i iie eindelijk voor Siaten-Generaal onderen maken ri vakantiereizen Schermerhorn, de B.C.C. en de Pers Conferentie te Parijs begonnen Wanneer Spaak over Roergebied en Rijnland dag 85 April 1945 ofdred.: Rector H. SondaaS Dr. C. Ch. A. van Haren, ecteur: G. van Elburg. reaux: Papengracht 32. fel. v. 20825. Red. 20015. onnementsprijzen f 0.26 per elc. 4 1.10 per maand. 5.20 per kwartaal. Franco r oost f 4.20. BIECHT No. 857 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Die heden niet tot iets in staat is, zal het het morgen nog minder zijn I E CONFERENTIE - op de Hooge Vei uwe. die thans tot het verleden behoort, heeft een waardevolle bijdrage geleverd tot de oplossing van het Indonesische probleem. In de offi ce verklaring van 6 April j.l. werd medegedeeld, dat de reis ■j Dr. van Mook ten doel had. een nieuwe poging om tot een gelijk te komen, aan het oordeel van de Nederlandsche regee- (Ned. Regeeringsvoorl. Dienst). daarop volgende besprekingen nopens den Status van Indone sië vormt de regeeringsverkla- ring van 10 Febr. 1946 nog steeds den grondslag. Van groot belang is, dat men over en weer een beter inzicht heeft verkregen in de weder- zijdsche zienswijze en in de po litieke moeilijkheden, waarme de men van weerskanten reke ning moet houden bij het stre ven naar een voor allen aan vaardbare oplossing. Uiteraard zijn er punten geweest waar over geen overeenstemming kon worden bereikt, mede om dat aan de Indonesische dele gatie geen mandaat tot het voe ren van onderhandelingen ver strekt was. Op grond van het mondelinge overleg in Neder land, mag worden aangenomen, dat de komende onderhande lingen te Batavia tot resultaat zullen kunnen leiden. te onderwerpen. Nieuwe instructies voor van Mook >e Nederlandsche Regeering thans in de gelegenheid het bleem in zijn vollen omvang '4 de Staten-Generaal voor te afgen en daarna de instructies te stellen, op grond waarvan van Mook de besprekingen Batavia wederom zal kunnen —lemen, )e suggesties, die dr, van ■ok naar Nederland mee- icht, hadden tot onmiddellijk ïl een zwijgen der wapenen gelijk te maken. Voor de ^S£' -En omzeilen de deviezen-klippen tJ"he World Friendship Asso- fltion in Londen heeft plwi- n uitgewerkt en gedeeltelijk ids uitgevoerd voor de uit- sseling van 11.000 Engelsche ideren van 14 tot en met 18 ir met ongeveer 10.000 kin- Ten uit landen oo het con cur. voor een 14-daagsch rbliif in het buitenland. !500 hiervan zullen Neder- idsche ziin. die in de maan- «n Juli. Augustus en Seotem- r a.s. in groepen van 180 per ot naar Engeland zullen hersteken, waar ze zullen Ibrden ondergebracht bij En- lScIio families in en om Lon- in. de Home Counties, East iglia, Wales en de Midlands, '.leen de reiskosten ad. 65 wirden in rekening gebracht. jSor zoover eenigszins moge- .k zullen de ^families van j. uitgezonden kinderen op 1 lar beurt een gast voor 14 igen onderdak moeten ver ghaffen. Aan iedere 25 kinde- In zal door de Nederlandsche 'deeling van dé World Friend- iip Association te Amster- km een leider (-ster) worden jegevoegd. Iedere deelnemer Ifl de reis moet lid ziin van dize vereeniging. Niet-leden umien eerst dan voor dè reis orden ingeschreven, wanneer jj.i zich als lid hebben opgege ven. Reeds nu staat de inschrij ving open voor iedereen, ook nor volwassenen, die onder "hiding van de World Friend- !lhip Association in 1947 hun acantie wenschen door te rengen in de genoemde lan- ien. PATER M. MOL, CSSR. AFGETREDEN ALS PROVINCIAAL DER REDEMPTORISTEN. Pater M. Mol van de Congre gatie van der Allerh. Verlosser, die sedert 26 April 1939 Pro vinciaal der Nederlandsche proviM-if rl^r Ra tors Redempto risten was, is op tijd als zoodanig afgetreden. Tot zijn opvolger is gekozen pa ter Ch. Donker, sedert "1942 werkzaam aan de Alg. Hulp kerk van O. L. Vr. aan de Kei zersgracht te Amsterdam Op het Landelijk Congres voor vernieuwing 'vart Onderwijs te Utrecht gaf de kleuterklas van de school van Ir. Boeke eeri kleine demonstratie kleuterrhyth- miek. Onze foto toont de medewerkende gfroep kleuters, waaronder op de eerste rij 3de van links Prinses Irene. Anefo Herschel P. De Nederlandsche regeering heeft gisterenavond op het kasteel Oud-Wassenaar aan de functionarissen der B.B.C. een diner aangeboden en tijdens deze maaltijd heeft de Min.-President Prof. W. Schermerhorn in een rede o.a. het volgende gezegd: De St. Eusebiuskerk te Arnhem, die tengevolge van de oorlogshandelingen [waar gehavend werd, gaat uit hei stadsbeeld verdwijnen. Arbeiders bezig met hun gevaarlijke karwei, het afbre- fcen der torens. Anefo Renes P. De Min. begon met erop te wijzen dat ieder regeering bij minstens 99% van haar activi teit critiek zal ontmoeten, maar de uitnoodiging van de Neder landsche regeering aan de B.B. C. is een van de zeldzame fei ten, waarbij de geheele bevol king het met de regeering vol maakt eens is. „De B.B.C. immers, het leven de bewijs van den moed van het Engelsche volk in oorlogs tijd, is in de donkere uren van den oorlog voor ons van zeer groote waarde geweest. Ons ge heele volk heeft op de uitzen dingen van de B.B.C., naast die van Radio Oranje, geleefd. Wij zouden nauwelijks kunnen ge loven dat wij ai die ellende te- boven zouden zijn gekomen, in dien wij de Engelsche omroep niet hadden gehad, die tevens de bron was van alle illegale bladen, groot en klein. Het be langrijkste is echter het feit dat gij het ons mogelijk maakte re gelmatig de stem van Koningin Wilhelmina te hooren, die ons op vele donkere oogenblikken moed insprak. In deze jaren van onderdrukking deed haar ver trouwen in de uiteindelijke overwinning ons volhouden, en bemoedigde ons in ons verzet tegen den vijand." Prof. Scher merhorn dankte namens de ge heele bevolking de B.B.C. voor de moreele steun, die zij ons gegeven heeft. De taak van de Pers. Prof. Schermerhorn ging voort: „Bij al deze wereldpro blemen van heden spelen de nieuwsdiensten en de omroep Voorbereidingen voor de vredesverdragen GISTERMIDDAG is te Parijs de conferentie van de ministers van buitenlandsche zaken van de vier mogendheden begonnen. Op deze conferentie zullen de vredesverdragen met Italië, Roe menië, Hongarije, Bulgarije en Finland worden opgesteld en de toekomstige status van West-Duitschland worden bespro ken. De conferentie wordt gehouden in de „Victor Hugo-zaal" van het Palais de Luxembourg. plaatsvervangend Min. Wisjins- ky. De twee laatstgenoemden werden bij hun aankomst voor het gebouw, nadat zij uit hun auto waren gestapt, geëscor teerd door een wacht van acht Russische soldaten, welke hen naar binnen begeleidde. Bij de opening van de zitting verwelkomde Georges Bidault, als voorzitter en vertegenwoor diger der uitnoodigende natie, de andere ministers: Bymes, Mvkfa» T Bevin, die hierop De raad nam vérvolgens een reglement van orde aan, dat voor deze bijeenkomst zal gel den. Vervolgens werd overge gaan tot het bestudeeren van de vraagstukken, die op de agenda van deze conferentie zullen voorkomen. De bijeen komst eindigde om 8 uur. De volgende bijeenkomst zal he den om 4 uur openen. Voorstel van Byrnes. Volgens een bericht van „Associated Press" zal de Ame- rikaansche Min. van Buitenl. Zaken, James Byrnes, aan de conferentie te Parijs een voor stel voorleggen, dat alle Eu- ropeesche landen gedurende vijf jaren hun in- en uitvoer rechten zullen laten vervallen, teneinde het economisch her stel van het continent te be spoedigen. Een regionaal bu reau van de V.N. zou volgens het voorstel te Geneve worden geopend, waar ook de Euro- peesche economische raad ge vestigd zou zijn. Rusland verscheen inet gewapend escorte De vier ministers, Byrnes, Bevin, Molotof en Bidault. wa ren in armstoelen om een ron de tafel gezeten, hun voor naamste assistenten op gewo ne stoelen. Achter elk der mi nisters stonden een tolk. De Amerikaansche Min. van gfep""viaf BènfélmTP Cohen, adviseur van het departement. Bevin, was vergezeld van Oli ver Harvey, assistent-onder- staatssecretaris. Molotof, ver scheen tezamen met den hun rol. en het spijt mij te moe ten zeggen dat de pers moeilijk heden veroorzaakt door het compliceeren van dit werk voor hen, die de verantwoordelijk heid dragen. Vrijheid van druk pers en spreken is een der voor naamste pilaren der democratie, doch de vrijheid van drukpers en van spreken, die niet de be langen dient van het volk. doch die van het particulier belang en van profiteurs, kan een ge vaar beteekenen voor de wer kelijke democratie. In dit op zicht is de radio in het alge meen en de B.B.C. in het bij zonder een voorbeeld van een democratisch instrument, dat in vrijheid wordt gebruikt, doch met een diep gevoel voor de verantwoordelijkheid ten aan zien van hun aandeel in de moeilijke taak van de weder opbouw van een na-oorlogsche wereld". Eindelijk DE MEDEDEELING van de Regeeringsvoorlichtings- dienst over Nederland Indonesië heeft als kernpunt, „dat de Nederlandsche regee ring thans in de gelegenheid is het probleem in zijn vollen om vang aan de Staten-Generaal voor te leggen, om daarna nieu. we instructies op te stellen". Eindelijk zijn we dan waar we wezen moeten: de vertegen woordigers van het Nederland sche volk gaan kennis krijgen van alles, wat er zich in de af- geloopen maanden bij de be sprekingen heeft afgespeeld. De régeeriqg zal alle beschei den moeten overleggen, alle ge- wenschte inlichtingen moeten verstrekken en reeds lang-ge- stelde vragen moeten beant woorden. Het blijkt nu wel van hoe groot belang het geweest is, dat de Staten-Generaal een verte genwoordiging naar Indië heb ben kunnen zenden om daar, onafhankelijk, poolshoogte te nemen. De commissie schijnt inderdaad in zeer korten tijd veel te hebben gepresteerd. De besprekingen in de Staten- Generaal zal van beslissende invloed zijn op de instructies, waarmede straks de besprekin gen te Batavia zullen beginnen. V/ij zouden op dit oogenblik allerlei veronderstellingen kun nen maken, wij zouden kunnen wijzen op de tegenstelling tus- schen de regeeringsmededee- ling en de uitlatingen van Indo nesische afgevaardigden tegen over de pers. Dii «Uco ono, thans geen zin. het Nederlandsche volk door vertegenwoordiging in de Sta- ten-Generaal, zich volledig zon kunnen uitspreken. Dit ka» thans gebeuren. Wij verwachten, dat de volks, vertegenwoordiging, onbevreesd voor een conflict met de regee ring, zich haar verantwoorde lijkheid zal beseffen en dat zij vooral de gelegenheid niet zal verzuimen om de eenzijdigheid, die tot heden bij de voorlichting over de verhouding Nederland Indonesië heeft geheerscht,, volledig op te heffen. Dan bewijst onze volksverte, genwoordiging een dienst aan Nederland en Indonesië, maar ook aan de democratie. een minuut stilte Bij sommigen blijkt nog onzekerheid te bestaan ten aanzien van het oogenblik, waarop bij de a.s. herden king der bevrijding een minuut stilte in acht zal worden genomen. Van be voegde zijde wordt er de aandacht op gevestigd, dat dit tijdstip officieel is be paald op Zaterdag 4 Mei te 11.00 uur. SERVIESGOED VOOR DE KINDEREN. Binnenkort zal voor personen, geboren in 1926 of later weder om een bon voor serviesgoed worden aangewezen. Deze bon zal een waarde hebben van twee punten. De belangen van België, Nederland en Luxemburg Minister Spaak, die Woens dagmiddag uit Londen is te ruggekeerd. heeft tegenover de pers een verklaring afgelegd over ziin onderhoud met Be vin over den toekomstigen sta tus van Duitschland en voor al over den bestuursvorm dip aan het RuhtTiekken en hll Rijnland zal moeten worden gegeven. „De groote kwestie voor ons, aldus verklaarde de Min. van Buitenl Zaken, is te verkrij gen. dat het vraagstuk van West-Duitschland niet zal be sproken worden in afwezigheid WEERSVERWACHTING. In den namiddag tijdelijk toe nemende bewolking met plaat selijk enkele buien en kans op onweer. Zacht voor den tijd van het jaar. Matige wind tus- schen Z.-O. en N.-O. van die landen, welke er rechtstreeks belang bij heb ben. zooals België. Nederland en Luxemburg. „Ik heb geen opdracht hier uit hun naam te spreken, maar ik ben er van overtuigd, dat de nositie van deze beide landen dezelfde is als de onze. „Het is mogelijk, dat het Duitsche vraagstuk oo de agenda van de conferentie van Parijs zal kunnen worden geplaatst, na de afdoening van de hangende problemen, de vredesverdragen, voornamelijk dat van Italië. Zelfs indien het Duitsche probleem niet offi cieel besproken wordt, zal het zeker officieus behandeld wor den. De vier groote mogend heden zullen niet bijeenkomen zonder over dit onderwerp van gedachten te wisselen".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1