föCaemiwMeacuCtuuK, at De Vredes- verdragen KORTE GOLF! De Fransche grondwet De Iieereu der schepping in een nieuwe creatie deel van Neêrland's wereldnaam DE KRACHTPROEF. F\E OORLOG behoort nu sinds een jaar tot het verleden en het is noo- dig zoo langzamerhand aan déii vrede te gaan denken. Helaas is men er na een jaar nog niet in kunnen slagen een begin te ma ken met een vredesconferentie. Zegge en schrijven: men heeft een dergelijke con ferentie niet eens aangedurfd, zóó zeker was men van haar mislukking, zoodanig is men overtuigd van de impasse waar in men is geraakt. Nu zijn in Parijs vier ministers van Buitenlandsche Zaken bijeengekomen n.l. die van de Vereenigde Staten, van Rus land. Engeland en van Frankrijk ten ein de qen laatste poging te ondernemen en een aannemelijke basis te vinden voor vredesverdragen, welke aan een vredes conferentie zouden kunhen worden voor gelegd. Voorloopig behandelt men echter aleen nog maar het „verdrag", dat aan Italië moet worden opgelegd. Daarna als men ten minste niet reeds struikelt over Italië zullen drie ministers n.l. die van Amerika, Engeland en Rusland de verdragen mét Hongarije, Roemen en Bulgarije pogen te ontwerpen, ter wijl het verdrag niet Finland in de eerste ronde tusschen' de ministers van Rusland en Engeland moet worden uil gevochten. CONFERENTIE te Parijs vindt plaats jn de grootste geheimzinnig heid. o, geheiligde democratie. Zij schijnt de laatste krachtmeting te moe ten worden tusschen Rusland eenerzijds en Amerika en Engeland anderzijds. Rusland doet een greep naar Tripolis, onderdeel van Rusland's Middellandsche Zeerpolitiek, wil één derde van de ïta- liaansche vloot en 300 millioen Dollar aan herstelbetalingen van het berooide Italië. Zoo mogelijk nog hopeloozer staat het ten aanzien van, de verdragen met Roe menië, Bulgarije en Hongarije, die vol ledig door Rusland worden „be schermd". Indien men voor deze Staten verplichtingen schept, is het cfe vraag of Rusland wil, dat zij deze ve-plkb- tingen zullen nakomen. Het hééft er aile schijn van, dat de Tweede Wereldoorlog zonder vredesver drag zal eindigen en dat wij het overeenkomstig de werkelijkheid voorloopig met wapenstilstand zullen moe'en stellen. de Notre-Dame te Parijs heeft de wijding van 68 nieuwe Priesters plaats gehad. Mgr. Suhard, Aartsbisschop van Parijs, zegent de nieuwe Priesters. Ass. Corr. P. j De 500 kg. zware Duitsche bom in Saint James Park dicht bij Buckingham Palace, waarvan het uurwerk Woensdag begon te loopen, is Vrijdagavond door genietroepen tot ontploffing gebracht. Het onderzoek van duizenden spe ciale commissies voor het opsporen van achtergehouden graan voorraden in de Britsche zone van Duitschland heeft uit gewezen, dat de Duitsche boer in bijna alle gevallen eerlijk is geweest in zijn aflevering aan de regeering. Dit betee- kenr, dat de Duitschers van eind April tot aan den nieuwen oogst wat betreft het brood geheel afhankelijk zullen zijn van import. Een geheele vleugel van het hoofd- kwartier van het militaire bestuur in de kring Hannover is te Buende (West- falen) in vlammen opgegaan. Twee le den van de staf kwamen om, zeven an dere werden gewond. De Duitsche nieuwsdienst meldt, dat 100.000 geprefabriceerde huizen voor het eind van het jaar in Duitschland vervaardigd zullen worden. In 1947 zul len 200.000 van dergelijke huizen ge maakt worden. Het grootste deel zal voor den export bestemd zijn. Een wereldberoemde blauwe post zegel van Mauritius, die uit het postze gelmuseum van Berlijn met verscheidene andere kostbare zegels was verdwenen, is thans opgespoord "en in de handen van het Amerikaansche militaire be stuur. Het Engelsche koningspaar viert vandaag te Windsor Castle zijn 23-jarig huwelijksfeest. De koning -der zigeuners Jan Cwiek, heeft verklaard, dat hij voortaan president wil heeten en dat hij boven dien een einde wil zien komen aan het nomadenleven der zigeuners. Ook wenscht hij democratiseering van de wetten. Een en ander zal op het we reldcongres van zigeuners ter sprake komen. Tot onderminister van arbeid is in Polen benoemd mevr. Pragier. Voor het eerst in de Poolsche geschiedenis wordt deze functie door een vrouw waargenomen. Mevr. Pragier behoori tot de socialistische pariij. Van beroep was zij hoogleerares aan de universiteit van Warschau. 600 employe's van het secretariaat der N.V. te New York zullen bijeenko nen om een permanente commissie te benoemen ter verkrijging van betere sa larissen, arbeidsomstandigheden en con tracten. Tryge Lie heeft er in toege stemd met de employe's in conferentie te treden. De kist, die het stoffelijk overschot van Mussolini's minnares, Ciarettc Pe tacci, bevat, is onbeschadigd terngge vonden in een geheim graf op een kerk hof te Milaan. Hetzelfde geldt voor de kisten van Achille Starace, den vroede ren secretaris-generaal der fascistische partij en Francesco Barracu, minister in Mussolini's laatste kabinet. De politie zou nieuwe aanwijzingen hebben in verband met de diefstal van Mussolini's lijk. Vindingrijk als steeds heb ben Nederlandsche huisvrou wen, die zich vereenigd hebben in een bond, een plan ontworpen ter leniging van het nijpende gebrek aan dienstboden. Zij hebben het voorgelegd aan den Directeur van het Gewestelijk Ar beidsbureau te Amsterdam, die zijn volle medewerking heeft toegezegd. Dientengevolge zal in de komende maanden in Anister- dam een proef worden geno men met mannelijke dienst boden, die ouder ziju dan 45 jaar. Zij zullen worden gere- ertueerd uit de drie a vier duizend werklooze magazijn ^Willem, ..hulp" voor halve dagen^ bedienden, zeelieden, hotel bedienden, glazenwasscliers (waarvan er velen op dien leeftijd hun beroep niet meer durven of kunnen uitoefe nen) en anderen, die op het oogenblik bij het arbeidsbu reau zijn ingeschreven en tot dusverre steungeld ont vingen. Het minimumloon, dat de ze mannen met hun huishou delijke bezigheden zullen ver dienen, zal 36.per week bedragen. Huisvrouwen, die dit niet kunnen betalen, wordt aangeraden een over eenkomst te treffen met een ander gezin, waardoor de be diende bij twee gezinnen een zeker aantal dagen per weck zijn hulp zou kunnen ver kenen. Natuurlijk zal het Arbeids bureau geen dwang op de mannen uitoefenen, al is men van meening. dat een der gelijk dienstverband voor al le partijen een gunstig resul taat zal afwerpen. Hulp is iu vele gezinnen op het oogen blik niet meer te ontbee- ren. Tallooze werkzaamhe den, die thans door vrouwen worden verricht, zouden door mannenhanden sneller en be ter kunnen worden gedaan. Aanvankelijke vooroordeekn tegen het werk en valsche schaamte voor de publieke opinie zullen wellicht wor den overwonnen door het voldoening schenkede besef, dat ook met dit werk een plicht wordt vervuld. die door de meeste meisjes wordt verwaarloosd en die voor den wederopbouw van eer. gezonden samenleving van bijzonder groot belang is. J^E FRANSCHE communisten doen ecu greep naar de macht. Slagen zij in hun opzet dan zal Frankrijk een Assem blee krijgen, een Parlement, dat alle macht van den Staat aan zich neeft ge trokken. Fr ?al zijn een president der Fran- r.c'ie PepnblieK, maar deze president zal worden gekozen door de Assemblee. Dit betreken' dus. dat de meer Jet i;eid der Assembiée iemand zal aanwijzen waar-, vin zij weet. dat hij een werktuig in haar hand zal z\,n. Deze ledepop heeft niet de oevoegdlieiJ om de wetgevende vergadering te ontbinden. Hij kan dus gee- beroep doen op he volk van Frankrijk. Ook is hem geen veto-recht toegekend. De eerste figurant der natie is hij genoemd. Ook de benoeming van d.?n rOit iter-president is gelegd in han den van de éé-ne wetgevende Kamer. K'.rtom, zou aeze grondwet niet door het op 5 Mei a.s. te houden volksreJe- rendum worden verworpen, dan levert het Fransche volk zich zonder eenige beperking over aan een aantal partijver tegenwoordigers. Er zal geen staats hoofd zijn, geen regeering welke een eigen macht bezit, geen mogelijkheid om een uitspraak van de meerderheid te on derwerpen aan een krachtens nieuwe verkiezingen samengestelde nieuwe volksvertegenwoordiging. J-|ET IS DUIDELIJK waar de com munisten op aan sturen. Zij drijven de socialisten in het defensief, zij stelten steeds hoogere eisclien, die aanlokkelijk moeten zijn voor de kiezers. Het komt er rfiet op aan oi zij hun beloften ge stand zullen kunnen of willen doen. Zij dwingen de socialisten in hun vaar water. Vijf Mei is hun belangrijke dag. Want slagen zij in hun geraffineerde op zet, dan doen zij met het Fransche volk wat zij willen. Gelukkig is daar nog de Kath. Volks partij, die aan haar beginsel de rugge- gaat ontleent om het Fransche volk te behoeden voor de dictatuur der com munisten. Op het Bureau van „De Burcht" list de passagiers lijst ter inzage van het m.s. „Ruys". - - i I NEDERLANDSCHE tulpen en hyacinthen bloeien thans in de tuinen van het Capitool Ie Washington, op de nationale kerkhoven in Baltimore en Long Island, rondom de cenotaaf op het Dominionplein in Montreal. Zij spreiden haar kleurenpracht ten toon in de stadsparken van Stockholm, Kopenhagen, Bern, en ook zullen zij gaan bloeien in de tuinen van het winterpaleis aan de Newa. Overal in de wereld verkondigen deze bloemen den dank en de bewondering van Nederland. Exporteurs en kweekers bij uitstek j Het bloembollenvak js zeer oud, reeds in de 13de eeuw vindt men er sporen van. Van de oude bollensoor- ten is een aantal bewaard gebleven. In de „Hortus Bulborum" te Limmen kan men heden nog variëteiten uit de 17de en 18de eeuw bewonderen. De I uitbreiding van de bloembollencul- Ituur echter valt samen jnet de uit breiding van de verkeersmogelijk- heden in het begin van deze eeuw. De groote vlucht is gekomen na den vorigen wereldoorlog. Thans zijn die verkeersmogelijkheden weer belang rijk grooter. Het bloembollenvak is van ouds in ternationaal ingesteld. Het toont een groote bewegelijkheid en een hoog ontwikkelden tastzin, waar het moge- |lijkheden van export betreft. I Toen in Mei 1945 velen nog de be- !vrijdingsroes vierden, hadden de ex- Iporteurs reeds een convooi van 17 (ondergedoken en deels tamelijk (wrakke vrachtwagens volgeladen met gladiolenknollen, welk convooi na een uiterst inspannenden tocht 13 Juni in (Parijs arriveerde. Zoo werd het eerste jttmtact met het buitenland weer ge legd. Onder wel buitengewoon moei- (lijke omstandigheden is men begon- (nen aan den heropbouw van den ex port. In 1930 bedroegen de exportcij fers 47.000.000.na een zeer diepe inzinking in de crisisjaren waren deze in 1938 weer opgevoerd tot f 30.000.000.en van den oogst 1945 heeft men, dank zij een doeltreffende (samenwerking tusschen officieele in stanties en exporteurs, tot op heden reeds voor ruim 27.000.000 kunnen uitvoeren. Bij vergelijking van de exportbe dragen over 1938 en 1945 komt men allicht tot een onjuiste gevolgtrek king, omdat deze cijfers suggereeren, dat de export weer bijna op het oude peil is Hierbij moet worden aangetee- kend, -dat de prijzen belangrijk ge stegen ;ijn. Veredeling van het product. Gedurende de oorlogsjaren is men er in geslaagd ondanks het feit, dat het bloembollenareaal ten gunste van de voedselvoorziening moest worden In 1941'42 bedroeg het 11 bloembollenareaal 2.809 ha. ex- S. gj clusief gladiolen en on 1 Au- S j gustus 1945 was voor 4.561 h.a. j 5 (dit is nog maar ongeveer de c helft van 1933) teeltrecht ver- 0 leend: n.l. 346 h.a. hvacinthen. 9 2.421 h.a, tulpen. 1.094 h.a. f (g narcissen en ongeveer 700 h.a. g) gladiolen.' Deze oppervlakte is a verdeeld onder plm. 9.000 t bloembollenkweekers. (5*%fcsS© «trf© r>^) (9*5»# ingekrompen de cultuur in stand te houden. Kort voor den oorlog was men begonnen met het veredelen van het product, hetgeen veel zorg en werk eischte. Dit uiterst noodzake lijke werk liep gevaar te mislukken, indien men er niet in slaagde de be- noodigde jonge werkkrachten in ons land te houden. Dit is gelukt; de jonge krachten kregen veelal vrijstel ling, omdat ze ook voor de voedsel voorziening werkten De afdeeling Lisse van de Alge- meene Vereeniging voor Bloembollen cultuur heeft thans plannen uitge werkt voor een tentoonstellingshal annex broeiproe ven boerderij. Ook de sociale voorziening van de werkne mers getuigt thans van een vooruit- strevenden geest. Voor de vaste ar beiders is een verplichte pensioen regeling ingesteld. De toekomst. De grootste moeilijkheden liggen wel in de exportbeperking en de te geringe belangstelling in het binnen land, waardoor men elk jaar met een surplus,een productie-overschot, te kampen heeft. Alleen naar Amerika en Canada is de uitvoer geheel vrij. Met vele andere landen zijn contin genten overeengekomen. Engeland, dat Voor den oorlog 65% van onzen totalen export aan bloembollen af nam, heeft in 1945 slechts 16% van het gebruikelijke kwantum ingevoerd. Men zoekt derhalve naar nieuwe mo gelijkheden. Een dezer dagen vertrekt een vliegtuig met een unieke collec tie bolbloemen naar Rusland en met een gezonden zin voor de werkelijk heid richt men in de kringen van de bollenkweekers de oogen ook weer op Duitschland. Voordat Duitschland de politiek ging voeren, dat het liever kanonnen dan boter had. was dat land de belangrijkste afnemer van onze bloembollen. Ook thans zijn daar af zetmogelijkheden. Wanneer voor 5.000.000.— naar Duitschland kon worden uitgevoerd, zou daarmee het bloembollenoverschot voor het groot ste gedeelte zijn weggewerkt. Dit wil nog niet zeggep, dat alle gebieden van de wereld voor onze bollen ontsloten zijn. De handel naar Zuid-Amerika en Zuid-Afrika is na melijk afhankelijk van het aanwezig zijn van voldoende inrichtingen voor een speciale behandeling, die de bol len moeten ondergaan om den bloei tijd te vertragen. De normale bloeitijd is eind April, die uitgesteld moet worden tot Augustus, omdat in ge noemde landen de lente enkele maan den later begint. Ook in Nederland zelf kan de afzet worden gestimuleerd. Gedurende den oorlog zijn er in Nederland door ge brek aan andere artikelen meer bloe men gekocht dan voorheen. Hierdoor is in breeden kring belangstelling ge wekt ook voor de bloembollen. Nog belangrijker voor de toekomst is, naar men in vakkringen verwacht, de op voedende werking, die uitgaat van schoolten toonstellingen en schooltui nen, waar de kinderen onder deskun dige leiding bollen leeren planten. Het bloembollenvak. beschikt over een productie-apparaat, dat tot het modernste ter wereld kan worden ge rekend en dat aan elke redelijke vraag en behoefte kan voldoen. Hier worden producten gekweekt, die kwalitatief ver uitsteken boven de buitenlandsche en die, omdat de bloembollencultuur in Nederland zeer rationeel en intensief bedreven wordt, 'beduidend goedkooper zijn. Op deze twee pilaren steunen de toekomst mogelijkheden van het bollen vak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 5