h BJ WVBMJ De „Nieuw Amsterdam' veilig thuis Enthousiaste ontvangst in Rotterdam RotlenfyoricUiq, Nieuwe Pauselijke Staatssecretaris Engeland wil brood ranisoeneeren Onze dank door van Beinum verklankt In het teeken van de kunst Donderdag 11 April 1946 Hoofdred.Rector H Sonda-aê Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papermracht 32. iel. Adv. 20826. Red. 20015. Abonnementsprijzen f 0.26 pe? week. f 1 10 per maan-J. f 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4 20 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. Hoe moeilijk is de weg die leidt van hart tot hart en van ziel tot zie. DE ..NIEUW AMSTERDAM" OP DE MAAS. Meyer P. EVEN FEESTELIJK als eens le „Nieuw-Amsterdam" bij zijn eersten tocht naar New-York de Hudson opvoer, is gisteren ochtend om 10 minuten voor zeven het vlagge- schip van onze Neder- landsche vloot de pieren van den Nieuwen Water weg binnengevaren en opgestoomd naar Botterdam. Toch is er een ontzaglijk verschil tusschen die twee aankomsten, een verschil, dat nauwelijks geaccentueerd behoeft te worden Toen een uitgelezen gezel schap genoodigden aan boord, iedereen in den besten welstand, en nu bijna 3.000 repatriëerenden uit Indië, van veel wat hun lief en dierbaar is beroofd, maar met vreugde in het hart, om dat nu eindelijk, na jaren va ontbering, de vaderlandsche bo dem weer is bereikt. Een overweldigend welkom De geheele tocht door den Nieuwen Waterweg naar Rot terdam was een triomf. De red- din«sbooten uit Hoek van Hol land waren reeds in zee het schip tegemoet gevaren en had den het daar begroet. Van Rot terdam en de plaatsen langs de rivier waren er reeds vroeg tien tallen bootjes en schepen met belangstellenden het trotsche zeekasteel tegemoet gevaren, feestelijk met vlaggen versierd en volgepropt mét geestdrifti ge menschen. Dr;e uur lang hebben deze vaartuigjes als een bijenzwerm rondom het schip gekrioeld. Men wuifde met zak;, doèken, met hoeden en vla. gen. er waren spandoeken met welkomstwoorden er op en de schenen in de havens en de fa brieken langs den kant lieten de stoomfluiten en sirenes loeien. Het schouwspel was zoo grootsch, dat menigeen van ontroering zijn tranen niet kon bedwingen. In de groote loods van de HollandAmerika-Lijn aan de Wilhelminakade was reeds vroeg alles voor de ontvangst gereed. Een bootje van de ge meente, de „Stad Rotterdam", was al lang te voren het schip tegemoet gevaren. Pas Zondag na Paschen? De narcissen staan in vol len bloei, zoowel de gele als de witte. Hier en daar is reeds een enkele vroe de tulp uit. Door het kou- e weer zal de Bollen-Zon- ag waarschijnlijk pas de "ondag na Paschen zijn. In de omgeving van Ncordwijk zullen a.s. Zon dag waarschijnlijk naast de narcissen ook de hya- «mthen in vollen bloei aan, terwijl er ook hier j i daar een vroege tulp j zien zal zijn. 1700 passagiers, maar weinig zieken. „Ik had mij veel van de ont vangst voorgesteld", vertelde gezsgvoeder Dekema, „maar- deze heeft mijn stoutste ver wachtingen overtroffen. Het was een overweldigend wel kom. Wij hebber., de omstan digheden in aanmerking geno men, een uitstekende reis ge had, gelukkig mgt heel weinig zieken en onder hen zelfs geen ernstige. Wat kinderkwaaltjes maar geen waterookkeya. zooals men in Nederland gedacht heeft" Inmiddels werd er in de ge zellige en warm versierde hall hard gewerkt. Precies één uur n^ het begin van de ontsche ping, zijn er reeds 288 gereoa- trieerden op weg naar hun be stemming. Het temDO, waarin alles ging, was werkelijk be wonderenswaardig. Geen ge drang, zelfs geen overmatige drukte. Betere organisatie had men zich bezwaarhjk kunnen denken. Kard. A. Masella, de vroege re Nuntius te Rio de Janeiro, zal op 13 Mei a.s. als Pauselijk Legaat de plechtige viering van het derde eeuwfeest van de toe wijding van Portugal aan de H. Maagd te Fatima bijwonen. Naar verluidt zal Kard. Ma sella, na zijn terugkomst uit Portugal tot Staatssecretaris van Pius XII worden benoemd. Deze post is sedert het overlij den van Kard. Maglione, in Juli 1944, vacant. Spaak naar Nederland De heer Spaak, Belg. Min. v. Buitenl. Zaken zal de volgende week naar Den Haag komen. Op 18 April zal hij als voorzit ter van de vergadering der V. N. een toespraak houden voor het internationaal gerechtshof ter gelegenheid van de plechti ge openingszitting van dit hof. NA EEN SPECIALE KABINETSZITTING heeft Engeland aangeboden over te gaan tot het rantsoeneeren van brood, wanneer de Ver. Staten dit eveneens zullen doen. Lv Britsche regeering is tevens bereid op dit gebied andere maatregelen te nemen, die ook de Ver. Staten willen aanvaar den, teneinde het hoofd te bieden aan de voedselcrisis, die Attlee gisteren beschreef als een der grootste der geschiedenis. moet worden, teneinde meer land voor den landbouw be schikbaar te stellen. Een anuer blad schrijdt: „Wij zijn er ze- „ker van, dat onze regeering ..alles hier liever zou willen „doen dan het brood te rant- „soeneeren. Dat zij nu voor stelt ons die ontbering od te „leggen, dia ons tijdens den „ergsten tijd van de d'iikboot- „periode bespaard bleef, is wel .een bewijs van de hevige noo- „den der wereld. Wii moeten „doen wat we Hunnen, om te ..bereiken, dat onze geste het „maximum aan effsct sorteert" Wereldhuip bij hongersnood Deze dramatische stappen zijn gedaan door de regeering nadat zij had kennis genomen van speciale rapporten over de ernstige voedselsituatie, waar mede de Unrra-landen^Britsch- Indië en andere deelen oer we reld te kampen hebben. De Amerikaansche Min. van Landbouw, Anderson, heeft hierop medegedeeld, dat het rantsoeneeren van brood in de V. S. niet uitvoerbaar is. „Wan neer wij gaan controleeren moe ten wij dat op een hooger ni veau doen", aldus Anderson. Een mogelijke controle zou de fabrieken en bakkers betreffen. Naar Anderson mededeelde had de verklaring van den Brit- schen Min.-Pres. Attlee. d=t F"- gelanld bereid is de V.S te vol gen in maatregelen, die den voedseltoevoer naar hongerige landen moeten verhoogen, het onderwerp van bespreking uit gemaakt van een langdurig on derhoud van Pres. Truman en hemzelf. Britsche pers over de voedselcrisis. Hét Britsche aanbod is door de voornaamste Engelsche kran ten groot opgemaakt op de frontpagina afgedrukt. Hoewel de meeste bladen geen com mentaar hieromtrent bevatten, schrijft de „Daily Telegraph", dat Attlee bij het doen van zijn voorstel „namens het heele land spreekt". Het blad dringt aan op een uiterste krachtsin spanning mesr voedsel te pro- duceeren en voegt eraan toe, dat zelfs het grootste vraag stuk, de huizenbouw, uitgesteld Wat naar Duitschland gaat. De geallieerde controlecom missie in Duitschland heeft meegedeeld, dat van de 1 mil- lioen ton voedsel, dat in de Britsche bezettingszone van Duitschland is ingevoerd om de Duitsche bevolking te voeden. En «eland zijn aandeel leverde in broodgranen, aardappels en groenten. Noorwegen heeft visch gele verd, Denemarl-en en Neer land groenten, de V S. en Ca nada eveneens broodgraan. Ook een beroep op Nederland. Anderson, de Amerikaansche Min. van 'Landbouw, heeft een telegram gezonden aan de mi nisters van voedselvoorziening van Engeland, Nederland, Bel gië, Denemarken. Zweden, Aus tralië, Nieuw-Zeeland. Argen tinië. Canada en Bran"ë. waar in hii verklaart, dat de V.S. zich verdere opofferingen" zal ge troosten in het binnentandsche verbruik van vetten en oliën, indien geadresseerden hetzelfde zullen doen. In afwachting DE BESPREKINGEN op de „Hooge Veluwe" en zoo aanstonds die in Lon den, zullen wel de slotphase vormen in het Indisch drama. Maanden en maanden heb ben de onderhandelingen ge duurd. Deze onderhandelingen waren sommigen zoo met name de Anti-RevoiuLonai- ren een gruwel. Voor de Re geering waren zij een harde, bittere noodzaak. Wij stonden voor het feit, dat bij geen enkele erotiek en geen enkele beooraeel-ng van alles wat na de officieelc Ja- pansche capitulatie in Augus- tus 1945 is voorgevallen, mag worden vergeten ,dat Engeland niet in staat was om de Jap pen op Java snel te ontwape nen, en dat Nederland zelfs de schepen niet ter beschikking kreeg om Nederlandsc'ne troe pen naar Indië te vervoeren. Niet wenschdroomen en geen vermeende dapperhe.d, maar allereerst beredeneerd inzicht in de feiten is noodig. Ie) het aantal Japanners wordt thans door Lord Inver- chapel, (alias Sir Archibald Clark Kerr) onze toez.ende voogd van Engelsch-Ameri- kaansche zijde, op 70.000 ge schat; 2e) het aantal goed bewa pende en door de Japanners van wapenen voprziene extre misten wordt geschat op ten minste 80.000; 3e) het aantal Europeanen meest Nederlanders, meest vrouwen en kinderen in de macht der extremisten, wo dt door den correspondent Leo nard Huizinga te Batavia d.d, 30 Maart geschat od 40.000; 4e) de Engelsche en Britsch- Indische soldaten willen naar huis en voelen niets voor ..that dammed war". De Engelsche regeering moet rekening hou den met het thuisfront; 5e) welke aspiraties Ameri ka en Engeland precies hebben is ons niet bekend. Vast staat alleen dat wij het niet voor het ze«gen hebben. Over de rol van Australië zwijgt men liever. (Vervolg pag. 2.) STOCKHOLMhet New-York van Europade hoofdstad van Zwe den, zet thans, na enkele gure dagen in de mere' rond de stad zag men nog ijs haar vriendelijkste glimlach, nu de zon door de nevelen breekt en haar stralen uitgiet over de talrijke torens met koperen daken. De vele vlaggen, Nederlandsche en Zweedschedoen het hier goed. In dit winderige land hebben vlagden veel t? doen. Zij zijn nooit werkloos en wapperen steeds. De stad is in feesttooi. Het is een dag, die lot wandelen noodigt, tot winkelen, hetgeen door de vele Nederlanders dan ook braaf wordt gedaan. Steeds staan zij weer verbaasd over dit land met zijn onmetclijken rijkdom. hard de van Gogh-tentoonstel- ling. Het bezoek van de Gogh- exoositie was een feest op zich zelf. De tentoonstelling is in gericht in de bovenzalen van het Nationale Museum. Men komt daar langs statige trap pen. Het was bepaald indruk wekkend de entree der Konin klijke gasten mede te maken. Op de treden van de eeretrap stonden, ter handhaving der orde, de Zweedsche studenten opgesteld. Keurig in rok met witte handschoenen en witte petten. Bij hun aankomst werden Prinses en Prins, vergezeld door den Zweedschen kroon prins en Kroonprinses, verwel komd door den directeur van het Nationale Museum, wiens vrouw de Prinses bloemen aan bood. Het prinselijk paar w^rd bovendien vereerd met een ca talogus in oranje kleuren, waarop gedrukt een koninklij ke kroon en de initialen J. B. Nadat Prinses Juliana Dins dag in het Grand Hotel te Stockholm den dank van het Nederlandsche Volk had over gebracht aan de bestuurderen van het Zweedsche Roode Kruis en andere hulporgani saties en over hun hoofden heen aan gansch het Zweed sche Volk voor de hulp ons ge boden in de donkerste uren van ons bestaan en nadat zij daarna het Zweedsche Volk Koninklijk had onderscheiden door het uitreiken van 150 decoraties aan vertegenwoor digers van dit groote Volk, waarvan met name te noemen graaf Bernadotte, voorzitter van het Zweedsche Roode Kruis, en Walter Eleman „de consul van het Zweedsche brood", stond de dag van gis teren geheel in het teeken en de sfeer van de kunst.. Bezoek aan de van Gogh- tentoonstelling. Om twaalf uur bezochten Prinses Juliana en Prins Bern- Dank in klank. Het is gemakkelijker te ge ven dan te ontvangen. Dit is een probleem, dat door ons Ne- derlandsch volk, dank zij het Concertgebouworkest met van Beinum, op de meest gelukk ge wijze wordt opgelost. Wij Ne derlanders brengen dank aan Zweden op een manier, die thans deze Scandivavische vrienden tot erkentelijkheid brengt. Dit gebaar, dit muzi kale geschenk, wordt door hen allen volkomen gewaardeerd en aanvaard. .Van Beinum in troduceert Nederlandsche mu ziek, de Kuhnau-variaties van H. Andriessen. Hij laat „De Zwaan van Tuonela" vanden Finschen componist Sybilius, weerklinken. De Engelsche hoorn Leo van de Lek, heeft een apart applaus in ontvangst te nemen. Drie deelen uit de „Damnation de Faust" van Barlioz volgen, waardoor men gelegenheid krijgt met de so noriteit, doch tevens met het klankraffinement. waartoe het Amsterdamsche orkest in staat blijkt, kennis te maken. Onderscheiding voor Etluard van Beinum. Naar wij vernemen, is Eduard van Beinum door den Zweedschen Koning benoemd tot ridder in de Noordster, een orde, ingesteld tot waardeering van prestaties op gebied van kunsten en wetenschappen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1