A J Oud president Hoover in Nederland Prinses Juliana brengt dank aan Zweden Caïididaatstelling Tweede Kamer Duitschers.... staken Openingszitting op St. Hubertus n Woensdag 10 April 1946 Hoofdred.Rector H. Sondaal Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur; G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. iel. Adv. 20826. Red. 20015. Abonnementsprijzen f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco Der post f 4.20 BOtCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 245 In dromen is de vrijheid dikwijls zaliger dan in werkelijkheid Op de wijze, zooals wij die ons van Amerikanen voorstellen, heelt de oud-president van de Ver. Staten, de krasse grijze 71- jarige Herbert Hoover, des morgens zijn ontbijt nuttigende in Brussel, in 7 uur tijds ons land „gedaan", om 's avonds 6 uur weer in Brussel te dineeren. In den tusschentijd is hij naar Schiphol gevlogen, vandaar per auto naar Den Haag gereisd. In de residentie voerde hij informeele besprekingen aangaande bnze voedselpositie met enkele onzer ministers,1gebruikte met hen de lunch, om daarna een tocht te maken door het gebom bardeerde Bezuidenhout. Bewondering voor Nederland Herbert Hoover was gister morgen om 10 uur met een Skymaster op Schiphol geland. Hij was vergezeld van dr. Fitz gerald van het Amerikaan- sche Dep. van Landbouw, den heer Maurice Pate, Frank Ma son en dr. Riddell. Met den Amerikaanschen ambassadeur poseerde Hoever vervolgens énkele oogenblik- kei- voor een legertje persfo tografen, waarna hij enkele woorden voor den microfoon sprak. „Ik ben zeer blij de ge legenheid te hebben mijnbe wondering voor het Neüer- landsche volk tot uitdrukking te brengen", zoo zeide hij. „Ik ben vele malen in Nederland geweest en heb in Amerika (net mijn landgenooten de moeilijkheden, die het Neder- landsche volk gedurende den sorlog heeft ondervonden, met ïroote bezorgdheid gevolgd.' PVij allen hopen dat Nederland spoedig zijn vroegere welva rendheid zal herwinnen". Oud-president Hoover, (lie sis eere-voorzitter van de hulp commissie voor den Hollana- schen nood, een reis door Euro pa maakt .zal na :ijn terug komst in Amerika verslag uit brengen bij president Truman, over de voedselsitu„..e, zooals h.i die in ons werelddeel heeft aangetroffen. Hij maakt zich ernstige zorgen over de onder voeding van ongeveer 20.000.000 Europeesche kinderen en acht het raadzaam, dat alle volwas senen hun dagelijksch rantsoen met 50 caloriën per dag korten ten behoeve van de kinderen. Dit is dringend noodzakelijk, aldus Hoover, wanneer wij over een 15-tal jaren in Europa de criminaliteit willen vermij den. Een speciale ministerraad, waaraan ook dr. van Mook deelnam, vond in het gebouw van het Departement van Justitie in Den Haag plaats,. V.l.n.r. de ministers Kolfschoten, van Schaik, Beel, dr. van Mook, Schermerhorn, Logeman, van Royen, Meynen en Vos. Achter v.l.n.r. de ministers Lieftinck, Drees, Manshoit en Ringers. Anefo-Friezer P. VENSKA DAGBLADET verwelkomt in een artikel, dat in 5 de Nederlandsche taal is gesteld, Prinses Juliana en Prins Bemhard, die thans een bezoek aan de Zweedsche hoofd stad brengen en door geheel Zweden met groote en oprechte vreugde worden begroet. „Ongetwijfeld zal het bezoek, dat Juliana en haar gemaal aan Zweden brengen, ertoe bijdragen, dat de oude vriendschapsbanden, die beide volken verbinden, opnieuw worden versterkt. Het geheele Zweedsche volk wenscht de hooge gasten van ganscher harte welkom in Stockholm", aldus het blad. De „feestdag" van het brood uit Zweden Ex-Pres. Hoover arriveerde op Schiphol. V.l.n.r.: minister S. L. Mans ion, Herbert Hoover en de Amerikaan- >che gezant In Nederland, Stanley K. Jornbeck A. H. F./Noske P. Nadat, Prinses Juliana met de Kroonprinses te Stockholm gewinkeld had. vond te één uur een intieme lunch' plaats met den Kroonprins en de Kroonprinses. Om drie uur begon in het Grand Hotel de uitreiking der decoraties aan hen. die zich gedurende den oorlog ver dienstelijk hebben gemaakt. Prinses Juliana was in gezel schap van Prins Bernhard. Alvorens tot de uitreiking der decoraties over te gaan, hield de Prinses de volgende rede: „Gaarne kom ik naar Zwe- ,.den om uitdrukking te geven „aan de gevoelens van dank- baarheid van het geheele Ne derlandsche volk voor de „spontane en edelmoedige hulp „aan ons vaderland in ziin „donkerste uren gebracht. Ik „overdrijf niet wanneer ik zeg. „dat zonder uw hulp menig- De candidaatstelling voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer vond Dinsdag 9 April in de achttien kieskringen plaats, ïij de candidaatstelling is gebleken, dat de volgende partijen tan de verkiezingen zullen deelnemen: Sli partijen nemen deel Katholieke Volkspartij, Anti {evolutionaire Partij, Partij 'an de Arbeid, Protestantschè Jnie, Staatkundig Gerefor- neerde Partij, Christelijk His- ouische Unie, Communisti- che Partij Nederland (De Vaarheid). Partij van de Vrij- teid, Nederlandsche Bellamy 'artij, Onafhankelijke Partij roep Lopez) en de Christe- ijk Democratische Volkspartij. I In totaal nemen du3 elf par ijen aan de Tweede Kamer- ;erkiezingen deel. Ter verge- jiking diene. dat bij de laatst tehouden Kamerverkiezingen (1937) twintig staatkundige partijen c.a. groepen eandida- tenlijsten hadden ingediend. Duitschers. die in Ber gen (Noorwegen) ziin te werk gesteld bij den we deropbouw. ziin dezer da gen in staking gegaan. Zij meenden recht te heb ben op loon voor hun ar beid. "Zij hadden reeds langen tijd hierover aan hun misnoegen uiting ge geven en meerdere malen gedreigd het werk te zul len neerleggen. „een onzer den grooten dag „der bevrijding niet zou heb- „ben beleefd". De legende van het Zweedsche brood. De Prinses gaf vervolgens enkele citaten uit een persoon lijk dagboek, waarin verhaald werd. hoe op 27 Februari 1945 de Roode Kruis-pakketten uit Zweden kwamen. Het dagboek spreekt over Amsterdam, waar, onder politietoezicht, bakkerskarren reden. In die karren lagen gele brooden. De talrijke scharen kinderen, die dagelijks door de hoofdstad zwierven, behoefden dien dag niet te bedelen. Die dag was een plechtig feest voor alle gezinnen. Wij kunnen nimmer de hulp van de werkers van het Roode Kruis vergeten, die onder moeilijke omstandig heden^ dikwijls met gevaar voor eigen leven, menig onzer uit de hel der concentratie kampen redden. Wij danken ook de talrijke Zweden, die tijdens den oorlog zooveel Ne derlanders gastvrijheid ver leenden. Het is ons onmogelijk u de vriendschappelijke gevoelens Eere-doctoraat voor Prins Bemhard De Senaat der Rijksuniver siteit te Utrecht heeft besloten aan Z.K.H. Prins Bemhard het doctoraat honoris causa in de Rechtsgeleerdheid toe te ken nen op grond van het feit, dat hjj door zijn houding het sym bool is geweest van het ver zet in Nederland. Z.K.H. heeft dit eeredocto raat aanvaard. De promotie zal plaats hebben tijdens de viering van het twee en zes tigste lustrum der universiteit, welke plaats heeft in de week van 15 tot 20 Juli van dit jaar. Ook H.K.H. Prinses Juliana zal deze eerepromotie bijwo nen. te vertolken, die ons volk voor uw natie gevoelt. Toekomstige geslachten zullen steeds met eerbied getuigen van de legen de van het Zweedsche brood. Hierna ging de Prinses over tot het uitreiken van de ver schillende decoraties. Gala-diner. Het gala-diner, dat gisteren avond plaats had in het Ko ninklijk paleis werd gehouden in de feestzaal Vita Havet. Aan den maaltijd namen deel Prinses Juliana. Prins Bern hard. de Zweedsche Koning, de Kroonprins en de Kroon prinses Prins Gustaaf Adolf, Prins Wilhelm en Prinses In geborg. De Koning wiidde een heil dronk aan onze Koningin, het Prinselijk Paar en de welvaart van het Nederlandsche volk. De Prinses richtte es;n heil dronk tot den Koning en de overige leden van de Konink lijke familie en het Zweedsche volk. „Orde der Serafijnen". Prinses Juliana en Prins Bernhard hebben de hoogste onderscheiding ontvangen, die Zweden kent. de Orde van de Serafijnen. De komende verkiezingen Speculatieve profetie. DE VERKIEZINGEN zijn in zicht, de politieke be langstelling leeft op en men is danig benieuwd naar den uitslag. Een geliefkoosde vraag is die naar de sterkte der partijverhoudingen. Wat zal er ui» de bus komen? Het is geenszins om den pro fetenmantel om te hangen, dat wij ons hier min of meer aan! een voo,spelling wagen. Doch om de gedachten te bepalen en tenminste eenigermate een overzicht te krijgen van iet tooneel van den strijd, waarop de troepen zijn aargetrede.i, is het nuttig een mogelijke uit slag schematisch aan te duiden. In 1937 leverde den uitslag voor de Tweede Kamerverkie zingen het Ogende beeld op: R.K. Staatspartij 31 zetels Soc. Dem. Arb. Partij 23 Anti-Revolutionnairen 17 Christ. Historischen 8 Vrijz. Democraten 6 Liberalen 4 N. S. B.-ers 4 Communisten 3 Christ. Tem. Unie 2 i. atk. Gereform. 2 100 Volgern de proefstemming van het Ned> rlandsch Instituut voor de Publieke Opinie, zou den percentages der .stemmen volgens de toestand in Maart aldus zijn: Kath. Volkspartij 30 (33) Partij van de Arbeid 37 (30) Partij van dt Vrijheid 5 (9) Anti-Revolutionnairen 9 (10) Christ.-Historischen 6(5) Communisten 5 8) Vrijzinnig Democraten 1 (1) Ned. Volksbeweging 1 0) Andere partijen 6(4) 100 100 De tusschen haakjes geplaat ste cijfers en onze vermoe dens weer. Men bedenke dat die niet zijn gebaseerd op pen proefstenftni ig, zooals die door het Instituut <roor Opinie On derzoek is gehouden en welke, wanneer zij met groote zorg is op "!Steid, merkwaardig juiste resultaten kan opleveren. Wij zouden een lang rapport moeten schiijven om onze cij fers te beredeneeren. Hier moe ten wij met enkele aanduidin gen volstaan om te motiveeren de afwijkingen van de proef stemming. (Vervol* oo oa* 31 .Nadat gisteren omstreeks half zes n.m. de ministers Scher merhorn, Logeman, van Royen en Drees en de Sultan van Pontianak op het Landgoed de Hooge Veluwe waren gearri veerd had een bijeenkomst plaats van sociaal karakter tus- schen de leden van de Neder landsche Regeering, den Lt.- Gouv.-Gen. dr. v. Mook en de uit Indië overgekomen Indo nesiërs. Op deze bijeenkomst werd een werkprogramma voor de komende dagen opgesteld. Men neemt aan, dat de verde re besprekingen ongeveer een week in beslag zullen nemen. Lord Inverchapel is gisteren avond per boot naar Engeland vertrokken .Bij zijn vertrek brachtten de Indonesiërs, die thans op de Hooge Veluwe ver blijven, in een telegram hun gevoelens van oprechten dank over en spraken de hoop uit, dat Lord Inverchapel ook voor 't tweede gedeelte van hun taak belangstelling zou blijven koes teren. Gisterenmorgen hield Lord Inverchapel in het gebouw van de Engelsche ambassade in d »n Haag een persconferentie, waarbij hij er den nadruk op legde, dat er tusschen de En gelsche en Nederlandsche re geeringen geen enkel verschil van meening bestond en dat men ook op militair gebied ten nauwste sarr.enwerKte. „Tijdens mijn verbliif op Ja- „va distancieerde ik mii prin cipieel van de constitutioneele „kwestie, daar dit een zuiver „Nederlandsche aangelegen heid is. Engeland interesseert „zich alleen voor het feit, dat „er een overeenkomst tot „stand komt. doch niet welke „overeenkomst men bereikt". Toen de communistische ac tiviteit op Java ter sprake kwam, deelde Lord Inverchapel mede, dat deze zeer gering is. „Tan Malaka is een Trotzkiïst, hij is door de Indonesiërs zelf achter slot en grendel gezet en ik hoop dat hij daar lang zal blijven", zeide Lord Inver chapel,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1