H H- Het Prinselijk Paar in Denemarken Vredesconferentie wordt voorbereid Complete bonnendrukkerij ontdekt De Grieksche Koningskwestie Nederlanders naar Australië? Zaterdag' C April 1946 Hoofdred.Rector H. Sotidaal Mr. Dr. C. Cli A van Haren. Directeur; G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. iél. Adv. 20826. Red 20015. Abonnementsprijzen 0.26 per week., ƒ1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco per post ƒ4.20 No. 24* Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Geweldig is de maeht der herinnering MUZIEK. BLOEMEN EN ZONNESCHIJN HET SPREEKT TOT BE VERESELDINS en er zit roman tiek voor ons allen in, een Prins, in een blauwe uniform, zijn eigen toestel te zien besturen en met zijn vrouw zoo een bezoek te gaan brengen aan het kleine land, waar Neder land zooveel aan te danken heeft. De Denen zijn enthousiast over deze reis van het Prinselijk Paar Een reis, die volkomen de waardigheid der vorstelijke bezoekers hooghoudt en er tege lijkertijd de spontane lotsverbondenheid van twee kleine, taaie, dappere volken demonstreert. De aankomst Kopenhagen 114 Om half elf arriveeren op het vliegveld Koningin Alexan dria. Kroonprins Frederik, Kroonprinses Ingrid, Prins Knud, de Nederlandsche Ge zant. Jhr. W. F. van Lennep en Mevrouw van Lennep en vele leden van het gezantschap met hun dames. Ongevier tien minuten voor elf wordt het prinselijk vlieg tuig gesignaleerd en eenige oogenblikken later daalt de zilveren vogel, hupt en springt over de startbaan en komt dan spoedig tot stilstand. De Prins helpt Prinses Ju liana uitstijgen en een harte lijke begroeting vindt plaats. AI heel gauw staat Prinses Ju liana met groote bossen bloe men in haar armen. Het gezelschap heeft nog even gewacht tot om elf uur het eerste vliegtuig met de le den van het Concertgebouw orkest en zijn dirigent Eduard van Beinum was geland. De tocht naar de stad. Het weer werkte alleszins mee om deze intocht tot een feestelijk en joyeuze entrée te maken. Overal wapperden de vlaggen. Het rood warm op laaiend in de stralende zon, het witte kruis zich scherp op de donkere banen af teekenend. Vele winkel-étalages zijn ver sierd en toonen de portretten van het kroonprinselijk paar. Weer andere winkels hebben keurig verzorgde uitstallingen met Nederlandsch fotomate riaal en in dichte rijen staan langs de wegen de Deensche mannen en vrouwen om de vorstelijke bezoekers toe te juichen en hun het welkom toe te roepen. Overal staan er ook Kleine groepjes Nederlandse'ie kinde ren. die Denemarken heeft op genomen om hen herstel van gezondheid te bieden en ze lachen en juichen, terwijl ze zwaaien met Nederlandsche en Deensche vlaggetjes. De Amsterdamsche studenten liebben het plan opgevat, o>n hun dankbaarheid jegens de Denen door een geschenk tot uiting te brengen. De glasindustrie .Leerdam" ontwierp en vervaaraigvle bovenstaande speciale vaas, welke aan 7..K.H. Prins Bernhard'zal worden over handigd met het verzoek haar aan de Deensche urtiversiteit aan te bieden. Aneïo-Bemiekom-P. Aankomst op het slot Amaliënborg. Dit slot bestaat eigenlijk uit vier groote paleizen, één daar van bestemd voor den koning en één voor den Kroonprins, De twee andere zijn de resi denties geweest van Frederik VIII en Christiaan VII. Dit la. tste paleis zal het tehuis zijn van Prinses Juliana en Pr;ns Bernhard, terwijl het speciaal is ingericht voor de groote re ceptie, die daar zal worden gegeven. Als kort na elven de Prinses en de Prins verschijnen, wor den zij ook daar geestdriftig toegejuicht door honderden en honderden Nederlandsche kin deren, die op het ruime bin nenplein staan opgesteld. Na tuurlijk zingen de kinderen het Wilhelmus en nog enkele andere Nederlandsche liederen en Prinses Juliana, met een prachtige bouquet bloemen in haar armen, liep langs de stra lende kinderen, gaf de een een hand, tikte een ander op zijn wang en daar was er waar achtig een, die tegen de Prin ses zei: „Kent U men niet meer. Prinses? Ik lag in het ziekenhuis en toen bent U bij mij geweest!" Bij het Deensche publiek, dat van dit alles getuige was, was er een laaiende geestdrift. Ontvangst der journalisten Men heeft eenmaal aan den Prins van Wales aan zijn op treden en zijn reizen veel waarde gehecht, omdat hij door zijn persoonlijk bezoek contacten tot stand bracht, die langs officiëele diplomatieke wegen anders slechts zeer traag en langzaam zouden zijn verwerkelijkt. Dat onze Nederlandsche Prinses en Prins dertig jour nalisten de gelegenheid geven om hun vragen te stellen, om ongedwongen met hen te spre ken, over de wederopbouw van Nederland, over het verzet en alle mogelijke .andere dingen, is voor het wederzi.jdsch be grip en de nauwe reiaties van onze beide volken van niet, te onderschatten gewicht. Vervolg pag. 2. BYRNES, de Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken heeft het voorstel gedaan om de bijeenkomst der Ministi 'v van Buitenlandsche Zaken der groote mogendhe den te houden in Parijs op 25 April a.s. Het voorstel vu Byrnes is op 4 April j.l. aan de regeeringen van Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en Frankrijk verzonden. „OPSCHIETEN", ZEGT BYRNES „Ik stel voor met ingang van „25 April een bijeenkomst te „houden van de Min. van „Buitenl. Zaken der Staten, „welke betrokken zijn bij de „voorbereiding der Vredes verdragen, die zoo werd „ter conferentie te Moskou „overeengekomen zoudên „worden voorgelegd aan de „Vredesconferentie, die niet „later dan 1 Mei te Parijs zou „worden gehouden". ROEMENIË BREEKT MET FRANCO De Roemeensche regeering heeft de diplomatieke betrek kingen met de regeering- Francp verbroken, en het per soneel van de Roemeensche le gatie te Madrid heeft opdracht gekregen te repatrieeren. (Roemenië heeft maar te doen wat Stalin zegt. Red.). Loonendè dagen voor economische recherche Het staat vrijwel vast, dat er geen enkele dienst der po litie zoo productief is als de Economische Recherche te Am sterdam. Niet minder dan 2000 processen-verbaal werden sinds 1 Januari van dit jaar door dezen dienst opgemaakt. Wan neer de politie dus in dit tem po zou doorgaan, zou dit jaar dus het respectabele aantal van 8000 worden bereikt, het welk ongetwijfeld alle bestaan de records zonder meer zou slaan. Ook Donderdag was de Een lid van het gevolg van Koning George van Grieken land heeft verklaard, dat de Koning niet onmiddellijk een officiëele verklaring zal af- De aankomst van het Prinselijk Paar in Kopenhagen. Na landing op het vlieg veld Kastrup. V.l.n.r.H.K.H. Prinses Juliana, Z.K.H. Prins Bernhard en Ko ningin Alexandria* van Denemarken. Aenfo-Presser-P. leggen, noch over de kwestie van het plebisciet, noch over het onmiddellijk gevolg van het aftreden Van den Griek- schen regent, In verband met de verklaring uit Athene, wel ke het aftreden van Aartsbis schop Damaskinos vergezelde, dat „de zaak nu bij den Ko ning berust", heeft iedere ver klaring en elk besluit van Ko ning George thans meer rechtstreeks betrekking op de binnenlandsche ontwikkeling in Griekenland. Het standpunt van Koning George inzake de mogelijkheid tot het houden van een vroegtijdig plebisciet, zal waarschijnlijk de oplossing vormen, niet alleen an het constitutioneele probleem, maar ook van de vraag, hoe lang de huidige coalitieregee- ring in Athene zal standhou den. HOOGE ONDERSCHEIDING VOOR HET PRINSELIJK PAAR. De Deensche Konjng heeft Prinses Juliana en Prins Bern hard tot „Ridders van den Olifant" gemaakt. vangst weer alleszins loonend. Het was ditmaal een overval op een perceel aan de Conrad- straat de Amsterdam. De aan leiding hiertoe was de aanhou ding van een vrouw in de Jor- daan, die suikerbonnen te koop aanbood, en die door een agent daarop betrapt werd. Bij het bekijken van de suikerbonnen werd al dadelijk geconstateerd dat men hier vermoedelijk met een valsche bon te doen had, hetgeen dus aanleiding gaf voor grootere attentie. Het duurde niet lang voor men een aanknoopingspunt had, want eenigen tijd later vervoegde zich op het hoofdbureau van politie de suikerbonnenkoop- vrouw, die zich „bekocht" voelde met valsche bonnen. Bij de ondervraging werd de naam van een tusschenpersoon be kend en bij de arrestatie ver schafte deze de recherche de namen van drie vervaardigers der suikerbonnen. Ongeveer terzelfder tijd kreeg de recher che het vermoeden, dat de zelf de valsche drukkerij binnen kort 30.000 schoenenbonnen zou vervaardigen. Donderdag werd nu een overval gedaan aan het perceel in de Conrad- straat, waar de „werkplaats" Byrnes spreekt vervolgens zi.jr. misnoegen uit over den langzamen voortgang gemaakt door de afgevaardigden der ministers en zegt te hopen, dat allen bij de afgevaardig den zullen aandringen op uitersten spoed bij het opstel len van het ontwerp der vre desverdragen, terwijl zij de be langrijke zaken, waarover zij geen overeensteming kunnen bereiken, ter oplossing aan de Min. van Bi^jtenl. Zaken moe ten overlaten. In verband met de kleine omvang van ons blad is ons toegestaan Zaterdag met acht pagina's te verschij nen Pater MUCK ERMANN overleden Te Montreux in Zwitserland is op 63-jarigen leeftijd over leden Pater Friedrich Mucker- maiui S.J., een dier bekendste Duitsche Jezuieten. Fel tegenstander van het Nat. Socialisme, had hij Duitschland reeds in 1934 ver laten. Eerst heeft hij geruimen tijd in Nederland gewoond, en vervolgens in Frankrijk, waar hij zich verborgen moes* hou den om aan de Gestapo te ont komen. Sinds verscheidene maanden lag hij op het ziek bed. gevestigd was. Er was echter niemand aanwezig, doch niet temin was de vangst niet slecht. Een complete inrichting voor het vervaardigen van bonnen werd»* 'hier gevonden met cliché's van de bonnen en al. De drie exploitanten dezer inrichting werden hierop spoe dig gevat. Het waren: een 50- jarige motorschipper, een 36- jarige koopman en een 32-ja- rige kok. Een partij van 2000 ver- valschte suikerbonnen, die in Amsterdam voor 4180 gulden was verkocht werd bijnr ge- heei achterhaald evenals 1600 suikerbonnen, die in Hilver sum aan den man gebracht waren. Van schoenenbonnen was echter geen spoor. Er be vonden zich tevens cliché's van tabaksbonnen, die echter nooit gebruikt zijn. Volgens een rapport van de Australische delegatie bij het internationaal arbeidsbureau, die in 1945 Europa heeft be zocht, is Nederland numeriek de krachtigste bron voor im migratie in Australië. In het Australische parle ment is de mededeeling. dat de Nederlandsche regeering be loofd heeft met Australië te zullen samenwerken om emi gratie te bevorderen zoodra scheepsgelegeheid beschikbaar is en de huisvestingsmoceliik- heden zijn verbeterd, luide toegejuicht. In het rapport wordt verienging aanbevolen van een in 1939 met Neder land gemaakte afspraak, waar bij aan uitgekozen Nederland sche burgers verlof wordt ge geven tot emigratie naar Australië, en waarbij de hier mede gemoeid zijnde geldsom aanzienlijk wordt verlaagd. Van betrouwbare zijde Avordt vernomen, dat de Australische regeering de immigratie van Nederlanders zal bevorderen. Min. President Chiflev is voornemens de zaak deze maand tijdens besprekingen met Attlee in Londen nader te onderzoeken. Australië heeft voornamelijk ervaren fabrieks arbeiders en landbouwers noo- dig.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1