Radio! DRAAIERS MAGAZIJN „ST. JOZEF" HOGEWONING's' Boelhuis Naaimachine Boelhuis Boelhuis Boelhuis BELASTINGZAKEN Accountants kantoor A. MARTIJN Duoden- herdenking CUtetclLn, N EXPEDITIE Handelsopleiding Peltenburg van 1793 Distributiedienst Noordwijkerhout 6 KERKCONCERTEN Jgwensfeiri 12.50 Boerenleenbank Oegsigeest MIDDENSTANDSEXAMEN Machinefabriek „Den Holder Nationale Paaschloterij I946 krijgt in korten tijd zijn oorspronkelijke kleur terug door 't scheikundig samengestelde preparaat Prijs f 2.25 Vraagt gratis toezending brochure aan Hoofddepöt Havenstraat 185, Rotterdam voor de omgeving Alphen onverschillig welk werk. Billijke prijs. G. A. Pouw, Rietveldschepad 17, Al phen a. d. Rijn. 6604 BREESTRAAT 123a, LEIDEN - TEL. 24710 leidt op yoor: 6601 Middenstandsdiploma Boekhouden Moderne Talen Algemene Ontwikkeling en Handelscorrespondentie. PRIVÉ- en CLUBLESSEN te Leimuiden Bilderdam (Vriezekoop 376). Notaris A. H. 3. Lohman te Oudewetering (Z.-H.) is voornemens op Woens dag 24 April 1946 's mor gens te half tien uur op Bouwmanswoning „Hoek- lust'' a/d Drecht 376 (Vriezekoop Bilderdam ten verzoeke van de Hee- ren J. en A. Visser aldaar wegens beëindiging van het bedrijf om contant geld in het openbaar te verkoopen: 37 melk- en kalfkoeien; 8 fokkalve- ren; 1 paard; 3 landbouw- wagens (2 op luchtban den); 2 mestschouwen; 2 kruiwagens op luchtban den; 90 M. rails met lor rie; hooigrijper; melk- en stalgereedschappen. 6610 Openbare Vrijwillige VERKOOPING (wegens beëindiging van het bedrijf). Notaris H. Alting te Bos koop zal op Donderdag 25 April 1946, voorm. 9.30 uur, ten verzoeke van den Heer J. P. C. van der Werf op diens hofstede aan Reijerskoop no. 303 te Boskoop, in het open baar a contant verkoopen; 19 stuks best Hoornvee (T.B.C.-vrij), te weten: 13 melkkoeien (gekalfd of nog niet gekalfd heb bende), 3 pinken en 3 kalveren. Voorts een geit, zoo goed als nieuwe bree- de eiken schouw en een beste smalle schouw, bergheeft, 3 kruiwagens, voerkisten, tonnen, ijze ren staken, hand-, werk-, bouw- en melkgereed- schappen. 6609 Bezichtiging één uur voor de verkooping. Gelegenheid tot stalling van rijwielen. A<f vwrteerf in dit blad Helaas moeten we nog een massa menschen teleurstellen, ofschoon we reeds heel wat af leverden, maar die eeuwige deviezen Evenwel kunnen we, nu de overstelpende drukte wat is geluwd, weor radio-reparaties aannemen. Bit geschiedt zooals U weet onder de bekende en betrouwbare garantie. 6587 BREESTR. 109 - TEL. 20802 - LEIDEN HOOGSTRAAT 3 ONZE SORTEERING KERKBOEKEN - ZONDAGSMIS- BOEKEN - DAG- en KINDER MISS AALS en R0ZENKRANZEN WORDT STEEDS UITGEBREIDER ONZE KEUZE BEELDEN - HANGKRUIZEN en COMMUNIEGESCHEN KEN HOUDT DAARMEDE GELIJKE TRED. 6602 m^f1 OFFICIEELE PUBLICATIE UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN EN NIEUWE BRANDSTOFFENKAARTEN. Voor de bewoners van het Dorp in het Distributiekantoor op de dagen: Dinsdag 23 Apr. a.s. letters A en B van 912 en van 24 uur Woensdag 24 Apr. a.s. letters C t.m. F van 9—12 en van 2—4 uur Donderdag 25 Apr. a.s. letters G t.m. K van 9—12 en van 2-^1 uur Vrijdag 26 Apr. a.s. letters L t.m. P van 9—12 en van 2—4 uur Zaterdag 27 Apr. a.s. letters R t.m. T van 9—12 en van 2—4 uur Maandag 29 Apr. a.s. letters U t.m. Z van 9—12 en van 2-^1 uur Voor de Vtashoveu en omgeving in Café Wed. v. d. Slot. Vrijdag 3 Mei letters A t.m. Z van 9.30—12 uur en van 2—4 u. Voor de bewoners van Dc Zilk in Café De Groot op de dagen: Donderdag 2 Mei letters A t.m. Z van 9.30 uur en van 14 uur Medegebracht moeten worden: le. Nieuwe stamkaarten en nieuwe inlegvellen. 2e. Het aanvraagformulier voor de nieuwe Brandstoffen- kaart. 3e. Het restant van de oude brandstoffenkaart, waarop zich de bon 49 moet bevinden. Uitreiking vau nieuwe bonkaarten en nieuwe Brandstoüenkaar- ten aan zelfverzorgers. Dc uitreiking van bovengenoemde bescheiden aan de zelfvef- zorgers vindt plaats in de weck van 15 t.m. 20 April a.s. op.de uren van 9—12 eu van 24 uur. Op Zaterdag alleen van 912 uur. Zelf verzorgers, wiens zelf verzorgersboekje afgestempeld "staat op de dagen 23 en 24 April, moeten eveneens in de week van 1520 April hun bescheiden afhalen. Voor de Zilk vindt de uitreiking aan zelfverzorgers plaats op Dins dag 30 April en Woensdag 1 Mei van 9.3012 uur en van 24 uur. Zelfverzorgers moeten medebrengen: le. Nieuwe stamkaarten en nieuwe inlegvellen. 2e. Het aanvraagformulier voor een nieuwe Brandstoffen kaart. 3e. Het restant van de oude brandstoffenkaart, waarop zich de bon 49 moet bevinden, 4e. Het zelfverzorgersboekje. Men wordt er op attent gemaakt, dat nu of later, bij vermissing van de nieuwe Brandstoffenkaart, iu geen enkel geval vergoeding wordt gegeven. Het Werkcomité „KUNST EN ONTSPANNING" van Nederlands Volksherstel organiseert in de PIETERSKERK. Het eerste vindt plaats op Donderdag 25 April om 8 uur met Anthon v. d. Horst (orgel) en Lucie Holman (zang) Programma's tevens bewijzen van toegang a f 1. verkrijgbaar bij de Firma's: Bender, Hoogewoerd; Bik, Breestraat; Brijnen Turfmarkt Guldemond, Haarlstraat; Pelten burg, Breestraat en Servaas.Koom- brugsteeg. 6524 defect repareert correct! LEIDEN, Maarsmansteeg 8 6593 Tel. 20685 te Voorhout, Spoorlaan 25 Notaris A. H. J. Lohman te Oudewetering (Z.-H.) is voornemens op Don derdag 25 April 1946 's morgens te half tien op de bouwmanswoning Spoorlaan 25 te Voorhout ten verzoeke van den Heer G. v. Leeuwen al daar wegens beëindiging van het bedrijf om con tant geld in het openbaar te verkoopen: 6611 28 koeien (zwartblaar, Gron. veeslag); 7 pinken; kalveren; 1 paard (9-ja- rig, zwarte merrie, mak in alle tuig), veulen (1 jaar), eenige kuiskalve ren; 4 geiten; wagens; hark-, schud-, maaimachi- nes, brik met hekken; Leidsche kaasmakerij; nieuwe kaasroermaehine; karn, melkmouwen; kaas pers; pekelbak; kruiwa gens; melk- en stalge reedschappen. (Gelegenheid voor con- consumptie van brood en koffie aanwezig). Notaris A. W. C. Ver hees, te Katwijk, zal op Donderdag 25 April 1946 des voormiddags 10 uur te Katwijk aan den Rijn aan de Niëuwsteeg 12, in het openbaar verkoopen om contant geld: 3 versche koeien, 2 varenkoeien, 3 drachtige koeien, 1 pink, 3 kalveren, een paard, beerbak, boerenwagen, stortkar, brik, bakfiets, en wat verder ter verkoop zal worden aangeboden. Bezichtiging een uur voor den verkoop. 6612 Notaris W. A. Caron te Vooorschoten verkoopt Donderdag 25 April 1946 v.m. 10 uur precies op de „Maria Cornelia Hoeve" aan den Leidscheweg te Voorschoten (nabij de „Hoeve Lamm eren borg") zeven stuks Melkvee vier vaarzen, vier pin ken, twee kalveren, twee oude werkpaarden, zeven kippen en een haan, di verse wagens, waarvan één op luchtbanden, ver dere landbouwinventaris en werktuigen, alsmede ong. 8000 K.G. stroo en hetgeen verder ten ver koop zal worden aange boden. 6527 Bezichtiging: twee uur voor den verkoop. ADVIEZEN CONTROLE VASTSTELLING WINSTEN EN VERMOGENS Belastingconsulent 6607 Kamerlingh Onneslaan 30, Leiden - Telefoon 26751 WOENSDAG 24 APRIL, 'a morgens 9 uur, begint de kaartverkoop en plaatsbespreking bij de Fa BENDER, HOOGEWOERD, voor do die zal plaats hebben op DINSDAG 7 ME'J, 's avonds half acht in de Pieterkerk. t Sprekers: Ds W. H, Kelder Jr, Ned. Herv. Predikant Pater Borromaens dc Greeve O.F.M. j! Medewerking verteenen: Mea Naberman, sopraan; Belia Brusse-Keyzer, alt'j Han le Févre, tenor; Heiman Scheij.bas; Leo Mens, orgel; Abraham Martijn, orgel; Alma Materkoor; Leidsch a Capellakoor; Gemengd koor „Halleluja";!» Dubbelmannenkwartet „Inter Nos"; Dubbelmannen- kwartet „Sempre Avanti"; Gemengd koor „Ons Ge noegen; Gemengd koor „Morgenrood"Gemengd koor „Stem des Volks"; Dameskoor „Toonkunst"; Utr.T Sted. Orkest; het geheel onder leiding vanj Willem Mizee. 6540 Uitgevoerd worden: Requiem van A. Broehner en he, Te Deumvan Alph. Diepenbrock. Prijs der plaatsen belasting en tekstboekje inbegrepen Met ingang van Donderdag 25 April a.s. is bet kantoor VERPLAATST naar ANNA VAN BURENLAAN 4. Woensdag 24 April is het kantoor gesloten Boekjes en kwitanties terughalen vanaf 25 April a.s. op de kantooruren. De kantooruren zijn: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van 9 tot 12 uur v.m. Woensdag- en Vrijdagavond van 6 8 uur. 6581 De Kassier: J. W. N. v. d. POST Begin nu uw cursus voor het a.s, a en studeer op L OeKon.erk. PITM ANSCHOOL Direct. S. van Luyken PLANTSOEN 65, LEIDEN, TEL. 26558 f Steno - Typen - Boekhouden - Engelschj Fransch - Duitsch - Nederi. en Corresp.,] Middenst. opleiding. OOK SPOEDOPLEIDINGEN 660? GALGEWATER 17 20, LEIDEN 658^ heelt nog plaats voor geschoolde en aankomende, Aanmelden dagelijks aan onze fabriek Galgewater 20 j goodgek. b. Ministr. Besl. van 14 Febr. '46 2de aid. A. No. 1740' lste trekking 15 Mei a.s. (hieraan nemen deel alle loteg' welke zijn ingezonden tot Donderdag 4 April 12 uur) t 2de trekking 19 Juni a.s. (deelname tot 8 April 4 uur) I 3de trekking 22 Juli a.s. (deelname tot 10 April 4 uur! 4de trekking 13 Aug. a.s. (deelname tot 12 April 12 uur| 5de trekking 12 Sept. a.s. (deelname tot 15 April 3 uur' 6de trekking 8 October a.s. (hieraan nemen deel alle loten welke zijn ingezonden na 15 April 3 uur tot ook dez^ deelname wordt gesloten: hierover nadere publicaties i« de Pers) 658IÜ Bij elke trekking wordt een nieuwe volledige serie va# 18 hoofdprijzen en 1200 andere prijzen ter waarde var 115,000.uitgeloot. Alle lotkaarten blijven geldig voor alle nog te boude!1 trekkingen d.w.z. men kan lotkaarten blijven inzenden® bet hangt slechts van bet tijdstip af waarop de kaartei1 bij bet secretariaat binnenkomen .met welke trekking me/ medeloot. Dus elk ingezonden lotnummer loot slechts me! één trekking mede. 1 Lotkaarten gratis en lranco te verkrijgen; Postbus Heemstede c i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 6