Kentering In Australië t o.v. Indië De Voedselconferentie te Londen De Regeeringsverklaring in België Accoord in Perzische kwestie? Donderdag 4 April 1946 Hoofdred.Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. va a Haren. Directeur: G. van Elburff. Bureaux: Paperigracht 32. Tel. Adv. 20826. Red. 20015. Abonnementsprijzen 0.26 per week. 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco oer post 4.20. BURCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 244 Iedere droefenis is vroegere glanzende illusie geweest DE, EVATÏ, de Australische Min, van Buitenlandsche Za ken, heelt gisteren in zijn antwoord op de toen» am het par lement gestelde vragen verklaard, dat Australië erkent, dat de Souvereimiteit over Ned, Indië toerust toy de Nederlandsche IRegeering, welke heeft verklaard, dat de volken van Indonesië ma zekeren tijd over hun eigen politiek lot zullen kunnen toe slissen, De eerste minister Chief ley heeft in het parlement jpede- gedeeld, dat het te betreuren is, dat de Nederlandsche scHpen nog altijd in Sidney worden vastgehouden. Hij sprak echter de hoop uit, dat er toinnen de eerstvolgende 48 uur een overeen komst zou worden bereikt. Evacuatie van Japanneezen en geïnterneerden begint binnen 10 dagen .Sjarifoedin heeft aangekon digd. dat de evacuatie van de Japanneezen en de geïnter neerden binnen tien dagen zal beginnen. Beide groepen zul len gelijktijdig naar twee ha vens. Tegal en Probolingo. worden overgebracht.'De geïn terneerden zullen van hier on der Britsche controle naar Ba tavia. Soerabaia en Semarang worden verscheept, terwijl de Japanneezen zullen worden overgebracht op 23 Japansche schepen, die nog altijd in het gébied van Java aanwezig zijn. Vervolgens zullen zii naar het eiland Riouw worden ver voerd. Sjarifoedin veronderstelde, dat de geheele operatie onge veer 2 of 4 maanden zou du ren. hij beloofde echter de zaak zoo veel mogelijk te be spoedigen. Bovendien zal de TRI krijgs- materiaal, voldoende voor 2 bataljons, in leen krijgen om in staat te zijn de geïnterneer den op hun reis te bescher men. Daar er niet voldoende vrachtauto's beschikbaar zijn, zullen de Japansche strijd krachten naar de plaats van bestemming te voet gaan. met achterlating van alle uitrus ting. met uitzondering van hun handwapens. Alle Japansche munitie-de pots zullen onder geallieerd toezicht worden vernietigd, iedere Japannees. die de be velen o vertreedt of tracht in Java achter te blijven, stelt zich er aan bloot te worden doodgeschoten. Sjarifoedin deelde verder mede. .dat het totaal aantal Ja panneezen op Java thans 36.653 bedraagt. Hij schatte, dat ongeveer 14.000 geïnter neerden zullen worden geëva cueerd. Hieronder vallen prac- tisch alle Europeanen in het binnenland. Volgens hem wa ren deze 14.000 „alleen diege nen. die door de Japanneezen waren geïnterneerd of gevan gen genomen". Er blijven ver der nog ongeve.er 16.000 ande ren over, die door de republi keinen of onafhankelijke groe pen ziin geïnterneerd over. Volgens Sjarifoedin zou hun de keus worden gelaten, om öf naar hun plaats van. inwo ning terug te keeren het geen niet veilig zou ziin öf ter wille van eigen bescher ming nog verder bewaakt te blijven. Op een vraag" over de on derlinge verhoudingen zei Sjarifoedin. dat de arrestatie van 8 politieke leiders met inbegrip van de 'twee voor naamste communistische voldoende zou zijn, om de overigen tot rust te brengen. „Nadat ik eenmaal de hand op de leiders heb gelegd, voel ik mii in staat te spreken met hun volgelingen". Vroeger hoofd van de Kempeitai o» Java gear resteerd, Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat Gen.-Mai. Nish- ida, vroeger hoofd van de Kempeitai op Java, te Buiten zorg is gearresteerd en zich thans te Batavia in de gevan genis bevindt. Onder de voor naamste politieke leiders, die gearresteerd zijn en voor een Indonesische rechtbank zullen terecht staan, bevindt zich Tan Malaka, die op 17 Maart in Madioen was gearresteerd. Dr, v. Mook e.s, vertrokken. Dr. van Mook en Sir Archi bald Clark Kerr en de Indo nesische delegatie, ziin heden morgen om 8.05 uur precies in een Skymaster uit Batavia vertrokken. Sjahrir en Sjarifoedin waren op het vliegveld gekomen en namen hartelijk afscheid. Bij het vertrek waren aanwezig de Lts.-Gen, Stopford en Spoor. In de congreszaal te Neurenberg, worden de Ieder, van de eens zoo sterke Wehrmacht gedemobiliseerd. Ass. Press-P. Min. S. T. Mansholt heeft op de internationale graanconferentje te Londen verklaard, dat de behoefte aan broodgraan van Nederland slechts tot dekt. De nieuwe October beschikbaar, zal 90.000 ton moeten ter, die na de verte Noorwegen en Oos geeringsspreker het NEDERLAND HEEFT 90,000 TON GRAAN N 0 OD1G midden Juni is ge oogst is pas begin De minimum import bedragen. De Minis- genwoordigers van tenrijk als derde re- woord voerde, zeide, De regeeringsverklaring, i eischt tegelijkertijd de ver- welke Min, van Acker gisteren In de Belgische Kamer heeft afgelegd, geeft te kennen, dat de regeering zal afzien van elk initiatief betreffende politieke aangelegenheden, omdat zij van dien aard zouden zijn dat zij de Belgen zouden verdee- len op het ©ogenblik zelf dat het onontbeerlijk is alles in het werk te stellen om ze te ver eenigen". De vlaggen der Vereenigde Naties, bij een gegroepeerd voor het gebouw van Hunter College geven aan dit gedeelte van New York een internationaal cachet. Anefo-P. De regeering zal een drie- voudigen slag te leveren heb ben: den kolenslag, den prij zenslag en den uitvoerslag. De eerste slag vergt een maximum voortbrenging van kolen om de aan de nijverheids- en landbouwbedrijven toegekende contingenten te kunnen opvoe ren. De tweede slag beoogt hoofd zakelijk de koopkracht van de frank te verhoogen, wat on ontbeerlijk is voor de arbei ders, de kleine renteniers en de gepensionneerden. Door de eerste twee slagen te winnen, zal de derde ge wonnen worden. De uitvoer dat Nederland zich van den ernst van de situatie volkomen be wust is, omdat toet aan den lijve Jheeft ervaren, wat hongers nood beteekenl, doch het bedroeg op 1 April slechts 2150, inclusief 250 ca lorieën van ongerantsoeneerd voedsel. Door verlaging van het broodrantsoen is dit getal thans gedaald tot 2.000. Ook de vetpositie is ongunstig, slechts 15.000 ton zijn geïmpor teerd van de toegewezen hoe veelheid van 60.000 ton. In dien realistisch is, kan men niet verwachten, dat het we reldtekort van 8 millioen ton graan over de eerste helft van 1946 kan worden gedekt. De toestand zou minder ernstig zijn, indien wij een overzicht hadden van hetgeen beschik baar is. De Nederlandsche re geering heeft bewondering voor den arbeid van den Com bined Food Board, doch zii acht het gewenscht, dat in de organisatie veranderingen wor den aangebracht, opdat zij doelmatiger kan functioneer en. Daartoe strekkende voorstel len zullen door de Nederland sche delegatie worden inge diend. Grooteie doelmatigheid gewenscht De oogst van 1946 zal slech ter zijn dan die, welke het land ooit gekend heeft, zulks als gevolg van het optreden van een genadeloozen bezet ter, alsmede door het tekort aan arbeidskrachten en kunst mest. Het melkvee is met 20 pet. verminderd. De productie van vleesch is ver onder normaal, gelukkig is er wel veel jong vee. De regeering had gehoopt het aantal dagelij ksche calo rieën op te voeren tot 2800, hooging van de productie en de vermindering van de kost prijs, ten aanzien van de we- reldconcurrentie. De regeering zal eveneens de noodige controle over den kostprijs der fabrieksproducten organiseerert. Een indexcijfer van de levensduurte zal aange legd worden en er zal tevens naar gestreefd worden de ver gissingen uit het verleden te vermijden, daar deze tot econo mische, sociale en financieele onvastheid aanleiding geven. De regeeringsverklaring be sloot met de woorden: „Verdraagzaam, volgaarne heenstappend over wat ons scheidt, om slechts te geden ken wat de Belgen in de be proeving dichter bijeen moet brengen, doen wij een beroep op de medewerking van de goede burgers, zonder eenige onderscheidt van stand, gods dienst of politieke overtuiging" (Brutaal en schijnheilig. Dat is de eenige kwalificatie, die men aan deze woorden geven kan, wetend dat deze man juist de samenwerking met meer dan de helft van het volk, met de katholieken, heeft gewei gerd. Red.). ■%- Consumentencrediet De REGEERING heeft een wetsontwerp ingediend, dat beoogt voorschotten te verstrekken voor het aankoopen van onontbeerlijke gebruiks goederen. De linnenkast moet worden aangevuld, kleeding en schoei sel moeten worden gekocht en alles tegen veel hoogere prij zen dan vóór den oorlog. Vroe ger kocht men de eene week een paar schoenen een ander maal eens een winterjas. Nu heeft het gezin een schrikba rende achterstand. Slechts zeer geleidelijk zal die kunnen wor den ingehaald, zoowel omdat wij als volk arm zijn geworden en de goederen, welke wij yóór den oorlog hadden, er voorloo- pig niet in die mate zullen zijn, als wel omdat de mensclicn af zonderlijk in groote meerder heid niet over de financieele middelen beschikken om te koo- pen wat noodzakelijk is. De Regeering stelt zieh nu voor voorschotten te verstrek ken tot een maximum van 100 per persoon en nog eens 100 voor het gezin, hetgeen dus hierop neerkomt, dat een ge zin van vader, moeder en vier kinderen 700 kan opnemen. Een voorschot is iets, dat moet worden terugbetaald. Hier zal dit moeten gebeuren ad 1 per week voor iedere .f 100. zoodat bovenbedoeld gezin ƒ7 per week zou moeten terugbetalen. Kan het gezin dat? En wat gebeurt er indien niet wordt terugbetaald? De Regeering heeft dit natuurlijk voorzien. De werkgever moet 7 op het loon inhouden. Aan dit soort administratie is hij bereids ge wend. (Vervolc OD pas. 3). WILDE STAKING TEN EINDE De wilde staking bij de Vleeschwarenfabrieken te Oss, welke Dinsdagmiddag uitbrak, is in de loop van Woensdag morgen weer opgeheven. Een commissie zal zoo spoe dig mogelijk de bestaande moeilijkheden tot een goed einde zien te brengen. HOOVER IN ONS LAND. De oudpresident der V.S.. Hoover, die een reis door Europa maakt in verband met het U.N.R.R.A.-werk, wordt 9 April in Nederland verwacht. GOEDEN VRIJDAG WORDT DOORGEWERKT. De Minister-President heeft besloten, dat op Goeden Vrij dag a.s. op alle departementen van algemeen bestuur als een gewonen werkdag zal worden gewerkt. Op liet bureau van „De Burcht" ligt de passagierslijst ter inzage van het m.s. „Nieuw Amsterdam". Uit gezaghebbende bron werd gisterenavond '-vernomen, dat tijdens de besloten verga dering van de leden van den Veiligheidsraad voorloopige overeenstemming is bereikt om de Sowjet-Russische ver zekering te aanvaarden. Dat de So.wjettroepen op 6 Mei te ruggetrokken zullen zijn en dat dit terugtrekken niet sa menhangt met Sowjet-Perzi- sche onderhandelingen. De leden van den Raad. zoo werd verklaard, zijn overeen gekomen om te werk te gaan middels een verklaring van den voorzitter of een resolutie, die nota neemt van het Per zisch verzoek en het Sow- jet-antwoord en speciaal de aandacht vestigt op Gromyko's verklaring, dat het terugtrek ken der troepen niet samen hangt met onderhandelingen. Ook zouden zij overeenge komen ziin de bespreking over de Perzische kwestie op te schorten tot 6 Mei.Dan zal aan partijen gevraagd worden om rapport uit te brengen. De raad zal dan beslissen of het nog verder noodig zal zijn iets te doen. Ieder tusschentijds in cident echter kan door den secretaris-generaal en den raad ter hand genomen worden. In verband met deze over eenkomst tijdens een besloten zitting, die informeel was. om dat de raad niet in werkelijke vergadering was. wordt ver wacht. dat tijdens de vergade ring van Donderdag de bespre kingen gezien den huidigen stand van zaken zullen wor den opgeschort tot 6 Mei. Ver nomen wordt, dat de goedkeu ring tot uitstel door den Per- zischen ambassadeur on per soonlijke en besliste instructie van den premier Ghavam ea Sultaneh geschiedde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1