H H gestand in indië niet onrustbarend Het cijier 9 brengt schoenen Piloot Asjes in Nederland terug Opwïndend verhoor in Neurenberg iderdag 25 April 1946 jofdred.Rector H. Sondaai I. Dr. C. Ch. A. van Haren. Jrecteur: G. van Elburg. Ireaux: Papengracht 32. fel. 20826. Red. 20015. Sonnementsprijzen f 0.26 per feek. 1.10 per maand. J.20 per kwartaal. Franco 'jr oost f 4.20. No. 255 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Op den bodem onzer ziel ligt de blijde zekerheid, dat alles goed is zooals het is laatste van de commissie van Poll is gisterenmiddag met Indië-vliegtuig, dat om 4 uur op Schiphol landde, het Ka- rlid Ch. Weiter, na een verblijf van een maand in de Archi ll in ons land teruggekeerd. itr zijn ervaringan vertelde de heer Weiter aan een verslag eer van het A.N.P. o.m, het volgende: ^stekende geest onder 4. Militairen i)e leden van de commissie li Poll hebben in de afge- tpen maand enorme afstan- 1 afgelegd, waartoe de Ne- [landsche regeering vlieg- Éen beschikbaar stelde. Ilfs heeft de commissie in talina's en bommenwerpers 'Hogen. Od deze wijze heb- n wii aldus de heer Wel- 1 bezoeken kunnen bren- i aan Batavia. Bandoeng, .li. Makassar. Ambon. Koe lie, Medan. Singapore en ïliton. Overal hebben wii Jprekingen met diverse in- wies gevoerd, als ook met Ie Engelschen. waaronder Clark Kerr en ons een zoo iitraal mogelijk beeld trach- h te vormen van de toestan- Jfi Onze indrukken gaan wii vastleggen in een rapport, t zal worden uitgebracht aan fTweede Kamer fiver het algemeen achtte de Ir Weiter de situatie niet (tustbarend. Er is geen hon- rsnood in Indië. al behoeft 2 voedselpositie verbetering, iheerschte in de door hem toch te gebieden een rustige osfeer met uitzondering Medan. In het eerst korf den bevrijde gedeelte van éen Broodrantsoenee- kjig in Engeland '.feet Britsche kabinet heeft na een bijeenkomst van ©e uren, uitgesproken tegen j invoeren van broodrant- Jpeering in Engeland. Wel Tien andere maatregelen be- iffende den tarwevoorraad IjPomen worden. i pe volgende maatregelen Irde.. overwogen: 1. kleiner ijneting van 'het brood, om ifspilling tegen te gaan; 2. &od van donkerder kleur; koek en gebak van soberder »rt; 4. minder gerst voor •jrbereiding. JRDEELÏNG GRONDBEZIT p IN SPANJE. Ti?e Spaansche Cortes heeft jlt algemeene stemmen een Jt op "de onteigening van )nd ter verdeeling onder de "eren. aangenomen. De land- .enaren zullen worden scha loos gesteld in contanten en s kunnen tegen de officieele ■jattingen van het onteigen- bezit in beroep gaan. Het terium voor de onteigening (het maatschappelijk belang. Java ten zuiden van Batavia geeft de inheemsche bevolking blijk van vreugde. Met groo- ten nadruk wees de heer Weiter op de uitstekende geest van de Nederlandsche solda ten. die thans allerwegen medewerken aan den opbouw van het land. Voorts prees de heer Weiter het onvermoeid en enthousias te werken van de Roode Kruis verpleegsters in de hospitalen. Vice-Adm. Pinke naar Nederland. Vice-Adm A S. Pinke is hedenmorgen per vliegtuig naar Nederland vertrokken teneinde algemeene besprekin gen te houden met het hoofd kwartier van de Nederland sche Marine. 16 Nederlanders in 1945 geSood. De voorl. dienst van de Ned.- Indische regeering deelt mede, dat het thans biina zeker is, dat de zestien Nederland^-s, die in Oct. 1!45 door cle I lit - nesische autoriteiten te Poer- woredjo (Midden-Java), wa ren gearresteerd eenige dagen later tijdens hun transport naar Magelang ziin vermoord. Broer van Sjahrir ont voerd. Men verneemt, dat Siahrir bericht heeft ontvangen, dat ziin oudste broer een maand geleden in Sumatra ontvoerd is geweest Toen een Indonesische dele gatie onlangs Sumatra be zocht. vernam zij. dat de broer van Siahrir eenige dagen door een onder den naam „Socia listische Jeugd" bekend staan de organisatie gevangen was gehouden, doch wederom in vrijheid was gesteld. Een aantal meisjes, die in een spoed cursus van 5 maanden door het Ned. Roode' Kruis zijn opgeleid als hulpve-r pleegster en die deel uit maken van een aantal van 240, die in de komende maanden naar Indonesië zullen vertrek ken om de geinterneerden in de kampen te verzorgen, is met een „Skymaster" van Schiphol vertrokken. C. Kramer P. Oi> het Bureau van ,,De Burcht" Jifft de passagierslijst van het m.s. „Klipfontein" ter inzage. Personen, die na 1 Jan '45 geen bon voor beroeps- of ge wone schoenen hebben ont vangen, en wier stamkaart nummer op het cijfer 9 ein digt, komen in Mei in aan merking voor een schoenen bon. De plaatselijke distribu tiediensten zullen nader be kend maken, op welke dagen de bonnen kunnen worden af gehaald. Men moet hierbij de tweede distributiestamkaart mee bijbehoorend inlegvel overleggen. Bon A, B. C, D, of E 614 zal van het inlegvel worde.i verwijderd. In aansluiting aan hetgeen reeds eerder werd meegedeeld, maakt het C.D K. bekend, dat kinderen geboren na .31 Mei 1944 die den leeftijd van 10 maanden bereikt hebben, on afhankelijk van het stamkaart nummer, onmiddellijk voor een schoenenbon in aanmer king komen, voor zoover zij nog geen schoenenbon ontvan gen hebben. BON 08 VOOR SCHOENREPARATIE. Bon 08 der lederkaart is aangewezen voor het doen repareeren van schoenen met leder en/of rubberzolenmateriaal. Bon ,,0S leder" blijft geldig en kan in combinatie met de reeds aangewezen en nog aan te wijzen bonnen worden gebruikt. Bekend van de Mel Bourne-race Een lange, slanke figuur in uniform, waarboven een ge bruind gelaat, stapte gister middag uit het Indiëvliegtuig, dat om 4 uur op Schiphol landde. Na een afwezigheid van bijna zes jaar stond kolo nel Ir. D. L. Asjes, bekend o.a. door zijn deelname aan de Melbourne-vliegTace in 1934, weer op vaderiandsohen bo- dam. Piloot Asjes heeft geduren- DR. GISEVIUS, die deel nam aan den aanslag op Hitler in 1943 en daarna naar Zwitserland ontkwam, trad gisteren voor het tribunaal te Neurenberg als getuige tegen Frick, den Min. van Binnenlandsche Zaken tijdens het Nazi-bewind, nadat diens advocaat bij den aanvang der zitting getracht had Frick te verdedigen met documenten en daarbij vooral steun zocht bij de thans bekende formule: „Hitier hield zijn politieke bedoelingen voor zijn medewerkers verborgen". Zwarte dag voor Goering Sprekende over de Gestapo, wier werkwijze hii bii Hitler's machtsovername binnen twee dagen leerde verachten, keer- jenJe omroepers van de B.B.C. in ons land. j'n!erViewt)John Snagge (Home Service), Piet [Frank Gillard. de B.B.C.-oorlogsverslaggever, c t Viil den strijd om,Arnhem citeert. V.l.n.r.Karei Nort (die te Nuyll (Ned. omroeper) ie een stukje uit zijn vcr- Anefo Raucamp P. de hii zich tot den zich in de getuigenbank bevindende Goe ring en rieo uit: „Het was Goering. die de geheime staatspolitie instelde en hem als ziin speciaal werktuig be schouwde. Niets geschiedde tijdens deze maanden, waar van Goering niet persoonlijk op de hoogte was of waartoe hii niet persoonlijk bevel gaf. Dat was niet de Goering. die naar decoratie en uniform streefde, het was de ijzeren Goering." De gang van zaken werd op windend. toen Goering's advo caat. Dr. Stahmer, bezwaar maakte tegen dit kruisverhoor van Goering door Gisevius. en de aanklager der V.S.. Jackson. Dr. Stahmer weer in de rede viel met de mededeeling. dat hii er prijs op stelde het tribu naal op de hoogte te brengen van de bedreigingen, die zoo wel tegen getuige als tegen den aangeklaagde Schacht in het gerechtshof zelf zijn geuit. Lord Justice Lawrence ver zocht Stahmer om uitleg. Stahmer verklaarde, dat Goe ring hem den avond tevoren, toen bekend werd. dat Gise vius zou worden ondervraagd, gezegd had er niet om te de de oorlogsjaren in Australië als commandant van een Ne- derlandsch vliegeskader door gebracht. Na de bevrijding was hii de eerste, die met ziin toestel in September 1945 op Java neerstreek. Sindsdien is hii het hoofd geweest van de R.A.P.W.I. en heeft hii de repatrieering van geallieerde krijgsgevangenen en geïnterneerden geleid. La ter is hii door de Ned.-Indi sche regeering als vertegen woordiger aangesteld bii het geallieerde hoofdkwartier en bii aankomst van de vier leden der commissie van Poll kreeg hii van den Lt.-Gouv.-Gen.. dr. van Mook de opdracht zich bii hen aan te sluiten voor het verstrekken van alle ee- wenschte inlichtingen Behalve deze voorlichtende taak is Kol. Asies de commissie met ziin technische capaciteiten van dienst - eest. door de vliegtuigen -turen, waar in de lede van de eene plaats naar c andere begaven. Hii zal zes weken in ons land blijven, waarna hii de terugtocht naar Indië zal aan vaarden. Daar hoopt hii een hem reeds geeeven speciale opdracht van Gen. Spoor uit te voeren. gevèn. wat hii over hém zou zeggen, maar dat hii niet wil de. dat Gisevius in het open baar over het huwelijk van den onlangs overleden gen. von Blomberg zou spreken. Gisevius. die niet naar Stah- mers woorden luisterde, ging voort met te zéggen, dat Goe ring in de staatspolitie vrij spel liet in het moorden. Lawrence berispte getuige om ziin interruptie en gaf het woord weer aan Stahmer. die als Goering's zienswijze te kennen gaf, dat hii indien Gi sevius den dooden von Blom berg aanviel, heel wat „ont hullingen" zou doen ten na- deele van Schacht. „De Roehm-putsch". Weldra zorgde Gisèvius voor een tweede verrassende wen ding. Terwijl Goering ineen gedoken en met versteenden blik in de getuigenbank zat. vroeg Stahmer aan Gisevius: „Wat weet u van de „Roehm- Putsch". den nacht van de 9^ Socialist en Communist ONDER Russischen druk zijn in Berlijn de commu nistische en socialistische leiders het eens geworden en hebben zij een fusie aangegaan. In gewoon Nederlandsch ver taald wil dit zeggen: de socia listen hebben zich onderwor pen, zij hebben zich laten ge- lijkschakelën en voortaan is er praktisch in de Russische zóne slechts één vakbeweging: de communistische. Nog geen vol jaar heeft de vrijheid van den Duitschen ar beider, althans in de Russische zóne, geduurd. Hoe zou hij ook fierheid en gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid kunnen toonen deze arbeider, wiens voorge slacht onder het Pruisisch mili tairisme is geknecht en die, na dat hij zich door Hitier liet ge lijkschakelen, nog slechts een geknakte persoonlijkheid is. Buiten de Russische zóne zit ten de communisten evenmin stil. Daar slaan zij de taal aan, die Goebbels hen heeft geleerd. Wij hopen, dat althans een flin ke kern van christelijke arbei ders zal weten stand te houden. Gelijk dat in Frankrijk het geval is. Hier stemden 309 com munisten en socialisten vóór. een Grondwet, welke P'rankrijk rechtstreeks naar de dictatuur van het communistisch-socialis- tisch blok voert, maar 249 stem men van de M.R.P., de christe lijke republikeinsehe volkspar tij en van de overige partijen werden er tegen uitgebracht. Op 5 Mei moet nu Volksre ferendum een uitspraak doen. Hoe de afloop zal zijn is moei lijk te voorspellen. Maar één zaak staat vast, indien de M.R. P. er niet was, indien de Ka tholieken niet een bolwerk had den gevormd, was Frankrijk reeds het kind van de commu nistische rekening. Ook in België werpen de Ka tholieken een dam op. Ook in Italië moeten'de Katholieken den eersten stoot opvangen. Men kan Franco naar huis stu ren, maar indien hij niet wordt vervangen door een communis tische dictatuur zullen de com munisten tegèn zijn opvolger het spel .van voren af aan be ginnen. Zie vervolg Dag. 3 „lange messen" in 1934?" Getuige antwoordde: „Er is geen Roehm-Putsch geweest. Dien nacht was er alleen een „Goering-Putsch". Toen alles voorbij was, vaardigde Goering een bevel uit, alle papieren, die verband hielden met de gebeurtenissen van dien nacht te verbranden. Ik nam de vrij heid verschillende papieren in mijn safé te bewaren." Vol gens Gisevius was deze „Roehm-Putsch" een maatregel van Goering te^ien allen, die zich tegen ziin geheim politiek plan verzetten. Goering ging echter te ver en ook veel on- schuldigen. onder wie gen. Schleicher, lieten hun leven. De leden van het tribunaal hoor den met belangstelling, hoe getuige zelf ternauwernood aan de geheime- politie, die een opdracht had hem gevan gen te nemen, wist te ontko men. Wanneer Frick bii ver schillende gelegenheden tracht te vragen te stellen over on wettige arrestaties, nam Goe ring het steeds voor Himmler op. Een laatste verrassing bracht Gisevius enkele minuten voor dat de zitting werd verdaagd, door te onthullen, dat de „op positie" in 1937 op een ge wa nenden opstand tegen Hitier hoopte. Maar von Fritsch. die toen opperbevelhebber van het leger was. bleek een zwakke schakel te ziin.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1