Spanje voor den Veiligheidsraad? -VERZONKEN - Van Mook c.s, op Schiphol geland Prinselijk Paar naar Zweden vertrokken Herdenkings- piechtigheid voor Roosevelt Dinsdag 9 April 1946 Hoofdred.: Rector.H. Sonda-ii Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. iel. Adv. 20826. Red. 20015. Abonnementsprijzen f 0.26 per week. MO per maand, 3.20 per kwartaal. Franco oer post 4.20. No. 244 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Mooie herinneringen en verdriet gaan altijd samen XT AAK TE WASHINGTON wit gezaghebbende bron ver- !\J luidt, zullen de Ver» Staten, behoudens onvoorziene om- ,p standigheden, zich verzetten tegen het Poolsche voorstel >p de Spaamsche kwestie voor den Veiligheidsraad te behandelen, in Onder „onvoorziene omstandigheden" rekent men de mogelijk- heïd. dat Polen zou beschikken over inlichtingen, die den an- deren mogendheden nog onbekend zijn. Gromyko's verzoek afgewezen .De Amerikaansche Min. van Buitenl. Zaken, Byrnes, heeft verklaard, dat hii verdere stappen van den Veiligheids raad inzake Perzië voor 6 Mei niet noodig vond. In afwach ting van de publicatie van een specifieke Sowjet-Russische re solutie, zoo zeide Bvrnes, kon iiii nog niet zeggen hoe de tiouding der V.S. tegenover het Russische verzoek, de Per zische kwestie van de agenda af te voeren, zou zijn. Het Ita- liaansche vredesverdrag zou punt één van de agenda van ie Parijsche vredesconferentie ivorden. Byrnes weigerde zich Uit te laten over het Poolsche worstel, de kwestie Franco roor den Veiligheidsraad te arengen. maar verwees naar iet Amerikaansche antwoord >p de recente Fransche nota lienaangaande. In welingelichte kringen rerwacht men. dat noch de iT.S. noch Engeland zich be- •eid zullen toonen het verzoek ran Gromyko. de Perzische cwestie van de agenda van ten Veiligheidsraad af te voe- en. in te willigen. Men is van aeening. dat de Russische re- [eëring reeds eens te voren ■erklaard heeft, dat de Russi- che troepen onvoorwaardelijk 'óór 2 Maart teruggetrokken ouden worden. Het kan geen ;waad de kwestie thans op de genda te laten staan, omdat, sranneer de Russische troepen nderdaad vóór 6 Mei uit Per- ië zullen ziin geëvacueerd, iet zeer eenvoudig zal ziin de rwestie dan van de agenda af e voeren. Ontevredenheid in Perzië. De premier Ghavam heeft en tekst gepubliceerd van de tussisch-Perzische petroleum- vereenkomst. en bevestigd, at stappen genomen ziin om ie belangen van Turkije en rak te beschermen. De Perzische Min.-Pres. leeft aan Perzische gewaoen- e strijdkrachten bevel gege- en onmiddellijk naar de pro- incie Mazanderan te vertrek- fen in verband met binnenge- ömen berichten over een CEBOUWEN In de baai van Bakoe aan de Kaspische Zee be vinden zich sedert eeuwen een aantal oude steenen gebouwen onder het water. Geleerden uit Azerbeids- jan hebben een onderzoek ingesteld en geconstateerd, dat daarbij een vesting met vijftien torens is. De eerste archeologische expeditie heeft een 250 tal steenen tafels naar bovengebracht, waarop Arabische inscrip ties gegrift stonden. Pro fessor Pachomofdie met de ontcijfering is begonnen verklaarde, de namen te hebben gevonden van oude 'Azerbeidsjansche vorsten. Ook werd het jaartal 1234 ontcijferd. Thans zal voor een nader gedetailleerd on derzoek een groote expedi- tie worden uitgerust. voorgenomen staatsgreep. In verband hiermede zullen in het geheele gebied naspo- rir.gen naar wapens gehouden worden. De premier heeft medegedeeld, dat onverwijld naar alle door de Sowjet-Rus- sen ontruimde plaatsen in Ma- zandaran. Kaswin en Resit troepen gezonden worden. Er is geen reden voor ongerust heid. De voorgenomen revolu tie was blijkbaar gericht tegen Ghavam. die in rechtsche kringen groote ontstemming heeft verwekt door ziin olie- overeenkomst met de Sowiet- Unie. JAARBEURS ALLEEN VOOR ZAKEN, Het Jaarbeursbestuur her haalt nog eens zijn dringend beroep op het publiek, dat niet een ditect zakelijk belang bij de Jaarbeurs heeft, van be zoek aan de Jaarbeurs te wil len afzien. De Jaarbeurs toch is geen tentoonstelling doch een zaken-instituut. Laat ieder ertoe medewer ken, dat gedurende de dagen, waarop de Jaarbeurs nog ge opend is, déze geheel aan het zakendoen kunnen worden ge wijd. Het Jaarbeursbestuur deelt tevens mede, dat de loo- pende geruchten als zou de Jaarbeurs verlengd worden van allen grond zijn ontbloot. Dr. H. J. van Mook, Sir. Archibald Clark Ker,, en drie leden van het Indi sche kabinet zijn per vliegtuig op Schiphol gearriveerd. De foto toont Sir Ar chibald Clark Kerr, dr. van Mook en dBritsche gezant Sir Neville Bland. Sympathieke ontvangst Gisterenmiddag om 3 uur is het toestel van den Luit.-Gouv. Gen. Dr. van Mook, waarin zich eveneens Sir Clark Ken en de leden van de Indonesi sche delegatie bevonden, op Schiphol geland. De belangstelling op Schip hol was enorm en zou nog groter geweest ziin als niet reeds om half 2 alle toegangen naar het vliegveld zouden zijn afgezet. Van de gebouwen, die na verloop van tiid althans een qlee! van den wind zullen opvangen, die nu het wachten der velen allerminst veraan genaamde staan nog slechts stalen geraamten. Voor de z:ch regelmatig uitbreidende diens ten staan slechts vrii primi tieve houten loodsen ter be schikking. De prettigste en ruimste daarvan is die voor de Indi sche gei epati leerden en hier in veieenigden zich aanstonds na aankomst van het vliegtuig de velen, die ter begroeting gekomen waren, met de zoo juist geariiveerden. Deze laat ster: .moesten op weg naar de loods een gruot aantal fotogra fische batterijen passeeren. De op afstand gehouden menigte juichte, hen haiteliik toe. De delegatie is sameugesteld uit een drietal leden van het Indonesische kabinet: Soewan- di. Min. van Justitie; Soedar- sono. Mill, van Binnenl. Za- (Zie kolom hiernaast). PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD zijn gister middag om 5 uur op het vliegveld Bromma bij Stockholm geland. Ter begroeting waren aanwezig Kroonprins Gustaaf Adolf, die de generaalsuniform droeg. Kroonprinses Louise, Prins Gustaaf Adolf, de Nederlandsche gezant, Jhr. Mr. P. D. E. Texeira de Mattos, en de Zweedsche Min. van Buitenl. Zaken, Osten Unêden. Prins Bernhard bestuurde het Dakota- vliegtuig, waarmee de overtocht werd gemaakt. Het dochtertje van den gezant bood de Prinses een ruiker oranje tulpen aan. In snelle vaart ging het naar het Koninklijk paleis, waar de oude Koning Gustaaf de aan komst van zijn hooge gasten gadesloeg. Op de binnenplaats werd het Prinselijk Paar een treffende hulde gebracht door tweehonderd Nederlandsche kinderen, die daar stonden op gesteld met rood, wit, blauw en oranje pluimen en het Wil helmus voortreffelijk ten ge- hoore brachten. De Prins en Prinses bewogen zich onge dwongen tusschen de kinde ren. Gisteravond werd in de Ko ninklijke Schouwburg voor het Prinselijk Paar een ballet opgevoerd. Denemarken enthousiast over het bezoek. De Deensche pers raakt niet uitgepraat over alles wat maar in eenig verband staat met de Koninklijke bezoekers. Ook aan foto's geen gebrek. De in doorsnee twintig pagina's dik zijnde kranten hadden in deze dagen een meer dan ooit fleu rig aanzien. „Berlingske Tidende" memo reert met vette letters de woorden van de Prinses „Liefst zou ik het geheele Deensche volk willén decoreeren" en: „De naam van Denemarken is in de harten der Nederlanders gegrift". Eenstemmig zijn de bladen in hun lof over de ongedwon gen sfeer, die de bezoeken van Prinses en Prins kenmerken. Vooral de journalisten hebben dit op de persconferenties kun nen bemerken en zij steken dit dan ook niet onder stoelen en banken. De redactie van een der bladen had zelfs nog een telefonisch onderhoud met den Prins kort voor deze naar Ko penhagen vertrok. De Prins drukte hierin zijn leedwezen uit, dat het bezoek was ver traagd. zeide echter blij te zijn zijn bezoek aan Denemarken op een zoo mooien voorjaars-, dag te mogen brengen en be sloot met een opgewekt „goe- denmorgen". Het bezoek van Prins en Prinses komt op een tijdstip aldus het blad dat 70.000 Hollandsche tulpen, die reeds in het najaar van het moeilijk ste jaar, dat de Hollandsche geschiedenis kent, als uiting van dank door Nederland aan Denemarken waren geschon ken, vandaag in de zonneschijn staan met hun rechte groene stelen en een waarlijk konink lijke aanschijn geven. Bezoek aan Amager. Prinses Juliana en Prins Bernhard brachten Zondag een bezoek aan Amager, waar sinds de 16e eeuw Nederland sche kolonies gevestigd zijn. Bij de ontvangst op Amager heeft Dominee Strunge in de kerk van Taarnby het Prinse lijk paar toegesproken en met landsche afstamming der be volking van Amager. Hij zei, dat moreele en licha melijke kracht noodig zijn om ontberingen te verdragen. „Wij hebben gezien, dat het „Nederlandsche volk deze „kracht bezit en wij zien nu „den nieuwen bloei van het „land der bloemen en van „het Koninklijk Huis van dit „land tegemoet. Prinses Bea- „trix schijnt ons een in de „toekomst gelukkig Nederland „te symboliseeren". trots gewaagd van de Neder- Ter gelegenheid van den eersten jaardag van het over lijden van wijlen Pres. Frank lin Delano Roosevelt, zal op 12 April op het familie-land goed van Roosevelt in Hyde Park, New York, een herden kingsplechtigheid plaats vin den. De groote herdenkingsrede zal worden uitgesproken door president Truman. Ook de we duwe van den president. Me vrouw Franklin D. Roosevelt zal het woord voeren. Marian Anderson, beroemde neger-zangeres zal aan de plechtigheid deelnemen. Bij deze gelegenhid zal het huis in Hyde Park van den overledene aan de natie wor den overgedragen. Mevrouw Roosevelt zal de bezitting schenken en de Minister van Binnenl. Zaken zal de schen king aanvaarden uit naam van de federale regeering. Vele honderden personen uit de heele wereld zijn uitgenoo- digd om als speciale gasten de plechtigheid bii te wonen. ken en Pringodigdo. Staats secretaris. Nog waren meegekomen Dl'. P. J. A. Idenburg. Alkarl Ha- mid II. Sultan van Pontianak. Luit Kol. Santoso en Luit. Tahiiu. In een onderhoud met den heer Soervandi zeide deze. dat de onderhandelingen op „De Hooge Veluwe" ongeveer een weel? zullen duren en dat ziin verwachtingen hoog gespan nen waren. Volmachten heeft de delegatie niet. Men was in Indonesië zeer getroffen toen men vernam, dat hier demon straties waren gehouden, waaruit de sympathieke ge voelens voor het Indonesische volk zoozeer bleken. Of de In- donesiche delegatie zal mee gaan naar Londen, kon de heer Soewandi niet zeggen. Een deel van de politie, die voor de afzetting zorg droeg, was op motorfietsen gekomen en begeleidde na afloop der begroeting, om uur, de auto's, die Dr. van Mook. Lord In- verschapel en Sir Neville Bland naar Den Haag brach ten. De Indonesische delegatie en de overigen ziin naar het slot Sint Hubertus op „De Hooge Veluwe" vertrokken. H.K.H. Prinses Juliana en Prinses lugrid brachten een bezoek aan een kin dertehuis te Kopenhagen. Prinses Juliana kijkt belangstellend naar de spelende kinderen. Anefo-Presser P.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1