"Veiligheidsraad houdt voet bij stuk La Guardia klaagt Amerika aan Rosenberg's verdediging gestoord Woensdag 17 April 194S Hoofdred.Rector H. Sondaal Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux:: Rapengracht 32. iel. Adv. 20826. Red. 20015. Abonnementsprijzen f 0.26 per week. f 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco oer oost f 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Na. 251 Hebt ge weinig en het is van U zelf, wees er tevreden mee °Jp ISTERMIDDAG is de Veiligheidsraad weer bijeen ge- weest ter bespreking van Rusland's verzoek om de Per il. zische kwestie van de agenda af te voeren. Vrijwel de il^eheele raad was tegen het voorstel van Rusland's afgevaar digde Gromyko. Ten laatste werd besloten een commissie van g^jeskundigen te benoemen, die zal nagaan of de Perzische e-kwestie op grond van het Handvest der Ver. Volkeren nog 'e-ianger op de agenda kan worden gehandhaafd Gromyko bijt naar Stettinius Stettinius de Amerik. afge- vaardigde zeide; ,Wij kunnen de bruuske wij- - ,ziging in de houding van Per- "ilzié op een oogenblik, dat de Sovjettroepen nog steeds ,physiek" aanwezig zijn op Perzisch grondgebied niet 0.0verzien. Ik dring er opnieuw ',op aan om de Perzische kv-3- _,tie op de agenda te houden. ,Ik ontken, dat zulks eenige .inbreuk op de souvereine b-,rechten van Perzië zou ma- n„ken of interventie op de Sov- le,jet-Perzische overeenkomst 32,zou beteekenen. Integendeel _,zou het een gelegenheid zijn k|_om voor den raad en de we- '•jreld te dcmonstreeren, dat het :n,in den raad gestelde vertrou- it,,wen geheel en al gerechtvaar. r-,digd is". ar Gromyko achtte het stand- it.Junt van ^tettinius niet logisch, rnïij had een opofferende lo- r_iica om de z.g. Perzische kwes tie te verlengen en op te bla- - ien", aldus Gromyko. r,i Wie is de baas? Mr. E N. van Kleffens, de JUederlandsche gedelegeerde Eieide ten aanzien van den :isch van Gromyko: ,Wie is de baas over de agen- ,da van den raad, de raad zel- b.ve of de landen, die partijen 3i SPANJE NOODIGT DESKUNDIGEN UIT ie De Spaansche ambassade te i-ionden heeft een verklaring i.litgegeven. waarin gezegd 1.fordt, dat de Spaansche re dering de regeeringen van x ingeland, de Ver. St., Austra le, Nederland, Egypte en jr'irazilië via hun vertegenwoor digers te Madrid heeft uitge- T~ oodigd een commissie van ichnische deskundigen naar panje te zenden, „teneinde nich te overtuigen, dat de be- J.ïhuldigingen van den Pool- •hen gedelegeerde, bij den ijiligheidesraad inglebracht, eheel ongegrond zijn". „zijn bij een geschil of situa tie?' Het kan slechts de raad „zijn, die uitmaakt, wat op de „agenda komt. Indien de Sov- jet-interpretatie aanvaard zou „worden, dan zou de deur wijd „opengezet worden voor mis- „bruik in gevallen tusschen „groote en kleine mogendhe den en iri het bijzonder zou „bij gevallen, die groote en „kleine mogendheden geschei den houden, alle aanleiding „zijn diplomatieke pressie uit „te oefenen, opdat de kwesties „van de agenda afgevoerd zou den worden door de partijen, „die verzochten deze op de „agenda te plaatsen. Wij wen- „schen de deur niet open te „zien voor m<?er ongëwenscht „gebruik van diplomatieke „kracht dan onvermijdelijk is". de Marine-kazerne te Den Haag vond overdracht plaats vin het commando efemacht Nederland door den vice-ad- -iraal G. W. Stoeve aan den kapt. ter 0 e J. A. Gauw. Luit.-admiraal Hel- jch inspecteert met den afgetreden en l'it nieuwen commandant de matrozen, 0 ONDERWIJZERS, NIET TE OPTIMISTISCH! Dezer dagen is meegedeeld, dat in het voorstel voer de rijksibegrooting voor 1946 gel den zijn uitgetrokken voor ver. betering van de salarissen van onderwijzend personeel. Ten einde misverstand te voorko men, wordt er van bevoegde zijde de aandacht op gevestigd, dat hier niet sprake is van een geheel nieuwe regeling ter ver- Betering van de algemeene sa larispositie van "de onderwij zers. Deze kan eerst na afloop van het thans beginnende ge organiseerd overleg worden voorbereid. De in de begro tingsvoorstellen voor 1946 ver werkte maatregel beoogt alleen de voor de rijksambtenaren sinds de bevrijding tot stand gekomen verhoogingen, ook voor de onderwijzerssalarissen mogelijk te maken. Te Vlissingen werd bij de Kon. Mij. ,,De Schelde" het eerste schip na de bevrij ding te water gelaten. Het is de vrachtboot nr. 253 van 3000 ton, een der drie Hansebooten, in 1933 door den bezetter op stapel gezet, om voor militaire doelinden gebruikt te worden. IN DE OMGEVING VAN LA GUARDIA, de oud-burgemees ter van New-York, wordt gezegd, dat het onderhoud, dat gis teren tusschen hem en Pres. Truman plaats vond, een storm achtig verloop had. La Guardia zou er op hebben aangedron gen, dat de levensmiddelen in de V. S. streng zullen worden gerantsoeneerd, en hebben verklaard, dat hij af zal treden, in dien de aan de UNRRA toegezegde voorraden niet binnen 48 uur beschikbaar zullen zijn gesteld. De V. S. zullen dus bin nen 48 uur hetzij een strenge rantsoeneering, hetzij een sen sationeel aftreden van La Guardia aanschouwen. Staan V.S. onverschillig tegen over wereldvoedselcrisis? Herbert Lehmann, die zicli onlangs heeft teruggetrokken als directeur-generaal van de Unrra, heeft gisteren de re geering van de V.S. beschul digd van nalatigheid en het Amerikaansche publiek van onverschilligheid ten opzichte van de huidige wereldvoedsel crisis. „De regeering maakt on juiste plannen en neemt maat regelen, die niet in overeen stemming zijn met de werke lijkheid .Ik ben het volkomen oneens met haar zienswijze dat de vcedselcrisis binnen t'O da gen voorbij ial zijn. Deze po litiek is spelen met levens van onschuldige oorlogsslachtof fers. Laat mij er op wijzen, al dus Lehmann, dat de Unrra TIJDENS DE M3DDAGZITTING van het internationaal tribunaal, dat de oorlogsmisdadigers moet berechten, weerklonk plotseling een schérpe knal. Rechters, journa listen en andere aanwezigen rukten ijlings hun koptelefoon af en richtten hun blikken naar de uitgangen. Het geluid ge leek op een revolverschot en men vroeg zich af wat er gaande was. Het schot in de gang Het raadsel werd spoedig op gelost, Het bleek, dat een der bewakers bij het te voorschijn halen van zijn revolver per on geluk den trekker had overge haald, waardoor in de gang een schot was afgegaan, dat evenwel niemand getroffen heeft. Nadat de gemoederen be daard waren, ging Rosenberg weer onverstoorbaar en zonder eenige klank in zijn stem voort met zijn verdedigingsrede, die den geheelen dag vulde. Ook nu hoorde het gerecht dat deze minister voor de Oostgebieden bedenkingen had gehad tegen den veldtocht tegen Rusland, dat hij in zijn gebied praktisch niets te vertellen had, omdat Himmler en Sauekel de poli tiek bepaalden, terwijl zijn eigen ondergeschikte, de be ruchte despoot van de Oekraï ne, Koch, zich niet aan zijn or ders stoorde en zijn eigen gang ging Wanneer de weinige toe- Meijer P. hoorders niet waren ingedut dan hadden zij roerende verha len kunnen hooren over de zorgen, die Rosenberg gekoes terd heeft voor de cultureele ontwikkeling van de veroverde Russische gebieden en over zijn vergeefsche critiek op de gruwelen die in het Oosten be gaan waren. Dachau, een paradijs. Rosenberg gaf toe van het bestaan van twee concentratie kampen gehoord te hebben: Dachau en Oranienburg. Daar werden, naar hij meende, de hardnekkigste tegenstanders van het Derde Rijk op de meest grootmoedige wijze behandeld. Hij had naar aanleiding van berichten uit het buitenland in 1938 bij Himmler geïnformeerd maar die had hem verzekerd dat Dachau het land van be lofte was. Niemoeller had hij liever in vrijheid gezien, maar Hitier wou daar niets van we ten en diens eenige concessie was, dat deze gevangene de beste sigaren moest krijgen. Rosenberg vroeg het gerecht voorts zijn geschriften en re- reeds in het derde kwartaal van 1945 nauwkeurig opgave heeft gedaan van de voedselbe- hoeften .Men heeft niet de noo- dige stappen gedaan om aan de critieke situatie het hoofd te bieden. DE CANDIDAATSTELLING VOOR DE PROVINCIALE STATEN. De volgende 16 partijen en groepen hebben candidaten gesteld voor de verkiezingen van de Provinciale Staten der onderscheidene provincin. wel ke verkiezingen op 29 Mei a.s. worden gehouden: Katholieke Volkspartij. Anti- Revolutionaire partij, Partii van de Arbeid. Prot. Unie. Staatkundig Gereformeerde Partii. Christelijk Historische Unie. Communistische Partii Nederland „De Waarheid", Partii van de Vrijheid. Chris telijke Democratische Volks partij. Actiegroep Katholieke' Jongeren. Bond van werkers in het Mijnbedrijf. Nederland- sche Christelijke Sociale Cor poratieve Unie. Partii van Al gemeen Belang, Groep d'Hert, Groep Blommaert en Groep Echtermeyer. De Katholieke Volkspartij, de Partij van den Arbeid en de Communistische Partii Neder land ,,De Waarheid" hebben in alle elf provincies candidaten gesteld, de Anti-Revolutionaire partii en de Christelijk Histo rische Unie in 10 provincies, terwijl deze partijen in de pro vincie Limburg met een ge combineerde lijst ziin uitgeko men De Partii van de Vrijheid heeft in 10 provincies candida ten gesteld, in Limburg niet. devoeringen over Joden niet zoo ernstig te nemen en ver zekerde dat hij op een „ridder lijke behandeling" van het Jo denprobleem had aangestuurd". „Dat het anders uit kwam, is een tragisch noodlot en wat ik hier gehoord heb, gaat boven hei demonische uit", zoo voeg de hij er aan toe. Rosenberg verraste voorts door een aan val te doen op het Fuehrer- pi mcipe, doch haastte zich in aansluiting hieraan zijn loya liteit aan de „einmalige'-' per soonlijkheid des Fuehrers te betuigen. Vandaag zal Rosenbergs zaak -beëindigd worden, waarna Frank aan de beurt is. jjc Een schamele verklaring De heer Frowein verlaat de Kath. Volkspartij. INDIEN de „korte verkla ring", waarmede de heer Frowein in de vergadering van den Leidschen tijdelijken gemeenteraad afscheid nam van de Kath. Volkspartij en zich bekeerde tot de Partij van de Vrijheid, één ding duide lijk heeft gemaakt, dan is het wel de volmaakt negatieve in- sl" van dezen politicus-in- wording. De Kath. Volkspartij is zui ver socialistisch en ik ben dat niet en daarom kies ik de Par tij van de Vrijheid. Zietdaar de geheele inhoud van de kor te verklaring, welke, mditn de heer Frowein geen andere en niet meer woorden had ge bruikt, althans de verdienste zou hebben gehad van kort te zijn. Tevens zou hij de enormi teiten hebben vermeden, waar aan hij zich thans heeft schul dig gemaakt. De heer Frowein beroept zich op den wil niet van den Paus maar der Pausen. En de Pausen willen niet, dat men lid wordt van de Kath. Volks partij, want deze partij is niet alleen socialistisch, maar zelfs zuiver socialistisch. En daar staan nu een millioen of meer Kath. mannen en vrouwen door Mr. Frowein op den 15e April 1946 in hun hemd gezet! In plaats van volgens den wil der Pausen het socialisme te bestrijden, verkiest dit leger van een millioen het zuivere socialisme te bevorderen!! „Ik verwijs de heeren naar „het Bisschoppelijk verbod „om lid der S.D.A.P. te zijn". aldus de heer Frowein. Nu bestaat de S.D.A.P. wel iswaar niet meer en ook weet de heer Frowein heel goed, dat de Partij van den Arbeid in den jongsten Vastenbrief niet is verboden, maar dat zijn zoo van die kleinigheden, welke men niet al te ernstig moet nemen. WAAROP is nu het zuiver socialisme van de Kath. Volkspartij gebaseerd volgens den heer Frowein? Hij haalt daartoe enkele punten uit het urgentie-program dier partij aan. Deze wil o.a. mede zeggingschap van de arbeiders. Zij wil overheidstoezicht op het bankwezen, socialiseering van den eigendom indien het algemeen belang dat vordert. Om wegens de plaats ruimte alleen dit laatste punt naar voren te halen; de heer Frowein weet, indien hij (Vervolz op pag. 3). DE „HITLERSNOR" Adolf Holub werkte in Maart 1939 in een spoor wegstation van een plaatsje in Bohemen. Zijn snor was lang en borstelig. Niemand had opgemerkt, dat hij het evenbeeld van Hitler was. Toen kwam de werkelijke Hitler met ziin troepen naar Praag en Holub werd ge dwongen een Duitsch uni form te dragen. Als een loo pend vuurtje deed deze grap de ronde, eerst door het dorp, later door Bohe men. De eenigen. die geen zin voor dezen humor had den. waren de Duitschers. De Gestapo dook op en Holub kwam in een con centratiekamp terecht. Thans is hij naar Praag te ruggekeerd. Een Russische filmproducent slaagde er in hem te contracteeren voor een Russiche historische film ..De Eed" getiteld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1