H H P aschen 1946 „iillioenen zullen sterven tenzij wij minder eten"! Wordt Franco tot aftreden bewogen Zaterdag' 20 April 1948 Hoofdred.: Rector H. Sondaal Mr. Dr. C. Ch. A. vaa Haren. Directeur: G. van Elfiurg. Pureaux: Papengracht 32. iel Adv. 20826. Red. 20015. Abonnementsprijzen 0.26 per week. 1.10 per maand. 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. No. 255 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Het is onmogelijk tot een zegen te zijn en dan zelf niet gezegend te worden Het tront tegen den honger [De bloembolleiiveldeii toonen thans weer hun onvergelijke kleurenpracht.. Met de paaschda- GEN riiden er weer extra-treinen. Er is hier en daar alweer wat meer te koon dan vorig jaar. Er zijn weer eieren van suiker en chocolade, waarop U een „Zalig Paschen" wordt toegewenscht. De hotels buiten de stad ziin voor de Paaschdagen volgeboekt. De menschen voelen de komende dagen van Paschen als een bevrijding. Als een nieuw leven, als een nieuw begin. Zoo is het in de maatschap- mi zoo is het in de wereld. Maar alleen in de Kerk heeft het een diepe en reëele zin. In de vorige dagen werd de koster aan het werk ge zet of zijn helpsters: het al taarzilver moet worden ge poetst. Het beste kasuifel. de mooiste koorkap, de beste superplies voor priester en misdienaars. Zijn er bloemen besteld? Is de kelk weer schoon en ^blinkend? Het kerkbericht werd na gekeken om te zien wanneer we van de week het best kon den gaan biechten Er is meer gelegenheid dan anders, en wie „ziin Paschen niet houdt" verduistert het feest van de zijnen. De paarse mantels en kap pen staan nog over de heili gen. in rouw om het Lam, dat ons vrii kocht pit alle stammen en talen. De knieën bogen nog: flec- tamus genua". De donkere stem der Litur gie zong het droeve respon sorie: Christus factus est: Christus werd gehoorzaam tot den dood Dieper daalde de droefheid, de tragiek: „Ja. tot den dood des kruises." Maar nu komt de triomfeerende klank, als speelde het orgel der eeuwigheid reeds heel in de verte: „Maar daarom heeft God Hem een naam gegeven. die is boven alle naam-" De registers gaan oppn.... de vreugde luidt de klokken. 2 oogen glinsteren, kinderen kijken eikaar lachend aan.. groote menschen zwijgen, j maar er is met orgel en klok- I ken ook iets weg en losge- trokken, uit hun harten, en over alle dorpen en alle ste den. tusschen bergen en wa teren klimt het „Alleluja. Hij is verrezen", en waaiert in gouden jubel over heel de aarde, Paschen. Hii is verrezen zooals Hij gezegd heeft. Paschen. Eeuwigheidsklank... Bliksemglans over eeuwige heuvelen. Rotsen rumoeren en bre ken. en.... het Kruis staat stralend en strak in triom fante zegening over de schep ping. Het dal der wereld staat in den kleurenbrand van het onsterfelijke. Paschen. Gestorven, verrezen, ver nedert verheerlijkt, geschon den hersteld. Door Ziin verrijzenis is on ze verlossing voltooid ..want als Christus niet verrezen was: iidel zou ziin ons ge loof." De Verrezene als Verlosser, als Hersteller van wat ge schonden was en gebroken. God. die de edele mensche- liike natuur op wonderbare wijze geschapen heeft, heeft ze op nog meer wonderbare wiice hersteld. Het onherstelbare bestaat niet meer! „Moest de Christus dit alles niet lijden om in te gaan tot Ziin glorie?" God heeft Ziin plan ook met U! Het onherstelbare bestaat niet meer! Gii kimt altijd weer stijgen naar het licht der Verrijzenis. Saulus die zich ergerde aan het Kruis en de Stem Van den Verrezene wilde laten verstikken onder de woedende steenen. ging Ziin Naam dragen voor vorsten en volkeren. Het onherstelbare bestaat niet meer. De verrezen Verlosser hoeft den mensch nog wonderbaar lijker hersteld dan gescha pen. De Kerk acht Maria Mag- dalena niet minder schuldig en tochwat ze niet doet voor Maagden en Belijders, doet Zij voor haar: in de H. Mis van haar feest wordt het „Credo" gezongen omdat haar geloof in den Verlosser haar deed verrijzen tot nieuw le ven. Het onherstelbare bestaat niet- meer. De Verrezene herstelt alles. Denk aan Petrus. aan Augustinus. aan Franciscus, aan Ignatius. Ze kwamen terug, als de verloren zoon en ze werden niet geplaatst ond^r het min dere personeel, maar kregen een ring aan hun vinger en het beste kleed. Het onherstelbare bestaat niet meer. De Verlosser die verrees en eenmaal met den Vader en den H. Geest op zoo wonder volle wijze onze mensche- lijke natuurschiep. wil die menschelijke natuur telkens als het noodig is. weer her- stellen en op nog meer won dervolle wijze. Leef weer. leef weer Magdalene. Lèef weèr in het licht. leef blii! Jezus is aan U verschenen en de dood voorgoed voorbij. Ver zijn klachten, vérre smarten. liefde springt in alle harten. Alleluiah. zingen wij! HERBERT HOOVER, de voormalige president van de Ver. Staten, heeft in een radiorede tot het Amerikaansche volk een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor het verleenen van hulp aan de door hongersnood bedreigde gebieden der we reld. Hij verklaarde, dat er 11 millioen ton graan en vetten noodig zijn: zes millioen ton kan via de normale handelstrans acties verkregen worden, doch het gat van vijf millioen ton moet gedekt worden. Hij deed een zestal voorstel len: 1. De Am. regeering moet per maand 1.100.000 ton voed sel exporteeren naar de nood- gebieden: 2. Alle Europeesche landen, die thans een brood rantsoen hebben dat boven 300 gram per dag ligt. moeten dit tot dit bedrag terugbrengen. „Ik weet dat dit een moeilijk heid zou beteekenen voor lan den als Engeland. Nederland. Denemarken en Joegoslavië". 3. Engeland moet 500.000 ton broodgraan van ziin voorraad afstaan aan de noodgebieden. 4. Amerika. Canada en Argen tinië moeten hun export naar Chili. Cuba. Mexico enz. met 40 pet. verminderen. 5. De Russische bijdrage in de le vensmiddelen-pool moet tot 300.000 ton per maand ver hoogd worden. 6. Prioriteit moet ten aanzien van de voed selvoorziening verleend wor den aan kleinere bevrijde lan den. die het meest hebben ge leden. Oproep van Truman. Pres. Truman heeft via de radio een beroep gedaan op het Amerikaansche volk om de hongerende landen in hun nood bii te staan. Hti herhaal de hierbij ziin beroep, dat hii tijdens een persconferentie een paar dagen geleden had ge daan, nl. om twee dagen in de week het voedselverbruik tot dat van den gemiddelden mensch in de hongerende lan den terug te brengen en om brood, olieën en vetten te be sparen. Deze maatregelen be schouwde hii als de meest es- sentieele wapenen, die het Amerikaansche volk ter be schikking staan, om den hon gersnood te bestrijden. „Mil lioenen zullen zeker sterven, tenzij wij minder eten", aldus de president. Laguardia. de directeur-ge neraal van de Unrra. heeft, naar hij zeide als particulier, een beroep gedaan op de Amerikaansche boeren meer graan te leveren opdat de Unrra in staat zal worden ge steld de hongerenden in Eu ropa en Azië te voeden. „Het is waar dat de komende da gen de moeilijkste zullen zijn, maar de nood zal nog langen tijd voortduren en de volgende negentig dagen zullen een eeuwigheid ziin voor hen. die thans op den drempel des doods verkeeren". aldus La guardia. ENGELAND zou aan Gen. Franco officieus het denkbeeld aan de hand hebben gedaan om onverwijld af te treden. De Brti- sche ambassadeur te Madrid zou een desbetreffenden stap hebban ondernomen. In rechtsche Spaansche kringen verklaart men, dat Engeland alvorens dezen stap te ondernemen, aan Sa- lazar, den Min.-Pres. van Portugal, zou hebben verzocht om soortgelijke stappen bij Gen. Franco te doen. GEVAAR VOOR GRENSINCIDENTEN Na de opening van de verga dering van den Veiligheidsraad (Donderdag) nam de Britsche vertegenwoordiger, Sir Cado- gan, het woord en zeide: „Ik kan niet toegeven dat tot „dusver is bewezen, dat de „Spaansche regeering een be dreiging van den vrede vormt, „noch dat zij zich aan het ver breken van den vrede of een „daad van agressie heeft schul dig gemaakt. Er worden door „onze diplomatieke missies „thans maatregelen genomen „om de Duitsche invloed in „Spanje uit te schakelen. Wan- „neer deze missies teruggetrok ken zouden worden zouden de „Duitschers in Spanje vrij spel „hebben en wij zouden geen „controle op hen hebben". TOM J. F. WESTEN Maarsmansteeg 25 Telefoon 23851 ontving uit de collectie VERLAYNE het nieuwe modeparfum ATTENTE Gromyko nam daarna het woord en handhaafde zijn standpunt. De Braziliaansche gedelegeei'- de betwijfelde of de zaak zoo als die door Polen was voorge legd, wel een onderwerp van bespreking van den Veilig heidsraad kon uitmaken. Hij verzette zich tegen het Pool- sche voorstel. De Australische gedelegeerde bodgson stelde vervolgens voor een commissie van vijf personen te benoemen, die het Spaansche vraagstuk zou moeten bestu- deeren. De commissie moet al lereerst beslissen of de Spaan sche kwestie binnen de juris dictie van den Veiligheidsraad valt, vervolgens of de toestand in Spanje aanleiding zou kun nen geven tot internationale wrijving of disputen, en ten slotte wanneer de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord of die toestand den internatio nalen vrede in gevaar zal kun nen brengen. De voorzitter verdaagde hier op de vergadering tot Dinsdag 20 uur Ned. tijd. De Perzische kwestie. Voordat de Veiligheidsraad Dinsdagavond het debat over het Poolsche voorstel inzake Spanje hervat, zal eerst het rap port van de commissie van des kundigen over de Perzische kwestie worden behandeld. De ze commissie heeft den Veilig heidsraad medegedeeld, dat zij niet tot een beslissing is kun nen komen. Men is het in begin sel echter wel eens geworden over het feit, dat de zaak niet automatisch kan mméen ge schrapt. Het depart, v. landb. heeft o.m. het plan door het ver leenen van toeslagen voor be paalde leveringen de versche pingen te versnellen en heeft tevens aangeboden „een onbe perkte hoeveelheid" haver meel. waarvan het land een recordhoeveelheid bezit, van de molenaars te koopen. en deze als aanvulling onder de landen te distribueeren. In een herderlijken brief, welke op Paaschzondag in alle kerken van Argentinië zal worden voorgelezen, zal de Aartsbisschop van Buenos Aires. mgr. Copello. het Ar- gentijnsche volk oproepen om gevolg te geven aan den wensch. vervat in de iongste rede van den Paus om de vol ken. die tengevolge van den oorlog hebben geleden, zoo veel mogelijk bii te staan. VREDESCONFERENTIE UITGESTELD. Het Dep. van Buitenl. Zaken in Amerika heeft bericht ont vangen van de Fransehe re geering, dat deze het verzen den der uitnoodigingen voor de vredesconferentie, die per 1 Mei te Parijs zou plaatsvin den, heeft vertraagd, aange zien debeslissing over de be gindatum door den Raad van Ministers van Buitenl. Zaken hangende is. De Min. van Buitenl. Zaken van de groote vier zullen on 25 April te Parijs bijeenkomen om te trachten de ontwerpen voor de vredesverdagen gereed te maken. HET PRINSELIJK GEZIN. Prinses Juliana en Prins Gernhard hebben gisteravond tezamen een avondkerkdienst bijgewoond te Baarn. Werd reeds bericht. dat Prinses Irene waterpokken heeft, ook Prinses Beatrix heeft thans waterpokken ge kregen. In verband met de kleine omvang van ons blad is ons toegestaan Zaterdag met acht pagina's te verschij nen De passagierslijst van het m.s. „Boschfontein" ligt op hst Bureau van „De Burcht" ter inzage. Spaansch memorandum in Londen ontvangen. Officieel wordt gemeld, dat gisteren in Londen is ontvan gen het memorandum, bevat tende de rapporten over be weerde activiteit van Spaan sche communisten in het Zui den van Frankrijk. In deze Spaansche nota wordt gezegd, dat er een werkelijk gevaar voor grensincidenten aanwezig is, als gevolg van de plannen van Spaansche „extre misten", die met Fransehe com munisten samenwerken, om eeu militaire coup te ondernemen. Vernomen wordt, dat een soortgelijke nota is gericht tot de regeering der Ver. Staten. V.N. naar Genève? Het Zwitsersche Min. van Buitenl. Zaken heeft verklaard, dat de Zwitsersche regeering de eerste stappen gedaan heeft jm het huisvesten van organen van de Ver. Naties in de gebou wen van den voormaligen Vol kenbond te vergemakkelijken. De V.N. zullen te Genève de zelfde voorrechten genieten als de Volkenbond had. De Zwit sersche regeering zal de gede legeerden en ambtenaren van de V.N. ook diplomatieke im muniteit verleenen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1