A BF W NEDERLAND HERSTELT ZICH r)e Jaarbeurs levert hiervan het bewijs Grieksche koningskwestie actueel 700 arbeiders in wilde staking te Oss KEITEL zal zich niet verdedigen! ^pensdag 3 April 1945 [oofdred.Rector H. Sondaal, Ir. Dr. C. Ch. A. van Harcn. jirecteur: G. van Elburg. bureaux: Papensracht 32. Tel. idv. 20826. Red. 20015. [bonnementspriizen f 0.26 per reek. 1.10 per maaud, f 3.20 per kwartaal. Franco er post 4.20. No. 23* Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Er daagt een dag, .na eiken naeht Voorbij gaat iedere wolk (Jan Campert) ISTEREN WERD DE EERSTE JAARBEURS in Utrecht I geopend na den oorlog. De eerste niet alleen in Nederland, n maar de eerste in heel Europa. Het is een bewijs dat Ne- •land aan heel de wereld geeft van de energieke wil er boven- te komen eii in een snel tempo. Vandaar een belangstelling alle hoeken van ons eigen land, maar ook uit alle deelen )|i de wereld. Het bezoek van H. M. de Koningin en de Kroon- inses heeft aan deze opening die bijzondere beteekenis willen (kennen, die het bestuur van de Jaarbeurs aan allen heeft .r->ideÜjk willen maken. Voor de Utrechtsche bevolking werd t een gelegenheid om bij dit vorstelijk bezoek hun aanhanke- cheid te betuigen. EERSTE BEZOEK VAN H.M. DE KONINGIN AAN UTRECHT, Iet was gisteren het feest a herrijzend Nederland. Er ïrschte in de stad een on- tende drukte. Reeds tot ver de eroote Biltschewg ston- uren tevoren de menschen in dichte riien om de Ko- igin te begroeten, Naar het itrum van de stad trokken izenden en duizenden kin- ren, zingend en juichend. ■wi.il ze zwaaiden met vlag- t.ies om ook het hunne- bij dragen aan de feestelijke in- :ht. terwijl ze natuurlijk (uwsgierig hoopten dat mis ken de kleine prinsesies ook e zouden meekomen. De na- ïr schonk ons een kostelijken een klare hemel. een. erlijke zon en een zalige nperatuur. Als men geen (ed meer had. dan zou men t gisteren hebben gekregen. 3e vlaggen woeien van de lens. het rood-wit-en-blauw rsierde de huizen en vele irels. en hier en daar waren mooie bloemversieringen. De komst van de Koningin. Het dit mooie weer waarin lereen in goede stemming is iirt het wachten niet al te lg en als dan plotseling de itorpolitie verschijnt. en ft daarachter de konink- ce auto. dan ziin de men- len verbaasd. „Daar zijn ze En het gejuich plant zich >rt én binnen enkele minu- i weet het hart van de stad de Koningin aan de grens gemeente is gearriveerd, üoningin en Prinses worden i bij hun komst aan de ids schouwburg verwelkomd >r het bestuur en de Raad 1 Behoor van het instituut r Kon. Ned. Jaarbeurs. Ia de Stadsschouwburg. lis de vorstelijke personen iben plaats genomen, brengt Utrechtsch stedelijk orkest Wilhelmus ten gehoore en heele zaal blijft recht staan als twee kleine meisjes in de koninklijke loge Koningin en Prinses bloemen aanbieden. De Schouwburgzaal is ge heel gevuld en onder de aan wezigen bevinden zich talrijke diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers der ver schillende mogendheden. De heer Fentener begint met H. Majesteit te danken voor Haar aanwezigheid. Het was Prinses Juliana, die als 10-jarig meisje op 25 Fe bruari 1920 de eerste steen legde voor het vaste Jaar beursgebouw en Haar aanwe zigheid thans op deze Jaar beurs-opening toont dat ook zij de taal verstaat van dit feit. Is het te betreuren dat Prins Bernhard niet aanwezig kan zijn, wij zijn hem grooten dank verschuldigd, daar hij met de burgemeester van Utrecht, door zijn persoonlijke interven tie bij de geallieerden de vrij making der Jaarbeursgebou wen heeft verkregen, waardoor de dag der opening, zooals hij was vastgesteld, ook kon wor den gehandhaafd. REDE IVIIN.-PRESIDENT SCHERMERHORN. - Uit een donkere tunnel. „Er heerscht vreugde in Ne derland", aldus Mr. Scher- merhorn, „over iederen stap, die ons volk aflegt, op den weg naar verhoudingen, die ons doen denken aan de jaren van voor de verschrikking. De or ganisatie en opening van deze eerste Jaarbeurs is een zeer belangrijke stap op dezen weg. Het is geen wonder, dat bij al diegenen, die met het econo mische en nationale leven van Nederland gemoeid zijn, vol doening bestaat over deze ge beurtenis. Het is alsof wij ko men uit een donkeren tunnel en met de oogen knipperen staan op een zonnig veld, zon der nu precies te weten hoe in elk opzicht onze mogelijkheden liggen. Welke verrassende ele menten zijn er in de stilte tot ontwikkeling gebracht? (Vervole os paz. 3). Een 18-jarige Zwolsche radio-amaleur bouwde een radio-toestel, dat gemon teerd is op een fiets en dat zijn stroom ontvangt van een gewone rijwieldynamo. Bij stilstand wordt op een batterij om geschakeld. Het toestel is zoo gevoe lig, dat een dertigtal stations op luid- srrekersterkte ontvangen kunnen wor den. Er wordt een staafantenne gebruikt van 1.20 meter lengte. Henneke-P. Aartsbisschop Damakinos, de regent van Griekenland, heeft vier leiders van de partij der Populisten (royalisten) die de leiding hebben bij de Griek sche verkiezingen, bij zich ont vangen en de vorming van een kabinet opgedragen. De vier leiders zijn: Tsalda- Gistermiddag zijn circa 700 arbeiders en arbeid sters werkzaam bij de N.V. Hartog fabrieken en N.V. Zwanenbergs fabrie ken te Oss in wilde staking gegaan, Eenige weken te rug werden door het colle ge van rijksbemiddelaars de nieuwe uurloonen voor de arbeiders in deze bedrij ven vastgesteld op resp. 69 voor ongeschoolden, 75 voor geoefenden en 82 voor "eschoolden, met terugwer kende kracht, ingaande I Januari 1946. Daar echter door het college van rijks bemiddelaars nog niet was heslist, welke arbeiders on der ongeschoolde, geoefen de of geschoolde arbeiders imoesten worden ingedeeld, kon de directie dit loon nog niet uitbetalen. K de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana arriveeren aan liet Jaarbeursge- te Utrecht, waar Zii de plechtige opening der Eerste Jaarbeurs na den pos biiwoondea. Xuefo-HerscUet-P. 1 De arbeiders van de Hartog kwamen nu met den eisch, dat aan hen een voorschot van het achterstallige loon van 100 gulden moest worden uitbe taald; daar een groot deel der arbeiders geen vordering van 100 gulden had en degenen, die onder de laagste loonklas- se zouden worden ingedeeld, slechts 37.50 konden vorde ren, werd deze eisch door de directie niet ingewilligd. Door de fabrieksarbeiders werd toen tot wilde staking overgegaan. Een bemiddelingsvoorstel van de directie om een voorschot van 50.uit te keeren. werd door de arbeiders geweigerd. De stakers der firma Hartog begaven zich onmiddellijk naar de fabrieksterreinen der N.V. Zwanenbergs Fabrieken en spoorden dé arbeiders ook hier aan mede in staking te gaan, hetgeen gelukte, echter njet uitzondering van het op zicht- en toezichthoudend per soneel. De stakers trachtten ook nog de arbeiders der N.V. Organon in de staking te betrekken, doch hier slaagde men er in de arbeiders aan het werk te houden. ris, Theotoki, Stefanopoelos en Mavromihaili. Ondanks het mislukken van de eerste po gingen der populisten toenade ring te vinden met Papandreoe en Venizelos, twee van de drie leiders van het centrale blok, zullen de populisten toch nieu we pogingen doen in het nieu we kabinet medewerking te verkrijgen van de leiders de zer nationale unie. Sofoelis heeft het aanbod tot deelne ming aan het kabinet afgewe zen, daar hij de oppositie wil leiden. De populisten zijn van mee ning, dat zij gezien de tot nog toe binnengekomen uitslagen van minstens 200 der 357 ze tels in de nieuwe Kamer zullen verzekerd zijn, waarmee zij de absolute meerderheid over al le andere partijen samen zou den bezitten. Tsaldaris heeft verklaard, dat zoo spoedig mogelijk een plebisciet over den tetugkeer van Koning George zal wor den gehouden. Democratie in België DE HEEREN van Acker en Spaak aan wie door minister Schermet- h o r n succes bij de verkiezin gen werd toegewenscht, hebben dat succes bij de verkiezingen niet gekregen. De Christelijke Volkspartij behaalde een eclantant succes, dat nog grooter zou zijn ge weest, indien de ,zeer demo cratische" heeren van Acker en Spaak de vrou wen het kiesrecht niet hadden onthouden en zich niet aan andere kuiperijen hadden schul- dig gemaakt om de verkiezin gen te beïnvloeden. I Vier en veertig procent, zeg maar gerust 50 pet. van het Belgische volk staat achter de Christ. Volkspartij. Maar nu is een Ministerie ge vormd dat bestaat uit 6 libera len, 6 socialisten, 4 communis ten en 3 partijlcozen, of wat voor partijloos door gaat. Twee en negentig leden in het Par lement, geen enkele man van de C.V.P. in de Regeering!! Zoo, zoo, is dat Belgische de mocratie! Een democratie, die haar kracht zoekt in het nega tieve. Die de partijpolitiek doet overheerschen en de partij stelt boven het landsbelang. De socialisten durven niet met de Katholieken samen te werken, omdat hun partij bang is leden te verliezen aan de communisten. De liberalen vinden blijkbaar alles goed, indien zij maar evèn denken, dat het tegen de Ka tholieken gaat. Het communistisch recept is bekend. Wel, wel, denken de Heeren te kunnen regeeren zonder de Katholieken! Meent dit hetero geen gezelschappdat het zoo be ter een krachtig staatsbestuur bevordert? De Katholieken staan anders klaar met een vooruitstrevend program in 's Lands belang. Ook België is in nood. Maar de heer van Acker geeft de voorkeur aan eeif ministerie dat als los zand aan elkaar hangt. België is aardig op weg het voorbeeld van de politieke ver wording, welke in Frankrijk reeds vóór den tweeden We reldoorlog zulke catastrofale gevolgen heeft gehad, na te bootsen. Voor ons zit er een goede les in. JOACHIM VON RIBBENTROP heeft zijn verdediging ten ein de gebracht en de man, die zeven jaren Duitschlands buiten- landsche politiek leidde, heeft den meest miserabelen indruk achtergelaten. De voormalige minister ,die historische verdra- dragen sloot, békende nooit meer te zijn geweest dan een werk tuig in Hitiers handen. „Als de Fuehrer eenmaal had beslist, heb ik verder blindelings zijn bevelen uitgevoerd", zoo zeide hijzelf tijdens het verhoor. „Bewijsmateriaal is on aanvechtbaar. Ik begin er niet aan EERSTE DAJAKK.ER PRIESTER GEWIJD Bij het uitbreken van den oorlog was. met het oog oo het tekort aan priesters, de eerste Daiak tot priester gewijd, hoe wel hii ziin studie nog niet voltooid had. Thans is hij naar een seminarie terug gezonden. om zijn studiën te beëindigen. Nog twee andere Daiaks worden thans tot priester opge leid. Wilhelm Keitel, de voorma lige chef van OKW en Hitiers nauwste militaire medewerker gedurende den geheelen oor log zal zijn verdediging aan vangen met de mededeeling aan 't gerecht dat hij geen po ging zal doen om het. naar zijn overtuiging, ovefrtuigende be wijsmateriaal voor de Duitsche oorlogsmisdaden te weerleg gen. Keitel acht zich verplicht aan zijn eer van Duitsch offi cier zich verantwoordelijk te stellen voor deze daden, die hij daarom niet zal trachten te verdedigen met behulp van ju ridische redeneeringen, die zijn inziens niet kunnen opwegen tegen den moreelen en feite lijken indruk van de gepleeg de misdaden. Keitel erkent dat hetgeen naar zijn overtui ging bewezen is door eigen Duitsche documenten, zijn eigen voorstellingsvermogen overtreft. Daarom lijkt Het hem on mogelijk dit bewijsmateriaal met behulp van juridische ar gumenten aan te vechten. Kei tel is van meening dat hij de onrechtvaardigheid van enke le beschuldigingen, de histo- ri che gronden voor Duitsch lands streven en de ongeoor loofdheid van sommige strijd- methoden den tegenstanders zou kunnen bewijzen, doch hij erkent dat wat aan Duitsche zijde aan oorlogsmisdaad Toe gaan is te groot is om met menschelijke maatstaven ge meten te worden. Hjj is daarom voornemens zijn verdediging te beperken tot enkele punten en tot de beschuldigingen die door de aanklagers aan hem persoon lijk zijn tenlaste gelegd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1