w IJ STELLEN VOOROP dat wij er ook allerminst zeker van zijn, dat de Kath. Volkspartij de 33 zetels haalt. Had men ons in Februari gevraagd, haalt de P. v. d. A. 30 zetels, dan hadden wij ge antwoord: wis en waarachtig, Thans zijn wij daarvan heele maal niet meer zoo zeker, want wij hebben bij een gedeelte van het kiezerscorps sedert dien heel duidelijk den schrik waar genomen voor het socialistisch stempel dat de huidige Regee ring, die een Regeering van de P. v. d. A. is, draagt. ie Millioenennota ter tafel Een bitter gerecht Kwestie Perzië blijft op de agenda Nederlanders zullen Australië moeten verlaten Inscte? 15 Aprïï 1JVI6 an rOHoofdred.Rector H. Sondaal aifir. Dr. C. Ch. A. van Haren.' ai)irecteur: G. van Elburg. e^ureaux: Papengracht 32. fel. IjAdv. 20S26. Red. 20015. r; Abonnementsprijzen f 0.26 per wJfeek. f 110 per maand. J.\T 3.20 per kwartaal. Franco lil|er post 4.20. ed ut kc~ No. 25» Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Men kan zijn eigen geluk niet beter bereiken dan door anderen gelukkig te maken E MIN. VAN FINANCIëN heeft, zij het dan nadat wijder heel lang op hebben moeten wachten, bij de Tweede Kamer de z.g. „miljoenennota" ingediend. Uit de taal, die de vele cijfers spreken, wordt één ding ons telkens opnieuw ^igehaiMerd, dat wij zuinig zulen moeten zijn en hard zullen .„toeten sparen. zilles zal worden aangewend om ™t tekort zoo spoedig mogelijk eg te werken en door een ge- jkmatige verdeeling de lasten, e het finantiëel herstel met zich l -engt, zoo dragelijk mogelijk te I aken. Regeering en volk moet te sa- g en streven naar het bereiken in het doel: veel sparen en zui- g leven i Hiermede kan worden bereikt, ,t Nederland uit de zware be- tingslasten naar nieuwe wei- art wordt gebracht. ieuwe vorm der Nota vorm waarin de Mil- Jnennota ons wordt voorge- den, wiikt in zooverre af i de vroegere, dat er nu \>r het eerst een nationaal Bget is opgemaaktDit heeft gevolg dat er onderscheid rdt gemaakt tusschen vier epen van huishouding, n.l. gezinshuishoudingen. de be- ifshuishoudingen, de over- dshuishoudingen en het tenland. Daarnaast wordt afzonderlijk de kapitaal- rkt behandeld, die de cre- tbehoeften van het bedrijfs- en en van de overheid tot i totaal van 3 milliard zal :ten bevredigen, iuitenlandsche leeningen en itenlandsche activa kunnen milliard opbrengen. De teerende 1.2 milliard zullen eten worden verkregen uit paringen, daar een infla- ïistische geldcreatie anders t te vermijden zou zijn. Een tekort van ruim 2.2 milliard. Wel be langrijk minder dan voor 1945, maar het is nog een enorm bedrag. Hoe kan het monetair evenwicht behouden blij ven? [iervoor worden de volgen zes middelen aangegeven. Invoering van de arbeids productiviteit: ïandhaving der consumptie >p het bestaande niveau, net een minimaal noodza kelijke aanvulling van de oorraden duurzame con- umptiegoederen: 3. Zoo groot mogelijke bespa ring als uitvloeisel van beide voorgaande middelen: 4. Concentratie van den invoer op die goederen, die de ar beidsproductiviteit kunnen verhoogen; 5. Opvoer van den uitvoer van goederen en diensten met opoffering van een verhop ging der ^binnenlandse!» consumptie, om een zot groot mogelijk deel van den invoer te kunnen betalen: 6. Intering van vermogen in* het buitenland om het te kort op de betalingsbalans aan te vullen, dat niet door Bu.itenlandsche leeningen kan worden gedekt. Zie vervole Dag. 3 Enorme vloedgolven teisterden de kusten van de Hawaii-eilanden en veroor zaakten geweldige schade en verlies aan mensclienleveus. Bovenstaande foto toont het dramatisch moment, waarop een vloedgolf Hito Harbour treft. Na de pier te Kuhio Wharf vernield te hebben, stort de waermassa zich op het land. De pijl wijst naar een man, die temidden der wrakstukken door het wa- ter wordt overvallen.a.P. P. NMIDDELLIJK NA DE OPENING van de openbare ver- f) g adering van den Veiligheidsraad der V. N. deelde de voorzitter mede, dat de Perzische regeering besloten had, haar klacht bij den raad tegen Rusland in te terkken. De voorzitter, dr. Kwo Tai Tsji, las een brief voor van den Per- zischen vertegenwoordiger, Hussein Ala, waarin deze de be slissing zijner regeering meedeelde. Geen „geldige redenen' voor afvoering, zegt Stettin ius VOETBALSPORT IN VATICAANSTAD. Voor de eerste maal in de geschiedenis is in het Colom- bo-stadion te Rome een voet balwedstrijd gespeeld tusschen elftallen behoorende tot -het personeel van de verschillende bureaux van het Vaticaan. De wedstrijd werd gewonnen met 42 door het personeel van de domeinen, dat tegen de ambte naren van het Vaticaan speel de. Beide elftallen gaven in dezen wedstrijd van een groote strijdlustigheid bliik. WEERSVERWACHTING Geleidelijk toenemende be wolking met iets lagere tempe raturen. Aanvankelijk veran derlijke wind, later uit richtin gen tusschen west en zuid. De Russische vertegenwoor diger sprak vervolgens de ver gadering toe, en zeide, dat naar zijn meening de Perzische kwestie derhalve van de agen da afgevoerd behoorde te wor den. „De toestand in Perzië levert geen gevaar op voor den internationalen vrede en de veiligheid", aldus Gromyko. De Amerikaansche vertegen woordiger, Stettinius, zeide dat de Ver. Staten het voorstel om de Perzische kwestie van de agenda te voeren, niet steun den. „Er bestaan, aldus Stet tinius. geen ..geldige redenen" voor om aldus te handelen." Sir Alexander Cadogan, de Britsche vertegenwoordiger, was eveneens van meening, dat de Perzische kwestie op de agenda gehandhaafd diende te worden. Hii zeide dat naar de meening van de Engelsche regeering „de raad in ziin plicht te kort zou schieten wanneer hii geen verder be lang stelde in de zaak". k V 111 tQV "y bourne is den Nederlandschen staatsburgers in Austra- jg lië per circulaire aangezegd, dat zij spoedig naar Ne- feland of Ned. Indië moeten vertrekken, aldus bericht de i «respondent te Canberra van de „Sydney Herald". Boven- 'n zullen de uitkeeringen aan Nederlanders om redenen van lijancieelen aard worden stopgezet. Ofschoon officieel nog i-sn datum voor de evacuatie der Nederlanders is vastge- Id, wordt de 31ste Mei als uiterste datum genoemd. J.prekingen op de „Hooge eiVeluwe" onderbroken r. 3-e R.V.D. meldt: -O ;<)De besprekingen op de ooge Veluwe zullen voor ■mige dagen worden on tbroken om aan de deel- ■fnners de gelegenheid te iven tot onderling beraad om o.m. de ministers in ,.aat te stellen de bespre ngen met de Belgische «eering op den vastge beten tijd te voeren. Dr. "Mook zal in Engeland een ►rte vacantie nemen. e besprekingen op de Hoo- ■'eluwe zijn nog niet ten ein- De Indonesische delegatie vindt echter de gelegenheid ook met andere Indische des kundigen in verbinding te tre den en de stemming in onder scheidene kringen van het Ne- derlandsche volk-te peilen. De toestand op Sumatra. Veertien leden van de groep, die Sjarifoedin op zijn rondreis door Sumatra vergezelt, zijn per vliegtuig op 12 April te Padang gearriveerd. Sjarifoedin zelf is met drie metgezellen per auto uit Medan naar Fort de Koek Vertrokken. Het blijkt, dat Sjarifoedin de toestand in Medan zoo ernstig achtte, dat hij het noodig heeft geoordeeld ook een onderzoek in de binnenlanden in te stel len. De spoorwegverbindingen tusschen Padang en Fort de Koek zijn verbroken. Intusschen zijn politieke In donesische kringen te Medan druk doende om een „Nationaal comité" te vormen, waarvan de Indonesische bladen schrijven, dat het een einde zal maken aan het „dictatoriaal regime", dat sedert de revolutie zich heeft gevestigd. Men neemt aan, dat Atjeh vertegenwoordigd zal zijn op de constitueerende vergadering van het „Nationaal Comité" te Fort de Koek op 17 April. Het vraagstuk van de betrek kingen tusschen de Chineezen en de Indonesiërs, die den laat- s'ten tijd eenigszins gespannen zijn, is behandeld in besprekin gen tusschen Indonesische „autoriteiten" en vooraanstaan de Chineezen, welke ten doel hadden een vreedzame oplos sing tot stand te brengen. Naar men aanneemt, is dit probleem eveneens ter sprake gekomen tijdens een bezoek, dat Sjarifoe din en de Chineesche consul te Batavia hebben gebracht aan den Britschen bevelhebber op Sumatra's Oostkust. De Nederlandsche gedele geerde, Mr. E. N. van Kleffens zeide: „Wat Perzië ook zegt of doet. de Veiligheidsraad heeft zijn eigen verantwoordelijk heid. Het gaat hier niet om „Veiligheidsraad tegen Sowjet- Unie". maar om de beginselen van een goede behandeling tegen de beginselen van een niet-zoo-goede behandeling". Majera, de Mexicaansche ge delegeerde. wilde de aangele genheid eveneens op de agen da houden, en zeide: „Het ver trouwen van de kleine landen in de V.N. is vergroot door de behandeling, die de Veilig heidsraad de Perzische kwes tie gegeven heeft." De Poolsche afgevaardigde was de eenige die het Rus sisch voorstel steunde, maar dat verbaasde niemand natuur lijk. Rusland krijgt zijn zin niet, Gromyko nam tenslotte het woord en zeide. dat de discus sies ziin twijfel, of de Engel sche en Amerikaansche gede legeerden „een echt en werke lijk verlangen koesteren om een vredelievende oplossing van het geschil tusschen Rus land en Perzië te zien" beves tigd had. „Bepaalde vertegen- „woordigers hebben er op ge staan een zoo groot mogelijke „drukte te maken over de z.g. „Perzische kwestie. daarbij „denkend dat Perzië een pion „is. Maar Perzië is geen pion, „het is een soevereine staat". (Het is niet onmogelijk, dat de vergadering bii het hooren van deze soevereiniteitserken- ning zal hebben geglimlacht. Als de vos de passie preekt.. Red.): Loopt Gromyko weer weg? Welingelichte kringen zijn van meening. dat wanneer het tot stemmen komt een Rus sisch voorstel om dit onder werp van de agenda te voeren zal worden verworpen. In dat geval bestaat weer de moge lijkheid dat de Russische af gevaardigde Gromyko de ver gadering zal verlaten fot de Spaansche kwestie, aan de orde gesteld door Polen, be handeld wordt. De komende verkiezingen ONZE VERWACHTINGEN aangaande den uitslag der aanstaande verkiezingen hebben nog al eenige reactie uitgelokt. Dat is te verwachten indien men zijn zienswijze in cijfers uitdrukt. Oolé met alle reserves, die wij daarbij in acht namen, is het begrijpelijk, dat men ons aan die cijfers poogt op te hangen. Drie en dertig zetels voor de Kath. Volkspartij acht een le zer slechts een theoretisch denk bare topprestatie. Dertig zetels voor de Partij van den "Arbeid acht een lid dier partij beslist te laag, terwijl een ander volgens ons terecht van meening is, dat de P. v. d. A. reeds over haar hoogtepunt heen is. En, zoo vertelt ons een briefschrijver, daar het Libera lisme dood is (naar onze mee ning is het heelemaal niet dood, evenmin als het fascis me en het communisme!) be grijp ik niet hoe U er toe komt de Partij van de Vrijheid het dubbel aantal zetels toe te dichten van het aantal dat de Liberale partij in 1937 behaalde. Laten wij er ook bijvoegen, dat het o.i. heelemaal niet zoo verschrikkelijk belangrijk is of de Kath. Volkspartij 30 of 33 zetels zal veroveren. Van 30 kan meer kracht uitgaan dan van 33. Naar onze wijze van zien hebben de Anti-Revolutionai ren vóór den oorlog heel wat meer invloed op het regeerings- beleid uitgeoefend dan met hun getalsterkte in de Kamer over eenkwam. Beginselvastheid en een goede courage vermogen veel. Wil men dus van de 33 zetels er een paar afdoen, ons is het wel; aan de staatkundige positie der Katholieken»behoeft dit geen afbreuk te doen. Spe ciaal in verkiezingstijd werkt de democratie met getallen en aangezien wij zoo gelukkig zijn den tijd met den knuppel te hebben vervangen door den geestelijken strijd, waarvan de stembus dan den uitslag weer geeft, is dit ook goed en noo dig. Zie vervolg pag. 3 ARNOLD MEYER MELDT ZICH. De Min. van Justitie heeft dxn Proc.-Fisc. bij het Biiz. Gerechtshof te 's Hertogen bosch opgedragen om. onge acht de in de afgeloooen we ken kunstmatig ontwikkelde agitatie rond dit geval, voort te gaan met het treffen van die maatregelen, welke tot een regelmatig verhoor van Ar nold Mever. voormalig leider van „Nationaal Front", en tot een onderzoek naar diens hou ding en gedragingen tijdens de bezetting zouden kunnen lei den. Deze maatrgelen hebben er toe geleid, dat Arnold Meyer zich gisterenavond bii voor noemden proc.-fiscaai heeft gemeld. Deze heeft hem ter be gunstiging van het onderzoek in het interneeringskamp te Tilburg in bewaring doen stel en en hem. hangende het on derzoek, dit kamp tot ver blijfplaats aangewezen. Ar nold Meyer heeft zich aan deze maatregelen onderworpen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1