p h S ^sprekingen op St. Hubertus Donderdag a.s. ten einde i ma kroningsring van Napoleon terug Fusie van communsten en socialisten Voetbahiit slagen K. N. V. B. Opzienbarende diefstal in Engeland asdag 23 April 194» oofdred.Rector H. Sondaal ÉH". Dr. C. Ch. A. van Haren. irecteur: G. van - Elburg. Papengracht 32. Tel. Igjlv. 20826. Red. 20015. „jbonnementsprijzen 0.26 per Jfeek. f 1.10 per maand. ,3.20 per kwartaal. Franco 5r post f 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. ^54 De strijd met onszelven is zwaarder dan de strijd tegen wien of wat ook AN BETROUWBARE ZIJDE vernemen wij, dat de In- j donesische delegatie waarschijnlijk Donderdag 25 April as. uit Nederland zal vertrekken. De loopende zaken in llÜdonesië vereischen de aanwezigheid aldaar van de leden kjr delegatie. In verhand hiermede is de terugkeer van dr. i77 Mook uit Engeland vervroegd. Hij zou reeds heden op het chtslot St. Huhertus zijn aangekomen (A.N.P.) Door het gebruik van deze Liberty-schepen is de repatri- eering, die oorspronkelijk door Japansche schepen zou worden uitgevoerd en volgens bereke ning in 1948 zou zijn voltooid, aanmerkelijk verhaast. Men heeft besloten de eva cuatie te doen plaats vinden op verantwoordelijkheid van de Britten .terwijl de Neder- landsche troepen andere ope raties zullen uitvoeren, zooals het opruimen van mijnen e.d. Alvorens de Japanneezen aan boord mogen gaan van de ze evacuatieschepen, zullen zij nauwkeurig worden onder zocht teneinde te voorkomen, dat oorlogsmisdadigers zouden ontvluchten. jarifoedin en Sjahrir n.' in Batavia terug S®thrir, die een „buitengewoon rii(cesvolle reis door het bin- iland" heeft voltooid, is Za- dag te Batavia teruggekeerd ihrir en Sjarifoedin, die van reis door Sumatra is te- ,gekeerd hebben een be- ëking te Soerakarta bijge wond. Ajir Montaque Stopford is enjenochtend vroeg naar Sin- bore vertrokken om zijn Ak als commandant der ge meerde landstrijdkrachten in WjD.-Azië te aanvaarden. ó5)e nieuwe tijdelijke opper- [3 relhebber der geallieerde q jdkrachten in Ned.-Indië. ti. Maj. E. Mansergh, deed en n uitgeleide. Liberty-schepen voor de evacuatie der Japan- pg neezen. Jaar verluidt, zullen de Ja- [S ineezen in Borneo en in het ;rige deel van de Groote S'est, ten getale van 160.000, ide maand Mei, van dit jaar jnpr Japan worden geëvacu- nkbé Amerikaansche militaire löriteiten zullen voor dit tglTl 45 Liberty-schepen ter schikking stellen. Japansche voorraden op Halmaheira Toen een verkenningsvlucht gemaakt werd door Nederland- sche vliegtuigen zijn op Halma heira groote Japansche olie depots ontdekt, welke voorra den spoedig door de Neder landers zijn overgenomen. De voorraden omvatten 100.000 gallons autobenzine, 300.000 gallons vliegtuigbem-ine. 60.000 gallons smeerolie en 1300 gal lons brandpetroleum. Indonesië voor de N.V. De correspondent van de „Christian Science Monitor" meldt uit San Francisco, dat de voorzitter van het „Comité voor een vrij Indonesië" aan de leden van den veiligheids raad een brief heeft gericht, waarin er op gewezen wordt, dat infanterie-divisies bestemd voo. gebruik in Indonesië, in Nederland en Engeland zouden zijn opgeleid. Het comité eischt erkenning van de Indonesische republiek en ontwapening van de Japansche troepen. Eenheidspartij in Berlijn 1U PRINSES ELISABETH mij 20 JAAR. rïljrinses Elisabeth, de Engel- 00te Kroonprinses, yierde op m,5chen haar 20sten verjaar- es9. De dag werd met den ko- 3e*g en de koningin en de an- leden der koninklijke fa lie rustig doorgebracht op -ndsor Castle. 1 IE Na een geheimzinnige omzwerving van 142 jaren, is de deoningsring van Napoleon in Parijs teruggekeerd. Tijdens rerjn kleine plechtigheid gehouden in het Louvre, heeft een ^®udsmid van Nederlandsche nationaliteit en woonachtig in 'tneve den gouden ring, welken Napoleon I op den dag _n zijn kroning droeg, aan den Min, van Nationale Opvoe- i ig overhandigd. (Verschillende vooraanstaande figuren, waaronder Prinses jjskowa woonden deze overdracht bij. Hitler en Mussolini maakten er jacht op De ring is van massief goud in den vorm van adelaars- klauwen, welke een smaragd van 20 karaat omvat houden: het symbool van de Goddelijke Openbaring, hetwelk men ook op de Pauselijke tiara aan treft. Napoleon zelf wenschte dat de ring met een wapen ver sierd zou worden, dat herin nerde aan het Heilig Roomsch Rijk. Hij liet er een duif bijmaken met een olijftak. Den dag van zijn kroning 2 December 1804 droeg de schoonzoon van Bonaparte, de Beauharnais den ring naar de Notre Dame op een kussen van fluweel. Zoo werd de ring op het al taar geplaatst, waar de Paus hem zegende. •ande „st'idio"wielerban" te Utrecht Toen Maxie Louise hem in de ocr?tew;r 1314 meenam, verloor men het neiedsinjden van het seizoen plaats. De klpinnoH uit hpt nnf Vprsohil- voor den sprintwedstrijd tusschen j^10111000 Uit net OOg. Verscnil Ist-fees en Derksen. welke door Derk- lende verhalen over den ring L een zeer kleine voorsprong werd Ciclen de ronde. Men weet, dat idJmten. Anefo-Herschei p. Hitier hem wilde hebben en UIT BERLIJN WORDT GEMELD: Twaalfhonderd gede legeerden van de communistische en de socialistische partijen kwamen Zondag in het Berlijnsche Opernhaus bijeen om de fusie te voltrekken tusschen beide partijen. Onder geweldig applaus drukten de leider der communisten, Wilhelm Pieck en de socialistische leider, Otto Grothewohl, elkaar de hand. Pieck verklaarde, dat de nieuwe partij, de socialistische eenheidspartij, in harmonie met de bezettings autoriteiten zou werken. <Met de Russische alléén dan! Red). wijl van rechts de leider der socialisten komt aangeschre- den. Precies midden op het po dium buigen ze voor elkander ert schudden elkander de hand. Op dat moment klinken weer de bazuinen en de zaal juicht. Gedwongen eenheid. „Het meerendeel der aan- „aanwezigen bestond uit com- „nisten. want de fusie tus- „schen beide partijen is door „de socialisten afgewezen, „maar is kort en bondig door „de Russen opgelegd. Het ge- „heel is dus een gedwongen „fraaiigheid, hetgeen nog dui delijker wordt door het feit „dat de socialisten in de Ame- „rikaansche en in de Britsche „zóne, evenals in het door de „Franschen bezette gebied, de „vereeniging met de commu- „nisten onverbiddelijk en on voorwaardelijk hebben afge- „wezen. „Maar zóó verstaat de Sow- „jet de democratie. „En zoo mishandelt de com- „munist de vrijheid. (Red). De roerende plechtigheid was geënsceneerd volgens na- tionaal-socialistisch recept. Even ale op de vergaderingen van de nationaal socialisten, werd de komst van de leiders der communistische en socia listische partij met bazuinge schal aangekondigd In de plechtige stilte die valt. komt de communist van links ter- Mussolini eveneens. Mussolini kwam het sieraad op het spoor. Men bood er toen 60.000.000 francs voor. De goudsmid heeft hem Frankrijk als geschenk aangeboden. Inbraak in het Louvre. Voor de tweede maal binnen zeven jaar is in het Louvre te Parijs ingebroken. De dieven verbraken de afsluiting van een glazen kabinet, en maakten zich meester van een zeer kost bare collectie juweelen uit het tweede Keizerrijk. De Parij- sche politie staat verstomd over de athletische gaven der inbrekers ,die het museum ver lieten over de drie meter hooge muur, die zij met be hulp van een touw overklom- men. Men vermoedt, dat de daders zich hebben laten in sluiten. De Canjidecsche provincies Nieuw Schotland en New Brunswick zijn door noodweer geteisterd en daardoor vrij wel vau de rest van Canada afgesne den. In de St. Nicolaaskerk te Amsterdam werd op Tweeden Paaschdag een plech tige Hoogmis gehouden voor den „Bond Zonder Naam". Een overzicht in kerk tljdpns de predicatie van den zeer- eerw. lieer Pater Henri de C.reve. De Haas P. DISTRICT I. Hermes—D.V.S.—R.R.C. 5—2; VolewijckersXerxes I3; E.D.O. Ajax 33; Emma't Gooi 14; V.S.V.—D.O.S. 2-0. DISTRICT II. Blauw Wit—D.F.C. 4—1; D.H.C. —Haarlem 01; Neptunus—H.B.S. 31; V.U.C.Sparta 1I; Feijen- oord—D.W.S. 0—2. DISTRICT III. Ensch. BoysEnschede 20. QuickHeracles 03; A.G.O.V.Y Tubantia 6—4; Go AheadWa- getiingen 2—0; Be Quick—N.EC. 0—2. DISTRICT IV. N.O.A.D.R.B.C. 3—1; R.K.T. V.V.—B.V.V. 0—7; Willem II— Eindhoven 12; Helmond—Longa 11; De Baronie D.N.L.Vlissin- gen 24. DISTRICT V. Achilles—Heerenveen 1—3; L.S. C.—H.S.C. 0—0; Frisia—G.V.A V. 00; LeeuwardenBe Quick 3i; VelocitasVeendam 20. DISTRICT VI. JulianaDe Spechten 2—0; V. V.V.Maurits 42; Brabantia Bleijerheide 41; LimbrugiaM.V. V. 11RoermondSportclub Emma 43. Onderwijs en volkshuisvesting AAN TWEE dingen kan de Staat niet licht te veel zorgen besteden: aan het onderwijs etv aan de volkshuis vesting. Niemand kan beweren, dat de Staat in het verleden beide heeft verwaarloosd. Integen deel Nederland mocht er zijn! Het onderwijs was inder daad een voorwerp van aan houdende zorg der regeering zooals de Grondwet het wil. En de volkshuishouding was ondanks de gebreken het voorwerp van onze natio nale trots. Nu onze armoede met den dag duidelijker blijkt, bestaat het gevaar, dat zoowel het onderwiis als de volkshuisves ting zullen moeten deelen in den achteruitgang. Dan moge men echter be denken. dat het hier sociale maatregelen betreft, die bij uitstek geschikt zijn om ook een economisch rendement af te werpen. Wij bedoelen, dat de kosten voor goed onder wiis en voor een goede volks huisvesting afgezien van de cultureele en zedelijke be langen. welke hiermede wor den gediend ook een nuttig economisch effect zullen blij ken te hebben. Met groote zorg moeten de onderwijzers worden opgeleid. Eenmaal voor de klas moeten zij niet worden neergedrukt door een salaris, dat onvol doende is voor hun levens onderhoud. maar dat hen in staat stelt zich geheel aan hun taak te wijden. Over die taak wordt wel eens te licht gedacht. IN DE volkshuisvesting dan? Wat baten goede loonen en prachtige sociale wet ten. wanneer de menschen in krotten wonen? Eerst het goe de onderwiis. eerst de goede woning verschaffen de nood zakelijke voorwaarden voor de cultureele verheffing van het volk. Daarom, ten volle rekening houdend met de benarde toe stand van 's Lands financiën, hopen wii van harte, dat men hier op beide terreinen toch de zuinigheid niet de kans zal bieden om de wijsheid te be driegen. Generaal Michaeiowitsj, de royalisti sche Servische partisanenleider zal be gin Mei in het openbaar terecht staan. Vier gemaskerde en gewapende lieden hebben uit het slot Hever in Kent, waar Kolonel Astor, voorzitter van de Uit geversmaatschappij van de „Times", woont, zeer kostbare juweelen en kunstwerken van historische waarde gestolen. Deze diefstal van kunstvoorwerpen is misschien een der grootste sinds vele jaren. Meer dan 1000 juweelen en kunst voorwerpen zijn ontvreemd. De internationale crimineele voorlichtingsdienst te 's-Gra- venhage heeft na ontvangst van dit bericht bliksemsnelle maatregelen getroffen. Alle Nederlandsche havens, vlieg velden en douaneposten hebben een waarschuwing ontvangen. Hierbij ging een gedetailleerde beschrijving over de gestolen kostbaarheden .Ook zullen ra diografisch overgebrachte fo to's rondgezonden worden. Alle kunsthandelaren worden ge waarschuwd. De Nederland sche autoriteiten zijn van mee ning, dat een poging gedaan kan worden om de gestolen voorwerpen, waaronder zich de snuifdoos van den beroem den Engelschen dichter Byron en het beroemde miniatuur van een dame van de hand van den schilder Cosway be vinden. over de Nederlandsche grens te smokkelen. DE POOLSCHE SOLDATEN VAN ANDERS. De meeste Poolsche soldaten, deel uitmakend van het leger corps van Gen. Anders in Ita lië. hebben blijkbaar besloten niet naar hun vaderland terug te keeren. Zij verklaren rond uit, dat Polen thans „gesow- jetiseerd" wordt en niet meer het land is, waarvoor zij ge vochten hebben. Tot eind Maart had niet meer dan twee pro cent het verlangen getoond om terug te keeren. In totaal ver wacht men, dat uiteindelijk 100.000 man buiten Polen zul len blijven. Gen. Anders de 54-jarige commandant der Poolsche troepen in Italië, heeft zich gehouden aan de belofte, die hij aan Attlee en Bevin heeft gedaan, zich met het besluit van zijn manschap pen niet te bemoeien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1