Paus Pius XII vraagt om brood I Wereldoffensief tegen den honger ren- —Doorwerken Regeeringsverklaring Een voorloDpige oplossing Rusland-Perzië gevonden Ook Amerika aaat V-2's afschieten Vrijdag 5 April 1945 Hoofdred.Rector H. Sondaa! Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. fel. Adv. 20826. Red. 20015. Abonnementsprijzen 0.26 per week. 1.10 per maand. 3.20 per kwartaal. Franco per post 4.20. Onze persoonlijkheid groeit vaak door tegenwerking en teleurstelling No. 241 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken DE PAUS heeft over den zender van het Vaticaan een rede gehouden, waarin hij hulp inriep voor de slachtoffers van den honger. Hij richtte zich daarbij vooral tot de belijders van het Christelijk geloof en begon met er op te wijzen, dat vol gens uitkomsten der statistiek meer dan een kwart gedeelte van de bevolking der aarde door hongersnood wordt bedreigd. De Paus ging vervolgens in op de onvoorziene omstandigheden, zoo als slechte oogsten, welke den toestand nog verergeren, ,,In het groote wereldoffen sief tegen den honger, aldus Paus Pius XII in zijn gisteren avond gehouden rede, „heb ben de V.S. zich edelmoedig aan het hoofd geplaatst en zij hebben hun reusachtig pro ductievermogen in dienst van deze heilige zaak gesteld, waar bij zij hun krachten verdub belden, om zooveel mogelijk voedsel te kunnen exportee- Wij weten dat ook Canada met zijn bekende edelmoedig heid dezelfden weg volgt. Ook Engeland, dat op het oogenblik een nationale bij eenkomst houdt om het voed- selvraagstuk te bespreken, blijft, evenals in oorlogstijd, het verbruik van eetwaren be perken." Beroep op Zuid-Amerika. Het is zeker, dat landen die er beter voorstaan met een nauwelijks merkbare beper king van het verbruik, andere volken, die ernstiger van de schaarschte te lijden hebben verlichting in hun meest noo- dige behoeften kunnen bren gen. Daaro'm richten Wij vol vertrouwen den blik op La- tij nsch Amerika, welker be woners reeds in het verleden getoond hebben een hart te Ibezitten, dat voor de belangen van de menschheid openstaat. De Goddelijke Voorzienig heid heeft hun in dezen tijd een schoon werk toever trouwd, door hen tot uitdeelers van zijn gaven te maken, zoo als eertijds Joseph van Egypte tijdens den hongersnood de graanvoorraden verdeelde. De graanschuren van de wereld zagen Argentinië en Brazilië nog voor deze ram pen, dat de bewerking van hun onmetelijke gronden vol gens de nieuwste landbouw methoden een opbrengst groo- jter dan die van voor den oor log gaf, waardoor deze landen gelukkig in staat zijn het ver broken evenwicht te herstellen en hun minder bedeelde broe ders te hulp te komen. Moge aiom de overtuiging doordringen dat de thans drei gende hongersnood een ge meenschappelijk gevaar is Als er één dag in ons land niet wordt gewerkt, betee- kent dat een verlies op on ze productie van ongeveer 30 millioen gulden. Eén dag niét werken be- teekent tevens een verlies van ongeveer 27.000 ton kolen. On deze redenen is de Regeering van meen in? dat dit jaar, zoowel op den eersten Mei-dag als op den ochtend van den 14den Mei de nationale feestdag moet worden doorgewerkt. In dit verband brengt de Regeering tevens ter kennis dat het de wensch van het Koninklijk Huis is, dat op de verjaardagen van al zijn leden dit jaar even eens zal worden doorge- orkt. waartegen alle volken zich in broederlijken eensgezindheid solidair moeten verklaren en waarbij zij alle geschillen en particuliere belangen op den, achtergrond moeten steilen*4 Brood werd niet meer gewaardeerd De niensch zoekt andere voldoening. Ons tijdperk heeft het teveel dat wij hadden, vergeten, Van een eerlijken eenvoud van le ven was men onmerkbaar af gegleden naar het zoeken en de bevrediging van ongezonde genietingen en van overbodige behoeften. En nu heeft de Heer ons, door het schaarscher maken van de gave des broods, door deze harde les den rech ten weg weer willen wijzen. Moge deze les, in gehoorzaam heid geleerd, dienen tot de stichting van een hetere eco nomische en sociale orde. De dood is, gedurende de oorlogs- Het Int. Hof van Justitie Is te Den Haag voor liet eerst bijeengekomen. In de eerste zitting: werden eenigc adniinslratieve en regelende zaken besproken. jaren, door de linies der ge vechtsfronten gegaan. Hij is diep in de landstreken binnen gedrongen, en hij heeft velen dc. strijdenden en van de bur gerbevolking ternedergewor- pen. Het is nu de tijd hem den weg te versperren, nu wij hem gereed zien staan om nog veel grootere verwoestingen teweeg' te brengen dan de wapens dat gedaan hebben. Laten wij niet toestaan dat hij op vele graf- steenen van kinderen de woor den grift: „De kleinen hebben om brood gevraagd, maar er was niemand om het hun te geven". (Vervolg op pag. 3). BELGIË De regeeringsverklaring is door de Kamer met 107 tegen 91 stemmen aangenomen. De C.V.P. stemde en bloc tegen. De volgende week komt de re geering voor den Senaat. GRIEKSCHE REGENT AFGETREDEN, De Grieksche regent. Aarts bisschop Damaskinos, is afge treden, zoo werd heden offi cieel meegedeeld. Het ontslag werd verzocht in een telegram aan Koning George van Grie kenland te Londen, onmiddel lijk nadat de regent gister avond het nieuwe kabinet had beëedigd. DE VEILIGHEIDSRAAD kwam gisterenmiddag om 5 uur bijeen. De Russische afgevaardigde Gromyko, bleek nog steeds afwezig. In de geheime zitting, die aan deze bijeen komst was voorafgegaan, is een formule gevonden om tot een oplossing te komen. Voorste! van BYRNES Byrnes stelde voor om. ge zien de verzekeringen van de Sowjet-Unie. dat de Roode troepen uit Perzië terugge trokken zouden worden, de verdere behandeling van het Perzische probleem tot 6 Mei uit te stellen. Op dien datum, aldus het voorstel, moeten de Perzische en de Russische regeeringen aan den raad rapport uitbren gen of de terugtrekking van de troepen inderdaad geschied is. Mocht in den tusschentiid iéts gebeuren waardoor de terug trekking in gevaar zou komen, dan zal de Veiligheidsraad on middellijk over den toestand verder beraden. Zeven der tien aanwezige leden iuichten het voorstel toe. nl. de Ver. Staten. Engeland. Brazilië. Egvpte, Polen. Frank rijk en Mexico. Australië stemt niet mee. Hussein Ala is tevreden. Australië zou zich van stem ming onthouden en behield zich het recht voor op of voor 6 Mei een volledig onderzoek te vragen. De Australische af gevaardigde Hodgson ver klaarde. dat met deze zaak den raad was uitgedaagd en dat de raad deze uitdaging niet had aanvaard Hij verweet Gromv- ko te zijn vertrokken vóór de aangelegenheid volledig was uiteengezet. De voorzitter van den raad. Kwo Tai Tsii. ver klaarde. dat naar ziin meening de partijen op 6 Mei in een dergelüke pcritie zullen ziin. dat een verdere heb-mde1'"? van de aangelegenheid door den Veiligheidsraad overbodig zal ziin. De Veiligheidsraad nam daarop het voorstel van Byrnes aan met negen stemmen vóór. Australië onthield zich van stemming. Hussein Ala. verklaarde ver volgens, dat Perzië door mid del van de Ver. Naties resul taten had bereikt die het al leen nooit bereikt zou hebben. Hierop werd de vergadering verdaagd tot a s. Dinsdag om 21 uur Ned. tijd. VREDESCONFERENTIE UITGESTELD? On 1 Mei a.s. moet de vre desconferentie te Parijs begin nen. waar de vredesverdragen met Italië moeten worden op gesteld. Naar te Parijs verluidt be staat de mogelijkheid, dat de vredesconferentie wegens de bezwaren der Sowjet-Unie zal worden uitgesteld. Het Fran- sche Min. van Buitenl Zaken verwacht binnenkort antwoord PETIOT TER DOOD VEROORDEELD. Dr. Marcel Petiot. beschul digd van den moord op zeven en twintig personen, is gister avond schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. Toen het vonnis werd uitge sproken stond Petiot doods bleek. zich vastgrijpend aan den rand van de beklaagde- bank. Plotseling schreeuwde hij tot zijn verdediger: „U zult mij moeten wreken". Het vonnis zal door de guil lotine .worden uitgevoerd. op zijn nota aan Rusland. En geland en de V.S.. waarin het die landen verzoekt' mede te willen deelen. of zii bii den oorspronkelijk vastgestelden datum blijven. Ofschoon het antwoord der Sowjet-Unie' nog niet schriftelijk is gegeven, neemt men aan. dat Rusland van meening is. dat de confe rentie „prematuur" is. Londen en Washington hebben de Fransche regeering er van in kennis gesteld dat zii geen re denen aanwezig achten om de conferentie uit te stellen. In gezaghebbende Fransche krin gen is men van meening. dat uitstel van de vredesconferen tie ook een uitstel van de viif- mogendhedenconferentie der ministers van Buitenl. Zaken met zich brengt. Landsbelang ol reclame PROF. C. W. de Vries heeft de minister-presi dent uitgenoodigd tot een openbaar debat over het re- geeringsbeleid en de heer Schermer hor n heeft die uitnoodiging in principe aan vaard. Wij kunnen die geste van Prof de Vries, noch die van den minister bewonderen. Integendeel. Wij zien in dergelijk debat geen heil. Men gaat tegen el kaar opbieden in slagvaardig heid en wie' het radst van de tong is „wint". Wat er alleen niet mede ge baat is, dat is.... het regee- ringsbeleid. De Kamer heeft er zich te recht over beklaagd, dat de Regeering haar niet heeft ge zocht. Slechts op aandrang van het Parlement kwam de Re geering met een nota, die voor al beteekenis had door wat er niet in stond. Een begrooting, welke bij uitstek gelegenheid biedt om het beleid der Re geering in het algemeen en in onderdeelen ondar de loupe te nemen is nog niet gepresen teerd. Niet buiten, maar in het Parlement behoort een Minis ter-president verantwoording af te leggen. Niet in een ver gadering met een ondeskun dig publiek, dat op sentimen ten drijft en waarin de poli tieke hartstocht het rustige oordeel vertroebelt. En dan begrijpen wij niet, dat Minister Schermer- h o r n, die bijna telkens als hij in het openbaar optreedt zijn mond voorbij praat, blijk baar ook deze gelegenheiid niet heeft willen verzuimen. In dergelijk debat wint de waarheid niet. Dat moest ook Prof de Vries weten. Het loopt tegen de verkie zingen. En wie ziet in dit de bat iets anders dan partij-ma noeuvre. DE JAARBEURSDRUKTE. De Spoorwegen hebben Woensdag tusschen de 30.000 eri 40.000 personen voor de Jaarbeurs vervoerd, wat twee en een half maal zooveel is als op den reeds drukken ope ningsdag. WEERSVERWACHTING Tot Zaterdagavond. Meest zwaar bewolkt met tijdelijk eenigen regen. Matige wind, aanvankelijk tusschen Zuid-West en West, later naar NOord-West ruimend. Vooral in het Noorden en Westen van het land aanmerkelijk kouder. De afdeeling materieel van het Amerikaansche leger zal o» 8 Mei de eerste Duitsche V. 2 raket afschieten op een oefen terrein in Nieuw-Mexico. Er is onlangs reeds een voor- loopige proef gehouden waar uit bleek, dat de raket-motor in goede conditie was en ge reed voor de eerste proef vlucht. Bij de voorloopige proef was de raket aan den grond vastgebonden, zoodat zii niet op kon gaan. Alleen de motor werd gestart, en op volle toeren gedraaid De vuurkolom onder de ra ket schoot naar beneden in een put van 12 m. dien waar van de wanden bekleed, waren met stalen platen van ruim 1 c m. dikte, die met bouten aan den betonnen onderwand be vestigd waren. Toen de brandstof was uit gebrand. toonde een onderzoek van de put aan. dar deze aan zulk een verschrikkelijke hitte was blootgesteld geweest, dat de stalen platen gesmolten wa ren en 100 voet ver waren weggeslingerd. Men verwacht, dat op 8 Mei de raketten de -ongeëvenaarde hoogte van 160 k.m. zullen bereiken, voordat zii ongeveer 125 k.m. verder in het woes tijnzand zullen neerkomen. De normale actieradius is langs mechanischen weg ongeveer 185 k.m. ingekort Men verwacht, dat de V. 2 een maximum snelheid zal be reiken van 5600 k.m. oer uur in ongeveer 1 minuut tijd. Op dat oogenblik zal de brandstof buiten werking worden gesteld en zal de raket de normale baan afleggen van een onbe- stuurd projectiel voordat zii naar den aardbodem valt met een snelheid van 2880 k.m. per uur. De geheele „vlucht" zal ongeveer 7 min. duren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1