panje voor den Veiligheidsraad Tegenstelling Roosevelt Churchill De Kath. Arbeidersbeweging bijeen onderdag 18 April 1946 Ëoofdred.: Rector H. Sondaal r. Dr. C. Ch. A. van Haren, pirecteur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. fel. fAdv. 20826. Red. 20015. 'Abonnementsprijzen f 0.26 per v/eek. 1.10 per maand. J 3.20 per kwartaal. Franco >cr post f 4.20. BURCHT No. 258 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken De wereld is vol ongedaan werk Daarom mag niemand zeggenIk ben klaar ISTERENAVOND om vijl minuten over negen (Ned. Tijd) J kwam de Veiligheidsraad opnieuw bijeen, thans onder voorzitterschap van den Egyptischen gedelegeerde Hafez 'fifi Pasja, om de aanklacht van Polen tegen het regiem van .•anco te behandelen. Gromyko zat links van Dr. Oscar Lang, I n Poolschen gedelegeerde, die een berg documenten ten be leve van zijn klacht voor zich opstapelde. jraiikrijk en Mexico Wnen Polen Dr. Lang begon direct zijn nklacht nader uiteen te zet- en poogde deze te staven tgt een groote hoeveelheid be dringen. waarvan wii er en- 11e laten volgen. "j.Het fascistische regime in mnje deed alles, wat in haar irmogen lag om bii te dragen 11 een overwinning van de «mogendheden. Franco-Spanje leverde door- Spend explosieven, chemica- iin. ijzer, lood, zink en nitro- len aan Duitschland. (franco leende havens als likbootbasis uit en voorzag Luftwaffe van vliegtuigen ijl de Britsche en Amerikaan- hé scheepvaart aan te val- 11. Ook gaf hii toestemming t het gebruik van radiosta- Ijtis om bevelen naar Duit- Ike schepen en vliegtuigen te nden. ,pe Franco-regeering gaf ilp en steun aan Japansche Jitaristen om den aanval op '•arl Harbour voor te berei- p en uit te voeren. Hét Franco-regime is niet Jchts een binnenlandsché -vestie voor Spanje, het is de ,'erlevende partner van onze Iianden: de asmogendhe- In. Dit fascistische regime is én vraagstuk van het ver dien. maar een ernstig pro- ;em van den tegenwoordigen 1 Het zal een probleem voor toekomst zijn. indien de ^d geen maatregelen neemt". -Dr. Lange zeide. dat er zes aniummiinen in Spanje zijn dat projecten op het gebied n de atoom-energie op het jEenblik worden uitgevoerd. worden wapenen gemaakt ar blauwdrukken, die uit litschland gesmokkeld wer- *n. Franco-Spanje blijft be- ian als centrum van fascis- xhe infectie en als spring- Ank voor oorlog. n den loop van zijn toe- Ifaak zeide dr. Lange nog, _t Spanje het voornaamste "ltrum was van de Duitsche momische controle, welke steeds wordt uitgeoefend. I zijn fabrieken in Spanje, ■i kanonnen in massaproduc- maken, zoowel als een soort I Bnnwapens. 30-tons tanks, inch kanonnen en pantser- .teriaal. Een fabriek te Bar- pna heeft de geheele opti- le installatie voor drie slag- riepen gemaakt. Imanie is het toevluchtsoord 5i>r tienduizenden Nazi's ge- rden. Vele van hen ziin pro- ijiente oorlogsmisdadigers en SINAASAPPELEN EN 2 CITROENEN VOOR VERSCHILLENDE LEEF- TIJDSGROEPEN. foor kinderen, geboren in A en later wordt, nogmaals Ij gram sinaasapelen beschik- jr gesteld. Men moet hier- I bon E 39 der bonkaart >i 604 op Donderdag 18. Vrii- 119. of Zaterdag 20 April 9[een handelaar in groenten [of fruit inleveren. Voorts fdt voor personen geboren (een der jaren 1925 tot en I 1943 1 'A ons citroenen be- jkbaar «gesteld. Men moet I verkrijging hiervan de bon p9. C 39 of B 40 op een der Joemde dagen bii een han- aar in groenten en/of fruit ïveren. politieke - leiders. Er is over weldigend bewijs, dat Nazi activiteit van Spaansch gebied uit wordt gevoerd, zoowel in Europa als in Latijnsch-Ame- rika". Dr. Lange legde vervolgens een resolutie voor. die alle leden der Ver. Naties oproept om onmiddellijk de betrekkin gen met Spanje te verbreken. De Fransche afgevaardigde Bonnet en de Mexicaansche gedelegeerde steunden het voorstel van Polen. v. Kleffens' meening. De Nederlandsche gedele geerde. mr. E. N. van Kleffens zeidd: „Ik kan op grond van het be wijsmateriaal dat ons is voor gelegd niet zeggen, dat er vol doende aanwijzingen ziin voor „de uitspraak dat het regiem „van Franco den internationa- „len vrede en de veiligheid" in „gevaar brengt. Ik heb hoege naamd geen sympathie voor „een regiem, dat. zooals dat „van Franco, aan de macht „kwam. geholpen en gesteund „door het fascistische Italië en „het Nazistische Duitschland. „een regiem, dat gedurende „den oorlog samengezworen „heeft met de doodsvijanden „van het Nederlandsche volk." „De Burcht" zal op GOE DEN VRIJDAG en op Tweeden Paaschdag niet verschijnen, maar Paasch- Zaterdag komt „De Burcht" in dubbel formaat. De heer van Kleffens zeide voorts, dat. ofschoon het re giem van Franco een storende factor in de wereld was. hii geen geldige reden zag voor den raad om meer te doen dan de zaak te bespreken. Zoolang het regiem niet werkelijk den internationalen vrede en de veiligheid verstoort, moet de vraag of dit regiem moet wor den gecontinueerd bii uitslui ting bij het Spaansche volk berusten. Stettinius' standpunt. Na den heer van Kleffens voerde de Amerikaansche ge delegeerde Stettinius het woord. Hii zeide. dat de Ame rikaansche regeering twee doelstellingen heeft ten aan zien van Spanje: het verwilde ren van het regiem van Fran co en het herstel van een de mocratische regeering zonder het hervatten van den burger oorlog. „De houding van mijn regeering ten aanzien van het bewind van Franco is bii ver schillende gelegenreden dui delijk uiteen gezet", aldus Stettinius. De Veiligheidsraad werd ver volgens tot vandaag verdaagd. Perzische kwestie blijft op de agenda. Naar in New York wordt vernomen heeft de commissie van experts medegedeeld, dat het handhaven der Perzische kwestie ou de agenda van den Veiligheidsraad wettig is. In ebn zoojuist in de Ver. Staten gepubliceerd boek, getiteld „Top Secret" en geschreven door Ralph Ingersoll, verbindings officier tusschen de staven van de generaals Bradley, Montgo mery en Eisenhower, wordt beweerd, dat er tusschen oud-pre sident Roosevelt en Churchill een scherpe tegenstelling bestond over strategie ten aanzien van den aanval op Duitschland en dat de president stierf op een oogenblik, dat ten gevolge hier van de verhouding tusschen hem en Churchill slecht was. EISENHOWER WAS NIET «FLINK» Ingersoll verklaart, dat het conflict tusschen de beide groote oorlogsleiders ontstond ten gevolge van generaal Bradley's geschiedenis maken de beslissing geen krachten te verspillen aan het leege ge bombardeerde Berlijn, maar direct in Duitschland door te stooten voor een vereeniging met de Russen aan de Elbe. In een telegram aan Roose velt zeide Churchill, aldus In gersoll. dat hii meer dan een snelle nederlaag van Duitsch land wenschte. dat de Britsche troepen in Berlijn zouden ziin. Vanaf l Mei zai de nationale liulpposlze- Kel in viit verschillende waarden ver krijgbaar worden gesteld. De extra-op brengst komt ten goede aan oorlogs slachtoffers. De symbolische figuur op de in staalgravure uitgevoerde zegels stort de ontvangen gaven over het va derland uit. De teekening is van Levigne, de letteres zijn van J van Krimpen. Anefo-PTT P. voordat de Russen daar wa ren. en de eersten Hamburg en Bremen zouden bezetten, daar men vreesde, dat de Rus sen dit zouden doen en aan de conferentietafel zouden trach ten deze steden te behouden. Roosevelt zei „neen". Vol gens Ingersoll zou Roosevelt Churchill deze laatste bood schap nooit hebben vergeven en omgekeerd zou Churchill Roosevelt nooit hebben verge ven. dat deze ziin voorstel ver wierp. De schrijver levert scherpe critiek op Montgomery en haalt hierbij een verklaring van Eisenhower aan. waarin Montgomery wordt beschul digd van herhaaldeliike insu bordinatie en gezegd wordt, dat Eisenhower hem verschei dene malen meer dan genoeg ter beschikking had gesteld om de overwinning te verzekeren, maar dat Montgomery in alle gevallen had gefaald. Eisenho wer wordt door Ingersoll be schreven als „niet flink" en „weifelend". Bradlev daaren tegen is ziin held. Churchill heeft een exem plaar van dit boek ontvangen, maar had geen commentaar te leveren op de critiek. die op hem wordt uitgeoefend. Truman heeft de benoe ming van den heer Allen als nieuwe ambassadeur in Perzië bekend gemaakt. Allen vertrekt onmiddellijk naar Teheran. Zijn voorganger heeft om gezond heidsredenen ontslag genome*. De Belgische ministers, die in ons land vertoeven, hadden gisterenavond een bijeenkomst met hun Nederlandsche collega's. Rechts min.-pres. Schermer- horn in gesprek inet minister Bech, op den achtergrond min. Spaak in gesprek niet min, van Royen.Ancfo P. Dinsdag j.l. hield de Nederlandsche Katholieke Arbeidersbewe ging te Utrecht een belangrijke huishoudelijke vergadering. Het openingswoord van den voorzitter was vooral gericht op de ver steviging van de geestelijk-moreele en cultureele taak der bewe ging eenerzij ds en de stoffelijke taak anderzij c en als gevolg daarvan, het goed functionneeren van de op grond van de nieu we statuten ingestelde raden en de taak der vakbonden t.a.v. de loonpolitiek. heugende bericht was, dat het ledental der Nederlandsche Katholieke Arbeidersbeweging de 200.000 was gepasseerd. Hiermede werd het kroonjaar 1932 der Katholieke Vakbewe ging overschreden. De 200.000 gepasseerd Achtereenvolgens werden het nieuwe huishoudelijke regle ment, de rechtspositieregeling der bestuurders en het pen- sioenfondsreglemetvt der 'be weging verwezen naar een uitgebreide commissie ter de finitieve vaststelling van de redactie. Met algemeene stern- men werden vervolgens aan vaard de voorstellen met be trekking tot het heropnemen met r verkregen rechten van oudheden tot 1 Juli a.s., het stanupunt van het verbonds- bestuur t.a.v. de verdeeling der goederen uit de N.A.F.-li- quidatie en vrijstelling van contributiebetaling voor mili ciens. Met betrekking tot het uitspreken van het onvereenig- baar zijn van het lidmaatschap van de Partij van den Arbeid me: dat van de Katholieke Ar beidersbeweging was de ver gadering unaniem van oordeel, dat de nieuwe statuten en reg lementen voldoende mogelijk heden bieden om die maatre gelen te nemen, die in het be lang de >eweging noodig blij ken. Tot slot zij vermeld, dat bij de vele mededeelingen, ter vergadering gedaan, het ver- MINISTERS BEANTWOORDEN VRAGEN Het moreel van ons ieger Op de vragen van den heer Andriessen betreffende de ze delijke gesteldheid in het kamp „Waterloo" bij Amers foort heeft de Min. van Oor log het volgende geantwoord: Na een diepgaand onderzoek is komen vast te staan, dat de zedelijke gesteldheid in het kamp „Waterloo" zeker niet in ongunstigen zin afwijkt van het peil, zooals dat bij soort gelijke gemeenschappen overal elders in de maatschappij wordt aangetroffen en dat de klachten, die nanleïding ble ken te hebben gegeven tot het stellen en publiceeren der vra gen, het fundament missen, dat noodig is om het in gevaar brengen van den goeden naam van een legeronderdeel in zijn eheel, te rechtvaardigen. Slecht enkele incidenteele gevallen van moreel laakbare 1 gedragingen werden aan het licht gebracht. Zoo is komen vast te staan, dat bii het geven van theorie over hetf geweer een minder gepaste opmerking is gemaakt. Een geval van een poging tot een openlijke zedclooze handeling door een vrijwilliger bleek zich te hebben voorge daan in een wachtlokaal. Hier tegen is echter onmiddellijk, zoowel door de medesoldaten als door den commandant dei- compagnie krachtig opgetre den. Bedoelde vrijwilliger werd overgegeven aan den militair geneeskundigen dienst en is in behandeling bij een psychiater. Oostenrijkers zijn Duitschers Op de vragen van den heer Serrarens in verband met de verwijdering uit ons land van diegenen, die vroeger de Oos- tenrijksche nationaliteit beza ten antwoordde de Min. van Buitenl. Zaken, mede namens den Min. van Justitie 1. Aangezien personen, die voorheen Oostenrijksche natio naliteit bezaten, door en na den zoogenaamden „Anschluss" van Oostenrijk bij Duitschland de Duitsche nationaliteit deel achtig zijn geworden, althans na 9 Mei 1940 onderdanen zijn geweest van den vijanaelijken staat Duitschland, en velen hunner zich tijdens de bezet ting van ons land als Duit schers hebben gedragen, is be slist om deze personen onder dezelfde maatregelen te doen vallen als degenen, die immer de Duitsche nationaliteit beze ten hebben, uiteraard met in- achtname van dezelfde uit zonderingen. DOODSTRAF VOOR DEN „BEUL VAN OMMEN". Tegen den „beul van Om men, den 43-jarigen M. Schef- fer uit Koog aan de Zaan, had de advocaat-fiscaal bij het Bij zonder Gerecthshof te Amster dam 15 jaar gevangenisstraf geëischt. Zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken, hoor de Scheffer zich gistermorgen tot de doodstraf veroordeelen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1