giloofdzetel der U.N 0. naar Genève? 'ungeland verzet zich 6 L-d" Demonstratie fhtte 's-Gravenhage „DeWaarheid'leett alleen van tabels Bestaat er ook voor Franco recht? Voetbal uit slagen .Waatifla? 15 April 1916 Hooidréü Rector H. Soiioa 'ph Mr Dr c Ch A van Harer: Directeur: G. van Elburs. Bureaux: Papengracht 32. fel. *te Adv. 20S26. Red. 20015. 5P0 Abonnementsprijzen f 0.26 pe- bO( week. f 1.10 per maand. 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20 tr.fc 6, burcht No. 249 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofddoel van de opvoeding moet zijn het overbodig maken van de opvoeding twl J OLGENS den New Yorkschen correspondent van de „Ob- lati/ server" hqejjpeht onder sommige delegaties van de V. N. >otr een groeiende ontstemming over de weinig spontane wijze raarop het vestigen van den hoofdzetel der V. N. in de Ver. S jtaten is begroet. Zelfs spreekt men in bepaalde kringen over 'or!e wenschelijkheid, om de hoofdzetel der wereldorganisatie toch „jever in Europa te vestigen, !Deze ontwikkeling heeft die- ja in indruk gemaakt op de Ame- kaansche regeering en op de [nerikd&nsehe delegatie bij den ft, jeiligheidsraad, en men beseft onians, dat er iets gedaan dient mq worden om te voorkomen, anat de V.N. uit Amerika wor- üj&n weggehaald. Hoewel de .vaüssen de grootste voorstanders tejjaren om de V.N. in Amerika W vestigen, schijnen zij thans leiding te hebben in de actie levtn de permanente organisatie 6qar Europa te verplaatsen, bij iiorkeur naar Geneve. 6!Het is nog niet mogelijk te lijjggen, hoe de andere delega- |T|s hierover denken. Men zal ch herinneren, dat Engeland ,0L) Frankrijk oorspronkelijk >orstanders waren van vesti- reng in Europa, terwijl de Zuid- bnerikaansche Staten Amerika refereerden. Thans méént men 'hter, dat Engeland zich tegen |nke verandering zal verzetten, •i, ijdien hiermede de Amerikaan se belangen bij de V.N. zou- I»"in worden verzwakt. Men kan Vstig zeggen, dat de andere de- ';aties, vooral die van Austra- re China, Frankrijk, en Neder- )r lid, van gelijke meening zijn. ildL MEr wordt wel een heel bij- ilder licht geworpen op de sprekingen op „De Hooge •ia;luwe", welke niet ongees- n worden gekwalificeerd als „Mookerhei", door een gjrgadering, die in Den Haag srd gehouden. ?Twee der Indonesische afge- 6nten, die op de „Hooge Ve- ive" thans kind in huis zijn rfcdat zij deelnemen aan de tigpprekingen over de Indone- D^che kwestie, hébben op een n(jeenkomst in Den Haag, wel- slechts voor Indonesiërs toe- nkelijk was, het woord ge- g.erd. Het is zonder meer dui- lijk, dat met deze vergadering EBdoeld werd een uiteenzetting ifzt geven van de gedachten en rdi verlangens, die deze twee •Indonesische afgezanten heb- n gevormd. Maar als dan na afloop van deze bijeenkomst de verzamel de Indonesiërs in het maleisch op het Prins Hendrikplein een keel gaan opzetten en in spreek koor eenige leuzen uitschreeu wen, dan moeten die leuzen toch wel een reflectie zijn van hetgeen de heeren in de bij eenkomst te hooren hebben ge kregen. Zij hebben er blijkbaar niet op gerekend, dat er in Neder land nogal wat Nederlanders rondloopen, die ook Maleisch verstaan en die een van de uit geschreeuwde leuzen prompt konden vertalen. De vertaling laat al heel erg duidelijk uitkomen' in welke stemming Indonesiërs, die de vergadering hadden bijgewoond, waren gekomen. Ze riepen n.l.: „Hak de blanken met hun groote monden, aan stukken!" Het is wel verbijsterend: en van Mook heeft maar volmacht en op de „Hooge Veluwe" wordt gepraat. Telegram aan Koningin. De stichting Indië in nood heeft een telegram gezonden aan H. M. de Koningin waarin o.m. gezegd wordt: „De onderhandelingen zijn nog niet ten einde doch worden in Nederland en straks in In dië voortgezet. Het is te vree zen dat de luit.-gouv.-generaal de bedoeling heeft een beslis sing te forceeren vóór de ver kiezingen hier te lande en zelfs vóór de terugkomst van de com missie-Van Poll, op welker uit zending indertijd door de groote meerderheid der volksvertegen woordiging werd aangedron gen. Majesteit! Wij veroorloven ons in dit verband onder Uw aandacht te brengen, dat naar het inzicht van een groot deel van Uw volk de besprekingen, welke in- Indië en thans in Ne derland gevoerd worden, niet in overeenstemming zijn met den aard en den inhoud van Uw ver klaring van 6 Dec. 1942, wes halve kan niet worden geduld dat in een zoo uiterst belangrij ke aangelegenheid van de een heid en de toekomst van het Koninkrijk een beslissing wordt genomen voordat het Neder- landsche volk ter zake een uit spraak heeft gedaan". Een spelmoment uit den voetbalwedstrijd Haarlem- Spaarnestadbewoners met 2—0 werd gewonnen. Wit, welke door de Anefo-Breyer P. Het communistisch dagblad, dat zich „De Waarheid" noemt, heeft een speciale voor liefde voor fabels. Zoo kwamen zii Vrijdag avond met onthullingen over een staatsgreep. Deze onthullingen versche nen in de Rotterdamsche en Amsterdamsche editie en de waarheid, die naar ziin wezen één en onverdeeld is, bleek echter in de gestalte van „DE WAARHEID" nog al te ver schillen. De échte waarheid. Een aantal vooraanstaande persoonlijkheden in Nederland, wier trouw aan kroon en wet tig gezag boven alle twijfel verheven is zooals uit de verzetsbeweging bewezen kan worden bereidt een organi satie voor om te komen tot steun aan de Kroon en het wettig gezag en aan het één en ondeelbaar Koninkrijk. Het grondbeginsel dezer nieuwe organisatie verschilt in geen enkel opzicht met wat wii hebben gekend in Burger wacht en Vrij willige Land storm Het plan ertoe is in groote liinen bekend aan den Min.-President. aan andere autoriteiten en. o.a. aan Lt. Gen Kruis. Aanklacht tegen, het com munistisch dagblad. Het is in fantasiën altijd ge vaarlijk om-namen te noemea- en her fabeltje, dat er een staatsgreep oo handen was en overvallen, o.a. oo het politie bureau te Rotterdam door „samenzweerders". zal aan flarden worden gereten omdat de justitie overweegt een aan klacht in te dienen tegen het communistische blad. „De Waarheid" heeft n.l na men genoemd en de personen, die deze namen dragen, voor samenzweerders uitgemaakt. Wanneer wii echter weten dat de verschillende personen die door „De Waarheid" wor den genoemd bekend staan om hun anti-fascistische neigin gen. dan wordt het raadsel van de onrust bii de communisten opgelost, want communisme is practisch immers niets anders dan verkapt fascisme? J Prinselijk Paar bii zijn terugkeer van W Scandinavische reis. Bij aankomst UI li et vliegveld Soesterberg wachtte eif-H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins nliard de tijdiflïf, dat Prinses Irene waterpokken te bed lag. De Prin- stdijk. lezen liet briefje uit Auefo-Kaucamp P. ER IS KANS dat het voorstel van Polen om de Spaansche kwestie voor den Veiligheidsraad te brengen, op de agenda van dit instituut komt te staan. De vraag ifc echter gerezen of men Spanje moet toestaan aan de besprekingen deel te nemen, daar het geen deel uitmaakt van de Org. der Ver. Volkeren. Mag Franco zich verdedigen Er zijn geen offciëele mede- deelingen gedaan, maar wan neer men de Spaansche kwes tie voor de Uno brengt en bi zonder het beleid en het be stuur van Franco aan critiek wil onderwerpen, en het zelfs wil aanduiden als een bedrei ging voor den wereldvrede, dan zal men toch de aller-fun- damenteelste rechtsregel in acht moeten nemen, dat men Franco, die niet in de Uno vertegenwoordigd is, gelegen heid zal geven zijn meening te stellen tegenover dien van de door de Russen geïnspireerde Poolsche aanklagers. Informaties ingewonnen bij respectievelijke diplomaten. wijzen er inderdaad op, dat men tenaanzien van Spanje dezfe rechtsregel wil toepassen. PERZIë. De Russen zullen verzoeken de Perzische kwestie als „op gelost" van de agenda af te voeren. Nader wordt nog bericht dat aan den Perzischen vertegen woordiger, Hussein Ala nieuwe instructies zijn verstrekt. VOLKSTELLING. Naar het A.N.P. verneemt ligt het in de bedoeling van de regeering te bevorderen, dat per 31 December van dit jaar een volkstelling zal kunnen worden gehouden. Hieraan zul len dan worden verbonden een beroeps- en een woningtelling. EERSTE KLASSE. De uitslagen der gisteren ge speelde wedstrijden in de eerste klasse zijn: DISTRICT I. XerxesA.D.O. 05; AjaxDe Volewijckers 11; R.F.C.'t Gooi 7—2: D.O.S.—Emma 1—2; V.S.V. Hermes D.V.S. 22. DISTRICT II. D.F.C.Stormvogels 00: Haar lemBlauw Wit 20: H.B.S.D.H. C. 11: NetunusSparta 23. DISTRICT III. N.E.C.—Euseh. B. 34; Ensche deQuick 42; HeraclesA.G.O. V.V. 11; TubantiaG$ Ahead 2—4; P.E.C.Be Quick 1—2. DISTRICT IV. B.V.V.—Baronie-D.N.L. 3—1; VlissingenR.B.C. 30; Eindho venN.A.C. 12 (onder protest van E.). DISTRICT V G.V.A.V.Heerenveen 21; LeeuwardenVelocitas 11; Sneek Be Quick 11; Achilles—L.S.C. 01; VeendamFrisia 41. DISTRICT VI. MauTits—Roermond 31; Bleyer- heideJuliana 01; M.V.V.De Spechten 41: Sportclub Emma Brabantia 03; P.S.V.Limburgia 0—0. ONDERHANDELINGEN MET AZERBEIDJAN. Uit betrouwbare bron te Te heran wordt vernomen, dat de Perzische regeering „betrouw bare" vertegenwoordigers uit kiest voor de onderhandelingen met de „regeering" der demo cratische partij in Azerbeidjan, de Perzische provincie, die grenst aan de Sowjet Unie. De besprekingen zullen hetzij te Teheran, hetzij te Tebris, de hoofdstad van Azerbeidjan, worden gehouden, er is nog geen datum vastgesteld. Persconferentie Het is een FEIT, dat door ons reeds meermalen gesignaleerd is. dat ver schillende ministers hun mond voorbij praten. Je kunt dat doen door teveel te zeggen, door het op een on gelegen tijd te vertellen, en door het op een domme manier mee te deelen. Men kan het de pers niet kwalijk nemen, want dat is haar taak, om zoo spoe dig mogelijk de juiste toe dracht der gebeurtenissen te achterhalen, de handelingen der regeerders voor het voet licht te brengen en de woor den van ministers aan hun le zers voor te leggen. Men heeft daartoe het instituut van pers conferenties, dat min of meer officieel is, en waarbij degene, die de persconferentie geeft zich tevoren beraden kan over hetgeer. hij gaat mededeelen. Er zijn plotselinge en spon tane interviews, waarmee men iemand en dus ook een minis ter, kan overvallen. En de journalist, die hiermee een pri meur hoopt te bereiken, ver dient niet alleen een pluim, maar geeft als hij eerlijk en objectief is in zijn weergave, blijk een goed journalist te zijn. Op een minister of een regeeringsvertegenwoordiger moet echter alleen dit eene zijn manier van zeggen en zijn manier van doen beïnvloeden, dat hij verantwoordelijk dra ger is van het gezag en dat voor het gros der bevolking zijn woord wordt aangezien als het woord der regeering. Als we nu b.v. weer te hoo ren krijgen, dat Min. Scher- merhorn niet ontevreden is, zooals hij bii zijn aankotflst op Schiphol verklaarde, en Dr. van Mook vertelt in een perscon ferentie, dat hij naar Neder land is gekomen, omdat tijdens de besprekingen in Batavia voorstellen ter tafel zijn geko men, die dicht raken aan het geen in de regeeringsverkla- ring is bekend gemaakt, dan hechten wij, als pers, aan al deze praterij niet veel waarde. Het zou te wenschen zijn, dat de regeering, die de „Hoo ge Veluwe" waar de besprekin gen plaats hebben, hermetisch afsluit, tegenover ieder haar mond zou houden. Het ware te wenschen dat. als zij van oor deel is dat alies in het geheim moet' geschieden, zij dan de democratie handhaaft door de Kamer volledig te erkennen. De regeering heeft verklaard op 16 October: „dat praten met het Soekarno-regiem even onwaardig als onvruchtbaar moet zijn." Op 18 October 1945 werd door de regeering ver klaard, dat zii dan pas bereid was om te praten met de na tionalisten in Indonesië" op het oogenblik dat zij blijk geven het wettig gezag weder te wil len eerbiedigen." Dit heeft de regeering in de Kamer verklaard, maar er blijft van al deze toezeggingen wei nig of niets over. De ministers praten tegen over de pers, ze ontvangen Sjahrir's afgezanten alsof zij vroeger nooit eenige bezwaren tegen Sjahrir hebben gehad, zij erkennen impliciet den colla borateur Soekarno en, terwijl in Den Haag op 'n vergadering waar alleen Indosiërs toegang hadden, óp die vergadering en later daar buiten, werd ge schreeuwd: „Merdeka, hak de blanken in stukken", ver klaart Schermerhorn maar weer eens: „Ik ben niet onte vreden over de besprekingen in Engeland. Ze deden beter, deze ministers, hun mond te houden en met een officiëele vertegenwoordiging, dan alle mogelijke uitlatingen te doen, die door de regeeringsgezinde pers, als hoogste uitingen van staatsmanswijsheid worden ge adoreerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1