Accoord bereikt op Downingstreet PARFUM Oslo, 'onze lotgenoot in donkere dagen Min. Mansholt over de voedselpositie Zaterdag' 13 April 194(5 ie; Hoofdred.Rector H. Sondaal Mr Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. fel. Adv. 20S2G. Red. 20015. Abonnementsprijzen f 0.26 per week. f 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4.20 tCHT No. 248 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Moedeloosheid is tot niets nut sn li ISTERLNMORGEN om lialf elf landden op het vliegveld J Hendon bij Londen twee Dakotavliegtuigen, waaruit de 30i Min.-President, Prof. Schermerhorn, de Min. v. Buitenl. - Zaken, dr. v. Royen, de Min. v. Overzeesclie Gebiedsdeelen. prof. dr. H. A. Logemaim, de Luit.-Gouv.-Gen. van Ned. Indië, dr. H. van Mook en de Britsche ambassadeur in Den Haag Sir Nevile Bland stegen. Ter begroeting waren de secretarissen le' van Attlee en Bevin aanwezig, mt '"Geleidelijke terugtrekking S van Britsche troepen de Min. v. Financiën, Ook n(j prof. Lieftinck was meegeko- 18men, die zijn maandelijks be- zoek aan Londen brengt, en tevens aan de bespreking van het vraagstuk van de verhou ding tusschen Nederland en bezet Duitschland zou deel nemen. Na de lunch op Dow ningstreet begon de conferen tie waaraan van Britsche zijde deelnamen de Britsche Min.- Pres. Clement Attlee, Ernest Bevin, Min. v. Buitenl Zaken, Sir Neville Bland en Lord In- 36 verchapel. De besprekingen duurden ongeveer drie en een half uur en eindigden om half zes. Keuters diplomatieke cor respondent seinde uit Londen, dat tusschen de Britsche en Ncderlandsche staatslieden al- geheele overeenstemming over het programma voor het terug trekken van de Britsche en Britsch-Indische troepen uit Java is bereikt. De spoed, waarmede het accoord over de Britsche troepen tot stand is gekomen, wordt door politieke waarnemers te Londen voor een groot deel toegeschreven aan de uitstekende persoonlij- -i ke betrekkingen tusschen de Britsche en Nederlandsche Ministers, welke dateeren van de vroeger in dit jaar op Che quers gevoerde besprekingen. Men gelooft, dat aan alle zijden optimisme bestaat aangaande den uitslag van de Neder- landsch-Indonesische onder handelingen, welke komende week te Den Haag zullen aan vangen. Blijkbaar is door de van Nederlandsche zijde afge legde verklaring aan Attlee en Bevin volledig en duidelijk re kenschap gegeven van de hou ding der Nederlandsche regee- ring tegenover de voorstellen tot regeling van de Indonesi sch.; kwestie, welke door den MGR. H. J. M. TASKIN Monseigneur Taskin, die eenige dagen geleden op zijn eigen verzoek van de laatste H.H. Sacramenten is. voorzien, is nog steeds zeer ernstig ziek. Naar wij telefonisch vernamen was de toestand hedenmorgen iets gunstiger. De vele Priesters, die hem hebben gekend en de vele leeken met wie hij tijdens zijn vruchtbaar leven in aanra- raking is gekomen zullen zeker niet vergeten hem met hun gebed bij te staan. ICHEF VAN HET MILITAIRE HUIS VAN H. M. DE KONINGIN. Bij K. B. is benoemd tot ad- judant-generaal en Chef van i| het Militaire Huis van H. M. V de Koningin de Kapitein ter zee N. A. Rost van Tonningen, die in teSehjkertijd is benoemd tot I" schout-bij-nacht titulair. Salon Eugène TOM J. F. WESTEN, Maarsmansteeg25 ontving' een collectie van Nicole Rounier, Paris Prijs vanaf J. 7.60 Luit-Gouv.-Gen. Dr. van Mook, uit Batavia zijn meegebracht.' De Nederlandsche ministers gaven na afloop der conferen tie hun tevredenheid te kennen over het bereikte resultaat. NederlandBezet-Duitscliland. Hedenmorgen om elf uur zijn in een tweede bijeenkomst de kwesties aan de orde gekomen verband houdende met de be zetting van Duitschland. Aan de besprekingen hierover werd niet deelgenomen door Prof. Logeman en Dr. van Mook. Cfficieele Nederlandsche kringen te Londen verwachten, dat de Nederlandsche delega tie hedenmiddag naar Neder land zal terugkeeren. Attlee verhinderd. Min.-Pi-es. Attlee was gister avond verhinderd deel te ne men aan het diner in de Neder landsche ambassades, aangezien hij reeds een uitnoodiging had ontvangen om aan te zitten aan een maaltijd van de parlemen taire verslaggevers in het La gerhuis. Keulen wordt Amsterdam 'P. MGR. DR. F. FERON HUIS PRELAAT VAN Z. HEILIG HEID DEN PAUS. Donderdagavond heeft Mgr. J. H. G. Lemmens, via den Pau selijken Internuntius, uit Rome telegrafisch bericht ontvangen, dat zijn vicaris-generaal Mgr. Dr. F. Feron door den Paus be noemd was tot Huisprelaat. De Bisschop, vergezeld van zijn secretaris, is aanstonds naar het Groot-Seminarie gegaan om den nieuwen prelaat zijn hooge onderscheiding mede te deelen. Verplichte levering van broodgraan Aangezien er landen zijn waar de voedselpositie momen teel veel slechter is dan bij ons, aldus de Min., zullen wij geen groote voorraden broodgraan aanleggen, maar alles wat maar eenigszins gemist kan worden, zal gezonden worden naar die landen, welke door hongers nood worden bedreigd. Van belang is. aldus de Min., dat Nederlandsche oogst, die nog bij de boeren aanwezig is, zoo goed mogelijk wordt afge leverd. Het zal noodzakelijk zijn op dit gebied wederom controlemaatregelen te nemen, die ook teiv aanzien van den nieuwen oogst zullen moeten gelden. De verplichte inlevering van granen zal weer noodza kelijk ziin. Dit is vooral noodig aangezien de pl .imvee- eli var kensstapel binnen de perken moet worden gehouden. Nog weinig vleesch. De beperking van den var kensstapel beteekent in de practijk een geringer vleesch- rantsoen. Het speet den Min., dat tegen het einde van het vo rige jaar te optimistische ver wachtingen zijn gekoesterd t. a. v. een mogelijke stijging van het vleeschrantsoen in dit voor jaar Door de bovengeschetste ontwikkeling van den wereld- voedseltoestand konden de re delijke verwachtingen wat be treft het vleeschrantsoen niet verwezenlijkt worden. Voor de vetproductie is deze gang van zaken natuurlijk mede van be- O-SLO werd gisterenochtend beschenen door een stralende zon toen Prinses Juliana en Prins Bernhard om elf uur op het vliegveld van Oslo arriveerden. Ter begroeting waren aanwezig de Kroonprinses en Kroonprins van Noorwe gen evenals de Nederlandsche gezant. In snelle vaart ging het van het vliegveld door de met vlaggen versierde straten naar het Koninklijk Paleis, dat in het hartje van de stad gelegen is en waar zij door Koning Haakon werden ontvangen. dagochtend lange artikelen over Nederland en hét Huis van Oranje: „Aftenposten" geeft van zijn artikel zelfs een Nederlandsche vertaling. Ver schillende couranten publicee- ren kaartjes van Nederland, waarop de overstroomde ge bieden stonden aangegeven. Een der bladen trekt in een hoofdartikel een parallel tus schen de beide landen en wijst op het belang van een nauwe samenwerking. Zij leggen den nadruk op de heróieke houding der Konin klijke familie en het Neder landsche volk tijdens den oor log, een houding, die de vriendschapsbanden met Noor wegen verstevigd hebben. De bladen eeren tevens den wederopbouw van Nederland na de bevrijding. „Dit kleine land, dat in de wereld, vooral op economisch en cultureel ge bied. een groote rol speelt". MIN. MANSHOLT heeft na zijn terugkeer uit Londen waar hij de voedselconferentie bijwoonde, gisteren in «en onderhoud met de pers gesproken over de voedsel situatie in Nederland. De Min. begon met er den nadruk op te leggen, dat men zich in Nederland over de komende brood voorziening niet ongerust behoefde te maken, ook al kon men nog niet met absolute zekerheid zeggen dat het benoodigde graan zal worden ingevoerd. teekenis. Desondanks koestert de minister gezien den hul digen stand en de ontwikkeling van den veestapel redelijke toekomstver wachtingen. Er zal wat Deensch vleesch worden ingevoerd. Aangezien dit echter voor Nederland te duur is, en dus teveel deviezen kost, koopt de regeering hier van maar mondjesmaat. Over eieren en groenten. De Nederlandsche pluimvee- stapel zal beperkt moeten wor den. Het lag in de bedoeling de grootte op 10 millioen stuks te brengen, tegen 30 millioen vóór den,oorlog. De eiereno-p- brt ngst komt voornamelijk ten goede van de ziekenhuizen,e.d. Eierenexport zal eveneens plasts vinden. Gevraagd naar de mogelijk heid van Nederlandschen groen tenexport werd medegedeeld, da; hiervoor inderdaad kansen aanwezig zijn. Met den uitvoer van sla naar Engeland is dezer dagen een begin gemaakt. Be houdens onvoorziene omstan digheden zal ook naar Duitsch land worden uitgevoerd, en wei speciaal wat de goedkoo- ptre soorten betreft. De schaarschte aan emballage-ar tikelen vormt evenwel een be lemmering. Oogstcolonnes, een nood zakelijk kwaad. Over het arbeidersvraagstuk in den landbouw verklaarde de Min dat er naar gestreefd wordt een reserve aan land- bouwarbeiders voor den ko menden oogst te verkrijgen. Waar e'en groot tekort aan ar beiders zal bestaan b.v. bij Precies zooals bij ons Van de zijde der bevolking was er veel belangstelling voor de aankomst van het Prinselijk Paar. Tijdens hun tocht naar het paleis werden zij hartelijk toegejuicht. Na de lunch verscheen de prinses op het balcon om nogmaals de ovaties van het publiek in ont vangst te nemen. Om half drie bezocht het Prinselijk Paar een receptie van de Nederland sche kolonie, waarvoor groote belangstelling bestond. Hier na werd een bezoek gebracht aan een tentoonstelling van weefkunst en het geschied kundig museum. Gisteren avond is in het paleis een di ner aangeboden, waaraan vijf tig personen hebben deelgeno men. Oslo is ons vertrouwd. Oslo is van de drie door het prinselijk paar bezochte steden wel de stad, waarmee de Ne derlander het meest vertrouwd is. In Kopenhagen heex-schte welstand, in Stockholm kon men zelfs van weelde spreken. Oslo echter maakt een armoe- digen indruk. Evenals in Ne derland ook hier vervelooze café's met vloerbedekking, die tot op den draad toe versieten is. Er zijn veel ramen kapot, de plantsoenen rond het Ko ninklijk Paleis verkeeren, evenals het in emperirestijl ge bouwde paleis zelf, in slechte conditie. Deze stad en dit land hebben hetzelfde leed door staan, wat wij Nederlanders ook moesten meemaken. Het saamhoorigheidsgevoel, wat hierdoor tusschen de beide landen is ontstaan, schept voor den Nederlandschen bezoeker een vertrouwden en aange- namen sfeer. Perstemmen over Nederland. De geheele Noorsche pers bevat in de editie's van Vrij den aardappeloogst zullen oogstcolonnes worden ingezet. In eerste instantie zullen de bceren echter -zelf dienen te helpen. Oogstcolonnes zijn al leen als noodmaatregel gedacht De regeering streeft naar een betere voorziening in de be hoeften der landarbeiders. Bij het verstrekken van kleeding, schoeisel en fietsbanden zal de landarbeider prioriteit genie ten. In verband met de kleine omvang van ons blad is ons toegestaan Zaterdag met acht pagina's te verschij nen GRIEKSCH CONSTITUTIO- NEELE KWESTIE VOORLOOPIG OPGELOST. Aartsbisschop Damaskinos heeft aan Min. Bevin beves tigd. dat hij voorloopig het ambt van Grieksch regent zal blijven waarnemen, ook heeft de regent een boodschap ge zonden aan den Griekschen Koning. Hoewel door deze toe zegging van den regent de const itutionëele kwestie voor loopig is geregeld, waren er gisteren sterke aanduidingen, dat de Populistische afgevaar digden het met deze oplossing niet eens ziin, aangezien de terugkeer van den Koning vol gens hen hierdoor wordt ver traagd. De Papulistische afge vaardigden hebben den Koning een boodschap doen toekomen, waarin zijn hem opnieuw hun verknochtheid betuigen en zeggen, dat zij deze oplossing onconstitutioneel achten. Men verwacht, dat het blok der ro yalisten de geheele kwestie in het parlement te berde zal brengen. De Delftsche Studenten Carousel Ver. organiseerde voor he.t eerst weer haar jaarlijksche rit naar Meyendaal. De ruiterstoet in de iraaie omgeving van Den Haag. v A Reyken P.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1