praatje voor de zaak van minister Logeman? Het gevoel bekruipt ons dat de Regeering in een impasse is geraakt, zoo erg en zoo diep, dat minister Schermer- h o r n zich, volgens het Leidsch Dagblad, liet ontval len: „Denkt u het zich in. wat. het zeggen wil, dat in de ge schiedenis miin naam verbon den zal blijven aan het verlies van Indië". De Burcht zal a.s. Zaterdag niet verschijnen. Vrijdag daar entegen in dubbelen omvang. Adverteerders worden ver zocht annonces zoo vroeg mo gelijk in te zenden. DIRECTIE. De opbouw van Walcheren ia beeld gebracht tijdens de repetitie voor het spel der bevrffding en den wederopbouw, det in het Atnsterdamsclie Stadion ral plaats enden. Ass Corr. P. 2. een toevoegenl aan het voorstel van de woorden „een stemmige moreele veroordee ling" van het regiem van Franco. Dr. Lange, de Poolsche afge vaardigde, zeide, dat hij deze voorstellen deed, omdat hij hiermede hoopte een eensgezin de actie van den raad te verze keren. De Australische afge vaardigde zeide de twee amen dementen te aanvaarden. Gromyko' kondigde toen aan, dat hij zich van stemming over de Spaansehe kwestie zou ont houden. Hij voegde hieraan toe, dat dit geen precedent vormde voor onthouding van stemmen door de permanente leden van den raad. Hij zeide vervolgens, dat de besprekingen van den raad ten volle hadden beves tigd, dat het regiem van Fran co een ernstige bedreiging is voor den internationalen vréde. „Het aannemen van dit voor stel beteekent, dat de Veilig heidsraad, in plaats van het ne men van doelmatige maatrege len. uitstel en geen actie zoekt m de kwestie van het Spaan sehe fascisme. De Sowjet-Unie blijft zich ronduit tegen dit voorstel verzetten", aldus Gro myko. De raad nam vervolgens het Australische voorstel aan met tien stemmen voor en een ont houding van Gromyko.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1