"Russische hetze tegen Spanje O cr^ ~f Amerika weet van niets Communisten proclameeren wederom een staking! nu nog deviezen Sobere feestviering Bespreking over Indonesië in Londen Van Acker geniet „het vertrouwen" Prinselijk Paar naar Noorwegen Crijdag 12 April 1946 1 Hoofdred.Rector H Sondadi 1 Mr. Dr. C. Cti A. van Haren. ri»n Directeur; G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. iel. nej Adv. 20826 Red. 20015 j Abonnementsprijzen 0.26 per week f 1 10 per maand. J f 3.20 per kwartaal. Franco Q4 r oer oost f 4 20 No. 247 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Het is eveu moeilijk op den duur liefde te ontveinzen als te veinzen 5ch' Het proces tegen de 65 voormalige bewakers van het concentratiekamp Mau- Ollkhausen wordt te Dachau gevoerd. Tien duizenden zijn in dit kamp om het le ven gekomen. De beklaagden, bewaakt door Amerikaansche militaire politie, worden naar de rechtszitting geleid. AP-P. E ZOOGENAAMDE POOLSCHE REGEERING, die op be vel van Rusland Spanje voor den Veiligheidsraad wil dagen, i30, omdat dit land een bedreiging voor den wereldvrede zou komijn, beweert in een nota, dat Duitsciiers in Spanje bezig zijn ^net onderzoekingen op het gebied van atoomenergie en radar. Spanje ontkent <5^ Het Amerikaansche Min. v. Ljuitenl. Zaken heeft ver- jjSlaard. dat het niet over in lichtingen beschikt die er op -Jrijzen, dat de fabrieken in "'vuits-ch bezit in Span ie zich qniezig houden met atoomon- lerzoek. zooals door Po" en vorrit beweerd bii het voor leggen van zijn klacht tegen 2 pet bewind van Franco voor len Veiligheidsraad. Het Min. Iementeerde persberichten, dat set Duits-che atoomfabrieken n Spanje, en in het bijzonder ii Bilbao. ..ontdekt" zou heb- en. De verklaring zeide: „Het Ministerie weet van het bestaan van de Duitsche fa brieken in Spanje en in het bijzonder bii Bilbao, doch het beschikt niet over inlichtin gen die er op wiizen. dat deze ,of andere fabrieken in Span- lie in verband staan met fa brieken voor atoomenergie." Madrid spreekt. Regeeringskringen te Ma drid deelen mede dat in Span je niets bekend is van Duit sche geleerden, die. volgens het beweren van de Poo'.sche nota. bezig zouden ziin met het vervaardigen van vernie tigend oorlogstuig Men kwali ficeert heel het optreden als communistische propaganda. Geen oorlogsmisdadigers. Zoowel uit Engelsche als uit Amerikaansche bronnen wordt meegedeeld, dat er na de laat ste uitlevering van vooraan staande Nazi's- door Soanie. geen enkele als zoodanig ge brandmerkte oorlogsmisdadiger meer in Spanie aanwezig is. DE E.V.C. heeft Woensdagmiddag om 2 uur maar weer eens een staking geproclameerd. Op twintig schepen in Amster dam en ook een aantal schepen in Rotterdam hebben de zeelieden het werk neergelegd en kunnen zoodoende een groot aantal booten niet uitvaren. Nieuwe loonschaal onvoldoende geacht Wij vernemen hieromtrent het volgende: De Reedersvereenigingen heb ben met de contactcommissie der zeeliedenorganisaties ver gaderd en besloten deze week nog de weigering om te mon steren aan te zien. Bii een on derlinge overeenkomst tusschen de reeders- en zeeliedenver eenigingen is een nieuwe loon schaal voor de zeelieden vast gesteld. Uit den aard der zaak konden de loonen, die tijdens den oorlog zeer sterk verhoogd waren, niet gehandhaafd blij ven. Loonen hooger dan elders. Het z.g. mijngeld (vergoe ding voor het mijnengevaar) verviel, maar toch werden sde loonen, in vergelijking met die va.i voor den oorlog, zeer sterk verhoogd, zoodat ze zelfs hooger zijn dan de internationaal gel dende. Verscheidene zeelieden konden zich met deze nieuwe regeling niet vereenigen en hadden vooral bezwaar tegen 't feit. dat niet alle zeelieden zich over het nieuwe collectief ar beidscontract konden uitspre ken. Echter was bepaald, dat elk zeeman het nieuwe contract toegezonden zal krijgen, waar zijn schip zich ter wereld ook bevindt. Weigert hij de nieuwe voorwaarden te aanvaarden, dan wordt hij op de oude naar het vaderland terug «ebracht. De schepen echter, die thans uit de Nederlandsche havens vertrekken, varen op de nieuwe voorwaarden. al! j De Zwitsersche Federale 3aad heeft een besluit geno men waardoor de formaliteiten roor het binnenkomen en het rawerblijven van vreemdelingen a Zwitserland belangrijk ver- ratfenvoudigd worden. Vreemde- ingen, die voorzien zijn van geldige legitimatiepapieren en ,eJie niet de bedoeling hebben %ich in Zwitserland te vestigen of daar een beroep uit te oefe nen kunnen gedurende de eer ste drie maanden van hun ver blijf in Zwitserland van alle (eiiormaliteiten vrijgesteld wor den. !0Ci Onderwijzers met politiebevoegdheid Ter afdoende bestrijding van de baldadigheid on der de ieugd. welke ook in Hilversum gevaarlijke vor men heeft aangenomen, heeft de burgemeester, Mr. J. A, G. M. van Heilen- berg Hubarr, thans als een novum in den lande een groot aantal leer krachten bii het lager, middelbaar en nii verheids- onderwijs. beëedigd als on bezoldigd rijksveldwach ter. zoodat zij daadwerke lijk tegen den baldadigen kunnen optreden. O' Tegen belofte-po'itiek, inmenging van ambtenaren en het opleggen van dwangmaatregelen Er is een manifest gepubli ceerd waarin wordt verklaard, dat met voortdurende toene mende ongerustheid de gang van zaken op finantiëel en eco nomisch gebied in Nederland wordt geconstateerd. De onderteekenaars meenen een waarschuwing te moeten richten tot het Nederlandsche volk opdat het zich straks bii de verkiezingen niet zal laten leiden door holle leuzen en be- lofte-propaganda. waarvan de uitwerking op het Nederland sche bedrijfsleven alleen maar verlammend kan werken. De onderteekenaars verkla ren dat de regeering niet moet experimenteeren en dat men alleen weer ons land tot bloei kan brengen door vrijwillige inspanning van alle krachten en niet door het inmengen van ambtenaren of het opleggen van dwangmaatregelen. De lijst der handteekeningen bevat vele liberale namen, di recteuren van banken en groote industrieën (We ziin het volmaakt er mee eens om de alsmaar mooie beloftendoende minis ters. die op propaganda-reis ziin voor de Partij van den Arbeid, af te keuren. Ook stemmen wij ermee in, dat die dwaze ambtenarij op houdt en dat men niet door allerlei invulformulieren het bedrijfsleven saboteert. Maar wij wenschen evenmin dat groot-kapitaal en banken in de economische opbouw van ons, vaderland de wet zul1 en 'gaan voorschrijven. Red.). EERSTE HEILIG VERKLARING NA DEN OORLOG. De eerste Heiligverklaring welke na het uitbreken van den oorlog in 1940 plaats heeft, geldt die van de Gelukzalige Francisca Saveria Cabrini. Naar verluidt zal deze Heiligverkla ring worden afgekondigd tegen einde Juni in de St. Pieters kerk. De toekomstige heilige, die Italiaansche was, wijdde zich in het bijzonder aan de hulpverleening van haar naar Amerika emigreerende landge- nooten. Den Min. van Binnenl. Zaken is gebleken, dat in sommige ge meenten plannen worden be raamd voor een twee- of drie- daagsehe feestviering ter gele genheid van den Bevrijdings dag. De Min. verzoekt den burge meesters het vormen van der gelijke plannen tegen te gaan. respectievelijk de uitvoering ervan te voorkomen, opdat, overeenkomstig den wensch der regeering. de feestviering tot den namiddag van Zater dag 4 Mei worde beperkt. Deze regeling geldt niet voor de Mijnstreek, Daar is de feest viering op Zondag 5 Mei ge steld. Communisten leggen het werk lam. De zeelieden die in de E.V.C. zijn georganiseerd weigeren tóch de gunstige voorwaarden te accepteeren. Hun eenig doel is agitatie en door hun weigering van arbeid maken zij het ook anderen on mogelijk hun werk te verrich ten. De zeelieden-organisaties, met uitzondering dan van de communistische E.V.C., en de reeders, handhaven het one er- ling. op de gewone wijze geslo ten en door de Rijksbemidde laars goedgekeurd contract, tenvolle. Zoo blijkt ook uit deze sta king weer. niet 't arbeiders- en het Nederlandsch belang is het doel van de communistische E V.C. maar alleen het schep pen van een chaos en het ver wekken van ontevredenheid. Wanneer treedt de regeenng nu eindelijk eens tegen de'e tv- rannie op? Of laat zij dit na omdat zii er verlies van ducht voor de partij van den Arbeid. DE MINISTER-PRESIDENT, Prof. Ir. W. Schermerhorn, de Min. van Buitenl. Zaken Dr. J. H. van Royen, de Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, Prof. Dr. J. H. A. Logemann, en de Gouv.-Gen. van Ned.-Indië, Dr. H. J. van Mook, zijn heden ochtend om 10 uur per vliegtuig naar Londen vertrokken. Zater dag laat in den middag zulien zij terugkeeren. Oplossing door Dominion-status In „The Observer" van Zon dag 7 April welke toeval lig of met opzet? later dan gewoonlijk in ons 'land kwam, Komt een zeer uitgebreid ar tikel voor over Indonesië Het is bekend, dat genoemd blad een van de best geïnfor meerde bladen ter wereld is, zoodat men aan hetgeen in dit weekblad geschreven wordt, vééi meer waarde moet hech ten dan aan een artikel van een dagblad. Welnu de .Observer" deelt mede. dat het plan voor Indië aan Java zelfbestuur toekent. In een Indonesische staten bond. welke Borneo Celebes, de Molukken en Nederlandsch Nieuw Guinea omvat Men kan de positie, zoo schrijft het blad, het best ver gelijken met de positie waarin Ierland zich bevindt. (Indien deze informaties juist zijn. dan kunnen wii niet anders zeggen dan dat een der gelijke oplossing allerminst voldoening zal geven. De po sitie en de houding van Ier land in de voorbije twee we reldoorlogen. maken wel dui delijk hoe onafhankelijk Ier land is en welke beteekenis men moet hechten aan een dergelijk verbonden-zijn. Red.) De Belgische senaat telt 167 zetels. Daarvan worden èr 84 ingenomen door de socialisten, de communisten en de libera- len, die zich hebben kunnen j vereenigingen onder het motto j „Tegen de Katholieken". De 83 j overige zetels worden bezet door de Christelijke Volkspar tij. De Belgische senaat heeft nu haar „vertrouwen" in de regeering van Acker uitge sproken. dat wi zeggen. 84 ga ven hun stem vóór en 82 stem den tégen. Eén lid van C.V.P. was afwezig, anders had ook hij het vertrouwen in van Acker ontzegd En zoo gaat België een van zij', moeiïijkse perioden tege moet. Gisterenochtend heeft Prinses Juiiana een bezoek gebracht aan Shellgebouw in Stockholm, waarin een groote organisatie is ondergebracht, die door da mes kleederen laat vervaardi gen voor behoeftigen in Neder land. Van hieruit zijn al heel wat pakketten naar Nederland gezonden. Daarna gebruikte de Prinses de lunch in de particu liere woning van den gezant. Om 4 uur werd door de Ne derlandsche kolonie een groote receptie gehouden in de ver schillende salons van het Grand Hotel. Op den eeretrap werd Prinses Juliana door dertig Ne derlandsche vacantiekinderen hartelijk begroet. Zij zongen haar het Wilhelmus toe en rie pen: Lang leve onze Prinses. Prinses Juliana maakte gerui- men tiid een praatje met de kinderen. Het concertgebouworkest gaf gisterenavond een concert in het Koncerthuset. Vanochtend is het prinselijk paar omstreeks half tien naar Oslo vertrokken. BELGISCHE BENZINE BONNEN. In het kader van de Bel- gisch-Luxemburgsche-Neder- iandsehe samenwerking is een overeenkomst tot stand geko men. waarbij aan Nederland sche automobilisten en motor rijders. die België bezoeken, door de K.N.A.C. en de A.N. W.B. een beperkt aantal Belgi sche benzinebonnen wordt verstrekt. Reünie van ex-gevangenen te Ommen Ruiin 800 oud-gevangenen van het voor malige concentratiekamp „Erika" te Om- intr. kwamen op den verjaardag van hun bevrijding bijeen in liet ,kamp om de na gedachtenis van hun gevallen lotgenoo- ten te eeren. De burgemeester van Om men plaatst een krans bij den voet van het gedenkteeken. Hentteke P.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1