M H U De voedselconferentie fe Londen iPerzië en de Veiligheidsraad X. IjJEdaamdag 8 April 1946 Hoofdred.Rector H. Sondaal Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur; G. van Elburg. Bureaux: Papengraclit 32. iel. Adv. 20S26. Red. 20015. Abonnementsprijzen 0.26 per week. 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco oer post 4.20. e»- 'igi V No. 245 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Ik begon pas te leven toen ik voor een ander ging leven je Poolsche marionet op hettooneel RUSLAND TREKT AAN DE TOUWTJES en Polen en Roe menië en de Oekraïne1 reageercn precies op elke rak. De Oekraïne moest van regisseur Stalin Indonesië voor den veiligheidsraad brengen. Nu Amerika en Engeland en zelfs Frankrijk gaan inzien, dat de actie tegen Franco heel wat anders I inhoudt dan liefde voor democratie en deze drie landen niet van I blan bleken om in het Russische spelletje een rol te vervullen, heeft regisseur Stalin aan een ander touwtje getrokken en ver schijnt de marionet Polen op het tooneel om Spanje voor den siligheiösraad te slepen. DE RUSSISCHE SOUFFLEUR De Poolsche regeering heeft aar vertegenwoordigers bij en Veiligheidsraad instructie egeven de kwestie van de betrekkingen tusschen de "•Vereenigde Naties en het re- iem van Franco on de agenda an den Veiligheidsraad te laatsen. De mededeeling. uitgegeven door de Poolsche ambassad.e te Londen, voegt hieraan toe: Polen is van meening, dat de ilyereenigde Naties de diploma- Jtieke betrekkingen met het •j'egiem van Franco moeten .«versterken. Deze beslissing '■van de Poolsche regeering is «genomen met het oog on het I feit. dat het huidige regiem in [.iBpanje den internationalen JLvrede in gevaar brengt en dat Igtle vrede ondeelbaar is." De mededeeling brengt te kens in herinnering dat eenige duizenden Polen ter verdedi ging van het „democratische en ifepublikeinsche Spanje" heb- nen gevochten en zijn cesneu- eld, en beweert, dat tijdens en oorlog Poolsche soldaten, die uit Frankrijk en elders aver de Spaansche grens ont vlucht warer, door Franco ge vangen genomen en in het :oncentratiekamp bij Mirando lel Ebro waren gezet. Tegelijkertijd heeft de Pool- iche regeering eenstemmig jesloten de Spaansche repu- alikeinsche regeering te er- cennen. Gemengde gevoelens. Het nieuws, dat Polen be- iloten heeft de Spaansche "kwestie voor den Veiligheids raad te brengen heeft onder de gedelegeerden bij de Ver eenigde Naties een gemengde ontvangst gehad. Sommige ge delegeerden betwijfelen of dit wel een onderwerp was. dat de Veiligheidsraad behoorde te behandelen. Britsche kringen leggen den nadruk op het be hang voor den raad van het (-vaststellen van de werkwijze, "hetgeen reeds te lang heeft - s\ oetbaiiiitslagen De resultaten van de gisteren in de eerste klasse gespeelde wed strijden zijn als volgt: DISTRICT RFC—ADO 0—5; De Vole- wijekers—'t Gooi 31: Etnma- VSV 0—2. DISTRICT II. Blauw Wit—HBS 0—2: DHC - Sparta 31VUC—Feyetioord 4—2. DISTRICT III Ënsoh. BoysPEC tS. Oulck —NEC 1l: AGOVV—Enscheue 22: Go Ahead—Heracles 33: TubautiaWageningen 20. DISTRICT IV. BW-RBC 6-0; Vllssingen- LONG A 1—2; Baronie-DNL—Wil lem II 3—3; NOADRKTVV 1—0. DISTRICT V. GVAVFrisia 30; Be Ouick— Leeuwarden 01Heerenveen— Achilles 7—0; HSC—LSC 1-0 DISTRICT VI. Juliana—PSV 3—2: MVV—Sport club Emma 34; RoermondLim- burgia 18; BrabantlaVVV 32 (o.p.v. VVV); Spechten—Bleiier- heide 02. getraineerd, en zii ziin van meening. dat dit behoort te ge schieden voor men overgaat tot het behandelen van een kwestie, ten aanzien waarvan de meeningen waarschijnlijk verdeeld zullen blijken. Ook Frankrijk, dat allang spijt heeft van ziin doldriftig sluiten der Fransch-Spaansche grens, heeft niet het voorne men om nieuwe stappen te on dernemen met betrekking tot de Spaansche kwestie. Fransche berichtgeving. Als een staaltje van bericht geving om toch maar stemming te maken tegen Spanje, diene het volgende: Een van de groote persagent schappen gaf een gruwelijk verhaal door van mishandelin een op een Spaansch politie bureau van een jong meisje. Het bericht daalde af in af schuwelijke details. Wat blijkt nu? Het heele bericht is letter lijk overgenomen uit een boek dat de gruwelen verhaalt in Rusland gepleegd door de GPoe Men heeft dit verhaal letterlijK overgenomen en dd Russische namen veranderd in Spaansche. Ziedaar een van de metho des waarmee een communisti sche wereld Spanje te liif gaat. WEERSVERWACHTING tot Dinsdagavond. Wisselende bewolking met plaatselijk enkele buien Ma tige, vooral langs de Wadden zee tijdelijk krachtige wind tusschen' W. en N.W. Daling van temperatuur. Nederlandsche kinderen, die in Kopenhagen vertoeven tot herstel van hun ge- zondheid, uiten hun enthousiasme bij het bezoek vau het Prinselijk ^Paar. World-Photo P. Franco aan het woord. „De beteekenis van de aan vallen ou ons regiem door de communisten pers en radio en die der vrijmetselaars is. dat wij er ons goed doorheen ge slagen hebben, dat wij niet dood zijn en dat onze vlag fier wappert". Aldus Franco in een onlangs gehouden rede. „Deze aanvallen zijn het beste bewijs, dat Spanje vooruit gaat en dat wij definitief ge broken hebben met de eeuwen van decadentie. Wij moeten ons werk voltooien en het aan gezicht van Spanje volkomen veranderen. Wij moeten recht vaardigheid brengen in dor pen. het platteland en de fa brieken. Wij moeten de mate rialistische levensbeschouwing, welke uit een vreemd land werd geïmporteerd, met wor tel en tak uitroeien. Hei kruis beeld en de bijbel moeten al onze handelingen beheersclien. Het katholicisme en het so ciale verantwoordelijkheidsge voel moeten bijdragen tot de grootheid van ons land", (De eigenlijke reden van de hetze tegen Franco is gelegen in den strijd, die communisten voeren tegen het katholieke geloof. Red.). Een van de maatregelen, welke werd voorgesteld, is dat de productie van landbouw werktuigen ook in de bezette gebieden, voorrang moet heb ben. Ook steenkolen is een eerste rereischte om liet voedselplo- Vleeni te helpen oplossen. In de verdere besprekingen werd o.a. door Min. Mansholt aangedrongen op een interna tionale distributie van voeder- DE KWESTIE RUSLANDPERZIë is in zijn behandeling voor- loopig uitgesteld tot 6 Mei en Gromyko, de Russische vertegen woordiger, heeft thans verzocht de zaak definitief van de agenda af fe voeren. Het Engelsche weekblad „The Observer" schrijft in een artikel, gewijd aan de Perzi sche kwestie, dat de V. S. tij dens de besprekingen een be slissende rol hebben gespeeld, aan wie het dan ook te dan ken is, dat zulk een gunstig re sultaat is bereikt. Zij hebben, aldus het blad, voor den eer sten maal volledig hun taak van wereldleiderschap op zich genomen, waartoe zij als groot ste macht ter wereld bevoegd zijn. De les, die de Perzische crisis ons heeft geleerd, is tweeledig: Ten eers'te, dat de vrede kan worden bewaard zonder een nieuw beroep op de wapenen en ten tweede, dat de organisatie der Vereenigde Naties werkelijkheid kan zijn, indien de gelooven. T er in blijven Het blad prijst verder den Perzischen Min.-Pres., Sulta- neh, voor wat hij tot stand heeft gebracht. Hij heeft met Rusland overeenstemming be reikt, zonder zich de vijand schap van het parlement op den hals te hebben gehaald. H;: heeft den Russen hun zin gegeven met luiden bijval van de Vereenigde Naties. Hij is de onbetwiste meester op het Perzische politieke tooneel, al dus het blad. De Perzisch-Russische overeenkomst. Bij deze overeenkomst is ei- rekening gehouden met de be langen van Turkije en Irak. Nabij de grenzen van deze sta ten zal de Perzisch-Sowjet- Russische maatschappij geen boringen verrichten. De Sow- jet-Unie zal het materieel le veren en de kosten van explo ratie dragen. Perzië geeft den grond en opslagplaatsen. De Sowjet-Unie houdt vijftig pro cent van de olie en Iran blijft vrij om de rest aan den meest biedende te verkoopen. Ten gevolge van haar gunstige lig ging ten opzichte van Perzië zal vermoedelijk de Sowjet- Unie in staat zijn het hoogste bod te doen. (Het is maar hoe men het zegt en voorstelt. Practisch esproken heeft Rusland vol ledig zijn zin gekregen, al leen de manier waarop is een beetje anders geworden. Red.). granen. De enorme stijging der prijzen is het gevolg van het ontbreken van deze rege ling. Ieder land heeft vervolgens zijn gedachten naar voren ge bracht. Zwitserland bracht onder de aandacht, dat het nieuwe voedermëthoden had toege past, welke graan uitspaarden. De Zweden, wier exportreser ves aan graan nu uitgeput zijn, deden het verband uitkomen tusschen veeteelt en klimaat. De 60.000 arbeiders, die in de bosschen werken voor de houtproductie hebben vleesch- noodig. Frankrijk neemt ge noegen met een reserve aan broodgraan voor slechts twin tig dagen en hoopt, dat ande re landen dit voorbeeld zullen volgen, want daardoor kunnen anderen worden geholpen. Ne derland en België drongen sterk aan om op een vertegen woordiging in de Combined Food Board, temeer omdat de ze twee landen niet minder dan 50 percent van de geheele overzeesche import voor hun rekening nemen. De conferentie had o.a. zijn hoop op Argentinië gesteld en heeft in den vorm van een mo tie een beroep op dat land ge daan zooveel mogelijk graan uit te voeren. Noorwegen, Zweden, Dene marken en Portugal hebben Europa hun overschot aan visch aangeboden, hetgeen als een belangrijke en verwachte bijdrage voor de voedselvoor ziening werd beschouwd. Hollands glorie. In een geestige slotrede maakte de voorzitter. Min. Noel Baker gewag van het goede nieuws van de Security Coun cil te New York. Het werk, dat onze conferentie heeft ver richt, is van niet minder ge wicht voor den vrede. Europa kan niet alles doen. Daarom is een beroep gedaan o.a. op andere landen. Ieder zonder uitzondering moet zich inspan- Pratende Exellenties, die zich vergaloppeeren NEEN. het gaat ditmaal niet over minister Scher- merhorn. Deze gaat straks een openbaar debat aan over het regeeringsbeleid met Prof. C. W. d e V r i e s en wij houden ons hart bij voorbaat vast. Overigens, indien wij weer met minister Schermer hor n op de proppen kwamen, zou de lezer gaan denken, dat wij iets tegen hem hadden, ter wijl wij toch voor minister Schermerhorn als mensch, als Nederlander, als professor, alle waardeering hebben. Minister Vos heeft, voordat hij naar Amerika ging, even, zoo terloops, zijn visie over Amerika en de Amerikanen gegeven, welke zooals een der bladen schreef een jongen van de 4-jarige H.B.S. hem aanzien lijk zou hebben verbeterd. Thans heeft deze minister in een volgens zijn partijblad „Het Vrij Volk „glashelder betoog, urenlang boeiend, van het be gin tot net einde" (men moet n.l. weten, dat deze minister heelemaal geen spreker is) weer meer verteld, dan hij kan verantwoorden. Hij zeide: „Als de winkeliers geldige „textielpunten niet honoreeren, „is het meer een kwestie van „niet •.villen, dan van niet kun- „nen. Geef namen en plaats van „neen-verkoopende winkeliers „op aan het departement van „Handel en Nijverheid, Bezui- „denhoutscheweg 3D, den Haag, „dan zullen we zien of er niets „meer te krijgen is. In uiterste „noodzaak zal ik een Centraal „Magazijn laten inrichten, waar „jonggehuwden alles op hun „vergunningen kunnen krij- „gen". (Vervolg op pas. 3). nen om meer voedsel te pro- duceeren, want het leven van millioenen is ermede gemoeid. Zwitserland verbouwt thans viermaal zooveel als voor den oorlog. Wat Nederland na de bevrij ding heeft gepresteerd grenst aan het ongelooflijke. De on- dergeloopen gebieden zijn droog gemaakt en verwachten een oogst en al is deze wel licht schraal, het is toch in elk geval iets. Hij noemde deze re constructie een wonder. Belangrijk is, dat verschil lende landen een overschot aan visch hebben aangeboden. 12 April AltleeSchermerhorn „Sinds de ontmoeting tus schen de Britsche en Neder landsche eerste ministers op 27 December te Cheauers heb ben tusschen de Nederlandsche en Indonesische vertegenwoor digers te Batavia onderhande lingen plaats gehad om tot een overeenkomst inzake de tus schen beide partiien bestaande geschillen te komen. Deze on derhandelingen zijn tijdelijk geschorscht om den L. Gouv. Gen. van Ned.-Indië. dr. H. J. van Mook. in de gelegenheid te stellen met eenige Indone sische leiders naar Nederland te vertrekken, om verslag aan ziin regeering uit te brengen. Sir Archibald Clark Kerr zal aan zijn regeering verslag uit brengen De Britsche regeering heeft besloten van deze gelegenheid gebruik te maken, om den Ne- derlandschen Min.-President uit te noodigen naar Londen te komen voor een gedachten- wisseling over de Ned.-Indi- sche kwestie. De Nederland sche Min.-Pres heeft deze uit- noodiging aanvaard en zal oo 12 April door den Britscheu eersten minister ontvangen worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1