- vóór Zaterdag a.s.in de Kamer .garije breekt met franco Commissie van onderzoek inzake Spaansche kwestie Wanneer is het tijdperk van „anti-plof' ten einde ag *7 April 1946 ed.Rector H. Sondaal C. Cti A. vaa Haren. :ur: G. vaa Elburg. Papengracht 32. iel. Red. 20015. nentsprijzen f 0 26 per f 1.10 per maand. kwartaal. Franco f 4.20 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 35® Wat goed is wordt waardevoller als het oud is f T LIGT IN DE BEDOELING der Regeering het probleem ;let etreffende Ned.-Indië reeds aan het eir.de der volgende rk- /cc'1 in zijn vollen omvang aan de Staten-Generaal voor ;en. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat de missie-van og vóór de desbetreffende zitting met een voorloopig rap- ver haar bevindingen in Indië zal komen. (A.N.P.). i.L. tegen infiltratie an extremisten lansche extremisten gaan met hun pogingen om aroerige propaganda naar i eilanden te brengen, naar die, welke het t bij Java liggen. Het Ned. he leger neemt thans, taan door de vloot en de nacht, strenge maatrege- n dit te voorkomen. Of- over deze actie nog geen derheden kunnen worden ïedeeld. beginnen toch de aten duidelijk te worden, is b.v. officieel uit Bali gedeeld, dat op 25 April 34 .en werden gevangen ge il. Anderzijds heeft het re- keinsche persbureau An der laatsten tijd herhaal- melding gemaakt van lire activiteit, betiteld als ukte landingspogingen van troepen" in het gebied Banjoewang. aan de Oost van Java. De operaties in Sebied, die ook door de nacht worden uitgevoerd, laarblijkelijk van denzelL ard als de gecombineerde tie van land-, zee- en nacht, die ten doel heeft e infiltratie van Javaan- extremisten in Zuid-Oost >o te doen ophouden. voorlichtingsdienst van l.N.I.L. deelt mede, dat er April bij de kampong »png ten Oosten van Klen- i een hevige botsing heeft i gehad tusschen een Ne- ndsche patrouille en terro- i. Na een hevig gevecht Bulgaarsche Nieuwsbu- maakt bekend, dat Bulga- ijn betrekkingen met het ie van Franco verbroken kanselier van de Spaan legatie zal uitgenoodigd en Bulgarije te verlaten. Nieuwsbureau brengt in lering, dat de Bulgaarsche e te Madrid sedert 1 Jan. lit jaar gesloten was. Te werd Spanje slechts door anselier van de Spaansche e vertegenwoordigd, rlgarije heeft zelf niets te ?,len. maar moet de beve- 'an Moskou opvolgen, en is het voor iederen lezer lijk. Red.). Ne mi aantal oo'r den j. Mey ngen uitgereikt. 3ritsche officieren liu. van Oorlog, Den Haag onder- De minister de- hoofd Capt. A. Seymour Lucas, R.A.F. Missie. Anefo Meijer-Friezer P. werden de extremisten ver spreid. Zij lieten 27 dooden ach ter. terwijl er acht werden ge vangen genomen. Aan Neder- landschen kant telde men al leen een gewonde. Republikein zoekt bescher ming. Uit Medan verneemt men uit zeer betrouwbare bron, dat de Indonesische vice-gouverneur van Sumatra, dr. Amir zich thans met zijn gezin in een Rawpi-kmap onder geallieerde bescherming bevindt. H.K.H. Prinses Juliana heeft de eerste kraamvrouwenkliniek van het Neder landsche Roode Kruis te Hilversum officieel geopend. De Prinses onderhield zich niet de verpleegden. Anefo Raucamp P. ZOODRA DE VEILIGHEIDSRAAD gisteren was bijeengekomen, deelde de Australische afgevaardigde, Hodgson, mee, dat men na beraadslaging met Bonnet en Dr. Lange, resp. den Franschen en den Poolschen afgevaardigde, tot volledige overeenstemming is gekomen, over de bewoordingen van de Australische motie. Over deze motie, waarin wordt voorgesteld een subcommissie van vijf personen in te stellen voor een onderzoek naar de situatie met betrekking tot het regiem van Franco, zal Maandag in den 'Vei ligheidsraad worden gestemd. De tekst van de motie luidt als volgt: Rapport over Franco op korten termijn zijn. zouden allerlei soorten van beschuldigingen van den eenen staat tegen dep andere aangemoedigd worden. ten schade van vreedzame betrek kingen. Ik meen daarom, dat. wanneer de raad ooit besluit een commissie van onderzoek in te stellen, hij ervan over tuigd moet ziin, dat een vol doende duidelijk omlijnd ge val voorligt. „Men heeft den aandacht van den Veiligheidsraad op den toestand in Spanje geves tigd en dezen verzocht te ver klaren, dat bedoelde situatje tot internationale wrijving heeft geleid en den interna-* tionalen vrede en veiligheid bedreigt. Daarom neemt de Veilig heidsraad, in acht nemende de moreele veroordeeling van het regiem van Franco in den Vei ligheidsraad, hiermede het be sluit. verdere onderzoekingen te verrichten om te kunnen vaststellen, of de situatie in Spanje tot internationale wrij ving heeft geleid en een be dreiging vormt voor den inter nationalen vrede en de inter nationale veiligheid, en. indien de Veiligheidsraad tot deze overtuiging komt, practische maatregelen vast te stellen, welke de V.N. kunnen treffen. Te dien einde benoemt de Veiligheidsraad een subcom missie. bstaande uit vijf van zijn leden, en draagt haar op de in den Veiligheidsraad af gelegde verklaringen omtrent Spanje te onderzoeken, nadere verklaringen en documenten in ontvangst te nemen, zulke onderzoekingen te leiden als zij noodzakelijk acht en zoo spoedig mogelijk aan den Vei ligheidsraad rapport uit te brengen". Na de resolutie te hebben voorgelezen wees kolonel Hodgson er op. dat volgens deze nieuwe lezing de Veilig heidsraad zelf en niet de sub commissie verantwoordelijk zou zijn voor de beslissing, welke practische maatregelen moeten worden genomen. Standpunt van Min. van Kleffens. Aan een door Mr. van Klef fens in .den Veiligheidsraad ge houden rede ontleenen wii het volgende: „Als een zaak van principe wensch ik ie verklaren, dat, naar mijn meening. het enkele feit. dat een klacht betreffen de een of anderen staat of re geering bii den Veiligheids raad is ingebracht, geen vol doende reden oplevert om de instelling van een commissie van onderzoek te rechtvaardi gen. Wanneer het wèl zoo zou Wat nu de Spaansche kwes tie betreft: Ik ben bereid de bewering, dat hier een vol doende duidelijk geval voor handen is. te aanvaarden, een geval, dat een aanvullend on derzoek. als door den Austra- lischen gedelegeerde voorge steld. rechtvaardigt. Ik meen. dat dit onderzoek niet abso luut noodzakelijk is. doch het kan van nut ziin en daarom zal ik stemmen ten gunste van het Australische voorstel. In dit verband wil ik den Russischen vertegenwoordigd- er op wijzen, dat de afwezig heid van geheel en al over tuigend bewijs ons een kwes tie niet ter ziide doet schui ven. doch integendeel, voorop gesteld dat het reeds aange brachte bewijs niet al te scha mel is. ons er verder op in doet gaan. In een vraaggesprek voor de radio is gisterenavond een en ander verteld over de productie en distributie van rijwielbanden. Aan gezien bijna geheel Nederland de zegeningen van de „anti-plof" band letterlijk en figuurlijk aan den lijve heeft ondervonden, is het begrijpelijk dat wij reikhalzend uitzien naar den tijd dat wij onze „tanks" weer kunnen ombouwen tot licht-veerende, geruischloos rijdende échte fietsen. BANDEN ZIJN ER, MAAR AANVRAGEN NOG MEER Bij den aanvang van de dis tributie van rijwielbanden werd de behoefte geraamd op 3.000.000 stuks. Ongeveer 1/3 van den achterstand is met de thans gedistribueerde banden ingeloopen. De verwachting is, dat voor het einde van het jaar de geheele achterstand zal zijn ingeloopen. De hoeveelheden geïmpor teerde rubber zijn voldoende en veroorzaken geen moeilijk heden. De productie wordt ech ter geremd door het ontbreken van canvas en staaldraad. Tijdens de bezetting heeft de Nederlandsche regeering in Londen gfetracht banden voor ons land aan te koopen. Dit was geen gemakkelijke taak. Enge land had uiteraard ook eigen behoefte te dekken. Van re- geeringswege is men er toch in geslaagd orders voor banden in Engeland en Amerika te plaat sen. De aflevering geschiedt echter met groote overschrij ding van den bedongen lever tijd. Tot 1 Maart 1946 zijn in totaal uit Engeland aangevoerd 102.000 buitenbanden en 115.000 binnenbanden. Verwacht wordt nog een import van 705.000' bui ten- en binnenbanden. De door de Nederlandsche industrie geproduceerde ban den, behoeven niet onder te doen voor de import-banden. Ook Engeland en Amerika fa- briceeren banden volgens re- geeringsvoorschrift. De banden die thans uit de productie ko men, hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar. Aangezien het aantal be schikbare banden nog beperkt is, dient het publiek slechts in dringende gevallen aanvragen in te dienen. Uitsluitend zij, die een rijwiel noodig hebben voor de uitoefening van hun beroep, dan wel zij, die dagelijks groo te afstanden moeten afleggen om op hun werk te komen, zul len eventueel in aanmerking komen voor rijwielbanden, zij die het kleinst aantal banden aanvragen, worden spoediger geholpen dan degenen, die groo- tere aantallen aanvragen. Het is de bedoeling om zooveel mo gelijk menschen weer in staat te stellen hun rijwiel te gebrui ken. Vitale diensten, die het le ven in Nederland zooveel mo gelijk moeten normaliseeren, genieten een zekeren voorrang. Ruygers in de Partij van den Arbeid. TOT "VOOR KORT was de heer Ruygers vol van de Ned. Volksbeweging en van het personalistisch socia lisme. Wat leven wij snel! Na een luttel aantal maanden wordt nóch de Ned. Volksbewe ging nóch het personalistisch socialisme meet genoemd. De heer Ruygers spreekt nu kortweg van het socialisme. Op de bijeenkomst van de Partij van den Arbeid te Am sterdam heeft hij het woord ge voerd en volgens het verslag van het A.N.P. „bracht spreker met nadruk naar voren, dat So cialisme en Katholicisme zeer wel samen kunnen gaan en dat het socialisme voor Katholie ken niet verboden is. In den Vastenbrief 1946 van het Doorl. Episcopaat lezen wij echter: „Hoewel wij geenszins" de oogen sluiten voor de ontwik keling, die zich thans in so cialistische vereenigingen af- teekent, meenen wij toch, c^t de deugd van voorzichtigheid eischt, dat Wij onze vroegere bepalingen omtrent het lid maatschap van socialistische vereenigingen handhaven, totdat uit de feiten blijkt, dat haar streven niet meer in strijd is met de christelijke beginselen of den christelij- ken geest. Ter zijner tijd zul len Wij daaromtrent een na dere verklaring geven". De heer Ruygers echter werpt zich op als de propagan dist voor het socialisme. En in de eerste landelijke bijeenkomst van het Katholiek Werkver band ,dat de zéér weinige Katholieken, die lid zijn van de Partij van den Arbeid, hebben gehouden noodigt hij Koos Vorrink als spreker uit. Met goede bedoelingen zijn de heer Ruygers en enkele andere Katholieken met hem lid geworden van de Partij van den Arbeid. Het isolement der Katholie ken zoo was hun redenee ring moest worden verbro ken; de vaan der Kath. levens- en wereldbeschouwingen op maatschappelijk en staatkundig terrein moest door ons in niet- confessioneele organisaties wor den uitgedragen en hooggehou den. Daar zouden zij aan an deren laten zien wat ons begin sel inhoudt en daar zouden zij de verwezenlijking dier be ginselen weten door te zetten. Och arme, wat is er te recht gekomen. De heer Ruy gers praat over het socialis me voor en het socialisme na. Hij en zijn weinige Kath. vrien den in de P. v. d. A. zijn zich nog niet bewust, dat zij daar staan als een geïsoleerd groep je, veel meer geïsoleerd dan de Katholieken dit ooit waren se dert zij een eigen politieke Or ganisatie stichtten. Bitter zal op korten ter mijn de ervaring van den heer Ruygers zijn, indien hij zich zal moeten bekennen, dat tus schen de politiek van de P. v. d. A. en de Kath. levensbe schouwing een breede kloof gaaDt. DECORATIE NED. VLIEGERS. Dinsdagmorgen 30 April zal Z.H.K. Prins Bernhard onder scheidingen uitreiken aan 13 leden van het personeel der luchtstrijdkrachten. De plech tigheid zal omstreeks 10.30 uur plaatsvinden op het paleis Soestdijk. In verband met de kleine omvang van ons blad is ons toegestaan Zaterdag met aclit pagina's te verschij nen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1