A WWW BLIJ talië's oorlogsvloot wordt verdeeld Zomerdienst van de K.l.M. Koos Vorrink en Arnold Meyer Woorden en daden faandflg 39 April 194® Hoofdred.: Rector H. Sondatl Mc. Dr. C. Cli. A. van Haren. Directeur: G. van Elburs. Bureaux: Papetisracbl 33. fel. Adv. 20826. Red. 20015. Abonnementsprijzen f 0.26 per week. f 1.10 per maand. 3.20 per kwartaal. Franco oer oost 4 20. No. 359 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Beschaving en goede manieren zijn als olie die de mensckelijke verhoudingen een soepele gang geven De Parijsche Conferentie 0P DE "BIJEENKOMST van Ministers van puiteml. Zaken te Parijs is Zaterdag toesloten dat de oorlogsvloot van Italië verdeeld zal worden, wet dien verstande dat Italië jen deel der vloot zal mogen behouden. De schepen zullen porden verdeeld tusschen Griekenland, Joego-Slavië en rier groote mogendheden. de Tevèns wordt van bevoegde ijde vernomen, dat de Minis- ers ook hebben besproken over ie kwestie Van de Itahaansch- fransche grens. Naar gezegd Arordt zouden de besprekingen geperkt zijn geweest tot uiteen- tettingen van de Fransche feischen door den Franschen mi nister. Bidault. De Amerikaansche. Fransche eer. Russische admiraals waren nok ter conferentie aanwezig. Een van de voornaamste il9kwesties, die werd besproken, pas het aantal kruisers, dat Ita- ië zal mogen behouden. Men uvam tot een compromisoplos- ling van vier kruisers. Twee deskundigen van het taliaansche Min. \an Buitenl. laken zijn in Parijs aangeko- nen. Dit wordt in officieele Ita- iaansche kringen beschouwd iLs een aanwijzing, dat de ïta- iaansche regeering de hoop ;oestert, geroepen te wordt.), et officieele Italiaansche stand- lunt inzake de Italiaansche her telbetalingen en grenskwesties liteeti te zetten. Rusland is meegaande. Men heeft te Parijs het ge joel, dat de Russen zich meer bereid getoond hebben te ge- yen en te nemen, dan ooit tevo- fen tijdens een conferentie van le ministers van Buitenl, Za- [en der „big four". De goed keuring door de Russische dele- [atie van het plan tot vorming in een commissie van deskun- gen ter bestudeering van de aliaansche herstelbetalingen, ■ordt in bevoegde Amerikaan se kringen beschouwd als een •oote schrede voorwaarts ver leken bij de houding van Mo llof tijdens de Londensche bij inkomsten toen hij weigerde n den Russischen eisch tot Precies 75 als hij ons Vele van de door de Ne- derlandsche regeering aan geboden tulpen welke thans in Regents Park te Londen in vollen bloei ko men, zijn in de afgeloopen week uitgetrokken of ver nield. Volgens een beambte van het park is dit het werk van onverantwoor delijke 'jeugdige personen, eerder dan van kinderen. „Kinderen gedragen zich waar het bloemen betreft, werkelijk beter dan vol wassenen. Het is louter vandalisme en een belee- diging voor het Nederland sche volk." Aldus „Sunday Express". schadevergoeding aan Rusland door Italië ten bedrage van 75 millioen pond sterling af te wij ken. Tijder.s een informeel gesprek met eenige journalisten sprak Byrnes zich met een behoed zaam optimisme t.a.v. den loop der besprekingen uit. Tijdens het congres van de christelijk-democratische partij te Rome, hebben de afgevaar digden zich uitgesproken om trent de koningskwestie. Uit het resultaat der stemming bleek, dat 739.000 afgevaardigden zich voor de republiek verklaarden, terwijl 254.000 hun stem gaven voor het behoud der monarchie, een uitspraak welke geacht wordt ernstige gevolgen te heb ben voor het Huis van Savoië. Het gerucht gaat dan ook. dat de koninklijke familie zich naar Zwitserland zal begeven en dat de geallieerde mogendheden reeds de voorbereidende maat regelen hiervoor getroffen heb ben. Dit vertrek wordt in ver band gebracht met bovenge- noemden uitslag en vermoede lijk zou het nog voor de a.s. ver kiezingen plaats vinden. Eerste Ned. vliegtuig naar Moskou vertrokken Met ingang van heden gaat de zomerdienstregeling van de K.L.M. in waarbij de diensten Amsterdam-Londen, Amster dam-Brussel, Amsterdam-Pa rijs, Amsterdam-Zuerich, Am sterdam-Praag, Malmoe-Am- sterdam, Parijs en Stockholm- Amsterdam-Geneve tot dage- lijksche diensten zijn uitge breid, in, zoodat dus ook op Zondag gevlogen zal worden. De diensten op Londen en op Zuerich worden op werkdagen tweemaal daags gevlogen en die op Brussel, in samenwer king met de Sabena, driemaal daags. Zaterdagmorgen is het eerste Nederlandsche vliegtuig naar Moskou vertrokken. Het startte van Schiphol en maakt een tus- schenlanding te Berlijn. Daar mede is niet alleen het eerste rechtstreeksche contact tus schen Nederland en Rusland door de lucht verkregen maar bovendien is deze vlucht dienst baar gemaakt aan de propagan da voor een Nederlandsch pro duct bij uitstek, dat men graag ook bij den uitvoer naar Rus land wil betrekken: de bloem bollen. Niet minder dan dertig duizend bloemen worden mee gegeven als Nederlandsch ge schenk aan Molotov ten behoe ve van de stad Moskou. De Haarlemsche Waüdelsportvereeni&ing „Jan Passtoors" hield onder enorme belangstelling #haar traditioneelen bollentocht. Een groep bij het passeeren der bollenvelden. De Haas P. ONDER GEWELDIGE BELANGSTELLING, zoowel binnen als buiten. men had luidsprekers aangebracht, en er waren radiowagens is Zaterdagavond een vergade ring gehouden van de Partij van den Arbeid, waarop Koos Vorrink en Frans Goedhart (Pieter 't Hoenl het woord hebben gevoerd ©ver de kwestie Arnold Meyer, naar aanleiding van de verschillende publicaties in de dagbladen. opening van de conferentie van yter m bet paleis Luxemburg te Parijs, "eviu aïii de couterentietafcl. Aa*. Cwrr» De vergadering stond onder leiding van wethouder Mr. A. de Roos. Koos Vorrink is flink van den tongriem gesneden. Hij staat dicht bij het volk, maar wordt niet ordinair. Hij verstaat humor en kan even hard. geese- len.. Vorrink begon met te zeggen, dat het hem speet dat de poli tieke strijd in Nederland niet zuiver was gebleven, maar dat 't hem niet verraste dat hij zich juist een jaar na de bevrijding tegen laster moest verdedigen. Vorrink ging allereerst in op de beschuldigingen uitgebracht door „De Gelderlander" en de gene die achter hem staat, waarbij hij op zijn beurt ging beweren, dat de schrijver Van de artikelen in dat blad zelf lid n Nationaal Front zou zijn geweest en dat een van hen een belangrijke rol gespeeld zou hebben in de Winterhulp en de Nederlandsche Volksdienst. (Als men voor dief wordt uit gescholden, weerlegt men dat niet door te zeggen: je bent zelf een dief! Red.). Daarna behandelde Vorrink de zaak Arnold Meyer, waarvan hij o.a. vertelde, dat Meyer waarschijnlijk uit Vught ont-- snapt is met behulp van buiten af. Een bewijs temeer, dat er een voortdurende activiteit van, zooals Vorrink het gelieft te noemen, fascistische groepen in Nederland is. (Is Koos Vorrink onbekend met het feit dat er N.S.B'ers uit kampen ontsnappen, dank zij de hulp van communisten? Of be doelt Vorrink inderdaad „Com munisme en Fascisme is één?" Red). In het verder verloop van zijn betoog schetste Vorrink de hee- le affaire als een anti-katholie- ke-rel. en waar, zooals hij ver klaarde, de integriteit van de katholieke Min. van Justitie bo ven alle verdenking staat, als mede ook van zijn katholieke ambtenaren, vragen wij ons af: VLUCHTELINGEN NAAR WEST-INDIë? De Nederlandsche delegatie op de vluchtelingen conferentie der V.N. te Londen heeft aan gekondigd, dat de Nederland sche regeering de mogelijkheid overweegt verscheidene dui zenden vluchtelingen of ver plaatste personen in West-In- dië op te nemen. Waarschijnlijk zal deze kwes tie later in een der subcomite's aan de orde _wordeu gesteld. „Wie heeft er belang bij deze anti-katholieke rel?" De actie tegen Arnold Meyer vindt, zooals Vorrink verklaar de, haar grond in het feit dat de regeeringsgemachtigde in alge- meenen dienst de regeering meet helpen om de rechtsstaat in Nederland te vestigen. Welnu, die regeeringsgemach tigde is Koos Vorrink, en dus was het zijn taak de ontsnapte gevangene Arnold Meyer te doen opsporen. Het onderhoud met Meyer. Naar Koos Vorrink mededeel de, heeft Arnold Meyer hem la ten vragen of hij bereid was bij hem te komen en een gesprek met hem te voeren. Dit gesprek heeft in Juni of Juli 1940 plaats gehad en niet driemaal, maar eenmaal. En dit gesprek ging uitsluitend over het gevaar van een Mussert-regeering en de rol welke het N.V.V. en „Het Volk" bij de afwending van dit gevaar konden spelen. Vorrink verklaarde, dat hij Meyer gezegd had om princi- piëele redenen nooit met Natio naal Front te kunnen samen werken. Op de aanklacht van de dagbladen antwoordde Vor rink, dat hij nogmaals uitdruk kelijk wilde verklaren géén staatssocialisme te willen en dat hij voorstander is van de on der wijspacificatie. De illegaliteit. Het derde punt dat Vorrink in zijn rede behandelde, ging over zijn werk dat hij in de il legaliteit had verricht. Vorrink werd op zijn best toen hij het Haagsche dagblad „De Telex" telijf ging, welks be weringen hij benaamde als „kruipende laster". Aan het eind van zijn rede kreeg Koos Vorrink een gewel dig applaus, maar wij, die het heele geval door de radio aan hoorden, kregen den indruk als9f er ook gesincopeerd „Heil Heil" werd geroepen, hetgeen miserabele gedachten-associa ties opriep. Na Vorrink heeft ook Goedhart nog het woord ge voerd en hij verklaarde dat hij de heele affaire zag als een po litieke aanval op de Partij van den Arbeid. DR. VAN MOOK NAAR INDIë TERUG. De Luit.-Gouv.-Gen. van Ned. Indië. dr. H. van Mook. is voornemens morgen naar J&Uavia terug te keerea, 1_ 4c Katholieken in de Partij van den Arbeid ZOOALS men weet, zijn ook een handje vol Katholieken lid geworden van de Partij van den Arbeid. Eén van hen is de student Willems uit Am sterdam. die volgens Het Parool verklaarde: „Wij, jongere ka tholieken, die ons bij deze par tij hebben aangesloten, zijn stellig geen afvalligen van de kerk, zooals men het wel eens tracht voor te stellen". Wij zouden den heer Wil lems willen vragen, wie hen als afvalligen heeft voorgesteld en waar dit heeft plaats gehad? Of is de heer Willems be zig zich zelf met den marte laarskroon te tooien? De heer Willems heeft nog meer onverantwoordelijke din gen gezegd. Ziethier b.v. een uitlating, die eiken liberaal en eiken socialist uit 't hart is ge grepen, maar die er radicaal naast is. Hij zeide: „Ik heb lee- ren inzien, dat politieke geest verwantschap niet hoeft te vol gen uit godsdienstige. Een po litieke scheiding naar den gods dienst kan nooit de juiste op lossing zijn. Alleen zonder hok jes kan een sterke, radicale, vooruitstrevende politiek ge voerd worden". Zoo, zoo: de Katholieken zit ten in het hokje van hun Kath. levens- en wereldbeschouwing. Wie op grond van die levens beschouwing in het openbaar, in de politiek optreedt, doet mee aan den hokjesgeest. Volgens het oude liberale lied brengt dat verdeeldheid in het Neder landsche volk. Eerst wanneer de Kath. in de catacomben krui pen, zijn er geen hokjes en geen schotjes meer!! Een mooie kwalificatie geeft gij ons heer Willems! Alleen voelen wij ons in het hokje van het Katholicisme in-het- staatkundig en maatschappelijk leven, in dat hokje, waarin één derde van Nederland zit. heel wat veiliger dan gij in Uw Partij van den Arbeid, waarin gij het echt kleine hokje hebt getimmerd van het Katholiek Werkverband. Vanuit dit klei ne hokje zult gij tevergeefs pro- beeren de politiek van de Par tij van den Arbeid te beïnvloe den in een richting, welke uit Uw diepste overtuiging voort vloeit, n.l. de Katholieke rich ting. Gij zult weldra ervaren hoe hopeloos Uw zaak er voor staat. De Partij v. d. A. lonkt naai de Katholieken. Zij gebruikt U en Ruygers en enkele ande ren als reclameobject voor de verkiezingen. Gij moet niet Uw aanhang, maar gij haar aanhang versterken. Zie eens wat een reclame Het Parool voor U maakt. Men is bereid U en den heer Ruygers in triomf door het land te rijden. (Vervols od oae 3). De Partij van den Ar beid in Leiden gaf een verkiezingsblad uit waar in de Katholieken worden aangespoord lid te wor den van deze Partij. Dat zijn de woorden. Ziehier de daden In degemeente Goor stemden de leden van de Partij van den Arbeid unaniem tegen een zeer bescheiden subsidie (f 250) voor het Wit-Gele Kruis en tegen een extra be scheiden subsidie voor het R. K. Bewaarschoolonder- wijs. Het is maar dat U het weet- Dat hebben wii blijk baar te verwachten van de Partii van den Arbeid-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1