58 Van den held Jan Trompetter :dc AARLANDERVEEN U.S. Ver. E.H.B.O. Genoemde vereeni- ol ig verqgaderdc onder voorzitter- er- aap van den heer C. v. d. Bijl. Door tijd t onverwacht vertrek van den secre- lad ris der vereeniging bleef voorlezing ji het jaarverslag achterwege. Uit het rslag van den penningmeester bleek, t er een batig saldo in kas was van rdt ^83.37. ftlles werd in orde bevonden, waarna stuursverkiezing op de agenda stond, ;t afgetreden lid mej. de Hollander, fidc zich niet herkiesbaar; boven in moesten in de vacaturcs-mej. J. d. Hulst en den heer W. Minnaart lorzien worden. Gekozen werden de eren B. Gerritsen en N. Schueller en ;j. C. Hanout. Volgde bespreking herhalingscursus, larbij de docent de heer dr. W. v. d. ind, zich direct bereid verklaarde om i voldoende deelname een nieuwe >m rsus te leiden. Na rondvraag volgde ril liting. ATWIJK AAN DEN RIJN .23 E.H.B.O. De afd. Katwijk van de Ned. Ver. v. E.H.B.O. vergaderde in it Jeugdhuis. Het voornaamste punt Ir agenda was wel bestuursverkiezing. Êrkozen werden: de heereu J. v. d. imp, K. v. Houten en P. Langmuur en .35 s nieuwe bestuursleden in diverse va- ■iduren mevr. F. Hazeborgde Graat, rs; evr. N. v. Duynv. Vugt en de nee- eji n J. P^JCorving en A. Haasnoot. Me- ideeling werd nog gedaan dat de Katw. 45 eddingbrigade samenwerking met de f- .H.B.O.had afgewezen. De contributie •45 erd vastgesteld op 0.25 per maand. Oprichting gedenkteeken. De plan- K:n, om in Katwijk een monument op te chten cfrn daarmede niet alleen de hel- _2 'n te eeren, gevallen tijdens de ge- ïchten van Mei 1940, maar ook de llle- kien of onze bondgenooten, hebben ians vasteren vorm aangenomen. Reeds zijn een eere-comité en een erkcomité gevormd, welke laatste zich erantwoordelijk stelt voor het bijeen- n~ renden der benoodigde gelden, het be- .jg ^len van de Plaats van oprichting van i et monument en het beoordeelen in ferste instantie van het door een kun- ienaar te maken ontwerp. Voorzitter van het werkcomité is de eer A. Wassenaar, penningmeester de eer W. Vooijs, terwijl als secrtaris fun- jj bert de commies ter secretarie G. H. 1 Jeino. In een circulaire die huis aan huis zal 'orden verspreid, wordt een beroep op e bevolking gedaan om het financieel a" (ogelijk te maken, dat het plan tot [ichting van een gedenkteeken tot uit- a7 oering kan worden gebracht. g! Plantsoenen. Van gemeentewege is [en begonnen met het vernieuwen van ,0t e plantsoenen. Deze hadden wegens K* ernielzucht van Duiische zijde alsook fv- regens de brandstoffenschaarschte veel CI eleden. Verwacht wordt voldoende 0, 'aardeering voor het uiterlijk schoon en t. at de ouderen de plantsoenen in bescher s; iing ztlllen nemen. De medische-dienst zal Zondag wor- en waargenomen door dr. de Ruyter ijlker. LEIDSCHENDAM Politieke delinquenten. Zooals be- end, kan de procureur-fiscaal bij het ijzonder gerechtshof, de rechter of et tribunaal, zich laien voorlichten met etrekking tot de politieke delinquen- en. Als gevolg hiervan is de vereem- ing Stichting politieke delinquenten" pgericht, welke voor vele gevallen, ook oor gearresteerden uit Leidschendani. ele rapporten heeft uitgebracht, welke apporten hetzij voorwaardelijke of niet- oorwaardelijke invrijheidstellingen ten- evolge hadden. Afgezien van deze werkzaamheden eeft de „Stichting" reden van bestaan, mmers. het zou onverantwoord zijn /anneer niet zou worden getracht, den olitieken delinquent na beëindiging van ,'en straftijd of na zijn voorwaardelijke •uiteiivervolgingstelling weer in de sa- nenleving in te schakelen. Eenerzijds mdat de verarming van duizenden me ieburgers, verwijderd uit hun vroegeren werkkring, en zoo niet dakloos, dan och veelal verstoken van het meest entieel huisraad (zoekgeraakt na de in- jeslagneming b.v.) dreigt, anderzijds om- lat uitstooting uit de samenleving van jen die op eenigerlel wijze voor hun otiten of misdragingen hebben geboet, liet wordt geduld als gevolg van de leginselen van rechtvaardigheid en laastenliefde, welke peilers van onze samenleving vormen? Als vertegenwoordiger voor Leid fChendam van genoemde „Stichting", welke zich niet begeeft op het terrein /an rechtspleging) treedt op de heer H. ran der Plas, Mauvelaan 22, telefoon 149. Uitreiking schoenenbonnen. De dis- tributiedienst deelt mede, dat de op {rond van de nieuwe regeling te ver- Strckke schoenenbonnen worden uitge reikt op Dinsdag 9 April voor degenen wier namen beginnen met de letters A lot en met H., op Woensdag 10 April foor de letters I t.m. R en op Donder dag 11 April voor de letters S' t.m. Z. De uitreikingen hebben uitsluitend plaats in het distributiekantoor telkens van 912 en 1416 «uur. Medegebracht die "t te worden de tweede stamkaart of noodstamkaart met bijbehoorend pieuw inlegvel. Voetbal. Het le A.V.V.-elftal zal Zondag den strijd aanbinden tegen Vo- «el op het terrein Buurtweg te Was senaar. Het 2e elftal speelt op eigen I terrein tegen Texas 2 om 14.30 uur en het 3e eiital tegen Spoorwijk 3 om 12 uur. Ziekendicnst. Zondag zal de zieken- dienst uitsluitend worden waargenomen door dr. v. d. Stam, Yoorburgscheweg 25 tel. 84. LISSE Afscheid directeur Postkantoor. D«.- heer G. Th. Litjcns, waarnemend direc teur der Posterijen alhier, is overge plaatst naar het hoofdkantoor der P. T.T. te 's-Gravenhage. In een bijeenkomst van het geheele personeel werd op eenigszins officieele wijze afscheid van den directeur geno men, waarin hem dank werd gebracht voor de groote en prettige samenwer king, vooral in de oorlogsjaren. De heer Litjens dankte voor dit pret tige afscheid en hoopte, dat de verhou ding van het personeel tot zijn opvol ger den heer Bonnema even vriende lijk en goed moge zijn. De schoolarts der Bloembollenstreek gaat heen. In café-restaurant „De Nachtegaal" te Lisse, had Woensdag middag liet officieele afscheid plaats van den heer dr. C. R. Zijerveld, schoolarts der Bloembollenstreek, we gens zijn vertrek naar Leiden, alwaar hij benoemd is tot directeur van den Gemeentelijken ^Volksgezondheidsdienst. Deze samenkomst stond onder leiding van den heer van Heusden, uit Sassen- heim. Onder de aanwezigen waren te genwoordig .g^id-burgemeester J. P. Gouverneur, van Sassenheim, de inspec teur van de Volksgezondheid, de inspec teur van het lager onderwijs, dc dokto ren Kooij en Zuring. Voorts verschillen de autoriteiten uit de kringgemeenten en gemeenten, welke den schoolartsen- dienst omvat. Na verwelkoming door den heer van Heusden sprak allereerst burgemeester jhr. mr. van Nispen tot Pannerden, van Hillegoin( als voorzitter van de com missie van toezicht. Spreker gewaagde van de groote qctiviteit en prettige wijze van werken en samenwerken, wel ke er bij den schoolartsendienst heerschte. Namens de commissie van toezicht bood spr. den scheidenden schoolarts een souvenir aan. Door den inspecteur van de Volksge zondheid werd naar voren gebracht, welke uitnemende kwaliteiten dr. Zijer veld bezat om zijn functie als school arts uit te oefenen. Dc heer Julsinga. inspecteur van het Lager Onderwijs te Leiden bracht hier op zijn gelukwenschen over en felici teerde de gemeente Leiden met zulk een uitnemende kracht. Oud-burgemeester Gouverneur ver klaarde, dat het devies van dr. Zijer veld was „Leven is werken Werken is leven". Spr. bracht dr. Zijerveld hier voor ook zijn wclgemeenden dank. Namens het onderwijzend personeel der aangesloten scholen voerde de heer Heusden, uit Sassenheim, het woord. Na mens ouders, leerlingen err schoolperso- neel werd hem êen schilderij aangebo den, terwijl mevr. Zijerveld in de hulde werd betrokken door aanbieding van bloemen. Nadat nog enkelen het woord had den gevoerd o.a. dr. Simonis en dr. H^ase sprak de vertrekkende schoolarts, dr. Zijerveld, om dank te .brengen voor de woorden tot hem gesproken. Hij deed enkele grepen uit zijn practische bele venissen als schoolarts en dankte voor de zeer aangename wijze van samen werking. Spr. vertrouwde er op. dat deze belangrijke dienst steeds breeder ontplooid zal mogen worden tot heil der volksgezondheid. Verkeersongeval. Donderdagmiddag kwam vanaf de Kanaalstraat een zwaar beladen vrachtwagen van den heer Wierda. uit Hillegom, den heerenweg oprijden, terwijl de tramtrein van de richting Haarlem kwam aangesneld. Een geweldige klap volgde toen de tram tegen de wagen aanreed. Het verkeer kwam hierdoor hopeloos in de war en werd voor ecnigen tijd orygelegd. Eerst na een half uur was de ravage, die in de lading cement was aangericht. In zooverre opgeruimd, dat het doorgaand verkeer weer normaal kon rijden. De materieele schade aan de auto was "groot, terwijl de tram eveneens be schadigd was. De politie heeft van een en ander procesverbaal opgemaakt. NIEUWKOOP. „Gemeentebelang" oi „Partij van de Arbeid"./ In café Biersma vond een vergadering plaats over de vraag of de plaatselijke ver „Gemeentebelang" moest voortbestaan, of dat zij plaats moest maken voor een alhier op te richten af- deeling van de P. v. d. A. Na discussie cn een uiteenzetting van den heer Prinkers werd door de verga dering besloten om de vereeniging „Ge meentebelang" te handhaven, temeer daar de P. v. d. A. geen bezwaar had om met „Gemeentebelang" samen te werken. NOORDWITK Ouderavond K.J.B. Het was een goede gedachte om in de gehouden gc- zinsweek, ook een ouderavond te be leggen voor de ouders der leden van de Katli. Jeugdbeweging. Wie deze avond niet heeft bezocht, heeft veel gemist, want kap. Welling die sprak over de „Moderne Jeugdbeweging", wist dit zóó begeesterend te doen. dat zelfs de ouders de romantiek in deze beweging verwerkt, te pakken zouden krijgen. Voorop stelde spreker echter, dat het de plicht van de ouders is de jongen op te voeden en de Katli. Jeugdbeweging hierbij slechts een aanvullende taak kan vervullen. Wat is en wat doet nu de K.J.B. Dc K.J.B. stelt als minimum- cisch het lidmaatschap van de Maria- Congregatie, waardoor de godsdienst ontwikkeling wordt bijgehouden, het welk van groot Wang is voor onze ion- :ens, vooral in de moelijke overgangs tijd. Doch ook heeft de jongen behoefte aan goede ontspanning en daarom ver heugde het spr., dat ook in de oorlogs jaren hiermede kon worden voortge- De moderne jeugdbeweging van liecfln is echter veel verder gegaan als die van voor den oorlog, door haar aan te passen aan de romantiek, welke in iedere jongen ligt opgesloten en zoo heeft de K.J.B. in haar program opge nomen onder goedkeuring van de hoog ste kerkelijke autoriteiten, de verken nerij. De verkennerij is de grootste jeugdbeweging in de wereld en is ge baseerd op het Zuid-Afrikaansche leven en daarom heet de verkennerij in Noord- wijk „Die groot trek". Op zeer onder houdende wijze besprak Z.Erew. de in houd en opbouw dezer verkennerij, ter wijl Hopman Slats een aardige schets gaf over „Die groot trek" en een troep je echter verkenners een leuke demon stratie gaven van het verkennersleveu rondom hun houtvuur. Alles bijeen was het een goed geslaagde avond, waar de ouders de wetenschap hebben kunnen opdoen, dat hun jongens in de K.J.B. een goed en nuttig onderkomen hebben. R.K. Mlddenstandsvereeniglng. Don derdagavond vergaderde de R.K. Mid denstanders in hotel „Het Hof van Hol land". Naeen kort openingswoord van den voorzitter, den heer Jos. Thijsscn, kwam ter bespreking de conceptstatu ten 1946 vo r den te reorganiseeren Ned. R.K. Middenstandsbond. Alle arti kelen gingen zonder bespreking onder de hamer door, behalve arL 11% waarin wordt voorgesteld, dat voorzitters van afdeelingen boven de 500 leden een ad- vis^erende stem in den Bond hebben. Met dit voorstel kon men zich niet ver eenigen, daar 'dit een beknotting is voor de kleinere afdeelingen. dienaan gaande was een schrijven ingekomen van de afd. Lisse. waarin deze voorstelt, dat in dit artikel moet worden opgenomen, dat de gewestelijke Federatie met een aantal van 500 leden eveneens een ad- viseerende stem verkrijgen. Aan dit voorstel heeft de Federatie Bollenstreek zijn goedkeuring gehecht en re -v^erd be sloten dat ook Noordwijk adhaesie aan dit voorstel zal verleenen. Tot afge vaardigden naar de Centrale Raadsver gadering werden benoemd de heeren J. J. Thijssen en S. W. Langelaan. Na en kele huishoudelijke besprekingen volgde sluiting. NOORDWIJKERHOUT Personalia. Op 27 April a.s. zal ds. W. E. den Hertog zijn intrede doen in de Ned. Herv. Gemeente van Loos duinen. Burg. Stand. Geboren: Cornelia Maria d. v. C. Heemskerk en Klocze- man; Elisabeth Johanna Petronella d. v. H. A. Duivenvoorde en Bader; Ma- r:nus Theodorus Jozef z. v. J. J. Aart man en van Veen; Theresia Hendrika Maria d. v. H. E. Pompe en Hulsebosch; Hubertus Wilhelmus z. v. S. J. Bouw meester en Heemskerk: Petronella Jo hanna Maria d. v. W. J. Meeuwenoord en Bon. Overleden: C. M. J. Keijzer 1 j. Gehuwd: J. Harting en M. Wesseling. RIJNZATERWOUDE. Zwemver. „Ziap". Uitslagen van de zwemver. Ziap luiden: heeren: 1. Bartels, 2. Duven, 3. Zondaar. Dames: 1. Velden, 2. Klaver, 3. Dam. TER AAR Centrale Veiling. Met ingang van 8 April zullen voortaan de groentenveilin- gen plaats vinden op Maandag, Woens dag en Vrijdag. Ned. Biljartbond afd. Ter Aar en Om streken. Uitslagen competitie: 4e klasse: Vriendenkring 3Vriendenkring 4 80. 3e klasse: de Gouwe 2D.G.L. 2 4—4: de Kroon 3—D.G.L. 2 6—2; S.H. A. 2de Gouwe 2 62; Crescendo 4 de Gouwe 2 44. Eindstand 4e klasse: Crescendo 6 79 punten. Monopole 5 74 p., Vriendenkring 3 62 p.. T.O.G. 4 56 p.. T.O.G. 5 50 p.. Vriendenkring 4 48 p., Crescendo 7 40 p., de Gouwe 3 37 p. De eindstand van de 3e afd. is nog steeds niet bekend, er moet nog een wedstrijd gespeeld worden n.I. D.G.L. 2 de Gouwe 2. Deze wedstrijd zal nu spoedig gespeeld worden. De persoonlijke kampioenschappppen zullen aanvangen 9 April a.s. VOORBOUT De Oranjever. opgericht. Woens dagavond kwamen de candidaten voor het bestuur der op te richten Orar.jc- vereeniging in vergadering bijeen. De burgemeester opende de vergadering en hoopte tot een gezamenlijke oplossing te komen. Nadat de notulen der voiige vergadering waren goedgekeurd voIgJe de bestuursverkiezing. Gekozen werden de volgende heeren: A. W. Deutekom, le voorzitter, F. Stikkelbroek, 2e voor zitter., C. J. Kok, le sécr., F. J. IJssel- ip'uiden 2e secr.J. A. v. Gent le penn., E. F. Knoppert Jr., 2e penn., P. L. v. d. Hulst, C. v. d. Tang, J. A. Ver- degaal. H. v. Beek en W. v. Egmond, commissarissen. Hierna gaf de burge meester in een humoristische stijl ecnige richtlijnen voor de a.s. 4 Mei-viering welke alle gemeentebesturen reeds ont vangen hadden doch die voor dit dorp practisch niet uitvoerbaar zijn. Hierna nam de nieuw gekoien voorzitter nog even het woord. Hij dankte de verga dering voor het gestelde vertrouwen. R.K.S.V. „Foreholte". Op Zondag 7 April 1946 is er een vo'etbalprogram- rna vrfh 2 wedstrijden, welke thuis wor den gespeeld. Het Foreholteterrein zal dan wel veel publiek trekken, want om 12 uur spelen Foreholte 3 tegen Teylin- gen 4. tye Sassenheimers zijn in 2B de a.s. kampioen, tegen onze 3e elftallers zullen ze hun ongeslagen record wei voortzetten, maar aan Foreholte toch de eer, om Teylingen goed partij te geven. Daarna om 2 uur KagiaForeholte. een kamp, naar we hopen, van de hoog ste verwachtingen, in het bijzonder voor ons le elftal. Een zege, is 't kampioen schap. Dat Kagia zich zonder meer ge wonnen zal geven, verwachten we niet. Een prachtige sportieve strijd, met de sterkste als overwinnaar! Foreholte, eind goed, al goed! Aan de R.K. Landbouwwintcrschool alhier slaagden voor het eindexamen: J. Suidgeest, te Hoofddorp, Jac. v. Haas- ter en A. v. d. Poel, te Zoeterwoude, J Langelaan, te Pijnacker, A. Kroon, te Aerdcnhout, J. Schilder, te Zuider- meer, P. Kuiïboer, te Oterleek, A. Kroon, te Ursem, Th. Terra, 1c Huis duinen, H. v. Woerkom, te Vijfhuizen, W. v. Kampen, te Spierdijk, J. v. Die pen. te Beemster, C. Conijn, te Edam, en J. Omtzigt, te De Kwakel. Van de eerste naar de tweede klas werden bevorderd: L. de Wit, te Acht- liui^en, S. v. Kampen, te Hoogkarspel. Jac. Laan, te Wervershoef, A. v. Loon, te Haarlemmerliede, B. v. d. Peet, te Halfweg, C. Bijman, te Hoogwoud, P. Dobbelaar, te Oudelande, J. Dekker, te Spierdijk, B. de Bont, te Schermer, G. v. Nes, te Wêesp, N. Jonk, te Kwa- dijk, J. Laan. te Zuidermeer, J. Pronk, te MedembÜk. F. Wesseling. te Ha- zerswoude, Jac. Laan, te Berkhout, J Dijt. te IJpolder, Th. v. Diepen. te Weere, G. Klaver, ie Spierdijk, N. Groot, te Hoogwoud, J. Blessing, te Amsterdam, S. v. Manshanden, te Me- deniblik, P. Paardekooper, te Zoeter woude, J. Stokman, te IJpolder. J. Heeman, te Beemster, H. v. Oosterom, te Weesperkarspel, P. de Jong, te Ha- zerswoude, C. Laan. te Westwoud. R. Jacobs, te Bleijswijk. P. Suidgeest. te N.-Vennep, N. Smal. te Spanbroek. L. Zwinkels. te Wateringen, G. v. Mil. te Niew-Venncp. N. Hoogeboom, te War- menhuizen. P. Boonman, te Ovezande, H. v. Vliet, te Wateringen, B. Warmer dam, te Spaarnwoude, C. Heddes, te Spanbroek, J. Zwanenburg, te Spaarn- dam, G. Groenewegen, te Bleiswijk. J. Kraakman, te Beverwijk. G. Milatz. fe Heemstede. C. Reijneveld, te Leiden. J. Belt. te Zoeterwoude. H. v. Woerden, te Lisse. H. Mourits. te Zevenhoven. Drie pprsnppn wrden niot bevorderd. Kostelooze inenting. Op Vrijdag 12 April a.s. des namiddags half twee be staat er gelegenheid bij den gemeente arts H. A. G. Bots, tot kostelooze in enting. Burg. Stand. Geboren: Geertruda Ida Josepbina d. van C. W. Borst en M. A. Schelvis; Job Hendrikus z. van C. Witteman en J. A. v. d. Weyden; Fre- dericus W. M. J. z. van Th. v. d. Hulst en P. J. G. Vester; Antoon z. van A. Dekker en W. F. Lubbert; Leo- nardus Cornelis z. van L. B. v. d. Lans en J. A. M. Floor. Overleden: Clara Margaretha Turen- hout 1 dag: Cornelia Anna Maria Tu- renhout 2' dagen. ZOETERWOUDE Sportver. „St. Jan". Zondag 31 Maart hebben cr vier elftallen van „St. Jan" gevoetbald. In Voorschoten speel den de A-junioren tegen de junioren van V.V.L.V. De Voorschotenareu wonnen deze wedstrijd met 31. Daarna speelde „St. Jan 111" tegen V.V.L.V.. Ook tegen dit sterke team waren onze jongens nog niet opgewas sen, hoewel er goed partij gegeven werd, en zelfs drie tegenpunten ge scoord werden, waarvan twee van den linksbuiten v. d. Drift. De uitslag hier van was 63 voor V.V.L.V. De B-junioren speelden tegen de B- junioreu van Warmond. In Warmond werd van deze club verloren. De uitslag eindigde nu in een blanco stand 00. Ten slotte speelde „St. Jan 1" een re vanchewedstrijd tegen „Warmunda I". In Warmond was het een zware match, en verloren onze jongens met 52. Zondag echter werd er uit een geheel ander vaatje getapt, en wisten zij een 20 overwinning in de wacht te slee pen. Dat keeper Spierenburg hier het grootste aandeel in had. lijdt geen twij fel. De Warmonders hebben ettelijke schoten op het „St. Jan"-doel gelost, doch de keeper was niet te passeeren. Wij hopen tegen deze sportieve ploeg t.z.t. nog eens een wedstrijd te spelen. Sportver. „Jt. Jan". Voor Zondag 7 April zijn dc volgende wedstrijden vastgesteld: De B-junioren spelen om half een te Voorschoten tegen de V.V. L.V.-junioren. „St. Jan" 1 speelt om 2 uur op het terrein a. d. Stompwijksclie- wegen tegen „Rijpwetering 1". Voor een wedstrijd voor de A-junio ren om halt cén op het St. Jan's ter rein worden momenteel nog onderhan delingen gevoerd, waarvan bij door gaan hiervan de betreffende spelers nog bericht ontvangen. STADSNIEUWS VERKIEZINGEN HOOGHEEM RAADSCHAP RIJNLAND. Bij de gehouden verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Rijnland werden de volgende resultaten verkregen: Geko zen in het lie District tot hoofdingeland de heer J. P. Reinierse, te Amsterdam» Voor hoofdingeland-plaatsvèfvangér moet een herstemming plaatshebben; gé- kozen in liet Xle District de beer P. v. d. Linde, te Gouda; tot hoofdingeland, de heer J. v. Spongen, te Reeuwijk tot plaatsvervanger; herkozen in het XVle District de heer v. Wijk. te Leidschen dani tot hoofdingeland, de heer J. W. Groenewegen Hyn.t te Zoeterwoude. tct plaatsvervanger. RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN. Geslaagd voor het candidaatsexamcn Rechtsgeleerdheid de heeren* R. K. Portheine, te Leiden. J. Vroklage, te Zoeterwoude, C. B. E. Gramberg. te Leiden. F. Kragt. te 's-Gravenhage, N. A Berrevoets, te Leiden, F. J. A. van Dieren, te Leiden, mej. E. van Slooten, te Leiden. Geslaagd voor liet doctoraalexamen Rechtsgeleerdheid: de heer H. G. Mos, te Leiden, mej. A. B. Ba^t. te Leiden. Geslaagd voor het doctoraalexamen Wis- en Natuurkunde pharmacie do heer L. Frankenhuis, te Leiden. ZONDAGSDIENST. De Zondagsdienst wordt waargeno men door de doktoren van Bockel, de Graaf. Kors en Postel. Te Oegstgeest door: de Oegstgeester- Apotheek. Kaadhuispark 8, tel. 26274. Het was daarbinnen in het hotel nog tamelijk stil. Een oude heer en dame, die ook thuis altijd vroeg opstonden, zhten het avondblad van de vorige avond in te halen, omdat zij ook thuis altijd bij tijds naar bed gingen. Verder liepen er twaalf kellners stof zf te nemen. „Is de koffie al klaar?", vroeg Jan Trom petter. De twaalf kellners schoten toe. „Comment?" vroeg de deftigste met het gladste haar. „Toe Mar jolein, help jij dien man eens even", zei Jan Trom petter. Maar Marjolein, die wist, dat ze in Brussel ook drommels goed Hollands kunnen praten, als ze maar willen, zei: „Acht ontbijten en een schoteltje melk voor de hond en voor de poes". De twaalf bogen en kwamen even later met acht glazen kof fie en kannetjes heet water omdat je in Brussel zelf je koffie mag filtreren, en een schaal met harde broodjes, ,,'s Lands wijs, 's lands eer, madame Isa bel", lachte Jan Trompetter, toen vrouw Isabel maar geen vat op het broodje kon krijgen. Zo deden zij genoeglijk een uurtje over hun eerste buitenlandse ontbijt. „En wat zullen wij nu eerst doen", vroeg Jan Trompetter, „de stad eens bekijken of onze op wachting maken bij den burgemeester? „Eerst de stad bekijken", vond Pietje de Bruin, „anders kun nen wij den burgemeester niet vertellen, of wij ze wel mooi vinden".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 7